Opplæring gjennom Nav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring gjennom Nav"

Transkript

1 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent av disse hadde nedsatt arbeidsevne, var arbeidssøkere, og hadde annen Nav-status. 26 prosent av tiltaksdeltakerne fikk opplæring. Hovedfunn Stadig færre på arbeidsrettede tiltak får opplæring. Det er en trend vi har sett siden Nedgangen fra 2012 til 2013 var på 4 prosentpoeng. Nedgangen gjelder for både arbeidssøkere og for de med nedsatt arbeidsevne, men bruken av opplæring har sunket raskere for de med nedsatt arbeidsevne enn for arbeidssøkere. De med lav utdanning får mindre opplæring enn de med høy utdanning. Det er store variasjoner i bruk av opplæring som tiltak mellom fylkene. Oslo bruker klart mest opplæring. I gjennomsnitt fikk 56 prosent av arbeidssøkerne på tiltak i Oslo opplæring. Til sammenlikning fikk bare sju prosent av arbeidssøkerne på tiltak i Sogn og Fjordane opplæring.

2 kap 10 2 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV i Om Nav Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) ble etablert 1. juli 2006, og var en sammenslåing av tidligere Aetat, trygdekontor og kommunenes sosialkontor. Nav forvalter omtrent én tredel av statsbudsjettet, og administrerer ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å styre og utvikle Nav, og har det overordnede ansvaret for at Nav når sine mål og omsetter politiske føringer til praktisk handling. Direktoratet ligger under Arbeids- og sosialdepartementet. På landsbasis er det 456 Nav-kontorer med ansatte av dem er ansatt i staten, mens er ansatt i kommunene. I tillegg til de lokale kontorene finnes det over hundre spesialenheter, som løser sentraliserte oppgaver som førstelinjetjenesten ikke kan utføre. Nav og Vox Nav og Vox samarbeider om forskjellige opplæringstiltak og aktiviteter. Eksempelvis har BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet) blitt arrangert for tiltaksdeltakere i Nav. Siden 2010 har også Vox og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeidet om opplæring av Nav-ledere og veiledere i problematikk knyttet til svake grunnleggende ferdigheter. Definisjoner Med utdanning mener vi her all formell utdanning gjennom det ordinære utdanningssystemet, der deltakerne får vitnemål og/eller studiepoeng. Opplæring inkluderer både formell utdanning og ikke-formell opplæring, det vil si kurs der deltakerne ikke får vitnemål eller studiepoeng Arbeidsrettede tiltak i Nav Nav har iverksatt ulike tiltak for å hjelpe personer utenfor arbeidslivet over i arbeid, gjennom for eksempel å styrke deres kompetanse, motivasjon og evne til å arbeide. Situasjonen i arbeidsmarkedet og politiske føringer bestemmer omfanget og sammensetningen av de arbeidsrettede tiltakene. Eksempler på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav er opplæring, arbeidspraksis, jobbklubb, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift og varig tilrettelagt arbeid. For personer som trenger mer omfattende tilbud enn det Nav selv kan tilby, finnes tiltak som arbeidsrettet rehabilitering, avklaring, oppfølging og behandling for sykmeldte yrkesaktive med sammensatte og lettere psykiske lidelser. Det kan også gis tilskudd til mentor for personer som trenger praktisk bistand og veiledning for å kunne delta på andre tiltak. I tillegg kan arbeidsgivere få lønnstilskudd for å ansette personer som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet på vanlige lønns- og arbeidsbetingelser. For å delta på tiltak må man vanligvis være registrert som arbeidssøker 1 eller ha nedsatt arbeidsevne 2. Enkelte tiltak er også aktuelle for sykmeldte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. 1 Før oktober 2012 ble arbeidssøkere på tiltak kalt ordinære tiltaksdeltakere. 2 I praksis klassifiseres personer til å ha nedsatt arbeidsevne gjennom to måter: enten ved at de har rett på Arbeidsavklaring (tidligere attføring), eller at Nav og personen det gjelder, i felleskap har kommet fram til at bistandsbehovet er betydelig.

3 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 3 kap 10 De fleste arbeidsrettede tiltakene vil innebære en eller annen form for læring, men i de kommende avsnittene vil vi i hovedsak konsentrere oss om opplæringstiltak, der opplæring og arbeidskvalifisering er hovedformålet med aktiviteten. Vi ser først og fremst på statistikk fra 2013, men der det er relevant, sammenligner vi med tidligere år. Informasjonen og tallene i kapittelet er hentet fra Navs hjemmeside (Nav, 2014). Unntaket er utdanningsstatistikk, som vi har bestilt fra Nav Opplæringstiltak Arbeidsmarkedskurs og ordinær utdanning Målet med opplæringstiltak er å kvalifisere personer utenfor arbeidslivet til ledige jobber. Opplæringstiltak blir også i noen tilfeller brukt for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, eller for å hjelpe personer som er i en usikker sysselsettingssituasjon, og som har behov for kvalifisering. Det er da gjerne snakk om sykmeldte. Opplæring foregår vanligvis i form av ulike typer arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs). Dette er korte, yrkesrettede kurs, hvor opplæringen kan vare i inntil ti måneder. 3 Sammensetningen av AMO-kurs varierer ut fra behovene i arbeidsmarkedet lokalt. Deltakere må ha fylt 19 år. Nav kan også gi støtte til utdanning i det ordinære utdanningssystemet. Dette tilbudet retter seg mot personer med nedsatt arbeidsevne, og deltakere må være over 26 år. Utdanningen kan ha en varighet på inntil tre år i opplæring gjennom Nav hver måned Tabell 1 viser hvor mange personer som deltok på ulike arbeidsrettede tiltak per måned i 2012 og i Det var flest deltakere i vårmånedene, og færrest i juli. De årsstatistikkene som blir presentert i dette kapittelet, viser gjennomsnittstallet per måned for året det gjelder. Enkelte personer kan ha deltatt på flere ulike tiltak i løpet av ett år. Det er dermed antall deltakere, og ikke antall unike personer, som blir presentert. 4 Tabell 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Antall og prosent. Tiltak Antall tiltaksdeltakere Prosent av alle tiltaksdeltakere Antall tiltaksdeltakere Prosent av alle tiltaksdeltakere Arbeidspraksis % % Opplæring % % Oppfølging % % Tilrettelagt arbeid % % Lønnstilskudd % % Avklaringstiltak % % Helsemessig utredning/behandling % % Arbeidsrettet rehabilitering % % Tilrettelegging % % Jobbskaping og egenetablering % % Totalt % % 3 For personer som har betydelige vanskeligheter for å komme inn på arbeidsmarkedet, og som ikke har fullført videregående opplæring, kan opplæringens varighet forlenges med inntil seks måneder. 4 Vi har ikke tall som viser antall unike personer som har deltatt på de ulike tiltakene per år.

4 kap 10 4 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Totalt var det i gjennomsnitt personer som deltok på arbeidsrettede tiltak gjennom Nav per måned i Det var færre per måned enn i personer 26 prosent av alle tiltaksdeltakerne fikk opplæring. Det var en nedgang på fire prosentpoeng i forhold til Dermed er ikke opplæring lenger det viktigste arbeidsrettede tiltaket, slik det var i 2012, men er forbigått av arbeidspraksis. I 2013 var det deltakere som fikk arbeidspraksis månedlig, og tiltaket omfattet 30 prosent av tiltaksdeltakerne. Det var en økning på ett prosentpoeng siden Utenom arbeidspraksis og opplæring var oppfølging 5 (15 prosent), tilrettelagt arbeid 6 (14 prosent) og lønnstilskudd 7 (åtte prosent) de mest utbredte tiltakene Arbeidssøkere får oftest opplæring Figur 1 viser tiltaksdeltakernes status. 75 prosent av tiltaksdeltakerne i personer hadde nedsatt arbeidsevne, 22 prosent personer var arbeidssøkere, mens tre prosent personer hadde annen status. De med annen status er ofte personer som er sykmeldte, og står i fare for å miste jobben sin. I de kommende avsnittene refererer vi til disse som andre på tiltak. Figur 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. N= % 3 % 22 % Arbeidssøkjarar Nedsett arbeidsevne Andre Av de tre ulike tiltaksgruppene var andelen deltakere på opplæringstiltak høyest blant arbeidssøkere. 30 prosent av arbeidssøkerne deltok på opplæringstiltak. Blant de med nedsatt arbeidsevne var det 25 prosent personer som deltok på opplæringstiltak. Blant andre på tiltak var det seks prosent 122 personer som deltok på opplæringstiltak Opplæring som tiltak blir mindre brukt Siden 2009 har månedsgjennomsnittet for antall arbeidssøkere på tiltak holdt seg ganske stabilt på rundt Andelen av disse som deltar på opplæringstiltak, har imidlertid sunket. 5 Oppfølging er et tiltak for personer som trenger støtte for å klare å skaffe eller beholde en jobb, og kan innebære veiledning, råd og bistand til jobbsøking, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon, samt praktiske oppgaver knyttet til det å være i arbeid eller gjennomføring av tiltaket. 6 Tilrettelagt arbeid er et tiltak for de som har (eller i nær framtid ventes å få) uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging, tilpasning av arbeidsoppgaver og oppfølging. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men skal vurderes jevnlig med tanke på overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 7 Lønnstilskudd er et tiltak som skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid, gjennom at arbeidsgiveren får et tilskudd til lønnen til tiltaksdeltakeren. Det finnes både tidsbegrenset lønnstilskudd og tidsubestemt lønnstilskudd. Det sistnevnte er ment for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.

5 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 5 kap 10 Figur 2 Arbeidssøkere på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % (N=9 284) 2003 (N=14 309) 2004 (N=16 957) 2005 (N=13 150) 2006 (N=10 139) 2007 (N=10 121) 2008 (N=10 859) 2009 (N=15 901) 2010 (N=16 119) 2011 (N=15 636) 2012 (N=16 822) 2013 (N=16 313) Opplæring Andre tiltak Figur 2 viser forholdet mellom arbeidssøkere som får opplæring, og arbeidssøkere som er på andre tiltak for perioden Med unntak av årene ser vi at andelen arbeidssøkere som deltar på opplæringstiltak per måned, har gått ned fra år til år. Mens under én av tre arbeidssøkere på tiltak fikk opplæring i 2013, var det nesten halvparten av arbeidssøkerne i 2002 som fikk det. I 2013 skyldes nedgangen fra 2012 først og fremst at antallet som deltok på opplæringstiltak, gikk ned i forhold til antallet som deltok på andre tiltak (jf. tabell 1). En tilsvarende forklaring har vært tilfellet i de årlige endringene vi har sett tilbake til I noen av årene før dette skyldes nedgangen at antallet på andre tiltak økte, og dermed førte til en relativ nedgang for andelen på opplæringstiltak. Figur 3 Personer med nedsatt arbeidsevne, på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % (N=61 467) 2011 (N=59 735) 2012 (N=57 396) 2013 (N=54 301) Opplæring Andre tiltak Når det gjelder tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne, har vi bare statistikk tilbake til På disse fire årene har det gjennomsnittlige månedlige deltakerantallet sunket noe hvert år, fra personer i 2010 til personer i 2013.

6 kap 10 6 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Samtidig som det totale antallet tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne har sunket, har andelen av disse som deltar på opplæringstiltak, også sunket (se figur 3). Mens over én av tre fikk opplæring i 2010, var det én av fire som fikk det samme i Om vi sammenligner figur 2 og 3, ser vi at den relative nedgangen i bruk av opplæring som tiltak har vært større for personer med nedsatt arbeidsevne enn for arbeidssøkere Arbeidssøkere får AMO-kurs, personer med nedsatt arbeidsevne får utdanning Tabell 2 viser hvilken type opplæring deltakerne på opplæringstiltak fikk i prosent deltok i ordinær utdanning 8, mens 43 prosent deltok på ulike typer AMO-kurs. Tabell 2 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på type opplæringstiltak og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Opplæringstiltak Arbeidssøkere på tiltak (N=4904) Nedsatt arbeidsevne, på tiltak (N=13 786) Andre på tiltak (N=122) Totalt (N=18 812) AMO i bedrift 0 % 0 % 0 % Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 93 % 14 % 60 % 35 % Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass 4 % 2 % 13 % 3 % Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 0 % 6 % 7 % 4 % Nettbasert Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 2 % 1 % 1 % 1 % Utdanning 1 % 77 % 19 % 57 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Om opplæringen består av ordinær utdanning eller AMO-kurs, er nært knyttet til statusen til den enkelte deltaker. Nesten alle tiltaksdeltakere som var arbeidssøkere i 2013, deltok på AMO-kurs, mens over tre av fire med nedsatt arbeidsevne deltok i ordinær utdanning. Av andre på tiltak som fikk opplæring, var AMO-kurs det vanligste. Omtrent tre av fire av disse deltok på dette Demografiske forskjeller i bruk av opplæringstiltak Opplæringstiltak vanligst for arbeidssøkere mellom 30 og 59 år I 2013 var det flest tiltaksdeltakere mellom 30 og 39 år personer 27 prosent av alle tiltaksdeltakerne tilhørte denne aldersgruppen. Nesten like mange var mellom 40 og 49 år. Det var færrest tiltaksdeltakere i de yngste og eldste aldersgruppene. Fire prosent var 19 år eller yngre eller 60 år eller eldre. Aldersforskjellen mellom de på opplæringstiltak og de som deltar på andre tiltak, er ikke spesielt stor, men de på opplæringstiltak er noe yngre enn de på andre tiltak. 8 Vi vet ikke hvilken type ordinær utdanning tiltaksdeltakerne har fått.

7 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 7 kap 10 Tabell 3 Tiltaksdeltakere, fordelt på alder, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Nav-status Tiltak 19 år (N=2 686) år (N=9 793) år (N=9 900) år (N=19 394) år (N=17 654) år (N=10 546) 60 år + (N=2 742) Arbeidssøkere på tiltak (N=16 313) Opplæringstiltak Andre tiltak 6 % 94 % 21 % 79 % 34 % 66 % 38 % 62 % 37 % 63 % 37 % 63 % 28 % 72 % Nedsatt arbeidsevne på tiltak (N=54 301) Opplæringstiltak Andre tiltak 16 % 84 % 23 % 77 % 34 % 66 % 34 % 66 % 25 % 75 % 13 % 87 % 4 % 96 % Andre på tiltak (N=2 102) Opplæringstiltak Andre tiltak 2 % 98 % 11 % 89 % 8 % 92 % 7 % 93 % 5 % 95 % 4 % 96 % 2 % 98 % Totalt (N=72 716) Opplæringstiltak Andre tiltak 9 % 91 % 22 % 78 % 33 % 67 % 34 % 66 % 27 % 73 % 15 % 85 % 6 % 94 % Tabell 3 viser aldersfordelingen til tiltaksdeltakerne i 2013, fordelt på tiltakstype og Nav-status. Blant arbeidssøkere var opplæring mest utbredt hos de mellom 30 og 59 år, med andeler på henholdsvis 37 og 38 prosent. Blant de med nedsatt arbeidsevne var opplæring mest utbredt hos de mellom 25 og 39 år. 34 prosent av disse fikk opplæring. Mens opplæring blant arbeidssøkere var ganske utbredt også blant de eldste, ser vi en motsatt trend blant de med nedsatt arbeidsevne. I alt 28 prosent av arbeidssøkerne på tiltak som var 60 år eller eldre, fikk opplæring, mens den tilsvarende andelen for de med nedsatt arbeidsevne kun var fire prosent. Blant andre på tiltak var opplæring relativt lite brukt uavhengig av alder. De mellom 20 og 24 år fikk imidlertid mer opplæring enn de som tilhørte andre aldersgrupper Kvinner deltar oftere på opplæringstiltak enn menn Tabell 4 viser tiltaksdeltakere etter kjønn, tiltakstype og Nav-status. I 2013 deltok i gjennomsnitt kvinner og menn på tiltak per måned. Flere kvinner enn menn deltok også på opplæringstiltak. Blant tiltaksdeltakerne deltok totalt sett 29 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene på opplæringstiltak. Tabell 4 Tiltaksdeltakere, fordelt på kjønn, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Tiltak Arbeidssøkere på tiltak Nedsatt arbeidsevne, på tiltak Andre på tiltak Totalt Kvinner (N=8 307) Menn (N=8 006) Kvinner (N=27 417) Menn (N=26 884) Kvinner (N=1 366) Menn (N=737) Kvinner (N=37 089) Menn (N=35 627) opplæringstiltak 33 % 27 % 29 % 22 % 4 % 8 % 29 % 23 % andre tiltak 67 % 73 % 71 % 78 % 96 % 92 % 71 % 77 % Blant arbeidssøkende kvinner deltok 33 prosent på opplæringstiltak. For de arbeidssøkende mennene var andelen på opplæringstiltak 27 prosent. Blant kvinner med nedsatt arbeidsevne deltok 29 prosent på opplæringstiltak. Den tilsvarende andelen for menn var 22 prosent. Kjønnsforskjellene vi ser for 2013, synes å ha vært stabile over tid.

8 kap 10 8 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Figur 4 viser utviklingen i kjønnsfordelingen blant arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne på opplæringstiltak og andre tiltak siden henholdsvis 2002 og Figur 4 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på kjønn, status i Nav og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % Kvinner på opplæringstiltak, arbeidssøkere Menn på opplæringstiltak, arbeidssøkere Kvinner på opplæringstiltak, nedsatt arbeidsevne Menn på opplæringstiltak, nedsatt arbeidsevne Vi ser at andelen som har fått opplæringstiltak, har beveget seg i takt og sunket jevnt for begge kjønn. Dette er tydeligst for arbeidssøkere, hvor vi har statistikk for flere år, men det er også en utvikling som vi ser blant menn og kvinner med nedsatt arbeidsevne Mange på opplæringstiltak har noe høyere utdanning fra før Når Nav registrerer utdanning, er det det høyeste, selvrapporterte, påbegynte utdanningsnivået som gjelder. Dette avviker fra vanlig praksis og de andre kapitlene i Vox-speilet, der det er det høyeste fullførte utdanningsnivået som blir registrert. Tabell 5 viser andelen deltakere på opplæringstiltak på hvert utdanningsnivå, totalt og etter status i Nav, per måned i Flest tiltaksdeltakere hadde videregående skole som høyeste utdanning prosent hadde dette. Flesteparten av disse hadde imidlertid ikke fullført. 42 prosent av tiltaksdeltakerne hadde ikke bestått videregående, men hadde grunnskole eller påbegynt videregående som høyeste utdanning. De som ikke hadde bestått videregående, deltok i mindre grad på opplæringstiltak enn de som hadde bestått.

9 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 9 kap 10 Tabell 5 Tiltaksdeltakere, fordelt på høyeste påbegynte utdanning, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Nav-status Arbeidssøkere på tiltak (N=16 313) Nedsatt arbeidsevne, på tiltak (N=54 301) Andre på tiltak (N=2 102) Totalt (N=72 716) Grunnskole Tiltak (N=10141) opplæringstiltak 34 % andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak 66 % 16 % 84 % 10 % 90 % 20 % 80 % Videregående skole, GK og VKI (N=20 763) 24 % 76 % 22 % 78 % 10 % 90 % 22 % 78 % Videregående avsluttet utdanning (N=18 335) 31 % 69 % 33 % 67 % 8 % 92 % 32 % 68 % Høyere utdanning, inntil 4 år (N=10 427) 35 % 65 % 38 % 62 % 6 % 94 % 36 % 64 % Høyere utdanning, over 4 år (N=2 744) 35 % 65 % 29 % 71 % 6 % 94 % 32 % 68 % Ukjent (N=10 306) 22 % 78 % 17 % 83 % 2 % 98 % 16 % 84 % Totalt (N=72 716) 30 % 70 % 25 % 75 % 6 % 94 % 26 % 74 % (bestilling) Blant arbeidssøkere var de med videregående skole, både avsluttet og GK og VKI, relativt sett litt svakere representert på opplæringstiltak enn de andre utdanningsgruppene. Forskjellene var imidlertid ikke veldig store. Forskjellene var noe større blant tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne. De som har høyere utdanning inntil fire år, skiller seg ut som den gruppen med den høyeste andelen på opplæringstiltak. 38 prosent i denne utdanningsgruppen deltok på opplæringstiltak i De med grunnskole deltok relativt sett minst. 16 prosent i denne utdanningsgruppen deltok på opplæringstiltak. Vi skal imidlertid være forsiktige med å legge for mye i disse resultatene. Tallene viser den høyeste selvrapporterte, påbegynte utdanningen, og vi kjenner ikke utdanningsnivået til 14 prosent av deltakerne Geografiske ulikheter i bruk av opplæring som tiltak Tabell 6 viser hvor stor prosentandel av de arbeidsrettede tiltakene i fylkene som var opplæringstiltak i 2013, og hvor stor andel av opplæringstiltakene som var utdanning. Bruken av opplæring som tiltak varierte mye mellom fylkene. Variasjonen i bruk var størst for arbeidssøkere (7 56 prosent), og en del mindre for de med nedsatt arbeidsevne (18 37 prosent). Andelen av opplæringstiltak som var utdanning, varierte også mye. Bruk av utdanning som opplæringstiltak for arbeidssøkere var jevnt over svært lav, og varierte mellom null og 14 prosent. Dette er ikke overraskende, med tanke på at dette er et tilbud rettet mot de med nedsatt arbeidsevne. For personer med nedsatt arbeidsevne varierte andelene med opplæringstiltak som fikk utdanning, fra 62 til 93 prosent.

10 kap VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Tabell 6 Andel arbeidsrettede tiltak som er opplæring og andel opplæringstak som er utdanning, fordelt på fylke og status i Nav*. Månedsgjennomsnitt Prosent. Fylke Andel av arbeidsrettede tiltak som er opplæring Arbeidssøkere på tiltak Andel av opplæringstiltakene som er utdanning Nedsatt arbeidsevne, på tiltak Andel av arbeidsrettede tiltak som er opplæring Andel av opplæringstiltakene som er utdanning Østfold 23 % 1 % 23 % 91 % Akershus 32 % 1 % 26 % 71 % Oslo 56 % 0 % 37 % 62 % Hedmark 32 % 1 % 27 % 79 % Oppland 15 % 3 % 22 % 87 % Buskerud 25 % 1 % 23 % 78 % Vestfold 30 % 3 % 26 % 85 % Telemark 38 % 1 % 24 % 73 % Aust-Agder 14 % 5 % 22 % 93 % Vest-Agder 21 % 2 % 22 % 86 % Rogaland 20 % 2 % 18 % 70 % Hordaland 24 % 1 % 27 % 79 % Sogn og Fjordane 7 % 14 % 26 % 68 % Møre og Romsdal 15 % 3 % 22 % 87 % Sør-Trøndelag 18 % 4 % 22 % 74 % Nord-Trøndelag 11 % 4 % 24 % 92 % Nordland 21 % 2 % 23 % 81 % Troms 19 % 2 % 30 % 83 % Finnmark 27 % 2 % 24 % 79 % Hele landet 30 % 1 % 25 % 77 % * Opplæring som tiltak for andre på tiltak inkluderte bare 122 personer på landsbasis i 2013 (jf. tabell 2). 19 prosent av disse deltok i ordinær utdanning. Datagrunnlaget består av svært få personer i gjennomsnitt per måned per fylke, og er for lite til å si noe om forskjeller mellom fylkene. Andre på tiltak er derfor utelatt fra tabellen. Oslo skiller seg klart ut som det fylket som brukte opplæring som tiltak oftest. Dette gjelder spesielt for arbeidssøkere, hvor 56 prosent fikk opplæring, men også for personer med nedsatt arbeidsevne, hvor 37 prosent fikk opplæring. Nav i Oslo benyttet seg i større grad enn andre fylker av AMO-kurs, og hadde den laveste andelen av sine deltakere på opplæringstiltak i ordinær utdanning. Under en halv prosent av arbeidssøkerne på opplæringstiltak og 62 prosent av tiltaksdeltakerne med nedsatt arbeidsevne på opplæringstiltak i Oslo, fikk utdanning. I motsatt ende finner vi Sogn og Fjordane. Sju prosent av arbeidssøkerne på tiltak her fikk opplæring i Sogn og Fjordane skiller seg imidlertid også ut ved at de hadde den høyeste andelen arbeidssøkere på opplæringstiltak 14 prosent i ordinær utdanning. Det var likevel 26 prosent av de med nedsatt arbeidsevne på tiltak i Sogn og Fjordane som fikk opplæring. Andre fylker som relativt sett brukte opplæring ofte, var Telemark og Hedmark, mens Nord- Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Møre og Romsdal er fylker som relativt sett sjelden brukte opplæring som tiltak, spesielt for arbeidssøkere. Utdanning som opplæringstiltak for de med nedsatt arbeidsevne var mest vanlig i Aust-Agder. Her fikk 93 prosent av de med nedsatt arbeidsevne ordinær utdanning. 92 prosent fikk det i Nord-Trøndelag, og 91 prosent fikk det i Østfold.

11 VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 11 kap 10 Figurliste Figur 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. N= Figur 2 Arbeidssøkere på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 5 Figur 3 Personer med nedsatt arbeidsevne, på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 5 Figur 4 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på kjønn, status i Nav og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 8 Tabelliste Tabell 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Antall og prosent. 3 Tabell 2 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på type opplæringstiltak og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 6 Tabell 3 Tiltaksdeltakere, fordelt på alder, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 7 Tabell 4 Tiltaksdeltakere, fordelt på kjønn, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 8 Tabell 5 Tiltaksdeltakere, fordelt på høyeste påbegynte utdanning, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 9 Tabell 6 Andel arbeidsrettede tiltak som er utdanning, fordelt på fylke, og status i Nav*. Månedsgjennomsnitt Prosent. 10 Referanser Nav. (2014). Tiltaksdeltakere. Hentet fra Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Tiltaksdeltakere

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned Om tabellene "Om statistikken - " finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 ARBEIDS-

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. desember 217 Notatet er skrevet av

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 03.05.2012. // NOTAT Vi opplever nå vekst både i antall

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 1. september 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 1. september 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 ARBEIDS-

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer