ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR 2012-2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSUTVIKLING NOVEMBER 2013

2 Innledning: Målgruppen til Oppfølgingstjenesten (OT) er ungdom uten opplæringsplass eller arbeid mellom 15 og 21 år. Arbeidsoppgavene til OT gjelder ungdom som ikke har søkt, har takket nei til eller har avbrutt videregående opplæring i skoler eller bedrifter. Oppfølgingstjenestens primære mål er å få ungdom i målgruppen tilbake til opplæring i skoler eller bedrifter, eller over i ordinært arbeid. Oppfølgingstjenesten i Vestfold oppnår målene gjennom Råd og veiledning av ungdom Opplæring på arbeidspraksis i arbeidslivet Opplæring i grunnleggende ferdigheter ved en OT-avdeling Mestringsfremmende aktiviteter Tverretatlig og koordinerende samarbeid Oppfølgingstjenesten i Vestfold er organisert med avdelinger i Sande, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. I løpet av skoleåret undersøkte OT i Vestfold 2348 ungdommer. Kun 50 ungdommer var fremdeles ukjente for OT på slutten av skoleåret. 641 av ungdommene i målgruppen takket ja til oppfølging og kom til veiledningssamtaler ved en av OT-avdelingene. Av disse benyttet 307 seg av tiltakene til OT. Oppfølgingstjenesten koordinerer sitt arbeid gjennom Ungdomsutvalg i kommunene i Vestfold. I Ungdomsutvalgene er OT, NAV, videregående skoler og kommunale tjenester representert. OT samarbeider med fagopplæring i arbeidet med å få flere unge over på læreplasser. 2

3 Organisering av Oppfølgingstjenesten i Vestfold: Oppfølgingstjenesten er et av tjenestetilbudene til Vestfold Fylkeskommune og utgjør en del av Kompetansesenter for Læringsutvikling (KLU). KLU består av tjenesteområdene Oppfølgingstjenesten (OT) PP-tjenesten (PPT) KLU ledes av en virksomhetsleder og hvert tjenesteområde har en egen leder. Oppfølgingstjenesten har 21 ansatte fordelt på fem avdelinger i Vestfold. OT sentralt i Tønsberg er bemannet med to stillinger OT leder og OT-koordinator: Begge har kontorplasser i Tønsberg. Avdelingene til OT ligger i Sande, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. OT avdeling Sande er bemannet med avdelingsleder, to OT-konsulenter og en OT-rådgiver og har kontor og opplæringsplass i Sande sentrum. OT avdeling Horten er bemannet med avdelingsleder og to OT-rådgivere og har kontor og opplæringsplass i Brochsgate i Horten. OT avdeling Tønsberg er bemannet med avdelingsleder, fire OT-rådgivere og en OT-konsulent. Avdelingen har kontor og opplæringsplass i Håndverkergaten i Tønsberg. OT avdeling Sandefjord er bemannet med avdelingsleder, to OT-rådgivere og en OT-konsulent og har kontor og opplæringsplass på Pindsle i Sandefjord. OT avdeling Larvik er bemannet med avdelingsleder, to OT-rådgivere og en OT-konsulent. Avdelingen har kontor og opplæringsplass på Torstrand i Larvik. Målet for Oppfølgingstjenesten, og tilbudene som Oppfølgingstjenesten i Vestfold gir, er primært å sette ungdom i bedre stand til å gjennomføre videregående opplæring i skoler og bedrifter. 3

4 Hva sier lov og forskrift om Oppfølgingstjenesten: LOVTEKSTEN: 3-6. Oppfølgingstenesta Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter 3-1, og som ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfattar også ungdom som har tapt opplæringsretten etter 3-8 eller 4-6. FORSKRIFTEN: Formål Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid, andre kompetansefremjande tiltak, eventuelt ein kombinasjon av desse. Tilboda skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innanfor vidaregåande opplæring Målgruppe Målgruppa for oppfølgingstenesta er ungdom som er omfatta av den lovfesta retten til vidaregåande opplæring, og som det aktuelle skoleåret a) ikkje har søkt eller teke imot elev- eller læreplass, eller b) avbryt slik opplæring, eller c) ikkje er i arbeid, eller d) har tapt retten som følgje av vedtak om bortvising med heimel i opplæringslova 3-8 eller som følgje av vedtak om heving av lærekontrakt eller opplæringskontrakt i samsvar med opplæringslova Oppgåver Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta a) ha oversikt over alle i målgruppa, jf. 13-2, og aktuelle tilbod for målgruppa. Registrering av ungdom som høyrer til ansvarsområdet for oppfølgingstenesta, og som tenesta formidlar tilbod til, skjer gjennom heile året. b) gi skriftleg informasjon til alle i målgruppa om kva rettar dei har. Føresette til ungdom som ikkje er myndig skal ha same informasjon med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving. c) etablere kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa med sikte på rettleiing og oppfølging. d) gi alle i målgruppa tilbod i samsvar med 13-1, eventuelt i samarbeid med andre aktørar. e) etter behov følgje opp ungdom som har teke imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta gjennom ei eller fleire rettleiingssamtaler. Pliktene her gjeld så lenge ungdommen er i målgruppa for oppfølgingstenesta Samarbeid og koordinering Oppfølgingstenesta skal sikre tverretatleg samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlege instansar som har ansvar for målgruppa, og formidle, eventuelt samordne, tilbod frå ulike instansar. Aktuelle instansar for samarbeid er særleg grunnskolane og dei vidaregåande skolane, den pedagogiskpykologiske tenesta, opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen, arbeids- og velferdsforvaltninga og helse- og sosialtenestene. Oppfølgingstenesta kan bistå i arbeidet med å redusere fråfallet frå vidaregåande opplæring gjennom samarbeid med grunnskole og vidaregåande opplæring. 4

5 Hvem er ungdommene i Oppfølgingstjenesten: I heftet «Tiltak mot frafall i videregående opplæring» (Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2012) står det at ungdom som har høyere risiko enn andre for ikke å gjennomføre videregående opplæring, kan deles inn etter forhold knyttet til: familiebakgrunn - lav inntekt og foreldre med kort utdanning skole - skolestørrelse, læringsmiljø og relasjon til læreren individuelle kjennetegn - dårlige skoleprestasjoner, lav motivasjon og høyt skolefravær Ungdommer i OT bærer ofte preg av forhold utenfor skole og opplæring som kan knyttes til psykososiale og familiære problemer. Ungdommene sliter med å tilpasse seg skole og arbeidsliv. Derfor samarbeider OT med andre instanser enn de utdanningsrelaterte. Tilbudene i OT er generelt godt tilrettelagt for ungdom med psykiske vansker. Ungdommene får tilrettelagte tilbud og fokuset er på mestring. Ungdommene møter stabile og trygge voksne, med god kompetanse på ungdom og psykisk helse. I OT er det høy toleranse for ulikheter, det er faste rammer, samtidig som det stilles krav til den enkelte. Ungdommen blir sett, de blir lyttet til og de er aktive i egen hverdag. Dette er viktige elementer som vi vet fremmer god psykisk helse. I praksis viser dette seg på følgende måte: Råd og veiledning: OT-rådgiverne undersøker årsaker til bortvalg av videregående opplæring og undersøker tidligere skolehistorie for å kunne tilby gode tilrettelagte tilbud til hver enkelt ungdom OT-rådgiverne er opptatt av å gi ungdommene tid der dette er viktig OT fokuserer på det positive! Hva kan ungdommen? Hva kan ungdommene bygge videre på? OT gir ungdommene tro på at de kan lykkes Arbeidspraksis: Tett og individuell oppfølging Arbeidsoppgaver som ungdommene kan mestre og bedrifter med romslighet Fanger opp utfordringer tidlig og kan sette inn tiltak Skaper trygghet hos ungdommen fordi OT er tilgjengelige i hverdagen 5

6 Innetilbudet: Små og oversiktlige grupper Stabile og få voksne; tett voksenkontakt Aktiviteter/opplegg som gir mestring og læring Romslighet Krav til den enkelte ungdom Hvordan arbeider OT i Vestfold: I løpet av skoleåret registrerte OT ungdommer i sin database OTTO. Av disse hadde ungdommer ikke hadde søkt videregående opplæring, 344 ungdommer takket nei til skole- eller opplæringsplass og 467 ungdommer avbrutt videregående opplæring i løpet av skoleåret. I tillegg registrerte OT 285 ungdommer av andre årsaker. OT undersøkte 1 disse ungdommene. Da undersøkelsene var utført, sto OT tilbake med ungdommer som falt inn under målgruppen 2 til OT. Kun 50 (55) 3 ungdommer forble ukjente for OT. 641 (607) ungdommer takket ja til veiledningssamtaler ved en OT-avdeling. OT-avdeling Sande utførte 82 (78) veiledningssamtaler. OT-avdeling Horten utførte 78 (76) veiledningssamtaler. OT-avdeling Tønsberg utførte 228 (198) veiledningssamtaler. OT-avdeling Sandefjord utførte 126 (136) veiledningssamtaler. OT-avdeling Larvik utførte127 (119) samtaler med ungdommer. 1 OT bruker telefon, sender brev, E-post, SMS, kontakter instanser man samarbeider med, kontakter foresatte og undersøker skolehistorikken til ungdom for å finne ut om de er elever i andre skoler, har læreplass, er i ordinært arbeid, er på arbeidsmarkedstiltak, er i institusjon, er syke, er i militæret osv. 2 UDIR: Ungdom er i OT s målgruppe hele året hvis de ikke var i opplæring eller arbeid på det tidspunktet de ble kontaktet av oppfølgingstjenesten. Det vil si at selv om de kommer i gang med arbeid eller ordinær opplæring ved hjelp av OT, fortsetter de å være i OT s målgruppe hele skoleåret. 3 Alle tall i parentes er tall fra skoleåret

7 Veiledningssamtalene førte til at ungdom fikk hjelp til yrkes- og skolevalg, fikk bistand fra NAV eller andre hjelpeinstanser, eller ble med på tiltak i regi av Oppfølgingstjenesten. Opplæringstiltak for ungdom uten opplæringsplass eller arbeid: Oppfølgingstjenesten i Vestfold har egne opplæringstiltak for ungdom. Tiltakene består av opplæring i grunnleggende ferdigheter og i arbeidsutplassering i næringslivet. Det er de fem OT-avdelingene i Vestfold som utfører tiltaksarbeidet. Til sammen 307 (317) ungdommer deltok på tiltakene til OT-avdelingene i løpet av skoleåret Deltagerne var på tiltakene i minst en måned. Aktivitetstallene i løpet av skoleåret så slik: OT-avdeling Sande hadde 46 (46) ungdommer på tiltak OT-avdeling Horten hadde 45 (44) ungdommer på tiltak OT-avdeling Tønsberg hadde 93 (99) ungdommer på tiltak OT-avdeling Sandefjord hadde 56 (62) ungdommer på tiltak OT-avdeling Larvik hadde 67 (66) ungdommer på tiltak Opplæring i grunnleggende ferdigheter: Opplæringen inne på en OT-avdeling omfattet opplæring i grunnleggende ferdigheter i matematikk, skriving, lesing og IKT. Opplæringen bestod også av mestringsfremmende aktiviteter som bedriftsbesøk og yrkesveiledning, verkstedarbeid med tre og metall, foto, matlaging, førstehjelp og samfunnsorientering. Målet med opplæringen var å sette ungdom bedre i stand til å klare seg i arbeidslivet og å forberede de unge for videre opplæring i skoler eller bedrifter. 7

8 Ungdom på arbeidspraksis gjennom OT: Ungdommer som var i arbeidspraksis gjennom OT fikk individstønad fra NAV for de dagene de var utplassert på arbeidsplassen. Ungdommene var utplassert fra tre til fem dager pr. uke. Målet med arbeidspraksis var først og fremst å motivere deltagerne for videregående opplæring i skole og bedrift. Målet var også å gi ungdommene arbeidstrening som kunne forberede dem for det ordinære arbeidsmarkedet. OT-avdelingene fant praksisplassene for ungdommene. OT benyttet positive arbeidsgivere som gjerne ville hjelpe ungdom med meningsfylte arbeidsoppgaver. OTmedarbeiderne besøkte bedriftene og ungdommene hver fjortende dag. På denne måten holdt OT kontakten og fanget opp ønsker, behov og muligheter. Tett oppfølging over tid gir gode resultater! Samarbeid og koordinering: Samarbeidet med NAV endte ofte i at OT formidlet ungdommer til NAV. NAV sørget så for at disse kom seg videre på egnede NAV-tiltak. OT samarbeidet med grunnskoler, videregående skoler, fagopplæringen og kommunale tjenester som barnevern, rus- og psykiatriomsorgen. Samarbeidet med grunnskolen førte til at enkelte skoletrøtte ungdommer kom direkte fra ungdomsskolene til OT. Samarbeidet med videregående skoler gikk i første rekke ut på å gi elever som vil avbryte skolegangen sin, en mulighet til å gå over på tiltakene til OT eller bli formidlet til aktuelle hjelpeinstanser. OT var jevnlige på avklaringsmøter ved de videregående skolene om elever som skal avbryte. I avklaringsmøtene var også OT med på å snu enkelte elever, slik at de fortsatte i videregående opplæring. NyGiv: Gjennom NyGiv-oppfølgingsprosjektet er det opprettet Ungdomsutvalg i kommunene Larvik, Tønsberg, Holmestrand, Tjøme, Nøtterøy og Sandefjord. Alle instanser med ansvar for ungdom var representert der. Arbeidet i Ungdomsutvalgene omfattet konkrete ungdomssaker. I Horten, Andebu og Stokke ble det jobbet for å etablere Ungdomsutvalg. De mindre kommunene hadde sine karrierenettverk. 8

9 Oppfølgingstjenesten pr 15. juni 2013: Oppfølgingstjenesten sender tre ganger i året inn talloversikter til Utdanningsdirektoratet (UDIR). Statustallene hentes fra OT s database OTTO. Oversiktene viser hva ungdom som er registrert og undersøkt av OT gjør. Statusoversiktene skiller mellom totalt registrerte ungdommer og ungdommer som er i OT s målgruppe. Målgruppa til OT er ungdom uten opplæringsplass og arbeid. Tidspunktene for innsendelsene til UDIR er 15. november, 15. februar og 15. juni. OT i Vestfold registrerte og undersøkte ungdommer i løpet av skoleåret Disse var i utgangspunktet i OT s målgruppe inntil OT fikk avklart hva de gjorde. Etter denne avklaringen på slutten av skoleåret, sto OT igjen med i målgruppen. Grunnen til at OT registrerte flere ungdom i sin database enn de som ble stående igjen i målgruppen, er at ungdom i utgangspunktet er i målgruppen inntil de er avklart av OT. Dette kan bety at det ikke er gode nok melderutiner for elever ved friskolene at det blir godtatt at ungdom søker skoleplass etter fristen 1. mars at ungdom i arbeid ikke har meldeplikt til fylkeskommunen Derfor tok OT kontakt med ungdom som pr definisjon ble liggende utenfor OT s målgruppe. Måten ungdom kom inn i OTTO på, var gjennom overføringer fra VIGO av ikke-søkere, nei-takkere og læreplass-søkere som ikke fikk opplæringsplass. Avbrytere ble meldt til OT gjennom hele skoleåret av skolene som de sluttet på. Nedenfor er gjengitt det OT rapporterer i Vestfold Fylkeskommunens Tilstandsrapport Rapportutsnittet baserer seg på de tallene som OT sendte inn til UDIR 15. juni ungdom ble meldt til OT i løpet av skoleåret Alle ble kontaktet og undersøkt 4. De tilmeldte bestod av ungdommer som ikke hadde søkt skoleplass, hadde takket nei til skoleplass eller hadde avbrutt på opplæringsplassen sin av disse ble overført til OT som ikke-søkere eller nei-takkere fra VIGO. 467 ble 4 OT bruker telefon, sender brev, E-post, SMS, kontakter instanser man samarbeider med, kontakter foresatte og undersøker skolehistorikken til ungdom for å finne ut om de er elever i andre skoler, har læreplass, er i ordinært arbeid, er på arbeidsmarkedstiltak, er i institusjon, er syke, er i militæret osv. 9

10 overført til OT som avbrytere fra videregående skoler eller bedrifter. Målgruppen 5 til OT kom da til å inneholde ungdommer ved utgangen av skoleåret. Dette betyr at ungdommer ble tatt ut av målgruppen til OT etter at OT hadde kontaktet dem. Disse ungdommene var allerede i ordinært arbeid, hadde opplæringsplass i bedrifter eller hadde elevplass i private videregående skoler, fylkeskommunale videregående skoler, videregående skoler i utlandet eller var flyttet ut av fylket. Alle tall er hentet fra Utdanningsdirektoratet. Tabell 1. Antall og andel ungdommer med ungdomsrett og antall og andel ukjente ungdommer registrert i OT. Status pr : Antall med rett til vdg opplæring Antall i OT s målgruppe Andel (%) i OT s målgruppe Antall med ukjent status Andel (%) med ukjent status Hele landet Vestfold ,5 Buskerud Telemark Akershus Oslo Kilde: Udir 50 ungdommer var ukjente for OT ved skoleårets avslutning. Dette utgjør 4,5 % av ungdommene i målgruppen. Landsgjennomsnittet ligger på 8 %. For sammenligningens skyld er det tatt med enkelte andre fylker. Ukjent for OT betyr at OT gjentatte ganger har forsøkt å komme i kontakt med ungdommene gjennom telefon, rekommanderte brev og på andre måter, uten at OT lyktes med dette. Figuren under fremstiller OT s forhold til ungdom i målgruppen. Den sammenligner også Vestfold med gjennomsnittet for hele landet. 5 UDIR: Ungdom er i OT s målgruppe hele året hvis de ikke var i opplæring eller arbeid på det tidspnktet de ble kontaktet av oppfølgingstjenesten. Det vil si at selv om de kommer i gang med arbeid eller ordinær opplæring ved hjelp av OT, fortsetter de å være i OT s målgruppe hele skoleåret. 10

11 Figur 1. Prosentandel ungdom i OT s målgruppe etter status skoleåret Status pr VESTFOLD HELE LANDET 0 Ungdom i aktivitet OT arbeider med ungdommen OT arbeider ikke med ungdommen Kilde: Udir UNGDOM I AKTIVITET var høyere i Vestfold enn i gjennomsnitt for landet. Av 633 ungdommer var i aktivitet totalt. 199 ungdommer var på tiltak på OT s avdelinger i Vestfold. 303 var på tiltak gjennom NAV. 50 ungdommer ble i løpet av skoleåret formidlet til ordinært arbeid av OT. 42 ungdommer formidlet OT til videregående skoler. 39 ungdommer formidlet OT til læreplasser. Grunnen til at OT i Vestfold ligger høyere på «ungdom i aktivitet» i forhold til gjennomsnittet for hele landet, kan skyldes at OT i Vestfold har egne tiltak på OTavdelingene for ungdommer i målgruppen. OT ARBEIDER MED UNGDOMMEN utgjorde til sammen 183 ungdommer og inneholdt 50 ungdommer som var ukjente og 183 ungdommer som var i en råd og veiledningssituasjon gjennom OT. Grunnen til at tallene var lavere for Vestfold her, er at mange ungdommer allerede var kartlagt og avklart og satt på andre statuskoder ved slutten av skoleåret i juni OT ARBEIDER IKKE AKTIVT MED UNGDOMMEN utgjorde til sammen 291 ungdommer. 43 ungdommer takket nei til oppfølging, 23 var i militæret, 37 var hjemme 11

12 med barn, 75 var i institusjon eller syke og 84 var i ikke-formelle opplæringssituasjoner. OT lyktes ikke med å finne tilbud til 29 ungdommer, fordi de på en eller annen måte bar på utfordringer som OT ikke kunne hjelpe dem med. Figur 2. Fordeling i prosent av ungdom i OT s målgruppe som var i aktivitet; som OT hadde formidlet til læreplasser, som var i OT s egne opplæringstiltak, som var formidlet til videregående skoler eller til ordinært arbeid, eller var i tiltak via NAV. Status pr , ,3 3,7 5,5 3,8 7,2 7,7 4,5 VESTFOLD ANDEL AV MÅLGRUPPEN HELE LANDET ANDEL AV MÅLGRUPPEN 0 Kilde: Udir Ungdom i aktivitet utgjorde til sammen 633 ungdommer. Den prosentvise fordelingen viser at Vestfold hadde nesten tre ganger så mange ungdommer på egne fylkeskommunale OT-tiltak enn gjennomsnittet for hele landet. Det var også flere ungdommer i målgruppen i Vestfold som var i NAV-tiltak. På de andre områdene lå Vestfold lavere enn hele landet. 12

13 Figur 3. Prosentandel ungdom i OT s målgruppe som OT ikke arbeidet aktivt med. Status pr ,8 8,1 7, ,9 4,5 2,1 2 3,3 4 2,6 3,8 4,8 VESTFOLD HELE LANDET 1 0 Takket nei til OT Militæret Ungdom med barn Ungdom i institusjon eller syke OT lyktes ikke med å finne tilbud Ungdom i ikke-formelle opplæringer Kilde: Udir Figuren OT ARBEIDET IKKE AKTIVT MED UNGDOMMENE inneholdt 291 navn. Den prosentvise fordelingen viser ungdom som takket nei til oppfølging, var i andre aktiviteter, ble ivaretatt gjennom institusjoner eller ungdom som OT ikke klarte å finne tilbud til fordi de var i en vanskelig livssituasjon. Søylene viser mindre forskjeller mellom Vestfold og hele landet. Kommentarer: Målet for Oppfølgingstjenesten er primært å få ungdom utenfor opplæring over i ordinær videregående opplæring. Tallene viser at OT i Vestfold har fått 46 flere ungdommer over i ordinær opplæring i løpet av i forhold til skoleåret OT i Vestfold har, sammenliknet med gjennomsnittet for landet, et høyere antall ungdommer på egne OT-tiltak. Utfordringen for OT, er ungdom som tjenesten ikke klarer å gjøre noe for. Disse ungdommene er også utfordrende for OT s samarbeidspartnere. Derfor er det i løpet av de to siste skoleårene utviklet Ungdomsutvalg i kommuner, hvor OT sitter sammen med NAV, kommunale hjelpeinstanser, videregående skoler og andre. Opprettelsen av Ungdomsutvalg i alle kommunene i Vestfold kommer fortsatt til å bli prioritert. 13

14 Arbeidsområder i OT gjennom : Satsingsområde Aktiviteter i skoleåret Tverrfaglig samarbeid Samarbeidsavtalen med NAV ble revidert og underskrevet. Fellesmøter og saksmøter gjennomført med NAV og fagopplæring. Skolemøtene ble gjennomført ved skolestart Det ble opprettet ungdomsutvalg i flere kommuner, der avdelingslederne er aktive pådrivere for opprettelse av utvalgene. Arbeidet fortsetter i Samarbeid fagopplæring med Jevnlige møter om ungdom som ikke formidles til læreplass, og som overføres OT. Møter om ungdom som OT klarer å få over på læreplass. Arbeidet og samarbeidet skal utvikles videre i Samarbeid med Inntaksavdelingen i VFK Overføringer fra VIGO til OTTO av ikke-søkere, nei-takkere, læreplass-søkere og avbrytere. Rutinene fungerer godt og videreføres i skoleåret Samarbeid PPT og OT mellom Alle avdelingene har opprettet faste møtedager mellom PPrådgiverne og OT-avdelingen. Fokus på utveksling av kompetanse og samarbeid om felles ungdom. Rutinene videreføres og utvikles i Avklaringsmøter Innføring av rutinen fra høsten OT har fulgt opp tett, og følger rutinene i forhold til oppmøte og oppfølging. Det har vært mye «uro» rundt rutinen. Ønske om revidering neste skoleår NyGIV Oppfølgingsprosjektet OT leder og OT-koordinator har deltatt i NY- giv prosjektgruppe og i arbeidsgruppen rundt konferansen på Støperiet. 14

15 Modell for helhetlig praksisnær opplæring - HPO OT koordinator og OT-leder har deltatt i HPO prosjektgruppe og vært med på å utarbeide modell for en mer helhetlig opplæring. OT har en viktig del inn i HPO, og kan bidra med mye nyttig kompetanse inn i skolesystemet, spesielt i forhold til oppfølging av praksis og motivasjon av ungdom. I tillegg har OT tiltak som egner seg for kombinasjonen skole/ OT. Opplæringstilbudet på OT-avdelingene Seminar, møtedager og arbeidsgrupper. Utarbeidelse av et strukturert og målrettet innhold i opplæringstilbudene på OTavdelingene. Fastsatt mandat for opplæringsgruppen. Hatt opplæringsdager og samarbeid med VOX våren Samarbeidet videreføres inn i , mulig prosjekt med tanke på kartlegging og kvalitet i oppfølging av arbeidspraksis. Det ble gjennomført en intern evaluering i forhold til grunnleggende ferdigheter i OT dette skoleåret. Resultatene er tilgjengelig på G: Markedsføring Nettsiden til OT er revidert og fornyet. OT er på Facebook der avdelingene har sine profiler. Det er et ønske om å videreutvikle mulighetene i neste skoleår. HMS Risikovurderinger på alle avdelinger er gjennomført. Handlingsplaner satt opp. Vernerunder er gjennomført. Nye rutiner for akutte hendelser, vold og trusler er utarbeidet og gjennomgått, samt et debrifingsverktøy til bruk på avdelingene. Nye medarbeidere i OT Fellesmøter Det er ansatt 2 OT rådgivere på henholdsvis avdeling Tønsberg og avdeling Larvik, samt 2 OT-ledere på OT avdeling Larvik og OT avdeling Sande. Alle ansatte i OT har hatt møte 1 gang i måneden etter års hjul til fellesmøte. Agenda for møtene har vært rutiner, fagutvikling, foredrag, gruppearbeid osv. Fellesmøtene fortsetter neste skoleår 15

16 Rutinehåndbok Det er utarbeidet ny rutinehåndbok for OT. Forrige rutinehåndbok ble evaluert og revidert. Organisasjonspolitikk OT og PPT har på 2 seminarer og noen heldagssamlinger arbeidet med medarbeiderskap, lederskap, verdier og visjoner i tråd med VFK s retningslinjer og strategier. OTTO Oppdateringer og oppgraderinger av OTTO. Utvikling av OT s kodeverk. Fulgt opp OT-avdelingene i bruk av OTTO. Deltatt på OTTO samlinger nasjonalt. Statistikkgruppa Koordinator deltar i denne gruppa, og det er utarbeidet tilstandsrapport for for VFK hvor OT bidrar. Tilstandsrapport for VFK kommer i januar Lederopplæring i VFK OT-leder og avdelingsledere deltok i lederopplæringsprogrammet til VFK. Samlinger og fortløpende opplæring. Fortsetter i Avsluttet 18. november

ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD FOR 2011-2012

ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD FOR 2011-2012 ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD FOR 2011-2012 KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSUTVIKLING DESEMBER 2012 Innledning: «3-6. Oppfølgingstenesta Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom

Detaljer

ÅRSRAPPORT OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD OT

ÅRSRAPPORT OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD OT ÅRSRAPPORT OPPFØLGINGSTJENESTEN I VESTFOLD OT 2013-2014 Kompetansesenter for læringsutvikling JUNI 2014 Innledning: Oppfølgingstjenesten i Vestfold er et tjenestetilbud i Vestfold Fylkeskommune og utgjør

Detaljer

Vestfold fylkeskommune Kompetansesenter for læringsutvikling - Oppfølgingstjenesten

Vestfold fylkeskommune Kompetansesenter for læringsutvikling - Oppfølgingstjenesten 1 2014 2015 Vestfold fylkeskommune Kompetansesenter for læringsutvikling - Oppfølgingstjenesten 2 INNLEDNING: Oppfølgingstjenesten (OT) i Vestfold Fylkeskommune er en del av Kompetansesenter for Læringsutvikling

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Rapport fra tilsynsbesøk - Oppfølgingstjenesten i Vestfold

Rapport fra tilsynsbesøk - Oppfølgingstjenesten i Vestfold Vestfold fylkeskommune Svend Foyndsgt 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2007/2057 15.05.2007 33372440 Arkivnr: 632.1 Rapport fra tilsynsbesøk

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 1. Ukjent aktivitet 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 2. Under oppfølging og veiledning 2.1 OTOV Oppfølging og veiledning 3. I aktivitet 3.1 OTOA

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012

PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012 PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012 med årsplan for skoleåret 2009/20010, organisering og rutiner for arbeidet UTDANNINGSAVDELINGEN Vest-Agder Fylkeskommune Mai

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06

NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06 NYE OT-STATUSKODER f.o.m. 01.01.06 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent sysselsetting 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 1.3 OTOI Oppfølging i institusjon 1.4 OTHL Ungdom er helt

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Sogn og Fjordane 2-3 mai 2012 Lennart Hartgen, prosjektleder Oppfølgingsprosjektet Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), skoler,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 24. oktober 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Samarbeidsmøte med Verran kommune

Samarbeidsmøte med Verran kommune Samarbeidsmøte med Verran kommune 03.06.16 Agenda for møtet 1) Oppfølgingstjenesten (OT) i Nord-Trøndelag - målgruppe - organisering - avklaringsmøte/oppfølgingsplan 2) Bakgrunn for samarbeidsavtalen mellom

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Fylkeskommunens

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger.

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger. NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom (2012) Denne spørreundersøkelsen tar for seg NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom i 2012, og samordning med andre aktører som jobber med samme gruppe. Utsatt ungdom

Detaljer

Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT

Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT Kristin Granne Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT Vår holdning til ungdom som strever med å mestre livene sine Vi utøver skjønn Veiledningssentrene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom c61* Aust-Agderfylkeskommune I/ Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder Fylkeskommune og NAV Aust- Agder Vedrørende Ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid. Side 1 av 5 1. Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte

Detaljer

Regler for fylkestilhørighet

Regler for fylkestilhørighet Regler for fylkestilhørighet Opplæringsloven 13-3, første ledd: Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring etter denne lova for alle som er busette i fylkeskommunen. Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Tiltak for økt gjennomføring

Tiltak for økt gjennomføring Tiltak for økt gjennomføring hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med? Mira Aaboen Sletten Hva er problemet? Sosial bakgrunn Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

Overgang og samarbeid grunnskule - vgo. Rådgivar Berit Brudeseth Rådgivar Trygve Brunvoll

Overgang og samarbeid grunnskule - vgo. Rådgivar Berit Brudeseth Rådgivar Trygve Brunvoll Overgang og samarbeid grunnskule - vgo Rådgivar Berit Brudeseth Rådgivar Trygve Brunvoll Fagsamling om skule - Molde 31.10.13 04.11.2013 2 Oppfølgings prosjektet Overgangs prosjektet Statistikk, indikatorar,

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Samarbeidsrutiner. mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten

Samarbeidsrutiner. mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten Samarbeidsrutiner mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten Sist endret 1.1.2016 Innhold Samarbeidsrutine 3 Vedlegg 1 Rutiner rundt elever med ungdomsrett som står i fare for å avbryte opplæringen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013 Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole Røros 2. okt 2013 1180 elever på dagtid Ca 100 elever med alternative løp 200 elever på voksenopplæring Opplæring av ungdom på

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013 Karriereveiledningsfeltet i Norge hvem gjør hva og for hvem? Gardermoen 4. mars 2013 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Agenda Hva er karriereveiledning? De nasjonale målene Offentlig karriereveiledningstjenester

Detaljer

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger Unge voksne vi skaper ringvirkninger Tepas Personal as Attføringsbedrift eid av Hedmark Fylkeskommune, Trysil kommune og Engerdal kommune. Vi er etablert i Hamar, Elverum og Trysil 45 ansatte 17 personalkonsulenter

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 13. oktober 2011

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 13. oktober 2011 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 13. oktober 2011 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer