Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012"

Transkript

1 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november ungdommer er tilmeldt OT per november 212. Det er litt færre enn i november 211, da 17 3 ungdommer var tilmeldt. En tredjedel av ungdommene har kommet i aktivitet i november 212, det er flere enn i november i fjor Hittil i år har 5 8 ungdommer kommet i aktivitet ved hjelp av OT. Sammenligner vi med i fjor ser vi at andelen som er i aktivitet har økt fra 26 prosent til 35 prosent. Økningen skjer innenfor alle aktivitetstyper, både ungdommer som er i tiltak, i arbeid, eller som er i gang med videregående skole/lære ved hjelp av OT. Andelen ukjente ungdommer er lavere enn på samme tidspunkt i fjor Av de 16 9 ungdommene som er tilmeldt OT per. november, har OT etablert kontakt med 74 prosent av ungdommene. 26 prosent av ungdommene i OTs målgruppe er fortsatt ukjente for OT. Totalt for hele landet har andelen ukjente gått ned fra 36 til 26 prosent sammenliknet med innsamlingen i november 211. En tredjedel av ungdommene som var i OTs målgruppe i juni 212 er i skole eller lære 1. oktober 212 Totalt er 6 8 av ungdommene som var i OTs målgruppe i juni 212, i skole eller lære (inkludert lærekandidater) 1. oktober 212. Det utgjør 34 prosent av de som var i OTs målgruppe forrige skoleår (211/212). 36 prosent av ungdommene er registrert i OT to skoleår på rad Av de ungdommene som var tilmeldt OT ved skoleårets slutt i 211/212, ble 36 prosent også tilmeldt OT skoleåret 212/213, per. november. Det vil si at av 2 3 elever i OT forrige skoleår ble 7 3 av dem også tilmeldt OT dette skoleåret. Det er en nedgang fra 39 prosent gjengangere i november Vi har rundet av alle tall til nærmeste i teksten

2 Andelen gjengangere er størst i gruppen ungdommer som er syke og/eller i institusjon. Om datainnsamlingen. november 212 Dette er en analyse av tall innhentet fra oppfølgingstjenesten per. november 212, samt en oppsummering av det vi vet om de som var i OTs målgruppe i skoleåret 211/212. Fra og med skoleåret 211/212 har Utdanningsdirektoratet innhentet data fra Oppfølgingstjenesten tre ganger i året, mot tidligere to ganger årlig. Bakgrunnen for overgangen fra to til tre årlige innsamlinger er at nasjonale myndigheter har behov for å få raskere informasjon om hva som er situasjonene for ungdommene som er registrert i OT. Hyppigere rapportering gir også økt fokus og større oppmerksomhet på registrering og oppfølging av OT-ungdommer gjennom hele skoleåret. Dette er altså andre gang vi har datainnsamling i november, og første gang vi kan sammenligne innsamlingen i november med fjoråret. Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i opplæring eller arbeid. Tjenesten gjelder til og med det året de fyller 21 år. ( 3-6 i opplæringsloven). Formålet med OT er å sørge for at all ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse ( 13-1 i forskrift til opplæringsloven). Fylkeskommunene skal gjennom OT a) ha oversikt over målgruppa b) gi skriftlig informasjon til målgruppa om hvilke rettigheter de har c) etablere kontakt med hver enkelt ungdom i målgruppa med sikte på veiledning og oppfølging d) gi alle i målgruppa tilbud i samsvar med 13-1 i forskrift til opplæringsloven eventuelt i samarbeid med andre aktører e) etter behov følge opp ungdom som har tatt imot tilbud gjennom OT gjennom en eller flere veiledningssamtaler ( 13-3 i forskrift til opplæringsloven). OT skal sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for målgruppa og formidle, eventuelt samordne tilbud fra ulike instanser ( 13-4 i forskrift til opplæringsloven). 2

3 DEL 1. Hva er status for OTs arbeid så langt i høst? OTs målgruppe er omtrent like stor som i november ungdommer er tilmeldt OT per november 212. Det er litt færre enn i november 211, da 17 3 ungdommer var tilmeldt. Av de ungdommene som er tilmeldt OT er 35 prosent allerede kommet i aktivitet, mens 2 prosent er under oppfølging og veiledning. En fjerdedel av ungdommene er fortsatt ukjente, det vil si at OT ikke har etablert kontakt med dem. Figur 1. Status for de fire hovedgruppene registrert i OT per. november 212, N = OT jobber ikke ak:vt med ungdommen; 2 Tiltak i regi av NAV Under oppfølging og veiledning; 2 Ungdom er i ak:vitet; Opplæring og arbeidspraksis i samabeid med fylkeskommunen Kombinasjons:ltak NAV- Fylkeskommunen I ordinært arbeid Ukjent; Elev ved en videregående skole Læreplass 3

4 Figur 2. Status for de fire hovedgruppene registrert i OT per. november 212, per fylke N = Ukjent Under ppfølging og veiledning I ak:vitet OT arbeider ikke med ungdommen % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % % % En tredjedel av ungdommene har kommet i aktivitet i november 212 Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at alle ungdommer i målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse (forskrift til opplæringsloven 13-1). Å få ungdom i aktivitet er med andre ord en viktig måloppnåelse for OT. Hittil i år har 5 8 ungdommer kommet i aktivitet, det utgjør 35 prosent av ungdommene i OTs målgruppe. Ungdom i aktivitet omfatter: Ungdom som har startet videregående skole ved hjelp av OT Ungdom som har startet som lærling ved hjelp av OT Ungdom som har startet et grunnkompetanseløp med hjelp fra OT Ungdom som er i tiltak (NAV, fylkeskommunalt eller kombinasjonstiltak) Ungdom som har kommet i arbeid ved hjelp av OT Flere i aktivitet hittil i år sammenlignet med november 211 I november er det fortsatt relativt tidlig i skoleåret. I den første perioden bruker OT mye tid på å rydde i filer, kontakte ungdommer, skrive brev og ta de første rådgivningssamtalene. Det er likevel meningen at ungdommene så fort som mulig skal få et tilbud om aktivitet. Sammenligner vi med i fjor, ser vi at andelen som er i aktivitet har økt fra 26 prosent til 35 prosent. Økningen skjer innenfor 4

5 alle aktivitetskategoriene, både ungdommer som er i tiltak, i arbeid eller som er i gang med videregående opplæring/ grunnkompetanse ved hjelp av OT. Vi ser at størstedelen av økningen finner sted i gruppen videregående opplæring. Ny kode for kombinerte tiltak mellom fylkeskommunen og NAV En viktig del av oppfølgingsprosjektet har vært å få NAV og fylkeskommunen (ved Oppfølgingstjenesten), til å samarbeide bedre. En av samarbeidsformene har vært å tilby tiltak som kombinerer arbeidspraksis og midler fra NAV med videregående opplæring. For å måle omfanget av denne typen tiltak innførte Utdanningsdirektoratet høsten 212 koden kombinasjonstiltak. En del av tiltakene som tidligere var plassert under fylkeskommunale tiltak eller NAV-tiltak skal fra 1. november 212 plasseres her. Oppfølgingsprosjektet Ny Giv Oppfølgingsprosjektet er et underprosjekt av Ny Giv. Prosjektet handler om å styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV for å få på plass et strukturert, samordnet og målrettet system for unge som står utenfor opplæring og arbeid. Målet er å få ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid til å motiveres tilbake til videregående opplæring eller til arbeid. Totalt er tre prosent av ungdommene i kombinasjonstiltak november 212. Vi ser at andelen fylkeskommunale tiltak har gått litt ned, og vi antar at noen av de tiltakene som tidligere lå under fylkeskommunale tiltak nå ligger under kombinasjonstiltak. Totalt sett har andelen ungdommer i tiltak gått opp. Det var relativt kort tid fra vi innførte koden for kombinasjonstiltak til første datainnsamling. Det er derfor grunn til å tro at bruken av denne koden vil bli mer innarbeidet i løpet av skoleåret, og dermed øke i omfang. Når vi sammenligner med innsamlingen i november 211 slår vi sammen de tre tiltakstypene, NAVtiltak, fylkeskommunale tiltak og kombinasjonstiltak. 5

6 Figur 3. Fordeling aktivitetstyper. Nasjonale tall for november 211 (N = ) og november 212 (N = ) Arbeid via OT Skole/ lære via OT ArbeidsreTede NAV- :ltak Kombinasjons:ltak Fylkeskommunale :ltak November 211 November 212 Stor variasjon mellom fylkeskommunene i andelen ungdommer som er kommet i aktivitet Figur 3 viser at det er stor variasjon mellom fylkene både når det gjelder total andel i aktivitet og de ulike aktivitetstypene. Andelen i aktivitet varierer fra 18 prosent i Telemark til 47 prosent i Oppland og Rogaland. I Troms, Nord- Trøndelag og Akershus har det vært en fordobling i andelen i aktivitet sammenlignet med i fjor. Mye av økningen skyldes at en større andel er registrert i arbeid eller i videregående opplæring ved hjelp av OT. 6

7 Figur 4. Fordeling på type aktivitet november 212. Per fylke. N = I arbeid via OT Skole/ lære/gk via OT Fylkeskommunale :ltak NAV- :ltak Kombinasjons:ltak Figuren viser at Telemark, Oslo og Hordaland har lavest andel ungdommer i aktivitet hittil i år. Oslo har økt andelen fra 14 prosent november 211 til 24 prosent i november 212. Hordaland har en svak økning fra i fjor, mens Telemark har gått ned fra 23 prosent til 18 prosent. Telemark har ingen ungdommer i kategoriene i arbeid eller i videregående opplæring ved hjelp av OT. Det er generelt stor variasjon mellom fylkene når det gjelder andelen som er i videregående opplæring ved hjelp av OT. Det kan tyde på at fylkeskommunene jobber og registrerer ungdom litt forskjellig. Noen fylker registrerer for eksempel ungdommer de har hjulpet med å søke seg inn i videregående opplæring på våren med statuskoden elev i videregående ved hjelp av OT. I andre fylker vil disse kun være registrert som elev i elevfilen og ikke være en del av OTs målgruppe. De som er registrert med statuskodene i skole eller lære ved hjelp av OT vil også være registrert som elev/lærling per 1. oktober. Hensikten med å vise disse i OT-statistikken er å synliggjøre arbeidet OT og fylkeskommunen gjør med å hjelpe ungdom inn i videregående opplæring. En av fem ungdommer er i en oppfølgings- og veiledningsprosess med OT Av de ungdommene som var tilmeldt OT per. november, var 3 3 ungdommer, 2 prosent, i en oppfølgings- og veiledningsprosess med OT. Det er omtrent som i forrige skoleår. Mange ungdommer starter sin kontakt med OT med å være i en oppfølgings- og veiledningssituasjon, før de etter hvert kommer 7

8 over i aktivitet eller at situasjonen avklares på annen måte, for eksempel en avklaring om at ungdommen ikke trenger hjelp fra OT på det aktuelle tidspunktet. Enkelte ungdommer kan være i en oppfølgings- og veiledningssituasjon gjennom hele skoleåret, for eksempel ungdommer med spesielle utfordringer. Ungdommer som OT ikke arbeider aktivt med En del av ungdommene i OT er i en situasjon der videregående opplæring eller arbeid ikke er aktuelt. Det innebærer at OT ikke jobber aktivt med disse etter at de har kommet i kontakt med dem og avklart hva som er situasjonen. Dette er en sammensatt gruppe. Det kan for eksempel være ungdommer som er i militæret, eller ungdom som er i gang med en type opplæring som ikke gir formell kompetanse, for eksempel folkehøyskole. Det kan også være ungdom som har omsorg for små barn og for en begrenset periode er i en situasjon der opplæring eller arbeid ikke er aktuelt. Total ligger gruppen ungdom som OT ikke arbeider med på 2 prosent. Den største gruppen her er ungdom som er syke eller i institusjon. De utgjør totalt 5 prosent av OTs målgruppe. I utgangspunktet er dette en gruppe OT har relativt liten mulighet til å påvirke størrelsen på. Et unntak kan være ungdommer som takker nei til oppfølging eller ungdom OT ikke har lyktes med å finne et tilbud til. Disse gruppene ønsker vi at skal være så lave som mulig. Vi har derfor sett spesielt på disse. Det er ikke de store forskjellene mellom fylkene når vi ser på andelen ungdom som er registrert med en av disse to kodene. Andelen av hele OTs målgruppe som har takket nei, ligger på én til tre prosent i de fleste fylkene. Kun Oslo, Vestfold og Telemark ligger over dette, med henholdsvis fem, åtte og elleve prosent som har takket nei til oppfølging fra OT. Også andelen som er registrert med koden OT har ikke lyktes med å finne et tilbud til ungdommen, er lav i så godt som alle fylker. Det eneste fylket som skiller seg ut er Oslo. Der er åtte prosent av ungdommene registrert med denne koden. Andelen ukjente ungdommer er lavere enn på samme tidspunkt i fjor Av de 16 9 ungdommene som er tilmeldt OT per. november, har OT etablert kontakt med 74 prosent av ungdommene. 26 prosent av ungdommene i OTs målgruppe er fortsatt ukjente for OT. Det betyr at det er 4 3 ungdommer OT ikke har lyktes med å etablere kontakt med hittil i år. Det er store fylkesvise forskjeller, og andelen ukjente varierer fra 8 til 48 prosent. Oslo, Buskerud, Hordaland og Finnmark har høyest andel ukjente, mens Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland og Oppland har lavest andel ukjente. De aller fleste fylkene har en nedgang i andelen ukjente ungdommer sammenlignet med 8

9 samme tidspunkt i fjor. Oslo har den største nedgangen fra i fjor. De har redusert andelen ukjente fra 73 prosent til 42 prosent. Totalt for hele landet har andelen ukjente gått ned fra 36 til 26 prosent sammenliknet med innsamlingen i november 211. Dette betyr at OT har kommet bedre i gang med å kartlegge og etablere kontakt med ungdommene i OTs målgruppe enn de hadde på samme tidspunkt i fjor. Vi kan forvente en reduksjon i andelen ukjente gjennom skoleåret. Forrige skoleår var andelen ukjente 36 prosent i november, 2 prosent i februar og 12 prosent i juni. Figur 5. Andel ungdommer registrert i OT med statuskode ukjent etter fylke. Data per (N = ) og (N = ). Andel ukjente november 211 Andel ukjente november Andel i OT av ungdommer med ungdomsrett 8 prosent av ungdommer med ungdomsrett - 21 år er i OTs målgruppe per november 212 Andelen ungdommer med ungdomsrett i OTs målgruppe er et uttrykk for hvor stor andel av ungdomsgruppa i alderen -21 år som verken har fullført eller er i gang med videregående opplæring eller er i arbeid. Tenker vi fremover vil det være positivt å redusere andelen ungdommer i OT av ungdommer med ungdomsrett. Det vil være en indikasjon på at andelen ungdommer utenfor opplæring og arbeid går ned. 9

10 Tallene for andel i OT av ungdommer med ungdomsrett viser til ungdom som ikke var i arbeid eller opplæring på det tidspunktet de ble kontaktet av OT. Som vi har vist tidligere, går en del av disse ungdommene i gang med skole, lære eller arbeid i løpet av skoleåret. Ungdomsrett Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring ( 3-1 i opplæringsloven). Figur 6. Andel av ungdommer tilmeldt OT av ungdom med ungdomsrett, per fylke. Prosentandel. N = (ungdommer med ungdomsrett) Andel med ungdomsret Nasjonalt Kilde: Utdanningsdirektoratet Vi ser at andelen ungdommer i OT er høyest i Finnmark og lavest i Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane. Slik speiler denne indikatoren mønstrene vi finner i statistikken for gjennomføring - ungdommene som avbryter videregående opplæring havner i Oppfølgingstjenesten.

11 DEL 2. Hva vet vi om ungdommene som var i OT i skoleåret 211/212? En tredjedel av ungdommene som var i OTs målgruppe i juni 212 er i skole eller lære 1. oktober 212 Totalt er 6 8 av ungdommene som var i OTs målgruppe i juni 212, i skole eller lære (inkludert lærekandidater) 1. oktober 212. Det utgjør 34 prosent av de som var i OTs målgruppe forrige skoleår (211/212). Vi ser at andelen tilbake i skole/ lære varierer fra 28 prosent i Vestfold til 45 prosent i Sogn og Fjordane i 212. Figur 7. Andel i skole/lære av OTs målgruppe 211/12. Per fylke. N = Fylke Nasjonalt Kilde: Utdanningsdirektoratet Tall for elever og lærlinger er hentet fra foreløpige elevtall fra SSB og foreløpige kontraktstall fra VIGO Positiv effekt av fylkeskommunale tiltak Figur 7 viser at 63 prosent av de som var i gang med skole eller lære ved hjelp av OT i fjor fortsatt er i skole eller lære dette skoleåret. Blant dem som var i et fylkeskommunalt tiltak i juni forrige skoleår er halvparten, 52 prosent, i skole eller lære dette skoleåret. 29 prosent av dem som var i et NAV-tiltak er i skole eller lære dette skoleåret. 11

12 Figur 8. Andel i skole/ lære av OTs målgruppe skoleåret Per statuskode i OT juni 212. N = Statuskode Totalt alle statuskoder Kilde: Utdanningsdirektoratet Tall for elever og lærlinger er hentet fra foreløpige elevtall fra SSB og foreløpige kontraktstall fra VIGO Det ser altså ut som de fylkeskommunale tiltakene kan vise til positive resultater når det gjelder å motivere og kvalifisere ungdom til å komme i gang med videregående opplæring, særlig sett i forhold til NAV-tiltak. Her spiller riktignok også alder inn vi vet at det er de eldste ungdommene som er i størst grad er i NAV-tiltak og det er grunn til å tro at denne aldersgruppen har større utfordringer med å komme i gang med ordinær videregående opplæring. Figuren viser også at det er en lav andel av de som var ukjente i forrige skoleår som er i skole eller lære dette skoleåret. Utvikling fra i fjor Det er vanskelig å sammenligne andelen som er tilbake i skole eller lære med fjoråret, fordi vi fra og med skoleåret 211/212 har med ungdommer som begynte i videregående skole eller lære i løpet av skoleåret ved hjelp av OT i målgruppen. Det ser ut til å være en svak økning, fra 3 prosent til 34 prosent, men det skyldes først og fremst at en høy andel av de som startet i videregående opplæring ved hjelp av OT i fjor fortsatt er i skole eller lære i begynnelsen av skoleåret 212/

13 Hvilken videregående opplæring er de i gang med? Totalt er 83 prosent av de som er tilbake i skole eller lære elever i videregående skole høsten prosent har fått lærekontrakt, mens tre prosent er lærekandidater. Figur 9. Ungdom i OTs målgruppe som er i gang med videregående opplæring Fordeling elev/lærling/lærekandidat Elev (N = 5 649) Lærling (N = 97) Lærekandidat (N = 26) 3 Kilde: Utdanningsdirektoratet Tall for elever og lærlinger er hentet fra foreløpige elevtall fra SSB og foreløpige kontraktstall fra VIGO prosent av ungdommene er registrert i OT to skoleår på rad Ungdom som er registrert i OTs målgruppe to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Det er altså ungdommer som, i prinsippet, er ute av opplæring og arbeid to år på rad. Av de ungdommene som var tilmeldt OT ved skoleårets slutt i 211/212, ble 36 prosent også tilmeldt OT skoleåret 212/213, per. november. Det vil si at av 2 3 elever i OT forrige skoleår ble 7 3 av dem også tilmeldt OT dette skoleåret. I november i fjor var andelen gjengangere 39 prosent. Det er altså 3 prosentpoeng færre gjengangere i OT i november 212 sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Når vi snakker om gjengangere, er det viktig å huske at ikke alle gjengangere er utenfor opplæring eller arbeid hele skoleåret 212/213. En del av dem vi finner som gjengangere per. november er registrert i OT fordi de har startet i videregående opplæring eller har kommet i arbeid ved hjelp av OT inneværende skoleår. Dette er tilfelle for av de 73 gjengangerne. Det er forskjeller mellom fylkene. I Oslo og Finnmark har begge 29 prosent gjengangere mens Nord-Trøndelag og Østfold ligger høyest med 42 prosent. 13

14 Sammenlignet med november 211, har de fleste fylkene en nedgang i andelen gjengangere. Finnmark og Oslo har den største nedgangen. De har begge 12 prosentpoeng færre gjengangere i november 212 enn i november 211. Av de fire fylkene som har en økning i andelen gjengangere, er det Østfold og Nord- Trøndelag som har den største økningen, på henholdsvis 6 og 9 prosentpoeng. Figur. Andel gjengangere etter hvilket fylke ungdommen var registrert i forrige skoleår, per. november 211 (N = ) og per. november 212 (N = 2 32). Gjengangere 211 Gjengangere Etter hvert som skoleåret går, kan vi forvente at flere ungdommer tilmeldes OT fordi de avbryter skolegangen. Det er derfor sannsynlig at andelen gjengangere vil øke noe. I skoleåret 211/212 økte andelen gjengangere fra 39 prosent i november 211 til henholdsvis 4 og 41 prosent i februar og juni 212. Ungdom som er syke og/eller i institusjon er oftest gjengangere i OT En oversikt over hvilken status ungdommene hadde ved utgangen av forrige skoleår, viser at det er færrest gjengangere blant ungdommer som ble elev ved en videregående skole eller fikk læreplass ved hjelp av OT. Høyest andel gjengangere er det blant ungdom som har statuskoden er syk og/eller får oppfølging i institusjon. 48 prosent av ungdommene som forrige skoleår var syke eller i institusjon, var registrert i OT også november 212. Av de som var registrert i et NAV-tiltak eller et fylkeskommunalt tiltak skoleåret 211/212, ble 43 og 41 prosent også tilmeldt OT påfølgende skoleår, per. november 212. Som nevnt er noen av dem vi omtaler som gjengangere i gang med skole eller arbeid ved hjelp av OT. 52 prosent av de som var i fylkeskommunale tiltak i juni 212, i skole eller lære per 1. oktober 212. Det innebærer at en del av 14

15 ungdommene både er registrert som elev eller lærling (av Vigo/ SSB) og i OTs målgruppe. Grunnen til dette er altså at OT har bidratt til å få ungdommen i gang med videregående opplæring og at dette er synliggjort i OT-statistikken. Figur 11. Andel ungdom tilmeldt OT skoleåret 211/212 som også er tilmeldt skoleåret 212/213 fordelt på statuskoden de hadde skoleåret 2-211, per Er syk og/eller får oppfølging i ins:tusjon (N = 1 427) ArbeidsreTet NAV- :ltak (N = 4 78) Fylkeskommunalt :ltak (N = 799) Under oppfølging og veiledning (N = 4 8) OT har ikke lyktes med å finne :lbud (N = 584) Har takket nei (1 199) Planlagt grunnkompetanse (N = 68) Har barn (N = 884) I militæret (N = 443) Ukjent ak:vitet (N = 2 38) I ordinært arbeid (N = 1 285) Ikke- formell opplæring (N = 869) Læreplass (N = 49) Elev ved videregående skole (N = 1 32)

16 Oppsummering Vi ser mange tegn til en positiv utvikling i OTs arbeid. Målgruppa til OT er omtrent som i fjor, men det er en høyere andel som er i aktivitet, deriblant en høy andel som har startet i videregående opplæring ved hjelp av OT. Andelen ukjente fortsetter å gå ned. OT har med andre ord både en bedre oversikt over ungdommene i målgruppa og de har fått flere ungdommer i aktivitet på et relativt tidlig tidspunkt i skoleåret sammenlignet med fjoråret. En stor andel av ungdommene i OTs målgruppe har kun en kortvarig relasjon til OT før de er i gang med opplæring eller arbeid. En annen positiv tendens er en nedgang i det vi kan betrakte som utsatte ungdommer. Vi kan tenke oss at de mest utsatte ungdommene er ungdom som er syke og/eller i institusjon, ungdom som er ukjente og ungdom som takker nei til oppfølging er eller som OT ikke har lyktes med å finne et tilbud til. Totalt utgjorde denne gruppen 45 prosent av målgruppa i november 211. I november 212 er denne andelen nede i 36 prosent. Det er grunn til å tro at andelen vil gå ned i løpet av skoleåret, særlig etter hvert som man får kartlagt en del av ungdommene som man ennå ikke har etablert kontakt med (de ukjente). 16

17 Vedlegg. Om kodeverk, målgruppe og tidsbrudd i statistikken Forskrift og rundskriv Som en del av arbeidet med å målrette OTs virksomhet, ble OT-forskriften endret med virkning fra 1. februar 212. Endringene er i hovedsak presiseringer av eksisterende forskrift og innebærer ingen nye oppgaver for OT. Forskriftsendringen er fulgt opp av et rundskriv som presiserer forskriften nærmere. Høsten 211 ble det implementert et revidert kodeverk for saksbehandlerne i OT Kodeverket som saksbehandlerne bruker når de jobber med ungdommene i OT, er det samme som brukes ved rapportering fra oppfølgingstjenesten til Utdanningsdirektoratet. Kodeverket er tilgjengelig på udir.no. Utdanningsdirektoratet gjorde en del endringer i dette kodeverket 212, og disse endringene har betydning for OT-statistikken. De viktigste endringene i det nye kodeverket er at ungdom som er i arbeid er tatt ut av den statistiske målgruppen. Det samme gjelder ungdom som har flyttet ut av fylket eller ut av landet. En annen viktig endring er at vi synligjør ungdommer som er i videregående opplæring (skole eller lære) ved hjelp av OT. Disse ungdommene ligger som en del av OTs målgruppe i statistikken selv om de også inngår i elev-og lærlingstatistikken. Dette er for å synliggjøre OTs arbeid med å få ungdom inn i videregående opplæring, enten ved å hjelpe ungdom som ikke har søkt skoleplass med å søke, eller hjelper ungdom inn på skole etter skolestart. Denne endringen av målgruppen til OT var i første rekke en endring i hvordan Utdanningsdirektoratet presenterer OT-statistikken og i mindre grad saksbehandlers oppfølging av ungdommene. Endringen innebærer likevel en presisering av at ungdom som er i arbeid faktisk ikke er i målgruppen til OT, og i utgangspunktet ikke skal ha oppfølging. Hvis OT velger å jobbe med oppfølging av ungdom som er i arbeid vil ikke dette synliggjøres i statistikken. Høsten 212 aldersgruppen for OTs målgruppe er justert i tråd med presisering i nytt rundskriv Ungdommene er i målgruppa til og med det året de fyller 21 år, jf. lova 3-6. Dette ansvaret er relatert til et gitt antall (5 år) etter fullført grunnskole. Dette er en parallell til regelen i opplæringslova om skolestart. På samme måte som at enkelte vil være fem år, andre seks år ved skolestart, vil enkelte være 2 år og andre 21 år når de ikke lenger er i målgruppa til oppfølgingstjenesten. Ungdom som er født i 1992, uansett tid på året, er i målgruppen til oppfølgingstjenesten hele skoleåret 212/213. Ungdom som er født i 1991 og som fyller 21 år høsten 212 er dermed ikke i OTs målgruppe skoleåret 212/

18 I den grad vi sammenligner tall fra innsamlingen med tall fra tidligere innsamlinger, er målgruppen justert i tråd med presiseringen over. Oppfølgingstjenestens målgruppe blir mindre med ny definisjon Resultatet av disse klargjøringene i målgruppedefinisjonen, både når det gjelder alder og ungdom som er i arbeid eller som har flyttet, er at OTs netto målgruppe er redusert i omfang fra tidligere om lag 3 til rundt 2 ungdommer skoleåret 211/212. Vi kan derfor ikke sammenligne andeler lenger tilbake enn 211/212. For å kunne sammenligne høstens innsamling med høsten 211/212, har vi fjernet 21- åringene også i datafilen for 211/

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 1. november 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 1. november 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 1. november 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Fylkeskommunens

Detaljer

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 1. Ukjent aktivitet 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 2. Under oppfølging og veiledning 2.1 OTOV Oppfølging og veiledning 3. I aktivitet 3.1 OTOA

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 24. oktober 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Sogn og Fjordane 2-3 mai 2012 Lennart Hartgen, prosjektleder Oppfølgingsprosjektet Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), skoler,

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2012:1

Gjennomførings -barometeret 2012:1 Gjennomførings -barometeret 2012:1 Dette er tredje utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Samarbeidsmøte med Verran kommune

Samarbeidsmøte med Verran kommune Samarbeidsmøte med Verran kommune 03.06.16 Agenda for møtet 1) Oppfølgingstjenesten (OT) i Nord-Trøndelag - målgruppe - organisering - avklaringsmøte/oppfølgingsplan 2) Bakgrunn for samarbeidsavtalen mellom

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang en gjennomgang Kjetil Helgeland, prosjektleder. Utdanningsdirektoratet Prosjektledersamling Ny GIV, Kompetanseheving i 16 fylkeskommuner Kartgrunnlag: Statens kartverk 2 3 4 Andel fullført og bestått innen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD FOR 2011-2012

ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD FOR 2011-2012 ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD FOR 2011-2012 KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSUTVIKLING DESEMBER 2012 Innledning: «3-6. Oppfølgingstenesta Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR 2012-2013

ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR 2012-2013 ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR 2012-2013 KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSUTVIKLING NOVEMBER 2013 Innledning: Målgruppen til Oppfølgingstjenesten (OT) er ungdom uten opplæringsplass

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06

NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06 NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent sysselsetting 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 1.3 OTOI Oppfølging i institusjon 1.4 OTHL Ungdom er helt

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Seniorrådgiver Erik SANDVIK Kunnskapsdepartementet Fakta Årsverk totalt

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer