Nesten personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13."

Transkript

1 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13, fullførte i løpet av perioden. Buskerud, Finnmark, Akershus og Hordaland har størst deltakelse i forhold til innbyggertall. Vest-Agder og Sogn og Fjordane har minst deltakelse. Fagområdet økonomiske og administrative fag har 37 prosent av deltakerne. 63 prosent tar opplæring knyttet til formell utdanning, hvorav 2 prosent på universitetsog høyskolenivå, ni prosent på fagskolenivå og tolv prosent innen videregående opplæring. 8.1 Innledning om offentlig godkjente nettskoler Undervisning og opplæring ved hjelp av digitale og nettbaserte løsninger har utviklet seg raskt de siste tiårene. De offentlig godkjente nettskolene, som dette kapittelet skal handle om, oppsummerte sin innsats i rapporten Nyvinninger og Utfordringer (Gjelsvik, 2013). Der blir det nevnt

2 kap 8 2 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER at det finnes noen teknologiske pionerer blant de offentlig godkjente nettskolene. Skolene har dessuten bidratt ved å utarbeide nye lærerroller og undervisningskonsepter, i samspill med teknologien. Det innebærer løsninger for veiledning og oppfølging av enkeltelever, og bruk av sosial læring med økt studentaktivitet, autonomi og råderett over egen studiesituasjon. Enkelte av de offentlig godkjente nettskolene tok i bruk elektroniske læringsplattformer før Internett ble lansert. En del av disse har erfaring med egenutviklede løsninger. Andre skoler har kommet til senere, og har valgt ferdige plattformsløsninger, men kombinasjonene av eget utviklingsarbeid og kjøp av løsninger er utbredt. Ut fra ulike behov, fagområder og studietilbud har skolene skapt måter å drive opplæring på, gi tilbakemelding, formidle materiell, skape diskusjonsfora og samle inn oppgaver. De offentlig godkjente nettskolene dekker ulike opplæringsbehov. Derfor er noen av tilbudene ved nettskolene individuelle og nettbaserte, mens andre studier innebærer samlinger eller andre læringsarenaer som foregår i sanntid og/eller med fysiske møter. Nettskolene kan også legge opp til fellesskap som ikke er obligatoriske for deltakerne. Skolene har dermed erfaring med å skape opplæringstilbud som kombinerer teknologisk, pedagogisk og faglig tilnærming. i Offentlig godkjente nettskoler Begrepet nettskoler ble innført med Voksenopplæringsloven i Tidligere ble begrepet fjernundervisningsinstitusjon brukt. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har siden 2006 hatt ansvaret for å godkjenne nettskolene. Vilkårene for godkjenning er at nettskolen har et ideelt formål, og at den har fjernundervisning som hovedformål. Loven angir tre overordnede mål for nettskolenes drift. En godkjent nettskole skal: utvikle fjernundervisning som opplæringsmetode gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring for å møte den enkeltes behov i samfunns- og arbeidsliv utvikle opplæringstilbud tilrettelagt for den enkelte ut fra forutsetninger og behov Avgrensning av kapittelet I dette kapittelet skal vi se nærmere på data fra de offentlig godkjente nettskolene i Norge. 16 godkjente nettskoler rapporterte for skoleåret 2012/13, hvorav to rapporterte for første gang. Det er mange andre tilbydere som har nettbaserte eller fleksible opplæringer. Både private virksomheter og offentlige universiteter og høyskoler eller fagskoler kan tilby dette. Det finnes imidlertid ikke en enhetlig datainnsamling for slik opplæring fra disse virksomhetene. Kapittelet omhandler derfor kun de offentlig godkjente nettskolene. De offentlig godkjente nettskolene rapporterer hvor mange deltakere de har registrert på opplæring og kursfullføring per skoleår. En kursfullføring tilsvarer at personen har fått vitnemål, kursbevis eller på annen måte fyller kravene til den som har gjennomgått opplæringen. Skolene rapporterer dessuten inn opplysninger om deltakere de har på kurs per 1. oktober hvert år. Rapporteringen per 1. oktober vil ikke bli omtalt i dette kapittelet. Det vil kun handle om deltakere per skoleår og andel fullføringer. Vårt fokus er på nøkkeltall som fordeling på bakgrunnsvariabler og omfang innen fagområder og utdanningsnivå.

3 i VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 3 kap 8 Individbasert statistikk fra 2011 Rapporteringsrutiner med individbasert statistikk ble innført for de godkjente nettskolene fra Nettskolene rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB kontrollerer og gjør koblinger av data fra nettskolene til andre registerdata. Statistikk om nettskolenes kursaktivitet som er publisert fra 2012, vil ikke kunne sammenliknes med tidligere nettskolestatistikk (Statistisk sentralbyrå, 201). De nye rapporteringsrutinene medfører et omfattende registreringsarbeid for nettskolene. Skolene rapporterer på mange nye variabler og kategoriseringer. Det vil ta noen registreringsrunder å vurdere eventuelle behov for justering av variablene og kategoriene. Nye rutiner kan også medføre feilkilder. 8.2 Deltakere og fullføringer Over 80 prosent fullfører i løpet av ett år De offentlig godkjente nettskolene registrerte deltakere på sine studier i løpet av skoleåret 2012/13. Figur 1 viser hvilke år disse deltakerne startet på studiet, og andelen som fullførte i 2012/13. I overkant av halvparten startet på studiet i løpet av dette skoleåret, mens omtrent 30 prosent hadde oppstart året før, i 2011/12. Fra tidligere rapporteringer fra nettskolene vet vi at de aller fleste som starter på nettskolestudier, fullfører i løpet av oppstartsåret. I 2012/13 fullførte 8 prosent av de som hadde startet opp det samme året. Av de som fortsatte studiene sine i 2012/13 etter oppstart i 2011/12, fullførte 0 prosent. Den totale andelen som fullførte blant alle registrerte deltakere i 2012/13, var på 6 prosent. Figur 1 Deltakere som fullførte, fordelt på registrert startår. 2012/13. Prosent. Totalt (N=11 87) 6 Uoppgitt (N=83) 2012/13 (N=6 299) /12 (N=3 691) /11 (N=1 07) /10 (N=18) 6 Juni 2009 og tidligere (N=11) 7 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Andel fullføringer

4 kap 8 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 8.3 Kjønn, alder og bostedsfylke Flest kvinner og unge Flere kvinner enn menn deltar ved de offentlig godkjente nettskolene. Tabell 1 viser antall deltakere fordelt på kjønn og aldersgrupper, samt andeler for fullføring. Av deltakere var 6 prosent kvinner. Det er liten forskjell i andelen som fullfører blant kvinner (6 prosent) og menn (67 prosent). Deltakerne mellom 20 og 29 år er den største aldersgruppen, og utgjør 38 prosent. Noe færre, 31 prosent, er i 30-årene. 22 prosent er i 0-årene, mens åtte prosent er eldre. I disse aldersgruppene varierer fullføringsandelen mellom 6 og 68 prosent. Kun den yngste aldersgruppa, én prosent av deltakerne, har en høyere fullføringsgrad, på 72 prosent. Tabell 1 Deltakere og andel fullføringer, fordelt på kjønn og alder. 2012/13. Antall og prosent. Kjønn Antall deltakere Andel fullføringer Kvinner % Menn % Alder 19 år eller yngre % år 66 6 % år % 0 9 år 2 6 % 0 år eller eldre % Totalt % Buskerud, Finnmark, Akershus og Hordaland har høyest deltakelsesrate Ser vi på nettskoleaktiviteten med utgangspunkt i deltakernes bostedsfylke, har Oslo, Akershus og Hordaland størst antall deltakere. Tabell 2 viser deltakelse per fylke i antall, prosent og rate. De tre fylkene med størst befolkning har henholdsvis 1 30, 1 83 og deltakere. Tar vi bort de 680 deltakerne med uoppgitt bostedsfylke, utgjør disse fylkene henholdsvis 1, 13 og 12 prosent av de deltakerne med oppgitt fylkestilhørighet. Fylkene hvor det er lavest antall deltakere, er Sogn og Fjordane (173), Finnmark (211) og Agderfylkene (223 og 22). Hvert av disse fylkene har dermed tilnærmet to prosent andel av deltakerne. Ti av fylkene har en andel deltakere på tre til fem prosent. For å vurdere deltakelsen fylkene imellom ser vi på antall deltakere ved nettskolene i forhold til innbyggertall. Ser vi hele landet under ett, er det 2,7 deltakere per tusen innbyggere. Spennet mellom laveste og høyeste deltakelsesrate fylkesvis går fra Vest-Agder med 1,61 til Buskerud med 3,. Finnmark har nest best deltakelsesrate (3,1). Deretter kommer Akershus (3,33) og Hordaland (3,2). De resterende fylkene som trekker opp snittraten, er Hedmark (3,06) og Oslo (2,99). Dermed har de tre mest folkerike fylkene også høy deltakelse når vi tar høyde for innbyggertallet. Fire av de fem fylkene med størst antall deltakere har også høye deltakelsesrater. Finnmark skiller seg ut blant disse fylkene ved å ha lavt innbyggertall, det laveste per fylke. Det lave antallet nettskoledeltakere gir, sett i forhold til innbyggertallet, nesten den høyeste deltakelsesraten.

5 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER kap 8 Tabell 2 Deltakere*, fordelt på fylke. 2012/13. Antall, prosent og rate. Fylker Antall deltakere Prosentandel deltakere Antall deltakere per 0 innbyggere** Østfold 2 % 2,30 Akershus % 3,33 Oslo % 2,99 Hedmark 88 % 3,06 Oppland 16 % 2,71 Buskerud % 3, Vestfold 0 % 2,61 Telemark 37 3 % 2,8 Aust-Agder % 2,8 Vest-Agder 22 2 % 1,61 Rogaland 87 8 % 2,0 Hordaland % 3,2 Sogn og Fjordane % 1,99 Møre og Romsdal 98 % 2,39 Sør-Trøndelag 7 % 2,3 Nord-Trøndelag % 2,72 Nordland 26 % 2,19 Troms 38 3 % 2,68 Finnmark % 3,1 Hele landet % 2,7 * De 680 deltakerne med uoppgitt bostedsfylke er utelatt. **Beregnet fra innbyggertall, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB) tabell 079) 8. Fagfelt og nivå En av tre deltakere går på økonomiske og administrative fag De offentlig godkjente nettskolene har klart flest deltakere innen fagfeltet økonomiske og administrative fag. De 322 deltakerne utgjør over en tredjedel av alle deltakerne. Andelen som fullførte studier innen økonomiske og administrative fag, utgjorde 2 prosent av alle registrerte deltakere totalt i 2012/13. Figur 2 viser andeler for deltakelse og fullføring per fagfelt. De resterende fagfeltene har mellom elleve og sju prosent av deltakerne, mens det for to prosent av deltakerne ikke er oppgitt fagfelt. Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk er fagfeltet med nest flest deltakere (1 312). Deretter kommer helse-, sosial- og idrettsdag med 1 233, og samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag med deltakere. Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag har den høyeste andelen som fullfører, med bortimot 90 prosent. Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag har nest høyest fullføringsgrad, med i overkant av 70 prosent. Deretter kommer økonomiske og administrative fag og lærerutdanninger og pedagogiske fag. Bortsett fra for allmenne fag er det innen alle fagfeltene en større andel som fullfører enn som ikke fullfører.

6 kap 8 6 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER Figur 2 Deltakere per fagfelt*, fordelt på om de har fullført eller ikke. 2012/13. Prosent. Økonomiske og administrative fag (N= 322) 2 11 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) 7 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) 6 Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N=1 198) 9 1 Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) % 10 % 20 % 30 % 0 % Fullført Ikke fullført * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag. De fleste fagfeltene har en kjønnsfordeling som gjenspeiler at kvinnene er i flertall blant deltakerne ved nettskolene. Fire fagfelt skiller seg ut. Ved to av disse er mennene i flertall, se figur 3. Innen samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag er andelen menn på 86 prosent. Mennene utgjør prosent innen naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag, og fagfeltet har dermed den mest likestilte kjønnsfordelingen. Kvinnene er i stort flertall innen helse-, sosial- og idrettsfag og lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk. Det er omtrent 90 prosent kvinner blant deltakerne på begge disse fagfeltene. Figur 3 Deltakere per fagfelt*, fordelt på kjønn. 2012/13. Prosent. Fagfelt i alt (N=11 87) Økonomiske og administrative fag (N= 322) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N= 1 198) 1 86 Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) % 20 % 0 % 60 % 80 % % Andel kvinner Andel menn * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag To av tre deltakere på formell utdanning De fleste deltakerne på offentlig godkjente nettskoler tar studier i tilknytning til det formelle utdanningssystemet. Den største gruppa på 2 prosent går på studier knyttet til universitets-

7 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 7 kap 8 og høyskolesektoren. Henholdsvis ni og tolv prosent går på opplæring som er relatert til fagskole og videregående opplæring. De resterende 37 prosentene går på kurs av ikkeformell art. Vi har valgt å kalle denne kategorien andre kurs, mens Statistisk sentralbyrå bruker betegnelsen annen utdanning. Figur viser deltakelse fordelt på nivå og fagfelt. Det er stor variasjon fagfeltene imellom når det kommer til hvilke nivåer deltakerne går på. Tre fagfelt har klar overvekt av deltakere på universitets- og høyskolenivå. Det er samfunnsfag og juridiske fag (86 prosent), lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (76 prosent) og økonomiske og administrative fag (6 prosent). I tillegg har naturvitenskapelige, håndverksog tekniske fag høy andel deltakere på universitets- og høyskolenivå, med 3 prosent. På fagskolenivå er det helse-, sosial- og idrettsfag som har størst andel, med 3 prosent, og deretter økonomiske og administrative fag (13 prosent). Allmenne fag har den klart største andelen, 73 prosent, innen videregående opplæring, mens helse-, sosial- og idrettsfag har 37 prosent. Innenfor fagfeltene samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag og humanistiske og estetiske fag, derimot, er bortimot all opplæring utenfor det formelle opplæringssystemet. Figur Deltakere per fagfelt*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. Fagfelt i alt (N=11 87) Økonomiske og administrative fag (N= 322) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (N=1 312) 76 2 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) Samferdsels- og sikkerhets- og andre servicefag (N=1 198) Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Universitet og høyskole Fagskole Videregående opplæring Andre kurs * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag. 8. Nettskolenes aktivitet Stor variasjon nettskolene imellom De 16 godkjente nettskolene som rapporterte i 2012/13, er ulike i størrelse og variasjon på studietilbudet. NKS Nettstudier er størst, med 366 deltakere. Det utgjør prosent av de deltakerne totalt. NKI Nettstudier er nest størst, med en andel på 22 prosent, og deretter har BI Bank og Forsikring en andel på tolv prosent. De tre største nettskolene har dermed rapportert inn nesten 80 prosent av alle deltakerne. Deltakerne ved de fem minste nettskolene utgjør tilsammen tre prosent av totalen.

8 kap 8 8 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER NKS Nettstudier er den eneste skolen med tilbud innen alle de fire kategoriene for nivå. Flest deltakere er registrert på universitets- og høyskolenivå (60 prosent). Henholdsvis 13 og ti prosent deltar på fagskolenivå og innen videregående opplæring, mens 37 prosent deltar under kategorien andre kurs. To nettskoler har deltakere innen tre av nivåkategoriene. NKI Nettstudier har elleve prosent av deltakerne på fagskolenivå, og fem prosent på universitets- og høyskolenivå, mens det meste av aktiviteten (8 prosent) foregår utenfor det formelle utdanningssystemet. Folkeuniversitetet Nettstudier har over halvparten av deltakere på kurs som ikke er relatert til formell utdanning (7 prosent). 1 prosent av deltakerne er registrert på videregående opplæring, og to prosent deltar på fagskolenivå. BI Bank og Forsikring har all aktivitet på universitets- og høyskolenivå. Senter for eiendomsfag har 9 prosent aktivitet på dette nivået. Opplæringskonsult AS har bortimot all aktivitet på fagskolenivå (9 prosent), og Akademiet Nettstudier har 76 prosent av deltakerne på samme nivå. De resterende deltakerne på fagskolenivå er blant deltakerne på Norsk Industri nettskole (38 prosent) og på Norges Byggskole ( prosent). Alle deltakere ved ecademy tar videregående opplæring, mens Luftfartsskolen har 13 prosent på dette nivået. Alle de andre deltakerne ved de offentlig godkjente nettskolene er registrert som deltakere på kurs uten tilknytning til formell opplæring. Figur Deltakere per institusjon*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. Totalt alle institusjoner (N=11 87) NKS Nettstudier (N= 366) NKI Nettstudier (N=2 88) 11 8 BI Bank og Forsikring (N=1 387) Akademiet Nettstudier (N=09) 76 2 CampusOnline.no (N=32) Norsk Industri nettskole (N=30) Opplæringskonsult AS (N=327) Norsk Nettskole AS (N=23) Senter for eiendomsfag (N=219) Luftfartsskolen (N=21) Folkeuniversitetet Nettstudier (N=197) ecademy (N=113) Scandinavian Language Training Institute (N=8) Folk Bibelskole (N=6) Næring og Samfunn Nettskole (N=26) Norges Byggskole (N=2) 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Universitet- og høyskolenivå Fagskolenivå Videregående opplæring Andre kurs * Nettskolene ble godkjent under andre navn enn de Statistisk sentralbyrå oppgir. Her bruker vi de navnene skolene er godkjent under, se

9 VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 9 kap 8 Figurliste Figur 1 Deltakere som fullførte, fordelt på registrert startår. 2012/13. Prosent. 3 Figur 2 Deltakere per fagfelt*, fordelt på om de har fullført eller ikke. 2012/13. Prosent. 6 Figur 3 Deltakere per fagfelt*, fordelt på kjønn. 2012/13. Prosent. 6 Figur Deltakere per fagfelt*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. 7 Figur Deltakere per institusjon*, fordelt på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. 8 Tabelliste Tabell 1 Deltakere og andel fullføringer, fordelt på kjønn og alder. 2012/13. Antall og prosent. Tabell 2 Deltakere*, fordelt på fylke. 2012/13. Antall, prosent og rate. Referanser Gjelsvik, T. (2013). Nyvinninger og Utfordringer pedagogisk utviklingsarbeid i nettskolene i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning. Hentet fra docs/utviklingsarbeid_nettskoler_2013_ne/3?e= / Statistisk sentralbyrå. (201). Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2013 Om statistikken. Hentet fra Voksenopplæringsloven. (2009). LOV nr 9: Lov om voksenopplæring Hentet fra all/hl html

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 17 000 medlemsvirksomheter 220 000 ansatte Bransjer HANDEL IDEELL, FRIVILLIGHET HELSE OG OMSORG KUNNSKAP & TEKNOLOGI REISE OG KULTUR SERVICE TRENING UTDANNING 2

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2013 Publikasjonskode: F-4395 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

En av tre har høyere utdanning

En av tre har høyere utdanning En av tre har høyere utdanning Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler. Kvinnene er i flertall blant studentene i høyere utdanning.

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Hvor er kvinnene i næringslivet?

Hvor er kvinnene i næringslivet? Hvor er kvinnene i næringslivet? En av tre som i dag etablerer enkeltpersonforetak er kvinner. De kvinnelige etablererne velger tradisjonelt, og de er å finne innenfor næringsområder som er typisk kvinnedominerte.

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Flere i utdanning på alle nivå

Flere i utdanning på alle nivå Utdanning Flere i utdanning på alle nivå Barnehagedekningen er blitt bedre, og stadig flere barn tilbringer hele dagen i barnehagen. Elevtallet stiger både i grunnskolen og i videregående opplæring, og

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer