3Voksne i fagskoleutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3Voksne i fagskoleutdanning"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde til sammen studietilbud på fagskolenivå dette semesteret. Hovedfunn 31 prosent av studentene valgte nettstudier. Til sammenlikning var bare ti prosent av fagskoletilbudene organisert som nettstudier. 53 prosent tok studiet på deltid. en har økt de siste årene. I løpet av skoleåret 2013/14 ble det gjennomført avsluttende vurderinger. 94 prosent av prøvene ble bestått.

2 kap 3 2 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1, og representerer et alternativ til høyere utdanning på universiteter og høyskoler. Rundt halvparten av fagskoleutdanningene har bestemte fagbrev eller yrkesfag som inntakskrav, mens de øvrige har generell studiekompetanse eller fullført videregående opplæring, uavhengig av linje, som et generelt inntakskrav. Undervisningen på fagskolene er arbeidslivsnær og kunnskaps- og utviklingsbasert, og trenger ikke å være forskningsbasert. Fagskoleutdanningene skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Utdanningene har et omfang på mellom et halvt og to studieår (Fagskoleloven, 2003) Datagrunnlag Fagskolene rapporterer til DBH-F (Database for statistikk om høgre utdanning fagskolestatistikk) 15. mars og 15. oktober hvert år. Telletidspunktene er 1. mars og 1. oktober. Rapporteringen startet i 2010, men dette kapittelet baserer seg hovedsakelig på rapporteringene fra høstsemestrene i 2011, 2012 og Deler av dataene som blir presentert, er offentlig tilgjengelige på NSDs hjemmesider (DBH-F, 2013). I tillegg har Vox bestilt utfyllende statistikk direkte fra DBH-F. i Forvaltning av fagskolene Fagskolene blir regulert av Fagskoleloven (2003), som skal sikre utdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning, og at fagskolestudentenes rettigheter blir ivaretatt. Fylkeskommunen har ansvar for at det finnes tilbud om godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder (Fagskoleloven, 2003). Kunnskapsdepartementet har sektoransvaret for fagskolene. Dette ansvaret er i stor grad delegert til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med fagskoler og fagskoleutdanninger. Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Rådet jobber blant annet for å synliggjøre fagskoleutdanningen, utvikle rammebetingelser og å bedre samarbeidet mellom fagskolene og resten av utdanningssystemet. Vox er sekretariat for fagskolerådet (Vox, 2013). 3.2 Fagskolenes utdanningstilbud studietilbud høsten 2013 Høsten 2013 fantes det 111 offentlig godkjente fagskoler i landet. Omtrent halvparten var lokalisert i det sentrale østlandsområdet. Noen av fagskolene har flere undervisningssteder. Mange fagskoler er relativt små, målt i antall studenter. 44 prosent av skolene har under 50 1 Realkompetanse er all den kunnskapen og de ferdighetene en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Gjennom realkompetansevurdering, det vil si vurdering av den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier, kan man søke opptak til studier og eventuelt fritak fra deler av et studium (Vox, 2014).

3 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3 kap 3 fagskolestudenter, 22 prosent har mellom 50 og 100, mens 34 prosent har mer enn hundre deltakere (Kunnskapsdepartementet, 2013). Til sammen hadde fagskolene tilbud om godkjente studier 2 høsten Det er 150 flere enn det som var registrert høsten 2012, og 459 flere enn det som var registrert høsten av studietilbudene, det vil si 90 prosent, var stedsbaserte, og det er 145 flere enn året før. 144 studietilbud var nettstudier, og det er fem flere enn året før. 69 prosent av fagskoletilbudene var organisert som deltidsstudier. Det var to prosentpoeng flere enn året før Flest fagskoletilbud i Oslo Tabell 1 viser antall stedsbaserte studietilbud og andelen av studietilbudene som er deltid for hvert fylke, samt antall nettstudier og andelen deltidsstudier blant disse. Det er store geografiske forskjeller i fagskoletilbudet. Oslo har det største utvalget av studietilbud. Høsten 2013 var det 215 fagskoletilbud i hovedstaden, og dette er 22 flere enn året før. I motsatt ende av skalaen finner vi Nord-Trøndelag, som bare har sju, og Sogn og Fjordane med 16 stedsbaserte studietilbud. I tillegg til de stedsbaserte studiene fantes det på landsbasis 144 studietilbud organisert som nettstudier. Dette utgjør ti prosent av alle fagskoletilbudene, som dermed er tilgjengelige for personer bosatt i alle deler av landet. Tabell 1 Studietilbud og andel deltid, fordelt på fylke. Høst Antall og prosent. Fylke Studietilbud Prosent av alle deltid Østfold 68 5 % 35 % Akershus 47 3 % 91 % Oslo % 56 % Hedmark 65 5 % 94 % Oppland 21 1 % 38 % Buskerud % 74 % Vestfold 86 6 % 80 % Telemark 41 3 % 93 % Aust-Agder 54 4 % 94 % Vest-Agder 39 3 % 18 % Rogaland % 62 % Hordaland 93 7 % 45 % Sogn og Fjordane 16 1 % 56 % Møre og Romsdal 22 2 % 36 % Sør-Trøndelag % 71 % Nord-Trøndelag 7 0 % 0 % Nordland 57 4 % 91 % Troms 30 2 % 87 % Finnmark 25 2 % 96 % Stedsbaserte studier totalt % 67 % Nettstudier % 85 % Fagskoletilbud totalt % 69 % Kilde: DBH-F 2 En oversikt over alle de godkjente fagskoletilbudene finnes på NOKUTs hjemmesider (NOKUT, 2014).

4 kap 3 4 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3.3 Fagskolestudentene Nesten fagskolestudenter Høsten 2013 var det fagskolestudenter i Norge. Det er 568 flere enn året før, og flere enn på det samme tidspunktet i Det er vanligvis færre fagskolestudenter i vårsemesteret enn i høstsemesteret. Seks av ti fagskolestudenter var menn, og like mange var over 25 år. Over halvparten (53 %) av studentene tok fagskoleutdanningen på deltid, og denne andelen har økt med fem prosentpoeng de siste to årene. Tabell 2 Fagskolestudenter, andel kvinner, andel over 25 år og andel deltid, fordelt på semester Antall og prosent. År Semester Fagskolestudenter kvinner 25 år eller eldre* deltid 2011 Høst % 60 % 48 % Vår % - 48 % Høst % 59 % 51 % Vår % - 51 % Høst % 61 % 53 % *Vi kjenner ikke andelen studenter over 25 år for vårsemestrene 2012 og Kilde: DBH-F Fire av ti fagskolestudenter er over 30 år Figur 1 viser studentenes aldersfordeling høsten 2013, sammenliknet med de to forrige høstsemestrene. Den største gruppen fagskolestudenter var unge voksne mellom 20 og 24 år. Over 40 prosent av studentene var 30 år eller eldre. Det betyr at en vesentlig andel gjennomfører fagskoleutdanningen etter å ha vært yrkesaktive. Bare fem prosent av deltakerne var under 20 år. Mange studenter i denne aldersgruppen kan ha begynt på fagskoleutdanningen rett etter videregående opplæring. Aldersfordelingen har holdt seg stabil de siste tre årene. Figur 1 Fagskolestudenter, fordelt på alder og år. Høst Prosent. 40 % 35 % % 25 % 20 % 15 % % 5 % % 19 år år år år år 50 år+ Høst 2011 (N=14 823) Høst 2012 (N=15 852) Høst 2013 (N=16420)

5 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 5 kap Seks av ti fagskolestudenter er menn Høsten 2013 var 60 prosent av fagskolestudentene menn. Det er omtrent på samme nivå som de to forrige årene. Figur 2 viser imidlertid at kjønnssammensetningen varierer fra aldersgruppe til aldersgruppe. Menn er tydelig i overvekt i aldersgruppen år, der syv av ti er menn. Menn er også i klar overvekt i de øvrige aldersgruppene mellom 20 og 34 år. Kvinner utgjør over halvparten av studentene i den yngste aldersgruppen og blant de studentene som er år. Høyest er imidlertid kvinneandelen blant studenter over 50 år, der to av tre er kvinner. Figur 2 Fagskolestudenter, fordelt på kjønn og alder. Høst Prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % % 19 (N=775) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) 50+ (N=817) Totalt (N=16 420) Mann Kvinne Flest i Oslo, både i absolutt antall og i forhold til innbyggertallet På landsbasis var det 3,99 deltakere per tusen innbyggere fra 16 år som deltok høsten Det er høyere enn året før, da raten var på 3,74. Deltakelse i fagskoleutdanning varierer geografisk, og flest fagskolestudenter har bostedsadresse i Oslo. Det henger delvis sammen med at Oslo har størst befolkning, og at 13 prosent av landets befolkning over 16 år bor her, og delvis sammen med at Oslo har flest utdanningstilbud (15 prosent). Tabell 3 viser imidlertid at hele 29 prosent av studentene har bostedsadresse i Oslo, og at hovedstaden har landets høyeste deltakerrate, med 9,03 deltakere per tusen voksne innbyggere. Færrest studenter, bare 0,1 prosent av alle fagskolestudentene, kommer fra Finnmark. Fylket har også landets laveste rate, og bare 0,26 voksne per tusen innbyggere i Finnmark tok fagskoleutdanning.

6 kap 3 6 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 3 Fagskolestudenter, fordelt på bostedsfylke. Høst Antall, prosent og rate. Fylke Antall Prosent Antall deltakere per tusen innbyggere* Østfold % 2,30 Akershus % 4,10 Oslo % 9,03 Hedmark % 1,22 Oppland % 4,92 Buskerud % 2,55 Vestfold % 3,47 Telemark % 2,83 Aust-Agder % 2,03 Vest-Agder % 4,91 Rogaland % 4,10 Hordaland % 4,36 Sogn og Fjordane % 1,65 Møre og Romsdal % 2,42 Sør-Trøndelag % 3,67 Nord-Trøndelag % 2,99 Nordland % 1,82 Troms % 2,71 Finnmark 16 0 % 0,26 Totalt % 3,99 * Beregnet på grunnlag av personer, 16 år eller eldre, per (SSB tabell 07459) Kilde: DBH-F 3.4 Eierskap, studieform og progresjon prosent går på private fagskoler I 2013 var det 46 offentlige og 65 private fagskoler. Det er i gjennomsnitt flere studenter i de offentlige fagskolene enn i de private. Det henger blant annet sammen med at de offentlige fagskolene tilbyr utdanninger innenfor flere fagfelt enn private skoler (Kunnskapsdepartementet, 2013). 56 prosent av fagskolestudentene gikk på privateid fagskole. en som gikk på privat fagskole, var høyest i den yngste aldersgruppen, der 82 prosent gikk på privat skole. I den eldste aldersgruppen (50 år eller eldre) går 61 prosent på private fagskoler, mens andelen varierer fra 50 til 56 prosent i de øvrige gruppene Mer enn tre av ti fagskolestudenter tar nettstudier Høsten 2013 var det fagskolestudenter som tok studiene på Internett. Det var 502 studenter mer enn i Nettstudentene utgjør 31 prosent av fagskolestudentene, og dette er to prosentpoeng høyere enn året før. Til sammenlikning utgjorde nettstudietilbudet bare ti prosent av alle utdanningstilbudene på fagskolenivå. Det betyr at det i gjennomsnitt er langt flere deltakere på nettstudiene enn på de stedsbaserte studiene.

7 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 7 kap 3 Figur 3 Fagskolestudenter, fordelt på undervisningsform og alder. Høst Prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % 0 % 4 19 (N=775) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) (N=894) 31 Totalt (N=16 420) Nettstudier Stedsbasert undervisning Figur 6 viser at nettstudier er mest brukt av personer over 30 år. Mens det bare var fire prosent i den yngste aldersgruppen som tok nettstudier, var det henholdsvis 46 og 47 prosent som benyttet denne undervisningsformen i aldersgruppene mellom 30 og 49 år. I aldersgruppen 50 år eller eldre var det fire av ti som valgte å ta et fagskolestudium som var organisert på denne måten. Det var en høyere andel menn enn kvinner som tok nettstudier. Mens 33 prosent av de mannlige fagskolestudentene tok nettstudier, var det bare 27 prosent av de kvinnelige studentene som gjorde det samme Mer enn åtte av ti over 35 år studerer på deltid Høsten 2013 var det fagskolestudenter som studerte på deltid, noe som utgjorde 53 prosent av alle studentene. Det var omtrent seks hundre flere enn året før, og flere enn høsten De som studerer på deltid, har vanligvis en studieprogresjon på 0,5, noe som innebærer at de bruker dobbelt så lang tid på å ta utdannelsen. Figur 4 Fagskolestudenter, fordelt på studieprogresjon og alder. Høst Prosent. 100 % 80 % % % 20 % % (N=755) (N=5 635) (N=3 249) (N=2 100) (N=1 403) (N=2 364) 50+ (N=894) Totalt (N=16 420) Deltid Heltid

8 kap 3 8 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Figur 4 viser at andelen som studerer deltid, stiger med alderen. en som studerer deltid, har økt i de fleste aldersgruppene, men er på samme nivå i de to eldste aldersgruppene siden høsten Økningen er størst i den yngste aldersgruppen, der kun fire prosent studerte på deltid i 2012, mot tolv prosent i Av alle fagskolestudentene over 35 år tok 82 prosent deltidsstudier. Fagskolestudentene over 35 år utgjør 28 prosent av den totale studentmassen, men står for 44 prosent av deltakelsen på deltidsstudier, og elleve prosent av deltakelsen på stedsbaserte studier Nettstudiene er stort sett deltidsstudier Det er en sterk sammenheng mellom studieform og studieprogresjon. Figur 5 viser fagskolestudentene høsten 2012 fordelt på om de går på stedsbaserte eller nettbaserte studier, og om de studerer heltid eller deltid. Den største gruppen, studenter, studerer på heltid på stedsbaserte studier. Den minste gruppen, 464 studenter, har heltidsstudier som nettstudier. Denne gruppen har imidlertid økt med nesten hundre personer det siste året. 91 prosent av de som tar nettstudier, tar deltidsutdanning, mens 36 prosent av de som følger stedsbasert undervisning, gjør det samme. Av alle som tar heltidsstudier, går hele 94 prosent av studentene på stedsbaserte studier. Figur 5 Fagskolestudenter, fordelt på studieform og studieprogresjon. Høst Antall. N= Heltid Nettstudier Stedsbasert undervisning Deltid 3.5 Fagfelt Flest deltakere på naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag Tabell 3 viser fagskolestudentene fordelt på de ulike fagfeltene for de tre siste årene. Høsten 2013 tok studenter emner innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Fagfeltet omfatter nå 43 prosent av alle fagskolestudentene. Deretter følger helse-, sosialog idrettsfag, med studenter. 16 prosent av deltakerne studerer nå innenfor dette fagfeltet, som dermed har gått forbi humanistiske og estetiske fag i popularitet. 15 prosent av fagskolestudentene tar humanistiske og estetiske fag, mens elleve prosent studerer økonomiske og administrative fag.

9 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 9 kap 3 Fagskoleutdanningene er i stor grad kjønnsdelte. 94 prosent av deltakerne innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, og 74 prosent innenfor samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, var menn. Innenfor helse-, sosial og idrettsfag, derimot, var 92 prosent kvinner. Også økonomiske og administrative fag samt humanistiske og estetiske fag hadde hovedvekt av kvinnelige deltakere, med andeler på henholdsvis 73 og 72 prosent. Valg av fagfelt varierer også med alder. Helse-, sosial- og estetiske fag var det fagfeltet som hadde flest voksne deltakere. Her var 68 prosent av studentene over 35 år, hvorav 18 prosent var mer enn 50 år. På fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag var 75 prosent av deltakerne mellom 20 og 34 år gamle. Samfunnsfag og juridiske fag og humanistiske og estetiske fag var fagfeltene med flest unge deltakere. Tabell 4 Fagskolestudenter, fordelt på fagfelt. Høst Antall og prosent. Høst 2011 Høst 2012 Høst 2013 Fagfelt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag % % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % % Humanistiske og estetiske fag % % % Økonomiske og administrative fag % % % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag % % % Samfunnsfag og juridiske fag % % % Primærnæringsfag 78 1 % 77 0 % % Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 36 0 % 23 0 % 0 Uoppgitt fagfelt % % % Totalt % % % Ulike fagfelt på offentlige og private fagskoler Offentlige og private fagskoler tilbyr til dels ulike fagfelt. Offentlige fagskoler har størst fokus på naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Hele 74 prosent av alle studentene på offentlige fagskoler studerte innenfor dette fagfeltet, mens 14 prosent tok helse-, sosial- og idrettsfag. De private fagskolene tilbyr imidlertid et langt bredere spekter av fagfelt. Størst andel av studentene på private fagskoler tok humanistiske og estetiske fag (27 prosent), mens omtrent 19 prosent tok økonomiske og administrative fag eller naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Tabell 5 viser andelen av studentene på hvert fagfelt som tok utdanningen på offentlig skole. Størst andel av studentene får opplæringen sin på offentlig fagskole innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. 76 prosent av studentene på dette fagfeltet gikk på offentlig skole. Det er også mange som tar utdanning innenfor primærnæringsfag og samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag på offentlig skole, med henholdsvis 68 og 61 prosent. Nesten alle studentene som tar humanistiske og estetiske fag, økonomiske og administrative fag, samfunnsfag og juridiske fag og lærerutdanninger, tok utdanningen på privat fagskole. I tillegg tok seks av ti studenter innenfor helse-, sosial- og idrettsfag studiet på en privat fagskole.

10 kap 3 10 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 5 studenter på offentlig fagskole, deltidsstudier og nettstudier, fordelt på fagfelt. Høst Prosent. Fagfelt offentlig fagskole deltid nettstudier Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (N=7 133) 76 % 58 % 39 % Helse-, sosial- og idrettsfag (N=2 555) 40 % 93 % 31 % Humanistiske og estetiske fag (N=2 480) 1 % 4 % 3 % Økonomiske og administrative fag (N=1 819) 4 % 73 % 62 % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag (N=1 104) 61 % 6 % 16 % Samfunnsfag og juridiske fag (N=626) 3 % 0 % 5 % Primærnæringsfag (N=113) 68 % 68 % 12 % Uoppgitt fagfelt (N=590) 0 % 100 % 0 % Totalt (N=16 420) 44 % 53 % 31 % prosent studerer deltid innenfor helse-, sosial og idrettsfag Tabell 5 viser også andelen studenter på hvert fagfelt som tok studiene på deltid. Nesten alle på helse-, sosial- og idrettsfag (93 prosent) tok utdanningen sin på deltid. Det gjorde også de fleste studentene på økonomiske og administrative fag og primærnæringsfag. På den andre siden tok nesten alle på samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske fag og estetiske fag og samferdsels og sikkerhetsfag og andre servicefag, studiet på heltid. Også bruken av nettstudier som utdanningsform varierer etter fagfelt. Nettstudier er vanligst innenfor økonomiske og administrative fag, hvor 62 prosent velger denne studieformen. Innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag tok 39 prosent nettstudier, mens den tilsvarende andelen for helse-, sosial- og idrettsfag lå på 31 prosent. Humanistiske og estetiske fag og samfunnsfag og juridiske fag hadde lavest andel som tok studiet over Internett. 3.6 Avsluttende vurderinger Stadig flere går opp til avsluttende prøve Tabell 6 viser antall avsluttende vurderinger per semester. De fleste studiene begynner på høstsemesteret og er ett-årige, og det er nesten tre ganger så mange som har sin avsluttende vurdering i vårsemesteret i forhold til i høstsemesteret. Høsten 2013 var det nesten som fikk avsluttende vurdering, mens over ble vurdert våren Antallet har vært økende fra våren 2012 til våren 2014, og fra høsten 2013 til høsten Våren 2014 besto 94 prosent av de som gikk opp til avsluttende vurdering. Det er like stor andel som vårsemesteret året før.

11 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 11 kap 3 Tabell 6 Avsluttende vurderinger, andel bestått, andel kvinner, andel over 25 år, andel deltid, andel på offentlig fagskole og andel på nettstudier, fordelt på semester. Vår 2012 vår Antall og prosent. År Semester Avsluttende vurdering bestått kvinner over 25 deltid offentlig nettstudier Vår % 27 % 49 % 28 % 56 % 14 % Høst % 47 % 52 % 38 % 30 % 21 % Vår % 30 % 50 % 30 % 56 % 14 % Høst % 46 % 53 % 38 % 24 % 19 % 2014 Vår % 33 % 52 % 35 % 55 % 18 % Heltidsstudenter, studenter på privat fagskole og de med stedsbasert undervisning stryker oftest Tabell 8 viser antall avsluttende vurderinger og andel som har bestått per skoleår, fordelt på ulike kjennetegn ved student og studium. Når det gjelder alder, ser det ut til at andelen som består, stiger noe med alderen, men forskjellene mellom de enkelte aldersgruppene er ikke veldig store. en som består, er også høyere blant deltidsstudenter enn blant heltidsstudenter og blant de som tar nettstudier enn de som tar stedsbaserte studier. Den er også noe høyere blant studenter på offentlig skole enn på private skoler, men dette er trolig en konsekvens av ulike fagfelt i offentlige og private skoler. Det er også ulikheter mellom fagfelt. Det er høyest andel som besto innenfor helse-, sosialog idrettsfag og innenfor primærnæringsfag skoleåret 2013/14. Her besto 99 prosent avsluttende vurdering innenfor disse to fagfeltene. Den laveste andelen bestått finner vi innenfor samfunnsfag og juridiske fag, samt humanistiske og estetiske fag, der 90 prosent får bestått.

12 kap 3 12 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell 7 Avsluttende vurderinger og andel bestått per semester, fordelt på alder, progresjon, eierskap, undervisningsform og fagfelt. 2012/ /14. Antall og prosent. Alder Avsluttende vurderinger 2012/ /14 bestått Avsluttende vurderinger bestått % % % % % % % % % % % % % % Progresjon Deltid % % Heltid % % Eierskap Offenlig skole % % Privat skole % % Undervisningsform Nettstudier % % Stedsbasert undervisning % % Fagfelt Helse-, sosial- og idrettsfag % % Humanistiske og estetiske fag % % Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag % % Primærnæringsfag % % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag % % Samfunnsfag og juridiske fag % % Økonomiske og administrative fag % % Annet/uoppgitt fagfelt % % Totalt % %

13 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 13 kap 3 Figurliste Figur 1 Fagskolestudenter, fordelt på alder og år. Høst Prosent. 4 Figur 2 Fagskolestudenter, fordelt på kjønn og alder. Høst Prosent. 5 Figur 3 Fagskolestudenter, fordelt på undervisningsform og alder. Høst Prosent. 7 Figur 4 Fagskolestudenter, fordelt på studieprogresjon og alder. Høst Prosent. 7 Figur 5 Fagskolestudenter, fordelt på studieform og studieprogresjon. Høst Antall. N= Tabelliste Tabell 1 Studietilbud og andel deltid, fordelt på fylke. Høst Antall og prosent. 3 Tabell 2 Fagskolestudenter, andel kvinner, andel over 25 år og andel deltid, fordelt på semester Antall og prosent. 4 Tabell 3 Fagskolestudenter, fordelt på bostedsfylke. Høst Antall, prosent og rate. 6 Tabell 4 Fagskolestudenter, fordelt på fagfelt. Høst Antall og prosent. 9 Tabell 5 studenter på offentlig fagskole, deltidsstudier og nettstudier, fordelt på fagfelt. Høst Prosent. 10 Tabell 6 Avsluttende vurderinger, andel bestått, andel kvinner, andel over 25 år, andel deltid, andel på offentlig fagskole og andel på nettstudier, fordelt på semester. Vår 2012 vår Antall og prosent. 11 Tabell 7 Avsluttende vurderinger og andel bestått per semester, fordelt på alder, progresjon, eierskap, undervisningsform og fagfelt. 2012/ /14. Antall og prosent. 12 Referanser DBH-F. (2013). Databaser for statistikk om høgre utdanning - fagskolestatistikk. Hentet fra nsd.uib.no/fagskole/statistikk/index.action Fagskoleloven. (2003). LOV : Lov om fagskoleutdanning. Hentet fra dokument/nl/lov/ Kunnskapsdepartementet. (2011). Tilstandsrapport for fagskolesektoren Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra Kunnskapsdepartementetstilstandsrapport.pdf Kunnskapsdepartementet. (2013). Tilstandsrapport Fagskoler Hentet fra KD/Vedlegg/Fagskoleutd/Fagskoler_F-4395_Hele.pdf NOKUT. (2014). Godkjente fagskoletilbud. Hentet fra Vox. (2013). Nasjonalt fagskoleråd. Hentet fra Vox. (2014). Realkompetansevurdering. Hentet , fra realkompetansevurdering/

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Første brikke lagt i kunnskap om fagskoler Fagskolene har en viktig rolle i det norske utdanningssystemet, de skal sikre korte, yrkesrettede utdanningstilbud

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2013 Publikasjonskode: F-4395 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Forord Årets tilstandsrapport er den fjerde i rekken og med den får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolene. Den

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD

NASJONALT FAGSKOLERÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjonalt Fagskoleråd 2 Om fagskolen 3 Om fagskolen 4 NOKUT 5 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 6 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 7 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011 NASJONALT

Detaljer

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter Studiebarometeret for fagskolestudenter 2018 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) i 2017 Pilotundersøkelse gjennomført høsten 2017 Første fullskalaundersøkelse

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2015

Tilstandsrapport. Fagskoler 2015 Tilstandsrapport Fagskoler 2015 2 Forord I det siste drøye året har jeg vært på en rekke konferanser og møter for å snakke om kompetansebehovet vårt i fremtiden. Tematikken har ofte dreid seg om hvordan

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Tilstandsrapport Fagskoler 2017

Kunnskapsdepartementet Tilstandsrapport Fagskoler 2017 Kunnskapsdepartementet Tilstandsrapport Fagskoler 2017 Forord Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i sektoren. I tall utgjør fagskolene

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Regionale kompetansebehov Innspillsmøte Gjøvik, 23. august 2018

Regionale kompetansebehov Innspillsmøte Gjøvik, 23. august 2018 Regionale kompetansebehov Innspillsmøte Gjøvik, 23. august 2018 Steinar Holden, leder Mandat viktigste punkter Formål Frembringe best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov For nasjonal

Detaljer

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter. Studiebarometeret for fagskolestudenter Presentasjon for Nasjonalt fagskoleråd

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter. Studiebarometeret for fagskolestudenter Presentasjon for Nasjonalt fagskoleråd Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter Studiebarometeret for fagskolestudenter Presentasjon for Nasjonalt fagskoleråd 18.10.2018 Studiebarometeret for fagskolestudenter 2018 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter

Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter Lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter Studiebarometeret for fagskolestudenter 2018 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) i 2017 Pilotundersøkelse gjennomført høsten 2017 Første fullskalaundersøkelse

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall 2017-18 To år etter fraværsgrensen ble innført viser foreløpige tall at fraværet i videregående holder seg relativt stabilt

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse Skolebidragsindikatorer i videregående skole 2017-18 analyse I år er første gang Utdanningsdirektoratet selv har utviklet skolebidragsindikatorer. Her kan du lese vår analyse av resultatene. STATISTIKK

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fravær i videregående skole skoleåret

Fravær i videregående skole skoleåret Fravær i videregående skole skoleåret 21-19 Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer