I 2013 deltok personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det deltakarar 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1."

Transkript

1 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 1 kap 6 6Folkehøgskolar I 2013 deltok personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det deltakarar 1. Hovedfunn Talet på deltakarar held seg relativt stabilt. Men både lang- og kortkursa har hatt ein mindre nedgang i talet på deltakarar frå 2012 til 2013 på høvesvis tre og ein prosent. Folkehøgskolar er ikkje berre eit tilbod for ungdom: Heile 56 prosent av deltakarane på folkehøgskolane sine kortkurs er 50 år eller eldre. Av elevane på langkursa, derimot, er 95 prosent yngre enn 25 år. Det er størst deltaking på kurs i estetiske fag: Både på langkursa og kortkursa på folkehøgskolane deltek omtrent ein av tre på kurs i estetiske fag og handverksfag. 1 Ein person kan ha delteke på fleire kortkurs. Talet på personar som har delteke på kortkurs, kan derfor vere mindre enn talet på deltakarar.

2 kap 6 2 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 6.1 Om folkehøgskolar Folkehøgskolar er eksamensfrie skolar der elevane bur på internat på skolen. Undervisninga er gratis, men elevane betaler for å bu på internatet og for mat, materiell og studieturar. Folkehøgskolane utgjer eit alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet. Filosofien er at elevane skal lære gjennom å gjere og erfare (les meir i eigen faktaboks). Folkehøgskolane har derfor ikkje eksamen eller karakterar, men vitnemål som gjer greie for kva eleven har gjort og lært. Heilårsstudentane får dessutan, viss dei har minst 90 prosent oppmøte, to tilleggspoeng for fullført skoleår viss dei søkjer seg vidare til høgare offentleg utdanning. Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for forvaltninga av folkehøgskolane. Skolane blir regulerte av Lov om folkehøyskoler (Folkehøyskoleloven, 2002) og Forskrift til lov om folkehøyskoler (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006). Kunnskapsdepartementet godkjenner skolane. «Folkehøgskole» må vere med i namnet til skolen, og berre skolar som er godkjende etter folkehøyskoleloven 2, kan bruke folkehøgskolenavnet. i Bakgrunn og pedagogikk Folkehøgskolen er blitt kalla Norden sitt bidrag til verdspedagogikken. Skolen har grunnlaget i ein pedagogisk filosofi som er utvikla av den danske pedagogen og teologen N.F.S. Grundtvig, som meinte at opplysing og utdanning skulle vere for alle, og at handverk og praktiske ferdigheiter var like verdifullt som intellektuelt arbeid. Læring skulle ikkje først og fremst bestå av pugging og terping av teoriar, men utviklast gjennom samtale mellom elev og lærar, og gjennom røynsle og engasjement, samarbeid og førelesingar der elevane sitt kvardagsliv sto i fokus. Føremålet til folkehøgskolane skulle vere, og er framleis, å fremje allmenndanning og folkeopplysing. Den første folkehøgskolen blei etablert i Danmark i 1844, medan den første norske folkehøgskolen var Sagatun Folkehøgskole, som blei oppretta i Datagrunnlaget Folkehøgskolane skal rapportere elevtalet til Statistisk sentralbyrå (SSB). Tala i dette kapittelet er henta frå statistikkbanken til SSB og frå Navi sentralbase, som er det administrative rapporteringssystemet for folkehøgskolane i Noreg. Navi sentralbase er eigd av Utdanningsdirektoratet. I tillegg har Vox bestilt noko utdjupande informasjon, også frå SSB. Teksten som handlar om folkehøgskolar generelt, er henta frå ulike kjelder og nettstader (Folkehøgskolane, 2014; Folkehøyskoleloven, 2002; Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006; NOKUT, 2014; Utdanningsdirektoratet, 2014; Wikipedia, 2014) folkehøgskolar med mer enn 300 linjer I dag finst det 78 folkehøgskolar i Noreg. To av desse er berre for seniorar frå cirka 55 år og oppover. Kvar folkehøgskole står fritt til å velje sitt eige verdigrunnlag eller profil. 30 av skolane er kristne, og er eigde eller nært knytte til kyrkjesamfunn og kristne organisasjonar. Dei resterande 48 er frilynte, det vil seie uavhengige folkehøgskolar som er eigde av frittståande organisasjonar, fylkeskommunar eller interesseorganisasjonar. Skolane varierer frå under 40 til omtrent 200 elevar i storleik. Til saman tilbyr dei over 300 ulike linjefag. Kursa må vere offentleggjorde og opne for alle.

3 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 3 kap Langkurs Folkehøgskolane skil mellom kortkurs og langkurs. Langkurs 2, som går over eitt skoleår, er vanlegast, og er det folk flest assosierer med folkehøgskole. Eit folkehøgskoleår varar vanlegvis i ni månader, frå midten av august til midten av mai. Nokre få skolar har linjer med to års varigheit, og enkelte skolar tilbyr halvtårskurs. Ein del folkehøgskolar tilbyr dessutan kortare kurs, eit tema vi kjem attende til i kapittel 6.3. Alle folkehøgskolane må minst ha eitt langkurs, og minst 50 prosent av den samla verksemda til skolen skal bestå i langkurs for å tilfredsstille vilkåra for tilskot (Folkehøyskoleloven, 2002). Dei to seniorskolane som berre tilbyr kortkurs, mottek ikkje statstilskot etter Folkehøyskoleloven. «Elev» vert definert som ein deltakar over normal alder for gjennomført grunnskole. Men dei fleste skolane har 18-års aldersgrense, og dei fleste elevane vel å ta eit år på folkehøgskole rett etter vidaregåande skole. Elevar på langkurs kan søkje om støtte frå Statens lånekasse i samsvar med 4 1 (Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, 2013). Eit skoleår kostar i 2014 frå til kroner, med eit gjennomsnitt på rundt kroner. Elevane kan få dekt drygt gjennom stipend viss dei fullfører skoleåret, og skolen godkjenner skoleåret for eleven. I tillegg kan ein få studielån og reisestipend frå Lånekassa elevar på langkurs 2013/2014 Tabell 1 viser elevane som gjekk på folkehøgskolane per 1. oktober 2013 og dei fem førre åra. Statistikken for langkurs omfattar unike deltakarar, det vil seie at dei elevtala vi presenterer i dette avsnittet, syner talet på personar som har delteke på langkurs. Tala for 2013 er førebelse tal for skoleåret 2013/2014, og vil bli endra dersom nokon fell frå utdanninga seinare på året, eller ikkje får godkjent skoleåret på grunn av mykje fråvære. Tabell 1 Elevar på langkurs, prosentdel kvinner og prosentdel 20 år eller eldre per 1. oktober, fordelte på år Tal og prosent. Årstal Tal på elevar Kvinner, i prosent 20 år og eldre, i prosent % 26 % % 26 % % 28 % % 28 % 2012* % 29 % % 30 % *revidert tal Kjelde: SSB (bestilling) gjekk på langkurs per 1. oktober Det var 227 færre enn året før. Dette tilsvarar ein reduksjon i talet på deltakarar på tre prosent. Det er ei overvekt av kvinnelege elevar. I 2013 var kvinnedelen på 54 prosent, men tabellen viser at prosentdelen nokre år tidlegare låg på over seksti prosent, og at det har vore ein gradvis nedgang dei siste åra. 2 Langkurs blir definerte som kurs som varar 95 dagar eller meir, fordelte over minst 16 1/2 veke. Undervisningsprogrammet må ifølgje 4 vere på minst 24 timar per veke, med minimum fire timar per dag. Laurdag er normalt skoledag (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006).

4 kap 6 4 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR Flest åringar, men prosentdelen over 20 år aukar I underkant av tretti prosent av elevane var 20 år eller eldre (tabell 1). Men talet på elevar over 20 år har auka frå til dei siste fem åra, og prosentdelen av elevmassen som er i denne aldersgruppa, har auka frå 26 prosent til 30 prosent i perioden. Figur 1 Elevar på langkurs per 1. oktober, fordelte på alder Prosent. N= år og yngre år år år Figur 1 viser aldersfordelinga blant elevane i 2013 meir detaljert. Hovudvekta av elevane, 67 prosent, var 18 eller 19 år gamle. 3 prosent av elevane var under 18 år. Denne elevgruppa har gått ned frå omtrent det dobbelte dei siste seks åra. Prosentdelen deltakarar frå 20 til 24 år ligg på 28 prosent, og har stege noko dei siste åra, medan prosentdelane over 25 år har lege konstant i perioden år eller eldre Flest deltakarar innan estetiske fag Både i 2012 og 2013 var det flest deltakarar innanfor estetiske fag og handverksfag. 34 Kjelde: SSB (bestilling) prosent av alle deltakarane på langkurs, omtrent personar, deltok på kurs i desse faga i 2013 (tabell 2). Talet på deltakarar innanfor dette hovudemnet gjekk ned med tre prosent frå året før. Deretter følgjer helse-, sosial- og idrettsfag. I 2013 gjekk noko meir enn på langkurs innanfor dette fagfeltet. Innanfor desse faga gjekk talet på deltakarar ned med fem prosent frå 2012 til I alt gjekk seks av ti av elevane på kurs innanfor dei to største hovudemna. Tabell 2 Deltakarar på langkurs per 1. oktober, fordelte på hovudemne og år Tal og prosent.* Hovudemne Tal I prosent Tal I prosent Estetiske fag og handverksfag % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag % % Samfunnsfag % % Tenesteyting og servicefag % % Humanistiske fag, trus- og livssynsfag % % Organisasjons- og leiingsfag % % Samferdsle- og kommunikasjonsfag % % Språkfag 99 1 % % Økonomi- og IKT-fag % 71 1 % Realfag, industri- og tekniske fag 30 0 % 24 0 % Totalt % % * Tabell 2 er basert på Navi sentralbase sin statistikk, medan tabell 1 er basert på statistikken til SSB. Tabell 2 viser nokre fleire deltakarar enn tabell 1 på grunn av noko ulik omarbeiding av innrapporterte data frå folkehøgskolane. Differansane er totalt 16 fleire elevar i 2012, og 31 fleire elevar i Kjelde: Navi sentraldatabase

5 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 5 kap Flest deltakarar frå Akershus og Hordaland Det finst folkehøgskolar i alle fylka i landet, og noko som tradisjonelt har skilt folkehøgskolane frå andre utdanningar, er at ein svært stor del av deltakarane vel ein skole som ligg langt unna deira eigen bustad. Tabell 3 syner bustadfylka til langkurselevane. Berre ein liten del av elevane melder adresseendring til folkeregisteret når dei byrjar på folkehøgskole, så tabellen speglar i stor grad av heimfylka til elevane. Tabell 3 Elevar på langkurs per 1. oktober, fordelte på bustadfylke Tal og prosent. Fylke Tal på elevar Prosent av alle elevane Tal på elevar per 1000 innbyggjarar* Østfold % 1,18 Akershus % 1,54 Oslo % 0,96 Hedmark % 1,78 Oppland % 1,73 Buskerud % 1,57 Vestfold % 2,06 Telemark % 1,71 Aust-Agder % 2,09 Vest-Agder % 1,82 Rogaland % 1,40 Hordaland % 1,62 Sogn og Fjordane % 2,51 Møre og Romsdal % 1,87 Sør-Trøndelag % 1,86 Nord-Trøndelag % 1,83 Nordland % 1,61 Troms % 1,44 Finnmark % 1,82 Uoppgitt fylke** % - Hele landet % 1,64 * Personar, 16 år eller eldre, per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459) ** Det manglar opplysningar om bustadfylke for 233 av elevane. Desse kan mellom anna vere utanlandske statsborgarar. Nordiske elevar kan søkje på norske folkehøgskolar på lik linje med norske. I tillegg tek nokre skolar imot elevar frå land utanfor EØS-området som har opphaldsløyve for å ta utdanning. Kjelde: SSB tabell Flest elevar kjem frå Akershus og Hordaland. I alt har 20 prosent av deltakarane bustadadresse i eit av desse fylka. Berre to prosent av langkursdeltakarane kjem frå Finnmark. På landsbasis var det 1,64 elevar på langkurs per tusen innbyggjarar som var 16 år eller eldre. Flest deltakarar i høve til innbyggjartalet hadde Sogn og Fjordane, med ein rate på 2,51. Deretter følgjer Aust-Agder og Vestfold, med ratar på 2,09 og 2,06. Færrast deltakarar hadde Oslo, med 0,96 langkurselevar per tusen innbyggjarar prosent fullfører langkurs Tabell 4 viser talet på elevar som braut av og fullførte langkurs dei siste åra. Tala blir rapporterte inn frå skolane på hausten, og var ikkje klare for skoleåret 2013/2014 på det tidspunktet dette kapittelet blei ferdigstilt. Dei nyaste dataa som ligg føre, er derfor frå 2012/2013.

6 kap 6 6 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR Tabell 4 Elevar på langkurs, fordelte på om dei har avbrote eller fullført utdanninga. 2007/ /13. Tal og prosent. Årstal Alle elevane Avbrote, i tal Fullført, i tal Fullført, i prosent 2007/08* % 2008/09* % 2009/10* % 2010/11* % 2011/12* % 2012/ % *reviderte tal Kjelde: SSB tabell I skoleåret 2012/13 var det elevar påmelde til langkurs ved folkehøgskolane i Noreg. Dette var omtrent 250 færre enn året før. I perioden 2007/ /13 har talet på elevar på langkurs auka med nesten personar av deltakarane (94 prosent) fullførte undervisningsåret, og fekk godkjent skoleåret. Å fullføre inneber at elevane har delteke på 90 prosent eller meir av undervisninga. Det var med andre ord berre seks prosent fråfall på langkurs ved folkehøgskolane, og prosentdelen har halde seg stabilt dei siste seks åra. Fråfallet er størst for elevane under 19 år (15 prosent), og minst for 19-åringane (tre prosent). Prosentdelen som har fullført og fått godkjent folkehøgskoleutdanninga, varierer noko med bustadfylka til elevane. 97 prosent av elevane frå Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag fullførte skoleåret, medan berre 88 prosent av deltakarane frå Troms gjorde det same. 6.3 Kortkurs I tillegg til langkursa tilbyr mange folkehøgskolar også kortkurs 3. Kortkurs går over færre dagar, normalt frå tre dagar til ei veke, men mange kurs, særleg dei som involverer reiser, varar lenger. Ikkje alle folkehøgskolane tilbyr kortkurs, medan dei to folkehøgskolane som berre er for seniorar, tilbyr berre kortkurs. Fagtilbodet og innhaldet til kortkursa varierer breitt. Skolane rapporterer elevtalet på kortkursa samla til SSB kvart kalenderår, og berre dei elevane som har delteke på minst 75 prosent av eit kurs, vert rapporterte inn. Talet på deltakarar på kortkurs tilsvarar ikkje talet på personar, sidan ein og same person kan ta fleire kurs, og derfor kan bli registrert som deltakar fleire gongar. Tabell 5 viser talet på deltakarar på kortkurs dei siste seks åra. 3 Kortkurs er definerte som kurs som varar minst to dagar og maksimalt 94 dagar. Undervisningsomfanget skal vere på minst 12 timar, med minst 4 timar kvar dag, for at kursa skal registrerast (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006).

7 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 7 kap på kortkurs i 2013 Tabell 5 Deltakarar på kortkurs, prosentdel kvinner og prosentdel over 50 år, fordelte på år Tal og prosent. Årstal Tal på elevar Kvinner, i prosent Over 50 år, i prosent % 71 % % 55 % % 56 % % 58 % % 58 % % 56 % Kjelde: SSB tabell I 2013 var det deltakarar på kortkurs ved folkehøgskolane i Noreg. Dette er ein reduksjon på 250 deltakarar i høve til året før, det vil seie ein nedgang på ein prosent. Samanlikna med toppåret 2009 var det færre deltakarar i Som for langkurs er det også her ei overvekt av kvinnelege elevar. I 2013 var 62 prosent av deltakarane kvinner. Dette var på det same nivået som tidlegare år Overvekt av deltakarar over 50 år Aldersfordelinga til deltakarane på kortkurs er annleis enn for langkursa. Nesten seks av ti deltakarar i 2013 er over 50 år, og prosentdelen i denne aldersgruppa har vore på over 50 prosent i heile perioden. I åra 2009 til 2013 har mellom og i denne aldersgruppa gått på kortkurs kvart år. Det totale talet på deltakarar på kortkurs i 2008 var lågare enn normalt, og det forklarar at heile 71 prosent av deltakarane dette året var 50 år eller eldre. Figur 2 Deltakarar på kortkurs, fordelte på alder Prosent. N= år år år år Figur 2 syner oss meir detaljert aldersfordelinga til kortkurselevane for Den dominerande aldersgruppa er 50 år eller eldre, medan åringane utgjer 15 prosent, og åringane utgjer 13 prosent av deltakarane. Denne aldersfordelinga har halde seg relativt uendra dei siste åra. Berre sju prosent av deltakarane på kortkurs er under 20 år gamle år eller eldre Kjelde: SSB tabell 09112

8 kap 6 8 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR Flest tek estetiske fag og handverksfag Tabell 6 Deltakarar på kortkurs, fordelte på hovudemne og år Tal og prosent Hovudemne Antall Andel Antall Andel Estetiske fag og handverksfag % % Humanistiske fag, trus- og livssynsfag % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % Samfunnsfag % % Organisasjons- og leiingsfag % % Økonomi- og IKT-fag % % Naturbruk, økologi-, miljøvern- og friluftslivsfag % % Tenesteyting og servicefag % % Språkfag % % Samferdsle- og kommunikasjonsfag 23 0 % 13 0 % Realfag, industri- og tekniske fag 0 0 % 0 0 % Totalt % % Kjelde: SSB tabell Tre av fire av deltakarane på kortkurs deltek i kurs innanfor dei tre faggruppene estetiske fag/ handverksfag, humanistiske fag og helse-, sosial- og idrettsfag. Både i 2012 og i 2013 var det flest deltakarar innanfor estetiske fag og handverksfag. 37 prosent av alle deltakarane, omtrent personar, hadde dette som hovudemne i Frå 2012 til 2013 gjekk talet på deltakarar innan estetiske fag og handverksfag ned med fem prosent. Deretter følgjer humanistiske fag, som også hadde ein stor auke i deltakartal: Frå 2012 til 2013 auka talet på deltakarar i dette hovudemnet med 19 prosent. Helse-, sosial- og idrettsfag er den tredje største faggruppa i 2013 målt i talet på deltakarar, medan talet på deltakarar for dette hovudemnet gjekk ned med sju prosent frå 2012 til 2013.

9 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 9 kap 6 Figurliste Figur 1 Elevar på langkurs per 1. oktober, fordelte på alder Prosent. N= Figur 2 Deltakarar på kortkurs, fordelte på alder Prosent. N= Tabelliste Tabell 1 Elevar på langkurs, prosentdel kvinner og prosentdel 20 år eller eldre per 1. oktober, fordelte på år Tal og prosent. 3 Tabell 2 Deltakarar på langkurs per 1. oktober, fordelte på hovudemne og år Tal og prosent.* 4 Tabell 3 Elevar på langkurs per 1. oktober, fordelte på bustadfylke Tal og prosent. 5 Tabell 4 Elevar på langkurs, fordelte på om dei har avbrote eller fullført utdanninga. 2007/ /13. Tal og prosent. 6 Tabell 5 Deltakarar på kortkurs, prosentdel kvinner og prosentdel over 50 år, fordelte på år Tal og prosent. 7 Tabell 6 Deltakarar på kortkurs, fordelte på hovudemne og år Tal og prosent. 8 Referansar Folkehøgskolene. (2014). Henta frå Folkehøyskoleloven. (2002). Lov om folkehøyskoler. Henta frå Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. (2013). For Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Forskrift til lov om folkehøyskoler. (2006). FOR nr 1158: Forskrift til lov om folkehøyskoler. Henta frå Navi Sentralbase.(2014). Henta frå Navi sentralbase NOKUT. (2013). Generelt om norsk utdanning. Folkehøgskole. Henta frå no/nokuts-kunnskapsbase/det-norske-utdanningssystemet/om-norsk-utdanning/generelt-om-norskutdanning/folkehogskole/ Utdanningsdirektoratet. (2014). Folkehøgskoler. Vitnemål, fråvær, tilleggspoeng og rapportering til Lånekassen. Henta frå Wikipedia. (2014). Folkehøgskoler i Norge. Henta frå Folkeh%C3%B8gskoler_i_Norge

10 kap 6 10 VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR Vedlegg 1: Oversikt over folkehøgskolane Fylke Folkehøgskoler Fylke Folkehøgskoler Østfold 1 Haugetun Folkehøgskole Hordaland 1 Bømlo Folkehøgskule 2 Jeløy Folkehøgskole 2 Fana Folkehøgskule 3 Skjeberg Folkehøgskole 3 Hardanger Folkehøgskule Akershus 1 Follo folkehøgskole 4 Manger Folkehøgskule 2 Holtekilden Folkehøgskole 5 Nordhordland Folkehøgskule 3 Hurdal Verk folkehøgskole 6 Sunnhordland folkehøgskule 4 Romerike Folkehøgskole 7 Voss Folkehøgskule Oslo 1 Rønningen Folkehøgskole 8 Åsane Folkehøgskole Hedmark 1 Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker Sogn og Fjordane 1 Fjordane Folkehøgskule 2 Bjerkely folkehøyskole 2 Nordfjord folkehøgskule 3 Elverum folkehøgskule 3 Sogndal Folkehøgskule 4 Hedmarktoppen folkehøyskole 4 Sunnfjord Folkehøgskule 5 Solbakken folkehøgskole Møre og Romsdal 1 Borgund Folkehøgskole 6 Toneheim folkehøgskole 2 Høgtun Folkehøgskole Oppland 1 Hadeland folkehøgskole 3 Molde Folkehøgskole 2 Nansenskolen 4 Møre Folkehøgskule 3 Ringebu Folkehøgskule 5 Nordmøre Folkehøgskule 4 Toten Folkehøgskole 6 Sunnmøre Folkehøgskule 5 Valdres folkehøgskule Sør-Trøndelag 1 Fosen folkehøgskole 6 Viken Folkehøgskole 2 Fredly folkehøgskule Buskerud 1 Buskerud Folkehøgskole 3 Peder Morset folkehøgskole 2 Danvik Folkehøgskole 4 Rødde Folkehøgskole 3 Hallingdal Folkehøgskule 5 Torshus Folkehøgskule 4 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 6 Trøndertun folkehøgskole 5 Ringerike Folkehøgskole Nord-Trøndelag 1 Bakketun Folkehøgskole 6 Ål Folkehøgskole og kurssenter for døve 2 Namdals folkehøgskole Vestfold 1 Nestor seniorutvikling 3 Skogn Folkehøgskole 2 Skiringssal Folkehøyskole 4 Sund folkehøgskole 3 Stavern folkehøyskole Fredtun Nordland 1 Lofoten folkehøgskole Telemark 1 Grenland Folkehøgskole 2 Nordnorsk Pensjonistskole 2 Sagavoll Folkehøgskole 3 Sandvik folkehøgskole 3 Seljord Folkehøgskule 4 Vefs Folkehøgskole - Toppen Aust-Agder 1 Folkehøgskolen Sørlandet Troms 1 Folkehøgskolen 69 nord 2 Risøy Folkehøyskole 2 Soltun Folkehø 3 Setesdal Folkehøgskole - motorsportskolen 3 Trondarnes Folkehøgskole Vest-Agder 1 Agder Folkehgskole Finnmark 1 Pasvik Folkehøgskole Rogaland 1 Jæren folkehøgskule 2 Øytun folkehøgskole 2 Karmøy Folkehøgskule 3 Lundheim folkehøgskole 4 Solborg Folkehøgskole