5Norsk og samfunnskunnskap for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5Norsk og samfunnskunnskap for"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013, og totalt i 2013 ble det avlagt norskprøver. Hovedfunn Det var flest deltakere i Oslo med deltakere Antallet avlagte prøver økte med 13 prosent fra prosent av prøvene ble avlagt av privatister Det var en økning i andelen beståtte muntlige prøver. Dette er den første økningen i beståtte muntlige prøver siden Om opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er hjemlet i Introduksjonsloven (Introduksjonsloven, 2003). Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

2 kap 5 2 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE Det er den enkelte kommune som har ansvaret, og som skal legge til rette, for norskopplæring. Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og et tilbud om norskopplæring skal gis av kommunen innen tre måneder etter at søknad eller krav om opplæring er framsatt. Kommunen skal tilby 550 timer gratis opplæring i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap for innvandrere med rett og plikt (se faktaboks) 1. Deltakere som har rett og plikt, eller bare rett, til 600 timer opplæring, kan få ytterligere opplæring i inntil timer ved behov. Innvandrere uten rett, men med plikt til å delta i norskopplæringen, må gjennomføre 250 timer opplæring og 50 timer samfunnskunnskap. Den pliktfestede norskopplæringen må gjennomføres innen tre år etter at oppholdstillatelse blir gitt første gang. Personer som har fått vedtak om opphold, som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, har plikt til å avslutte opplæringen med en prøve i norsk og en prøve i samfunnskunnskap. For andre er det frivillig å ta prøvene. Når i opplæringsløpet deltakerne melder seg opp til avsluttende prøve i norsk, blir avgjort i samråd med læreren. For de som har rett og plikt, eller bare rett, til norskopplæring, skal kommunen dekke en prøveavgift. Imidlertid kan en selv melde seg opp til prøve så mange ganger en vil. Det enkelte opplæringsstedet kan selv velge å dekke prøveavgiften flere ganger, men deltakeren har ikke krav på dette. Kommunene kan innvilge fritak fra plikten til norskopplæring. Fritak kan gis hvis personen kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller hvis tungtveiende helsemessige årsaker tilsier det (Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere, 2005). Vox har ansvar for den faglige og pedagogiske utviklingen av faget norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette innebærer å bidra til kvalitet i opplæringen, og til å bedre prøveresultatene. Vox har også ansvaret for læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, og skal bidra til utviklingen av undervisningsmetoder og læringsmateriell, og til kompetanseheving av lærere i opplæringen. i Rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Det er alderen og oppholdsgrunnlaget til den enkelte innvandrer som avgjør om vedkommende har rett og/ eller plikt til norskopplæring. Retten innebærer at en har krav på å få norskopplæringen gratis. Plikten betyr at man må gjennomføre de obligatoriske timene med norskopplæring før man kan søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. Rett og plikt til opplæring har personer mellom 16 og 55 år som enten har fått asyl, har fått opphold på humanitært grunnlag, er familiegjenforente med disse gruppene, eller har fått kollektivt vern. Rett og plikt har også familiegjenforente med norske og nordiske borgere mellom 16 og 55 år som bor i Norge. Rett, men ikke plikt til opplæring har gruppene nevnt over i alderen år. Plikt, men ikke rett har arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS-området, i alderen år. Verken rett eller plikt har arbeidsinnvandrere fra land innenfor EFTA/EØS-området og personer med midlertidig oppholdstillatelse. 1 Innvandrere som fikk oppholdstillatelse som dannet grunnlag for permanent opphold før 1. januar 2012, har rett og plikt til 300 timer opplæring, og ytterligere timer ved behov.

3 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 3 kap 5 I tillegg utvikler, vedlikeholder og informerer Vox om norsk og samfunnskunnskapsprøvene, og legger til rette for gjennomføringen av de avsluttende prøvene (Forskrift om læreplan for voksne innvandrere, 2012, Oppdragsbrev Vox, 2014). Datagrunnlaget for dette kapittelet er innhentet fra Norsk Språktest og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 5.2 Deltakelse i norskopplæringen Det var registrert deltakere i norskopplæringen andre halvår Antallet deltakere har de siste årene vært stabilt, det samme har fordelingen av deltakere per spor. Spor er et pedagogisk o g organisatorisk verktøy for å kunne tilpasse opplæringen ut fra den enkelte deltakers forutsetninger og behov. Tempo og progresjon i opplæringen vil være ulik for de ulike sporene. Sentrale kriterier ved tildeling av spor er deltakerens erfaring med bruk av skrift som redskap for læring, tidligere skolegang og morsmål. Sporinndelingen gjenspeiler dette. Spor 1: tilrettelagt for deltakerne som har liten eller ingen skolegang, og som trenger en opplæring som tar hensyn til dette Spor 2: tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang Spor 3: tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning Figur 1 viser at over halvparten av alle deltakerne i norskopplæringen går på spor 2. Det er en liten nedgang i andelen deltakere på alle spor, bortsett fra på spor 3. Her har det vært en økning i antallet deltakere på fire prosentpoeng fra Deltakere som ikke er registrert på spor, er deltakere som ikke følger opplæringen, og som selv har meldt seg opp til prøve. Figur 1 Deltakere, fordelt på spor og år Prosent. 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Kilde: IMDi 2002/03 (N=30 433) 2003/04 (N=29 317) 2004/05 (N=25 733) 2005/06 (N=24 106) 2006/07 (N=21 982) /08 (N=22 823) 2008/09 (N=26 292) 2009/10 (N=32 317) 2010 (N=42 785) Spor 1 Spor 2 Spor 3 Uten spor 2011 (N=40 704) (N=42 716) (N=42 651) 2 Fram til 2010 ble datagrunnlaget hentet ut fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI), og viste antall deltakere i undervisning per år. Fra og med 2010 blir antallet deltakere registrert av IMDi. Denne statistikken viser i tillegg personer som ikke følger undervisning, men som er meldt opp til prøve. IMDi registrerer deltakere to ganger årlig, og tallene fra og med 2010 gjelder 2. halvår.

4 kap 5 4 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE Flest deltakere i Oslo, størst andel i Troms Det er i Oslo/Akershus og i de største byene det er flest deltakere i norskopplæringen. For eksempel følger 15 prosent av alle deltakerne undervisningen i Oslo, og hele 27 prosent i Oslo og Akershus. Ser man imidlertid på andelen deltakere av alle innvandrere i et fylke, er det andre fylker som skiller seg ut. I flere av fylkene ligger andelen deltakere på rundt 15 prosent av alle innvandrerne i fylket, mens den for eksempel for Oslo ligger på fire prosent. Dette kan forklares med at mange deltakere følger norskundervisningen i mottakskommunen, men at de senere flytter til andre kommuner og fylker som Oslo. Når det gjelder fordelingen av deltakere på ulike spor, varierer dette fra fylke til fylke. Den største andelen deltakere på spor 3 finner vi for eksempel i Rogaland (31 prosent). Det motsatte ser vi i Aust-Agder, hvor ni prosent er på spor 3. Deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn (spor 1) utgjør størst andel i Troms og Finnmark (32 og 30 prosent). I Oslo er bare ni prosent av alle deltakerne på spor 1. Tabell 1 Deltakere, fordelt på fylke, spor og antall innvandrere totalt Antall og prosent. Fylke Deltakere totalt Spor 1 Spor 2 Spor 3 Ukjent spor Prosent av landet Prosent av innvandrere i fylket* Østfold % 45 % 19 % 8 % 4 % 6 % Akershus % 36 % 29 % 23 % 12 % 7 % Oslo % 79 % 13 % 0 % 15 % 4 % Hedmark % 45 % 13 % 13 % 4 % 14 % Oppland % 46 % 21 % 17 % 4 % 14 % Buskerud % 54 % 14 % 14 % 4 % 5 % Vestfold % 59 % 20 % 5 % 4 % 8 % Telemark % 52 % 24 % 2 % 2 % 5 % Aust-Agder % 63 % 9 % 6 % 2 % 10 % Vest-Agder % 55 % 10 % 16 % 4 % 12 % Rogaland % 51 % 31 % 0 % 10 % 8 % Hordaland % 57 % 29 % 1 % 11 % 11 % Sogn og Fjordane % 56 % 22 % 0 % 2 % 10 % Møre og Romsdal % 40 % 14 % 31 % 6 % 14 % Sør-Trøndelag % 48 % 25 % 0 % 3 % 4 % Nord-Trøndelag % 45 % 11 % 17 % 3 % 16 % Nordland % 57 % 14 % 5 % 5 % 14 % Troms % 41 % 17 % 10 % 4 % 17 % Finnmark % 41 % 26 % 3 % 2 % 13 % Totalt % 53 % 20 % 9 % 100 % 8 % *Beregnet på bakgrunn av Tabell: 07111: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdensdel) (F) (SSB) Kilde: IMDi 5.3 Resultater fra norskprøvene I 2013 målte norskprøvene ferdigheter på tre ulike nivå. Norskprøve 1 ble brukt som en diagnostisk test av deltakerne underveis i opplæringen, mens Norskprøve 2 og 3 var avsluttende prøver. Norskprøve 2 og 3 dokumenterte det oppnådde ferdighetsnivået hos prøvetakeren.

5 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 5 kap 5 Prøvene består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige delen består av delprøver i lytting, lesing og skriftlig produksjon. For at en prøve skal være bestått, må alle delprøvene bestås. Det ble avlagt norskprøver totalt i Dette er en økning i antall prøver på 13 prosent fra Økningen var størst for Norskprøve 3, og her steg antallet med 25 prosent for Norskprøve 3 muntlig, og 30 prosent for Norskprøveprøve 3 skriftlig. Dette kan skyldes at stadig flere kommuner krever bestått muntlig og skriftlig Norskprøve 3 for ansettelser i kommunen. Det blir likevel avlagt flest av Norskprøve 2. Det ble avlagt over skriftlige Norskprøve 2, og over prøver av muntlig Norskprøve 2. Norskprøve 2 dokumenterer et språknivå som gir fritak fra plikten til norskopplæringen, og er et tilstrekkelig nivå når det gjelder språkkrav for norsk statsborgerskap. Figur 2 Avlagte norskprøver, fordelt på år Antall Muntlig Norskprøve 2 Skriftlig Norskprøve 2 Muntlig Norskprøve 3 Skriftlig Norskprøve 3 Kilde: Norsk Språktest Økning i andelen beståtte muntlige prøver Det var en økning i andelen som besto de muntlige prøvene i 2013 sammenliknet med Muntlig Norskprøve 2 økte med to prosentpoeng fra 89 prosent til 91 prosent, og muntlig Norskprøve 3 økte med ett prosentpoeng fra 74 prosent til 75 prosent. Før 2013 må vi tilbake til året 2007 for å finne det siste året det var en økning i andelen som besto de muntlige prøvene. På de skriftlige prøvene har det derimot vært en liten nedgang i beståttandelen. Fra 2012 til 2013 sank andelen bestått med ett prosentpoeng på både skriftlig Norskprøve 2 og 3. Av de prøvene som ble avlagt i 2013, ble avlagt av privatister. Dette er 36 prosent av alle prøvene. På Norskprøve 2 besto 93 prosent den muntlige prøven, og 65 prosent den skriftlige prøven. På Norskprøve 3 besto 73 prosent den muntlige prøven, og 46 prosent den skriftlige prøven. Privatistene gjør det altså bedre enn de andre deltakerne på Norskprøve 2, men dårligere på Norskprøve 3.

6 kap 5 6 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE Figur 3 Beståtte norskprøver, fordelt på år Prosent. 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Skriftlig Norskprøve 2 Skriftlig Norskprøve 3 Muntlig Norskprøve 2 Muntlig Norskprøve 3 Kilde: Norsk Språktest 5.4 Hvem er kandidatene? Kandidater som gikk opp til en skriftlig prøve i 2013, ble bedt om å fylle ut et persondataskjema. Dette var frivillig, og 57 prosent av kandidatene på de skriftlige prøvene gjorde dette. Resultatene fra persondataskjemaet blir presentert her, og sier noe om hvem som tar prøvene, og hvilke faktorer som påvirker prøveresultatet.

7 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 7 kap 5 Tabell 2 Kandidater og andel bestått for Norskprøve 2 og 3, fordelt på kjønn, alder, utdanning, verdensdel, tid i Norge og timer opplæring Fra persondataskjema*. Antall og prosent. Kjønn Norskprøve 2 (N=8 636) Norskprøve 3 (N=3 501) Kandidater Andel bestått Kandidater Andel bestått Mann % % Kvinne % % Totalt % % Alder Under 30 år % % år % % år % % år % % 60 år eller eldre % 4 75 % Totalt % % Utdanning 0Ingen utdanning % 3 0 % Grunnskole % % Videregående skole % % Høyskole/universitet % % Annet % % Totalt % % Verdensdel Sør og Mellom-Amerika % % USA, Canada og Australia % % Europa % % Afrika % % Asia % % Totalt % % Tid i Norge Under 1 år % % 1 2 år % % 2 3 år % % 3 4 år % % 4 5 år % % Over 5 år % % Totalt % % Timer opplæring 250 eller færre % % % % % % Over 850 timer % % Totalt % % * Tallene i denne tabellen er ikke registerdata, men er hentet fra et frivillig persondataskjema 57 prosent av kandidatene på de skriftlige prøvene i 2013 valgte å svare på. Kandidater vi mangler opplysninger om er utelatt fra tabellen. Totalantallet (N) vil derfor variere. Kilde: Vox Man kan ikke ut fra disse tallene alene påvise klare sammenhenger mellom deltakernes bakgrunn og resultat. Likevel gir resultatene en indikasjon på hva som påvirker resultatene. Vi ser for eksempel at flere kvinner enn menn tar prøvene, og at kvinnene i større grad

8 kap 5 8 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE består prøvene, og at andelen som består prøvene, synker med økende alder. En faktor som bidrar til å forklare forskjellen mellom kvinner og menn, er at kvinnene i noen grad har høyere utdanning enn mennene, og en høyere andel med universitet og høyskoleutdanning. Som vi skal se, er utdanning er den faktoren som i størst grad påvirker resultatene Utdanning påvirker resultatene Av tabell 2 ser vi at andelen som består prøvene, øker med utdanningslengden. Dette gjelder både Norskprøve 2 og 3. For eksempel består bare 44 prosent av de med grunnskole Norskprøve 2, mens hele 73 prosent av de med høyere utdanning består den samme prøven. Utdanning påvirker også i stor grad resultatene i de andre faktorene i tabellen. Ser vi på resultatene i forhold til kandidatenes landbakgrunn, er det kandidater fra USA, Canada, Australia og Europa som i størst grad består prøvene, og kandidater fra afrikanske land som i minst grad består prøvene. Blant kandidatene fra europeiske land på Norskprøve 2 er andelen med høyere utdanning 60 prosent. Kandidater fra afrikanske land oppgir at de har lavere utdanning enn de andre landgruppene. Her har kun 24 prosent høyere utdanning, 28 prosent har grunnskole, og fire prosent oppgir at de ikke har noen form for utdanning. Denne forskjellen i utdanning påvirker derfor resultatene, hvor landgrupper med lav utdanning får en lavere andel bestått Kandidater uten utdanning trenger flere timer Rundt en tredjedel av alle som tok norskprøvene, mottok mindre enn 250 undervisningstimer. Det er også flest som består prøven blant kandidater som har hatt 250 eller færre undervisningstimer. For Norskprøve 2 besto 74 prosent i denne gruppen, og for Norskprøve 3 besto 60 prosent. For begge prøvene synker andelen bestått med antall undervisningstimer. Dette indikerer ikke at jo flere timer undervisning man får, desto mindre er sannsynligheten for å bestå. For ser man på hvem som har hatt mange undervisningstimer, er dette kandidater med kort utdanning. De som benytter seg av få undervisningstimer, har oftere lengre utdanning. Hele 69 prosent av de som bruker 250 timer eller færre før de tar Norskprøve 2, har høyere utdanning, og bare seks prosent har grunnskole. Av de som bruker 850 timer eller mer, har 39 prosent grunnskole. Det samme er tilfellet, for Norskprøve 3. Her har kandidatene i snitt høyere utdanning, men av de som brukte 250 timer eller færre har 73 prosent høyere utdanning og to prosent grunnskole. 18 prosent av de som brukte mer enn 850 timer før de meldte seg opp til Norskprøve 3, har kun grunnskole som høyest fullførte utdanning. Det er altså kandidatene med de beste forutsetningene som først melder seg opp til prøve. Av samme grunn er det de som har lang oppholdstid i landet, som i minst grad består prøvene. Hele 50 prosent av de med kun grunnskole har vært i Norge i over fem år før de melde seg opp til Norskprøve 3, og kun tre prosent melder seg opp innen ett år. Av de med høyere utdanning har 44 prosent meldt seg opp innen to år i Norge. På Norskprøve 2 har seks prosent av de med grunnskole meldt seg opp til prøve innen et år, mens blant de med høyere utdanning har 23 prosent meldt seg opp.

9 VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 9 kap 5 Figurliste Figur 1 Deltakere, fordelt på spor og år Prosent. 3 Figur 2 Avlagte norskprøver, fordelt på år Antall. 5 Figur 3 Beståtte norskprøver, fordelt på år Prosent. 6 Tabelliste Tabell 1 Deltakere, fordelt på fylke, spor og antall innvandrere totalt Antall og prosent. 4 Tabell 2 Kandidater og andel bestått for Norskprøve 2 og 3, fordelt på kjønn, alder, utdanning, verdensdel, tid i Norge og timer opplæring Fra persondataskjema*. Antall og prosent. 7 Referanser Forskift om læreplan for voksne innvandrere. (2012). FOR nr 358: Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Hentet fra Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere. (2005). FOR nr 341: Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere,. Hentet fra sf/sf/sf html Introduksjonsloven. (2003). LOV : Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Hentet fra Meld. St. 6. ( ). En helhetlig integreringspolitikk - Mangfold og felleskap. Oslo: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet,. Hentet fra stmeld/ /meld-st html?id= Oppdragsbrev Vox. (2014). Oppdragsbrev 2014 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,. Hentet fra c93c cbba196a2c683ef7ee/oppdragsbrev_2014_fra_bld.pdf Statistisk sentralbyrå. (2014). Tabell 07111: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdendel) (F). Hentet

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2010 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2010 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-194-4 Vox, 2010 Utforming

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Nettbasert

Detaljer

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox Vox Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter Side 1 Diverse relevant arbeid i Vox Koordinering forsøkene med fagbrev på jobb Karriereveiledning Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Kompetansepluss

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Lærerkompetanse

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Nytt navn på Vox Fra 1.januar 2017 heter vi Kompetanse Norge Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Lærerkompetanse Resultater

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Vox-speilet 2009. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2009. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2009 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2009 Voksnes deltakelse i opplæring Lene Guthu, Karl Bekkevold og Berit Gravdahl ISBN 978-82-7724-144-9 Vox, 2010 Design: Itera Gazette Trykk:

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fritak fra rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer for deltakere

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Alle landets kommuner Deres ref. Vår ref. Dato 17/1275 - CEU 13.07.2017 Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap For personer

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap Generell Info 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Oppdragsbrevet til Kompetanse Norge fra Justisog beredskapsdepartementet

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 040/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 036/13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap VOXNASJONALT FORKOMPETANSEPOLITIKK FAGORGAN Barne-, likestillings- Vår ref: 2014/590 Deres ref: og inkluderingsdepartementet Vår dato: 20.01.2015 Deres dato: 24.10.2014 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO q/cco

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal 24.10.17 Jeg skal snakke om Kompetanse Norge Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap Norskprøven: sertifisering

Detaljer