Opplæring gjennom Nav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring gjennom Nav"

Transkript

1 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent av desse hadde nedsett arbeidsevne, var arbeidssøkjarar, og hadde annan Nav-status. 26 prosent av tiltaksdeltakarane fekk opplæring. Hovudfunn Stadig færre på arbeidsretta tiltak får opplæring. Det er ein trend vi har sett sidan Nedgangen frå 2012 til 2013 var på 4 prosentpoeng. Nedgangen gjeld for både arbeidssøkjarar og for dei med nedsett arbeidsevne, men bruken av opplæring har sokke raskare for dei med nedsett arbeidsevne enn for arbeidssøkjarar. Dei med låg utdanning får mindre opplæring enn dei med høg utdanning. Det er store variasjonar i bruk av opplæring som tiltak mellom fylka. Oslo brukar klart mest opplæring. I gjennomsnitt fekk 56 prosent av arbeidssøkjarane på tiltak i Oslo opplæring. Til samanlikning fekk berre sju prosent av arbeidssøkjarane på tiltak i Sogn og Fjordane opplæring.

2 kap 10 2 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV i Om Nav Arbeids- og Velferdsforvaltninga (Nav) blei etablert 1. juli 2006, og var ei samanslåing av tidlegare Aetat, trygdekontor og sosialkontora i kommunane. Nav forvaltar omtrent ein tredel av statsbudsjettet, og administrerer ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å styre og utvikle Nav, og har det overordna ansvaret for at Nav når måla sine og omsett politiske føringar til praktisk handling. Direktoratet ligg under Arbeids- og sosialdepartementet. På landsbasis er det 456 Nav-kontor med tilsette av dei er tilsette i staten, medan er tilsette i kommunane. I tillegg til dei lokale kontora finst det over hundre spesialeiningar, som løyser sentraliserte oppgåver som førstelinjetenesta ikkje kan utføre. Nav og Vox Nav og Vox samarbeider om ulike opplæringstiltak og aktivitetar. Til dømes har BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet) blitt arrangerte for tiltaksdeltakarar i Nav. Sidan 2010 har òg Vox og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeidd om opplæring av Nav-leiarar og rettleiarar i problematikk knytt til svake grunnleggjande ferdigheiter. Definisjonar Med utdanning meiner vi her all formell utdanning gjennom det ordinære utdanningssystemet, der deltakarane får vitnemål og/eller studiepoeng. Opplæring inkluderer både formell utdanning og ikkje-formell opplæring, det vil seie kurs der deltakarane ikkje får vitnemål eller studiepoeng Arbeidsretta tiltak i Nav Nav har sett i verk ulike tiltak for å hjelpe personar utanfor arbeidslivet over i arbeid, gjennom for eksempel å styrkje deira kompetanse, motivasjon og evne til å arbeide. Situasjonen i arbeidsmarknaden og politiske føringar bestemmer omfanget og samansettinga av dei arbeidsretta tiltaka. Døme på arbeidsretta tiltak i regi av Nav er opplæring, arbeidspraksis, jobbklubb, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarknadsbedrift og varig tilrettelagd arbeid. For personar som treng meir omfattande tilbod enn det Nav sjølv kan tilby, finst tiltak som arbeidsretta rehabilitering, avklaring, oppfølging og behandling for sjukemelde yrkesaktive med samansette og lettare psykiske lidingar. Det kan òg givast tilskot til mentorar for personar som treng praktisk hjelp og rettleiing for å kunne delta på andre tiltak. I tillegg kan arbeidsgivarar få lønstilskot for å tilsette personar som har vanskar med å kome inn på arbeidsmarknaden på vanlege løns- og arbeidsvilkår. For å delta på tiltak må ein vanlegvis vere registrert som arbeidssøkjar 1 eller ha nedsett arbeidsevne 2. Somme tiltak er òg aktuelle for sjukemelde som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. 1 Før oktober 2012 blei arbeidssøkjarar på tiltak kalla ordinære tiltaksdeltakarar. 2 I praksis blir personar klassifiserte til å ha nedsett arbeidsevne gjennom to måtar: anten ved at dei har rett på Arbeidsavklaring (tidlegare attføring), eller at Nav og personen det gjeld, i fellesskap har kome fram til at bistandsbehovet er betydeleg.

3 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 3 kap 10 Dei fleste arbeidsretta tiltaka vil innebere ei eller anna form for læring, men i dei kommande avsnitta vil vi i hovudsak konsentrere oss om opplæringstiltak, der opplæring og arbeidskvalifisering er hovudføremålet med aktiviteten. Vi ser først og fremst på statistikk frå 2013, men der det er relevant, samanliknar vi med tidlegare år. Informasjonen og tala i kapittelet er henta frå Nav si heimeside (Nav, 2014). Unnataket er utdanningsstatistikk, som vi har bestilt frå Nav Opplæringstiltak Arbeidsmarknadskurs og ordinær utdanning Målet med opplæringstiltak er å kvalifisere personar utanfor arbeidslivet til ledige jobbar. Opplæringstiltak blir òg i somme tilfelle bruka for å hindre at folk fell ut av arbeidslivet, eller for å hjelpe personar som er i ein usikker sysselsettingssituasjon, og som treng kvalifisering. Det er då gjerne snakk om sjukemelde. Opplæring går vanlegvis føre seg i form av ulike typar arbeidsmarknadskurs (AMO-kurs). Dette er korte, yrkesretta kurs, der opplæringa kan vare i inntil ti månadar. 3 Samansettinga av AMOkurs varierer ut frå behova i arbeidsmarknaden lokalt. Deltakarane må ha fylt 19 år. Nav kan òg gi støtte til utdanning i det ordinære utdanningssystemet. Dette tilbodet rettar seg mot personar med nedsett arbeidsevne, og deltakarane må vere over 26 år. Utdanninga kan vare inntil tre år i opplæring gjennom Nav kvar månad Tabell 1 syner kor mange personar som deltok på ulike arbeidsretta tiltak per månad i 2012 og i Det var flest deltakarar i vårmånadane, og færrast i juli. Dei årsstatistikkane som blir presenterte i dette kapittelet, viser gjennomsnittstalet per månad for året det gjeld. Somme personar kan ha delteke på fleire ulike tiltak i løpet av eitt år. Det er dermed talet på deltakarar, og ikkje talet på unike personar, som blir presenterte. 4 Tabell 1 Tiltaksdeltakarar, fordelte på tiltakstype og år. Månadsgjennomsnitt Tal og prosent. Tiltak Tiltaksdeltakarar, i tal Prosent av alle tiltaksdeltakarane Tiltaksdeltakarar, i tal Prosent av alle tiltaksdeltakarane Arbeidspraksis % % Opplæring % % Oppfølging % % Tilrettelagt arbeid % % Lønstilskot % % Avklaringstiltak % % Helsemessig utgreiing/behandling % % Arbeidsretta rehabilitering % % Tilrettelegging % % Jobbskaping og eigenetablering % % Totalt % % 3 For personar som har betydelege vanskar med å kome seg inn på arbeidsmarknaden, og som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, kan opplæringa forlengast med inntil seks månader. 4 Vi har ikkje talet på unike personar som har delteke på dei ulike tiltaka per år.

4 kap 10 4 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Totalt var det i gjennomsnitt personar som deltok på arbeidsretta tiltak gjennom Nav per månad i Det var færre per månad enn i personar 26 prosent av alle tiltaksdeltakarane fekk opplæring. Det var ein nedgang på fire prosentpoeng i høve til Dermed er ikkje opplæring lenger det viktigaste arbeidsretta tiltaket, slik det var i 2012, men er forbigått av arbeidspraksis. I 2013 fekk deltakarar arbeidspraksis månadleg, og tiltaket omfatta 30 prosent av tiltaksdeltakarane. Det var ein auke på eit prosentpoeng sidan Utanom arbeidspraksis og opplæring var oppfølging 5 (15 prosent), tilrettelagt arbeid 6 (14 prosent) og lønstilskot 7 (åtte prosent) dei mest utbreidde tiltaka Arbeidssøkjarar får oftast opplæring Figur 1 viser tiltaksdeltakarane sin status. 75 prosent av tiltaksdeltakarane i personar hadde nedsett arbeidsevne, 22 prosent personar var arbeidssøkjarar, medan tre prosent personar hadde annan status. Dei med annan status er ofte personar som er sjukemeldte, og står i fare for å miste jobben sin. I dei kommande avsnitta refererer vi til desse som andre på tiltak. Figur 1 Tiltaksdeltakarar, fordelte på status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. N= % 3 % 22 % Arbeidssøkjarar Nedsett arbeidsevne Andre Av dei tre ulike tiltaksgruppene var prosentdelen deltakarar på opplæringstiltak høgast blant arbeidssøkjarar. 30 prosent av arbeidssøkjarane deltok på opplæringstiltak. Blant dei med nedsett arbeidsevne var det 25 prosent personar som deltok på opplæringstiltak. Blant andre på tiltak var det seks prosent 122 personar som deltok på opplæringstiltak Opplæring som tiltak brukast mindre Sidan 2009 har månadsgjennomsnittet for talet på arbeidssøkjarar på tiltak heldt seg ganske stabilt på rundt Men prosentdelen av desse som deltek på opplæringstiltak, har sokke. 5 Oppfølging er eit tiltak for personar som treng støtte for å klare å skaffe eller behalde ein jobb, og kan innebere rettleiing, råd og bistand til jobbsøking, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheiter, tilpassing og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon, og dessutan praktiske oppgåver knytte til det å vere i arbeid eller gjennomføring av tiltaket. 6 Tilrettelagt arbeid er eit tiltak for dei som har (eller i nær framtid er venta å få) uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging, tilpassing av arbeidsoppgåver og oppfølging. Tiltaket er ikkje tidsavgrensa, men skal vurderast jamleg med tanke på overføring til andre arbeidsretta tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 7 Lønstilskot er eit tiltak som skal bidra til å auke moglegheitene for ordinært arbeid, gjennom at arbeidsgivaren får eit tilskot til tiltaksdeltakaren si lønn. Det finst både tidsavgrensa og tidsubestemt lønstilskot. Det sistnemnte er meint for personar med varig og vesentleg nedsett arbeidsevne.

5 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 5 kap 10 Figur 2 Arbeidssøkjarar på tiltak, fordelte på tiltakstype og år. Månadsgjennomsnitt Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % (N=9 284) 2003 (N=14 309) 2004 (N=16 957) 2005 (N=13 150) 2006 (N=10 139) 2007 (N=10 121) 2008 (N=10 859) 2009 (N=15 901) 2010 (N=16 119) 2011 (N=15 636) 2012 (N=16 822) 2013 (N=16 313) Opplæring Andre tiltak Figur 2 syner tilhøvet mellom arbeidssøkjarar som får opplæring, og arbeidssøkjarar som er på andre tiltak for perioden Med unnatak av åra ser vi at prosentdelen arbeidssøkjarar som deltek på opplæringstiltak per månad, har gått ned frå år til år. Medan under ein av tre arbeidssøkjarar på tiltak fekk opplæring i 2013, var det mest halvparten av arbeidssøkjarane i 2002 som fekk det. I 2013 kjem nedgangen frå 2012 først og fremst av at talet på dei som deltok på opplæringstiltak, gjekk ned i høve til talet på dei som deltok på andre tiltak (jf. tabell 1). Ei tilsvarande forklaring har vore tilfellet i dei årlege endringane vi har sett attende til I somme av åra før dette kjem nedgangen av at talet på andre tiltak auka, og dermed førte til ein relativ nedgang for prosentdelen på opplæringstiltak. Figur 3 Personar med nedsett arbeidsevne, på tiltak, fordelte på tiltakstype og år. Månadsgjennomsnitt Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % (N=61 467) 2011 (N=59 735) 2012 (N=57 396) 2013 (N=54 301) Opplæring Andre tiltak Når det gjeld tiltaksdeltakarar med nedsett arbeidsevne, har vi berre statistikk tilbake til På desse fire åra har det gjennomsnittlege månadlege deltakartalet sokke noko kvart år, frå personar i 2010 til personar i 2013.

6 kap 10 6 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Samstundes som det totale talet på tiltaksdeltakarar med nedsett arbeidsevne har sokke, har prosentdelen av desse som deltek på opplæringstiltak, òg sokke (sjå figur 3). Medan over ein av tre fekk opplæring i 2010, var det ein av fire som fekk det same i Om vi samanliknar figur 2 og 3, ser vi at den relative nedgangen i bruk av opplæring som tiltak har vore større for personar med nedsett arbeidsevne enn for arbeidssøkjarar Arbeidssøkjarar får AMO-kurs, personar med nedsett arbeidsevne får utdanning Tabell 2 viser kva for type opplæring deltakarane på opplæringstiltak fekk i prosent deltok i ordinær utdanning 8, medan 43 prosent deltok på ulike typar AMO-kurs. Tabell 2 Deltakarar på opplæringstiltak, fordelte på type opplæringstiltak og status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. Opplæringstiltak Arbeidssøkjarar på tiltak (N=4904) Nedsett arbeidsevne, på tiltak (N=13 786) Andre på tiltak (N=122) Totalt (N=18 812) AMO i bedrift 0 % 0 % 0 % Arbeidsmarknadsopplæring (AMO) 93 % 14 % 60 % 35 % Arbeidsmarknadsopplæring (AMO), enkeltplass 4 % 2 % 13 % 3 % Kvalifisering i arbeidsmarknadsbedrift 0 % 6 % 7 % 4 % Nettbasert Arbeidsmarknadsopplæring (AMO) 2 % 1 % 1 % 1 % Utdanning 1 % 77 % 19 % 57 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Om opplæringa består av ordinær utdanning eller AMO-kurs, er nært knytt til statusen til den einskilde deltakaren. Mest alle tiltaksdeltakarane som var arbeidssøkjarar i 2013, deltok på AMO-kurs, medan over tre av fire med nedsett arbeidsevne deltok i ordinær utdanning. Av andre på tiltak som fekk opplæring, var AMO-kurs det vanlegaste. Omtrent tre av fire av andre på tiltak deltok på AMO-kurs Demografiske skilnader i bruk av opplæringstiltak Opplæringstiltak vanlegast for arbeidssøkjarar mellom 30 og 59 år I 2013 var det flest tiltaksdeltakarar mellom 30 og 39 år personar 27 prosent av alle tiltaksdeltakarane høyrde til denne aldersgruppa. Nesten like mange var mellom 40 og 49 år. Det var færrast tiltaksdeltakarar i dei yngste og eldste aldersgruppene. Fire prosent var 19 år eller yngre, eller 60 år eller eldre. Aldersskilnaden mellom dei på opplæringstiltak og dei som deltek på andre tiltak, er ikkje spesielt stor, men dei på opplæringstiltak er litt yngre enn dei på andre tiltak. 8 Vi veit ikkje kva for type ordinær utdanning tiltaksdeltakarane har fått.

7 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 7 kap 10 Tabell 3 Tiltaksdeltakarar, fordelte på alder, tiltakstype og status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. Nav-status Tiltak 19 år (N=2 686) år (N=9 793) år (N=9 900) år (N=19 394) år (N=17 654) år (N=10 546) 60 år + (N=2 742) Arbeidssøkjarar på tiltak (N=16 313) Opplæringstiltak Andre tiltak 6 % 94 % 21 % 79 % 34 % 66 % 38 % 62 % 37 % 63 % 37 % 63 % 28 % 72 % Nedsett arbeidsevne på tiltak (N=54 301) Opplæringstiltak Andre tiltak 16 % 84 % 23 % 77 % 34 % 66 % 34 % 66 % 25 % 75 % 13 % 87 % 4 % 96 % Andre på tiltak (N=2 102) Opplæringstiltak Andre tiltak 2 % 98 % 11 % 89 % 8 % 92 % 7 % 93 % 5 % 95 % 4 % 96 % 2 % 98 % Totalt (N=72 716) Opplæringstiltak Andre tiltak 9 % 91 % 22 % 78 % 33 % 67 % 34 % 66 % 27 % 73 % 15 % 85 % 6 % 94 % Tabell 3 viser aldersfordelinga til tiltaksdeltakarane i 2013, fordelte på tiltakstype og Nav-status. Blant arbeidssøkjarane var opplæring mest utbreidd hjå dei mellom 30 og 59 år, med prosentdelar på høvesvis 37 og 38 prosent. Blant dei med nedsett arbeidsevne var opplæring mest utbreidd hjå dei mellom 25 og 39 år. 34 prosent av desse fekk opplæring. Medan opplæring blant arbeidssøkjarar var ganske utbreidd òg blant dei eldste, ser vi ein motsett trend blant dei med nedsett arbeidsevne. I alt 28 prosent av arbeidssøkjarane på tiltak som var 60 år eller eldre, fekk opplæring, medan den tilsvarande prosentdelen for dei med nedsett arbeidsevne berre var fire prosent. Blant andre på tiltak var opplæring relativt lite bruka uavhengig av alder. Men dei mellom 20 og 24 år fekk meir opplæring enn dei som høyrde til andre aldersgrupper Kvinner deltek oftare på opplæringstiltak enn menn Tabell 4 syner tiltaksdeltakarar etter kjønn, tiltakstype og Nav-status. I 2013 deltok i gjennomsnitt kvinner og menn på tiltak per månad. Fleire kvinner enn menn deltok òg på opplæringstiltak. Blant tiltaksdeltakarane deltok totalt sett 29 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene på opplæringstiltak. Tabell 4 Tiltaksdeltakarar, fordelte på kjønn, tiltakstype og status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. Tiltak Arbeidssøkjarar på tiltak Kvinner (N=8 307) Menn (N=8 006) Nedsett arbeidsevne, på tiltak Andre på tiltak Totalt Kvinner (N=27 417) Menn (N=26 884) Kvinner (N=1 366) Menn (N=737) Kvinner (N=37 089) Menn (N=35 627) opplæringstiltak 33 % 27 % 29 % 22 % 4 % 8 % 29 % 23 % andre tiltak 67 % 73 % 71 % 78 % 96 % 92 % 71 % 77 % Blant arbeidssøkjande kvinner deltok 33 prosent på opplæringstiltak. For dei arbeidssøkjande mennene var prosentdelen på opplæringstiltak 27 prosent. Blant kvinner med nedsett arbeidsevne deltok 29 prosent på opplæringstiltak. Den tilsvarande prosentdelen for menn var 22 prosent. Det verkar som om dei kjønnsskilnadene vi ser for 2013, har vore stabile over tid.

8 kap 10 8 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Figur 4 viser utviklinga i kjønnsfordelinga blant arbeidssøkjarar og personar med nedsett arbeidsevne på opplæringstiltak og andre tiltak sidan høvesvis 2002 og Figur 4 Deltakarar på opplæringstiltak, fordelte på kjønn, status i Nav og år. Månadsgjennomsnitt Prosent. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % Kvinner på opplæringstiltak, arbeidssøkjarar Menn på opplæringstiltak, arbeidssøkjarar Kvinner på opplæringstiltak, nedsett arbeidsevne Menn på opplæringstiltak, nedsett arbeidsevne Vi ser at prosentdelen som har fått opplæringstiltak, har bevega seg i takt og sokke jamt for begge kjønn. Dette er mest tydeleg for arbeidssøkjarane, der vi har statistikk for fleire år, men det er òg ei utvikling som vi ser blant menn og kvinner med nedsett arbeidsevne Mange på opplæringstiltak har noko høgare utdanning frå før Når Nav registrerer utdanning, er det det høgaste, sjølvrapporterte, påbegynte utdanningsnivået som gjeld. Dette avvik frå vanleg praksis og dei andre kapitla i Vox-spegelen, der det er det høgaste fullførte utdanningsnivået som vert registrert. Tabell 5 viser prosentdelen deltakarar på opplæringstiltak på kvart utdanningsnivå, totalt og etter status i Nav, per månad i Flest tiltaksdeltakarar hadde vidaregåande skole som høgaste utdanning prosent hadde dette. Men flesteparten av desse hadde ikkje fullført. 42 prosent av tiltaksdeltakarane hadde ikkje bestått vidaregåande, men hadde grunnskole eller påbegynte vidaregåande som høgaste utdanning. Dei som ikkje hadde bestått vidaregåande, deltok i mindre grad på opplæringstiltak enn dei som hadde bestått.

9 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 9 kap 10 Tabell 5 Tiltaksdeltakarar, fordelte på høgaste påbegynte utdanning, tiltakstype og status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. Nav-status Arbeidssøkjarar på tiltak (N=16 313) Nedsett arbeidsevne, på tiltak (N=54 301) Andre på tiltak (N=2 102) Totalt (N=72 716) Tiltak opplæringstiltak andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak opplæringstiltak andre tiltak Grunnskole (N=10 141) 34 % 66 % 16 % 84 % 10 % 90 % 20 % 80 % Vidaregåande skole, GK og VKI (N=20 763) 24 % 76 % 22 % 78 % 10 % 90 % 22 % 78 % Vidaregåande avslutta utdanning (N=18 335) 31 % 69 % 33 % 67 % 8 % 92 % 32 % 68 % Høgare utdanning, inntil 4 år (N=10 427) 35 % 65 % 38 % 62 % 6 % 94 % 36 % 64 % Høgare utdanning, over 4 år (N=2 744) 35 % 65 % 29 % 71 % 6 % 94 % 32 % 68 % Ukjent (N=10 306) 22 % 78 % 17 % 83 % 2 % 98 % 16 % 84 % Totalt (N=72 716) 30 % 70 % 25 % 75 % 6 % 94 % 26 % 74 % (bestilling) Blant arbeidssøkjarar var dei med vidaregåande skole, både avslutta og GK og VKI, relativt sett litt svakare representerte på opplæringstiltak enn dei andre utdanningsgruppene. Men skilnadene var ikkje veldig store. Skilnadene var noko større blant tiltaksdeltakarar med nedsett arbeidsevne. Dei som har høgare utdanning inntil fire år, skil seg ut som gruppa med den høgaste prosentdelen på opplæringstiltak. 38 prosent i denne utdanningsgruppa deltok på opplæringstiltak i Dei med grunnskole deltok relativt sett minst. 16 prosent i denne utdanningsgruppa deltok på opplæringstiltak. Men vi skal vere forsiktige med å legge for mykje i desse resultata. Tala viser den høgaste sjølvrapporterte, påbegynte utdanninga, og vi kjenner ikkje utdanningsnivået til 14 prosent av deltakarane Geografiske skilnader i bruk av opplæring som tiltak Tabell 6 syner kor stor prosentdel av dei arbeidsretta tiltaka i fylka som var opplæringstiltak i 2013, og kor stor del av opplæringstiltaka som var utdanning. Bruken av opplæring som tiltak varierte mykje mellom fylka. Variasjonen i bruk var størst for arbeidssøkjarar (7 56 prosent), og ein del mindre for dei med nedsett arbeidsevne (18 37 prosent). Prosentdelen av opplæringstiltak som var utdanning, varierte òg mykje. Bruken av utdanning som opplæringstiltak for arbeidssøkjarar var jamt over veldig låg, og varierte mellom 0 og 14 prosent. Dette er ikkje overraskande, med tanke på at dette er eit tilbod som er retta mot dei med nedsett arbeidsevne. For personar med nedsett arbeidsevne varierte prosentdelane med opplæringstiltak som fekk utdanning, frå 62 til 93 prosent.

10 kap VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV Tabell 6 Del av arbeidsretta tiltak som er opplæring og del av opplæringstiltak som er utdanning, fordelte på fylke og status i Nav*. Månadsgjennomsnitt Prosent. Fylke Arbeidssøkjarar på tiltak Prosentdel av dei arbeidsretta tiltaka som er opplæring Prosentdel av opplæringstiltaka som er utdanning Nedsett arbeidsevne, på tiltak Prosentdel av dei arbeidsretta tiltaka som er opplæring Prosentdel av opplæringstiltaka som er utdanning Østfold 23 % 1 % 23 % 91 % Akershus 32 % 1 % 26 % 71 % Oslo 56 % 0 % 37 % 62 % Hedmark 32 % 1 % 27 % 79 % Oppland 15 % 3 % 22 % 87 % Buskerud 25 % 1 % 23 % 78 % Vestfold 30 % 3 % 26 % 85 % Telemark 38 % 1 % 24 % 73 % Aust-Agder 14 % 5 % 22 % 93 % Vest-Agder 21 % 2 % 22 % 86 % Rogaland 20 % 2 % 18 % 70 % Hordaland 24 % 1 % 27 % 79 % Sogn og Fjordane 7 % 14 % 26 % 68 % Møre og Romsdal 15 % 3 % 22 % 87 % Sør-Trøndelag 18 % 4 % 22 % 74 % Nord-Trøndelag 11 % 4 % 24 % 92 % Nordland 21 % 2 % 23 % 81 % Troms 19 % 2 % 30 % 83 % Finnmark 27 % 2 % 24 % 79 % Heile landet 30 % 1 % 25 % 77 % * Opplæring som tiltak for andre på tiltak inkluderte berre 122 personar på landsbasis i 2013 (jf. tabell 2). 19 prosent av desse deltok i ordinær utdanning. Datagrunnlaget består av svært få personar i gjennomsnitt per månad per fylke, og er for lite til å seie noko om skilnader mellom fylka. Andre på tiltak er difor utelatne frå tabellen. Oslo skil seg klart ut som det fylket som bruka opplæring som tiltak oftast. Dette gjeld spesielt for arbeidssøkjarar, der 56 prosent fekk opplæring, men òg for personar med nedsett arbeidsevne, der 37 prosent fekk opplæring. Nav i Oslo nytta i større grad enn andre fylke AMO-kurs, og hadde den lågaste prosentdelen av deltakarane sine på opplæringstiltak i ordinær utdanning. Under ein halv prosent av arbeidssøkjarane på opplæringstiltak og 62 prosent av tiltaksdeltakarane med nedsett arbeidsevne på opplæringstiltak i Oslo, fekk utdanning. I den motsette enden finn vi Sogn og Fjordane. Sju prosent av arbeidssøkjarane på tiltak her fekk opplæring i Sogn og Fjordane skil seg òg ut ved at dei hadde den høgaste prosentdelen arbeidssøkjarar på opplæringstiltak 14 prosent i ordinær utdanning. Det var likevel 26 prosent av dei med nedsett arbeidsevne på tiltak i Sogn og Fjordane som fekk opplæring. Andre fylke som relativt sett bruka opplæring ofte, var Telemark og Hedmark, medan Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Møre og Romsdal er fylke som relativt sjeldan bruka opplæring som tiltak, spesielt for arbeidssøkjarar. Utdanning som opplæringstiltak for dei med nedsett arbeidsevne var mest vanleg i Aust- Agder. Her fekk 93 prosent av dei med nedsett arbeidsevne ordinær utdanning. 92 prosent fekk det i Nord-Trøndelag, og 91 prosent fekk det i Østfold.

11 VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 11 kap 10 Figurliste Figur 1 Tiltaksdeltakarar, fordelte på status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. N= Figur 2 Arbeidssøkjarar på tiltak, fordelte på tiltakstype og år. Månadsgjennomsnitt Prosent. 5 Figur 3 Personar med nedsett arbeidsevne, på tiltak, fordelte på tiltakstype og år. Månadsgjennomsnitt Prosent. 5 Figur 4 Deltakarar på opplæringstiltak, fordelte på kjønn, status i Nav og år. Månadsgjennomsnitt Prosent. 8 Tabelliste Tabell 1 Tiltaksdeltakarar, fordelte på tiltakstype og år. Månadsgjennomsnitt Tal og prosent. 3 Tabell 2 Deltakarar på opplæringstiltak, fordelte på type opplæringstiltak og status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. 6 Tabell 3 Tiltaksdeltakarar, fordelte på alder, tiltakstype og status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. 7 Tabell 4 Tiltaksdeltakarar, fordelte på kjønn, tiltakstype og status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. 7 Tabell 5 Tiltaksdeltakarar, fordelte på høgaste påbegynte utdanning, tiltakstype og status i Nav. Månadsgjennomsnitt Prosent. 9 Tabell 6 Del av arbeidsretta tiltak som er opplæring og del av opplæringstiltak som er utdanning, fordelte på fylke og status i Nav*. Månadsgjennomsnitt Prosent. 10 Referansar Nav. (2014). Tiltaksdeltakarar. Henta frå Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Tiltaksdeltakarar

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

4Vaksne i høgare utdanning

4Vaksne i høgare utdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I HØGARE UTDANNING 1 kap 4 4Vaksne i høgare utdanning I 2013 var det 70 755 studentar på 30 år eller meir ved universitet og høgskolar her til lands. Hovudfunn To av tre studentar

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned Om tabellene "Om statistikken - " finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

tapte årsverk i 2011

tapte årsverk i 2011 662 000 tapte årsverk i 2011 Av Jorunn Furuberg, Xu Cong Qiu og Ola Thune Samandrag I 2011 gjekk til saman 662 000 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dette er ein auke

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEGELEN 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fekk 348 prosjekt tildelt 104 millionar kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

tapte årsverk i 2010

tapte årsverk i 2010 655 000 tapte årsverk i AV JORUNN FURUBERG, XU CONG QIU OG OLA THUNE Samandrag I gjekk til saman 655 000 årsverk bort som følgje av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid blant personar i alderen

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring 2013 Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring Forfattarar: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Ei forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

NAV i tal og fakta 2016

NAV i tal og fakta 2016 NAV i tal og fakta 2016 Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tenester til 2,8 mill. menneske 60 ulike stønader og ytingar Tenester mot arbeid Sosiale tenester NAVs prioriteringar FLEIRE I ARBEID BETRE BRUKARMØTE

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå november 2007

Arbeidsmarkedet nå november 2007 Arbeidsmarkedet nå november 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jorunn Furuberg, jorunn.furuberg@nav.no, 29.

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer