Nesten personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13."

Transkript

1 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13, fullførte i løpet av perioden. Buskerud, Finnmark, Akershus og Hordaland har størst deltakelse i forhold til innbyggertall. Vest-Agder og Sogn og Fjordane har minst deltakelse. Fagområdet økonomiske og administrative fag har 37 prosent av deltakerne. 63 prosent tar opplæring knyttet til formell utdanning, hvorav 2 prosent på universitetsog høyskolenivå, ni prosent på fagskolenivå og tolv prosent innen videregående opplæring. 8.1 Innledning om offentlig godkjente nettskoler Undervisning og opplæring ved hjelp av digitale og nettbaserte løsninger har utviklet seg raskt de siste tiårene. De offentlig godkjente nettskolene, som dette kapittelet skal handle om, oppsummerte sin innsats i rapporten Nyvinninger og Utfordringer (Gjelsvik, 2013). Der blir det nevnt

2 kap 8 2 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER at det finnes noen teknologiske pionerer blant de offentlig godkjente nettskolene. Skolene har dessuten bidratt ved å utarbeide nye lærerroller og undervisningskonsepter, i samspill med teknologien. Det innebærer løsninger for veiledning og oppfølging av enkeltelever, og bruk av sosial læring med økt studentaktivitet, autonomi og råderett over egen studiesituasjon. Enkelte av de offentlig godkjente nettskolene tok i bruk elektroniske læringsplattformer før Internett ble lansert. En del av disse har erfaring med egenutviklede løsninger. Andre skoler har kommet til senere, og har valgt ferdige plattformsløsninger, men kombinasjonene av eget utviklingsarbeid og kjøp av løsninger er utbredt. Ut fra ulike behov, fagområder og studietilbud har skolene skapt måter å drive opplæring på, gi tilbakemelding, formidle materiell, skape diskusjonsfora og samle inn oppgaver. De offentlig godkjente nettskolene dekker ulike opplæringsbehov. Derfor er noen av tilbudene ved nettskolene individuelle og nettbaserte, mens andre studier innebærer samlinger eller andre læringsarenaer som foregår i sanntid og/eller med fysiske møter. Nettskolene kan også legge opp til fellesskap som ikke er obligatoriske for deltakerne. Skolene har dermed erfaring med å skape opplæringstilbud som kombinerer teknologisk, pedagogisk og faglig tilnærming. i Offentlig godkjente nettskoler Begrepet nettskoler ble innført med Voksenopplæringsloven i Tidligere ble begrepet fjernundervisningsinstitusjon brukt. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har siden 2006 hatt ansvaret for å godkjenne nettskolene. Vilkårene for godkjenning er at nettskolen har et ideelt formål, og at den har fjernundervisning som hovedformål. Loven angir tre overordnede mål for nettskolenes drift. En godkjent nettskole skal: utvikle fjernundervisning som opplæringsmetode gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring for å møte den enkeltes behov i samfunns- og arbeidsliv utvikle opplæringstilbud tilrettelagt for den enkelte ut fra forutsetninger og behov Avgrensning av kapittelet I dette kapittelet skal vi se nærmere på data fra de offentlig godkjente nettskolene i Norge. 16 godkjente nettskoler rapporterte for skoleåret 2012/13, hvorav to rapporterte for første gang. Det er mange andre tilbydere som har nettbaserte eller fleksible opplæringer. Både private virksomheter og offentlige universiteter og høyskoler eller fagskoler kan tilby dette. Det finnes imidlertid ikke en enhetlig datainnsamling for slik opplæring fra disse virksomhetene. Kapittelet omhandler derfor kun de offentlig godkjente nettskolene. De offentlig godkjente nettskolene rapporterer hvor mange deltakere de har registrert på opplæring og kursfullføring per skoleår. En kursfullføring tilsvarer at personen har fått vitnemål, kursbevis eller på annen måte fyller kravene til den som har gjennomgått opplæringen. Skolene rapporterer dessuten inn opplysninger om deltakere de har på kurs per 1. oktober hvert år. Rapporteringen per 1. oktober vil ikke bli omtalt i dette kapittelet. Det vil kun handle om deltakere per skoleår og andel fullføringer. Vårt fokus er på nøkkeltall som fordeling på bakgrunnsvariabler og omfang innen fagområder og utdanningsnivå.

3 i VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 3 kap 8 Individbasert statistikk fra 2011 Rapporteringsrutiner med individbasert statistikk ble innført for de godkjente nettskolene fra Nettskolene rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB kontrollerer og gjør koblinger av data fra nettskolene til andre registerdata. Statistikk om nettskolenes kursaktivitet som er publisert fra 2012, vil ikke kunne sammenliknes med tidligere nettskolestatistikk (Statistisk sentralbyrå, 201). De nye rapporteringsrutinene medfører et omfattende registreringsarbeid for nettskolene. Skolene rapporterer på mange nye variabler og kategoriseringer. Det vil ta noen registreringsrunder å vurdere eventuelle behov for justering av variablene og kategoriene. Nye rutiner kan også medføre feilkilder. 8.2 Deltakere og fullføringer Over 80 prosent fullfører i løpet av ett år De offentlig godkjente nettskolene registrerte deltakere på sine studier i løpet av skoleåret 2012/13. Figur 1 viser hvilke år disse deltakerne startet på studiet, og andelen som fullførte i 2012/13. I overkant av halvparten startet på studiet i løpet av dette skoleåret, mens omtrent 30 prosent hadde oppstart året før, i 2011/12. Fra tidligere rapporteringer fra nettskolene vet vi at de aller fleste som starter på nettskolestudier, fullfører i løpet av oppstartsåret. I 2012/13 fullførte 8 prosent av de som hadde startet opp det samme året. Av de som fortsatte studiene sine i 2012/13 etter oppstart i 2011/12, fullførte 0 prosent. Den totale andelen som fullførte blant alle registrerte deltakere i 2012/13, var på 6 prosent. Figur 1 Deltakere som fullførte, fordelt på registrert startår. 2012/13. Prosent. Totalt (N=11 87) 6 Uoppgitt (N=83) 2012/13 (N=6 299) /12 (N=3 691) /11 (N=1 07) /10 (N=18) 6 Juni 2009 og tidligere (N=11) 7 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Andel fullføringer

4 kap 8 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 8.3 Kjønn, alder og bostedsfylke Flest kvinner og unge Flere kvinner enn menn deltar ved de offentlig godkjente nettskolene. Tabell 1 viser antall deltakere fordelt på kjønn og aldersgrupper, samt andeler for fullføring. Av deltakere var 6 prosent kvinner. Det er liten forskjell i andelen som fullfører blant kvinner (6 prosent) og menn (67 prosent). Deltakerne mellom 20 og 29 år er den største aldersgruppen, og utgjør 38 prosent. Noe færre, 31 prosent, er i 30-årene. 22 prosent er i 0-årene, mens åtte prosent er eldre. I disse aldersgruppene varierer fullføringsandelen mellom 6 og 68 prosent. Kun den yngste aldersgruppa, én prosent av deltakerne, har en høyere fullføringsgrad, på 72 prosent. Tabell 1 Deltakere og andel fullføringer, fordelt på kjønn og alder. 2012/13. Antall og prosent. Kjønn Antall deltakere Andel fullføringer Kvinner % Menn % Alder 19 år eller yngre % år 66 6 % år % 0 9 år 2 6 % 0 år eller eldre % Totalt % Buskerud, Finnmark, Akershus og Hordaland har høyest deltakelsesrate Ser vi på nettskoleaktiviteten med utgangspunkt i deltakernes bostedsfylke, har Oslo, Akershus og Hordaland størst antall deltakere. Tabell 2 viser deltakelse per fylke i antall, prosent og rate. De tre fylkene med størst befolkning har henholdsvis 1 30, 1 83 og deltakere. Tar vi bort de 680 deltakerne med uoppgitt bostedsfylke, utgjør disse fylkene henholdsvis 1, 13 og 12 prosent av de deltakerne med oppgitt fylkestilhørighet. Fylkene hvor det er lavest antall deltakere, er Sogn og Fjordane (173), Finnmark (211) og Agderfylkene (223 og 22). Hvert av disse fylkene har dermed tilnærmet to prosent andel av deltakerne. Ti av fylkene har en andel deltakere på tre til fem prosent. For å vurdere deltakelsen fylkene imellom ser vi på antall deltakere ved nettskolene i forhold til innbyggertall. Ser vi hele landet under ett, er det 2,7 deltakere per tusen innbyggere. Spennet mellom laveste og høyeste deltakelsesrate fylkesvis går fra Vest-Agder med 1,61 til Buskerud med 3,. Finnmark har nest best deltakelsesrate (3,1). Deretter kommer Akershus (3,33) og Hordaland (3,2). De resterende fylkene som trekker opp snittraten, er Hedmark (3,06) og Oslo (2,99). Dermed har de tre mest folkerike fylkene også høy deltakelse når vi tar høyde for innbyggertallet. Fire av de fem fylkene med størst antall deltakere har også høye deltakelsesrater. Finnmark skiller seg ut blant disse fylkene ved å ha lavt innbyggertall, det laveste per fylke. Det lave antallet nettskoledeltakere gir, sett i forhold til innbyggertallet, nesten den høyeste deltakelsesraten.

5 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER kap 8 Tabell 2 Deltakere*, fordelt på fylke. 2012/13. Antall, prosent og rate. Fylker Antall deltakere Prosentandel deltakere Antall deltakere per 0 innbyggere** Østfold 2 % 2,30 Akershus % 3,33 Oslo % 2,99 Hedmark 88 % 3,06 Oppland 16 % 2,71 Buskerud % 3, Vestfold 0 % 2,61 Telemark 37 3 % 2,8 Aust-Agder % 2,8 Vest-Agder 22 2 % 1,61 Rogaland 87 8 % 2,0 Hordaland % 3,2 Sogn og Fjordane % 1,99 Møre og Romsdal 98 % 2,39 Sør-Trøndelag 7 % 2,3 Nord-Trøndelag % 2,72 Nordland 26 % 2,19 Troms 38 3 % 2,68 Finnmark % 3,1 Hele landet % 2,7 * De 680 deltakerne med uoppgitt bostedsfylke er utelatt. **Beregnet fra innbyggertall, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB) tabell 079) 8. Fagfelt og nivå En av tre deltakere går på økonomiske og administrative fag De offentlig godkjente nettskolene har klart flest deltakere innen fagfeltet økonomiske og administrative fag. De 322 deltakerne utgjør over en tredjedel av alle deltakerne. Andelen som fullførte studier innen økonomiske og administrative fag, utgjorde 2 prosent av alle registrerte deltakere totalt i 2012/13. Figur 2 viser andeler for deltakelse og fullføring per fagfelt. De resterende fagfeltene har mellom elleve og sju prosent av deltakerne, mens det for to prosent av deltakerne ikke er oppgitt fagfelt. Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk er fagfeltet med nest flest deltakere (1 312). Deretter kommer helse-, sosial- og idrettsdag med 1 233, og samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag med deltakere. Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag har den høyeste andelen som fullfører, med bortimot 90 prosent. Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag har nest høyest fullføringsgrad, med i overkant av 70 prosent. Deretter kommer økonomiske og administrative fag og lærerutdanninger og pedagogiske fag. Bortsett fra for allmenne fag er det innen alle fagfeltene en større andel som fullfører enn som ikke fullfører.

6 kap 8 6 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER Figur 2 Deltakere per fagfelt*, fordelt på om de har fullført eller ikke. 2012/13. Prosent. Økonomiske og administrative fag (N= 322) 2 11 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) 7 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) 6 Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N=1 198) 9 1 Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) % 10 % 20 % 30 % 0 % Fullført Ikke fullført * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag. De fleste fagfeltene har en kjønnsfordeling som gjenspeiler at kvinnene er i flertall blant deltakerne ved nettskolene. Fire fagfelt skiller seg ut. Ved to av disse er mennene i flertall, se figur 3. Innen samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag er andelen menn på 86 prosent. Mennene utgjør prosent innen naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag, og fagfeltet har dermed den mest likestilte kjønnsfordelingen. Kvinnene er i stort flertall innen helse-, sosial- og idrettsfag og lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk. Det er omtrent 90 prosent kvinner blant deltakerne på begge disse fagfeltene. Figur 3 Deltakere per fagfelt*, fordelt på kjønn. 2012/13. Prosent. Fagfelt i alt (N=11 87) Økonomiske og administrative fag (N= 322) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N= 1 198) 1 86 Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) % 20 % 0 % 60 % 80 % % Andel kvinner Andel menn * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag To av tre deltakere på formell utdanning De fleste deltakerne på offentlig godkjente nettskoler tar studier i tilknytning til det formelle utdanningssystemet. Den største gruppa på 2 prosent går på studier knyttet til universitets-

7 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 7 kap 8 og høyskolesektoren. Henholdsvis ni og tolv prosent går på opplæring som er relatert til fagskole og videregående opplæring. De resterende 37 prosentene går på kurs av ikkeformell art. Vi har valgt å kalle denne kategorien andre kurs, mens Statistisk sentralbyrå bruker betegnelsen annen utdanning. Figur viser deltakelse fordelt på nivå og fagfelt. Det er stor variasjon fagfeltene imellom når det kommer til hvilke nivåer deltakerne går på. Tre fagfelt har klar overvekt av deltakere på universitets- og høyskolenivå. Det er samfunnsfag og juridiske fag (86 prosent), lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (76 prosent) og økonomiske og administrative fag (6 prosent). I tillegg har naturvitenskapelige, håndverksog tekniske fag høy andel deltakere på universitets- og høyskolenivå, med 3 prosent. På fagskolenivå er det helse-, sosial- og idrettsfag som har størst andel, med 3 prosent, og deretter økonomiske og administrative fag (13 prosent). Allmenne fag har den klart største andelen, 73 prosent, innen videregående opplæring, mens helse-, sosial- og idrettsfag har 37 prosent. Innenfor fagfeltene samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag og humanistiske og estetiske fag, derimot, er bortimot all opplæring utenfor det formelle opplæringssystemet. Figur Deltakere per fagfelt*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. Fagfelt i alt (N=11 87) Økonomiske og administrative fag (N= 322) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) 76 2 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N=1 198) Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Universitet og høyskole Fagskole Videregående opplæring Andre kurs * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag. 8. Nettskolenes aktivitet Stor variasjon nettskolene imellom De 16 godkjente nettskolene som rapporterte i 2012/13, er ulike i størrelse og variasjon på studietilbudet. NKS Nettstudier er størst, med 366 deltakere. Det utgjør prosent av de deltakerne totalt. NKI Nettstudier er nest størst, med en andel på 22 prosent, og deretter har BI Bank og Forsikring en andel på tolv prosent. De tre største nettskolene har dermed rapportert inn nesten 80 prosent av alle deltakerne. Deltakerne ved de fem minste nettskolene utgjør tilsammen tre prosent av totalen.

8 kap 8 8 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER NKS Nettstudier er den eneste skolen med tilbud innen alle de fire kategoriene for nivå. Flest deltakere er registrert på universitets- og høyskolenivå (60 prosent). Henholdsvis 13 og ti prosent deltar på fagskolenivå og innen videregående opplæring, mens 37 prosent deltar under kategorien andre kurs. To nettskoler har deltakere innen tre av nivåkategoriene. NKI Nettstudier har elleve prosent av deltakerne på fagskolenivå, og fem prosent på universitets- og høyskolenivå, mens det meste av aktiviteten (8 prosent) foregår utenfor det formelle utdanningssystemet. Folkeuniversitetet Nettstudier har over halvparten av deltakere på kurs som ikke er relatert til formell utdanning (7 prosent). 1 prosent av deltakerne er registrert på videregående opplæring, og to prosent deltar på fagskolenivå. BI Bank og Forsikring har all aktivitet på universitets- og høyskolenivå. Senter for eiendomsfag har 9 prosent aktivitet på dette nivået. Opplæringskonsult AS har bortimot all aktivitet på fagskolenivå (9 prosent), og Akademiet Nettstudier har 76 prosent av deltakerne på samme nivå. De resterende deltakerne på fagskolenivå er blant deltakerne på Norsk Industri nettskole (38 prosent) og på Norges Byggskole ( prosent). Alle deltakere ved ecademy tar videregående opplæring, mens Luftfartsskolen har 13 prosent på dette nivået. Alle de andre deltakerne ved de offentlig godkjente nettskolene er registrert som deltakere på kurs uten tilknytning til formell opplæring. Figur Deltakere per institusjon*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. Totalt alle institusjoner (N=11 87) NKS Nettstudier (N= 366) NKI Nettstudier (N=2 88) 11 8 BI Bank og Forsikring (N=1 387) Akademiet Nettstudier (N=09) 76 2 CampusOnline.no (N=32) Norsk Industri nettskole (N=30) Opplæringskonsult AS (N=327) Norsk Nettskole AS (N=23) Senter for eiendomsfag (N=219) Luftfartsskolen (N=21) Folkeuniversitetet Nettstudier (N=197) ecademy (N=113) Scandinavian Language Training Institute (N=8) Folk Bibelskole (N=6) Næring og Samfunn Nettskole (N=26) Norges Byggskole (N=2) 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Universitet- og høyskolenivå Fagskolenivå Videregående opplæring Andre kurs * Nettskolene ble godkjent under andre navn enn de Statistisk sentralbyrå oppgir. Her bruker vi de navnene skolene er godkjent under, se

9 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 9 kap 8 Figurliste Figur 1 Deltakere som fullførte, fordelt på registrert startår. 2012/13. Prosent. 3 Figur 2 Deltakere per fagfelt*, fordelt på om de har fullført eller ikke. 2012/13. Prosent. 6 Figur 3 Deltakere per fagfelt*, fordelt på kjønn. 2012/13. Prosent. 6 Figur Deltakere per fagfelt*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. 7 Figur Deltakere per institusjon*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. 8 Tabelliste Tabell 1 Deltakere og andel fullføringer, fordelt på kjønn og alder. 2012/13. Antall og prosent. Tabell 2 Deltakere*, fordelt på fylke. 2012/13. Antall, prosent og rate. Referanser Gjelsvik, T. (2013). Nyvinninger og Utfordringer pedagogisk utviklingsarbeid i nettskolene i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning. Hentet fra docs/utviklingsarbeid_nettskoler_2013_ne/3?e= / Statistisk sentralbyrå. (201). Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2013 Om statistikken. Hentet fra Voksenopplæringsloven. (2009). LOV nr 9: Lov om voksenopplæring Hentet fra all/hl html

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 17 000 medlemsvirksomheter 220 000 ansatte Bransjer HANDEL IDEELL, FRIVILLIGHET HELSE OG OMSORG KUNNSKAP & TEKNOLOGI REISE OG KULTUR SERVICE TRENING UTDANNING 2

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Forord Årets tilstandsrapport er den fjerde i rekken og med den får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolene. Den

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2013 Publikasjonskode: F-4395 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Første brikke lagt i kunnskap om fagskoler Fagskolene har en viktig rolle i det norske utdanningssystemet, de skal sikre korte, yrkesrettede utdanningstilbud

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Arve Negaard Avdeling ØSS 29.08.2016 1 Østfold problemer, aktører og løsninger Staten

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

En av tre har høyere utdanning

En av tre har høyere utdanning En av tre har høyere utdanning Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler. Kvinnene er i flertall blant studentene i høyere utdanning.

Detaljer