Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013"

Transkript

1 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/ ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1 per juni 1. Det er omtrent færre enn i forrige skoleår. Nær halvparten av ungdommene har kommet i aktivitet Per juni 1 har 9 ungdommer kommet i aktivitet ved hjelp av oppfølgingstjenesten og NAV. Det er prosent av ungdommene i OTs målgruppe. Andelen ungdommer som er i aktivitet har økt fra prosent i juni 1. Blant ungdommene som er i aktivitet er det som er i ulike tiltak i regi av NAV. Antallet ungdommer med ukjent status er lavere enn noen gang Av de 19 9 ungdommene som var OTs målgruppe i juni i år, har OT etablert kontakt med 9 prosent. Det vil si at prosent av ungdommene har status som ukjent. Det er en nedgang fra 1 prosent på samme tid i fjor, og en fortsettelse av en langvarig trend der OT lykkes i å få tak i en stadig større andel av ungdommene i målgruppa. Totalt har 1 ungdommer ukjent status ved utgangen av skoleåret 1/1. Færre gjengangere Av ungdommene som var tilmeldt oppfølgingstjenesten i juni 1, er prosent også i oppfølgingstjenesten påfølgende skoleår. Det vil si at av ungdommer som var i oppfølgingstjenesten forrige skoleår, er 7 7 av dem også tilmeldt oppfølgingstjenesten dette skoleåret. I juni 1 var andelen gjengangere 1 prosent. Om datainnsamlingen 1. juni 1 Dette er en analyse av tall innhentet fra oppfølgingstjenesten per Det er tredje rapportering fra dette skoleåret, og en oppsummering av hele skoleåret 1/1. 1 Vi har rundet av alle tall til nærmeste 1 i teksten

2 1. Oppfølgingstjenestens målgruppe er litt mindre enn i juni ungdommer er i målgruppa til oppfølgingstjenesten juni 1. Det er færre enn på samme tid i fjor, da var i målgruppa. Ungdom er i OTs målgruppe hele året hvis de ikke var i opplæring eller arbeid på det tidspunkt de ble kontaktet av oppfølgingstjenesten. Det vil si at selv om de kommer i gang med arbeid eller ordinær videregående opplæring ved hjelp av OT, fortsetter de å være i OTs målgruppe hele skoleåret. Av de 19 9 ungdommene i OTs målgruppe, har 7 av dem kommet i gang med arbeid eller videregående opplæring ved hjelp av OT i løpet av skoleåret. Det reelle tallet på ungdom som er utenfor ordinær videregående opplæring eller arbeid ved skoleårets slutt er derfor 1. Figur 1. Status for de fire hovedgruppene registrert i OT per 1. juni, fordelt på fylke. N = Prosent. 1 % 9 % % 7 % % % % % % 1 % % Status ukjent Aktivitet Under oppfølging og veiledning OT arbeider ikke aktivt med ungdommen. Nær halvparten av ungdommene i OTs målgruppe er i aktivitet i juni 1 Av ungdommene som er tilmeldt oppfølgingstjenesten, er prosent kommet i aktivitet, mens prosent er under oppfølging og veiledning. prosent av ungdommene er ukjente, det vil si at OT ikke har etablert kontakt med dem. Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at alle ungdommer i målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt i kombinasjon. Å få ungdom i aktivitet er med andre ord en viktig måloppnåelse for oppfølgingstjenesten. Ved skoleårets slutt har 9 ungdommer kommet i aktivitet. Det utgjør prosent av ungdommene i målgruppa.

3 Ungdom i aktivitet omfatter: Ungdom som er i tiltak (NAV, fylkeskommunalt eller kombinasjonstiltak) Ungdom som har kommet i arbeid ved hjelp av OT Ungdom som har startet i videregående skole ved hjelp av OT Ungdom som har startet som lærling ved hjelp av OT Ungdom som har startet et grunnkompetanseløp ved hjelp av OT Stor variasjon mellom fylkeskommunene i andelen ungdommer som er kommet i aktivitet Figur viser at det er stor variasjon mellom fylkene både når det gjelder total andel i aktivitet og de ulike aktivitetstypene. Andelen i aktivitet varierer fra 1 prosent i Oslo til prosent i Oppland. Tiltak Den største gruppen aktivitet er ungdommer som er i NAV-tiltak. Totalt er 1 prosent av ungdommene i OTs målgruppe i ulike typer tiltak i regi av NAV. Andelen er lavest i Oslo, med prosent og høyest i Østfold med prosent. En viktig del av oppfølgingsprosjektet i Ny Giv har vært å styrke samarbeidet mellom NAV og oppfølgingstjenesten. Hvert fylke har imidlertid ulike samarbeidsmodeller med NAV, noe som gjør at det varierer om tiltakene klassifiseres som kombinasjonstiltak eller NAV-tiltak. For eksempel ser vi at Rogaland og Vestfold har en relativt høy andel i kombinasjonstiltak, hhv 9 og 1 prosent. Andelen i kombinasjonstiltak i de andre fylkene er ganske lav. I snitt er prosent av ungdommene i OT i kombinasjonstiltak. Koden kombinasjonstiltak skal brukes for tiltak der NAV og fylkeskommunen samarbeider om innhold og/eller finansiering av et tiltak. Videregående opplæring ved hjelp av oppfølgingstjenesten Totalt har prosent av ungdommene startet i videregående opplæring ved hjelp av OT. Det vil si at ungdommene har kommet i gang med videregående opplæring etter å ha vært i kontakt med oppfølgingstjenesten. De kan ha fått hjelp til å søke, hjelp til å få en skoleplass etter at skoleåret har startet eller hjelp til å få en læreplass eller komme i gang med et grunnkompetanseløp. 7 prosent går på videregående skole, mens, prosent er i lære., prosent er i gang med grunnkompetanse via OT. Andelen som er i videregående opplæring ved hjelp av OT er høyest i Oppland, med 19 prosent, og lavest i Telemark, med 1 prosent. Ulikhetene mellom fylkene når det gjelder andel i videregående opplæring ved hjelp av OT kan i noen grad skyldes ulik registreringspraksis.

4 Figur. Aktivitetstype fordelt på fylke per 1. juni 1. N = Prosent NAV-tiltak Kombinasjonstiltak Fylkeskommunale tiltak I arbeid via OT Skole/ lære via OT Oppfølgingstjenesten kom tidligere i gang med arbeidet sammenlignet med forrige skoleår Figur viser hvordan utviklingen i løpet av skoleåret 1/1 sammenlignet med fjoråret. Vi ser at andelen i aktivitet var betydelig høyere i november 1 enn i november året før. I juni har det jevnet seg litt ut, totalt er andelen i aktivitet i juni skoleåret 1/1, tre prosentpoeng høyere enn i juni forrige skoleår. Den største forskjellen ser dermed ut til å være at oppfølgingstjenesten kom tidligere i gang med arbeidet dette skoleåret enn i forrige skoleår. Figur. Utviklingen i andelen ungdommer i aktivitet i løpet av skoleåret. /1 1/ November Februar Juni

5 Andelen i aktivitet har altså økt i løpet av skoleåret. Figur viser at etter første datainnsamling i november er det først og fremst andelen i NAV-tiltak som øker. Andelen som har startet i videregående opplæring ved hjelp av oppfølgingstjenesten er nær uforandret fra november til juni. Det er heller ingen endring i andelen som er i fylkeskommunale tiltak eller i kombinasjonstiltak. Sammenligner vi med forrige skoleår, ser vi at andelen i NAV-tiltak har gått noe ned, mens andelen som har kommet i gang med videregående opplæring eller arbeid ved hjelp av OT har gått opp. Figur. Fordeling på aktivitetstyper gjennom skoleåret. Data per 1. juni 1 (N = 19 7) og 1. juni 1 (N = ). Prosent November Februar Juni November Februar Juni Skoleår /1 Skoleår 1/1 NAV-tiltak Kombinasjonstiltak Fylkeskommunale tiltak I arbeid via OT Skole/ lære via OT. Andelen ungdommer med ukjent status fortsetter å falle Oppfølgingstjenesten har etablert kontakt med 9 prosent av de 19 9 ungdommene som var i OTs målgruppe i juni 1. prosent har statuskoden ukjent, som vil si at OT ikke har etablert kontakt med ungdommen. Andelen ukjente har gått ned fra 1 prosent i juni 1 til prosent på samme tidspunkt i år. 1 ungdommer er ukjente i år mens var ukjente i juni i fjor. Tilsvarende som for andelen i aktivitet, ser vi at forskjellen mellom dette og forrige skoleår var størst i november og at det har jevnet seg en del ut ved skoleårets slutt. I skoleåret /1 var det prosent ukjente ved første innsamling i november, mens den gikk ned til 1 prosent i juni. Med andre ord lyktes oppfølgingstjenesten i å få kontakt med to tredjedeler av de ukjente ungdommene etter første datainnsamling i november. Skoleåret 1/1 startet bedre enn forrige skoleår, prosent var ukjente i november, 1 prosent i februar og altså prosent i juni 1.

6 Figur Utvikling i andelen ukjente ungdommer i løpet av skoleåret. /1 1/ November Februar Juni Nedgangen i antallet ukjente sammenlignet med forrige skoleår skyldes særlig at fylker med mange ukjente har redusert antallet betydelig. I Oslo, Hordaland og Sør- Trøndelag er andelen ukjente nær halvert. Andelen ukjente har gått ned eller vært stabil i alle fylker bortsett fra i Buskerud der andelen ukjente har økt fra 1 prosent til prosent. I Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag har OT etablert kontakt med alle ungdommer slik at det ikke er noen ukjente. I Nordland har andelen ukjente gått ned fra 1 til prosent. Figur viser at det fortsatt er fylkesvise forskjeller i andelen ukjente, men at forskjellene mellom fylkene er i ferd med å utjevnes. Figur Andel ungdommer registrert i OT med statuskode ukjent fordelt på fylke. Data per 1. juni 1 (N = ) og 1. juni 1 (N = 19 7) Juni 1 Juni1 Nasjonalt juni 1 Nasjonalt juni 1

7 Hvert skoleår siden /9 har antallet ukjente ungdommer i oppfølgingstjenesten gått betydelig ned. Denne trenden fortsetter altså i skoleåret 1/1. Figur 7 Antall ukjente ungdommer i oppfølgingstjenesten. Utvikling fra skoleåret /9 til 1/1. Per juni. Antall Juni 9 Juni 1 Juni Juni 1 Juni 1. En av fem ungdommer er i en oppfølgings- og veiledningsprosess Av de ungdommene som var tilmeldt OT per 1. juni 1, var ungdommer, prosent, i en oppfølgings- og veiledningsprosess med OT. Denne andelen har vært stabil over lang tid. Det er heller ingen store forskjeller mellom fylkene.. Ungdommer som OT ikke arbeider aktivt med En del av ungdommene i oppfølgingstjenesten er i en situasjon der videregående opplæring eller arbeid ikke er aktuelt. Det innebærer at OT ikke jobber aktivt med disse etter at de har kommet i kontakt med dem og avklart hva som er situasjonen. Dette er en sammensatt gruppe. Det kan for eksempel være ungdommer som er i militæret, eller ungdom som er i gang med en type opplæring som ikke gir formell kompetanse, for eksempel folkehøyskole. Det kan også være ungdom som har omsorg for små barn og for en begrenset periode er i en situasjon der opplæring eller arbeid ikke er aktuelt. Total ligger gruppen ungdom som OT ikke arbeider aktivt med på 7 prosent, som er samme andel som i juni i fjor. Den største gruppen her er ungdom som er syke eller i institusjon. I juni 1 utgjør denne gruppen totalt prosent av OTs målgruppe. For denne gruppen er det ulike forhold som hindrer dem i å nyttiggjøre seg opplærings- eller jobbtilbud. Det kan være fysisk eller psykisk sykdom, rus eller andre forhold, for eksempel fengselsopphold. 7

8 Utsatt ungdom Det er grunn til å tro at ungdom som er syke eller i institusjon, ungdom som OT ikke lykkes med å skaffe et tilbud til og ungdommer som takker nei til OT tilhører de mest utsatte gruppene i OT med tanke på varig utenforskap. Totalt utgjør disse ungdommer. Det er viktig å følge med på utviklingen av disse gruppene. De må også sees i sammenheng med utviklingen i antall ukjente. Figur. Andel ungdommer som OT ikke jobber aktivt med. Data per 1. juni 1 (N = 19 7) og 1. juni 1 (N = ). OT har ikke lyktes med ungdommen Syk/ insitusjon 7 Ungdom takket nei til OT Militæret Juni 1 Juni 1 I gang med ikke-formell opplæring Omsorg for barn 1. Nedgang i andelen ungdommer som er registrert i oppfølgingstjenesten to år på rad Ungdom som er i oppfølgingstjenestens målgruppe to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Det er altså ungdommer som, i prinsippet, er ute av opplæring og arbeid to år på rad. Av de ungdommene som var registrert hos oppfølgingstjenesten ved skoleårets slutt i /1, er 7 7, eller prosent av dem, også tilmeldt OT i juni 1. Forrige skoleår var denne andelen på 1 prosent. Figur 9 viser at Oslo og Sogn og Fjordane er fylkene med lavest andel gjengangere. Disse fylkene har hatt en betydelig nedgang i andel gjengangere fra juni 1 til juni 1. Østfold og Akershus har høyest andel gjengangere juni 1, og begge disse fylkene har hatt en økning i andelen gjengangere fra forrige skoleår. Andelen gjengangere var prosent i november 1. Denne andelen har økt til henholdsvis 7 og prosent i februar og juni 1. Utover i skoleåret tilmeldes flere ungdommer til OT fordi de avbryter skolegangen, og andelen gjengangere øker derfor også noe i løpet av skoleåret. Av de 7 7 ungdommene som er registrert i OT to år på rad, har 1 1 kommet i gang med videregående opplæring (skole, lære eller grunnkompetanse) eller

9 kommet i arbeid ved hjelp av OT dette skoleåret. Som nevnt tidligere, er ungdommene i OTs målgruppe hele året hvis de ikke var i opplæring eller arbeid på det tidspunkt de ble kontaktet av oppfølgingstjenesten. Av de 7 7 gjengangerne, har altså 1 1 av dem kommet i gang med arbeid eller videregående opplæring ved hjelp av OT i løpet av skoleåret. Figur 9. Ungdommer registrert i OT to skoleår på rad. Data per 1..1 (N= ) og 1.. (N=1 9). Prosent. 1 1 Gjengangere juni 1 Gjengangere juni 1 Snitt juni 1 Snitt juni Oppsummering De sentrale utviklingstrekkene vi har sett de siste årene fortsetter. Flere ungdommer i OTs målgruppe er i aktivitet, OT kommer tidligere i gang med å få tak i ungdommene i målgruppa. Antall ukjente ungdommer fortsetter å gå ned, fra et allerede relativt lavt nivå. Det er grunn til å tro at det er de ungdommene det er tyngst å få tak i som står igjen nå, og at det vil bli stadig mer utfordrende å få dette tallet ned. Andelen i aktivitet har også økt sammenlignet med forrige skoleår. Vi ser at av de som er i aktivitet er flere i ordinær videregående opplæring og færre i NAVtiltak. 9

10 Vedlegg. Om kodeverk, målgruppe og tidsbrudd i statistikken Endret forskrift og nytt rundskriv Som en del av arbeidet med å målrette OTs virksomhet, ble OT-forskriften endret med virkning fra 1. februar 1. Endringene er i hovedsak presiseringer av eksisterende forskrift og innebærer ingen nye oppgaver for OT. Forskriftsendringen er fulgt opp av et rundskriv som presiserer forskriften nærmere. Høsten ble det implementert et revidert kodeverk for saksbehandlerne i OT Kodeverket som saksbehandlerne bruker når de jobber med ungdommene i OT, er det samme som brukes ved rapportering fra oppfølgingstjenesten til Utdanningsdirektoratet. Kodeverket er tilgjengelig på udir.no. Utdanningsdirektoratet gjorde en del endringer i dette kodeverket i 1, og disse endringene har betydning for OT-statistikken. De viktigste endringene i det nye kodeverket er at ungdom som er i arbeid er tatt ut av den statistiske målgruppen. Det samme gjelder ungdom som har flyttet ut av fylket eller ut av landet. Denne endringen av målgruppen til OT var i første rekke en endring i hvordan Utdanningsdirektoratet presenterer OT-statistikken og i mindre grad saksbehandlers oppfølging av ungdommene. Endringen innebærer likevel en presisering av at ungdom som er i arbeid faktisk ikke er i målgruppen til OT, og i utgangspunktet ikke skal ha oppfølging. Hvis OT velger å jobbe med oppfølging av ungdom som er i arbeid vil ikke dette synliggjøres i statistikken. En annen viktig endring er at vi synligjør ungdommer som er kommet i videregående opplæring (skole eller lære) ved hjelp av OT. Disse ungdommene ligger som en del av OTs målgruppe i statistikken selv om de også inngår i elevog lærlingstatistikken. Dette er for å synliggjøre OTs arbeid med å få ungdom inn i videregående opplæring, enten ved å hjelpe ungdom som ikke har søkt skoleplass med å søke, eller hjelper ungdom inn på skole etter skolestart. Høsten 1 ny kode for kombinerte tiltak mellom fylkeskommunen og NAV For å fange opp omfanget av tiltak som NAV og fylkeskommune (ved oppfølgingstjenesten) samarbeider om, ble det opprettet en ny kode, kombinasjonstiltak, høsten 1. En del av tiltakene som tidligere ble plassert under fylkeskommunale tiltak eller NAV-tiltak skal fra 1. november 1 plasseres her. 1

11 Høsten 1 aldersgruppen for OTs målgruppe er justert i tråd med presisering i nytt rundskriv Ungdommene er i målgruppa til og med det året de fyller 1 år, jf. lova -. Dette ansvaret er relatert til et gitt antall ( år) etter fullført grunnskole. Dette er en parallell til regelen i opplæringslova om skolestart. På samme måte som at enkelte vil være fem år, andre seks år ved skolestart, vil enkelte være år og andre 1 år når de ikke lenger er i målgruppa til oppfølgingstjenesten. Ungdom som er født i 199, uansett tid på året, er i målgruppen til oppfølgingstjenesten hele skoleåret 1/1. Ungdom som er født i 1991 og som fyller 1 år høsten 1 er dermed ikke i OTs målgruppe skoleåret 1/1. I den grad vi sammenligner tall fra innsamlingen 1..1 med tall fra tidligere innsamlinger, er målgruppen justert i tråd med presiseringen over. Oppfølgingstjenestens målgruppe blir mindre med ny definisjon Resultatet av disse klargjøringene i målgruppedefinisjonen, både når det gjelder alder og ungdom som er i arbeid eller som har flyttet, er at OTs netto målgruppe er redusert i omfang fra tidligere om lag til rundt ungdommer skoleåret /1.

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 1. november 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 1. november 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 1. november 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 1. Ukjent aktivitet 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 2. Under oppfølging og veiledning 2.1 OTOV Oppfølging og veiledning 3. I aktivitet 3.1 OTOA

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 24. oktober 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Fylkeskommunens

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Flere søker og flere får læreplass I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent fikk læreplass. De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Sogn og Fjordane 2-3 mai 2012 Lennart Hartgen, prosjektleder Oppfølgingsprosjektet Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), skoler,

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse Skolebidragsindikatorer i videregående skole 2017-18 analyse I år er første gang Utdanningsdirektoratet selv har utviklet skolebidragsindikatorer. Her kan du lese vår analyse av resultatene. STATISTIKK

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06

NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06 NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent sysselsetting 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 1.3 OTOI Oppfølging i institusjon 1.4 OTHL Ungdom er helt

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall 2017-18 To år etter fraværsgrensen ble innført viser foreløpige tall at fraværet i videregående holder seg relativt stabilt

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring.

I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring. Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning? Statistikknotat 6/2018 I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2012:1

Gjennomførings -barometeret 2012:1 Gjennomførings -barometeret 2012:1 Dette er tredje utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Fravær i videregående skole skoleåret

Fravær i videregående skole skoleåret Fravær i videregående skole skoleåret 21-19 Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor Statistikk om lærlinger, lærebedrifter og fagbrev (analyse) Her finner du tall for fag og yrkesopplæringen for 2017-18. Du kan lese om hvor mange lærlinger som startet i lære, hvor mange lærebedrifter

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Samarbeidsmøte med Verran kommune

Samarbeidsmøte med Verran kommune Samarbeidsmøte med Verran kommune 03.06.16 Agenda for møtet 1) Oppfølgingstjenesten (OT) i Nord-Trøndelag - målgruppe - organisering - avklaringsmøte/oppfølgingsplan 2) Bakgrunn for samarbeidsavtalen mellom

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Elevtall ungdomsskolen utvidet analyse Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2011 ( )

Elevtall ungdomsskolen utvidet analyse Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2011 ( ) Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 utvidet analyse Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2011 (17.3.2011) Innledning Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall for skoleåret 2010-2011.

Detaljer

Vedlegg 12 a) Kommunenes rapportering på barnevernfeltet for andre halvår 2018

Vedlegg 12 a) Kommunenes rapportering på barnevernfeltet for andre halvår 2018 Vedlegg 12 a) Kommunenes rapportering på barnevernfeltet for andre halvår 2018 Vedlagt følger rapporter fra kommunenes halvårsrapportering for første halvår 2018. 1. Multirapport 2. Fylkesoppstilling 3.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 19/539-2 Dato 26. februar 2019 Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 214 Sammendrag I 214 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2014

Om tabellene. Juli 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Tall og analyse av barnehager Innhold STATISTIKK SIST ENDRET: Barn i barnehagen - Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

Tall og analyse av barnehager Innhold STATISTIKK SIST ENDRET: Barn i barnehagen - Flere minoritetsspråklige barn i barnehage Tall og analyse av barnehager 2017 STATISTIKK SIST ENDRET: 15.02.2018 Innhold Barn i barnehagen - Flere minoritetsspråklige barn i barnehage Dekningsgrad - Økning i andel minoritetsspråklige barn i barnehage

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer