2Vaksne i vidaregåande opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Vaksne i vidaregåande opplæring"

Transkript

1 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i Hovudfunn Talet på vaksne deltakarar i vidaregåande opplæring auka med ni prosent frå 2012 til Talet på deltakarar med innvandrarbakgrunn aukar mest, med 16 prosent, medan veksten i talet på deltakarar frå resten av befolkninga er på tre prosent. Det er ein sterk vekst i talet på nye deltakarar (14 prosent). Dei fleste vaksne tek yrkesfag, men frå 2012 til 2013 er det størst vekst i talet på deltakarar som tek studiespesialisering. 2.1 Vaksnes rett til vidaregåande opplæring Vaksne som er 25 år eller eldre, har ifølgje opplæringslova rett til gratis vidaregåande opplæring viss dei har fullført grunnskolen eller tilsvarande grunnopplæring, men ikkje fullført vidaregåande opplæring (Opplæringslova, 4A-3). Fylkeskommunane har ansvaret for den vidaregåande opplæringa for vaksne, men kan nytte andre tilbydarar for å oppfylle dei vaksnes rett.

2 kap 2 2 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Fylkeskommunen skal òg ha eit tilbod til vaksne som ikkje har rett til opplæring, men dette tilbodet skal ikkje fortrengje ungdom eller vaksne med rett (Opplæringslova, 13-3). Vaksne kan søkje opptak på lik linje som ungdom, og følgje vanleg undervisning, men vil då bli prioriterte etter ungdom med opplæringsrett. Vaksne utan rett som blir tekne opp på vidaregåande opplæring, får dei same rettane som vaksne med rett, med unnatak av retten til å bli realkompetansevurdert. Datagrunnlag Statistikken over vaksne i vidaregåande opplæring er delvis henta frå SSB sin Statistikkbank, og delvis tinga frå SSB og VIGO, fylkeskommunane sitt inntakssystem for vidaregåande opplæring. Dette er det same datagrunnlaget som SSB nyttar i publiseringane sine over vaksenstatistikk i KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering). Rapporteringa i VIGO følgjer skoleåret. Det vi her omtalar som 2013, handlar om vaksne i vidaregåande opplæring frå 1. oktober 2012 til 31. september Den einskilde deltakaren vert registrert ved søknad om opptak til vidaregåande opplæring, og ved fullført eller avbrote opplæring. Statistikken seier ikkje noko om kor den einskilde deltakaren er i opplæringsløpet. Analysane i dette kapittelet skil ikkje mellom vaksne med og utan rett til gratis opplæring. Vi har berre med deltakarar som er registrerte i VIGO. Deltakarar som deltek i vidaregåande opplæring gjennom Nav og studieforbund, og som ikkje blir finansierte av fylkeskommunen, blir ikkje registrerte i VIGO. Deltakarar som startar etter 1. oktober, men avbryt opplæringa før dei oppnår eit resultat, blir heller ikkje registrerte. Talet på vaksne i vidaregåande opplæring er difor truleg høgare enn det som kjem fram i dette kapittelet. 2.2 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Kjønns- og aldersfordelinga var i 2013 nokså lik som i tidlegare år. Det same gjeld prosentdelen på dei ulike utdanningsprogramma. I 2013 var 55 prosent av deltakarane kvinner, og 45 prosent var menn. Dei fleste av deltakarane var i aldersgruppa år. 37 prosent av deltakarane var i dette aldersspennet, og heile 69 prosent var mellom 25 og 39 år. Prosentdelen innvandrarar var på 28 prosent 1, og blant desse deltakarane var prosentdelen kvinner høgare enn i resten av befolkninga, og låg på 61 prosent. Ein av tre vaksne deltakarar i 2013 tok studium i helse- og oppvekstfag prosent tok fag som fører til generell studiekompetanse, og 14 prosent gjekk på bygg- og anleggsteknikk. Fag som gir yrkeskompetanse, bortsett frå helse- og oppvekstfag, vil i dette kapittelet verte omtala fleire gongar som «annan yrkeskompetanse». Totalt gjekk 48 prosent på fag som gir annan yrkeskompetanse. 1 Innvandrarar inkluderer her innvandrarar og norskfødde av innvandrarforeldre. Vi opererer i dette kapittelet med to innvandrarkategoriar: Vestlege innvandrarar, som inkluderer innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre frå EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, og ikkje-vestlege innvandrarar, som inkluderer innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre frå Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unnateke Australia og New Zealand og Europa utanom EU/EØS. 2 Fra hausten 2012 har Helse- og sosialfag bytt namn til Helse- og oppvekstfag.

3 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 3 kap 2 Tabell 1 Deltakarar*, fordelte på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Tal og prosent. Kjønn Tal Prosent Mann % Kvinne % Totalt % Alder år % år % år % år % 60 år % Totalt % Innvandringskategori Vestlege innvandrarar % Ikkje-vestlege innvandrarar % Deltakarar utan innvandrarbakgrunn % Uoppgitt % Totalt % Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag % Studiespesialisering, og andre utdanningsprogram som gir studiekompetanse % Bygg- og anleggsteknikk % Teknikk og industriell produksjon % Elektrofag % Service og samferdsle % Mekaniske fag 4 0 % Restaurant- og matfag % Andre utdanningsprogram som gir yrkeskompetanse % Totalt % *Deltakarar som er registrerte på fleire utdanningsprogram, blir berre talde ein gong. Det er talet på personar som vert talt, og ikkje talet på studieplassar Fleire deltakarar, fleire innvandrarar Etter ein periode med gradvis nedgang i deltakartalet frå 2009 til 2011, ser det no ut til at talet på vaksne deltakarar i vidaregåande utdanning igjen er aukande, sjå figur 1. Frå 2012 til 2013 auka talet på vaksne deltakarar med ni prosent. Veksten i 2013 var difor klart sterkare enn frå 2011 til 2012, då veksten var på berre ein prosent. Dette kjem av ein betydeleg vekst i talet på nye deltakarar på 14 prosent frå 2012 til Det inneber at to av tre vaksne deltakarar i 2013 var nye elevar. Figur 1 viser deltakarutviklinga blant vaksne i vidaregåande opplæring dei fem siste åra. Det meste av auken i talet på deltakarar har skjedd blant dei som tek studiespesialisering og helse- og oppvekstfag, der talet aukar med høvesvis 16 og elleve prosent frå året før.

4 kap 2 4 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Figur 1 Deltakarar, totalt og fordelte på utdanningsprogram og år Tal Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering Annan yrkeskompetanse Tal på deltakarar totalt Sidan 2012 har talet på deltakarar med innvandrarbakgrunn auka med 867 personar, noko som tilsvarar ein auke på 16 prosent. Den største auken i deltakarar er blant vestlege innvandrarar og borna deira (24 prosent), men òg deltakarar med bakgrunn frå ikkje-vestlege land har blitt fleire (15 prosent). Frå 2012 til 2013 auka talet på deltakarar utan innvandrarbakgrunn med tre prosent. Men fleirtalet av vaksne deltakarar i vidaregåande opplæring (69 prosent) er utan innvandrarbakgrunn Kvinner tek helse- og oppvekstfag, menn tek andre yrkesfag Tabell 2 viser kjenneteikn ved deltakarane på dei ulike utdanningsprogramma. Vi ser at den relativt like deltakinga for menn og kvinner skjuler store kjønnsskilnader når det kjem til val av utdanningsprogram. Innan helse- og oppvekstfag var heile 84 prosent kvinner, medan prosentdelen kvinner på fag som gir annan yrkeskompetanse, var 31 prosent. Utdanningsprogramma har litt ulike aldersprofilar. Blant dei som tek fag som gir studiekompetanse, er mest halvparten 46 prosent under 30 år. Berre ein av seks er 40 år eller meir, og så godt som ingen er over 60. På både helse- og oppvekstfag og andre yrkesfag er den største prosentdelen deltakarar mellom 30 og 39 år, men ein stor prosentdel er òg 40 år eller meir, særleg innan helse- og oppvekstfag. Dette heng truleg saman med at studiekompetansegivande fag, særleg studiespesialisering, først og fremst kvalifiserer til vidare studium, og ikkje direkte til yrkeslivet. Fordelinga av deltakarar på kjønn, alder og innvandrarkategori er i svært stor grad uendra frå 2012.

5 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 5 kap 2 Tabell 2 Deltakarar, fordelte på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Tal og prosent. Studiekompetanse Helse- og oppvekstfag Andre yrkesfag Kjønn Tal på deltakarar Prosent Tal på deltakarar Prosent Tal på deltakarar Prosent Kvinner % % % Menn % % % Totalt % % % Alder Under 30 år % % % år % % % år % % % % % % 60 år % 37 0 % 62 1 % Totalt % % % Innvandrarkategori Vestlege innvandrarar % % % Ikkje-vestlege innvandrarar % % % Deltakarar utan innvandrarbakgrunn % % % Uoppgitt 38 1 % % % Totalt % % % Innvandrarar tek oftare studieførebuande og helse- og oppvekstfag Innvandrarar skil seg frå resten av befolkninga ved at flest tek helse- og oppvekstfag, medan i resten av befolkninga er det andre yrkesfag som trekkjer flest deltakarar. I tillegg tek mange innvandrarar utdanningsprogram som gir studiekompetanse her utgjer innvandrarane 44 prosent av deltakarmassen. På helse- og oppvekstfag utgjer innvandrarane 32 prosent, og på andre yrkesfag utgjer dei 19 prosent. Deltakarar med vestleg innvandrarbakgrunn skil seg i liten grad ut frå resten av befolkninga i valet av utdanningsprogram: Omtrent halvparten tek andre yrkesfag, medan 29 prosent går på helse- og oppvekstfag. Blant deltakarar med ikkje-vestleg bakgrunn er både helseog oppvekstfag og studiekompetanse meir populært enn blant dei andre: 40 prosent tek helse- og oppvekstfag, medan 33 prosent tek utdanningsprogram som gir studiekompetanse. Berre 27 prosent tek andre yrkesfag, altså rundt halvparten så mange som blant dei andre deltakarane, sjå figur 2.

6 kap 2 6 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Figur 2 Vaksne deltakarar i vidaregåande opplæring, fordelte på innvandrarbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. Deltakarar utan innvandrarbakgrunn (N=15 068) Vestlege innvandrarar (N=948) Ikkje-vestlege innvandrarar (N=5 196) Uoppgitt (N=641) Totalt (N=21 853) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helse- og oppvekstfag Studiekompetanse Andre yrkesfag Kjelde: SSB 2.3 Tidlegare utdanning Under halvparten tek vidaregåande for første gong Av dei deltakarane i vidaregåande opplæring i 2013 hadde mindre enn halvparten 45 prosent grunnskole som den høgaste fullførte utdanninga si året før prosent hadde vidaregåande eller høgare utdanning frå før. Vi manglar informasjon om utdanninga til resten av deltakarane (seks prosent). Dette kan kome av at dei har utdanning frå utlandet som ikkje er blitt registrert eller godkjend i Noreg. I 2012 var prosentdelen av deltakarane med grunnskole som høgaste fullførte utdanning på 51 prosent. Tabell 3 Deltakarar totalt og nye deltakarar i 2013, fordelte på høgaste fullførte utdanning per 1. oktober Prosent. Alle deltakarar(n=21 853) Nye deltakarar (N= ) Grunnskole 45 % 42 % Vidaregåande skole 40 % 42 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år 7 % 8 % Universitets- og høgskoleutdanning, høgare nivå 1 % 1 % Uoppgitt 6 % 7 % Totalt 100 % 100 % Kjede: SSB/VIGO Deltakarar som har vidaregåande frå før, fullfører oftast Tabell 4 viser prosentdelen som har fullført og avbrote innanfor kvar utdanningskategori. Det er dei som har gjennomført vidaregåande skole frå før, som i størst grad har fullført og bestått. Kanskje noko overraskande er det dei med høgast utdanning som har den største 3 For at dei som byrja i vidaregåande opplæring før 2013, og som framleis er i utdanning per 1. oktober 2013, ikkje skal registrerast med vidaregåande skole som høgaste fullførte utdanning i 2013, er måletidspunktet for tidlegare utdanning sett til 1. oktober 2012, altså eitt år attende i tid.

7 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 7 kap 2 prosentdelen avbrot. Det er nærliggjande å tenkje at dette kan kome av at dei berre ønskjer å ta opp enkeltfag, og aldri har planlagt å ta ei fullstendig vidaregåande opplæring. Blant dei som ikkje har høgare utdanning, er det dei som har grunnskole som høgaste fullførte utdanning frå før av, som oftast avbryt utdanninga. Tabell 4 Deltakarar, fordelte på status i vidaregåande utdanning og utdanningsbakgrunn Tal og prosent. Deltakarar, i tal Bestått i prosent Avbrote, i prosent Framleis i utdanning, i prosent Grunnskole % 9 % 54 % 100 % Vidaregående skole % 4 % 43 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, lågare nivå opp til 4 år % 7 % 53 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, høgare nivå % 11 % 57 % 100 % Uoppgitt % 7 % 69 % 100 % Totalt % 7 % 51 % 100 % Kjede: SSB/VIGO Totalt 2.4 Realkompetanse Den retten vaksne har til gratis vidaregåande opplæring, gjeld òg retten å bli realkompetansevurdert. Hensikten med realkompetansevurdering er å få vurdert den erfaringa og kompetansen ein har. Dersom søkjaren ikkje har fullført grunnskole tidlegare, kan vedkommande få opptak til vidaregåande opplæring viss han eller ho har tilsvarande realkompetanse som det fullført grunnskole ville gitt (Forskrift til opplæringslova, 2006, 6-10 bokstav d). Søkjarar kan òg få avkorta delar av opplæringa på grunnlag av dokumentert realkompetanse. Fylkeskommunane har litt ulik praksis når det gjeld registrering av gjennomføring av realkompetansevurderingar. Difor bør vi sjå på desse tala som eit estimat. Totalt blei personar tolv prosent av deltakarane realkompetansevurderte i 2013 (sjå tabell 5). Dette er den same prosentdelen som i 2011 og 2012, men ein liten nedgang frå 2010, då 14 prosent av deltakarane vart realkompetansevurderte. Realkompetansevurdering var i 2013 litt meir vanleg på studieførebuande enn på yrkesfag. I 2012 var derimot prosentdelen realkompetansevurderte størst på yrkesfag. Tabell 5 Realkompetansevurderte 4 deltakarar i vidaregåande opplæring, fordelte på utdanningsprogram Tal og prosent. I tal I prosent Realkompetansevurderte på yrkesfag % Realkompetansevurderte på studieførebuande % Totalt % Kjelde: SSB Tabell og Dei realkompetansevurderte deltakarane er i utdanning dette året, men realkompetansevurderinga kan ha skjedd tidlegare.

8 kap 2 8 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 2.5 Deltakarar etter fylke Hordaland har flest deltakarar Tabell 6 syner talet på vaksne deltakarar i vidaregåande opplæring fordelte på fylke og utdanningsprogram. Det er i tillegg av interesse å sjå den faktiske deltakinga i vidaregåande i opplæring i høve til den primære målgruppa, som er vaksne med berre grunnskole som høgaste fullførte utdanning. Tabell 6 viser difor òg talet på deltakarar per innbyggjarar som har grunnskole som høgaste fullførte utdanning, og prosentdelen av det totale talet på deltakarar som ikkje tidlegare har fullført vidaregåande skole. Som i tidlegare år er Hordaland det fylket med flest deltakarar, følgt av Oslo og Akershus. Ser vi på Oslo og Akershus saman, har hovudstadsområdet 19 prosent av alle deltakarane. Dette området er òg der den største delen av befolkninga bor. Dei fleste fylka har størst prosentdel deltakarar på fag som gir annan yrkeskompetanse. Buskerud, Vestfold og Hedmark har flest deltakarar innan helse- og oppvekstfag, medan Oslo har flest deltakarar på program som gir studiekompetanse. Tabell 6 Deltakarar, fordelte på fylke og utdanningsprogram Tal og prosent. Deltakarar, i tal På studiekompetanse, i prosent På helse- og oppvekstfag, i prosent På annan yrkeskompetanse, i prosent Deltakarar per innbyggjarar med grunnskole som høgaste fullførte utdanning i alderen år* Prosentdel av deltakarane som ikkje tidlegare hadde fullført vidaregåande opplæring Hordaland % 32 % 47 % % Oslo % 28 % 36 % % Akershus % 31 % 37 % % Nordland % 35 % 50 % % Rogaland % 21 % 74 % % Sør-Trøndelag % 30 % 53 % % Møre og Romsdal % 36 % 54 % % Buskerud % 51 % 28 % % Vestfold % 45 % 39 % % Telemark % 38 % 42 % % Østfold % 35 % 39 % % Nord-Trøndelag % 32 % 53 % % Hedmark % 47 % 36 % % Vest-Agder % 39 % 53 % % Oppland % 29 % 51 % % Troms % 41 % 53 % % Aust-Agder % 36 % 46 % % Sogn og Fjordane % 25 % 55 % % Finnmark % 34 % 43 % % Uoppgitt % 38 % 56 %.. 2 % Totalt % 34 % 46 % % *Berekna frå Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459

9 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 9 kap 2 I høve til målgruppa vaksne med grunnskole som høgaste fullførte utdanning skil Nord-Trøndelag og Hordaland seg ut ved å ha relativt høye deltakarratar på høvesvis 67 og 55 deltakarar per innbyggjarar med grunnskole som høgaste fullførte utdanning. Østfold og Oppland har relativt små deltakarratar på 24 og 28 deltakarar per innbyggjarar utan gjennomført minst vidaregåande utdanning. Ser vi på prosentdelen vaksne deltakarar i vidaregåande opplæring som ikkje hadde fullført vidaregåande skole tidlegare (personar som anten har grunnskole eller vidaregåande grunnopplæring frå før), varierer dette frå 45 prosent i Vest-Agder til 60 prosent i Telemark Oslo har flest innvandrarar i vidaregåande opplæring Tabell 7 viser prosentdelen deltakarar med innvandrarbakgrunn i dei ulike fylka. Totalt har 28 prosent av dei vaksne deltakarane i vidaregåande opplæring innvandrarbakgrunn. Prosentdelen deltakarar med innvandrarbakgrunn frå EØS/EU, USA, Canada, Australia og New Zealand er ganske lik i alle fylka (han varierer mellom to og seks prosent av deltakarane), men det er store regionale skilnader når det gjeld deltakarar med bakgrunn frå Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unnateke Australia og New Zealand og Europa utanom EU/EØS (sjå tabell 7). Oslo har klart flest deltakarar med slik bakgrunn 57 prosent. Akershus har 36 prosent, medan Oppland, med ti prosent ikkje-vestlege innvandrarar, har den lågaste delen deltakarar med bakgrunn frå Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unnateke Australia og New Zealand og Europa utanom EU/EØS. Tabell 7 Innvandrarbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. Vestlege innvandrarar Ikkje-vestlege innvandrarar Deltakarar utan innvandrerbakgrunn Uoppgitt* Østfold (N=923) 4 % 24 % 72 % - Akershus (N=1 905) 6 % 36 % 57 % 0 % Oslo (N=2 268) 5 % 57 % 38 % - Hedmark (N=839) 4 % 14 % 82 % - Oppland (N=627) 5 % 10 % 85 % - Buskerud (N=1 074) 4 % 29 % 67 % - Vestfold (N=1 008) 5 % 19 % 76 % - Telemark (N=989) 3 % 27 % 70 % 0 % Aust-Agder (N=585) 4 % 20 % 75 % - Vest-Agder (N=753) 4 % 24 % 72 % - Rogaland (N=1 386) 5 % 14 % 81 % 0 % Hordaland (N=2 591) 5 % 19 % 75 % 0 % Sogn og Fjordane (N=466) 4 % 13 % 83 % 0 % Møre og Romsdal (N=1 206) 5 % 16 % 79 % - Sør-Trøndelag (N=1 227) 2 % 18 % 80 % 0 % Nord-Trøndelag (N=876) 3 % 18 % 78 % 0 % Nordland (N=1 397) 3 % 15 % 82 % - Troms (N=593) 3 % 16 % 80 % - Finnmark (N=450) 3 % 20 % 76 % - Uoppgitt (N=690) 3 % 2 % 3 % 91 % Totalt (N=21 853) 4 % 24 % 69 % 3 % * -: Null deltakarar 0 %: Prosentdelen er mindre enn 0,5 Kjelde: SSB

10 kap 2 10 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 2.6 Resultata til deltakarane I 2013 var det deltakarar som fekk vitnemål eller fag-/sveinebrev etter å ha bestått den avsluttande prøva. Dette var færre enn i 2012, då det var deltakarar som fullførte. Dette inneber ein betydeleg nedgang i prosentdelen som fullførte: frå 50 prosent i 2012 til 42 prosent i Reduksjonen i prosentdelen som har fullført og bestått, kan knytast til den sterke veksten i talet på nye deltakarar på 19 prosent. Dette inneber at ein aukande del av det totale talet på deltakarar ikkje avslutta utdanninga si i 2013, men framleis er i vidaregåande opplæring i Prosentdelen som framleis er i utdanning året etter, auka frå 43 prosent i 2012 til 51 prosent i Deltakarar som fullfører enkeltkurs eller kurskombinasjonar som ikkje fører til vitnemål eller fag-/sveinebrev, er ikkje rekna med i tala for bestått. Sju prosent avbraut utdanninga utan å ha bestått. Somme av desse kan ha søkt seg til vidaregåande opplæring for berre å ta enkeltfag. Dei blir likevel registrerte med avbrote utdanning fordi dei ikkje fullfører heile den vidaregåande opplæringa Menn fullfører oftare enn kvinner Figur 3 Deltakarar som har fullført og avbrote, fordelte på kjønn Prosent. Kvinne (N=11 976) Mann (N=9 877) Totalt (N=21 853) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrote Framleis i utdanning Det var ein større prosentdel menn som fullførte og besto opplæringa enn kvinner. Av alle mennene fullførte 47 prosent, medan det tilsvarande talet for kvinner var 39 prosent. Kvinner avbryt vidaregåande opplæring i litt større grad enn menn. Åtte prosent av dei kvinnelege deltakarane avbraut, mot seks prosent av mennene Prosentdelen som fullfører, aukar med alderen Prosentdelen fullført og bestått stig med auka alder. Det er deltakarane i aldersgruppa mellom 25 og 29 år som i minst grad fullførte utdanninga (32 prosent). Av deltakarar i alderen 50 år eller meir fullførte heile 63 prosent (sjå figur 4). Deltakarar mellom 25 og 29 år avbryt i litt større grad opplæringa si enn andre. I denne aldersgruppa braut ni prosent av. Av dei som var 50 år og eldre, avbraut berre tre prosent.

11 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 11 kap 2 Figur 4 Deltakarar som har fullført og avbrote, fordelte på alder Prosent år (N=7 024) år (N=8 155) år (N=4 933) år (N=1 630) år + (N=111) Totalt (N=21 853) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fullført Avbrote Framleis i utdanning Ein av fire ikkje-vestlege innvandrarar fullførte og besto utdanninga i 2013 Medan halvparten av dei vestlege innvandrarane og dei utan innvandrarbakgrunn fullførte vidaregåande utdanning i 2013, var det berre 26 prosent av dei ikkje-vestlege innvandrarane som fullførte (sjå figur 5). Dei ikkje-vestlege innvandrarane braut òg i større grad enn andre av den vidaregåande opplæringa. Det var høgast prosentdel av dei ikkje-vestlege innvandrarane (63 prosent) som framleis var i vidaregåande utdanning. Vi manglar opplysningar om innvandrarstatusen til 641 av deltakarane. Figur 5 Deltakarar som har fullført og avbrote, fordelte på innvandringskategori Prosent. Vestlege innvandrarar (N=948) Ikkje-vestlege innvandrarar (N=5 196) Deltakarar utan innvandrarbakgrunn (N=15 068) Uoppgitt (N=641) Totalt (N=21 853) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrote Framleis i utdanning

12 kap 2 12 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Færrast består og flest avbryt studiespesialisering Figur 6 syner prosentdelen deltakarar som består, avbryt eller held fram i utdanninga innanfor ulike utdanningsprogram. Vi ser at desse prosentdelane varierer mellom dei ulike programma. Det er høgast prosentdel som fullfører og består fag som gir annan yrkeskompetanse (55 prosent). Prosentdelen er lågast for studiespesialisering, der berre 17 prosent av deltakarane fullførte i Figur 6 Deltakarar som har fullført og avbrote, fordelte på utdanningsprogram Prosent. Helse- og oppvekstfag (N=7 476) Studiespesialisering, og andre studieretningar som gir studiekompetanse (N=4 247) Andre yrkesfag (N=10 130) Totalt (N=21 853) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fullført Avbrote Framleis i opplæring Den høgaste delen som braut av, finn vi innan fag som gir studiekompetanse. Her avbraut 19 prosent, og det vil seie at det er fleire som avbraut enn som fullførte og besto denne utdanninga. Innan helse- og oppvekstfag braut seks prosent av, medan berre tre prosent braut av fag som gir annan yrkeskompetanse. Figur 7 viser prosentdelane som fullførte, braut av og heldt fram i opplæringa innanfor ulike studieretningar som gir annan yrkeskompetanse. Vi finn størst prosentdel som består, innanfor service og samferdsle og bygg og anlegg (sjå figur 7). Her fullførte og besto høvesvis 64 og 62 prosent av deltakarane. På andre studieretningar som gir yrkeskompetanse, fullførte berre ein av tre deltakarar. Figur 7 Deltakarar på andre yrkesfag som har fullført og avbrote, fordelte på utdanningsprogram Prosent. Bygg- og anleggsteknikk (N=3 035) Teknikk og industriell produksjon (N=2 132) Elektrofag (N=1 206) Service og samferdsle (N=1 924) Restaurant- og matfag (N=609) Andre studieretningar som gir yrkeskompetanse (N=1 224) Totalt andre yrkesfag (N=10 130) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrote Framleis i utdanning

13 VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING< 13 kap 2 Figurliste Figur 1 Deltakarar, totalt og fordelte på utdanningsprogram og år Tal. 4 Figur 2 Vaksne deltakarar i vidaregåande opplæring, fordelte på innvandrarbakgrunn og utdanningsprogram Figur 3 Deltakarar som har fullført og avbrote, fordelte på kjønn Prosent. 10 Figur 4 Deltakarar som har fullført og avbrote, fordelte på alder Prosent. 11 Figur 5 Deltakarar som har fullført og avbrote, fordelte på innvandringskategori Prosent. 11 Figur 6 Deltakarar som har fullført og avbrote, fordelte på utdanningsprogram Prosent. 12 Figur 7 Deltakarar på andre yrkesfag som har fullført og avbrote, fordelte på utdanningsprogram Prosent. 12 Tabelliste Tabell 1 Deltakarar*, fordelte på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Tal og prosent. 3 Tabell 2 Deltakarar, fordelte på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Tal og prosent. 5 Tabell 3 Deltakarar totalt og nye deltakarar i 2013, fordelte på høgaste fullførte utdanning per 1. oktober Prosent. 6 Tabell 4 Deltakarar, fordelte på status i vidaregåande utdanning og utdanningsbakgrunn Tal og prosent. 7 Tabell 5 Realkompetansevurderte deltakarar i vidaregåande opplæring, fordelte på utdanningsprogram Tal og prosent. 7 Tabell 6 Deltakarar, fordelte på fylke og utdanningsprogram Tal og prosent. 8 Tabell 7 Innvandrarbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. 9 Referansar Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Henta frå kd html Opplæringslova. (1998). LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå Statistisk sentralbyrå. (2014). Statistikkbanken, Tabell: 06805: C. Vidaregåande opplæring - tenestetall - nivå 3 (F). Henta frå MainTable=Kostra3F9955&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=utdanning&KortNavnWe b=vgu&statvariant=&checked=true Statistisk sentralbyrå. (2014). Statistikk bestilt av Vox til denne publikasjonen.

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring 2013 Vox-spegelen 2013 Vaksne si deltaking i opplæring Forfattarar: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring

Vox-spegelen 2014. Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Vaksne si deltaking i opplæring Vox-spegelen 2014 Forfattarar: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

4Vaksne i høgare utdanning

4Vaksne i høgare utdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I HØGARE UTDANNING 1 kap 4 4Vaksne i høgare utdanning I 2013 var det 70 755 studentar på 30 år eller meir ved universitet og høgskolar her til lands. Hovudfunn To av tre studentar

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 19. juni 2000 Aktuell utdanningsstatistikk Elevar i vidaregåande skular og lærlingar. 1. oktober 1999. Tala er førebels Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 3 2000

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang -Ein tydeleg medspelar Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang Inger Lise Trønningsdal Koordinator vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne sin rett til vidaregåande

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 25-kullet SSB publiserte. juni sin årlige gjennomstrømningsstatistikk for videregående opplæring. Den viser kompetanseoppnåelse fem år etter elevene begynte

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Tilbodet av arbeidskraft etter utdanning

Tilbodet av arbeidskraft etter utdanning // Tilbodet av arbeidskraft etter utdanning // Rapport Nr 2 // Tilbodet av arbeidskraft etter utdanning Av Jorunn Furuberg Samandrag Dersom dei framtidige generasjonane vel utdanning slik tilsvarande generasjonar

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 987-82-7724-162-3 Vox 2012

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer