3Voksne i fagskoleutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3Voksne i fagskoleutdanning"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde til sammen studietilbud på fagskolenivå dette semesteret. Hovedfunn 31 prosent av studentene valgte nettstudier. Til sammenlikning var bare ti prosent av fagskoletilbudene organisert som nettstudier. 53 prosent tok studiet på deltid. en har økt de siste årene. I løpet av skoleåret 2013/14 ble det gjennomført avsluttende vurderinger. 94 prosent av prøvene ble bestått.

2 kap 3 2 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1, og representerer et alternativ til høyere utdanning på universiteter og høyskoler. Rundt halvparten av fagskoleutdanningene har bestemte fagbrev eller yrkesfag som inntakskrav, mens de øvrige har generell studiekompetanse eller fullført videregående opplæring, uavhengig av linje, som et generelt inntakskrav. Undervisningen på fagskolene er arbeidslivsnær og kunnskaps- og utviklingsbasert, og trenger ikke å være forskningsbasert. Fagskoleutdanningene skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Utdanningene har et omfang på mellom et halvt og to studieår (Fagskoleloven, 2003) Datagrunnlag Fagskolene rapporterer til DBH-F (Database for statistikk om høgre utdanning fagskolestatistikk) 15. mars og 15. oktober hvert år. Telletidspunktene er 1. mars og 1. oktober. Rapporteringen startet i 2010, men dette kapittelet baserer seg hovedsakelig på rapporteringene fra høstsemestrene i 2011, 2012 og Deler av dataene som blir presentert, er offentlig tilgjengelige på NSDs hjemmesider (DBH-F, 2013). I tillegg har Vox bestilt utfyllende statistikk direkte fra DBH-F. i Forvaltning av fagskolene Fagskolene blir regulert av Fagskoleloven (2003), som skal sikre utdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning, og at fagskolestudentenes rettigheter blir ivaretatt. Fylkeskommunen har ansvar for at det finnes tilbud om godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder (Fagskoleloven, 2003). Kunnskapsdepartementet har sektoransvaret for fagskolene. Dette ansvaret er i stor grad delegert til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med fagskoler og fagskoleutdanninger. Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Rådet jobber blant annet for å synliggjøre fagskoleutdanningen, utvikle rammebetingelser og å bedre samarbeidet mellom fagskolene og resten av utdanningssystemet. Vox er sekretariat for fagskolerådet (Vox, 2013). 3.2 Fagskolenes utdanningstilbud studietilbud høsten 2013 Høsten 2013 fantes det 111 offentlig godkjente fagskoler i landet. Omtrent halvparten var lokalisert i det sentrale østlandsområdet. Noen av fagskolene har flere undervisningssteder. Mange fagskoler er relativt små, målt i antall studenter. 44 prosent av skolene har under 50 1 Realkompetanse er all den kunnskapen og de ferdighetene en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Gjennom realkompetansevurdering, det vil si vurdering av den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier, kan man søke opptak til studier og eventuelt fritak fra deler av et studium (Vox, 2014).

3 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3 kap 3 fagskolestudenter, 22 prosent har mellom 50 og 100, mens 34 prosent har mer enn hundre deltakere (Kunnskapsdepartementet, 2013). Til sammen hadde fagskolene tilbud om godkjente studier 2 høsten Det er 150 flere enn det som var registrert høsten 2012, og 459 flere enn det som var registrert høsten av studietilbudene, det vil si 90 prosent, var stedsbaserte, og det er 145 flere enn året før. 144 studietilbud var nettstudier, og det er fem flere enn året før. 69 prosent av fagskoletilbudene var organisert som deltidsstudier. Det var to prosentpoeng flere enn året før Flest fagskoletilbud i Oslo Tabell 1 viser antall stedsbaserte studietilbud og andelen av studietilbudene som er deltid for hvert fylke, samt antall nettstudier og andelen deltidsstudier blant disse. Det er store geografiske forskjeller i fagskoletilbudet. Oslo har det største utvalget av studietilbud. Høsten 2013 var det 215 fagskoletilbud i hovedstaden, og dette er 22 flere enn året før. I motsatt ende av skalaen finner vi Nord-Trøndelag, som bare har sju, og Sogn og Fjordane med 16 stedsbaserte studietilbud. I tillegg til de stedsbaserte studiene fantes det på landsbasis 144 studietilbud organisert som nettstudier. Dette utgjør ti prosent av alle fagskoletilbudene, som dermed er tilgjengelige for personer bosatt i alle deler av landet. Tabell 1 Studietilbud og andel deltid, fordelt på fylke. Høst Antall og prosent. Fylke Studietilbud Prosent av alle deltid Østfold 68 5 % 35 % Akershus 47 3 % 91 % Oslo % 56 % Hedmark 65 5 % 94 % Oppland 21 1 % 38 % Buskerud % 74 % Vestfold 86 6 % 80 % Telemark 41 3 % 93 % Aust-Agder 54 4 % 94 % Vest-Agder 39 3 % 18 % Rogaland % 62 % Hordaland 93 7 % 45 % Sogn og Fjordane 16 1 % 56 % Møre og Romsdal 22 2 % 36 % Sør-Trøndelag % 71 % Nord-Trøndelag 7 0 % 0 % Nordland 57 4 % 91 % Troms 30 2 % 87 % Finnmark 25 2 % 96 % Stedsbaserte studier totalt % 67 % Nettstudier % 85 % Fagskoletilbud totalt % 69 % Kilde: DBH-F 2 En oversikt over alle de godkjente fagskoletilbudene finnes på NOKUTs hjemmesider (NOKUT, 2014).

4 kap 3 4 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3.3 Fagskolestudentene Nesten fagskolestudenter Høsten 2013 var det fagskolestudenter i Norge. Det er 568 flere enn året før, og flere enn på det samme tidspunktet i Det er vanligvis færre fagskolestudenter i vårsemesteret enn i høstsemesteret. Seks av ti fagskolestudenter var menn, og like mange var over 25 år. Over halvparten (53 %) av studentene tok fagskoleutdanningen på deltid, og denne andelen har økt med fem prosentpoeng de siste to årene. Tabell 2 Fagskolestudenter, andel kvinner, andel over 25 år og andel deltid, fordelt på semester Antall og prosent. År Semester Fagskolestudenter kvinner 25 år eller eldre* deltid 2011 Høst % 60 % 48 % Vår % - 48 % Høst % 59 % 51 % Vår % - 51 % Høst % 61 % 53 % *Vi kjenner ikke andelen studenter over 25 år for vårsemestrene 2012 og Kilde: DBH-F Fire av ti fagskolestudenter er over 30 år Figur 1 viser studentenes aldersfordeling høsten 2013, sammenliknet med de to forrige høstsemestrene. Den største gruppen fagskolestudenter var unge voksne mellom 20 og 24 år. Over 40 prosent av studentene var 30 år eller eldre. Det betyr at en vesentlig andel gjennomfører fagskoleutdanningen etter å ha vært yrkesaktive. Bare fem prosent av deltakerne var under 20 år. Mange studenter i denne aldersgruppen kan ha begynt på fagskoleutdanningen rett etter videregående opplæring. Aldersfordelingen har holdt seg stabil de siste tre årene. Figur 1 Fagskolestudenter, fordelt på alder og år. Høst Prosent. 40 % 35 % % 25 % 20 % 15 % % 5 % % 19 år år år år år 50 år+ Høst 2011 (N=14 823) Høst 2012 (N=15 852) Høst 2013 (N=16420)

5 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 5 kap Seks av ti fagskolestudenter er menn Høsten 2013 var 60 prosent av fagskolestudentene menn. Det er omtrent på samme nivå som de to forrige årene. Figur 2 viser imidlertid at kjønnssammensetningen varierer fra aldersgruppe til aldersgruppe. Menn er tydelig i overvekt i aldersgruppen år, der syv av ti er menn. Menn er også i klar overvekt i de øvrige aldersgruppene mellom 20 og 34 år. Kvinner utgjør over halvparten av studentene i den yngste aldersgruppen og blant de studentene som er år. Høyest er imidlertid kvinneandelen blant studenter over 50 år, der to av tre er kvinner. Figur 2 Fagskolestudenter, fordelt på kjønn og alder. Høst Prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % % 19 (N=775) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) 50+ (N=817) Totalt (N=16 420) Mann Kvinne Flest i Oslo, både i absolutt antall og i forhold til innbyggertallet På landsbasis var det 3,99 deltakere per tusen innbyggere fra 16 år som deltok høsten Det er høyere enn året før, da raten var på 3,74. Deltakelse i fagskoleutdanning varierer geografisk, og flest fagskolestudenter har bostedsadresse i Oslo. Det henger delvis sammen med at Oslo har størst befolkning, og at 13 prosent av landets befolkning over 16 år bor her, og delvis sammen med at Oslo har flest utdanningstilbud (15 prosent). Tabell 3 viser imidlertid at hele 29 prosent av studentene har bostedsadresse i Oslo, og at hovedstaden har landets høyeste deltakerrate, med 9,03 deltakere per tusen voksne innbyggere. Færrest studenter, bare 0,1 prosent av alle fagskolestudentene, kommer fra Finnmark. Fylket har også landets laveste rate, og bare 0,26 voksne per tusen innbyggere i Finnmark tok fagskoleutdanning.

6 kap 3 6 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 3 Fagskolestudenter, fordelt på bostedsfylke. Høst Antall, prosent og rate. Fylke Antall Prosent Antall deltakere per tusen innbyggere* Østfold % 2,30 Akershus % 4,10 Oslo % 9,03 Hedmark % 1,22 Oppland % 4,92 Buskerud % 2,55 Vestfold % 3,47 Telemark % 2,83 Aust-Agder % 2,03 Vest-Agder % 4,91 Rogaland % 4,10 Hordaland % 4,36 Sogn og Fjordane % 1,65 Møre og Romsdal % 2,42 Sør-Trøndelag % 3,67 Nord-Trøndelag % 2,99 Nordland % 1,82 Troms % 2,71 Finnmark 16 0 % 0,26 Totalt % 3,99 * Beregnet på grunnlag av personer, 16 år eller eldre, per (SSB tabell 07459) Kilde: DBH-F 3.4 Eierskap, studieform og progresjon prosent går på private fagskoler I 2013 var det 46 offentlige og 65 private fagskoler. Det er i gjennomsnitt flere studenter i de offentlige fagskolene enn i de private. Det henger blant annet sammen med at de offentlige fagskolene tilbyr utdanninger innenfor flere fagfelt enn private skoler (Kunnskapsdepartementet, 2013). 56 prosent av fagskolestudentene gikk på privateid fagskole. en som gikk på privat fagskole, var høyest i den yngste aldersgruppen, der 82 prosent gikk på privat skole. I den eldste aldersgruppen (50 år eller eldre) går 61 prosent på private fagskoler, mens andelen varierer fra 50 til 56 prosent i de øvrige gruppene Mer enn tre av ti fagskolestudenter tar nettstudier Høsten 2013 var det fagskolestudenter som tok studiene på Internett. Det var 502 studenter mer enn i Nettstudentene utgjør 31 prosent av fagskolestudentene, og dette er to prosentpoeng høyere enn året før. Til sammenlikning utgjorde nettstudietilbudet bare ti prosent av alle utdanningstilbudene på fagskolenivå. Det betyr at det i gjennomsnitt er langt flere deltakere på nettstudiene enn på de stedsbaserte studiene.

7 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 7 kap 3 Figur 3 Fagskolestudenter, fordelt på undervisningsform og alder. Høst Prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % 0 % 4 19 (N=775) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) (N=894) 31 Totalt (N=16 420) Nettstudier Stedsbasert undervisning Figur 6 viser at nettstudier er mest brukt av personer over 30 år. Mens det bare var fire prosent i den yngste aldersgruppen som tok nettstudier, var det henholdsvis 46 og 47 prosent som benyttet denne undervisningsformen i aldersgruppene mellom 30 og 49 år. I aldersgruppen 50 år eller eldre var det fire av ti som valgte å ta et fagskolestudium som var organisert på denne måten. Det var en høyere andel menn enn kvinner som tok nettstudier. Mens 33 prosent av de mannlige fagskolestudentene tok nettstudier, var det bare 27 prosent av de kvinnelige studentene som gjorde det samme Mer enn åtte av ti over 35 år studerer på deltid Høsten 2013 var det fagskolestudenter som studerte på deltid, noe som utgjorde 53 prosent av alle studentene. Det var omtrent seks hundre flere enn året før, og flere enn høsten De som studerer på deltid, har vanligvis en studieprogresjon på 0,5, noe som innebærer at de bruker dobbelt så lang tid på å ta utdannelsen. Figur 4 Fagskolestudenter, fordelt på studieprogresjon og alder. Høst Prosent. 100 % 80 % % % 20 % % (N=755) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) 50+ (N=894) Totalt (N=16 420) Deltid Heltid

8 kap 3 8 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Figur 4 viser at andelen som studerer deltid, stiger med alderen. en som studerer deltid, har økt i de fleste aldersgruppene, men er på samme nivå i de to eldste aldersgruppene siden høsten Økningen er størst i den yngste aldersgruppen, der kun fire prosent studerte på deltid i 2012, mot tolv prosent i Av alle fagskolestudentene over 35 år tok 82 prosent deltidsstudier. Fagskolestudentene over 35 år utgjør 28 prosent av den totale studentmassen, men står for 44 prosent av deltakelsen på deltidsstudier, og elleve prosent av deltakelsen på stedsbaserte studier Nettstudiene er stort sett deltidsstudier Det er en sterk sammenheng mellom studieform og studieprogresjon. Figur 5 viser fagskolestudentene høsten 2012 fordelt på om de går på stedsbaserte eller nettbaserte studier, og om de studerer heltid eller deltid. Den største gruppen, studenter, studerer på heltid på stedsbaserte studier. Den minste gruppen, 464 studenter, har heltidsstudier som nettstudier. Denne gruppen har imidlertid økt med nesten hundre personer det siste året. 91 prosent av de som tar nettstudier, tar deltidsutdanning, mens 36 prosent av de som følger stedsbasert undervisning, gjør det samme. Av alle som tar heltidsstudier, går hele 94 prosent av studentene på stedsbaserte studier. Figur 5 Fagskolestudenter, fordelt på studieform og studieprogresjon. Høst Antall. N= Heltid Nettstudier Stedsbasert undervisning Deltid 3.5 Fagfelt Flest deltakere på naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag Tabell 3 viser fagskolestudentene fordelt på de ulike fagfeltene for de tre siste årene. Høsten 2013 tok studenter emner innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Fagfeltet omfatter nå 43 prosent av alle fagskolestudentene. Deretter følger helse-, sosialog idrettsfag, med studenter. 16 prosent av deltakerne studerer nå innenfor dette fagfeltet, som dermed har gått forbi humanistiske og estetiske fag i popularitet. 15 prosent av fagskolestudentene tar humanistiske og estetiske fag, mens elleve prosent studerer økonomiske og administrative fag.

9 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 9 kap 3 Fagskoleutdanningene er i stor grad kjønnsdelte. 94 prosent av deltakerne innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, og 74 prosent innenfor samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, var menn. Innenfor helse-, sosial og idrettsfag, derimot, var 92 prosent kvinner. Også økonomiske og administrative fag samt humanistiske og estetiske fag hadde hovedvekt av kvinnelige deltakere, med andeler på henholdsvis 73 og 72 prosent. Valg av fagfelt varierer også med alder. Helse-, sosial- og estetiske fag var det fagfeltet som hadde flest voksne deltakere. Her var 68 prosent av studentene over 35 år, hvorav 18 prosent var mer enn 50 år. På fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag var 75 prosent av deltakerne mellom 20 og 34 år gamle. Samfunnsfag og juridiske fag og humanistiske og estetiske fag var fagfeltene med flest unge deltakere. Tabell 4 Fagskolestudenter, fordelt på fagfelt. Høst Antall og prosent. Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Fagfelt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag % % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % % Humanistiske og estetiske fag % % % Økonomiske og administrative fag % % % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag % % % Samfunnsfag og juridiske fag % % % Primærnæringsfag 78 1 % 77 0 % % Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 36 0 % 23 0 % 0 Uoppgitt fagfelt % % % Totalt % % % Ulike fagfelt på offentlige og private fagskoler Offentlige og private fagskoler tilbyr til dels ulike fagfelt. Offentlige fagskoler har størst fokus på naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Hele 74 prosent av alle studentene på offentlige fagskoler studerte innenfor dette fagfeltet, mens 14 prosent tok helse-, sosial- og idrettsfag. De private fagskolene tilbyr imidlertid et langt bredere spekter av fagfelt. Størst andel av studentene på private fagskoler tok humanistiske og estetiske fag (27 prosent), mens omtrent 19 prosent tok økonomiske og administrative fag eller naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Tabell 5 viser andelen av studentene på hvert fagfelt som tok utdanningen på offentlig skole. Størst andel av studentene får opplæringen sin på offentlig fagskole innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. 76 prosent av studentene på dette fagfeltet gikk på offentlig skole. Det er også mange som tar utdanning innenfor primærnæringsfag og samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag på offentlig skole, med henholdsvis 68 og 61 prosent. Nesten alle studentene som tar humanistiske og estetiske fag, økonomiske og administrative fag, samfunnsfag og juridiske fag og lærerutdanninger, tok utdanningen på privat fagskole. I tillegg tok seks av ti studenter innenfor helse-, sosial- og idrettsfag studiet på en privat fagskole.

10 kap 3 10 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 5 studenter på offentlig fagskole, deltidsstudier og nettstudier, fordelt på fagfelt. Høst Prosent. Fagfelt offentlig fagskole deltid nettstudier Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (N=7 133) 76 % 58 % 39 % Helse-, sosial- og idrettsfag (N=2 555) 40 % 93 % 31 % Humanistiske og estetiske fag (N=2 480) 1 % 4 % 3 % Økonomiske og administrative fag (N=1 819) 4 % 73 % 62 % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag (N=1 104) 61 % 6 % 16 % Samfunnsfag og juridiske fag (N=626) 3 % 0 % 5 % Primærnæringsfag (N=113) 68 % 68 % 12 % Uoppgitt fagfelt (N=590) 0 % 100 % 0 % Totalt (N=16 420) 44 % 53 % 31 % prosent studerer deltid innenfor helse-, sosial og idrettsfag Tabell 5 viser også andelen studenter på hvert fagfelt som tok studiene på deltid. Nesten alle på helse-, sosial- og idrettsfag (93 prosent) tok utdanningen sin på deltid. Det gjorde også de fleste studentene på økonomiske og administrative fag og primærnæringsfag. På den andre siden tok nesten alle på samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske fag og estetiske fag og samferdsels og sikkerhetsfag og andre servicefag, studiet på heltid. Også bruken av nettstudier som utdanningsform varierer etter fagfelt. Nettstudier er vanligst innenfor økonomiske og administrative fag, hvor 62 prosent velger denne studieformen. Innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag tok 39 prosent nettstudier, mens den tilsvarende andelen for helse-, sosial- og idrettsfag lå på 31 prosent. Humanistiske og estetiske fag og samfunnsfag og juridiske fag hadde lavest andel som tok studiet over Internett. 3.6 Avsluttende vurderinger Stadig flere går opp til avsluttende prøve Tabell 6 viser antall avsluttende vurderinger per semester. De fleste studiene begynner på høstsemesteret og er ett-årige, og det er nesten tre ganger så mange som har sin avsluttende vurdering i vårsemesteret i forhold til i høstsemesteret. Høsten 2013 var det nesten som fikk avsluttende vurdering, mens over ble vurdert våren Antallet har vært økende fra våren 2012 til våren 2014, og fra høsten 2013 til høsten Våren 2014 besto 94 prosent av de som gikk opp til avsluttende vurdering. Det er like stor andel som vårsemesteret året før.

11 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 11 kap 3 Tabell 6 Avsluttende vurderinger, andel bestått, andel kvinner, andel over 25 år, andel deltid, andel på offentlig fagskole og andel på nettstudier, fordelt på semester. Vår 2012 vår Antall og prosent. År Semester Avsluttende vurdering bestått kvinner over 25 deltid offentlig nettstudier Vår % 27 % 49 % 28 % 56 % 14 % Høst % 47 % 52 % 38 % 30 % 21 % Vår % 30 % 50 % 30 % 56 % 14 % Høst % 46 % 53 % 38 % 24 % 19 % 2014 Vår % 33 % 52 % 35 % 55 % 18 % Heltidsstudenter, studenter på privat fagskole og de med stedsbasert undervisning stryker oftest Tabell 8 viser antall avsluttende vurderinger og andel som har bestått per skoleår, fordelt på ulike kjennetegn ved student og studium. Når det gjelder alder, ser det ut til at andelen som består, stiger noe med alderen, men forskjellene mellom de enkelte aldersgruppene er ikke veldig store. en som består, er også høyere blant deltidsstudenter enn blant heltidsstudenter og blant de som tar nettstudier enn de som tar stedsbaserte studier. Den er også noe høyere blant studenter på offentlig skole enn på private skoler, men dette er trolig en konsekvens av ulike fagfelt i offentlige og private skoler. Det er også ulikheter mellom fagfelt. Det er høyest andel som besto innenfor helse-, sosialog idrettsfag og innenfor primærnæringsfag skoleåret 2013/14. Her besto 99 prosent avsluttende vurdering innenfor disse to fagfeltene. Den laveste andelen bestått finner vi innenfor samfunnsfag og juridiske fag, samt humanistiske og estetiske fag, der 90 prosent får bestått.

12 kap 3 12 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 7 Avsluttende vurderinger og andel bestått per semester, fordelt på alder, progresjon, eierskap, undervisningsform og fagfelt. 2012/ /14. Antall og prosent. Alder Avsluttende vurderinger 2012/ /14 bestått Avsluttende vurderinger bestått % % % % % % % % % % % % % % Progresjon Deltid % % Heltid % % Eierskap Offenlig skole % % Privat skole % % Undervisningsform Nettstudier % % Stedsbasert undervisning % % Fagfelt Helse-, sosial- og idrettsfag % % Humanistiske og estetiske fag % % Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag % % Primærnæringsfag % % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag % % Samfunnsfag og juridiske fag % % Økonomiske og administrative fag % % Annet/uoppgitt fagfelt % % Totalt % %

13 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 13 kap 3 Figurliste Figur 1 Fagskolestudenter, fordelt på alder og år. Høst Prosent. 4 Figur 2 Fagskolestudenter, fordelt på kjønn og alder. Høst Prosent. 5 Figur 3 Fagskolestudenter, fordelt på undervisningsform og alder. Høst Prosent. 7 Figur 4 Fagskolestudenter, fordelt på studieprogresjon og alder. Høst Prosent. 7 Figur 5 Fagskolestudenter, fordelt på studieform og studieprogresjon. Høst Antall. N= Tabelliste Tabell 1 Studietilbud og andel deltid, fordelt på fylke. Høst Antall og prosent. 3 Tabell 2 Fagskolestudenter, andel kvinner, andel over 25 år og andel deltid, fordelt på semester Antall og prosent. 4 Tabell 3 Fagskolestudenter, fordelt på bostedsfylke. Høst Antall, prosent og rate. 6 Tabell 4 Fagskolestudenter, fordelt på fagfelt. Høst Antall og prosent. 9 Tabell 5 studenter på offentlig fagskole, deltidsstudier og nettstudier, fordelt på fagfelt. Høst Prosent. 10 Tabell 6 Avsluttende vurderinger, andel bestått, andel kvinner, andel over 25 år, andel deltid, andel på offentlig fagskole og andel på nettstudier, fordelt på semester. Vår 2012 vår Antall og prosent. 11 Tabell 7 Avsluttende vurderinger og andel bestått per semester, fordelt på alder, progresjon, eierskap, undervisningsform og fagfelt. 2012/ /14. Antall og prosent. 12 Referanser DBH-F. (2013). Databaser for statistikk om høgre utdanning - fagskolestatistikk. Hentet fra nsd.uib.no/fagskole/statistikk/index.action Fagskoleloven. (2003). LOV : Lov om fagskoleutdanning. Hentet fra dokument/nl/lov/ Kunnskapsdepartementet. (2011). Tilstandsrapport for fagskolesektoren Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra Kunnskapsdepartementetstilstandsrapport.pdf Kunnskapsdepartementet. (2013). Tilstandsrapport Fagskoler Hentet fra KD/Vedlegg/Fagskoleutd/Fagskoler_F-4395_Hele.pdf NOKUT. (2014). Godkjente fagskoletilbud. Hentet fra Vox. (2013). Nasjonalt fagskoleråd. Hentet fra Vox. (2014). Realkompetansevurdering. Hentet , fra realkompetansevurdering/

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer