Nesten personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13."

Transkript

1 VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa i 2012/13, fullførte i løpet av perioden. Buskerud, Finnmark, Akershus og Hordaland har størst deltaking i høve til innbyggjartalet. Vest-Agder og Sogn og Fjordane har minst deltaking. Fagområdet økonomiske og administrative fag har 37 prosent av deltakarane. 63 prosent tek opplæring som er knytt til formell utdanning, kor av 2 prosent er på universitetsog høgskolenivå, ni prosent er på fagskolenivå, og tolv prosent er i vidaregåande opplæring. 8.1 Innleiing om offentleg godkjende nettskolar Undervisning og opplæring ved hjelp av digitale og nettbaserte løysingar har utviklet seg raskt dei siste tiåra. Dei offentleg godkjende nettskolane, som dette kapittelet skal handle om, oppsummerte innsatsen sin i rapporten Nyvinninger og Utfordringer (Gjelsvik, 2013). Der blir det nemnt at det finst nokre teknologiske pionerar blant dei offentleg godkjende nettskolane.

2 kap 8 2 VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR Skolane har dessutan medverka ved å utarbeide nye lærarroller og undervisningskonsepter, i samspel med teknologien. Det inneber løysingar for rettleiing og oppfølging av einskildelevar, og bruk av sosial læring med økt studentaktivitet, autonomi og råderett over sin eigen studiesituasjon. Somme av dei offentleg godkjende nettskolane tok i bruk elektroniske læringsplattformer før Internett blei lansert. Ein del av desse har erfaring med eigenutvikla løysingar. Andre skolar har kome til seinare, og har valt ferdige plattformsløysingar, men kombinasjonane av eige utviklingsarbeid og kjøp av løysingar er utbreidde. Ut frå ulike behov, fagområde og studietilbod har skolane skapt måtar å drive opplæring på, gi tilbakemelding, formidle materiell, skape diskusjonsforum og samle inn oppgåver. Dei offentleg godkjende nettskolane dekkjer ulike opplæringsbehov. Derfor er somme av tilboda ved nettskolane individuelle og nettbaserte, medan andre studium inneber samlingar eller andre læringsarenaer som går føre seg i sanntid og/eller med fysiske møte. Nettskolane kan òg leggje opp til fellesskapar som ikkje er obligatoriske for deltakarane. Skolane har dermed erfaring med å skape opplæringstilbod som kombinerer teknologisk, pedagogisk og fagleg tilnærming. i Offentleg godkjende nettskolar Omgrepet nettskolar ble innført med vaksenopplæringslova i Tidlegare blei omgrepet fjernundervisningsinstitusjon bruka. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har sidan 2006 hatt ansvaret for å godkjenne nettskolane. Vilkåra for godkjenning er at nettskolen har eit ideelt føremål, og at han har fjernundervisning som hovudføremål. Lova nemner tre overordna mål for drifta til nettskolane. Ein godkjend nettskole skal: utvikle fjernundervisning som opplæringsmetode gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikra opplæring for å møte behova til den einskilde i samfunns- og arbeidsliv utvikle opplæringstilbod som er lagde til rette for den einskilde ut frå føresetnader og behov Avgrensning av kapittelet I dette kapittelet skal vi sjå nærmare på data frå dei offentleg godkjende nettskolane i Norge. 16 godkjende nettskolar rapporterte for skoleåret 2012/13. To av desse rapporterte for første gong. Det er mange andre tilbydarar som har nettbaserte eller fleksible opplæringar. Både private verksemder og offentlege universiteter og høgskolar eller fagskolar kan tilby dette. Men det finst ikkje noka einskapleg datainnsamling for slik opplæring frå desse verksemdene. Kapittelet handlar derfor berre om dei offentleg godkjende nettskolane. Dei offentleg godkjende nettskolane rapporterer inn kor mange deltakarar dei har registrert på opplæring og kursfullføring per skoleår. Ei kursfullføring tilsvarar at personen har fått vitnemål, kursbevis eller på ein annan måte fyller krava til han eller ho som har gjennomgått opplæringa. Skolane rapporterer dessutan inn opplysningar om deltakarar dei har på kurs per 1. oktober kvart år, men denne rapporteringa blir ikkje omtala her. Dette kapittelet handlar om deltakarar per skoleår og prosentdelar av fullføringar, og fokuset ligg på nøkkeltal som fordeling på bakgrunnsvariablar og omfang innan fagområde og utdanningsnivå.

3 i VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 3 kap 8 Individbasert statistikk frå 2011 Rapporteringsrutinar med individbasert statistikk ble innført for dei godkjende nettskolane frå Nettskolane rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB kontrollerer og gjer koblingar av data frå nettskolane til andre registerdata. Statistikk om nettskolane sin kursaktivitet som er publisert frå 2012, vil ikkje kunne samanliknast med tidlegare nettskolestatistikk (Statistisk sentralbyrå, 201). Dei nye rapporteringsrutinane fører til eit omfattande registreringsarbeid for nettskolane. Skolane rapporterer på mange nye variablar og kategoriseringar. Det vil ta nokre registreringsrundar å vurdere eventuelle behov for justering av variablane og kategoriane. Nye rutinar kan òg føre til feilkjelder. 8.2 Deltakarar og fullføringar Over 80 prosent fullfører i løpet av eitt år Dei offentleg godkjende nettskolane registrerte deltakarar på studia sine i løpet av skoleåret 2012/13. Figur 1 viser kva for år desse deltakarane starta på studiet, og prosentdelen som fullførte i 2012/13. I overkant av halvparten starta på studiet i løpet av dette skoleåret, medan omtrent 30 prosent hadde oppstart året før, i 2011/12. Frå tidlegare rapporteringar frå nettskolane veit vi at dei aller fleste som startar på nettskolestudium, fullfører i løpet av oppstartsåret. I 2012/13 fullførte 8 prosent av dei som hadde starta opp det same året. Av dei som heldt fram med studia sine i 2012/13 etter oppstart i 2011/12, fullførte 0 prosent. Den totale prosentdelen som fullførte blant alle dei registrerte deltakarane i 2012/13, var på 6 prosent. Figur 1 Deltakarar som fullførte, fordelte på registrert startår. 2012/13. Prosent. Totalt (N=11 87) 6 Uoppgitt (N=83) 2012/13 (N=6 299) /12 (N=3 691) /11 (N=1 07) /10 (N=18) 6 Juni 2009 og tidlegare (N=11) 7 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Fullføringar i prosent

4 kap 8 VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 8.3 Kjønn, alder og bostedsfylke Flest kvinner og unge Flere kvinner enn menn deltar ved de offentlig godkjente nettskolene. Tabell 1 viser antall Fleire kvinner enn menn deltek ved dei offentleg godkjende nettskolane. Tabell 1 viser talet på deltakarar fordelte på kjønn og aldersgrupper, i tillegg til prosentdelar for fullføring. Av deltakarar var 6 prosent kvinner. Det er liten skilnad i prosentdelen som fullfører blant kvinner (6 prosent) og menn (67 prosent). Deltakarane mellom 20 og 29 år er den største aldersgruppa, og utgjer 38 prosent. Noe færre, 31 prosent, er i 30-årene. 22 prosent er i 0-årene, medan åtte prosent er eldre. I desse aldersgruppene varierer fullføringsdelen mellom 6 og 68 prosent. Berre den yngste aldersgruppa, ein prosent av deltakarane, har ein høgare fullføringsgrad, på 72 prosent. Tabell 1 Deltakarar og prosentdel fullføringar, fordelte på kjønn og alder. 2012/13. Tal og prosent. Kjønn Deltakarar, i tal Fullføringar, i prosent Kvinner % Menn % Alder 19 år eller yngre % år 66 6 % år % 0 9 år 2 6 % 0 år eller eldre % Totalt % Buskerud, Finnmark, Akershus og Hordaland har høgaste deltakingsrate Ser vi på nettskoleaktiviteten med utgangspunkt i bustadfylket til deltakarane, har Oslo, Akershus og Hordaland størst tal på deltakarar. Tabell 2 viser deltaking per fylke i tal, prosent og rate. Dei tre fylka med størst befolkning har høvesvis 1 30, 1 83 og deltakarar. Viss vi tek bort dei 680 deltakarane med uoppgitt bustadfylke, utgjer desse fylka høvesvis 1, 13 og 12 prosent av dei deltakarane som har oppgitt kva for fylke dei tilhøyrer. Dei fylka der det er lågast tal på deltakarar, er Sogn og Fjordane (173), Finnmark (211) og Agderfylka (223 og 22). Kvart av desse fylka har dermed tilnærma to prosent av deltakarane. Ti av fylka har ein prosentdel deltakarar på tre til fem prosent. For å vurdere deltakinga fylka imellom ser vi på talet på deltakarar ved nettskolane i høve til innbyggjartal. Ser vi hele landet under eitt, er det 2,7 deltakarar per tusen innbyggjarar. Spennet mellom lågaste og høgaste deltakingsrate fylkesvis går fra Vest-Agder, med 1,61, til Buskerud, med 3, deltakarar per tusen innbyggjarar. Finnmark har nest best deltakingsrate (3,1). Deretter kjem Akershus (3,33) og Hordaland (3,2). Resten av dei fylka som trekkjer opp snittraten, er Hedmark (3,06) og Oslo (2,99). Dermed har dei tre mest folkerike fylka òg høg deltaking i høve til innbyggjartalet. Fire av dei fem fylka med størst tal på deltakarar har òg høge deltakingsratar. Finnmark skil seg ut blant desse fylka ved å ha lågt innbyggjartal, det lågaste per fylke. Det låge talet på nettskoledeltakarar gir, sett i høve til innbyggjartalet, nesten den høgaste deltakingsraten.

5 VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR kap 8 Tabell 2 Deltakarar*, fordelte på fylke. 2012/13. Tal, prosent og rate. Fylker Tal på deltakarar Deltakarar, i prosent Tal på deltakarar per 0 innbyggjarar** Østfold 2 % 2,30 Akershus % 3,33 Oslo % 2,99 Hedmark 88 % 3,06 Oppland 16 % 2,71 Buskerud % 3, Vestfold 0 % 2,61 Telemark 37 3 % 2,8 Aust-Agder % 2,8 Vest-Agder 22 2 % 1,61 Rogaland 87 8 % 2,0 Hordaland % 3,2 Sogn og Fjordane % 1,99 Møre og Romsdal 98 % 2,39 Sør-Trøndelag 7 % 2,3 Nord-Trøndelag % 2,72 Nordland 26 % 2,19 Troms 38 3 % 2,68 Finnmark % 3,1 Heile landet % 2,7 * Dei 680 deltakarane med uoppgitt bustadfylke er utelatne **Berekna frå innbyggjartal, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB) tabell 079) 8. Fagfelt og nivå Ein av tre deltakarar går på økonomiske og administrative fag Dei offentleg godkjende nettskolane har klart flest deltakarar innan fagfeltet økonomiske og administrative fag. Dei 322 deltakarane utgjer over ein tredjedel av alle deltakarane. Prosentdelen som fullførte studium innan økonomiske og administrative fag, utgjorde 2 prosent av alle dei registrerte deltakarane totalt i 2012/13. Figur 2 viser prosentdelar for deltaking og fullføring per fagfelt. Resten av fagfelta har mellom elleve og sju prosent av deltakarane, medan det for to prosent av deltakarane ikkje er oppgitt fagfelt. Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk er fagfeltet med nest flest deltakarar (1 312). Deretter kommer helse-, sosial- og idrettsfag har 1 233, og samferdsle- og sikkerheits- og andre servicefag har deltakarar. Samferdsle- og sikkerheits- og andre servicefag har den høgaste prosentdelen som fullfører, med bortimot 90 prosent. Naturvitskaplege, handverks- og tekniske fag har den nest høgaste fullføringsgrad, med i overkant av 70 prosent. Deretter kjem økonomiske og administrative fag og lærarutdanningar og pedagogiske fag. Bortsett frå for allmenne fag er det innan alle fagfelta ein større prosentdel som fullfører enn som ikkje fullfører.

6 kap 8 6 VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR Figur 2 Deltakarar per fagfelt*, fordelte på om dei har fullført eller ikkje. 2012/13. Prosent. Økonomiske og administrative fag (N= 322) 2 11 Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk (N=1 312) 7 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) 6 Samferdsle- og sikkerheits- og andre servicefag (N=1 198) 9 1 Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitskapelege, handverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) % 10 % 20 % 30 % 0 % Fullført Ikkje fullført * Fagfelta følgjer Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Sidan det berre var få deltakarar innan primærnæringsfag, er desse lagde under naturvitskaplege, handverks- og tekniske fag. Dei fleste fagfelta har ei kjønnsfordeling som speglar av at kvinnene er i fleirtal blant deltakarane ved nettskolane. Fire fagfelt skil seg ut. Ved to av desse er mennene i fleirtal, sjå figur 3. Innan samferdsle- og sikkerheits- og andre servicefag er prosentdelen menn på 86 prosent. Mennene utgjer prosent innan naturvitskaplege, handverks- og tekniske fag, og fagfeltet har dermed den mest likestilte kjønnsfordelinga. Kvinnene er i stort fleirtal innan helse-, sosial- og idrettsfag og lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk. Det er omtrent 90 prosent kvinner blant deltakarane på begge desse fagfelta. Figur 3 Deltakarar per fagfelt*, fordelte på kjønn. 2012/13. Prosent. Fagfelt i alt (N=11 87) Økonomiske og administrative fag (N= 322) Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk (N=1 312) Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) Samferdsle- og sikkerheits- og andre servicefag (N= 1 198) 1 86 Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitskaplege, handverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) % 20 % 0 % 60 % 80 % % Kvinner, i prosent Menn, i prosent * Fagfeltene følger Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Da det kun var få deltakere innen primærnæringsfag, er disse lagt under naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag. Kilde: Statistisk sentralbyrå To av tre deltakarar på formell utdanning Dei fleste deltakarane på offentleg godkjende nettskolar tek studium i tilknyting til det formelle utdanningssystemet. Den største gruppa på 2 prosent går på studium som er knytte

7 VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 7 kap 8 til universitets- og høgskolesektoren. Høvesvis ni og tolv prosent går på opplæring som er relatert til fagskole og vidaregåande opplæring. Dei resterande 37 prosentane går på kurs av ikkje-formell art. Vi har valt å kalle denne kategorien andre kurs, medan Statistisk sentralbyrå brukar nemninga anna utdanning. Figur viser deltaking fordelt på nivå og fagfelt. Det er stor variasjon mellom fagfelta med omsyn til kva for nivå deltakarane går på. Tre fagfelt har klar overvekt av deltakarar på universitets- og høgskolenivå. Det er samfunnsfag og juridiske fag (86 prosent), lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk (76 prosent) og økonomiske og administrative fag (6 prosent). I tillegg har naturvitskaplege, handverks- og tekniske fag høg prosentdel deltakarar på universitets- og høgskolenivå, med 3 prosent. På fagskolenivå er det helse-, sosial- og idrettsfag som har størst prosentdel, med 3 prosent, og deretter økonomiske og administrative fag (13 prosent). Allmenne fag har den klart største prosentdelen, 73 prosent, innan vidaregåande opplæring, medan helse-, sosial- og idrettsfag har 37 prosent. Innanfor fagfelta samferdsle- og sikkerheits- og andre servicefag og humanistiske og estetiske fag, derimot, er bortimot all opplæringa utanfor det formelle opplæringssystemet. Figur Deltakarar per fagfelt*, fordelte på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. Fagfelt i alt (N=11 87) Økonomiske og administrative fag (N= 322) Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk (N=1 312) 76 2 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=1 233) Samferdsle- og sikkerheits- og andre servicefag (N=1 198) Humanistiske og estetiske fag (N=1 010) Allmenne fag (N=970) Samfunnsfag og juridiske fag (N=820) Naturvitskapelege, handverks- og tekniske fag (N=7) Uoppgitt fagfelt (N=228) 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Universitet og høgskole Fagskole Vidaregåande opplæring Andre kurs * Fagfelta følgjer Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Sidan det berre var få deltakarar innan primærnæringsfag, er desse lagde under naturvitskaplege, handverks- og tekniske fag. 8. Aktiviteten til nettskolane Stor variasjon nettskolane imellom Dei 16 godkjende nettskolane som rapporterte i 2012/13, er ulike når det gjeld storleik og variasjon på studietilbodet. NKS Nettstudier er størst, med 366 deltakarar. Det utgjer prosent av dei deltakarane totalt. NKI Nettstudier er nest størst, med ein del på 22 prosent, og deretter har BI Bank og Forsikring tolv prosent kvar. Dei tre største nettskolane har dermed rapportert inn nesten 80 prosent av alle deltakarane. Deltakarane ved dei fem minste nettskolane utgjer til saman tre prosent av totalen.

8 kap 8 8 VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR NKS Nettstudier er den einaste skolen med tilbod innan alle dei fire kategoriane for nivå. Flest deltakarar er registrerte på universitets- og høgskolenivå (60 prosent). Høvesvis 13 og 10 prosent deltek på fagskolenivå og innan vidaregåande opplæring, medan 37 prosent deltek under kategorien andre kurs. To nettskolar har deltakarar innan tre av nivåkategoriane. NKI Nettstudier har elleve prosent av deltakarane på fagskolenivå, og fem prosent på universitets- og høgskolenivå, medan det meste av aktiviteten (8 prosent) går føre seg utanfor det formelle utdanningssystemet. Folkeuniversitetet Nettstudier har over halvparten av deltakarane på kurs som ikkje er relaterte til formell utdanning (7 prosent). 1 prosent av deltakarane er registrerte på vidaregåande opplæring, og to prosent deltek på fagskolenivå. BI Bank og Forsikring har heile aktiviteten sin på universitets- og høgskolenivå. Senter for eiendomsfag har 9 prosent aktivitet på dette nivået. Opplæringskonsult AS har bortimot heile aktivitet på fagskolenivå (9 prosent), og Akademiet Nettstudier har 76 prosent av deltakarane på det same nivået. Resten av deltakarane på fagskolenivå er blant deltakarane på Norsk Industri nettskole (38 prosent) og på Norges Byggskole ( prosent). Alle deltakarane ved ecademy tek vidaregåande opplæring, medan Luftfartsskolen har 13 prosent på dette nivået. Alle dei andre deltakarane ved dei offentleg godkjende nettskolane er registrerte som deltakarar på kurs utan tilknyting til formell opplæring. Figur Deltakarar per institusjon*, fordelte på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. Totalt alle institusjonane (N=11 87) NKS Nettstudier (N= 366) NKI Nettstudier (N=2 88) 11 8 BI Bank og Forsikring (N=1 387) Akademiet Nettstudier (N=09) 76 2 CampusOnline.no (N=32) Norsk Industri nettskole (N=30) Opplæringskonsult AS (N=327) Norsk Nettskole AS (N=23) Senter for eiendomsfag (N=219) Luftfartsskolen (N=21) Folkeuniversitetet Nettstudier (N=197) ecademy (N=113) Scandinavian Language Training Institute (N=8) Folk Bibelskole (N=6) Næring og Samfunn Nettskole (N=26) Norges Byggskole (N=2) 0 % 20 % 0 % 60 % 80 % % Universitet- og høgskole Fagskole Vidaregåande opplæring Andre kurs * Nettskolane blei godkjende under andre namn enn dei Statistisk sentralbyrå oppgir. Her brukar vi dei namna som skolane er godkjende under, sjå

9 VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 9 kap 8 Figurliste Figur 1 Deltakarar som fullførte, fordelte på registrert startår. 2012/13. Prosent. 3 Figur 2 Deltakarar per fagfelt*, fordelte på om dei har fullført eller ikkje. 2012/13. Prosent. 6 Figur 3 Deltakarar per fagfelt*, fordelte på kjønn. 2012/13. Prosent. 6 Figur Deltakarar per fagfelt*, fordelte på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. 7 Figur Deltakarar per institusjon*, fordelte på utdanningsnivå. 2012/13. Prosent. 8 Tabelliste Tabell 1 Deltakarar og prosentdel fullføringar, fordelte på kjønn og alder. 2012/13. Tal og prosent. Tabell 2 Deltakarar*, fordelte på fylke. 2012/13. Tal, prosent og rate. Referansar Gjelsvik, T. (2013). Nyvinninger og Utfordringer pedagogisk utviklingsarbeid i nettskolene i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning. Henta frå Statistisk sentralbyrå. (201). Voksenopplæring, godkjende nettskoler, 2013 Om statistikken. Henta frå Voksenopplæringsloven. (2009). LOV nr 9: Lov om voksenopplæring Henta frå

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

4Vaksne i høgare utdanning

4Vaksne i høgare utdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I HØGARE UTDANNING 1 kap 4 4Vaksne i høgare utdanning I 2013 var det 70 755 studentar på 30 år eller meir ved universitet og høgskolar her til lands. Hovudfunn To av tre studentar

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1.

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 blei det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt 493 80 deltakarar. Hovudfunn Musikkfag har flest deltakarar Berre fem

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 17 000 medlemsvirksomheter 220 000 ansatte Bransjer HANDEL IDEELL, FRIVILLIGHET HELSE OG OMSORG KUNNSKAP & TEKNOLOGI REISE OG KULTUR SERVICE TRENING UTDANNING 2

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1.

I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 1 kap 6 6Folkehøgskolar I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1. Hovedfunn Talet på deltakarar

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Forfattarar: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 19. juni 2000 Aktuell utdanningsstatistikk Elevar i vidaregåande skular og lærlingar. 1. oktober 1999. Tala er førebels Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 3 2000

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Første brikke lagt i kunnskap om fagskoler Fagskolene har en viktig rolle i det norske utdanningssystemet, de skal sikre korte, yrkesrettede utdanningstilbud

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Enova-tildelingar, 2008 og 2009

Enova-tildelingar, 2008 og 2009 Enova-tildelingar, 2008 og 2009 Kva fekk Hordaland? AUD- rapport nr. 1-11 Februar 2011 2 Enova-tildelingar, 2008 og 2009 Kva fekk Hordaland? AUD-rapport nr. 1-11 Innhald Innleiing... 4 Oversikt over støtteordningane

Detaljer

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring 2013 Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring Forfattarar: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.07.2013 45416/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Eit kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked Bakgrunn I fylkesplanen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.187/05/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 28/05 Folkehøgskolebladene 14.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001 504 Ålesund Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 337. des. 90... 7 59. feb. 80... 2 35.

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Geir Martin Pilskog og Erik Sverrbo

Geir Martin Pilskog og Erik Sverrbo /24 Rapporter Reports Geir Martin Pilskog og Erik Sverrbo Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer