I 2013 deltok personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det deltakarar 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1."

Transkript

1 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 1 kap 6 6Folkehøgskolar I 2013 deltok personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det deltakarar 1. Hovedfunn Talet på deltakarar held seg relativt stabilt. Men både lang- og kortkursa har hatt ein mindre nedgang i talet på deltakarar frå 2012 til 2013 på høvesvis tre og ein prosent. Folkehøgskolar er ikkje berre eit tilbod for ungdom: Heile 56 prosent av deltakarane på folkehøgskolane sine kortkurs er 50 år eller eldre. Av elevane på langkursa, derimot, er 95 prosent yngre enn 25 år. Det er størst deltaking på kurs i estetiske fag: Både på langkursa og kortkursa på folkehøgskolane deltek omtrent ein av tre på kurs i estetiske fag og handverksfag. 1 Ein person kan ha delteke på fleire kortkurs. Talet på personar som har delteke på kortkurs, kan derfor vere mindre enn talet på deltakarar.

2 kap 6 2 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 6.1 Om folkehøgskolar Folkehøgskolar er eksamensfrie skolar der elevane bur på internat på skolen. Undervisninga er gratis, men elevane betaler for å bu på internatet og for mat, materiell og studieturar. Folkehøgskolane utgjer eit alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet. Filosofien er at elevane skal lære gjennom å gjere og erfare (les meir i eigen faktaboks). Folkehøgskolane har derfor ikkje eksamen eller karakterar, men vitnemål som gjer greie for kva eleven har gjort og lært. Heilårsstudentane får dessutan, viss dei har minst 90 prosent oppmøte, to tilleggspoeng for fullført skoleår viss dei søkjer seg vidare til høgare offentleg utdanning. Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for forvaltninga av folkehøgskolane. Skolane blir regulerte av Lov om folkehøyskoler (Folkehøyskoleloven, 2002) og Forskrift til lov om folkehøyskoler (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006). Kunnskapsdepartementet godkjenner skolane. «Folkehøgskole» må vere med i namnet til skolen, og berre skolar som er godkjende etter folkehøyskoleloven 2, kan bruke folkehøgskolenavnet. i Bakgrunn og pedagogikk Folkehøgskolen er blitt kalla Norden sitt bidrag til verdspedagogikken. Skolen har grunnlaget i ein pedagogisk filosofi som er utvikla av den danske pedagogen og teologen N.F.S. Grundtvig, som meinte at opplysing og utdanning skulle vere for alle, og at handverk og praktiske ferdigheiter var like verdifullt som intellektuelt arbeid. Læring skulle ikkje først og fremst bestå av pugging og terping av teoriar, men utviklast gjennom samtale mellom elev og lærar, og gjennom røynsle og engasjement, samarbeid og førelesingar der elevane sitt kvardagsliv sto i fokus. Føremålet til folkehøgskolane skulle vere, og er framleis, å fremje allmenndanning og folkeopplysing. Den første folkehøgskolen blei etablert i Danmark i 1844, medan den første norske folkehøgskolen var Sagatun Folkehøgskole, som blei oppretta i Datagrunnlaget Folkehøgskolane skal rapportere elevtalet til Statistisk sentralbyrå (SSB). Tala i dette kapittelet er henta frå statistikkbanken til SSB og frå Navi sentralbase, som er det administrative rapporteringssystemet for folkehøgskolane i Noreg. Navi sentralbase er eigd av Utdanningsdirektoratet. I tillegg har Vox bestilt noko utdjupande informasjon, også frå SSB. Teksten som handlar om folkehøgskolar generelt, er henta frå ulike kjelder og nettstader (Folkehøgskolane, 2014; Folkehøyskoleloven, 2002; Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006; NOKUT, 2014; Utdanningsdirektoratet, 2014; Wikipedia, 2014) folkehøgskolar med mer enn 300 linjer I dag finst det 78 folkehøgskolar i Noreg. To av desse er berre for seniorar frå cirka 55 år og oppover. Kvar folkehøgskole står fritt til å velje sitt eige verdigrunnlag eller profil. 30 av skolane er kristne, og er eigde eller nært knytte til kyrkjesamfunn og kristne organisasjonar. Dei resterande 48 er frilynte, det vil seie uavhengige folkehøgskolar som er eigde av frittståande organisasjonar, fylkeskommunar eller interesseorganisasjonar. Skolane varierer frå under 40 til omtrent 200 elevar i storleik. Til saman tilbyr dei over 300 ulike linjefag. Kursa må vere offentleggjorde og opne for alle.

3 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 3 kap Langkurs Folkehøgskolane skil mellom kortkurs og langkurs. Langkurs 2, som går over eitt skoleår, er vanlegast, og er det folk flest assosierer med folkehøgskole. Eit folkehøgskoleår varar vanlegvis i ni månader, frå midten av august til midten av mai. Nokre få skolar har linjer med to års varigheit, og enkelte skolar tilbyr halvtårskurs. Ein del folkehøgskolar tilbyr dessutan kortare kurs, eit tema vi kjem attende til i kapittel 6.3. Alle folkehøgskolane må minst ha eitt langkurs, og minst 50 prosent av den samla verksemda til skolen skal bestå i langkurs for å tilfredsstille vilkåra for tilskot (Folkehøyskoleloven, 2002). Dei to seniorskolane som berre tilbyr kortkurs, mottek ikkje statstilskot etter Folkehøyskoleloven. «Elev» vert definert som ein deltakar over normal alder for gjennomført grunnskole. Men dei fleste skolane har 18-års aldersgrense, og dei fleste elevane vel å ta eit år på folkehøgskole rett etter vidaregåande skole. Elevar på langkurs kan søkje om støtte frå Statens lånekasse i samsvar med 4 1 (Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, 2013). Eit skoleår kostar i 2014 frå til kroner, med eit gjennomsnitt på rundt kroner. Elevane kan få dekt drygt gjennom stipend viss dei fullfører skoleåret, og skolen godkjenner skoleåret for eleven. I tillegg kan ein få studielån og reisestipend frå Lånekassa elevar på langkurs 2013/2014 Tabell 1 viser elevane som gjekk på folkehøgskolane per 1. oktober 2013 og dei fem førre åra. Statistikken for langkurs omfattar unike deltakarar, det vil seie at dei elevtala vi presenterer i dette avsnittet, syner talet på personar som har delteke på langkurs. Tala for 2013 er førebelse tal for skoleåret 2013/2014, og vil bli endra dersom nokon fell frå utdanninga seinare på året, eller ikkje får godkjent skoleåret på grunn av mykje fråvære. Tabell 1 Elevar på langkurs, prosentdel kvinner og prosentdel 20 år eller eldre per 1. oktober, fordelte på år Tal og prosent. Årstal Tal på elevar Kvinner, i prosent 20 år og eldre, i prosent % 26 % % 26 % % 28 % % 28 % 2012* % 29 % % 30 % *revidert tal Kjelde: SSB (bestilling) gjekk på langkurs per 1. oktober Det var 227 færre enn året før. Dette tilsvarar ein reduksjon i talet på deltakarar på tre prosent. Det er ei overvekt av kvinnelege elevar. I 2013 var kvinnedelen på 54 prosent, men tabellen viser at prosentdelen nokre år tidlegare låg på over seksti prosent, og at det har vore ein gradvis nedgang dei siste åra. 2 Langkurs blir definerte som kurs som varar 95 dagar eller meir, fordelte over minst 16 1/2 veke. Undervisningsprogrammet må ifølgje 4 vere på minst 24 timar per veke, med minimum fire timar per dag. Laurdag er normalt skoledag (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006).

4 kap 6 4 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR Flest åringar, men prosentdelen over 20 år aukar I underkant av tretti prosent av elevane var 20 år eller eldre (tabell 1). Men talet på elevar over 20 år har auka frå til dei siste fem åra, og prosentdelen av elevmassen som er i denne aldersgruppa, har auka frå 26 prosent til 30 prosent i perioden. Figur 1 Elevar på langkurs per 1. oktober, fordelte på alder Prosent. N= år og yngre år år år Figur 1 viser aldersfordelinga blant elevane i 2013 meir detaljert. Hovudvekta av elevane, 67 prosent, var 18 eller 19 år gamle. 3 prosent av elevane var under 18 år. Denne elevgruppa har gått ned frå omtrent det dobbelte dei siste seks åra. Prosentdelen deltakarar frå 20 til 24 år ligg på 28 prosent, og har stege noko dei siste åra, medan prosentdelane over 25 år har lege konstant i perioden år eller eldre Flest deltakarar innan estetiske fag Både i 2012 og 2013 var det flest deltakarar innanfor estetiske fag og handverksfag. 34 Kjelde: SSB (bestilling) prosent av alle deltakarane på langkurs, omtrent personar, deltok på kurs i desse faga i 2013 (tabell 2). Talet på deltakarar innanfor dette hovudemnet gjekk ned med tre prosent frå året før. Deretter følgjer helse-, sosial- og idrettsfag. I 2013 gjekk noko meir enn på langkurs innanfor dette fagfeltet. Innanfor desse faga gjekk talet på deltakarar ned med fem prosent frå 2012 til I alt gjekk seks av ti av elevane på kurs innanfor dei to største hovudemna. Tabell 2 Deltakarar på langkurs per 1. oktober, fordelte på hovudemne og år Tal og prosent.* Hovudemne Tal I prosent Tal I prosent Estetiske fag og handverksfag % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag % % Samfunnsfag % % Tenesteyting og servicefag % % Humanistiske fag, trus- og livssynsfag % % Organisasjons- og leiingsfag % % Samferdsle- og kommunikasjonsfag % % Språkfag 99 1 % % Økonomi- og IKT-fag % 71 1 % Realfag, industri- og tekniske fag 30 0 % 24 0 % Totalt % % * Tabell 2 er basert på Navi sentralbase sin statistikk, medan tabell 1 er basert på statistikken til SSB. Tabell 2 viser nokre fleire deltakarar enn tabell 1 på grunn av noko ulik omarbeiding av innrapporterte data frå folkehøgskolane. Differansane er totalt 16 fleire elevar i 2012, og 31 fleire elevar i Kjelde: Navi sentraldatabase

5 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 5 kap Flest deltakarar frå Akershus og Hordaland Det finst folkehøgskolar i alle fylka i landet, og noko som tradisjonelt har skilt folkehøgskolane frå andre utdanningar, er at ein svært stor del av deltakarane vel ein skole som ligg langt unna deira eigen bustad. Tabell 3 syner bustadfylka til langkurselevane. Berre ein liten del av elevane melder adresseendring til folkeregisteret når dei byrjar på folkehøgskole, så tabellen speglar i stor grad av heimfylka til elevane. Tabell 3 Elevar på langkurs per 1. oktober, fordelte på bustadfylke Tal og prosent. Fylke Tal på elevar Prosent av alle elevane Tal på elevar per 1000 innbyggjarar* Østfold % 1,18 Akershus % 1,54 Oslo % 0,96 Hedmark % 1,78 Oppland % 1,73 Buskerud % 1,57 Vestfold % 2,06 Telemark % 1,71 Aust-Agder % 2,09 Vest-Agder % 1,82 Rogaland % 1,40 Hordaland % 1,62 Sogn og Fjordane % 2,51 Møre og Romsdal % 1,87 Sør-Trøndelag % 1,86 Nord-Trøndelag % 1,83 Nordland % 1,61 Troms % 1,44 Finnmark % 1,82 Uoppgitt fylke** % - Hele landet % 1,64 * Personar, 16 år eller eldre, per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459) ** Det manglar opplysningar om bustadfylke for 233 av elevane. Desse kan mellom anna vere utanlandske statsborgarar. Nordiske elevar kan søkje på norske folkehøgskolar på lik linje med norske. I tillegg tek nokre skolar imot elevar frå land utanfor EØS-området som har opphaldsløyve for å ta utdanning. Kjelde: SSB tabell Flest elevar kjem frå Akershus og Hordaland. I alt har 20 prosent av deltakarane bustadadresse i eit av desse fylka. Berre to prosent av langkursdeltakarane kjem frå Finnmark. På landsbasis var det 1,64 elevar på langkurs per tusen innbyggjarar som var 16 år eller eldre. Flest deltakarar i høve til innbyggjartalet hadde Sogn og Fjordane, med ein rate på 2,51. Deretter følgjer Aust-Agder og Vestfold, med ratar på 2,09 og 2,06. Færrast deltakarar hadde Oslo, med 0,96 langkurselevar per tusen innbyggjarar prosent fullfører langkurs Tabell 4 viser talet på elevar som braut av og fullførte langkurs dei siste åra. Tala blir rapporterte inn frå skolane på hausten, og var ikkje klare for skoleåret 2013/2014 på det tidspunktet dette kapittelet blei ferdigstilt. Dei nyaste dataa som ligg føre, er derfor frå 2012/2013.

6 kap 6 6 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR Tabell 4 Elevar på langkurs, fordelte på om dei har avbrote eller fullført utdanninga. 2007/ /13. Tal og prosent. Årstal Alle elevane Avbrote, i tal Fullført, i tal Fullført, i prosent 2007/08* % 2008/09* % 2009/10* % 2010/11* % 2011/12* % 2012/ % *reviderte tal Kjelde: SSB tabell I skoleåret 2012/13 var det elevar påmelde til langkurs ved folkehøgskolane i Noreg. Dette var omtrent 250 færre enn året før. I perioden 2007/ /13 har talet på elevar på langkurs auka med nesten personar av deltakarane (94 prosent) fullførte undervisningsåret, og fekk godkjent skoleåret. Å fullføre inneber at elevane har delteke på 90 prosent eller meir av undervisninga. Det var med andre ord berre seks prosent fråfall på langkurs ved folkehøgskolane, og prosentdelen har halde seg stabilt dei siste seks åra. Fråfallet er størst for elevane under 19 år (15 prosent), og minst for 19-åringane (tre prosent). Prosentdelen som har fullført og fått godkjent folkehøgskoleutdanninga, varierer noko med bustadfylka til elevane. 97 prosent av elevane frå Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag fullførte skoleåret, medan berre 88 prosent av deltakarane frå Troms gjorde det same. 6.3 Kortkurs I tillegg til langkursa tilbyr mange folkehøgskolar også kortkurs 3. Kortkurs går over færre dagar, normalt frå tre dagar til ei veke, men mange kurs, særleg dei som involverer reiser, varar lenger. Ikkje alle folkehøgskolane tilbyr kortkurs, medan dei to folkehøgskolane som berre er for seniorar, tilbyr berre kortkurs. Fagtilbodet og innhaldet til kortkursa varierer breitt. Skolane rapporterer elevtalet på kortkursa samla til SSB kvart kalenderår, og berre dei elevane som har delteke på minst 75 prosent av eit kurs, vert rapporterte inn. Talet på deltakarar på kortkurs tilsvarar ikkje talet på personar, sidan ein og same person kan ta fleire kurs, og derfor kan bli registrert som deltakar fleire gongar. Tabell 5 viser talet på deltakarar på kortkurs dei siste seks åra. 3 Kortkurs er definerte som kurs som varar minst to dagar og maksimalt 94 dagar. Undervisningsomfanget skal vere på minst 12 timar, med minst 4 timar kvar dag, for at kursa skal registrerast (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006).

7 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 7 kap på kortkurs i 2013 Tabell 5 Deltakarar på kortkurs, prosentdel kvinner og prosentdel over 50 år, fordelte på år Tal og prosent. Årstal Tal på elevar Kvinner, i prosent Over 50 år, i prosent % 71 % % 55 % % 56 % % 58 % % 58 % % 56 % Kjelde: SSB tabell I 2013 var det deltakarar på kortkurs ved folkehøgskolane i Noreg. Dette er ein reduksjon på 250 deltakarar i høve til året før, det vil seie ein nedgang på ein prosent. Samanlikna med toppåret 2009 var det færre deltakarar i Som for langkurs er det også her ei overvekt av kvinnelege elevar. I 2013 var 62 prosent av deltakarane kvinner. Dette var på det same nivået som tidlegare år Overvekt av deltakarar over 50 år Aldersfordelinga til deltakarane på kortkurs er annleis enn for langkursa. Nesten seks av ti deltakarar i 2013 er over 50 år, og prosentdelen i denne aldersgruppa har vore på over 50 prosent i heile perioden. I åra 2009 til 2013 har mellom og i denne aldersgruppa gått på kortkurs kvart år. Det totale talet på deltakarar på kortkurs i 2008 var lågare enn normalt, og det forklarar at heile 71 prosent av deltakarane dette året var 50 år eller eldre. Figur 2 Deltakarar på kortkurs, fordelte på alder Prosent. N= år år år år Figur 2 syner oss meir detaljert aldersfordelinga til kortkurselevane for Den dominerande aldersgruppa er 50 år eller eldre, medan åringane utgjer 15 prosent, og åringane utgjer 13 prosent av deltakarane. Denne aldersfordelinga har halde seg relativt uendra dei siste åra. Berre sju prosent av deltakarane på kortkurs er under 20 år gamle år eller eldre Kjelde: SSB tabell 09112

8 kap 6 8 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR Flest tek estetiske fag og handverksfag Tabell 6 Deltakarar på kortkurs, fordelte på hovudemne og år Tal og prosent Hovudemne Antall Andel Antall Andel Estetiske fag og handverksfag % % Humanistiske fag, trus- og livssynsfag % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % Samfunnsfag % % Organisasjons- og leiingsfag % % Økonomi- og IKT-fag % % Naturbruk, økologi-, miljøvern- og friluftslivsfag % % Tenesteyting og servicefag % % Språkfag % % Samferdsle- og kommunikasjonsfag 23 0 % 13 0 % Realfag, industri- og tekniske fag 0 0 % 0 0 % Totalt % % Kjelde: SSB tabell Tre av fire av deltakarane på kortkurs deltek i kurs innanfor dei tre faggruppene estetiske fag/ handverksfag, humanistiske fag og helse-, sosial- og idrettsfag. Både i 2012 og i 2013 var det flest deltakarar innanfor estetiske fag og handverksfag. 37 prosent av alle deltakarane, omtrent personar, hadde dette som hovudemne i Frå 2012 til 2013 gjekk talet på deltakarar innan estetiske fag og handverksfag ned med fem prosent. Deretter følgjer humanistiske fag, som også hadde ein stor auke i deltakartal: Frå 2012 til 2013 auka talet på deltakarar i dette hovudemnet med 19 prosent. Helse-, sosial- og idrettsfag er den tredje største faggruppa i 2013 målt i talet på deltakarar, medan talet på deltakarar for dette hovudemnet gjekk ned med sju prosent frå 2012 til 2013.

9 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 9 kap 6 Figurliste Figur 1 Elevar på langkurs per 1. oktober, fordelte på alder Prosent. N= Figur 2 Deltakarar på kortkurs, fordelte på alder Prosent. N= Tabelliste Tabell 1 Elevar på langkurs, prosentdel kvinner og prosentdel 20 år eller eldre per 1. oktober, fordelte på år Tal og prosent. 3 Tabell 2 Deltakarar på langkurs per 1. oktober, fordelte på hovudemne og år Tal og prosent.* 4 Tabell 3 Elevar på langkurs per 1. oktober, fordelte på bustadfylke Tal og prosent. 5 Tabell 4 Elevar på langkurs, fordelte på om dei har avbrote eller fullført utdanninga. 2007/ /13. Tal og prosent. 6 Tabell 5 Deltakarar på kortkurs, prosentdel kvinner og prosentdel over 50 år, fordelte på år Tal og prosent. 7 Tabell 6 Deltakarar på kortkurs, fordelte på hovudemne og år Tal og prosent. 8 Referansar Folkehøgskolene. (2014). Henta frå Folkehøyskoleloven. (2002). Lov om folkehøyskoler. Henta frå Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. (2013). For Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Forskrift til lov om folkehøyskoler. (2006). FOR nr 1158: Forskrift til lov om folkehøyskoler. Henta frå Navi Sentralbase.(2014). Henta frå Navi sentralbase NOKUT. (2013). Generelt om norsk utdanning. Folkehøgskole. Henta frå no/nokuts-kunnskapsbase/det-norske-utdanningssystemet/om-norsk-utdanning/generelt-om-norskutdanning/folkehogskole/ Utdanningsdirektoratet. (2014). Folkehøgskoler. Vitnemål, fråvær, tilleggspoeng og rapportering til Lånekassen. Henta frå Wikipedia. (2014). Folkehøgskoler i Norge. Henta frå Folkeh%C3%B8gskoler_i_Norge

10 kap 6 10 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR Vedlegg 1: Oversikt over folkehøgskolane Fylke Folkehøgskoler Fylke Folkehøgskoler Østfold 1 Haugetun Folkehøgskole Hordaland 1 Bømlo Folkehøgskule 2 Jeløy Folkehøgskole 2 Fana Folkehøgskule 3 Skjeberg Folkehøgskole 3 Hardanger Folkehøgskule Akershus 1 Follo folkehøgskole 4 Manger Folkehøgskule 2 Holtekilden Folkehøgskole 5 Nordhordland Folkehøgskule 3 Hurdal Verk folkehøgskole 6 Sunnhordland folkehøgskule 4 Romerike Folkehøgskole 7 Voss Folkehøgskule Oslo 1 Rønningen Folkehøgskole 8 Åsane Folkehøgskole Hedmark 1 Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker Sogn og Fjordane 1 Fjordane Folkehøgskule 2 Bjerkely folkehøyskole 2 Nordfjord folkehøgskule 3 Elverum folkehøgskule 3 Sogndal Folkehøgskule 4 Hedmarktoppen folkehøyskole 4 Sunnfjord Folkehøgskule 5 Solbakken folkehøgskole Møre og Romsdal 1 Borgund Folkehøgskole 6 Toneheim folkehøgskole 2 Høgtun Folkehøgskole Oppland 1 Hadeland folkehøgskole 3 Molde Folkehøgskole 2 Nansenskolen 4 Møre Folkehøgskule 3 Ringebu Folkehøgskule 5 Nordmøre Folkehøgskule 4 Toten Folkehøgskole 6 Sunnmøre Folkehøgskule 5 Valdres folkehøgskule Sør-Trøndelag 1 Fosen folkehøgskole 6 Viken Folkehøgskole 2 Fredly folkehøgskule Buskerud 1 Buskerud Folkehøgskole 3 Peder Morset folkehøgskole 2 Danvik Folkehøgskole 4 Rødde Folkehøgskole 3 Hallingdal Folkehøgskule 5 Torshus Folkehøgskule 4 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 6 Trøndertun folkehøgskole 5 Ringerike Folkehøgskole Nord-Trøndelag 1 Bakketun Folkehøgskole 6 Ål Folkehøgskole og kurssenter for døve 2 Namdals folkehøgskole Vestfold 1 Nestor seniorutvikling 3 Skogn Folkehøgskole 2 Skiringssal Folkehøyskole 4 Sund folkehøgskole 3 Stavern folkehøyskole Fredtun Nordland 1 Lofoten folkehøgskole Telemark 1 Grenland Folkehøgskole 2 Nordnorsk Pensjonistskole 2 Sagavoll Folkehøgskole 3 Sandvik folkehøgskole 3 Seljord Folkehøgskule 4 Vefs Folkehøgskole - Toppen Aust-Agder 1 Folkehøgskolen Sørlandet Troms 1 Folkehøgskolen 69 nord 2 Risøy Folkehøyskole 2 Soltun Folkehø 3 Setesdal Folkehøgskole - motorsportskolen 3 Trondarnes Folkehøgskole Vest-Agder 1 Agder Folkehgskole Finnmark 1 Pasvik Folkehøgskole Rogaland 1 Jæren folkehøgskule 2 Øytun folkehøgskole 2 Karmøy Folkehøgskule 3 Lundheim folkehøgskole 4 Solborg Folkehøgskole

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 Folkehøgskolene J.nr.64/17/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 16/17 Folkehøgskolebladene 12. oktober 2017 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien Bakketun folkehøgskole Volhaugvn.

Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien Bakketun folkehøgskole Volhaugvn. Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien 49 4640 Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien 26 2390 Bakketun folkehøgskole Volhaugvn. 40 7650 Bjerkely folkehøyskole 2266 Borgund Folkehøgskole

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1.

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 blei det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt 493 80 deltakarar. Hovudfunn Musikkfag har flest deltakarar Berre fem

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19.

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19. FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19. oktober 2012 HUSLEIETILSKUDD RETNINGSLINJER Vedlagt følger retningslinjer

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF Folkehøgskolene J.nr. 188/08rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 19/08 Oslo

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017 FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017 HUSLEIETILSKUDD RETNINGSLINJER Vedlagt følger retningslinjer

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 23/15-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 9/16 Folkehøgskolebladene Oslo 8. juni 2016

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 23/15-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 9/16 Folkehøgskolebladene Oslo 8. juni 2016 FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr. 23/15-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 9/16 Folkehøgskolebladene Oslo 8. juni 2016 HUSLEIETILSKUDD RETNINGSLINJER Vedlagt følger retningslinjer

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

4Vaksne i høgare utdanning

4Vaksne i høgare utdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I HØGARE UTDANNING 1 kap 4 4Vaksne i høgare utdanning I 2013 var det 70 755 studentar på 30 år eller meir ved universitet og høgskolar her til lands. Hovudfunn To av tre studentar

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014 FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr.67/14/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Regjeringen Solberg har lagt

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.187/05/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 28/05 Folkehøgskolebladene 14.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring 2013 Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring Forfattarar: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

det er no og så er det resten av livet Alle folkehøgskolane Alle tilboda

det er no og så er det resten av livet Alle folkehøgskolane Alle tilboda det er no og så er det resten av livet Alle folkehøgskolane Alle tilboda skoleåret 2008/2009 Året som blei mitt og som viste veg Eg reiste langt for å gå på folkehøgskole, til Finnmark. Det blei byrjinga

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Forfattarar: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Alle folkehøgskolene Alle tilbudene skoleåret 2006/2007. og så er det resten av livet

Alle folkehøgskolene Alle tilbudene skoleåret 2006/2007. og så er det resten av livet Alle folkehøgskolene Alle tilbudene skoleåret 2006/2007 og så er det resten av livet en verden av muligheter Det vil alltid finnes perioder i livet som åpner for nye og uante muligheter. Mitt år på folkehøgskole

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

det er nå og så er det resten av livet Alle folkehøgskolene Alle tilbudene

det er nå og så er det resten av livet Alle folkehøgskolene Alle tilbudene det er nå og så er det resten av livet Alle folkehøgskolene Alle tilbudene skoleåret 2008/2009 Året som ble mitt og som viste vei Jeg reiste langt for å gå på folkehøgskole, til Finnmark. Det ble starten

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 19. juni 2000 Aktuell utdanningsstatistikk Elevar i vidaregåande skular og lærlingar. 1. oktober 1999. Tala er førebels Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 3 2000

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

det er nå og så er det resten av livet Alle folkehøgskolene Alle tilbudene

det er nå og så er det resten av livet Alle folkehøgskolene Alle tilbudene det er nå og så er det resten av livet Alle folkehøgskolene Alle tilbudene skoleåret 2007/2008 Å finne veien videre Hvilke framtidsplaner har du? Vet du hva du vil jobbe med? Eller har du ikke svaret ennå?

Detaljer

Enova-tildelingar, 2008 og 2009

Enova-tildelingar, 2008 og 2009 Enova-tildelingar, 2008 og 2009 Kva fekk Hordaland? AUD- rapport nr. 1-11 Februar 2011 2 Enova-tildelingar, 2008 og 2009 Kva fekk Hordaland? AUD-rapport nr. 1-11 Innhald Innleiing... 4 Oversikt over støtteordningane

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Ei forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Innvandrarane i næringslivet

Innvandrarane i næringslivet Innvandrarane i næringslivet Ein stor prosentdel av innvandrarbefolkninga etablerte i 2005 sitt eige føretak. Men i dei norske styreromma er det fleire med utanlandsk statsborgarskap enn nordmenn med innvandrarbakgrunn.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 8. Museum og samlingar 3 000 utstillingar 10 millionar sbesøk 8.1. Nokre resultat Utstillingane er ein viktig del av aktivitetane til musea. I 2009 var det totalt

Detaljer