Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per"

Transkript

1 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid. En av tre ungdommer i OT er ukjente, det vil si at OT ikke vet hva disse ungdommene gjør. En av fire ungdommer har kommet i aktivitet (skole, lære, arbeid eller tiltak) etter at de ble tilmeldt i OT. 75 prosent av ungdommene i OT er i aldersgruppen 18 til 20 år. Andelen ukjente er høyest blant 19 åringene. 27 prosent av 19-åringene er ukjente for OT. 40 prosent av ungdommene i OT per var også registrert i OT forrige skoleår, skoleåret Ungdommer som er syke eller blir tatt hånd om av en institusjon, for eksempel, barnevern, sykehus eller soning, har høyest andel ungdommer om ble tilmeldt OT både skoleåret og Mange ungdommer som er registrert i OT to skoleår på rad, har samme statuskode, det vil si en kode som saksbehandler setter og som gir informasjon om hva som er ungdommens aktivitet. 40 prosent av ungdommene som var registrert i OT to skoleår på rad og hadde ukjent statuskode skoleåret hadde en annen statuskode skoleåret Andelen gjengangere på de ulike alderstrinnene stiger med alder. Blant ungdom som er 21 år er andelen som har vært registrert i OT både skoleåret og prosent. 1

2 Om datainnsamlingen per Dette er en analyse av tall innhentet fra oppfølgingstjenesten per Alle tall i notatet er hentet fra denne datainnsamlingen, med mindre annet er oppgitt. I enkelte tilfeller bruker vi data fra forrige skoleår, blant annet for å avdekke hvor mange ungdommer som er registrert i OT to skoleår på rad. Fra og med skoleåret innhenter Utdanningsdirektoratet data tre ganger i året fra oppfølgingstjenesten, mot tidligere to ganger årlig 1. Bakgrunnen for overgangen fra to til tre årlige innsamlinger er at nasjonale myndigheter har behov for å få raskere informasjon om hva som er situasjonene for ungdommene som er registrert i OT. Hyppigere rapportering gir også økt fokus og større oppmerksomhet på registrering og oppfølging av OT-ungdommer gjennom hele skoleåret. Nytt revidert kodeverk for OT tatt i bruk høsten 2011 Høsten 2011 ble det implementert et revidert kodeverk for saksbehandlerne i OT. Det er de samme kodene som også brukes ved rapportering fra oppfølgingstjenesten til Utdanningsdirektoratet. Kodeverket er tilgjengelig på udir.no. De viktigste endringene i det nye kodeverket er at ungdom i arbeid eller som er i opplæring og ungdom som har flyttet ut av fylket, eller som har flyttet ut av landet er tatt ut av den statistiske målgruppen. Disse ungdommene er i utgangspunktet blitt feilaktig tilmeldt OT. Endringene innebærer i liten grad en forandring i saksbehandlerpraksis, det er i hovedsak en endring i hvordan Utdanningsdirektoratet behandler de innsamlede dataene. Ny rutiner for rapportering av data fra oppfølgingstjenesten (OT) fører til tidsbrudd i datainnsamlingen Endringene i OT-kodeverket som ble innført høsten 2011 i kombinasjon med endrede datoer for innsamling av data, gjør det er vanskelig å sammenligne data per med tidligere innsamlinger. Derfor er hovedfokus i dette notatet ungdommenes situasjon per Fordi dette er første gang vi gjennomfører en datainnsamling av OT-tall allerede i november, er det viktig å merke seg at vi ikke kan sammenligne denne innsamlingen direkte med datainnsamlinger fra tidligere år. Datainnsamling fra OT per 15. november kommer en og en halv måned tidligere enn tidligere års datainnsamlinger. Dette påvirker både antall ungdommer som er tilmeldt OT og hvor langt OT har kommet i sitt arbeid med å kartlegge situasjonen og starte med 1 Tidligere datoer for datainnsamling var og Fra og med høsten 2011, er datoene for datainnsamling fra OT 15.11, og

3 oppfølging av ungdommene. Det gjør at det er vanskelig å sammenligne for eksempel antall ukjente med tidligere års data. Oppfølgingstjenestens målgruppe er definert strengere i det nye kodeverket, fordi ungdom som er i skole, lære eller arbeid, samt ungdommer som har flyttet til utlandet eller til et annet fylke er ikke lenger en del av målgruppen. Resultatet av denne klargjøringen i målgruppedefinisjonen er at OTs netto målgruppe er redusert i omfang fra tidligere om lag til rundt ungdommer i Fokus i dette notatet er status fra oppfølgingstjenesten (OT) per I neste versjon av Gjennomføringsbarometeret, som kommer i mars 2012, vil det presenteres endringer og trender over tid i OT. Gjennomføringsbarometeret vil også se på hvordan endringene i kodeverket og målgruppetilpassningen har slått ut på OT-statistikken. Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. OT har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen disse ungdommene. Formålet med OT er å sørge for at all ungdommer i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting ( 13-2 i forskrift til opplæringsloven). Ungdomsrett Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring ( 3-1 i opplæringsloven). 3

4 DEL 1: Om ungdom i OT per Seks av 10 ungdommer er i OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Hovedgrunnen til at ungdom tilmeldes OT er at de ikke har søkt videregående opplæring. Dette gjelder for 58 prosent av ungdommene i OTs målgruppe, eller ungdommer. 27 prosent av ungdommene i OT har takket nei til plass, det er ungdommer ungdommer er i oppfølgingstjenesten fordi de har sluttet i videregående opplæring i løpet av skoleåret. Antallet ungdommer som tilmeldes oppfølgingstjenesten fordi de slutter vil øke utover i skoleåret fordi ungdom som slutter i skole eller lære fortløpende skal tilmeldes OT gjennom hele skoleåret. Ved slutten av forrige skoleår, , var andelen ungdommer i OT som hadde sluttet i løpet av skoleåret 21 prosent, eller ungdommer. Figur 1. Tilmeldingsårsaker til oppfølgingstjenesten skoleåret Status per % 6 % 6 % Ikke søkt Takket nei til plass Avbrudd 27 % 58 % Andre grunner Data mangler/ukjent kode Totalt : Årsakene til at ungdom tilmeldes OT varierer med alder Årsakene til at ungdom tilmeldes OT varierer med alder. Halvparten av ungdommene som er 16 år eller yngre, tilmeldes OT fordi de har takket nei til plass. Denne andelen synker med alderen. Blant 21-åringene er det ni prosent som er registrert i OT fordi de har takket nei til plass. Andelen ungdommer som tilmeldes OT fordi de ikke har søkt om skole eller læreplass er sterkt stigende med alderen. Blant de yngste, 16 år eller yngre, er det 18 prosent som er i OT fordi de ikke har søkt. Blant 21-åringene i OT, er det over 80 prosent som ikke har søkt om skole eller læreplass av dem som er i OT. 4

5 Det er med andre ord store forskjeller i tilmeldingsårsaker blant ungdom i OT etter alder. De yngste ungdommene søker skole eller læreplass, men takker nei til plass, mens de eldre ungdommene i liten grad søker skole eller læreplass. Det er også en større andel blant de yngste som tilmeldes OT fordi de har avbrutt utdanningen enn det er blant de eldre ungdommene. Figur 2. Tilmeldingsårsaker til oppfølgingstjenesten etter alder skoleåret Status per % 90 % 80 % 70 % % 50 % % 30 % % 10 % 18 0 % <=16 år (n=1106) år (n=2102) 18 år (N=4312) 19 år (n=5059) 20 år (n=4789) 21 år (n=1446) Ikke søkt Takket nei til plass Avbrudd Andre grunner Data mangler/ukjent kode Totalt : prosent av ungdom med ungdomsrett er registrert i oppfølgingstjenesten Av alle ungdommer med ungdomsrett opp til 21 år, var det 8 prosent som i november 2011 var tilmeldt OT. Andelen varierer mellom fylkene, fra seks og 16 prosent. Det betyr at det er variasjoner mellom fylkeskommunene når det gjelder hvor mange ungdommer det er i OTs målgruppe som står utenfor opplæring og arbeid. 5

6 Tabell 1. Antall og andel ungdommer med ungdomsrett og antall og andel ukjente ungdommer i OTs målgruppe skoleåret Status per Antall ungdommer med rett Sum ungdom tilmeldt OT Andel ungdom tilmeldt OT av ungdommer med rett Antall ungdommer med statuskode Ukjent Andel ukjente I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

7 En av tre ungdommer er ukjente for OT Av de ungdommene som var registrert i OT var ukjente. Det vil si at OT ikke har kommet i kontakt med 36 prosent av målgruppen, eller på annen måte kan redegjøre for hva som er situasjonene for ungdommene. Det er store forskjeller mellom fylkeskommunene både i antall og andeler ukjente ungdommer i OT. Fylkeskommunene har ulike rutiner for hvordan arbeidet med å skaffe seg overblikk og komme i kontakt med målgruppen foregår. Tallene tyder på at en del fylkeskommuner ikke har kommet skikkelig i gang med å kontakte og jobbe med ungdommene ennå. Noe av forklaringen er nok også at datainnsamlingen er en og an halv måned tidligere i år enn tidligere skoleår kombinert med at endringene i kodeverket, som ble innført i høst, påvirker andelen ukjente i fylkene. En av fem ungdommer er i en oppfølgings- og veiledningsprosess med OT 19 prosent av ungdommene som var tilmeldt OT per 15. november, ungdommer, var i en oppfølgings- og veiledningsprosess med OT. Andelen ungdommer som er i en oppfølgings- og veiledningssituasjon varierer gjennom året. Mange ungdommene starter sin kontakt med OT med å være i en oppfølgings- og veilednings-situasjon, før de eventuelt kommer i opplæring, arbeid eller annen type aktivitet. Enkelte ungdommer kan være i en oppfølgings- og veiledningssituasjon gjennom hele skoleåret. En av fire ungdommer har kommet i aktivitet Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at alle ungdommer i målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting (forskrift til opplæringsloven 13-1). Å få ungdom i aktivitet er med andre ord en viktig måloppnåelse for OT. Andelen ungdommer som har kommet i aktivitet, som skole, lære, NAV-tiltak, opplæring eller arbeidspraksis i regi av fylket jf. aktiviteter i hovedgruppe to i OT-kodeverket, er 26 prosent. I antall er det ungdommer. Det er store variasjoner mellom fylkeskommunene i andelen ungdommer som er i aktivitet. Andelen varierer fra 13 til 43 prosent. 7

8 Figur 3. Ungdom i OTs målgruppe etter status skoleåret Status per 15. november 2011 N= % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 19 % 18 % 17 % 10 % 14 % 12 % 18 % 14 % 18 % 14 % 25 % 23 % 20 % 19 % 16 % 14 % 36 % 31 % 26 % 31 % 27 % 17 % 13 % 3 % 23 % 27 % 23 % 23 % 26 % 21 % 26 % 31 % 24 % 37 % 15 % 16 % 26 % 16 % 11 % 39 % 43 % 24 % 39 % 14 % 37 % 22 % 38 % 16 % 20 % 19 % 28 % 11 % 73 % 38 % 14 % 21 % 30 % 48 % 50 % 53 % 55 % 14 % 25 % 17 % 36 % 37 % 40 % 36 % 40 % 46 % 27 % 32 % 24 % 20 % 18 % 13 % 15 % 14 % 9 % 4 % OT arbeider ikke med ungdommen I aktivitet Under oppfølging og veiledning Ukjent NAV-tiltak er den aktiviteten flest ungdommer er i Av de ungdommene i OT som har kommet seg i aktivitet i november er mer enn 50 prosent i et NAV-tiltak. 18 prosent har blitt elever i videregående skole og 13 prosent er i arbeid. 10 prosent er i opplæring eller arbeidspraksis i regi av fylket og 6 prosent er i lære. ungdommene har begynt med disse aktivitetene etter at de ble tilmeldt OT. Tilbakemelinger fra flere fylkeskommuner tyder på at det ikke alltid er enkelt å skille mellom kodene opplæring og arbeidspraksis i regi av fylket og arbeidspraksis eller annet tiltak i regi av NAV i praksis. I enkelte tilfeller kan tiltakene ungdommen går i være relativt like, og hvem som har ansvaret for å følge opp ungdommen kan også være uavklart eller eventuelt delt mellom OT og NAV. Det betyr at skille mellom disse to typene tiltak slik de fremkommer i statistikken ikke nødvendigvis gir et helt korrekt bilde av situasjonen. 8

9 Figur 4. Andel ungdommer som er kommet i aktivitet, som skole, lære, arbeid, opplæring og arbeidspraksis i regi av fylket eller tiltak i regi av NAV, etter at de ble tilmeldt OT. Status per % 6 % 10 % Planlagt grunnkompetanseløp Læreplass Fylkeskommunale opplæringstiltak 52 % 18 % Elev ved en videregåendeskole I arbeid 13 % Tiltak i regi av NAV Totalt : En del ungdommer er i en situasjon der videregående opplæring og arbeid ikke er aktuelt Av ulike grunner jobber ikke OT aktivt med en del ungdommer, etter at de har kommet i kontakt med dem og avklart hva som er situasjonen. Det kan for eksempel være ungdommer som er i militæret, som har omsorg for små barn eller som tas hånd om av en institusjon, for eksempel barnevern, fengsel eller sykehus. En del ungdom er også i gang med ikke-formell opplæring, for eksempel folkehøyskole, sertifiseringskurs, IT-kurs osv. Dette er årsakene til at OT ikke jobber aktivt med noen ungdommer: 21 prosent av ungdommene OT er syke eller er i en institusjon 20 prosent av ungdommene har takket nei til oppfølging fra OT 20 prosent av ungdommene er i et ikke-formelt opplæringsløp 18 prosent oppgir at de har omsorg for barn 11 prosent av ungdommene har en kode som sier at OT ikke har lykkes med å finne et tilbud til ungdommen. Dette kan bety både at OT ikke har funnet et hensiktsmessig tilbud til ungdommen, eller at ungdommen ikke tar imot eller fungerer i tiltaket OT har gitt. 10 prosent av ungdommene i militæret 9

10 På bakgrunn av tall fra tidligere år, forventer vi at andelen ungdommer som har status har takket nei til oppfølging og OT har ikke lykkes med å finne et tilbud til ungdommen trolig vil øke. Figur 5. Andel ungdommer i OTs målgruppe som tjenesten ikke jobber aktivt med skoleåret Status per Har takket nei til oppfølging Er i militæret Har barn Er syk og/eller får oppfølging i institusjon OT har ikke lykkes med å finne tilbud til ungdommen Ikke-formell opplæring N= De fleste ungdommene i OT er mellom 18 og 20 år 75 prosent av ungdommene i OT ( personer) er i aldersgruppen år. Andelen som OT ikke har fått kontakt med er relativt lik i de ulike aldersgruppene, bortsett fra for ungdom som er 17 år. Andelen ukjente er lavest blant 17-åringene, der 31 prosent er ukjente. På de øvrige alderstrinnene varierer andelen ukjente mellom 35 og 38 prosent. 10

11 Figur 6. Aldersfordeling i OT og andel ukjente etter alder skoleåret Status per 15. november N= <=16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år Aldersfordeling i OT Andel ukjente per alderstrinn 11

12 DEL 2. Om ungdom som har vært i OT to skoleår på rad 40 prosent av ungdommene er registrert i OT to skoleår på rad Av de ungdommene som var tilmeldt OT per , var 8192 også tilmeldt OT forrige skoleår, Det vil si at 40 prosent av alle ungdommene som er registrert i OT dette skoleåret også var det i fjor. Ungdom som er registrert i OT to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Ungdom som har vært utenfor opplæring i mer enn ett år, har lav sannsynlighet for å returnere til opplæring (Raaum mfl ). Fravær fra skole eller lære i to år på rad eller mer kategoriseres som frafall 3, parallellen i OT blir gjengangere. Andelen gjengangere i OT varierer mellom fylkeskommunene. Finnmark, Oslo og Troms har lavest andel gjengangere med henholdsvis 31, 31 og 33 prosent. Høyest andel gjengangere har Nord-Trøndelag, Telemark og Østfold. I disse tre fylkeskommunene er andelen gjengangere 50 prosent eller mer per november Gjengangerne trenger ikke være registrert i samme fylke begge skoleårene for og bli definert som gjengangere. Andelen ungdommer som var registrert i samme fylke begge skoleårene er likevel høy, og ligger på mellom 97 og 100 prosent for alle fylkeskommunene. Etter hvert som skoleåret går og flere tilmeldes OT, blant annet slutterne, er det sannsynlig at andelen gjengangere stiger. 2 Hægeland, T., Kirkebøen, LJ. og Raaum, O, Øre for læring: ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge , Frischsenteret, Oslo. 3 Regjeringens tre-årige prosjekt Ny GIV, har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. I prosjektet er det blant annet etablert en frafallsindikator som skal gi en indikasjon på størrelsen på den gruppen elever som står i fare for å falle ut av utdanningssystemet på relativt varig basis. 12

13 Figur 7. Andel ungdommer registrert i OT skoleåret som også var registrert i OT skoleåret etter hvilket fylke ungdommen er registrert i skoleåret Status per N= Ungdom som er syke eller er i institusjon er oftest gjengangere i OT En oversikt over hvilken status 4 ungdommene hadde ved utgangen av forrige skoleår viser at det er færrest gjengangere blant ungdommer som var i ikke-formell opplæring, 33 prosent, ungdom som var i militæret (36 prosent) og ungdom som var ukjente (36 prosent). At andelen gjengangere blant ungdom som var ukjente for OT var under gjennomsnittet er kanskje noe overraskende. Høyest andel gjengangere er det blant ungdom som er i institusjon eller er syke. 53 prosent av ungdommene som i fjor var i institusjon, var registrert i OT også dette skoleåret. 47 prosent av de som var syke i fjor ble tilmeldt OT på nytt dette skoleåret. 45 prosent av ungdommene som oppgav at de hadde omsorg for barn og at det forhindrer dem i å delta i opplæring eller arbeid, ble også tilmeldt neste skoleår. 4 Statuskode er en kode saksbehandler setter som gir informasjon om hva ungdommens aktivitet er når koden settes. 13

14 Figur 8. Ungdom tilmeldt OT skoleåret og etter statuskode skoleåret Oppfølging i institusjon 53 N= Er syk 47 Har barn 45 Tiltak i regi av NAV 43 Helt ledig* 43 Opplæring og praksisi regi av fylket 41 Under oppfølging og veiledning 40 Takket nei 39 Ukjent aktivitet 36 I militæret 36 Ikke-formell opplæring 33 *Koden Helt ledig er fjernet fra OT-kodeverket fra og med skoleåret Mange gjenganger har samme statuskode to år på rad Av de totalt ungdommene som var i OT både skoleåret og i , er det mange som har samme statuskode. Det vil si at ungdommens situasjon tilsynelatende ikke har endret seg fra datainnsamlingen i forrige skoleår til innsamlingen i november skoleåret Av alle ukjente i OT skoleåret var 62 prosent også ukjente neste skoleår, Tilsvarende tall for ungdom med barn er 59 prosent. Andelen ungdommer som har samme statuskode begge skoleårene er nærmere 50 prosent for ungdom som er i militæret og ungdom som er i tiltak i regi av NAV. Av de ungdommene som var i opplæring og praksis i regi av fylket ved utgangen av forrige skoleår, og ble tilmeldt OT også skoleåret ,har 22 prosent samme tilmeldingskode. Av de som takket nei til oppfølging forrige skoleår, har 24 prosent samme tilmeldingskode i OT dette skoleåret,

15 På grunn av endringene i kodeverket som trådde i kraft i høst kan ikke alle kodene sammenlignes. En del koder har fått nytt innhold, en kode er fjernet og andre koder er nye. Disse kodene er utelatt fra denne sammenligningen. Figur 9. Andel ungdommer som har samme statuskode skoleåret og skoleåret etter statuskode skoleåret Ukjent aktivitet (n=1710) 62 Har barn (n=443) 58 I militæret (n=184) 49 Tiltak i regi av NAV (n=1880) 47 Ikke-formell opplæring (n=295) 32 Oppfølging og veiledning (n=1589) 32 Takket nei (n=613) 24 Opplæring og praksis i regi av fylket (n=325) OT har per november 2011 oppnådd kontakt med 40 prosent av gjengangerne som var ukjente forrige skoleår Av de ungdommene som hadde ukjent status i OT ved utgangen av skoleåret , og som ble tilmeldt OT på nytt skoleåret , var det 62 prosent som hadde ukjent kode også i november Det betyr at nesten 40 prosent av ungdommene som forrige skoleår var ukjente for OT, har oppfølgingstjenesten dette skoleåret kommet i kontakt med, eller på annen måte fått rede på ungdommens situasjon. Av ungdommene som var ukjente forrige skoleår, og som er registrert i OT per november 2011, er 12 prosent i en veilednings- og oppfølgingssituasjon med OT og 7 prosent er i et tiltak i regi av NAV. Alder har betydning for om ungdommene er registrert i OT to år på rad Aldersfordelingen på gjengangerne gjenspeiler alderfordelingen i OT. Det er flest gjengangere som er mellom19 og 20 år. Disse to alderstrinnene utgjør 66 prosent av gjengangerne skoleåret

16 Andelen gjengangere på de ulike alderstrinnene er stigende med alder. Blant ungdom som er 21 år er andelen som har vært to år i OT 62 prosent. Andelen er også høy for de på 20 år, 61 prosent. Andelen gjengangere reduseres med synkende alder. Blant 17- åringene er det 30 prosent som har vært registrert i OT to skoleår på rad. Figur 10. Andel ungdom som er tilmeldt OT to år på rad etter alder skoleåret Status per N= <=16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 16

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 1. Ukjent aktivitet 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 2. Under oppfølging og veiledning 2.1 OTOV Oppfølging og veiledning 3. I aktivitet 3.1 OTOA

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Fylkeskommunens

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 1. november 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 1. november 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 1. november 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 24. oktober 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2012:1

Gjennomførings -barometeret 2012:1 Gjennomførings -barometeret 2012:1 Dette er tredje utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Hvorfor (nok en) kartlegging? Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007 og 2010)

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler Tilstandsrapport om kommunale musikk- og kulturskoler Skoleåret 2005 2006 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen 1 Tilstandsrapport om Kulturskoler 2005-06. Innholdsregister 1.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer