Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket"

Transkript

1 Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

2 Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av fra Helsedirektoratet og brev fra statsrådene for Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Brevet varslet en kartlegging av skolenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern og barns skolemiljø. Oppgaven er videre omtalt i embetsoppdraget for 2013 til fylkesmennene. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet forventer at den kommende kartleggingen vil gi et bedre og mer oppdatert handlingsgrunnlag for både virksomhetene (skolene, skoleeiere og- ledere) og myndighetene som har ansvar og oppgaver iht utdannings-, arbeidsmiljø- og helselovgivningen. Det utarbeides blant annet fylkesvise oversikter over skolenes godkjenningsstatus som skal benyttes i dialogen mellom myndighetene og virksomhetene. 2

3 Metode og målgruppe Webskjema Denne undersøkelsen er gjennomført ved utsendelse av webskjema til alle landets kommuner. Undersøkelsen ble sendt kommunene ved postmottak. I tekstfeltet framgikk: Hvem som skulle svare Kommuneoverlegen eller enhet for miljørettet helsevern antas å være rette instans. Hvilke skoler som var inkludert Det ble presisert at alle skoler fysisk tilhørende i kommunen, også videregående skoler, skulle vurderes mhp. godkjenningsstatus. Viktig informasjon om utfylling av skjema Det ble lagt opp til at kommunen skulle fylle ut undersøkelsen sentralt, at man tok en og en skole i tur og orden. Informasjon om spørsmålene Spørsmålene i undersøkelsen er alle relatert til krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv av 1. desember 1995, og de anbefalte faglige normene etter opplæringsloven 9a-2. 3

4 Ytterligere informasjon til kommunene Informasjon om formål Det ble videre informert om at kartleggingen fulgte opp de tidligere undersøkelsene om skolenes godkjenningsstatus. Det forventes at man denne gangen vil få et bedre grunnlag for oppfølging og handling, som kan resultere i en mer målrettet innsats for å bringe alle skoler i samsvar med gjeldende regelverk. Spørsmålene skal bidra til å bringe klarhet i hvorvidt skolene er endelig godkjent, videre hvorvidt relevante virkemidler er tatt i bruk for å avdekke mangler og/eller hvordan man sikrer at kvaliteten ved godkjente skoler opprettholdes. Kommunene ble informert om at det ville bli utarbeidet en oversikt for alle landets skoler. Signering Følgebrevet (e-post) var signert ved Bjørn Guldvåg, Helsedirektør og Dag Thomas Gisholt, Utdanningsdirektør 4

5 Utvalgsbase og gjennomføring Webskjema - besvarelsen Kommunene svarte ved å klikke på skoler oppgitt i webskjemaet. Utvalgsbase Utvalget ble trukket fra PedLex. I alt ble det tilrettelagt 3472 grunn- og videregående skoler. Tilbakemeldinger fra kommunene viser at oversikten har vært god, men for en kommune manglet det flere skoler. Gjennomføring - påminnelser Undersøkelsen ble sendt ut 24. juni med frist 5. august. Det ble sendt ut to påminnelser, hhv 7. august og 26. august med endelig svarfrist 5. september. I tillegg ble kommunene påminnet indirekte ved at de fikk et postalt skjema vedlagt e-post den 4. juli som kunne benyttes til forberedelser for å svare. Kommunene ble også påminnet i sluttfasen om undersøkelsen gjennom Fylkesmennene og via dialogen mellom disse og Helsedirektoratet. Feil i data for Oslo gjorde at bydelene ble bedt om å svare på nytt ved å benytte et papirskjema. Dette kan ha ført til færre svar fra Oslo uten at vi kan si noe sikkert om dette. Det foreligger en egen oversikt fra Oslo for alle skoler når det gjelder spørsmålet om godkjenningsstatus. 5

6 Brutto- og nettoutvalget og svarprosent Bruttoutvalget Nettoutvalget Fylke Antall skoler Prosent Antall skoler Prosent Svarprosent Hedmark 150 4, ,5 96 Telemark 135 3, ,6 89 Sør Trøndelag 168 6, ,5 88 Møre og 212 8, ,0 Romsdal 87 Vestfold 140 4, ,6 85 Sogn og 111 4, ,9 Fjordane 81 Rogaland 293 8, ,0 Vest Agder 131 3, ,0 80 Buskerud 158 4, ,7 78 Nord 93 3, ,5 Trøndelag 76 Akershus 310 8, , , ,0 75 Aust Agder 84 2,4 60 2,3 71 Troms 159 4, ,2 69 Hordaland , ,0 68 Østfold 156 4, ,0 67 Oppland 146 4,2 96 3,7 66 Finnmark 94 2,7 61 2,3 65 Nordland 237 6, ,5 60 Oslo 197 5, , I alt 377 kommuner har svart på undersøkelsen som tilsvarer 88 prosent av landets kommuner. Ved avslutning av feltarbeidet var det gitt opplysninger for 2603 skoler (75 prosent) av i alt 3472 skoler. Hedmark oppnådde høyest svarprosent (96 prosent av skolene). Nordland og Oslo* har lavest (hhv 60 og 53 prosent). De 2603 skolene har vel elever eller 66 prosent av alle elever i grunn- og videregående skoler i Norge (om lag elever). *Det vises her til problemer med lagring av data for Oslo og at bydelene ble bedt om å svare på nytt ved bruk av et papirskjema. 6

7 1 Resultater brutt ned på fylker og type skoler

8 Nær 6 av 10 skoler (58 prosent) er godkjent og tilfredsstiller forskriftens krav Er skolen godkjent? (Jf Rundskriv I- 1/2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet) Østfold Buskerud Aust Agder Sør Trøndelag Rogaland Troms Telemark Akershus Sogn og Fjordane Vest Agder Oppland Hedmark Vestfold Møre og Romsdal Finnmark Hordaland Oslo Nordland Nord Trøndelag Ja Nei, ikke (endelig) godkjent Skolen er lagt ned/finnes ikke 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 89% 76% 75% 73% 67% 66% % 59% % 5 51% 4 47% 41% 6% 3 7% 31% 5% 5% 1 3% 17% 13% 10% 7% 3% 9% 1 7% % 27% 30% 2 31% 33% 30% % 49% 55% 1% 6% 1% 3% 21% 0% 6% 6% 13% 0% 19% 1% 17% 3% 1 3% 20% 0% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 1% 1% 3% 3% 7% 3% 1% 10% 1% 7% 3% Ja, men tilfredsstiller for tiden ikke forskriftens krav Vet ikke I tillegg er nær 1 av 10 skoler (8 prosent) godkjent, men tilfredsstiller ikke forskriftens krav. Nær 3 av 10 skoler (28 prosent) er ikke godkjent. Østfold har flest godkjente skoler (9 av 10). Deretter kommer Buskerud og Aust-Agder med om lag 75 prosent. Færrest godkjente skoler finner vi i Nordland og Nord-Trøndelag med 3 av 10 skoler. Oversikten inkluderer skoler som kommunene har rapportert er lagt ned/ikke finnes. Det er utarbeidet en egen oversikt i Oslo for 186 skoler som viser at 57 prosent av skolene er godkjent, mens 43 prosent er ikke godkjent. 8

9 Flest barneskoler er godkjente og tilfredsstiller forskriftens krav (63 prosent) Er skolen godkjent? (Jf Rundskriv I- 1/2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet) Barneskole Ungdomsskole Kombinert barne- /ungdomsskole Videregående skole 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja 63% 57% 55% 55% 59% 9% 9% 27% 30% 30% 2 2 Ja, men tilfredsstiller for tiden ikke forskriftens krav Nei, ikke (endelig) godkjent Vet ikke 6% 9% Blant ungdomsskolene er det 57 prosent som er godkjente og tilfredsstiller forskriftens krav. 55 prosent av videregående skoler og kombinerte barneskoler er godkjent og tilfredsstiller krav Skoler som er lagt ned/ikke finnes er her ekskludert. Andel godkjente skoler er derfor 59 prosent totalt mot 58 prosent inkludert skoler som er lagt ned/finnes ikke. 9

10 Antall elever som går i skoler som ikke er endelig godkjent anslås til på landsbasis Er skolen godkjent? (Jf Rundskriv I- 1/2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet) Godkjenningsstatus (i antall elever) Type skole grunnskoler og videregående Barneskole Ungdomsskole Kombinert barne- /ungdomss kole Videregående skole grunnskoler SSB: I alt ble det registrert elever i norske grunnskoler høsten Antall elever i videregående skoler, per 7. mai 2013 er Ja, godkjent Ja, godkjent men tilfredsstiller for tiden ikke forskriftens krav Nei, ikke (endelig) godkjent Vet ikke Type skole Kombinert barne- /ungdomss kole grunnskoler og videregående Videregående Barneskolskole Ungdoms- grunn- Godkjenningsstatus skole skoler Ja, godkjent 64,2 60,1 61,1 55,8 62,6 60,9 Ja, godkjent men tilfredsstiller for tiden ikke forskriftens krav 8,9 10,3 9,1 10,5 9,3 9,6 Nei, ikke (endelig) godkjent 25,8 28,0 27,0 27,5 26,5 26,8 Vet ikke 1,1 1,6 2,8 6,2 1,6 2, Tabellen til venstre viser antall elever som går i godkjente skoler og ikke godkjente skoler. Tabellen under viser prosentfordelingen etter antall elever. Mens 59 prosent av skolene er godkjente og samtidig tilfredsstiller forskriftens krav, går nær 61 prosent av elevene i godkjente skoler som tilfredsstiller forskriftens krav. Basert på denne kartleggingen som omfatter 2603 skoler og elever, og SSBs tall at det går om lag elever i norsk grunn- og videregående skole, anslås antall elever som går i skoler som ikke er godkjent til elever på landsbasis. Disse fordeles med om lag elever i grunnskoler og elever i videregående skoler. 10

11 Vel 9 av 10 skoler er offentlige, flest i Finnmark (97 prosent) færrest i Oslo (83 prosent) Er skolen offentlig eller privat? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Finnmark Oppland Nordland Sogn og Fjordane Akershus Troms Hedmark Aust Agder Nord Trøndelag Møre og Romsdal Telemark Buskerud Vestfold Hordaland Østfold Rogaland Sør Trøndelag Vest Agder Oslo 97% 95% 95% % 93% 93% 9 91% 91% 91% 90% 90% 90% 89% 89% 89% 8 83% 3% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 1 17% Offentlig Privat 11

12 Flest private skoler finner vi blant de videregående skolene (24 prosent) Er skolen offentlig eller privat? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Barneskole 96% Ungdomsskole 97% 3% Kombinert barne- /ungdomsskole 85% 15% Videregående skole 76% 2 91% 9% Offentlig Privat 12

13 5 av 10 skoler er barneskoler Type skole? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vestfold Hedmark Oppland Møre og Romsdal 6 60% 59% 5 19% 17% 20% 1 7% 1 13% 20% % Østfold Buskerud Sogn og Fjordane Akershus 57% 56% % 19% 10% 26% % 16% 13% 10% 1 Hordaland Nord Trøndelag Vest Agder Telemark Sør Trøndelag Aust Agder Rogaland Oslo Nordland Troms 53% 5 51% 51% 50% 49% 46% 46% 41% 39% % 1 16% 15% 11% 15% 15% 7% 1 17% 3 21% 17% 23% 19% 31% 23% 2 47% 37% 1 13% 15% 1 17% 11% 16% 20% 7% 1 Finnmark 27% 10% 53% 10% 5 av 10 skoler er rene barneskoler. 15 prosent er ungdomsskoler. 2 av 10 er kombinerte berne-/ungdomsskoler. Vel 1 av 10 er videregående skoler. Vestfold har flest rene barneskoler. Finnmark har flest kombinerte barne- /ungdomsskoler etterfulgt av Nordland. Barneskole Ungdomsskole Kombinert barne-/ungdomsskole Videregående skole 13

14 For vel 5 av 10 skoler (54 prosent) foreligger det en vedlikeholdsplan Foreligger vedlikeholdsplan for skolen? Telemark Oslo Østfold Aust Agder Buskerud Troms Akershus Sør Trøndelag Vestfold Oppland Vest Agder Møre og Romsdal Nord Trøndelag Nordland Rogaland Hedmark Sogn og Fjordane Hordaland Finnmark 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 86% 76% % 73% % 6 61% 56% 11% 55% 9% 55% 21% 39% 3 33% 27% 33% 36% 30% 27% 26% 4 21% 4 10% 3% 21% 15% 11% 9% 17% 5% 13% 17% 17% 23% % 15% 1 13% 7% 33% 35% 2 23% 40% 3 43% 30% 37% Størst andel skoler med vedlikeholdsplan finner vi i Telemark (9 av 10 skoler). Deretter kommer Østfold, Aust-Agder, Buskerud og Troms med vel 7 av 10 skoler. Færrest skoler med vedlikeholdsplan finner vi i Finnmark (2 av 10), Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland og Hedmark (om lag 3 av 10). Ja Nei Vet ikke 14

15 Kommunene har i liten grad kunnskap om videregående skoler har vedlikeholdsplaner Foreligger vedlikeholdsplan for skolen? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Barneskole 56% 25% 19% Ungdomsskole 60% 23% 17% Kombinert barne- /ungdomsskole 5 20% 29% Videregående skole 4 3% 49% 55% 21% 2 Ja Nei Vet ikke 15

16 For vel 5 av 10 skoler (54 prosent) er det ført tilsyn med skolen i løpet av siste 3 år Er det ført tilsyn med skolen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv i løpet av 3 siste år? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Telemark Buskerud Vestfold Hordaland Rogaland Oslo Østfold 76% 7 63% 63% 61% 59% 59% 23% 2 37% 35% 37% 36% 40% 1% 1% 5% 1% Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Akershus Vest Agder Sør Trøndelag Oppland Nord Trøndelag Nordland Hedmark Troms Aust Agder Finnmark 59% 56% 56% 5 51% 50% 46% 46% 39% 36% 31% % 41% 39% 43% 45% 4 51% 53% 59% 61% % 1 3% 5% 3% 3% 1% 7% 5% Telemark har flest skoler det er ført tilsyn med (nær 8 av 10). Deretter kommer Buskerud (vel 7 av 10). Finnmark, Aust-Agder og Troms har lavest andel skoler som det er ført tilsyn med siste 3 år (3 av 10). Ja Nei Vet ikke 16

17 Det føres minst tilsyn med videregående skoler Er det ført tilsyn med skolen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv i løpet av 3 siste år? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Barneskole 5 40% Ungdomsskole 59% 39% Kombinert barne- /ungdomsskole 49% 47% Videregående skole 3 55% 7% 5 43% 3% Ja Nei Vet ikke 17

18 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet systemrevisjon ved vel 4 av 10 skoler Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Systemrevisjon Oslo Vest Agder Møre og Romsdal Telemark Sogn og Fjordane Nordland 56% Akershus 55% Rogaland 5 Nord Trøndelag 49% 43% Troms 4 Buskerud 36% Sør Trøndelag 3 Aust Agder 27% Hordaland 26% Finnmark 19% Hedmark 1 Vestfold 13% Østfold 7% Oppland 5% 69% 69% 67% 6 6 Oslo, Vest Agder, Møre og Romsdal, Telemark, Sogn- og Fjordane benytter mest systemrevisjon (69 64 prosent). Oppland og Østfold benytter minst (5-7 prosent). 18

19 Systemrevisjon synes å være mest brukt overfor kombinerte barne-/ungdomsskoler, men det er relativt små forskjeller Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Systemrevisjon Barneskole 41% Ungdomsskole 45% Kombinert barne-/ungdomsskole 4 Videregående skole 4 43% 19

20 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet inspeksjon/befaring ved 7 av 10 skoler Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Inspeksjon/befaring Oppland 9 Troms 97% Vestfold 96% Telemark 93% Hordaland 89% Hedmark 8 Aust Agder 80% Nord Trøndelag 77% Nordland 77% 69% Sogn og Fjordane 69% Finnmark 69% Sør Trøndelag 66% Møre og Romsdal 65% Rogaland 57% Buskerud 55% Akershus 51% Østfold 41% Oslo 36% Vest Agder 33% Inspeksjon/befaring benyttes mest i Oppland, Troms, Vestfold og Telemark (90 opp mot 100 prosent). Inspeksjon/befaring benyttes minst i Vest Agder (3 av 10 ganger) og Østfold (4 av 10 ganger). 20

21 Inspeksjon/befaring synes å benyttes mest overfor kombinerte barne-/ungdomsskoler, men det er relativt små forskjeller Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Inspeksjon/befaring Barneskole 6 Ungdomsskole 67% Kombinert barne-/ungdomsskole 75% Videregående skole 66% 69% 21

22 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet egenmelding ved nær 2 av 10 skoler Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Egenmelding I første rekke benyttes egenmelding av Østfold, Troms og Buskerud (ved om lag 5 av 10 skoler). Østfold Troms Buskerud Finnmark Aust Agder Akershus Sogn og Fjordane Nord Trøndelag Møre og Romsdal Sør Trøndelag Hedmark Rogaland Oppland Hordaland Telemark Vestfold Vest Agder Nordland Oslo 6% 3% 31% 27% 2 21% 21% 1 16% 16% % 10% 47%

23 Egenmelding synes å benyttes minst overfor videregående skoler, men det er relativt små forskjeller Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Egenmelding Barneskole 19% Ungdomsskole 1 Kombinert barne- /ungdomsskole 16% Videregående skole 13% 1 23

24 Av skoler det er ført tilsyn med, oppgis «annet» tilsyn ved knappe 1 av 10 skoler. Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Annet I første rekke er det kommuner i Akershus, Sør- Trøndelag og Finnmark som har vist til andre typer tilsyn. Akershus Sør Trøndelag Finnmark Nordland Buskerud Oslo Møre og Romsdal Nord Trøndelag Vestfold Hedmark Telemark Oppland Hordaland Sogn og Fjordane Østfold Aust Agder Vest Agder Rogaland Troms 7% 7% 5% 5% 3% 3% 13% 25% 29% 33% 24

25 Ved tilsyn ble det påvist avvik fra forskrift ved 6 av 10 skoler Er det ved ovennevnte tilsyn påvist avvik fra forskrift? Østfold Aust Agder Oppland Telemark Vest Agder Akershus Buskerud Nord Trøndelag Troms Sør Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Hordaland Nordland Vestfold Finnmark 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 15% 27% 30% 36% 40% % 61% 65% 67% 67% 6 70% 73% % 79% 9 81% 73% 63% 6 10% 56% % 31% 35% 3 31% 27% 25% 2 26% 21% 21% 15% 1% 5% 5% 5% 1% 6% 6% Det rapporteres om færrest avvik i Østfold (15 prosent) og Aust-Agder (27 prosent). Størst andel avvik finner vi i Finnmark (ved vel 9 av 10 skoler). I Nord Trøndelag har kommunene samlet oppgitt at de mangler kunnskap om dette ved 3 av 10 skoler. Ja Nei Vet ikke 25

26 Ved utført tilsyn, synes det å være noe mindre påvist avvik fra forskrift blant videregående skoler Er det ved ovennevnte tilsyn påvist avvik fra forskrift? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Barneskole 61% 35% Ungdomsskole 61% 33% 6% Kombinert barne- /ungdomsskole 6 36% Videregående skole 5 39% 3% 61% 35% Ja Nei Vet ikke 26

27 I 9 av 10 tilfeller hvor det er påvist avvik fra forskrift, er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting Hvis ja, er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting? Østfold Aust Agder Nord Trøndelag Finnmark Akershus Sør Trøndelag Sogn og Fjordane Nordland Hedmark Møre og Romsdal Vest Agder Rogaland Buskerud Telemark Troms Hordaland Oslo Vestfold Oppland 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 100% 100% 100% 100% % 96% 95% 9 90% 8 87% 85% % 5 23% 27% 4 3% 5% 9% 1% 5% 13% 5% 1 10% 5% I Oppland og dels Vestfold og Oslo er avvik fulgt opp i mindre grad enn i øvrige fylker. Ja Nei Vet ikke 27

28 Avvik synes i størst grad å bli fulgt opp med vedtak/krav om retting overfor videregående skoler Hvis ja, er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting? 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Barneskole 89% 10% 1% Ungdomsskole 89% 11% Kombinert barne- /ungdomsskole 9 6% 3% Videregående skole 93% 3% 90% 9% 1% Ja Nei Vet ikke 28

29 I vel 4 av 10 tilfeller (42 prosent) hvor avvik er fulgt opp med vedtak/krav om lukking, er avviket lukket Er avviket lukket? Østfold Aust Agder Troms Rogaland Vest Agder Sør Trøndelag Vestfold Hordaland Møre og Romsdal Buskerud Akershus Hedmark Telemark Oslo Sogn og Fjordane Nordland Nord Trøndelag Finnmark Oppland 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8 75% 71% 63% 61% 57% 45% % 37% % 3 27% 23% 17% 13% 71% 20% 37% 4 60% 83% 73% 46% 47% 5 59% 66% 56% 6 13% 25% % 3% 39% 39% 35% 11% 11% 26% 7% 11% 25% 1 13% 29% Avviket er ikke lukket i 47 prosent av tilfellene I 1 av 10 tilfeller (11 prosent) er det ukjent for kommunen om avviket er lukket. Nord Trøndelag har størst andel skoler hvor avviket ikke er lukket (83 prosent). Østfold har størst andel skoler hvor avviket er lukket (88 prosent). Ja Nei Vet ikke 29

30 Det rapporteres om noe mindre lukking av avvik blant ungdomsskolene. Er avviket lukket? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Barneskole 43% 47% 10% Ungdomsskole 37% 50% 13% Kombinert barne- /ungdomsskole 4 46% 10% Videregående skole 40% % 11% Ja Nei Vet ikke 30

KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND

KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND Egil Bjørløw Ass. fylkeslege 14.10.2015 1 Kartlegging 2013 - Hdir Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis etter

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Hvorfor (nok en) kartlegging? Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007 og 2010)

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Inneklima i et folkehelseperspektiv - Skoler og barnehager-

Inneklima i et folkehelseperspektiv - Skoler og barnehager- Inneklima i et folkehelseperspektiv - Skoler og barnehager- Fagdag SINTEF/Arbeidstilsynet/NAAF 4. mars 2014 Anders Smith, seniorrådgiver/lege, Helsedirektoratet Hva er egentlig miljørettet helsevern? Folkehelseloven

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Informasjon fra Helsedirektoratet Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar 7. 8. mai 2015 På Hdir s dagsorden for miljørettet helsevern Oppfølging av Krafttak-kursene

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler Miljørettet helsevern i barnehager og skoler Finn Martinsen, avdeling miljø og helse, Helsedirektoratet, Bergen Helselovgivningen rettet mot barnehager og skoler - Målsetting: - Skape gode og støttende

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Kommunenes planer for utbygging av barnehageplasser i 2008 Gjennomført 14.01. 07.02.2008. TNS Gallup 15.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen.

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Anders Smith, Helsedirektoratet Krafttak for bedre skolemiljø, Finnmark 18.9.2014 Dagens situasjon Krafttak 18.9.2014 2 Nær 6 av 10 skoler (58

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern

Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar, 7. 8. mai 2015 Hvorfor tilsyn (vi har jo hatt krav til internkontroll i 20 år?)

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene 1 Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager August 2003 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Om utvalget 4 Oppsummering 6 Resultater

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Rapport IS-2543 Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Publikasjonens tittel: Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Utgitt: 10/2016 Bestillingsnummer: IS-2543

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål 34. Konkurranseflater for gods og persontransport, jf. 3.2.3 og framskriving grunnprognoser, jf. 3.2.4 På side 47 i meldingen oppgis markedsandeler

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring 1 Utvalg og undersøkelsesopplegg Integreringsbarometeret er en holdningsundersøkelse om integrering og mangfold rettet

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer