Opplæring gjennom Nav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring gjennom Nav"

Transkript

1 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent av disse hadde nedsatt arbeidsevne, var arbeidssøkere, og hadde annen Nav-status. 26 prosent av tiltaksdeltakerne fikk opplæring. Hovedfunn Stadig færre på arbeidsrettede tiltak får opplæring. Det er en trend vi har sett siden Nedgangen fra 2012 til 2013 var på 4 prosentpoeng. Nedgangen gjelder for både arbeidssøkere og for de med nedsatt arbeidsevne, men bruken av opplæring har sunket raskere for de med nedsatt arbeidsevne enn for arbeidssøkere. De med lav utdanning får mindre opplæring enn de med høy utdanning. Det er store variasjoner i bruk av opplæring som tiltak mellom fylkene. Oslo bruker klart mest opplæring. I gjennomsnitt fikk 56 prosent av arbeidssøkerne på tiltak i Oslo opplæring. Til sammenlikning fikk bare sju prosent av arbeidssøkerne på tiltak i Sogn og Fjordane opplæring.

2 kap 10 2 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV i Om Nav Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) ble etablert 1. juli 2006, og var en sammenslåing av tidligere Aetat, trygdekontor og kommunenes sosialkontor. Nav forvalter omtrent én tredel av statsbudsjettet, og administrerer ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å styre og utvikle Nav, og har det overordnede ansvaret for at Nav når sine mål og omsetter politiske føringer til praktisk handling. Direktoratet ligger under Arbeids- og sosialdepartementet. På landsbasis er det 456 Nav-kontorer med ansatte av dem er ansatt i staten, mens er ansatt i kommunene. I tillegg til de lokale kontorene finnes det over hundre spesialenheter, som løser sentraliserte oppgaver som førstelinjetjenesten ikke kan utføre. Nav og Vox Nav og Vox samarbeider om forskjellige opplæringstiltak og aktiviteter. Eksempelvis har BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet) blitt arrangert for tiltaksdeltakere i Nav. Siden 2010 har også Vox og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeidet om opplæring av Nav-ledere og veiledere i problematikk knyttet til svake grunnleggende ferdigheter. Definisjoner Med utdanning mener vi her all formell utdanning gjennom det ordinære utdanningssystemet, der deltakerne får vitnemål og/eller studiepoeng. Opplæring inkluderer både formell utdanning og ikke-formell opplæring, det vil si kurs der deltakerne ikke får vitnemål eller studiepoeng Arbeidsrettede tiltak i Nav Nav har iverksatt ulike tiltak for å hjelpe personer utenfor arbeidslivet over i arbeid, gjennom for eksempel å styrke deres kompetanse, motivasjon og evne til å arbeide. Situasjonen i arbeidsmarkedet og politiske føringer bestemmer omfanget og sammensetningen av de arbeidsrettede tiltakene. Eksempler på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav er opplæring, arbeidspraksis, jobbklubb, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift og varig tilrettelagt arbeid. For personer som trenger mer omfattende tilbud enn det Nav selv kan tilby, finnes tiltak som arbeidsrettet rehabilitering, avklaring, oppfølging og behandling for sykmeldte yrkesaktive med sammensatte og lettere psykiske lidelser. Det kan også gis tilskudd til mentor for personer som trenger praktisk bistand og veiledning for å kunne delta på andre tiltak. I tillegg kan arbeidsgivere få lønnstilskudd for å ansette personer som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet på vanlige lønns- og arbeidsbetingelser. For å delta på tiltak må man vanligvis være registrert som arbeidssøker 1 eller ha nedsatt arbeidsevne 2. Enkelte tiltak er også aktuelle for sykmeldte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. 1 Før oktober 2012 ble arbeidssøkere på tiltak kalt ordinære tiltaksdeltakere. 2 I praksis klassifiseres personer til å ha nedsatt arbeidsevne gjennom to måter: enten ved at de har rett på Arbeidsavklaring (tidligere attføring), eller at Nav og personen det gjelder, i felleskap har kommet fram til at bistandsbehovet er betydelig.

3 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 3 kap 10 De fleste arbeidsrettede tiltakene vil innebære en eller annen form for læring, men i de kommende avsnittene vil vi i hovedsak konsentrere oss om opplæringstiltak, der opplæring og arbeidskvalifisering er hovedformålet med aktiviteten. Vi ser først og fremst på statistikk fra 2013, men der det er relevant, sammenligner vi med tidligere år. Informasjonen og tallene i kapittelet er hentet fra Navs hjemmeside (Nav, 2014). Unntaket er utdanningsstatistikk, som vi har bestilt fra Nav Opplæringstiltak Arbeidsmarkedskurs og ordinær utdanning Målet med opplæringstiltak er å kvalifisere personer utenfor arbeidslivet til ledige jobber. Opplæringstiltak blir også i noen tilfeller brukt for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, eller for å hjelpe personer som er i en usikker sysselsettingssituasjon, og som har behov for kvalifisering. Det er da gjerne snakk om sykmeldte. Opplæring foregår vanligvis i form av ulike typer arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs). Dette er korte, yrkesrettede kurs, hvor opplæringen kan vare i inntil ti måneder. 3 Sammensetningen av AMO-kurs varierer ut fra behovene i arbeidsmarkedet lokalt. Deltakere må ha fylt 19 år. Nav kan også gi støtte til utdanning i det ordinære utdanningssystemet. Dette tilbudet retter seg mot personer med nedsatt arbeidsevne, og deltakere må være over 26 år. Utdanningen kan ha en varighet på inntil tre år i opplæring gjennom Nav hver måned Tabell 1 viser hvor mange personer som deltok på ulike arbeidsrettede tiltak per måned i 2012 og i Det var flest deltakere i vårmånedene, og færrest i juli. De årsstatistikkene som blir presentert i dette kapittelet, viser gjennomsnittstallet per måned for året det gjelder. Enkelte personer kan ha deltatt på flere ulike tiltak i løpet av ett år. Det er dermed antall deltakere, og ikke antall unike personer, som blir presentert. 4 Tabell 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Antall og prosent. Tiltak Antall tiltaksdeltakere Prosent av alle tiltaksdeltakere Antall tiltaksdeltakere Prosent av alle tiltaksdeltakere Arbeidspraksis % % Opplæring % % Oppfølging % % Tilrettelagt arbeid % % Lønnstilskudd % % Avklaringstiltak % % Helsemessig utredning/behandling % % Arbeidsrettet rehabilitering % % Tilrettelegging % % Jobbskaping og egenetablering % % Totalt % % 3 For personer som har betydelige vanskeligheter for å komme inn på arbeidsmarkedet, og som ikke har fullført videregående opplæring, kan opplæringens varighet forlenges med inntil seks måneder. 4 Vi har ikke tall som viser antall unike personer som har deltatt på de ulike tiltakene per år.

4 kap 10 4 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Totalt var det i gjennomsnitt personer som deltok på arbeidsrettede tiltak gjennom Nav per måned i Det var færre per måned enn i personer 26 prosent av alle tiltaksdeltakerne fikk opplæring. Det var en nedgang på fire prosentpoeng i forhold til Dermed er ikke opplæring lenger det viktigste arbeidsrettede tiltaket, slik det var i 2012, men er forbigått av arbeidspraksis. I 2013 var det deltakere som fikk arbeidspraksis månedlig, og tiltaket omfattet 30 prosent av tiltaksdeltakerne. Det var en økning på ett prosentpoeng siden Utenom arbeidspraksis og opplæring var oppfølging 5 (15 prosent), tilrettelagt arbeid 6 (14 prosent) og lønnstilskudd 7 (åtte prosent) de mest utbredte tiltakene Arbeidssøkere får oftest opplæring Figur 1 viser tiltaksdeltakernes status. 75 prosent av tiltaksdeltakerne i personer hadde nedsatt arbeidsevne, 22 prosent personer var arbeidssøkere, mens tre prosent personer hadde annen status. De med annen status er ofte personer som er sykmeldte, og står i fare for å miste jobben sin. I de kommende avsnittene refererer vi til disse som andre på tiltak. Figur 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. N= % 3 % 22 % Arbeidssøkjarar Nedsett arbeidsevne Andre Av de tre ulike tiltaksgruppene var andelen deltakere på opplæringstiltak høyest blant arbeidssøkere. 30 prosent av arbeidssøkerne deltok på opplæringstiltak. Blant de med nedsatt arbeidsevne var det 25 prosent personer som deltok på opplæringstiltak. Blant andre på tiltak var det seks prosent 122 personer som deltok på opplæringstiltak Opplæring som tiltak blir mindre brukt Siden 2009 har månedsgjennomsnittet for antall arbeidssøkere på tiltak holdt seg ganske stabilt på rundt Andelen av disse som deltar på opplæringstiltak, har imidlertid sunket. 5 Oppfølging er et tiltak for personer som trenger støtte for å klare å skaffe eller beholde en jobb, og kan innebære veiledning, råd og bistand til jobbsøking, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon, samt praktiske oppgaver knyttet til det å være i arbeid eller gjennomføring av tiltaket. 6 Tilrettelagt arbeid er et tiltak for de som har (eller i nær framtid ventes å få) uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging, tilpasning av arbeidsoppgaver og oppfølging. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men skal vurderes jevnlig med tanke på overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 7 Lønnstilskudd er et tiltak som skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid, gjennom at arbeidsgiveren får et tilskudd til lønnen til tiltaksdeltakeren. Det finnes både tidsbegrenset lønnstilskudd og tidsubestemt lønnstilskudd. Det sistnevnte er ment for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.

5 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 5 kap 10 Figur 2 Arbeidssøkere på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % (N=9 284) 2003 (N=14 309) 2004 (N=16 957) 2005 (N=13 150) 2006 (N=10 139) 2007 (N=10 121) 2008 (N=10 859) 2009 (N=15 901) 2010 (N=16 119) 2011 (N=15 636) 2012 (N=16 822) 2013 (N=16 313) Opplæring Andre tiltak Figur 2 viser forholdet mellom arbeidssøkere som får opplæring, og arbeidssøkere som er på andre tiltak for perioden Med unntak av årene ser vi at andelen arbeidssøkere som deltar på opplæringstiltak per måned, har gått ned fra år til år. Mens under én av tre arbeidssøkere på tiltak fikk opplæring i 2013, var det nesten halvparten av arbeidssøkerne i 2002 som fikk det. I 2013 skyldes nedgangen fra 2012 først og fremst at antallet som deltok på opplæringstiltak, gikk ned i forhold til antallet som deltok på andre tiltak (jf. tabell 1). En tilsvarende forklaring har vært tilfellet i de årlige endringene vi har sett tilbake til I noen av årene før dette skyldes nedgangen at antallet på andre tiltak økte, og dermed førte til en relativ nedgang for andelen på opplæringstiltak. Figur 3 Personer med nedsatt arbeidsevne, på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % (N=61 467) 2011 (N=59 735) 2012 (N=57 396) 2013 (N=54 301) Opplæring Andre tiltak Når det gjelder tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne, har vi bare statistikk tilbake til På disse fire årene har det gjennomsnittlige månedlige deltakerantallet sunket noe hvert år, fra personer i 2010 til personer i 2013.

6 kap 10 6 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Samtidig som det totale antallet tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne har sunket, har andelen av disse som deltar på opplæringstiltak, også sunket (se figur 3). Mens over én av tre fikk opplæring i 2010, var det én av fire som fikk det samme i Om vi sammenligner figur 2 og 3, ser vi at den relative nedgangen i bruk av opplæring som tiltak har vært større for personer med nedsatt arbeidsevne enn for arbeidssøkere Arbeidssøkere får AMO-kurs, personer med nedsatt arbeidsevne får utdanning Tabell 2 viser hvilken type opplæring deltakerne på opplæringstiltak fikk i prosent deltok i ordinær utdanning 8, mens 43 prosent deltok på ulike typer AMO-kurs. Tabell 2 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på type opplæringstiltak og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Opplæringstiltak Arbeidssøkere på tiltak (N=4904) Nedsatt arbeidsevne, på tiltak (N=13 786) Andre på tiltak (N=122) Totalt (N=18 812) AMO i bedrift 0 % 0 % 0 % Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 93 % 14 % 60 % 35 % Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 4 % 2 % 13 % 3 % Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 0 % 6 % 7 % 4 % Nettbasert Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 2 % 1 % 1 % 1 % Utdanning 1 % 77 % 19 % 57 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Om opplæringen består av ordinær utdanning eller AMO-kurs, er nært knyttet til statusen til den enkelte deltaker. Nesten alle tiltaksdeltakere som var arbeidssøkere i 2013, deltok på AMO-kurs, mens over tre av fire med nedsatt arbeidsevne deltok i ordinær utdanning. Av andre på tiltak som fikk opplæring, var AMO-kurs det vanligste. Omtrent tre av fire av disse deltok på dette Demografiske forskjeller i bruk av opplæringstiltak Opplæringstiltak vanligst for arbeidssøkere mellom 30 og 59 år I 2013 var det flest tiltaksdeltakere mellom 30 og 39 år personer 27 prosent av alle tiltaksdeltakerne tilhørte denne aldersgruppen. Nesten like mange var mellom 40 og 49 år. Det var færrest tiltaksdeltakere i de yngste og eldste aldersgruppene. Fire prosent var 19 år eller yngre eller 60 år eller eldre. Aldersforskjellen mellom de på opplæringstiltak og de som deltar på andre tiltak, er ikke spesielt stor, men de på opplæringstiltak er noe yngre enn de på andre tiltak. 8 Vi vet ikke hvilken type ordinær utdanning tiltaksdeltakerne har fått.

7 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 7 kap 10 Tabell 3 Tiltaksdeltakere, fordelt på alder, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Nav-status Tiltak 19 år (N=2 686) år (N=9 793) år (N=9 900) år (N=19 394) år (N=17 654) år (N=10 546) 60 år + (N=2 742) Arbeidssøkere på tiltak (N=16 313) Opplæringstiltak Andre tiltak 6 % 94 % 21 % 79 % 34 % 66 % 38 % 62 % 37 % 63 % 37 % 63 % 28 % 72 % Nedsatt arbeidsevne på tiltak (N=54 301) Opplæringstiltak Andre tiltak 16 % 84 % 23 % 77 % 34 % 66 % 34 % 66 % 25 % 75 % 13 % 87 % 4 % 96 % Andre på tiltak (N=2 102) Opplæringstiltak Andre tiltak 2 % 98 % 11 % 89 % 8 % 92 % 7 % 93 % 5 % 95 % 4 % 96 % 2 % 98 % Totalt (N=72 716) Opplæringstiltak Andre tiltak 9 % 91 % 22 % 78 % 33 % 67 % 34 % 66 % 27 % 73 % 15 % 85 % 6 % 94 % Tabell 3 viser aldersfordelingen til tiltaksdeltakerne i 2013, fordelt på tiltakstype og Nav-status. Blant arbeidssøkere var opplæring mest utbredt hos de mellom 30 og 59 år, med andeler på henholdsvis 37 og 38 prosent. Blant de med nedsatt arbeidsevne var opplæring mest utbredt hos de mellom 25 og 39 år. 34 prosent av disse fikk opplæring. Mens opplæring blant arbeidssøkere var ganske utbredt også blant de eldste, ser vi en motsatt trend blant de med nedsatt arbeidsevne. I alt 28 prosent av arbeidssøkerne på tiltak som var 60 år eller eldre, fikk opplæring, mens den tilsvarende andelen for de med nedsatt arbeidsevne kun var fire prosent. Blant andre på tiltak var opplæring relativt lite brukt uavhengig av alder. De mellom 20 og 24 år fikk imidlertid mer opplæring enn de som tilhørte andre aldersgrupper Kvinner deltar oftere på opplæringstiltak enn menn Tabell 4 viser tiltaksdeltakere etter kjønn, tiltakstype og Nav-status. I 2013 deltok i gjennomsnitt kvinner og menn på tiltak per måned. Flere kvinner enn menn deltok også på opplæringstiltak. Blant tiltaksdeltakerne deltok totalt sett 29 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene på opplæringstiltak. Tabell 4 Tiltaksdeltakere, fordelt på kjønn, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Tiltak Arbeidssøkere på tiltak Nedsatt arbeidsevne, på tiltak Andre på tiltak Totalt Kvinner (N=8 307) Menn (N=8 006) Kvinner (N=27 417) Menn (N=26 884) Kvinner (N=1 366) Menn (N=737) Kvinner (N=37 089) Menn (N=35 627) opplæringstiltak 33 % 27 % 29 % 22 % 4 % 8 % 29 % 23 % andre tiltak 67 % 73 % 71 % 78 % 96 % 92 % 71 % 77 % Blant arbeidssøkende kvinner deltok 33 prosent på opplæringstiltak. For de arbeidssøkende mennene var andelen på opplæringstiltak 27 prosent. Blant kvinner med nedsatt arbeidsevne deltok 29 prosent på opplæringstiltak. Den tilsvarende andelen for menn var 22 prosent. Kjønnsforskjellene vi ser for 2013, synes å ha vært stabile over tid.

8 kap 10 8 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Figur 4 viser utviklingen i kjønnsfordelingen blant arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne på opplæringstiltak og andre tiltak siden henholdsvis 2002 og Figur 4 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på kjønn, status i Nav og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % Kvinner på opplæringstiltak, arbeidssøkere Menn på opplæringstiltak, arbeidssøkere Kvinner på opplæringstiltak, nedsatt arbeidsevne Menn på opplæringstiltak, nedsatt arbeidsevne Vi ser at andelen som har fått opplæringstiltak, har beveget seg i takt og sunket jevnt for begge kjønn. Dette er tydeligst for arbeidssøkere, hvor vi har statistikk for flere år, men det er også en utvikling som vi ser blant menn og kvinner med nedsatt arbeidsevne Mange på opplæringstiltak har noe høyere utdanning fra før Når Nav registrerer utdanning, er det det høyeste, selvrapporterte, påbegynte utdanningsnivået som gjelder. Dette avviker fra vanlig praksis og de andre kapitlene i Vox-speilet, der det er det høyeste fullførte utdanningsnivået som blir registrert. Tabell 5 viser andelen deltakere på opplæringstiltak på hvert utdanningsnivå, totalt og etter status i Nav, per måned i Flest tiltaksdeltakere hadde videregående skole som høyeste utdanning prosent hadde dette. Flesteparten av disse hadde imidlertid ikke fullført. 42 prosent av tiltaksdeltakerne hadde ikke bestått videregående, men hadde grunnskole eller påbegynt videregående som høyeste utdanning. De som ikke hadde bestått videregående, deltok i mindre grad på opplæringstiltak enn de som hadde bestått.

9 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 9 kap 10 Tabell 5 Tiltaksdeltakere, fordelt på høyeste påbegynte utdanning, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Nav-status Arbeidssøkere på tiltak (N=16 313) Nedsatt arbeidsevne, på tiltak (N=54 301) Andre på tiltak (N=2 102) Totalt (N=72 716) Grunnskole Tiltak (N=10141) opplæringstiltak 34 % andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak 66 % 16 % 84 % 10 % 90 % 20 % 80 % Videregående skole, GK og VKI (N=20 763) 24 % 76 % 22 % 78 % 10 % 90 % 22 % 78 % Videregående avsluttet utdanning (N=18 335) 31 % 69 % 33 % 67 % 8 % 92 % 32 % 68 % Høyere utdanning, inntil 4 år (N=10 427) 35 % 65 % 38 % 62 % 6 % 94 % 36 % 64 % Høyere utdanning, over 4 år (N=2 744) 35 % 65 % 29 % 71 % 6 % 94 % 32 % 68 % Ukjent (N=10 306) 22 % 78 % 17 % 83 % 2 % 98 % 16 % 84 % Totalt (N=72 716) 30 % 70 % 25 % 75 % 6 % 94 % 26 % 74 % (bestilling) Blant arbeidssøkere var de med videregående skole, både avsluttet og GK og VKI, relativt sett litt svakere representert på opplæringstiltak enn de andre utdanningsgruppene. Forskjellene var imidlertid ikke veldig store. Forskjellene var noe større blant tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne. De som har høyere utdanning inntil fire år, skiller seg ut som den gruppen med den høyeste andelen på opplæringstiltak. 38 prosent i denne utdanningsgruppen deltok på opplæringstiltak i De med grunnskole deltok relativt sett minst. 16 prosent i denne utdanningsgruppen deltok på opplæringstiltak. Vi skal imidlertid være forsiktige med å legge for mye i disse resultatene. Tallene viser den høyeste selvrapporterte, påbegynte utdanningen, og vi kjenner ikke utdanningsnivået til 14 prosent av deltakerne Geografiske ulikheter i bruk av opplæring som tiltak Tabell 6 viser hvor stor prosentandel av de arbeidsrettede tiltakene i fylkene som var opplæringstiltak i 2013, og hvor stor andel av opplæringstiltakene som var utdanning. Bruken av opplæring som tiltak varierte mye mellom fylkene. Variasjonen i bruk var størst for arbeidssøkere (7 56 prosent), og en del mindre for de med nedsatt arbeidsevne (18 37 prosent). Andelen av opplæringstiltak som var utdanning, varierte også mye. Bruk av utdanning som opplæringstiltak for arbeidssøkere var jevnt over svært lav, og varierte mellom null og 14 prosent. Dette er ikke overraskende, med tanke på at dette er et tilbud rettet mot de med nedsatt arbeidsevne. For personer med nedsatt arbeidsevne varierte andelene med opplæringstiltak som fikk utdanning, fra 62 til 93 prosent.

10 kap VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Tabell 6 Andel arbeidsrettede tiltak som er opplæring og andel opplæringstak som er utdanning, fordelt på fylke og status i Nav*. Månedsgjennomsnitt Prosent. Fylke Andel av arbeidsrettede tiltak som er opplæring Arbeidssøkere på tiltak Andel av opplæringstiltakene som er utdanning Nedsatt arbeidsevne, på tiltak Andel av arbeidsrettede tiltak som er opplæring Andel av opplæringstiltakene som er utdanning Østfold 23 % 1 % 23 % 91 % Akershus 32 % 1 % 26 % 71 % Oslo 56 % 0 % 37 % 62 % Hedmark 32 % 1 % 27 % 79 % Oppland 15 % 3 % 22 % 87 % Buskerud 25 % 1 % 23 % 78 % Vestfold 30 % 3 % 26 % 85 % Telemark 38 % 1 % 24 % 73 % Aust-Agder 14 % 5 % 22 % 93 % Vest-Agder 21 % 2 % 22 % 86 % Rogaland 20 % 2 % 18 % 70 % Hordaland 24 % 1 % 27 % 79 % Sogn og Fjordane 7 % 14 % 26 % 68 % Møre og Romsdal 15 % 3 % 22 % 87 % Sør-Trøndelag 18 % 4 % 22 % 74 % Nord-Trøndelag 11 % 4 % 24 % 92 % Nordland 21 % 2 % 23 % 81 % Troms 19 % 2 % 30 % 83 % Finnmark 27 % 2 % 24 % 79 % Hele landet 30 % 1 % 25 % 77 % * Opplæring som tiltak for andre på tiltak inkluderte bare 122 personer på landsbasis i 2013 (jf. tabell 2). 19 prosent av disse deltok i ordinær utdanning. Datagrunnlaget består av svært få personer i gjennomsnitt per måned per fylke, og er for lite til å si noe om forskjeller mellom fylkene. Andre på tiltak er derfor utelatt fra tabellen. Oslo skiller seg klart ut som det fylket som brukte opplæring som tiltak oftest. Dette gjelder spesielt for arbeidssøkere, hvor 56 prosent fikk opplæring, men også for personer med nedsatt arbeidsevne, hvor 37 prosent fikk opplæring. Nav i Oslo benyttet seg i større grad enn andre fylker av AMO-kurs, og hadde den laveste andelen av sine deltakere på opplæringstiltak i ordinær utdanning. Under en halv prosent av arbeidssøkerne på opplæringstiltak og 62 prosent av tiltaksdeltakerne med nedsatt arbeidsevne på opplæringstiltak i Oslo, fikk utdanning. I motsatt ende finner vi Sogn og Fjordane. Sju prosent av arbeidssøkerne på tiltak her fikk opplæring i Sogn og Fjordane skiller seg imidlertid også ut ved at de hadde den høyeste andelen arbeidssøkere på opplæringstiltak 14 prosent i ordinær utdanning. Det var likevel 26 prosent av de med nedsatt arbeidsevne på tiltak i Sogn og Fjordane som fikk opplæring. Andre fylker som relativt sett brukte opplæring ofte, var Telemark og Hedmark, mens Nord- Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Møre og Romsdal er fylker som relativt sett sjelden brukte opplæring som tiltak, spesielt for arbeidssøkere. Utdanning som opplæringstiltak for de med nedsatt arbeidsevne var mest vanlig i Aust-Agder. Her fikk 93 prosent av de med nedsatt arbeidsevne ordinær utdanning. 92 prosent fikk det i Nord-Trøndelag, og 91 prosent fikk det i Østfold.

11 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 11 kap 10 Figurliste Figur 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. N= Figur 2 Arbeidssøkere på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 5 Figur 3 Personer med nedsatt arbeidsevne, på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 5 Figur 4 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på kjønn, status i Nav og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 8 Tabelliste Tabell 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Antall og prosent. 3 Tabell 2 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på type opplæringstiltak og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 6 Tabell 3 Tiltaksdeltakere, fordelt på alder, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 7 Tabell 4 Tiltaksdeltakere, fordelt på kjønn, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 8 Tabell 5 Tiltaksdeltakere, fordelt på høyeste påbegynte utdanning, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 9 Tabell 6 Andel arbeidsrettede tiltak som er utdanning, fordelt på fylke, og status i Nav*. Månedsgjennomsnitt Prosent. 10 Referanser Nav. (2014). Tiltaksdeltakere. Hentet fra https://www.nav.no/no/nav+og+samfunn/statistikk/ Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Tiltaksdeltakere

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker FoU rapport nr. 9/2009 Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker Forfattere: Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen Universitetet i Agder og Agderforskning November 2009 Tittel

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer