Nesten personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13."

Transkript

1 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13, fullførte i løpet av perioden. Buskerud, Finnmark, Akershus og Hordaland har størst deltakelse i forhold til innbyggertall. Vest-Agder og Sogn og Fjordane har minst deltakelse. Fagområdet økonomiske og administrative fag har 37 prosent av deltakerne. 63 prosent tar opplæring knyttet til formell utdanning, hvorav 2 prosent på universitetsog høyskolenivå, ni prosent på fagskolenivå og tolv prosent innen videregående opplæring. 8.1 Innledning om offentlig godkjente nettskoler Undervisning og opplæring ved hjelp av digitale og nettbaserte løsninger har utviklet seg raskt de siste tiårene. De offentlig godkjente nettskolene, som dette kapittelet skal handle om, oppsummerte sin innsats i rapporten Nyvinninger og Utfordringer (Gjelsvik, 2013). Der blir det nevnt

2 kap 8 2 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER at det finnes noen teknologiske pionerer blant de offentlig godkjente nettskolene. Skolene har dessuten bidratt ved å utarbeide nye lærerroller og undervisningskonsepter, i samspill med teknologien. Det innebærer løsninger for veiledning og oppfølging av enkeltelever, og bruk av sosial læring med økt studentaktivitet, autonomi og råderett over egen studiesituasjon. Enkelte av de offentlig godkjente nettskolene tok i bruk elektroniske læringsplattformer før Internett ble lansert. En del av disse har erfaring med egenutviklede løsninger. Andre skoler har kommet til senere, og har valgt ferdige plattformsløsninger, men kombinasjonene av eget utviklingsarbeid og kjøp av løsninger er utbredt. Ut fra ulike behov, fagområder og studietilbud har skolene skapt måter å drive opplæring på, gi tilbakemelding, formidle materiell, skape diskusjonsfora og samle inn oppgaver. De offentlig godkjente nettskolene dekker ulike opplæringsbehov. Derfor er noen av tilbudene ved nettskolene individuelle og nettbaserte, mens andre studier innebærer samlinger eller andre læringsarenaer som foregår i sanntid og/eller med fysiske møter. Nettskolene kan også legge opp til fellesskap som ikke er obligatoriske for deltakerne. Skolene har dermed erfaring med å skape opplæringstilbud som kombinerer teknologisk, pedagogisk og faglig tilnærming. i Offentlig godkjente nettskoler Begrepet nettskoler ble innført med Voksenopplæringsloven i Tidligere ble begrepet fjernundervisningsinstitusjon brukt. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har siden 2006 hatt ansvaret for å godkjenne nettskolene. Vilkårene for godkjenning er at nettskolen har et ideelt formål, og at den har fjernundervisning som hovedformål. Loven angir tre overordnede mål for nettskolenes drift. En godkjent nettskole skal: utvikle fjernundervisning som opplæringsmetode gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring for å møte den enkeltes behov i samfunns- og arbeidsliv utvikle opplæringstilbud tilrettelagt for den enkelte ut fra forutsetninger og behov Avgrensning av kapittelet I dette kapittelet skal vi se nærmere på data fra de offentlig godkjente nettskolene i Norge. 16 godkjente nettskoler rapporterte for skoleåret 2012/13, hvorav to rapporterte for første gang. Det er mange andre tilbydere som har nettbaserte eller fleksible opplæringer. Både private virksomheter og offentlige universiteter og høyskoler eller fagskoler kan tilby dette. Det finnes imidlertid ikke en enhetlig datainnsamling for slik opplæring fra disse virksomhetene. Kapittelet omhandler derfor kun de offentlig godkjente nettskolene. De offentlig godkjente nettskolene rapporterer hvor mange deltakere de har registrert på opplæring og kursfullføring per skoleår. En kursfullføring tilsvarer at personen har fått vitnemål, kursbevis eller på annen måte fyller kravene til den som har gjennomgått opplæringen. Skolene rapporterer dessuten inn opplysninger om deltakere de har på kurs per 1. oktober hvert år. Rapporteringen per 1. oktober vil ikke bli omtalt i dette kapittelet. Det vil kun handle om deltakere per skoleår og andel fullføringer. Vårt fokus er på nøkkeltall som fordeling på bakgrunnsvariabler og omfang innen fagområder og utdanningsnivå.

3 i VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 3 kap 8 Individbasert statistikk fra 2011 Rapporteringsrutiner med individbasert statistikk ble innført for de godkjente nettskolene fra Nettskolene rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB kontrollerer og gjør koblinger av data fra nettskolene til andre registerdata. Statistikk om nettskolenes kursaktivitet som er publisert fra 2012, vil ikke kunne sammenliknes med tidligere nettskolestatistikk (Statistisk sentralbyrå, 201). De nye rapporteringsrutinene medfører et omfattende registreringsarbeid for nettskolene. Skolene rapporterer på mange nye variabler og kategoriseringer. Det vil ta noen registreringsrunder å vurdere eventuelle behov for justering av variablene og kategoriene. Nye rutiner kan også medføre feilkilder. 8.2 Deltakere og fullføringer Over 80 prosent fullfører i løpet av ett år De offentlig godkjente nettskolene registrerte deltakere på sine studier i løpet av skoleåret 2012/13. Figur 1 viser hvilke år disse deltakerne startet på studiet, og andelen som fullførte i 2012/13. I overkant av halvparten startet på studiet i løpet av dette skoleåret, mens omtrent 30 prosent hadde oppstart året før, i 2011/12. Fra tidligere rapporteringer fra nettskolene vet vi at de aller fleste som starter på nettskolestudier, fullfører i løpet av oppstartsåret. I 2012/13 fullførte 8 prosent av de som hadde startet opp det samme året. Av de som fortsatte studiene sine i 2012/13 etter oppstart i 2011/12, fullførte 0 prosent. Den totale andelen som fullførte blant alle registrerte deltakere i 2012/13, var på 6 prosent. Figur 1 Deltakere som fullførte, fordelt på registrert startår. 2012/13. Prosent. Totalt (N=11 87) 6 Uoppgitt (N=83) 2012/13 (N=6 299) /12 (N=3 691) /11 (N=1 07) /10 (N=18) 6 Juni 2009 og tidligere (N=11) 7 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Andel fullføringer

4 kap 8 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 8.3 Kjønn, alder og bostedsfylke Flest kvinner og unge Flere kvinner enn menn deltar ved de offentlig godkjente nettskolene. Tabell 1 viser antall deltakere fordelt på kjønn og aldersgrupper, samt andeler for fullføring. Av deltakere var 6 prosent kvinner. Det er liten forskjell i andelen som fullfører blant kvinner (6 prosent) og menn (67 prosent). Deltakerne mellom 20 og 29 år er den største aldersgruppen, og utgjør 38 prosent. Noe færre, 31 prosent, er i 30-årene. 22 prosent er i 0-årene, mens åtte prosent er eldre. I disse aldersgruppene varierer fullføringsandelen mellom 6 og 68 prosent. Kun den yngste aldersgruppa, én prosent av deltakerne, har en høyere fullføringsgrad, på 72 prosent. Tabell 1 Deltakere og andel fullføringer, fordelt på kjønn og alder. 2012/13. Antall og prosent. Kjønn Antall deltakere Andel fullføringer Kvinner % Menn % Alder 19 år eller yngre % år 66 6 % år % 0 9 år 2 6 % 0 år eller eldre % Totalt % Buskerud, Finnmark, Akershus og Hordaland har høyest deltakelsesrate Ser vi på nettskoleaktiviteten med utgangspunkt i deltakernes bostedsfylke, har Oslo, Akershus og Hordaland størst antall deltakere. Tabell 2 viser deltakelse per fylke i antall, prosent og rate. De tre fylkene med størst befolkning har henholdsvis 1 30, 1 83 og deltakere. Tar vi bort de 680 deltakerne med uoppgitt bostedsfylke, utgjør disse fylkene henholdsvis 1, 13 og 12 prosent av de deltakerne med oppgitt fylkestilhørighet. Fylkene hvor det er lavest antall deltakere, er Sogn og Fjordane (173), Finnmark (211) og Agderfylkene (223 og 22). Hvert av disse fylkene har dermed tilnærmet to prosent andel av deltakerne. Ti av fylkene har en andel deltakere på tre til fem prosent. For å vurdere deltakelsen fylkene imellom ser vi på antall deltakere ved nettskolene i forhold til innbyggertall. Ser vi hele landet under ett, er det 2,7 deltakere per tusen innbyggere. Spennet mellom laveste og høyeste deltakelsesrate fylkesvis går fra Vest-Agder med 1,61 til Buskerud med 3,. Finnmark har nest best deltakelsesrate (3,1). Deretter kommer Akershus (3,33) og Hordaland (3,2). De resterende fylkene som trekker opp snittraten, er Hedmark (3,06) og Oslo (2,99). Dermed har de tre mest folkerike fylkene også høy deltakelse når vi tar høyde for innbyggertallet. Fire av de fem fylkene med størst antall deltakere har også høye deltakelsesrater. Finnmark skiller seg ut blant disse fylkene ved å ha lavt innbyggertall, det laveste per fylke. Det lave antallet nettskoledeltakere gir, sett i forhold til innbyggertallet, nesten den høyeste deltakelsesraten.

5 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER kap 8 Tabell 2 Deltakere*, fordelt på fylke. 2012/13. Antall, prosent og rate. Fylker Antall deltakere Prosentandel deltakere Antall deltakere per 0 innbyggere** Østfold 2 % 2,30 Akershus % 3,33 Oslo % 2,99 Hedmark 88 % 3,06 Oppland 16 % 2,71 Buskerud % 3, Vestfold 0 % 2,61 Telemark 37 3 % 2,8 Aust-Agder % 2,8 Vest-Agder 22 2 % 1,61 Rogaland 87 8 % 2,0 Hordaland % 3,2 Sogn og Fjordane % 1,99 Møre og Romsdal 98 % 2,39 Sør-Trøndelag 7 % 2,3 Nord-Trøndelag % 2,72 Nordland 26 % 2,19 Troms 38 3 % 2,68 Finnmark % 3,1 Hele landet % 2,7 * De 680 deltakerne med uoppgitt bostedsfylke er utelatt. **Beregnet fra innbyggertall, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB) tabell 079) 8. Fagfelt og nivå En av tre deltakere går på økonomiske og administrative fag De offentlig godkjente nettskolene har klart flest deltakere innen fagfeltet økonomiske og administrative fag. De 322 deltakerne utgjør over en tredjedel av alle deltakerne. Andelen som fullførte studier innen økonomiske og administrative fag, utgjorde 2 prosent av alle registrerte deltakere totalt i 2012/13. Figur 2 viser andeler for deltakelse og fullføring per fagfelt. De resterende fagfeltene har mellom elleve og sju prosent av deltakerne, mens det for to prosent av deltakerne ikke er oppgitt fagfelt. Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk er fagfeltet med nest flest deltakere (1 312). Deretter kommer helse-, sosial- og idrettsdag med 1 233, og samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag med deltakere. Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag har den høyeste andelen som fullfører, med bortimot 90 prosent. Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag har nest høyest fullføringsgrad, med i overkant av 70 prosent. Deretter kommer økonomiske og administrative fag og lærerutdanninger og pedagogiske fag. Bortsett fra for allmenne fag er det innen alle fagfeltene en større andel som fullfører enn som ikke fullfører.

6 kap 8 6 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER Figur 2 Deltakere per fagfelt*, fordelt på om de har fullført eller ikke. 2012/13. Prosent. Økonomiske og administrative fag (N= 322) 2 11 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) 7 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) 6 Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N=1 198) 9 1 Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) % 10 % 20 % 30 % 0 % Fullført Ikke fullført * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag. De fleste fagfeltene har en kjønnsfordeling som gjenspeiler at kvinnene er i flertall blant deltakerne ved nettskolene. Fire fagfelt skiller seg ut. Ved to av disse er mennene i flertall, se figur 3. Innen samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag er andelen menn på 86 prosent. Mennene utgjør prosent innen naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag, og fagfeltet har dermed den mest likestilte kjønnsfordelingen. Kvinnene er i stort flertall innen helse-, sosial- og idrettsfag og lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk. Det er omtrent 90 prosent kvinner blant deltakerne på begge disse fagfeltene. Figur 3 Deltakere per fagfelt*, fordelt på kjønn. 2012/13. Prosent. Fagfelt i alt (N=11 87) Økonomiske og administrative fag (N= 322) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N= 1 198) 1 86 Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) % 20 % 0 % 60 % 80 % % Andel kvinner Andel menn * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag To av tre deltakere på formell utdanning De fleste deltakerne på offentlig godkjente nettskoler tar studier i tilknytning til det formelle utdanningssystemet. Den største gruppa på 2 prosent går på studier knyttet til universitets-

7 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 7 kap 8 og høyskolesektoren. Henholdsvis ni og tolv prosent går på opplæring som er relatert til fagskole og videregående opplæring. De resterende 37 prosentene går på kurs av ikkeformell art. Vi har valgt å kalle denne kategorien andre kurs, mens Statistisk sentralbyrå bruker betegnelsen annen utdanning. Figur viser deltakelse fordelt på nivå og fagfelt. Det er stor variasjon fagfeltene imellom når det kommer til hvilke nivåer deltakerne går på. Tre fagfelt har klar overvekt av deltakere på universitets- og høyskolenivå. Det er samfunnsfag og juridiske fag (86 prosent), lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (76 prosent) og økonomiske og administrative fag (6 prosent). I tillegg har naturvitenskapelige, håndverksog tekniske fag høy andel deltakere på universitets- og høyskolenivå, med 3 prosent. På fagskolenivå er det helse-, sosial- og idrettsfag som har størst andel, med 3 prosent, og deretter økonomiske og administrative fag (13 prosent). Allmenne fag har den klart største andelen, 73 prosent, innen videregående opplæring, mens helse-, sosial- og idrettsfag har 37 prosent. Innenfor fagfeltene samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag og humanistiske og estetiske fag, derimot, er bortimot all opplæring utenfor det formelle opplæringssystemet. Figur Deltakere per fagfelt*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. Fagfelt i alt (N=11 87) Økonomiske og administrative fag (N= 322) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) 76 2 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N=1 198) Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Universitet og høyskole Fagskole Videregående opplæring Andre kurs * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag. 8. Nettskolenes aktivitet Stor variasjon nettskolene imellom De 16 godkjente nettskolene som rapporterte i 2012/13, er ulike i størrelse og variasjon på studietilbudet. NKS Nettstudier er størst, med 366 deltakere. Det utgjør prosent av de deltakerne totalt. NKI Nettstudier er nest størst, med en andel på 22 prosent, og deretter har BI Bank og Forsikring en andel på tolv prosent. De tre største nettskolene har dermed rapportert inn nesten 80 prosent av alle deltakerne. Deltakerne ved de fem minste nettskolene utgjør tilsammen tre prosent av totalen.

8 kap 8 8 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER NKS Nettstudier er den eneste skolen med tilbud innen alle de fire kategoriene for nivå. Flest deltakere er registrert på universitets- og høyskolenivå (60 prosent). Henholdsvis 13 og ti prosent deltar på fagskolenivå og innen videregående opplæring, mens 37 prosent deltar under kategorien andre kurs. To nettskoler har deltakere innen tre av nivåkategoriene. NKI Nettstudier har elleve prosent av deltakerne på fagskolenivå, og fem prosent på universitets- og høyskolenivå, mens det meste av aktiviteten (8 prosent) foregår utenfor det formelle utdanningssystemet. Folkeuniversitetet Nettstudier har over halvparten av deltakere på kurs som ikke er relatert til formell utdanning (7 prosent). 1 prosent av deltakerne er registrert på videregående opplæring, og to prosent deltar på fagskolenivå. BI Bank og Forsikring har all aktivitet på universitets- og høyskolenivå. Senter for eiendomsfag har 9 prosent aktivitet på dette nivået. Opplæringskonsult AS har bortimot all aktivitet på fagskolenivå (9 prosent), og Akademiet Nettstudier har 76 prosent av deltakerne på samme nivå. De resterende deltakerne på fagskolenivå er blant deltakerne på Norsk Industri nettskole (38 prosent) og på Norges Byggskole ( prosent). Alle deltakere ved ecademy tar videregående opplæring, mens Luftfartsskolen har 13 prosent på dette nivået. Alle de andre deltakerne ved de offentlig godkjente nettskolene er registrert som deltakere på kurs uten tilknytning til formell opplæring. Figur Deltakere per institusjon*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. Totalt alle institusjoner (N=11 87) NKS Nettstudier (N= 366) NKI Nettstudier (N=2 88) 11 8 BI Bank og Forsikring (N=1 387) Akademiet Nettstudier (N=09) 76 2 CampusOnline.no (N=32) Norsk Industri nettskole (N=30) Opplæringskonsult AS (N=327) Norsk Nettskole AS (N=23) Senter for eiendomsfag (N=219) Luftfartsskolen (N=21) Folkeuniversitetet Nettstudier (N=197) ecademy (N=113) Scandinavian Language Training Institute (N=8) Folk Bibelskole (N=6) Næring og Samfunn Nettskole (N=26) Norges Byggskole (N=2) 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Universitet- og høyskolenivå Fagskolenivå Videregående opplæring Andre kurs * Nettskolene ble godkjent under andre navn enn de Statistisk sentralbyrå oppgir. Her bruker vi de navnene skolene er godkjent under, se

9 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 9 kap 8 Figurliste Figur 1 Deltakere som fullførte, fordelt på registrert startår. 2012/13. Prosent. 3 Figur 2 Deltakere per fagfelt*, fordelt på om de har fullført eller ikke. 2012/13. Prosent. 6 Figur 3 Deltakere per fagfelt*, fordelt på kjønn. 2012/13. Prosent. 6 Figur Deltakere per fagfelt*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. 7 Figur Deltakere per institusjon*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. 8 Tabelliste Tabell 1 Deltakere og andel fullføringer, fordelt på kjønn og alder. 2012/13. Antall og prosent. Tabell 2 Deltakere*, fordelt på fylke. 2012/13. Antall, prosent og rate. Referanser Gjelsvik, T. (2013). Nyvinninger og Utfordringer pedagogisk utviklingsarbeid i nettskolene i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning. Hentet fra docs/utviklingsarbeid_nettskoler_2013_ne/3?e= / Statistisk sentralbyrå. (201). Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2013 Om statistikken. Hentet fra Voksenopplæringsloven. (2009). LOV nr 9: Lov om voksenopplæring Hentet fra all/hl html

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Notat 7/2012 Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Nasjonal undersøkelse om status i 2011 Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Nasjonal undersøkelse om status i 2011 Camilla Alfsen

Detaljer

Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene

Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene Høsten 200 var drøyt 67 000 personer over 29 registrert i høyere utdanning. Dette utgjorde 29 prosent av den samlede studentmassen. Statlige høgskoler

Detaljer

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2007 voksnes deltakelse i opplæring Forord Vox-speilet 2007 er den første utgaven av en årlig utgivelse av opplæringsstatistikk om voksne. Vox har gjennom utgivelsen av Vox-speilet fått mulighet

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner D 246 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Voksne i grunnskole og videregående opplæring Voksne i grunnskole og videregående opplæring Marianne Dæhlen, Kirsten danielsen, ÅSE STRANDBU & ørnulf seippel Rapport nr 7/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Voksne

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 27. mai 998 Aktuell utdanningsstatistikk Utdanning i Norge Nøkkeltall 998 Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 2 98 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell utdanningsstatistikk

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene?

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? NOTAT 2015:102 Tittel: Forfatter: Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge NIBR-notat: 2015:102 ISSN: 0801-1702 ISBN:

Detaljer