1Vaksne i grunnskoleopplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1Vaksne i grunnskoleopplæring"

Transkript

1 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/ prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent fekk spesialundervisning. Hovudfunn Stadig fleire deltek i ordinær grunnskoleopplæring, medan stadig færre får spesialundervisning 91 prosent av deltakarar er minoritetsspråklege, medan 77 prosent av alle vitnemåla for fullført grunnskole for vaksne er skrivne ut til innvandrarar. 1.1 Grunnskoleopplæring for vaksne Vaksne med behov for opplæring på grunnskolenivå har rett til ordinær grunnskoleopplæring gjennom opplæringslova. Dei som ikkje har tilfredsstillande utbytte av vanleg undervisning, kan ha rett til spesialundervisning. Vaksne blir i dette kapittelet definerte som personar over opplæringspliktig alder, det vil seie personar over 16 år. Kommunane har ansvaret for grunnskoleopplæring for vaksne. I oktober kvart år registrerer

2 kap 1 2 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING kommunane data om deltakarane i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Dei fleste tala i dette kapittelet er henta frå GSI, og er offentleg tilgjengelege på Noko utdjupande informasjon er bestilt direkte frå Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå (SSB). Tala inkluderer alle vaksne i grunnskoleopplæringa, men ikkje vaksne som berre får opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonslova. Desse er omtala i kapittel Tre av fire kommunar hadde deltakarar i opplæringa Kommunane treng ikkje å gjennomføre opplæringa sjølve. Opplæringa kan til dømes organiserast gjennom å bruke studieforbund, godkjende nettskoler eller ved å inngå i eit interkommunalt samarbeid. 324 av dei 428 kommunane landet (76 prosent) hadde innbyggjarar som deltok i grunnskoleopplæring for vaksne skoleåret 2013/14. Det var ni kommunar fleire enn året før. At ikkje alle kommunane har deltakarar, kan anten skuldast at dei ikkje har innbyggjarar som treng slik opplæring, eller at dei som treng det, ikkje kjenner godt nok til tilbodet eller retten til opplæring. I 2013/14 var det 267 kommunar som underviste vaksne i egen kommune. Det er ein kommune mindre enn året før. 137 kommunar hadde innbyggjarar som deltok i opplæringa i andre kommunar, og det er like mange som året før. 69 kommunar tok imot deltakarar frå andre kommunar, og det er ein auke på tolv kommunar i høve til 2012/13. Talet på kommunar som gjennomfører spesialundervisning, er høgare enn talet på kommunar som har undervisning i ordinær grunnskoleopplæring. I 2013/14 hadde 224 kommunar innbyggjarar som fekk spesialundervisning i kommunen, medan 155 kommunar gav undervisning i ordinær grunnskoleopplæring (Utdanningsdirektoratet, 2013, 2014b) Nesten vaksne får grunnskoleopplæring Figur 1 viser antall voksne som får opplæring innenfor grunnskolens område totalt, i ordinær grunnskoleopplæring etter 4A-1, og i spesialundervisning etter 4A-2 hvert skoleår siden rettigheten trådte i kraft i Noen personer deltar både i ordinær grunnskoleopplæring og i spesialundervisning, og de blir bare regnet med under spesialundervisning i denne rapporten. Figur 1 Deltakarar i grunnskoleopplæring, fordelte på skoleår, ordinær opplæring og spesialundervisning. 2002/ /14. Tal / / / / / / / / / /12 Ordinær grunnskoleopplæring Spesialundervisning Totalt 2012/ /14 Kilde: GSI

3 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 3 kap 1 Skoleåret 2013/14 var det totalt deltakarar i grunnskoleopplæring for vaksne. Det var omtrent på det same nivået som året før. 60 prosent av dei fekk ordinær grunnskoleopplæring, medan dei andre 40 prosentane fekk spesialundervisning. De siste åra har trenden vore at talet på deltakarar i ordinær grunnskoleopplæring har gått opp, samstundes som talet på deltakarar i spesialundervisning har gått ned. Tala frå 2013/14 følgjer også denne trenden, jamvel om utviklinga har flata noko ut. Sidan retten til grunnskole for vaksne blei innført for tolv år sidan, er det no fleire vaksne i ordinær grunnskoleopplæring, medan nesten færre får spesialundervisning. Det har vore ein auke i talet på innvandrarar med lav grunnutdanning i Norge. Dessutan vart ein overgangsordning for innvandrarar som gav rett til norskopplæring, nedlagd i Det kan forklare mykje av den auken i deltakinga i ordinær grunnskoleopplæring for vaksne vi har sett dei siste åra. Men vi har ingen gode forklaringar på kvifor stadig færre vaksne får spesialundervisning innanfor grunnskolen sitt område. 1.2 Ordinær grunnskoleopplæring for vaksne Vaksnes rett til ordinær grunnskoleopplæring 4A-1 i opplæringslova slår fast at vaksne over opplæringspliktig alder som treng grunnskoleopplæring, har rett til det så lenge dei ikkje har krav på vidaregåande opplæring etter 3-1. Retten omfattar dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne (Opplæringslova, 1998), og omfattar vanlegvis dei skriftlege faga norsk, engelsk og matematikk, i tillegg til to av dei tre munnlege faga samfunnsfag, natur og miljølære og RLE (Religion, Livssyn og Etikk) (St.meld. nr. 44, ). Dei vaksne treng ikkje å sikte mot vitnemål, men har rett til å ta enkeltfag, delar av fag eller grunnleggjande ferdigheiter (Kunnskapsdepartementet, 2011). Kommunen har ansvaret for opplæringa, og skal leggje undervisninga til rette for livssituasjonen til den einskilde (Opplæringslova, 1998). Opplæringa skal, så langt det høver, følgje læreplanane for fag i grunnskolen, men tilpassast vaksne og behova til den einskilde i større grad. Det kan gjerast innanfor standardiserte opplegg som er tilpassa behovet til ei større gruppe vaksne (Kunnskapsdepartementet, 2011) Nesten deltakarar på ordinær grunnskoleopplæring Aldri før har det vore fleire vaksne i ordinær grunnskoleopplæringa i Norge. Auken i talet på deltakarar har vore på meir enn 50 prosent dei siste fem åra. Undervisningsåret 2013/14 var det registrert vaksne deltakarar etter ein relativt beskjeden auke på 83 deltakarar i høve til året før.

4 kap 1 4 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING Tabell 1 Deltakarar i ordinær grunnskoleopplæring, prosentdel kvinner, prosentdel 25 år eller eldre og prosentdel minoritetsspråklege, fordelte på skoleår. 2002/ /14. Tal og prosent. År Deltakarar, i tal Kvinner, i prosent 25 år eller eldre*, i prosent Minoritetsspråklege, i prosent 2002/ % - 58 % 2003/ % - 56 % 2004/ % - 62 % 2005/ % - 72 % 2006/ % - 73 % 2007/ % - 70 % 2008/ % - 73 % 2009/ % - 81 % 2010/ % 54 % 87 % 2011/ % 54 % 90 % 2012/ % 56 % 86 % 2013/ % 59 % 91 % *Vi kjenner ikkje til prosentdelen deltakarar som er 25 år eller eldre før 2010/11. Kilde: GSI Fleire kvinner enn menn deltok i opplæringa, og slik har det vore sidan retten blei innført. I 2013/14 var 56 prosent av deltakarane kvinner. Kvinnedelen har dei fire førre åra lege på mellom 51 og 53 prosent, medan han tidlegare låg på mellom 56 og 59 prosent av deltakarane. 59 prosent av deltakarane var 25 år eller eldre, og denne prosentdelen har auka med fem prosentpoeng dei siste to åra Meir enn ni av ti er minoritetsspråklege Talet på minoritetsspråklege deltakarar 1 var i 2013/14. Prosentdelen minoritetsspråklege deltakarar har auka kraftig sidan retten blei innført i 2002/03, og gruppa utgjer no 91 prosent av dei som deltek i ordinær grunnskoleopplæring. Prosentdelen har auka med 54 prosent i perioden. Kvinnedelen er noko større blant dei minoritetsspråklege enn blant dei norskspråklege deltakarane. Medan 56 prosent av dei minoritetsspråklege deltakarane var kvinner, utgjorde kvinnene 53 prosent av dei norskspråklege deltakarane. Dei minoritetsspråklege deltakarane er i gjennomsnitt yngre enn dei norskspråklege, og aldersskilnadene har auka det siste året. Dei største endringane finn vi blant dei norskspråklege deltakarane, der vi har opplevd ein nedgang i dei tre lågaste aldersgruppene, og ein auke blant dei eldste, frå 39 prosent i 2012/13 til 53 prosent i 2013/14. Til samanlikning utgjorde denne aldersgruppa berre 15 prosent av dei minoritetsspråklege deltakarane. 44 prosent av dei minoritetsspråklege deltakarane var under 25 år, medan berre 16 prosent av dei norskspråklege deltakarane var i den same aldersgruppa Kvar fjerde deltek i Oslo deltakarar, det vil seie 25 prosent av deltakarane i landet i ordinær grunnskoleopplæring for vaksne i 2013/14, fekk opplæringa i Oslo. Deretter følgjer Rogaland med 587 deltakarar, noko som utgjer ti prosent av deltakarane i landet. 1 Språklege minoritetar er definerte som deltakarar med eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

5 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 5 kap 1 Figur 2 Deltakarar i ordinær grunnskoleopplæring, fordelte på alder og morsmål. 2013/14. Prosent. 100 % % % % % 0 % 14 2 Norskspråklege deltakarar (N=520) Minoritetsspråklege deltakarar (N=5 445) Totalt (N=5 965) Kjelde: GSI år år år 41 år eller eldre Tabell 2 Deltakarar i ordinær grunnskoleopplæring, fordelte på fylke. 2013/14. Tall, prosent og rate. N= Fylke Tal på deltakarar Prosent av landet Tal på deltakarar per 1000 innbyggjarar* Østfold % 0,86 Akershus % 0,71 Oslo % 2,81 Hedmark % 0,97 Oppland % 1,14 Buskerud % 1,53 Vestfold % 1,59 Telemark % 2,74 Aust-Agder % 1,87 Vest-Agder % 1,42 Rogaland % 1,63 Hordaland % 0,77 Sogn og Fjordane 61 1 % 0,70 Møre og Romsdal % 1,15 Sør-Trøndelag % 0,97 Nord-Trøndelag % 1,15 Nordland % 1,58 Troms % 2,05 Finnmark % 1,66 Helie landet % 1,45 *Rekna ut frå innbyggjartal, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07111) Kjelde: Utdanningsdirektoratet (bestilling) og SSB

6 kap 1 6 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING Det høge deltakartalet i Oslo speglar naturleg nok av storleiken på byen. For å kunne samanlikne deltakinga mellom fylka, har vi derfor rekna ut deltakarraten med utgangspunkt i innbyggjartalet i kvart fylke. På landsbasis er det 1,45 deltakarar i ordinær grunnskoleopplæring for vaksne per tusen innbyggjarar over 16 år. Det er på det same nivået som året før, men det er store skilnader mellom fylka. Den høgaste deltakarraten finn vi i Oslo og Telemark, med høvesvis 2,81 og 2,74 deltakarar per tusen innbyggjarar. Oslo har lege på topp i fleire år, med rundt deltakarar og ratar mellom 2,8 og 3. I den motsette enden av skalaen finn vi Sogn og Fjordane, Akershus og Hordaland, med høvesvis 0,70, 0,71 og 0,77 deltakarar per tusen innbyggjarar Troms, Telemark og Nordland har den høgaste prosetdelen av dei minoritetsspråklege innbyggjarane i grunnskoleopplæring Sidan nesten alle deltakarane har eit anna morsmål enn norsk, vil behovet for, og følgjeleg også deltakinga i, grunnskoleopplæring også vere avhengig av kor stor innvandrarbefolkninga er i fylket. Derfor har vi rekna ut ein rate som syner kor stor del av dei minoritetsspråklege i eit fylke som deltek i grunnskoleopplæring. Tabell 3 syner at 8,89 per tusen innvandrarar får ordinær grunnskoleopplæring på landsbasis. Det er store skilnader mellom fylka. Troms, Telemark og Nordland har størst prosentdel av innvandrarbefolkninga i grunnskoleopplæring, med ratar på høvesvis 21,10, 20,85 og 19,39 deltakarar per tusen innvandrarar. Hordaland, Akershus og Sogn og Fjordane har dei lågaste ratane. Der deltek høvesvis 3,61, 3,82 og 4,05 per tusen innvandrarar i opplæringa. I Oslo deltek 8,79 av tusen innvandrarar, og det er under landsgjennomsnittet. Tabell 3 Minoritetsspråklege i ordinær grunnskoleopplæring, fordelte på fylke. 2013/14. Tal, prosent og rate av innvandrarbefolkninga. N= Fylke Minoritetsspråklege deltakarar, i tal Minoritetsspråklige deltakarar, i prosent Tal på minoritetsspråklege deltakarar per 1000 innvandrarar* Østfold % 5,61 Akershus % 3,82 Oslo % 8,79 Hedmark % 7,84 Oppland % 12,50 Buskerud % 8,81 Vestfold % 10,47 Telemark % 20,85 Aust-Agder % 16,57 Vest-Agder % 10,94 Rogaland % 9,71 Hordaland % 3,61 Sogn og Fjordane % 4,05 Møre og Romsdal % 10,07 Sør-Trøndelag % 8,88 Nord-Trøndelag % 15,76 Nordland % 19,39 Troms % 21,10 Finnmark % 13,12 Helie landet % 8,89 * Rekna ut frå innbyggjartal, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07111) Kjelde: Utdanningsdirektoratet (Bestilling) og SSB

7 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 7 kap 1 Vest-Agder og Sør-Trøndelag hadde den største prosentdelen minoritetsspråklege blant deltakarane. I desse fylka var alle deltakarane minoritetsspråklege. Det var òg ein svært høg del minoritetsspråklege i Finnmark (99 prosent), og i Aust-Agder, Nordland og Troms (98 prosent). Den lågaste prosentdelen minoritetsspråklege hadde Sogn og Fjordane, med 56 prosent, og Hordaland, med 60 prosent av deltakarane. Desse fylka hadde òg den lågaste minoritetsdelen året før, men prosentdelen minoritetsspråklege deltakarar har auka i begge fylka det siste året. 1.3 Spesialundervisning for vaksne Stadig færre vaksne får spesialundervisning Vaksne som av ulike årsaker ikkje har tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning (sjå faktaboks). Undervisningsåret 2013/14 deltok vaksne i spesialundervisning. Det er det lågaste registrerte talet så langt. Det var 30 færre enn året før. Talet på deltakarar i spesialundervisning har gått ned 45 prosent sidan 2002/03. Retten til spesialundervisning på grunnskolens område Vaksne som ikkje har, eller ikkje kan få, tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har etter 4A-2 i opplæringslova rett til spesialundervisning. Retten gjeld òg for vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne «utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik» (Opplæringslova, 1998), som inneber trening i daglege gjeremål og opplæring i grunnleggjande kommunikasjonsferdigheiter, grunnleggjande lese- og skriveferdigheiter, motorisk trening og liknande (Ot. prop. nr. 46, ). Spesialundervisning kan til dømes vere aktuelt for vaksne med lærevanskar, sansehemmingar, utviklingshemming, omfattande funksjonshemming, psykiske lidingar eller personar som treng ny opplæring på grunn av sjukdom eller skade. Undervisninga kan gå utover dei fem faga i ordinær grunnskoleopplæring for vaksne, og ta utgangspunkt i heile grunnskolen sitt område (Utdanningsdirektoratet, 2011).

8 kap 1 8 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING Stor overvekt av norskspråklege deltakarar Tabell 4 Deltakarar i spesialundervisning, prosentdel kvinner, prosentdel 25 år eller eldre og prosentdel minoritetspråklege, fordelte på skoleår. 2002/ /14. Tal og prosent. År Deltakarar, i tal* Kvinner, i prosent 25 år eller eldre, i prosent** Minoritetsspråklege, i prosent*** 2002/ % / % / % / % / % / % / % / % - 9 % 2010/ % 89 % 10 % 2011/ % 87 % 11 % 2012/ % 84 % 11 % 2013/ % 83 % 14 % *I tabellen er det rekna med vaksne som har delteke i spesialundervisning, og vaksne som har delteke i både spesialundervisning og ordinær grunnskoleopplæring. ** Vi kjenner ikkje prosentdelen over 25 år for åra før 2010/11. ***Vi kjenner ikkje prosentdelen minoritetsspråklege for åra før 2009/10. Kjelde: GSI Det er ein overvekt av mannlege deltakarar i spesialundervisninga. I 2013/14 var 53 prosent av deltakarane menn. I spesialundervisninga er det også få unge deltakarar, og deltakinga aukar med alderen. 83 prosent av dei som får spesialundervisning, er over 25 år. Denne prosentdelen har gått noko ned dei siste åra. Det er ein stor overvekt av norskspråklege som får spesialundervisning. Prosentdelen minoritetsspråklege i spesialundervisninga var i 2013/14 på 14 prosentpoeng. Denne prosentdelen har vore aukande dei siste åra Geografiske skilnader i bruk av spesialundervisning for vaksne Geografisk sett finn vi flest deltakarar som får spesialundervisning, i hovudstaden. 707 vaksne, det vil seie 18 prosent av alle som får spesialundervisning, finn vi i Oslo. På andreplass finn vi Møre og Romsdal, med elleve prosent, og Rogaland, med ti prosent av deltakarane i landet. Færrast får spesialundervisning i Troms. I dette fylket fekk berre 29 vaksne innvilga spesialundervisning i 2013/2014, noko som utgjer 0,7 prosent av deltakarane i landet. På landsbasis var det 0,95 deltakarar i spesialundervisning per tusen innbyggjarar over 16 år. I spesialundervisninga er det også noko skilnad i deltaking mellom fylka. Vest-Agder og Møre og Romsdal ligg på topp, med ratar på høvesvis 2,14 og 2,04 deltakarar per tusen innbyggjarar. Lågast deltaking var det i Østfold og Troms, med ratar på 0,20 og 0,22 deltakarar per tusen innbyggjarar. 14 prosent av deltakarane i spesialundervisninga er minoritetsspråklege, men også her er det skilnader mellom fylka. Den største delen minoritetsspråklege finn vi i Oslo og Sør-Trøndelag, der høvesvis 38 og 37 prosent av deltakarane er minoritetsspråklege. Den minste prosentdelen finn vi i Nord-Trøndelag, med to prosent, og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, som begge har tre prosent minoritetsspråklege blant sine vaksne med spesialundervisning.

9 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 9 kap Vaksne som fullfører grunnskoleopplæring Stadig fleire vaksne over 20 år får utstedt vitnemål Vi kan ikkje lese ut av GSI om deltakarane tar eitt eller fleire fag, men berre delar av fag, eller tar full opplæring med sikte på vitnemål. GSI syner heller ikkje kor lang tid deltakarane brukar på opplæringa. Men SSB registrerer kvart skoleår talet på deltakarar som fullfører grunnopplæringa, og som får skrive ut vitnemål for fullført grunnskole. Tabell 5 syner talet på vaksne over opplæringspliktig alder som har fått skrive ut vitnemål dei sju siste skoleåra. Utvalet er basert på alder, og vi veit derfor ikkje om personane har gått på kommunal vaksenopplæring, har følgt ordinært utdanningsløp, men blitt forseinka, eller om dei har gått opp som privatistar. Sidan dette er informasjon som vert registrert i etterkant av skoleåret, er tala frå 2012/13 dei nyaste tilgjengelege dataa. Tabell 5 Vaksne som har fått vitnemål, fordelte på skoleår og alder. 2006/ /13. Tal. Skoleår Alder 2006/ / / / / / / år år år år år eller eldre Totalt Kjelde: SSB I 2012/13 fullførte personar som var 17 år eller eldre grunnskolen. Det var to prosent fleire enn året før, men heile 41 prosent fleire enn tre år før. Sidan 2011/12 ser vi ein auke i talet på utskrivne vitnemål i aldersgrupper over 20 år. Størst er auken i aldersgruppa år, der det blei skrive ut 49 prosent fleire vitnemål enn året før. For aldersgruppa år er det ein nedgang i talet på utskrivne vitnemål på ni prosent. I denne gruppa er det sannsynleg at mange har delteke i eit ordinært grunnskoleløp, men anten har byrja på skolen på eit seinare tidspunkt enn vanleg, eller har bruka lengre tid enn normert på å fullføre.

10 kap 1 10 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING Prosentdelen innvandrarar som fullfører, stig Figur 3 Prosentdel kvinner, prosentdel innvandrarar og prosentdel 25 år eller eldre, som har fått vitnemål, fordelte på skoleår. 2006/ /13. Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 40 % % 20 % 10 % % 2006/07 (N=1 864) 2007/08 (N=1 827) 2008/09 (N=1 715) 2009/10 (N=1 886) 2010/11 (N=2 330) 2011/12 (N=2 593) 2012/13 (N=2 562) Prosentdel kvinner Prosentdel med innvandrarbakgrunn Prosentdeldel over 25 år Kjelde: SSB innvandrarar over opplæringspliktig alder fekk skrive ut vitnemål for fullført grunnskoleopplæring i 2012/13. Det var omtrent hundre fleire enn året før. Det vil seie at 77 prosent av dei vaksne som fekk skrive ut vitnemål dette året, var innvandrarar 2. Innvandrardelen har auka kvart år i den perioden vi har tal for. Prosentdelen kvinner som fekk skrive ut vitnemål, steig med to prosentpoeng det siste året, til 39 prosent. Prosentdelen låg tidlegare på rundt 45 prosent, og har gått ned dei siste åra. 15 prosent av dei som fekk vitnemål, var 25 år eller eldre. Prosentdelen har lenge lege stabilt på ti til elleve prosent, men har stige med fire prosentpoeng det siste året. 2 Innvandrarar blir definerte i kapittel 1.4 som at dei sjølve har innvandra, eller er norskfødde med to innvandrarforeldre.

11 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 11 kap 1 Figurliste Figur 1 Deltakarar i grunnskoleopplæring, fordelte på skoleår, ordinær opplæring og spesialundervisning. 2002/ /14. Tal. 2 Figur 2 Deltakarar i ordinær grunnskoleopplæring, fordelte på alder og morsmål. 2013/14. Prosent. 5 Figur 3 Prosentdel kvinner, prosentdel innvandrarar og prosentdel 25 år eller eldre, som har fått vitnemål, fordelte på skoleår. 2006/ /13. Prosent. 10 Tabelliste Tabell 1 Deltakarar i ordinær grunnskoleopplæring, prosentdel kvinner, prosentdel 25 år eller eldre og prosentdel minoritetsspråklege, fordelte på skoleår. Tal og prosent. 4 Tabell 2 Deltakarar i ordinær grunnskoleopplæring, fordelte på fylke. 2013/14. Tall, prosent og rate. N= Tabell 3 Minoritetsspråklege i ordinær grunnskoleopplæring, fordelte på fylke. 2013/14. Tal, prosent og rate av innvandrarbefolkninga. N= Tabell 4 Deltakarar i spesialundervisning, prosentdel kvinner, prosentdel 25 år eller eldre og prosentdel minoritetspråklege, fordelte på skoleår. 2002/ /14. Tal og prosent. 8 Tabell 5 Vaksne som har fått vitnemål, fordelte på skoleår og alder. 2006/ /13. Tal. 9 Referanser Kunnskapsdepartementet. (2011). Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kap. 4A. Brev til Utdanningsdirektoratet Opplæringslova. (1998). LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå Ot. prop. nr. 46. ( ). Innstilling fra sosialkomiteen om ny lov om folketrygd (folketrygdlloven). Oslo: Stortinget St.meld. nr. 44. ( ). Utdanningslinja. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Henta frå no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/ /stmeld-nr html?id= Utdanningsdirektoratet. (2011). Voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter - tolkning fra Kunnskapsdepartementet. Oslo: Udir. Utdanningsdirektoratet. (2013). GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæringen. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Henta frå Utdanningsdirektoratet. (2014a). Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). frå Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet. (2014b). GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Forfattarar: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

1.1 Grunnskoleopplæring for voksne

1.1 Grunnskoleopplæring for voksne 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Grunnskoleopplæring for voksne 1.1.1. Voksnes rett til grunnskole Voksne med behov for og rett til opplæring på grunnskolenivå har krav på dette gjennom kommunen de bor

Detaljer

4A-1 RETT TIL GRUNNSKOLE

4A-1 RETT TIL GRUNNSKOLE 4A-1 RETT TIL GRUNNSKOLE Stavanger 4. april 2017 1 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne Søkjaren må: a) vere over opplæringspliktig alder b) trenge grunnskoleopplæring c) ikkje ha rett til vidaregåande

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring 2013 Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring Forfattarar: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Fagdag, minoritetsspråklege

Fagdag, minoritetsspråklege Regelverk og tilsyn Fagdag, minoritetsspråklege Med minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa forstår vi barn, unge og vaksne som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk. I denne samanhengen blir

Detaljer

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014 Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring Kari Volden, november 2014 Minoritetsspråklege søkarar 3-1, tolvte ledd Rett til vidaregåande opplæring for ungdom ( ) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Notater. Live Margrethe Rognerud. Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar /33. Notater

Notater. Live Margrethe Rognerud. Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar /33. Notater 2008/33 Notater Live Margrethe Rognerud Notater Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2008 Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk Innhald 1. Samandrag...2 2. Generelt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

1. Offentlege utgifter

1. Offentlege utgifter Kulturstatistikk 2005 Offentlege utgifter Stein Ove Pettersen og Liv Taule 1. Offentlege utgifter Kapittel 1 syner offentlege utgifter til kulturformål på tre ulike nivå i forvaltninga, statlege utgifter,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 16.juni 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1.

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Grunnskuleopplæring for vaksne

Grunnskuleopplæring for vaksne Grunnskuleopplæring for vaksne Regelverksamling 20. Januar 2015 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Hvem av disse voksne kan ikke ha rett til grunnskoleopplæring for voksne: Mirjam som har

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

4Vaksne i høgare utdanning

4Vaksne i høgare utdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I HØGARE UTDANNING 1 kap 4 4Vaksne i høgare utdanning I 2013 var det 70 755 studentar på 30 år eller meir ved universitet og høgskolar her til lands. Hovudfunn To av tre studentar

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus 1 Rett og plikt i alderen 6 15 år Retten slår inn når det er sannsynleggjort

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1.

I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 1 kap 6 6Folkehøgskolar I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1. Hovedfunn Talet på deltakarar

Detaljer

Ragnhild Nygaard og Estrellita. Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007

Ragnhild Nygaard og Estrellita. Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007 2007/33 Notater Ragnhild Nygaard og Estrellita Notater Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007 Avdeling for økonomisk statistikk /Seksjon for Økonomiske indikatorer Innhald

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEGELEN 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fekk 348 prosjekt tildelt 104 millionar kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer