2Voksne i videregående opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Voksne i videregående opplæring"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i Hovedfunn Antall voksne deltakere i videregående opplæring økte med ni prosent fra 2012 til Antall deltakere med innvandrerbakgrunn øker mest, med 16 prosent, mens veksten i antall deltakere fra den øvrige befolkningen er på tre prosent. Det er en sterk vekst i antall nye deltakere (14 prosent). De fleste voksne tar yrkesfag, men det er størst vekst i antall deltakere som tar studiespesialisering fra 2012 til Voksnes rett til videregående opplæring Voksne som er 25 år eller eldre, har ifølge opplæringsloven rett til gratis videregående opplæring hvis de har fullført grunnskolen eller tilsvarende grunnopplæring, men ikke fullført videregående opplæring (opplæringslova, 4A-3). Fylkeskommunene har ansvaret for den videregående opplæringen for voksne, men kan benytte andre tilbydere for å oppfylle de voksnes rett.

2 kap 2 2 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Fylkeskommunen skal også ha et tilbud til voksne som ikke har rett til opplæring, men dette tilbudet skal ikke fortrenge ungdom eller voksne med rett (opplæringslova, 13-3). Voksne kan søke opptak på lik linje som ungdom, og følge vanlig undervisning, men vil da bli prioritert etter ungdom med opplæringsrett. Voksne uten rett som blir tatt opp på videregående opplæring, får samme rettigheter som voksne med rett, med unntak av retten til å bli realkompetansevurdert. i Datagrunnlag Statistikken over voksne i videregående opplæring er delvis hentet fra SSBs Statistikkbank, og delvis bestilt fra SSB og VIGO, fylkeskommunenes inntakssystem for videregående opplæring. Dette er det samme datagrunnlaget som SSB benytter i sine publiseringer over voksenstatistikk i KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering). Rapporteringen i VIGO følger skoleåret. Det vi her omtaler som 2013, handler om voksne i videregående opplæring fra 1. oktober 2012 til 31. september Den enkelte deltaker blir registrert ved søknad om opptak til videregående opplæring, og ved fullført eller avbrutt opplæring. Statistikken sier ikke noe om hvor den enkelte deltakeren befinner seg i opplæringsløpet. Analysene i dette kapittelet skiller ikke mellom voksne med og uten rett til gratis opplæring. Vi har bare med deltakere som er registrert i VIGO. Deltakere som deltar i videregående opplæring gjennom Nav og studieforbund, og som ikke blir finansiert av fylkeskommunen, blir ikke registrert i VIGO. Deltakere som starter etter 1. oktober, men avbryter opplæringen før de oppnår et resultat, blir heller ikke registrert. Antallet voksne i videregående opplæring er derfor trolig høyere enn det som kommer fram i dette kapittelet. 2.2 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Kjønns- og aldersfordelingen var i 2013 forholdvis lik som i tidligere år. Det samme gjelder andelen på de ulike utdanningsprogrammene. I 2013 var 55 prosent av deltakerne kvinner, og 45 prosent var menn. De fleste av deltakerne var i aldersgruppen år. 37 prosent av deltakerne var i dette aldersspennet, og hele 69 prosent var mellom 25 og 39 år. Andelen innvandrere var på 28 prosent 1, og blant disse deltakerne var andelen kvinner høyere enn i resten av befolkningen, og lå på 61 prosent. En av tre voksne deltakere i 2013 tok studier i helse- og oppvekstfag prosent tok fag som fører til generell studiekompetanse, og 14 prosent gikk på bygg- og anleggsteknikk. Fag som gir yrkeskompetanse, bortsett fra helse- og oppvekstfag, vil i dette kapittelet bli omtalt flere ganger som «annen yrkeskompetanse». Totalt gikk 48 prosent på fag som gir annen yrkeskompetanse. 1 Innvandrere inkluderer her innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre. Vi opererer i dette kapittelet med to innvandrerkategorier: Vestlige innvandrere, som inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, og ikke-vestlige innvandrere, som inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. 2 Fra høsten 2012 har Helse- og sosialfag byttet navn til Helse- og oppvekstfag.

3 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 3 kap 2 Tabell 1 Deltakere*, fordelt på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Antall og prosent. Kjønn Antall Prosent Mann % Kvinne % Totalt % Alder år % år % år % år % 60 år % Totalt % Innvandringskategori Vestlige innvandrere % Ikke-vestlige innvandrere % Deltakere uten innvandrerbakgrunn % Uoppgitt % Totalt % Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag % Studiespesialisering, samt andre utdanningsprogram som gir studiekompetanse % Bygg- og anleggsteknikk % Teknikk og industriell produksjon % Elektrofag % Service og samferdsel % Mekaniske fag 4 0 % Restaurant- og matfag % Andre utdanningsprogram som gir yrkeskompetanse % Totalt % *Deltakere som er registrert på flere utdanningsprogram, blir bare telt en gang. Det er antallet personer som telles, og ikke antall studieplasser Flere deltakere, flere innvandrere Etter en periode med gradvis nedgang i deltakertallet fra 2009 til 2011, ser det nå ut til at antall voksne deltakere i videregående utdanning igjen er økende, se figur 1. Fra 2012 til 2013 økte antallet voksne deltakere med ni prosent. Veksten i 2013 var derfor klart sterkere enn fra 2011 til 2012, hvor veksten var på kun én prosent. Dette skyldes en betydelig vekst i antall nye deltakere på 14 prosent fra 2012 til Dette innebærer at to av tre voksne deltakere i 2013 var nye elever. Figur 1 viser deltakerutviklingen blant voksne i videregående opplæring de fem siste årene. Det meste av økningen i antall deltakere har skjedd blant de som tar studiespesialisering og helse- og oppvekstfag, der antallet øker med henholdsvis 16 og elleve prosent fra året før.

4 kap 2 4 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figur 1 Deltakere, totalt og fordelt på utdanningsprogram og år Antall Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering Annen yrkeskompetanse Antall deltakere totalt Siden 2012 har antallet deltakere med innvandrerbakgrunn økt med 867 personer, hvilket tilsvarer en økning på 16 prosent. Den største økningen i deltakere er blant vestlige innvandrere og deres barn (24 prosent), men også deltakere med bakgrunn fra ikke-vestlige land har blitt flere (15 prosent). Fra 2012 til 2013 økte antall deltakere uten innvandrerbakgrunn med tre prosent. Flertallet av voksne deltakere i videregående opplæring (69 prosent) er imidlertid uten innvandrerbakgrunn Kvinner tar helse- og oppvekstfag, menn tar andre yrkesfag Tabell 2 viser kjennetegn ved deltakerne på de ulike utdanningsprogrammene. Vi ser at den relativt like deltakelsen for menn og kvinner skjuler store kjønnsforskjeller når det kommer til valg av utdanningsprogram. Innen helse- og oppvekstfag var hele 84 prosent kvinner, mens andelen kvinner på fag som gir annen yrkeskompetanse, var 31 prosent. Utdanningsprogrammene har en noe ulik aldersprofil. Blant de som tar fag som gir studiekompetanse, er nesten halvparten 46 prosent under 30 år. Bare en av seks er 40 år eller mer, og så godt som ingen er over 60. På både helse- og oppvekstfag og andre yrkesfag er den største andelen deltakere mellom 30 og 39 år, men en stor andel er også 40 år eller mer, særlig innen helse- og oppvekstfag. Dette henger trolig sammen med at studiekompetansegivende fag, særlig studiespesialisering, først og fremst kvalifiserer til videre studier, og ikke direkte til yrkeslivet. Fordelingen av deltakere på kjønn, alder og innvandrekategori er i svært stor grad uendret fra 2012.

5 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 5 kap 2 Tabell 2 Deltakere, fordelt på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Antall og prosent. Studiekompetanse Helse- og oppvekstfag Andre yrkesfag Kjønn Antall deltakere Prosent Antall deltakere Prosent Antall deltakere Prosent Kvinner % % % Menn % % % Totalt % % % Alder Under 30 år % % % år % % % år % % % % % % 60 år % 37 0 % 62 1 % Totalt % % % Innvandrerkategori Vestlige innvandrere % % % Ikke-vestlige innvandrere % % % Deltakere uten innvandrerbakgrunn % % % Uoppgitt 38 1 % % % Totalt % % % Innvandrere tar oftere studieforberedende og helse- og oppvekstfag Innvandrere skiller seg fra den øvrige befolkningen ved at flest tar helse- og oppvekstfag, mens i den øvrige befolkningen er det andre yrkesfag som trekker flest deltakere. I tillegg tar mange innvandrere utdanningsprogram som gir studiekompetanse her utgjør innvandrerne 44 prosent av deltakermassen. På helse- og oppvekstfag utgjør innvandrerne 32 prosent, og på andre yrkesfag utgjør de 19 prosent. Deltakere med vestlig innvandrerbakgrunn skiller seg i liten grad ut fra den øvrige befolkningen i valget av utdanningsprogram: Omtrent halvparten tar andre yrkesfag, mens 29 prosent går på helse- og oppvekstfag. Blant deltakere med ikke-vestlig bakgrunn er både helse- og oppvekstfag og studiekompetanse mer populært enn blant de andre: 40 prosent tar helse- og oppvekstfag, mens 33 prosent tar utdanningsprogram som gir studiekompetanse. Bare 27 prosent tar andre yrkesfag, altså rundt halvparten så mange som blant de andre deltakerne, se figur 2.

6 kap 2 6 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figur 2 Voksne deltakere i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. Deltakere uten innvandrerbakgrunn (N=15 068) Vestlige innvandrere (N=948) Ikke-vestlige innvandrere (N=5 196) Uoppgitt (N=641) Totalt (N=21 853) Helse- og oppvekstfag Studiekompetanse Andre yrkesfag Kilde: SSB 2.3 Tidligere utdanning Under halvparten tar videregående for første gang Av de deltakerne i videregående opplæring i 2013 hadde mindre enn halvparten 45 prosent grunnskole som sin høyeste fullførte utdanning året før prosent hadde videregående eller høyere utdanning fra før. Vi mangler informasjon om utdanningen til de øvrige deltakerne (seks prosent). Dette kan skyldes at de har utdanning fra utlandet som ikke er blitt registrert eller godkjent i Norge. I 2012 var andelen av deltakerne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning på 51 prosent. Tabell 3 Deltakere totalt og nye deltakere i 2013, fordelt på høyeste fullførte utdanning per 1. oktober Prosent. Alle deltakere (N=21 853) Nye deltakere (N= ) Grunnskole 45 % 42 % Videregående skole 40 % 42 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år 7 % 8 % Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå 1 % 1 % Uoppgitt 6 % 7 % Totalt 100 % 100 % Deltakere som har videregående fra før, fullfører oftest Tabell 4 viser andelen som har fullført og avbrutt innenfor hver utdanningskategori. Det er de som har gjennomført videregående skole fra før, som i størst grad har fullført og 3 For at de som begynte i videregående opplæring før 2013, og som fortsatt er i utdanningen per 1. oktober 2013, ikke skal registreres med videregående skole som høyeste fullførte utdanning i 2013, er måletidspunktet for tidligere utdanning satt til 1. oktober 2012, altså ett år tilbake i tid.

7 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 7 kap 2 bestått. Kanskje noe overraskende er det de med høyest utdanning som har den største andelen avbrudd. Det er nærliggende å tenke at dette kan skyldes at de kun ønsker å ta opp enkeltfag, og aldri har planlagt å ta en fullstendig videregående opplæring. Blant de som ikke har høyere utdanning, er det de som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning fra før av, som oftest avbryter utdanningen. Tabell 4 Deltakere, fordelt på status i videregående utdanning og utdanningsbakgrunn Antall og prosent. Antall deltakere Andel bestått Andel avbrutt Andel fortsatt i utdanning Grunnskole % 9 % 54 % 100 % Videregående skole % 4 % 43 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år % 7 % 53 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå % 11 % 57 % 100 % Uoppgitt % 7 % 69 % 100 % Totalt % 7 % 51 % 100 % Totalt 2.4 Realkompetanse Den retten voksne har til gratis videregående opplæring, gjelder også retten å bli realkompetansevurdert. Hensikten med realkompetansevurdering er å få vurdert den erfaringen og kompetansen en har. Dersom søkeren ikke har fullført grunnskole tidligere, kan vedkommende få opptak til videregående opplæring hvis han eller hun har tilvarende realkompetanse som det fullført grunnskole ville gitt (Forskrift til opplæringslova, 2006, 6-10 bokstav d). Søkere kan også få avkortet deler av opplæringen på grunnlag av dokumentert realkompetanse. Fylkeskommunene har litt ulik praksis når det gjelder registrering av gjennomføring av realkompetansevurderinger. Derfor bør disse tallene sees som et estimat. Totalt ble personer tolv prosent av deltakerne realkompetansevurdert i 2013 (se tabell 5). Dette er den samme andelen som i 2011 og 2012, men en liten nedgang fra 2010, da 14 prosent av deltakerne ble realkompetansevurdert. Realkompetansevurdering var i 2013 noe mer vanlig på studieforberedende enn på yrkesfag. I 2012 var derimot andelen realkompetansevurderte størst på yrkesfag. Tabell 5 Realkompetansevurderte 4 deltakere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram Antall og prosent. Realkompetansevurderte på yrkesfag % Realkompetansevurderte på studieforberedende % Totalt % Kilde: SSB Tabell og Antall Andel 4 De realkompetansevurderte deltakerne er i utdanning dette året, men realkompetansevurderingen kan ha skjedd tidligere.

8 kap 2 8 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2.5 Deltakere etter fylke Hordaland har flest deltakere Tabell 6 viser antall voksne deltakere i videregående opplæring fordelt på fylke og utdanningsprogram. Det er i tillegg av interesse å se den faktiske deltakelsen i videregående i opplæring i forhold til den primære målgruppen, som er voksne med kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Tabell 6 viser derfor også antall deltakere per innbyggere som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og andelen av totalt antall deltakere som ikke tidligere har fullført videregående skole. Som i tidligere år er Hordaland det fylket med flest deltakere, fulgt av Oslo og Akershus. Ser vi på Oslo og Akershus sammen, har hovedstadsområdet 19 prosent av alle deltakerne. Dette området er også der hvor den største andelen av befolkningen bor. De fleste fylkene har størst andel deltakere på fag som gir annen yrkeskompetanse. Buskerud, Vestfold og Hedmark har flest deltakere innen helse- og oppvekstfag, mens Oslo har flest deltakere på program som gir studiekompetanse. Tabell 6 Deltakere, fordelt på fylke og utdanningsprogram Antall og prosent. Antall deltakere Andel på studiekompetanse Andel på helse- og oppvekstfag Andel på annen yrkeskompetanse Deltakere per innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning i alderen år* Andel av deltakerne som ikke tidligere hadde fullført videregående opplæring Hordaland % 32 % 47 % % Oslo % 28 % 36 % % Akershus % 31 % 37 % % Nordland % 35 % 50 % % Rogaland % 21 % 74 % % Sør-Trøndelag % 30 % 53 % % Møre og Romsdal % 36 % 54 % % Buskerud % 51 % 28 % % Vestfold % 45 % 39 % % Telemark % 38 % 42 % % Østfold % 35 % 39 % % Nord-Trøndelag % 32 % 53 % % Hedmark % 47 % 36 % % Vest-Agder % 39 % 53 % % Oppland % 29 % 51 % % Troms % 41 % 53 % % Aust-Agder % 36 % 46 % % Sogn og Fjordane % 25 % 55 % % Finnmark % 34 % 43 % % Uoppgitt % 38 % 56 %.. 2 % Totalt % 34 % 46 % % *Beregnet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459

9 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 9 kap 2 I forhold til målgruppen voksne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning skiller Nord-Trøndelag og Hordaland seg ut ved å ha relativt høye deltakerrater på henholdsvis 67 og 55 deltakere per innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Østfold og Oppland har relativt små deltakerrater på 24 og 28 deltakere per innbyggere uten gjennomført minst videregående utdanning. Ser vi på andelen voksne deltakere i videregående opplæring som ikke hadde fullført videregående skole tidligere (personer som enten har grunnskole, eller videregående grunnopplæring fra før), varierer dette fra 45 prosent i Vest-Agder til 60 prosent i Telemark Oslo har flest innvandrere i videregående opplæring Tabell 7 viser andelen deltakere med innvandrerbakgrunn i de ulike fylkene. Totalt har 28 prosent av de voksne deltakerne i videregående opplæring innvandrerbakgrunn. Andelen deltakere med innvandrerbakgrunn fra EØS/EU, USA, Canada, Australia og New Zealand er ganske lik i alle fylkene (den varierer mellom to og seks prosent av deltakerne), men det er store regionale forskjeller når det gjelder deltakere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS (se Tabell 7). Oslo har klart flest deltakere med slik bakgrunn 57 prosent. Akershus har 36 prosent, mens Oppland, med ti prosent ikke-vestlige innvandrere, har den laveste andelen deltakere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. Tabell 7 Deltakernes innvandrerbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. Vestlige innvandrere Ikke-vestlige innvandrere Deltakere uten innvandrerbakgrunn Uoppgitt Østfold (N=923) 4 % 24 % 72 % - Akershus (N=1 905) 6 % 36 % 57 % 0 % Oslo (N=2 268) 5 % 57 % 38 % - Hedmark (N=839) 4 % 14 % 82 % - Oppland (N=627) 5 % 10 % 85 % - Buskerud (N=1 074) 4 % 29 % 67 % - Vestfold (N=1 008) 5 % 19 % 76 % - Telemark (N=989) 3 % 27 % 70 % 0 % Aust-Agder (N=585) 4 % 20 % 75 % - Vest-Agder (N=753) 4 % 24 % 72 % - Rogaland (N=1 386) 5 % 14 % 81 % 0 % Hordaland (N=2 591) 5 % 19 % 75 % 0 % Sogn og Fjordane (N=466) 4 % 13 % 83 % 0 % Møre og Romsdal (N=1 206) 5 % 16 % 79 % - Sør-Trøndelag (N=1 227) 2 % 18 % 80 % 0 % Nord-Trøndelag (N=876) 3 % 18 % 78 % 0 % Nordland (N=1 397) 3 % 15 % 82 % - Troms (N=593) 3 % 16 % 80 % - Finnmark (N=450) 3 % 20 % 76 % - Uoppgitt (N=690) 3 % 2 % 3 % 91 % Totalt (N=21 853) 4 % 24 % 69 % 3 % * -: Null deltakere 0 %: Prosentandelen er mindre enn 0,5 Kilde: SSB

10 kap 2 10 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2.6 Deltakernes resultater I 2013 var det deltakere som fikk vitnemål eller fag-/svennebrev etter å ha bestått sin avsluttende prøve. Dette var færre enn i 2012, da det var deltakere som fullførte. Dette innebærer en betydelig nedgang i andelen som fullførte: fra 50 prosent i 2012 til 42 prosent i Reduksjonen i andelen som har fullført og bestått, kan knyttes til den sterke veksten i antall nye deltakere på 19 prosent. Dette innebærer at en økende andel av det totale antallet deltakere ikke avsluttet utdanningen sin i 2013, men fortsatt er i videregående opplæring i Andelen som fortsatt er i utdanning året etter, økte fra 43 prosent i 2012 til 51 prosent i Deltakere som fullfører enkeltkurs eller kurskombinasjoner som ikke fører til vitnemål eller fag-/svennebrev, er ikke regnet med i tallene for bestått. Sju prosent avbrøt utdanningen uten å ha bestått. Noen av disse kan ha søkt seg til videregående opplæring for kun å ta enkeltfag. Disse blir likevel registrert med avbrutt utdanning fordi de ikke fullfører hele den videregående opplæringen Menn fullfører oftere enn kvinner Figur 3 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på kjønn Prosent. Kvinne (N=11 976) Mann (N=9 877) Totalt (N=21 853) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning Det var en større andel menn som fullførte og besto opplæringen enn kvinner. Av alle mennene fullførte 47 prosent, mens det tilsvarende tallet for kvinner var 39 prosent. Kvinner avbryter videregående opplæring i litt større grad enn menn. Åtte prosent av de kvinnelige deltakerne avbrøt, mot seks prosent av mennene Andelen som fullfører øker med alderen Andelen fullført og bestått stiger med økt alder. Det er deltakerne i aldersgruppen mellom 25 og 29 år som i minst grad fullførte utdanningen (32 prosent). Av deltakere i alderen 50 år eller mer fullførte hele 63 prosent (se figur 4). Deltakere mellom 25 og 29 år avbryter i noe større grad opplæringen sin enn andre. I denne aldersgruppen avbrøt ni prosent. Av de som var 50 år og eldre, avbrøt kun tre prosent.

11 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 11 kap 2 Figur 4 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på alder Prosent år (N=7 024) år (N=8 155) år (N=4 933) år (N=1 630) år + (N=111) Totalt (N=21 853) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning En av fire ikke-vestlige innvandrere fullførte og besto utdanningen i 2013 Mens halvparten av de vestlige innvandrerne og de uten innvandrerbakgrunn fullførte videregående utdanning i 2013, var det kun 26 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne som fullførte (se figur 5). De ikke-vestlige innvandrerne avbrøt også i større grad enn andre sin videregående opplæring. Det var høyest andel av de ikke-vestlige innvandrerne (63 prosent) som fortsatt var i videregående utdanning. Vi mangler opplysninger om innvandrerstatusen til 641 av deltakerne. Figur 5 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på innvandringskategori Prosent. Vestlige innvandrere (N=948) Ikke-vestlige innvandrere (N=5 196) Den øvrige befolkningen (N=15 068) Uoppgitt (N=641) Totalt (N=21 853) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning

12 kap 2 12 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Færrest består og flest avbryter studiespesialisering Figur 6 viser andelen deltakere som består, avbryter eller fortsetter i utdanningen innenfor ulike utdanningsprogram. Vi ser at disse andelene varierer mellom de ulike programmene. Det er høyest andel som fullfører og består fag som gir annen yrkeskompetanse (55 prosent). Andelen er lavest for studiespesialisering, hvor kun 17 prosent av deltakerne fullførte i Figur 6 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. Helse- og oppvekstfag (N=7 476) Studiespesialisering, samt andre studieretninger som gir studiekompetanse (N=4 247) Andre yrkesfag (N=10 130) Totalt (N=21 853) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i opplæring Den høyeste andelen som avbrøt, finner vi innen fag som gir studiekompetanse. Her avbrøt 19 prosent, og det vil si at det er flere som avbrøt enn som fullførte og besto denne utdanningen. Innen helse- og oppvekstfag avbrøt seks prosent, mens bare tre prosent avbrøt fag som gir annen yrkeskompetanse. Figur 7 viser andelene som fullførte, avbrøt og fortsatte i opplæringen innenfor ulike studieretninger som gir annen yrkeskompetanse. Vi finner størst andel som består, innenfor service og samferdsel og bygg og anlegg (se figur 7). Her fullførte og besto henholdsvis 64 og 62 prosent av deltakerne. På andre studieretninger som gir yrkeskompetanse, fullførte kun en av tre deltakere. Figur 7 Deltakere på andre yrkesfag som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. Bygg- og anleggsteknikk (N=3 035) Teknikk og industriell produksjon (N=2 132) Elektrofag (N=1 206) Service og samferdsel (N=1 924) Restaurant- og matfag (N=609) Andre studieretninger som gir yrkeskompetanse (N=1 224) Totalt andre yrkesfag (N= % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning

13 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 13 kap 2 Figurliste Figur 1 Deltakere, totalt og fordelt på utdanningsprogram og år Antall. 4 Figur 2 Voksne deltakere i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. 6 Figur 3 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på kjønn Prosent. 10 Figur 4 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på alder Prosent. 11 Figur 5 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på innvandringskategori Prosent. 11 Figur 6 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. 12 Figur 7 Deltakere på andre yrkesfag som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. 12 Tabelliste Tabell 1 Deltakere*, fordelt på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Antall og prosent. 3 Tabell 2 Deltakere, fordelt på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Antall og prosent. 5 Tabell 3 Deltakere totalt og nye deltakere i 2013, fordelt på høyeste fullførte utdanning per 1. oktober Prosent. 6 Tabell 4 Deltakere, fordelt på status i videregående utdanning og utdanningsbakgrunn Antall og prosent. 7 Tabell 5 Realkompetansevurderte deltakere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram Antall og prosent. 7 Tabell 6 Deltakere, fordelt på fylke og utdanningsprogram Antall og prosent. 8 Tabell 7 Deltakernes innvandrerbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. 9 Referanser Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Hentet fra kd html Opplæringslova. (1998). LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet fra Statistisk sentralbyrå. (2014). Statistikkbanken, Tabell: 06805: C. Videregående opplæring - tjenestetall - nivå 3 (F). Hentet fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/define.asp?subjectcode=&productid=& MainTable=Kostra3F9955&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=utdanning&KortNavnWe b=vgu&statvariant=&checked=true Statistisk sentralbyrå. (2014). Statistikk bestilt av Vox til denne publikasjonen.

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Statistikkrapport Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Sammendrag 3 Innledning 3 Definisjoner 4 Deltakelse 5 Elever i grunnskolen: 5 Implementering av læreplan i grunnleggende

Detaljer

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2007 voksnes deltakelse i opplæring Forord Vox-speilet 2007 er den første utgaven av en årlig utgivelse av opplæringsstatistikk om voksne. Vox har gjennom utgivelsen av Vox-speilet fått mulighet

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

Progresjon og kompetanseoppnåelse i yrkesfagopplæring

Progresjon og kompetanseoppnåelse i yrkesfagopplæring ARBEIDSNOTAT 9/2006 Håvard Helland Progresjon og kompetanseoppnåelse i yrkesfagopplæring NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 9/2006 ISSN 1504-0887

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Voksne i grunnskole og videregående opplæring Voksne i grunnskole og videregående opplæring Marianne Dæhlen, Kirsten danielsen, ÅSE STRANDBU & ørnulf seippel Rapport nr 7/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Voksne

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 3/2010 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 2 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Notat 7/2012 Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Nasjonal undersøkelse om status i 2011 Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Nasjonal undersøkelse om status i 2011 Camilla Alfsen

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer