3Vaksne i fagskoleutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3Vaksne i fagskoleutdanning"

Transkript

1 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde til saman 1413 studietilbod på fagskolenivå dette semesteret. Hovudfunn 31 prosent av studentane valde nettstudium. Til samanlikning var berre ti prosent av fagskoletilboda organiserte som nettstudium. 53 prosent tok studiet på deltid. en har auka dei siste åra. Skoleåret 2013/14 blei det gjennomført avsluttande vurderingar. 94 prosent av prøvane blei bestått.

2 kap 3 2 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3.1 Fagskolar og fagskoleutdanning Fagskoleutdanningar er yrkesretta utdanningar som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse, 1 og representerer eit alternativ til høgare utdanning på universitet og høgskolar. Rundt halvparten av fagskoleutdanningane har bestemte fagbrev eller yrkesfag som inntakskrav, mens dei andre har generell studiekompetanse eller fullført vidaregåande opplæring, uavhengig av linje, som generelt inntakskrav. Undervisninga på fagskolane er arbeidslivsnær og kunnskaps- og utviklingsbasert og treng ikkje å vere forskingsbasert. Fagskoleutdanningane skal gi kompetanse som kan brukast i arbeidslivet utan ytterlegare generelle opplæringstiltak. Utdanningane har eit omfang på mellom eit halvt og to studieår (Fagskoleloven, 2003) Datagrunnlag Fagskolane rapporterer til DBH-F (Database for statistikk om høgre utdanning fagskolestatistikk) 15. mars og 15. oktober kvart år. Teljetidspunkta er 1. mars og 1. oktober. Rapporteringa starta i 2010, men dette kapittelet baserer seg hovudsakleg på rapporteringane frå haustsemestera i 2011, 2012 og Delar av dataa som blir presenterte, er offentleg tilgjengelege på heimesidene til NSD (DBH-F, 2013). I tillegg har Vox bestilt utfyllande statistikk direkte frå DBH-F. i Forvalting av fagskolane Fagskolane blir regulerte av fagskolelova (2003), som skal sikre utdanningar av høg kvalitet gjennom ei offentleg godkjenningsordning og at rettane til fagskolestudentane blir varetekne. Fylkeskommunen har ansvar for at det finst tilbod om godkjend fagskoleutdanning som tek omsyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innanfor prioriterte samfunnsområde (fagskolelova, 2003). Kunnskapsdepartementet har sektoransvaret for fagskolane. Dette ansvaret er i stor grad delegert til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), som har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med fagskolar og fagskoleutdanningar. Nasjonalt fagskoleråd er eit rådgivande organ som Kunnskapsdepartementet har oppnemnt. Rådet jobbar mellom anna for å synleggjere fagskoleutdanninga og utvikle rammevilkår og betre samarbeidet mellom fagskolane og resten av utdanningssystemet. Vox er sekretariat for fagskolerådet (Vox, 2013). 3.2 Utdanningstilbodet til fagskolane studietilbod hausten 2013 Hausten 2013 fanst det 111 offentleg godkjende fagskolar i landet. Omtrent halvparten var lokaliserte i det sentrale austlandsområdet. Nokre av fagskolane har fleire undervisningsstader. Mange fagskolar er relativt små, målt i talet på studentar. 44 prosent av skolane har 1 Realkompetanse er all kunnskapen og alle ferdigheitene ein person har tileigna seg gjennom utdanning, lønna eller ulønna arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktivitetar eller på annan måte. Gjennom realkompetansevurdering, det vil seie vurdering av kompetansen til den enkelte opp mot fastsette kriterium, kan ein søkje opptak til studium og eventuelt fritak frå delar av eit studium (Vox, 2014).

3 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3 kap 3 under 50 fagskolestudentar, 22 prosent har mellom 50 og 100, mens 34 prosent har meir enn hundre deltakarar (Kunnskapsdepartementet, 2013). Til saman hadde fagskolane tilbod om godkjende studium hausten Det er 150 fleire enn det som var registrert hausten 2012, og 459 fleire enn det som var registrert hausten av studietilboda, det vil seie 90 prosent, var stadbaserte, og det er 145 fleire enn året før. 144 studietilbod fem fleire enn året før var nettstudium. 69 prosent av fagskoletilboda var organiserte som deltidsstudium. Det var to prosentpoeng fleire enn året før Flest fagskoletilbod i Oslo Tabell 1 viser talet på stadbaserte studietilbod og kor stor del av studietilboda som er deltid for kvart fylke, og talet på nettstudium og prosentdelen deltidsstudium blant desse. Det er store geografiske forskjellar i fagskoletilbodet. Oslo har det største utvalet av studietilbod. Hausten 2013 var det 215 fagskoletilbod i hovudstaden, og det er 22 fleire enn året før. I motsett ende av skalaen finn vi Nord-Trøndelag, som berre har sju, og Sogn og Fjordane med 16 stadbaserte studietilbod. I tillegg til dei stadbaserte studia fanst det på landsbasis 144 studietilbod som var organiserte som nettstudium. Det utgjer ti prosent av alle fagskoletilboda, som dermed er tilgjengelege for personar busette i alle delar av landet. Tabell 1 Studietilbod og prosentdel deltid, fordelt på fylke. Haust I tal. Fylke Studietilbod Prosent av alle deltid Østfold 68 5 % 35 % Akershus 47 3 % 91 % Oslo % 56 % Hedmark 65 5 % 94 % Oppland 21 1 % 38 % Buskerud % 74 % Vestfold 86 6 % 80 % Telemark 41 3 % 93 % Aust-Agder 54 4 % 94 % Vest-Agder 39 3 % 18 % Rogaland % 62 % Hordaland 93 7 % 45 % Sogn og Fjordane 16 1 % 56 % Møre og Romsdal 22 2 % 36 % Sør-Trøndelag % 71 % Nord-Trøndelag 7 0 % 0 % Nordland 57 4 % 91 % Troms 30 2 % 87 % Finnmark 25 2 % 96 % Stadbaserte studium totalt % 67 % Nettstudium % 85 % Fagskoletilbod totalt % 69 % Kjelde: DBH-F 2 Ei oversikt over alle dei godkjende fagskoletilboda finst på heimesidene til NOKUT (NOKUT, 2014).

4 kap 3 4 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3.3 Fagskolestudentane Nesten fagskolestudentar Hausten 2013 var det fagskolestudentar i Noreg. Det er 568 fleire enn året før, og fleire enn på det same tidspunktet i Det er vanlegvis færre fagskolestudentar i vårsemesteret enn i haustsemesteret. Seks av ti fagskolestudentar var menn, og like mange var over 25 år. Over halvparten (53 prosent) av studentane tok fagskoleutdanninga på deltid, og denne prosentdelen har auka med fem prosentpoeng dei siste to åra. Tabell 2 Fagskolestudentar, prosentdel kvinner, prosentdel over 25 år og prosentdel deltid, fordelt på semester I tal og prosent. År Semester Fagskolestudentar kvinner 25 år eller eldre* deltid 2011 Haust % 60 % 48 % Vår % - 48 % Haust % 59 % 51 % Vår % - 51 % Haust % 61 % 53 % * Vi kjenner ikkje prosentdelen studentar over 25 år for vårsemestera 2012 og Kjelde: DBH-F Fire av ti fagskolestudentar er over 30 år Figur 1 viser aldersfordelinga til studentane hausten 2013, samanlikna med dei to førre åra. Den største gruppa fagskolestudentar var unge vaksne mellom 20 og 24 år. Over 40 prosent av studentane var 30 år eller eldre. Det vil seie at ein vesentleg prosentdel gjennomfører fagskoleutdanninga etter å ha vore yrkesaktive. Berre fem prosent av deltakarane var under 20 år. Mange studentar i denne aldersgruppa kan ha teke til på fagskoleutdanninga rett etter vidaregåande opplæring. Aldersfordelinga har vore stabil dei siste tre åra. Figur 1 Fagskolestudentar, fordelt på alder. Haust I prosent. 40 % 35 % % 25 % 20 % 15 % % 5 % % 19 år år år år år 50 år+ Haust 2011 (N=14 823) Haust 2012 (N=15 852) Haust 2013 (N=16420)

5 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 5 kap Seks av ti fagskolestudentar er menn Hausten 2013 var 60 prosent av fagskolestudentane menn. Det er omtrent på same nivå som dei to førre åra. Figur 2 viser likevel at kjønnssamansetjinga varierer frå aldersgruppe til aldersgruppe. Menn er tydeleg i overvekt i aldersgruppa år der sju av ti er menn. Menn er òg i klar overvekt i dei andre aldersgruppene mellom 20 og 34 år. Kvinner utgjer over halvparten av studentane i den yngste aldersgruppa og blant studentane som er år. Høgast er likevel kvinnedelen blant studentar over 50 år der to av tre er kvinner. Figur 2 Fagskolestudentar, fordelt på alder og kjønn. Haust I prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % % 19 (N=775) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) 50+ (N=817) Totalt (N=16 420) Mann Kvinne Flest i Oslo, både i absolutt tal og i forhold til innbyggjartalet På landsbasis var det 3,99 deltakarar per tusen innbyggjarar frå 16 år som deltok hausten Det er høgare enn året før, då raten var på 3,74. Deltaking i fagskoleutdanning varierer geografisk, og flest fagskolestudentar har bustadadresse i Oslo. Det heng delvis saman med at Oslo har størst befolkning, og at 13 prosent av befolkninga over 16 år bur her, og delvis med at Oslo har flest utdanningstilbod (15 prosent). Tabell 3 viser likevel at heile 29 prosent av studentane har bustadadresse i Oslo, og at hovudstaden har den høgaste deltakarraten i landet, med 9,03 deltakarar per tusen vaksne innbyggjarar. Færrast studentar, berre 0,1 prosent av alle fagskolestudentane, kjem frå Finnmark. Fylket har òg den lågaste raten i landet, og berre 0,26 vaksne per tusen innbyggjarar i Finnmark tok fagskoleutdanning.

6 kap 3 6 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 3 Fagskolestudentar, fordelt på bustadfylke. Haust I tal, prosent og rate. Fylke Antall Prosent Deltakarar per tusen innbyggjarar* Østfold % 2,30 Akershus % 4,10 Oslo % 9,03 Hedmark % 1,22 Oppland % 4,92 Buskerud % 2,55 Vestfold % 3,47 Telemark % 2,83 Aust-Agder % 2,03 Vest-Agder % 4,91 Rogaland % 4,10 Hordaland % 4,36 Sogn og Fjordane % 1,65 Møre og Romsdal % 2,42 Sør-Trøndelag % 3,67 Nord-Trøndelag % 2,99 Nordland % 1,82 Troms % 2,71 Finnmark 16 0 % 0,26 Totalt % 3,99 * Berekna på grunnlag av personar 16 år eller eldre per (SSB-tabell 07459) Kjelde: DBH-F 3.4 Eigarskap, studieform og progresjon prosent går på private fagskolar I 2013 var det 46 offentlege og 65 private fagskolar. Det er i gjennomsnitt fleire studentar i dei offentlege fagskolane enn i dei private. Det heng mellom anna saman med at dei offentlege fagskolane tilbyr utdanningar innanfor fleire fagfelt enn private skolar (Kunnskapsdepartementet, 2013). 56 prosent av fagskolestudentane gjekk på privateigd fagskole. en som gjekk på privat fagskole, var høgast i den yngste aldersgruppa, der 82 prosent gjekk på privat skole. I den eldste aldersgruppa (50 år eller eldre) går 61 prosent på private fagskolar, mens prosentdelen varierer frå 50 til 56 i dei andre gruppene Meir enn tre av ti fagskolestudentar tek nettstudium Hausten 2013 var det fagskolestudentar som tok studia på Internett. Det var 502 studentar meir enn i Nettstudentane utgjer 31 prosent av fagskolestudentane, og det er to prosentpoeng høgare enn året før. Til samanlikning utgjorde nettstudietilbodet berre ti prosent av alle utdanningstilboda på fagskolenivå. Det vil seie at det i gjennomsnitt er langt fleire deltakarar på nettstudia enn på dei stadbaserte studia.

7 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 7 kap 3 Figur 3 Fagskolestudentar, fordelt på undervisningsform og alder. Haust I prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % 0 % 4 19 (N=775) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) (N=894) 31 Totalt (N=16 420) Nettstudier Stadbasert undervisning Figur 6 viser at nettstudium er mest brukt av personar over 30 år. Mens det berre var fire prosent i den yngste aldersgruppa som tok nettstudium, var det høvesvis 46 og 47 prosent som nytta denne undervisningsforma i aldersgruppene mellom 30 og 49 år. I aldersgruppa 50 år eller eldre var det fire av ti som valde å ta eit fagskolestudium som var organisert på denne måten. Det var ein høgare prosentdel menn enn kvinner som tok nettstudium. Mens 33 prosent av dei mannlege fagskolestudentane tok nettstudium, var det berre 27 prosent av dei kvinnelege studentane som gjorde det same Meir enn åtte av ti over 35 år studerer på deltid Hausten 2013 var det fagskolestudentar som studerte på deltid, noko som utgjorde 53 prosent av alle studentane. Det var omtrent 600 fleire enn året før, og fleire enn hausten Dei som studerer på deltid, har vanlegvis ein studieprogresjon på 0,5, som inneber at dei bruker dobbelt så lang tid på å ta utdanninga. Figur 4 Fagskolestudentar, fordelt på studieprogresjon og alder. Haust I prosent. 100 % 80 % % % 20 % % (N=755) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) 50+ (N=894) Totalt (N=16 420) Deltid Heiltid

8 kap 3 8 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Figur 4 viser at prosentdelen som studerer deltid, aukar med alderen. en som studerer deltid, har auka i dei fleste aldersgruppene, men har vore på same nivå i dei to eldste aldersgruppene sidan hausten Auken er størst i den yngste aldersgruppa, der berre fire prosent studerte på deltid i 2012, mot tolv prosent i Av alle fagskolestudentane over 35 år tok 82 prosent deltidsstudium. Fagskolestudentane over 35 år utgjer 28 prosent av den totale studentmassen, men står for 44 prosent av deltakinga på deltidsstudium og elleve prosent av deltakinga på stadbaserte studium. Nettstudia er stort sett deltidsstudium Det er ein sterk samanheng mellom studieform og studieprogresjon. Figur 5 viser fagskolestudentane hausten 2012 fordelt på om dei går på stadbaserte eller nettbaserte studium, og om dei studerer heiltid eller deltid. Den største gruppa, studentar, studerer på heiltid på stadbaserte studium. Den minste gruppa, 464 studentar, har heiltidsstudium som nettstudium. Denne gruppa har likevel auka med nesten 100 personar det siste året. 91 prosent av dei som tek nettstudium, tek deltidsutdanning, mens 36 prosent av dei som følgjer stadbasert undervisning, gjer det same. Av alle som tek heiltidsstudium, går heile 94 prosent av studentane på stadbaserte studium. Figur 5 Fagskolestudentar, fordelt på studieform og studieprogresjon. Haust I tal. N = Heiltid Nettstudier Stadbasert undervisning Deltid 3.5 Fagfelt Flest deltakarar på naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag Tabell 3 viser fagskolestudentane fordelt på dei ulike fagfelta for dei tre siste åra. Hausten 2013 tok studentar emne innanfor naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag. Fagfeltet omfattar no 43 prosent av alle fagskolestudentane. Deretter følgjer helse-, sosial- og idrettsfag, med studentar. 16 prosent av deltakarane studerer no innanfor dette fagfeltet, som dermed har gått forbi humanistiske og estetiske fag i popularitet. 15 prosent av fagskolestudentane tek humanistiske og estetiske fag, mens elleve prosent studerer økonomiske og administrative fag.

9 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 9 kap 3 Fagskoleutdanningane er i stor grad kjønnsdelte. 94 prosent av deltakarane innanfor naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag, og 74 prosent innanfor samferdsels- og tryggleiksfag og andre servicefag, var menn. Innanfor helse-, sosial og idrettsfag derimot var 92 prosent kvinner. Også økonomiske og administrative fag og humanistiske og estetiske fag hadde hovudvekt av kvinnelege deltakarar, med høvesvis 73 og 72 prosent. Val av fagfelt varierer òg med alder. Helse- og sosialfag og estetiske fag var det fagfeltet som hadde flest vaksne deltakarar. Her var 68 prosent av studentane over 35 år, og 18 prosent av desse var meir enn 50 år. På fagfeltet naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag var 75 prosent av deltakarane mellom 20 og 34 år gamle. Samfunnsfag og juridiske fag og humanistiske og estetiske fag var fagfelta med flest unge deltakarar. Tabell 4 Fagskolestudentar, fordelt på fagfelt. Haust I tal og prosent. Haust 2011 Haust 2012 Haust 2013 Fagfelt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag % % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % % Humanistiske og estetiske fag % % % Økonomiske og administrative fag % % % Samferdsels- og tryggleiksfag og andre servicefag % % % Samfunnsfag og juridiske fag % % % Primærnæringsfag 78 1 % 77 0 % % Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk 36 0 % 23 0 % 0 Uoppgitt fagfelt % % % Totalt % % % Ulike fagfelt på offentlege og private fagskolar Offentlege og private fagskolar tilbyr til dels ulike fagfelt. Offentlege fagskolar har størst fokus på naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag. Heile 74 prosent av alle studentane på offentlege fagskolar studerte innanfor dette fagfeltet, mens 14 prosent tok helse-, sosial- og idrettsfag. Dei private fagskolane tilbyr likevel eit langt breiare spekter av fagfelt. Størst prosentdel av studentane på private fagskolar tok humanistiske og estetiske fag (27 prosent), mens omtrent 19 prosent tok økonomiske og administrative fag eller naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag. Tabell 5 viser prosentdelen av studentane på kvart fagfelt som tok utdanninga på offentleg skole. Størst prosentdel av studentane får opplæring på offentleg fagskole innanfor naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag. 76 prosent av studentane på dette fagfeltet gjekk på offentleg skole. Det er òg mange som tek utdanning innanfor primærnæringsfag og samferdsels- og tryggleiksfag og andre servicefag på offentleg skole, med høvesvis 68 og 61 prosent. Nesten alle studentane som tek humanistiske og estetiske fag, økonomiske og administrative fag, samfunnsfag og juridiske fag og lærarutdanningar, tok utdanninga på privat fagskole. I tillegg tok seks av ti studentar innanfor helse-, sosial- og idrettsfag studiet på ein privat fagskole.

10 kap 3 10 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 5 Studentar på offentleg fagskole, deltidsstudium og nettstudium, fordelt på fagfelt. Haust I prosent. Fagfelt Offentlig fagskole Deltid Nettstudium Naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag (N=7 133) 76 % 58 % 39 % Helse-, sosial- og idrettsfag (N=2 555) 40 % 93 % 31 % Humanistiske og estetiske fag (N=2 480) 1 % 4 % 3 % Økonomiske og administrative fag (N=1 819) 4 % 73 % 62 % Samferdsels- og tryggleiksfag og andre servicefag (N=1 104) 61 % 6 % 16 % Samfunnsfag og juridiske fag (N=626) 3 % 0 % 5 % Primærnæringsfag (N=113) 68 % 68 % 12 % Uoppgitt fagfelt (N=590) 0 % 100 % 0 % Totalt (N=16 420) 44 % 53 % 31 % prosent studerer deltid innanfor helse-, sosial- og idrettsfag Tabell 5 viser òg prosentdelen studentar på kvart fagfelt som tok studia på deltid. Nesten alle på helse-, sosial- og idrettsfag (93 prosent) tok utdanninga på deltid. Det gjorde òg dei fleste studentane på økonomiske og administrative fag og primærnæringsfag. På den andre sida tok nesten alle på samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske fag og estetiske fag og samferdselsog tryggleiksfag og andre servicefag studiet på heiltid. Også bruken av nettstudium som utdanningsform varierer etter fagfelt. Nettstudium er vanlegast innanfor økonomiske og administrative fag, der 62 prosent vel denne studieforma. Innanfor naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag tok 39 prosent nettstudium, mens det tilsvarande talet for helse-, sosial- og idrettsfag var 31 prosent. Humanistiske og estetiske fag og samfunnsfag og juridiske fag hadde lågast prosentdel som tok studiet over Internett. 3.6 Avsluttande vurderingar Stadig fleire går opp til avsluttande prøve Tabell 6 viser avsluttande vurderingar per semester. Dei fleste studia begynner på haustsemesteret og er eittårige, og det er nesten tre gonger så mange som har den avsluttande vurderinga i vårsemesteret, som i haustsemesteret. Hausten 2013 var det nesten som fekk avsluttande vurdering, mens over blei vurderte våren Det har vore ein auke frå våren 2012 til våren 2014 og frå hausten 2013 til hausten Våren 2014 bestod 94 prosent av dei som gjekk opp til avsluttande vurdering. Det er like stor prosentdel som vårsemesteret året før.

11 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 11 kap 3 Tabell 6 Avsluttande vurderingar, bestått, kvinner, over 25 år, deltid, offentleg fagskole og nettstudium, fordelt på semester. Vår 2012 vår I tal og prosent. År Semester Avsluttande vurdering bestått kvinner over 25 deltid offentleg nettstudier Vår % 27 % 49 % 28 % 56 % 14 % Haust % 47 % 52 % 38 % 30 % 21 % Vår % 30 % 50 % 30 % 56 % 14 % Haust % 46 % 53 % 38 % 24 % 19 % 2014 Vår % 33 % 52 % 35 % 55 % 18 % Heiltidsstudentar, studentar på privat fagskole og dei med stadbasert undervisning stryk oftast Tabell 8 viser talet på avsluttande vurderingar og prosentdel som har bestått per skoleår, fordelt på ulike kjenneteikn ved student og studium. Når det gjeld alder, ser det ut til at prosentdelen som består, stig noko med alderen, men forskjellane mellom dei enkelte aldersgruppene er ikkje veldig store. en som består, er òg høgare blant deltidsstudentar enn blant heiltidsstudentar, og høgare blant dei som tek nettstudium, enn blant dei som tek stadbaserte studium. Han er òg noko høgare blant studentar på offentleg skole enn blant studentar på private skolar, men det er truleg ein konsekvens av ulike fagfelt i offentlege og private skolar. Det er òg ulikskapar mellom fagfelt. Høgast prosentdel bestod innanfor helse-, sosial- og idrettsfag og innanfor primærnæringsfag skoleåret 2013/14. Her bestod 99 prosent avsluttande vurdering innanfor desse to fagfelta. Den lågaste prosentdelen bestått finn vi innanfor samfunnsfag og juridiske fag, og innanfor humanistiske og estetiske fag, der 90 prosent får bestått.

12 kap 3 12 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 7 Avsluttande vurderingar og bestått per semester, fordelt på alder, progresjon, eigarskap, undervisningsform og fagfelt. 2012/ /14. I tal og prosent. Alder Avsluttande vurderingar 2012/ /14 bestått Avsluttande vurderingar bestått % % % % % % % % % % % % % % Progresjon Deltid % % Heltid % % Eigarskap Offenleg skole % % Privat skole % % Undervisningsform Nettstudium % % Stadbasert undervisning % % Fagfelt Helse-, sosial- og idrettsfag % % Humanistiske og estetiske fag % % Naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag % % Primærnæringsfag % % Samferdsels- og tryggleiksfag og andre servicefag % % Samfunnsfag og juridiske fag % % Økonomiske og administrative fag % % Anna/uoppgitt fagfelt % % Totalt % %

13 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 13 kap 3 Figurliste Figur 1 Fagskolestudentar, fordelt på alder. Haust I prosent. 4 Figur 2 Fagskolestudentar, fordelt på alder og kjønn. Haust I prosent. 5 Figur 3 Fagskolestudentar, fordelt på undervisningsform og alder. Haust I prosent. 7 Figur 4 Fagskolestudentar, fordelt på studieprogresjon og alder. Haust I prosent. 7 Figur 5 Fagskolestudentar, fordelt på studieform og studieprogresjon. Haust I tal. N = Tabelliste Tabell 1 Studietilbod og prosentdel deltid, fordelt på fylke. Haust I tal. 3 Tabell 2 Fagskolestudentar, prosentdel kvinner, prosentdel over 25 år og prosentdel deltid, fordelt på semester I tal og prosent. 4 Tabell 3 Fagskolestudentar, fordelt på bustadfylke. Haust I tal, prosent og rate. 6 Tabell 4 Fagskolestudentar, fordelt på fagfelt. Haust I tal og prosent. 9 Tabell 5 Studentar på offentleg fagskole, deltidsstudium og nettstudium, fordelt på fagfelt. Haust I prosent. 10 Tabell 6 Avsluttande vurderingar, bestått, kvinner, over 25 år, deltid, offentleg fagskole og nettstudium, fordelt på semester. Vår 2012 vår I tal og prosent. 11 Tabell 7 Avsluttande vurderingar og bestått per semester, fordelt på alder, progresjon, eigarskap, undervisningsform og fagfelt. 2012/ /14. I tal og prosent. 12 Referansar DBH-F. (2013). Databaser for statistikk om høgre utdanning - fagskolestatistikk. Henta frå nsd.uib.no/fagskole/statistikk/index.action Fagskoleloven. (2003). LOV : Lov om fagskoleutdanning. Henta frå dokument/nl/lov/ Kunnskapsdepartementet. (2011). Tilstandsrapport for fagskolesektoren Oslo: Kunnskapsdepartementet. Henta frå Kunnskapsdepartementetstilstandsrapport.pdf Kunnskapsdepartementet. (2013). Tilstandsrapport Fagskoler Henta frå KD/Vedlegg/Fagskoleutd/Fagskoler_F-4395_Hele.pdf NOKUT. (2014). Godkjente fagskoletilbud. Henta frå Vox. (2013). Nasjonalt fagskoleråd. Henta frå Vox. (2014). Realkompetansevurdering. Henta , frå realkompetansevurdering/

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

4Vaksne i høgare utdanning

4Vaksne i høgare utdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I HØGARE UTDANNING 1 kap 4 4Vaksne i høgare utdanning I 2013 var det 70 755 studentar på 30 år eller meir ved universitet og høgskolar her til lands. Hovudfunn To av tre studentar

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Første brikke lagt i kunnskap om fagskoler Fagskolene har en viktig rolle i det norske utdanningssystemet, de skal sikre korte, yrkesrettede utdanningstilbud

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 19. juni 2000 Aktuell utdanningsstatistikk Elevar i vidaregåande skular og lærlingar. 1. oktober 1999. Tala er førebels Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 3 2000

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2013 Publikasjonskode: F-4395 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Forfattarar: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Forord Årets tilstandsrapport er den fjerde i rekken og med den får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolene. Den

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Notat 21/2018. Behovet for faglærte medarbeidarar aukar i det norske arbeidslivet

Notat 21/2018. Behovet for faglærte medarbeidarar aukar i det norske arbeidslivet Notat 21/2018 Behovet for faglærte medarbeidarar aukar i det norske arbeidslivet BEHOVET FOR FAGLÆRTE MEDARBEIDARAR AUKAR I DET NORSKE ARBEIDSLIVET FORFATTAR: LINDA BERG ISBN: 978-82-7724-328-3 KOMPETANSE

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1.

I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 1 kap 6 6Folkehøgskolar I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1. Hovedfunn Talet på deltakarar

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring 2013 Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring Forfattarar: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD

NASJONALT FAGSKOLERÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjonalt Fagskoleråd 2 Om fagskolen 3 Om fagskolen 4 NOKUT 5 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 6 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 7 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011 NASJONALT

Detaljer

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter Studiebarometeret for fagskolestudenter 2018 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) i 2017 Pilotundersøkelse gjennomført høsten 2017 Første fullskalaundersøkelse

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Tilstandsrapport Fagskoler 2017

Kunnskapsdepartementet Tilstandsrapport Fagskoler 2017 Kunnskapsdepartementet Tilstandsrapport Fagskoler 2017 Forord Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i sektoren. I tall utgjør fagskolene

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1.

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 blei det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt 493 80 deltakarar. Hovudfunn Musikkfag har flest deltakarar Berre fem

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter. Studiebarometeret for fagskolestudenter Presentasjon for Nasjonalt fagskoleråd

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter. Studiebarometeret for fagskolestudenter Presentasjon for Nasjonalt fagskoleråd Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter Studiebarometeret for fagskolestudenter Presentasjon for Nasjonalt fagskoleråd 18.10.2018 Studiebarometeret for fagskolestudenter 2018 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2015

Tilstandsrapport. Fagskoler 2015 Tilstandsrapport Fagskoler 2015 2 Forord I det siste drøye året har jeg vært på en rekke konferanser og møter for å snakke om kompetansebehovet vårt i fremtiden. Tematikken har ofte dreid seg om hvordan

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13 Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider Askvoll 02.10.13 Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: KS, Virke og Spekter Finansierast av Helsedirektoratet, Forankra

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer