2Voksne i videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Voksne i videregående opplæring"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i Hovedfunn Antall voksne deltakere i videregående opplæring økte med ni prosent fra 2012 til Antall deltakere med innvandrerbakgrunn øker mest, med 16 prosent, mens veksten i antall deltakere fra den øvrige befolkningen er på tre prosent. Det er en sterk vekst i antall nye deltakere (14 prosent). De fleste voksne tar yrkesfag, men det er størst vekst i antall deltakere som tar studiespesialisering fra 2012 til Voksnes rett til videregående opplæring Voksne som er 25 år eller eldre, har ifølge opplæringsloven rett til gratis videregående opplæring hvis de har fullført grunnskolen eller tilsvarende grunnopplæring, men ikke fullført videregående opplæring (opplæringslova, 4A-3). Fylkeskommunene har ansvaret for den videregående opplæringen for voksne, men kan benytte andre tilbydere for å oppfylle de voksnes rett.

2 kap 2 2 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Fylkeskommunen skal også ha et tilbud til voksne som ikke har rett til opplæring, men dette tilbudet skal ikke fortrenge ungdom eller voksne med rett (opplæringslova, 13-3). Voksne kan søke opptak på lik linje som ungdom, og følge vanlig undervisning, men vil da bli prioritert etter ungdom med opplæringsrett. Voksne uten rett som blir tatt opp på videregående opplæring, får samme rettigheter som voksne med rett, med unntak av retten til å bli realkompetansevurdert. i Datagrunnlag Statistikken over voksne i videregående opplæring er delvis hentet fra SSBs Statistikkbank, og delvis bestilt fra SSB og VIGO, fylkeskommunenes inntakssystem for videregående opplæring. Dette er det samme datagrunnlaget som SSB benytter i sine publiseringer over voksenstatistikk i KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering). Rapporteringen i VIGO følger skoleåret. Det vi her omtaler som 2013, handler om voksne i videregående opplæring fra 1. oktober 2012 til 31. september Den enkelte deltaker blir registrert ved søknad om opptak til videregående opplæring, og ved fullført eller avbrutt opplæring. Statistikken sier ikke noe om hvor den enkelte deltakeren befinner seg i opplæringsløpet. Analysene i dette kapittelet skiller ikke mellom voksne med og uten rett til gratis opplæring. Vi har bare med deltakere som er registrert i VIGO. Deltakere som deltar i videregående opplæring gjennom Nav og studieforbund, og som ikke blir finansiert av fylkeskommunen, blir ikke registrert i VIGO. Deltakere som starter etter 1. oktober, men avbryter opplæringen før de oppnår et resultat, blir heller ikke registrert. Antallet voksne i videregående opplæring er derfor trolig høyere enn det som kommer fram i dette kapittelet. 2.2 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Kjønns- og aldersfordelingen var i 2013 forholdvis lik som i tidligere år. Det samme gjelder andelen på de ulike utdanningsprogrammene. I 2013 var 55 prosent av deltakerne kvinner, og 45 prosent var menn. De fleste av deltakerne var i aldersgruppen år. 37 prosent av deltakerne var i dette aldersspennet, og hele 69 prosent var mellom 25 og 39 år. Andelen innvandrere var på 28 prosent 1, og blant disse deltakerne var andelen kvinner høyere enn i resten av befolkningen, og lå på 61 prosent. En av tre voksne deltakere i 2013 tok studier i helse- og oppvekstfag prosent tok fag som fører til generell studiekompetanse, og 14 prosent gikk på bygg- og anleggsteknikk. Fag som gir yrkeskompetanse, bortsett fra helse- og oppvekstfag, vil i dette kapittelet bli omtalt flere ganger som «annen yrkeskompetanse». Totalt gikk 48 prosent på fag som gir annen yrkeskompetanse. 1 Innvandrere inkluderer her innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre. Vi opererer i dette kapittelet med to innvandrerkategorier: Vestlige innvandrere, som inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, og ikke-vestlige innvandrere, som inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. 2 Fra høsten 2012 har Helse- og sosialfag byttet navn til Helse- og oppvekstfag.

3 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 3 kap 2 Tabell 1 Deltakere*, fordelt på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Antall og prosent. Kjønn Antall Prosent Mann % Kvinne % Totalt % Alder år % år % år % år % 60 år % Totalt % Innvandringskategori Vestlige innvandrere % Ikke-vestlige innvandrere % Deltakere uten innvandrerbakgrunn % Uoppgitt % Totalt % Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag % Studiespesialisering, samt andre utdanningsprogram som gir studiekompetanse % Bygg- og anleggsteknikk % Teknikk og industriell produksjon % Elektrofag % Service og samferdsel % Mekaniske fag 4 0 % Restaurant- og matfag % Andre utdanningsprogram som gir yrkeskompetanse % Totalt % *Deltakere som er registrert på flere utdanningsprogram, blir bare telt en gang. Det er antallet personer som telles, og ikke antall studieplasser Flere deltakere, flere innvandrere Etter en periode med gradvis nedgang i deltakertallet fra 2009 til 2011, ser det nå ut til at antall voksne deltakere i videregående utdanning igjen er økende, se figur 1. Fra 2012 til 2013 økte antallet voksne deltakere med ni prosent. Veksten i 2013 var derfor klart sterkere enn fra 2011 til 2012, hvor veksten var på kun én prosent. Dette skyldes en betydelig vekst i antall nye deltakere på 14 prosent fra 2012 til Dette innebærer at to av tre voksne deltakere i 2013 var nye elever. Figur 1 viser deltakerutviklingen blant voksne i videregående opplæring de fem siste årene. Det meste av økningen i antall deltakere har skjedd blant de som tar studiespesialisering og helse- og oppvekstfag, der antallet øker med henholdsvis 16 og elleve prosent fra året før.

4 kap 2 4 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figur 1 Deltakere, totalt og fordelt på utdanningsprogram og år Antall Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering Annen yrkeskompetanse Antall deltakere totalt Siden 2012 har antallet deltakere med innvandrerbakgrunn økt med 867 personer, hvilket tilsvarer en økning på 16 prosent. Den største økningen i deltakere er blant vestlige innvandrere og deres barn (24 prosent), men også deltakere med bakgrunn fra ikke-vestlige land har blitt flere (15 prosent). Fra 2012 til 2013 økte antall deltakere uten innvandrerbakgrunn med tre prosent. Flertallet av voksne deltakere i videregående opplæring (69 prosent) er imidlertid uten innvandrerbakgrunn Kvinner tar helse- og oppvekstfag, menn tar andre yrkesfag Tabell 2 viser kjennetegn ved deltakerne på de ulike utdanningsprogrammene. Vi ser at den relativt like deltakelsen for menn og kvinner skjuler store kjønnsforskjeller når det kommer til valg av utdanningsprogram. Innen helse- og oppvekstfag var hele 84 prosent kvinner, mens andelen kvinner på fag som gir annen yrkeskompetanse, var 31 prosent. Utdanningsprogrammene har en noe ulik aldersprofil. Blant de som tar fag som gir studiekompetanse, er nesten halvparten 46 prosent under 30 år. Bare en av seks er 40 år eller mer, og så godt som ingen er over 60. På både helse- og oppvekstfag og andre yrkesfag er den største andelen deltakere mellom 30 og 39 år, men en stor andel er også 40 år eller mer, særlig innen helse- og oppvekstfag. Dette henger trolig sammen med at studiekompetansegivende fag, særlig studiespesialisering, først og fremst kvalifiserer til videre studier, og ikke direkte til yrkeslivet. Fordelingen av deltakere på kjønn, alder og innvandrekategori er i svært stor grad uendret fra 2012.

5 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 5 kap 2 Tabell 2 Deltakere, fordelt på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Antall og prosent. Studiekompetanse Helse- og oppvekstfag Andre yrkesfag Kjønn Antall deltakere Prosent Antall deltakere Prosent Antall deltakere Prosent Kvinner % % % Menn % % % Totalt % % % Alder Under 30 år % % % år % % % år % % % % % % 60 år % 37 0 % 62 1 % Totalt % % % Innvandrerkategori Vestlige innvandrere % % % Ikke-vestlige innvandrere % % % Deltakere uten innvandrerbakgrunn % % % Uoppgitt 38 1 % % % Totalt % % % Innvandrere tar oftere studieforberedende og helse- og oppvekstfag Innvandrere skiller seg fra den øvrige befolkningen ved at flest tar helse- og oppvekstfag, mens i den øvrige befolkningen er det andre yrkesfag som trekker flest deltakere. I tillegg tar mange innvandrere utdanningsprogram som gir studiekompetanse her utgjør innvandrerne 44 prosent av deltakermassen. På helse- og oppvekstfag utgjør innvandrerne 32 prosent, og på andre yrkesfag utgjør de 19 prosent. Deltakere med vestlig innvandrerbakgrunn skiller seg i liten grad ut fra den øvrige befolkningen i valget av utdanningsprogram: Omtrent halvparten tar andre yrkesfag, mens 29 prosent går på helse- og oppvekstfag. Blant deltakere med ikke-vestlig bakgrunn er både helse- og oppvekstfag og studiekompetanse mer populært enn blant de andre: 40 prosent tar helse- og oppvekstfag, mens 33 prosent tar utdanningsprogram som gir studiekompetanse. Bare 27 prosent tar andre yrkesfag, altså rundt halvparten så mange som blant de andre deltakerne, se figur 2.

6 kap 2 6 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figur 2 Voksne deltakere i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. Deltakere uten innvandrerbakgrunn (N=15 068) Vestlige innvandrere (N=948) Ikke-vestlige innvandrere (N=5 196) Uoppgitt (N=641) Totalt (N=21 853) Helse- og oppvekstfag Studiekompetanse Andre yrkesfag Kilde: SSB 2.3 Tidligere utdanning Under halvparten tar videregående for første gang Av de deltakerne i videregående opplæring i 2013 hadde mindre enn halvparten 45 prosent grunnskole som sin høyeste fullførte utdanning året før prosent hadde videregående eller høyere utdanning fra før. Vi mangler informasjon om utdanningen til de øvrige deltakerne (seks prosent). Dette kan skyldes at de har utdanning fra utlandet som ikke er blitt registrert eller godkjent i Norge. I 2012 var andelen av deltakerne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning på 51 prosent. Tabell 3 Deltakere totalt og nye deltakere i 2013, fordelt på høyeste fullførte utdanning per 1. oktober Prosent. Alle deltakere (N=21 853) Nye deltakere (N= ) Grunnskole 45 % 42 % Videregående skole 40 % 42 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år 7 % 8 % Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå 1 % 1 % Uoppgitt 6 % 7 % Totalt 100 % 100 % Deltakere som har videregående fra før, fullfører oftest Tabell 4 viser andelen som har fullført og avbrutt innenfor hver utdanningskategori. Det er de som har gjennomført videregående skole fra før, som i størst grad har fullført og 3 For at de som begynte i videregående opplæring før 2013, og som fortsatt er i utdanningen per 1. oktober 2013, ikke skal registreres med videregående skole som høyeste fullførte utdanning i 2013, er måletidspunktet for tidligere utdanning satt til 1. oktober 2012, altså ett år tilbake i tid.

7 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 7 kap 2 bestått. Kanskje noe overraskende er det de med høyest utdanning som har den største andelen avbrudd. Det er nærliggende å tenke at dette kan skyldes at de kun ønsker å ta opp enkeltfag, og aldri har planlagt å ta en fullstendig videregående opplæring. Blant de som ikke har høyere utdanning, er det de som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning fra før av, som oftest avbryter utdanningen. Tabell 4 Deltakere, fordelt på status i videregående utdanning og utdanningsbakgrunn Antall og prosent. Antall deltakere Andel bestått Andel avbrutt Andel fortsatt i utdanning Grunnskole % 9 % 54 % 100 % Videregående skole % 4 % 43 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år % 7 % 53 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå % 11 % 57 % 100 % Uoppgitt % 7 % 69 % 100 % Totalt % 7 % 51 % 100 % Totalt 2.4 Realkompetanse Den retten voksne har til gratis videregående opplæring, gjelder også retten å bli realkompetansevurdert. Hensikten med realkompetansevurdering er å få vurdert den erfaringen og kompetansen en har. Dersom søkeren ikke har fullført grunnskole tidligere, kan vedkommende få opptak til videregående opplæring hvis han eller hun har tilvarende realkompetanse som det fullført grunnskole ville gitt (Forskrift til opplæringslova, 2006, 6-10 bokstav d). Søkere kan også få avkortet deler av opplæringen på grunnlag av dokumentert realkompetanse. Fylkeskommunene har litt ulik praksis når det gjelder registrering av gjennomføring av realkompetansevurderinger. Derfor bør disse tallene sees som et estimat. Totalt ble personer tolv prosent av deltakerne realkompetansevurdert i 2013 (se tabell 5). Dette er den samme andelen som i 2011 og 2012, men en liten nedgang fra 2010, da 14 prosent av deltakerne ble realkompetansevurdert. Realkompetansevurdering var i 2013 noe mer vanlig på studieforberedende enn på yrkesfag. I 2012 var derimot andelen realkompetansevurderte størst på yrkesfag. Tabell 5 Realkompetansevurderte 4 deltakere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram Antall og prosent. Realkompetansevurderte på yrkesfag % Realkompetansevurderte på studieforberedende % Totalt % Kilde: SSB Tabell og Antall Andel 4 De realkompetansevurderte deltakerne er i utdanning dette året, men realkompetansevurderingen kan ha skjedd tidligere.

8 kap 2 8 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2.5 Deltakere etter fylke Hordaland har flest deltakere Tabell 6 viser antall voksne deltakere i videregående opplæring fordelt på fylke og utdanningsprogram. Det er i tillegg av interesse å se den faktiske deltakelsen i videregående i opplæring i forhold til den primære målgruppen, som er voksne med kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Tabell 6 viser derfor også antall deltakere per innbyggere som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og andelen av totalt antall deltakere som ikke tidligere har fullført videregående skole. Som i tidligere år er Hordaland det fylket med flest deltakere, fulgt av Oslo og Akershus. Ser vi på Oslo og Akershus sammen, har hovedstadsområdet 19 prosent av alle deltakerne. Dette området er også der hvor den største andelen av befolkningen bor. De fleste fylkene har størst andel deltakere på fag som gir annen yrkeskompetanse. Buskerud, Vestfold og Hedmark har flest deltakere innen helse- og oppvekstfag, mens Oslo har flest deltakere på program som gir studiekompetanse. Tabell 6 Deltakere, fordelt på fylke og utdanningsprogram Antall og prosent. Antall deltakere Andel på studiekompetanse Andel på helse- og oppvekstfag Andel på annen yrkeskompetanse Deltakere per innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning i alderen år* Andel av deltakerne som ikke tidligere hadde fullført videregående opplæring Hordaland % 32 % 47 % % Oslo % 28 % 36 % % Akershus % 31 % 37 % % Nordland % 35 % 50 % % Rogaland % 21 % 74 % % Sør-Trøndelag % 30 % 53 % % Møre og Romsdal % 36 % 54 % % Buskerud % 51 % 28 % % Vestfold % 45 % 39 % % Telemark % 38 % 42 % % Østfold % 35 % 39 % % Nord-Trøndelag % 32 % 53 % % Hedmark % 47 % 36 % % Vest-Agder % 39 % 53 % % Oppland % 29 % 51 % % Troms % 41 % 53 % % Aust-Agder % 36 % 46 % % Sogn og Fjordane % 25 % 55 % % Finnmark % 34 % 43 % % Uoppgitt % 38 % 56 %.. 2 % Totalt % 34 % 46 % % *Beregnet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459

9 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 9 kap 2 I forhold til målgruppen voksne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning skiller Nord-Trøndelag og Hordaland seg ut ved å ha relativt høye deltakerrater på henholdsvis 67 og 55 deltakere per innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Østfold og Oppland har relativt små deltakerrater på 24 og 28 deltakere per innbyggere uten gjennomført minst videregående utdanning. Ser vi på andelen voksne deltakere i videregående opplæring som ikke hadde fullført videregående skole tidligere (personer som enten har grunnskole, eller videregående grunnopplæring fra før), varierer dette fra 45 prosent i Vest-Agder til 60 prosent i Telemark Oslo har flest innvandrere i videregående opplæring Tabell 7 viser andelen deltakere med innvandrerbakgrunn i de ulike fylkene. Totalt har 28 prosent av de voksne deltakerne i videregående opplæring innvandrerbakgrunn. Andelen deltakere med innvandrerbakgrunn fra EØS/EU, USA, Canada, Australia og New Zealand er ganske lik i alle fylkene (den varierer mellom to og seks prosent av deltakerne), men det er store regionale forskjeller når det gjelder deltakere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS (se Tabell 7). Oslo har klart flest deltakere med slik bakgrunn 57 prosent. Akershus har 36 prosent, mens Oppland, med ti prosent ikke-vestlige innvandrere, har den laveste andelen deltakere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. Tabell 7 Deltakernes innvandrerbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. Vestlige innvandrere Ikke-vestlige innvandrere Deltakere uten innvandrerbakgrunn Uoppgitt Østfold (N=923) 4 % 24 % 72 % - Akershus (N=1 905) 6 % 36 % 57 % 0 % Oslo (N=2 268) 5 % 57 % 38 % - Hedmark (N=839) 4 % 14 % 82 % - Oppland (N=627) 5 % 10 % 85 % - Buskerud (N=1 074) 4 % 29 % 67 % - Vestfold (N=1 008) 5 % 19 % 76 % - Telemark (N=989) 3 % 27 % 70 % 0 % Aust-Agder (N=585) 4 % 20 % 75 % - Vest-Agder (N=753) 4 % 24 % 72 % - Rogaland (N=1 386) 5 % 14 % 81 % 0 % Hordaland (N=2 591) 5 % 19 % 75 % 0 % Sogn og Fjordane (N=466) 4 % 13 % 83 % 0 % Møre og Romsdal (N=1 206) 5 % 16 % 79 % - Sør-Trøndelag (N=1 227) 2 % 18 % 80 % 0 % Nord-Trøndelag (N=876) 3 % 18 % 78 % 0 % Nordland (N=1 397) 3 % 15 % 82 % - Troms (N=593) 3 % 16 % 80 % - Finnmark (N=450) 3 % 20 % 76 % - Uoppgitt (N=690) 3 % 2 % 3 % 91 % Totalt (N=21 853) 4 % 24 % 69 % 3 % * -: Null deltakere 0 %: Prosentandelen er mindre enn 0,5 Kilde: SSB

10 kap 2 10 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2.6 Deltakernes resultater I 2013 var det deltakere som fikk vitnemål eller fag-/svennebrev etter å ha bestått sin avsluttende prøve. Dette var færre enn i 2012, da det var deltakere som fullførte. Dette innebærer en betydelig nedgang i andelen som fullførte: fra 50 prosent i 2012 til 42 prosent i Reduksjonen i andelen som har fullført og bestått, kan knyttes til den sterke veksten i antall nye deltakere på 19 prosent. Dette innebærer at en økende andel av det totale antallet deltakere ikke avsluttet utdanningen sin i 2013, men fortsatt er i videregående opplæring i Andelen som fortsatt er i utdanning året etter, økte fra 43 prosent i 2012 til 51 prosent i Deltakere som fullfører enkeltkurs eller kurskombinasjoner som ikke fører til vitnemål eller fag-/svennebrev, er ikke regnet med i tallene for bestått. Sju prosent avbrøt utdanningen uten å ha bestått. Noen av disse kan ha søkt seg til videregående opplæring for kun å ta enkeltfag. Disse blir likevel registrert med avbrutt utdanning fordi de ikke fullfører hele den videregående opplæringen Menn fullfører oftere enn kvinner Figur 3 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på kjønn Prosent. Kvinne (N=11 976) Mann (N=9 877) Totalt (N=21 853) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning Det var en større andel menn som fullførte og besto opplæringen enn kvinner. Av alle mennene fullførte 47 prosent, mens det tilsvarende tallet for kvinner var 39 prosent. Kvinner avbryter videregående opplæring i litt større grad enn menn. Åtte prosent av de kvinnelige deltakerne avbrøt, mot seks prosent av mennene Andelen som fullfører øker med alderen Andelen fullført og bestått stiger med økt alder. Det er deltakerne i aldersgruppen mellom 25 og 29 år som i minst grad fullførte utdanningen (32 prosent). Av deltakere i alderen 50 år eller mer fullførte hele 63 prosent (se figur 4). Deltakere mellom 25 og 29 år avbryter i noe større grad opplæringen sin enn andre. I denne aldersgruppen avbrøt ni prosent. Av de som var 50 år og eldre, avbrøt kun tre prosent.

11 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 11 kap 2 Figur 4 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på alder Prosent år (N=7 024) år (N=8 155) år (N=4 933) år (N=1 630) år + (N=111) Totalt (N=21 853) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning En av fire ikke-vestlige innvandrere fullførte og besto utdanningen i 2013 Mens halvparten av de vestlige innvandrerne og de uten innvandrerbakgrunn fullførte videregående utdanning i 2013, var det kun 26 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne som fullførte (se figur 5). De ikke-vestlige innvandrerne avbrøt også i større grad enn andre sin videregående opplæring. Det var høyest andel av de ikke-vestlige innvandrerne (63 prosent) som fortsatt var i videregående utdanning. Vi mangler opplysninger om innvandrerstatusen til 641 av deltakerne. Figur 5 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på innvandringskategori Prosent. Vestlige innvandrere (N=948) Ikke-vestlige innvandrere (N=5 196) Den øvrige befolkningen (N=15 068) Uoppgitt (N=641) Totalt (N=21 853) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning

12 kap 2 12 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Færrest består og flest avbryter studiespesialisering Figur 6 viser andelen deltakere som består, avbryter eller fortsetter i utdanningen innenfor ulike utdanningsprogram. Vi ser at disse andelene varierer mellom de ulike programmene. Det er høyest andel som fullfører og består fag som gir annen yrkeskompetanse (55 prosent). Andelen er lavest for studiespesialisering, hvor kun 17 prosent av deltakerne fullførte i Figur 6 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. Helse- og oppvekstfag (N=7 476) Studiespesialisering, samt andre studieretninger som gir studiekompetanse (N=4 247) Andre yrkesfag (N=10 130) Totalt (N=21 853) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i opplæring Den høyeste andelen som avbrøt, finner vi innen fag som gir studiekompetanse. Her avbrøt 19 prosent, og det vil si at det er flere som avbrøt enn som fullførte og besto denne utdanningen. Innen helse- og oppvekstfag avbrøt seks prosent, mens bare tre prosent avbrøt fag som gir annen yrkeskompetanse. Figur 7 viser andelene som fullførte, avbrøt og fortsatte i opplæringen innenfor ulike studieretninger som gir annen yrkeskompetanse. Vi finner størst andel som består, innenfor service og samferdsel og bygg og anlegg (se figur 7). Her fullførte og besto henholdsvis 64 og 62 prosent av deltakerne. På andre studieretninger som gir yrkeskompetanse, fullførte kun en av tre deltakere. Figur 7 Deltakere på andre yrkesfag som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. Bygg- og anleggsteknikk (N=3 035) Teknikk og industriell produksjon (N=2 132) Elektrofag (N=1 206) Service og samferdsel (N=1 924) Restaurant- og matfag (N=609) Andre studieretninger som gir yrkeskompetanse (N=1 224) Totalt andre yrkesfag (N= % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning

13 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 13 kap 2 Figurliste Figur 1 Deltakere, totalt og fordelt på utdanningsprogram og år Antall. 4 Figur 2 Voksne deltakere i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. 6 Figur 3 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på kjønn Prosent. 10 Figur 4 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på alder Prosent. 11 Figur 5 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på innvandringskategori Prosent. 11 Figur 6 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. 12 Figur 7 Deltakere på andre yrkesfag som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. 12 Tabelliste Tabell 1 Deltakere*, fordelt på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Antall og prosent. 3 Tabell 2 Deltakere, fordelt på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Antall og prosent. 5 Tabell 3 Deltakere totalt og nye deltakere i 2013, fordelt på høyeste fullførte utdanning per 1. oktober Prosent. 6 Tabell 4 Deltakere, fordelt på status i videregående utdanning og utdanningsbakgrunn Antall og prosent. 7 Tabell 5 Realkompetansevurderte deltakere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram Antall og prosent. 7 Tabell 6 Deltakere, fordelt på fylke og utdanningsprogram Antall og prosent. 8 Tabell 7 Deltakernes innvandrerbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. 9 Referanser Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Hentet fra kd html Opplæringslova. (1998). LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet fra Statistisk sentralbyrå. (2014). Statistikkbanken, Tabell: 06805: C. Videregående opplæring - tjenestetall - nivå 3 (F). Hentet fra MainTable=Kostra3F9955&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=utdanning&KortNavnWe b=vgu&statvariant=&checked=true Statistisk sentralbyrå. (2014). Statistikk bestilt av Vox til denne publikasjonen.

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 987-82-7724-162-3 Vox 2012

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Flere i utdanning på alle nivå

Flere i utdanning på alle nivå Utdanning Flere i utdanning på alle nivå Barnehagedekningen er blitt bedre, og stadig flere barn tilbringer hele dagen i barnehagen. Elevtallet stiger både i grunnskolen og i videregående opplæring, og

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Flere tar høyere utdanning

Flere tar høyere utdanning Flere tar høyere utdanning I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået. I og har

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

En av tre har høyere utdanning

En av tre har høyere utdanning En av tre har høyere utdanning Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler. Kvinnene er i flertall blant studentene i høyere utdanning.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Nye tall om ungdom Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Liv Anne Støren Det har vært mye fokus på den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2007 voksnes deltakelse i opplæring Forord Vox-speilet 2007 er den første utgaven av en årlig utgivelse av opplæringsstatistikk om voksne. Vox har gjennom utgivelsen av Vox-speilet fått mulighet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Norge på ellevte plass i utdanning

Norge på ellevte plass i utdanning Norge på ellevte plass i utdanning Det er ti OECD-land som har et høyere utdanningsnivå enn Norge, blant annet alle de nordiske landene med unntak av Island. Deltagelsen i videregående og høyere utdanning

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold

Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Definisjoner... 3 Deltakelse... 3 Elever i grunnskolen... 3 Bruk av læreplan i grunnleggende norsk

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Yrkesfag lengre vei til målet

Yrkesfag lengre vei til målet Yrkesfag lengre vei til målet Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende. Mens 83 prosent av elevene på studieforberedende

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer