6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler tilbyr også korte kurs, og i 2014 var det totalt kortkursdeltakere i Norge. Hovedfunn: Det er ikke bare ungdom som går på folkehøyskoler. Mer enn halvparten av deltakerne på kortkurs er 50 år eller eldre. På langkurs, derimot, er kun tre av ti over 20 år, men andelen har økt de siste årene. Det er størst deltakelse på kurs i estetiske fag og håndverksfag. Både på langkursene og kortkursene deltar omtrent én av tre deltakere på kurs innenfor dette fagfeltet. 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell og studieturer. Folkehøyskolene utgjør et alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet.

2 kap 6 2 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER Filosofien er at elevene skal lære gjennom å gjøre og erfare (les mer i egen faktaboks). Folkehøyskolene har derfor ikke eksamen eller karakterer, men vitnemål som beskriver hva eleven har gjort og lært (Folkehøgskolene, 2015; NOKUT, 2015). Helårsstudentene får dessuten to tilleggspoeng for fullført skoleår hvis de har minst 90 prosent oppmøte (Utdanningsdirektoratet, 2015). Bakgrunn og pedagogikk Folkehøyskolen er blitt kalt Nordens bidrag til verdenspedagogikken. Skolen har grunnlaget i en pedagogisk filosofi utviklet av den danske pedagogen og teologen N.F.S. Grundtvig, som mente at opplysning og utdanning skulle være for alle, og at håndverk og praktiske ferdigheter var like verdifullt som intellektuelt arbeid. Læring skulle utvikles gjennom samtale mellom elev og lærer, erfaring og engasjement, samarbeid og forelesninger, der elevenes hverdagsliv sto i fokus. Folkehøyskolenes formål er fortsatt å fremme allmenndanning og folkeopplysning (Folkehøgskolene, 2015; Wikipedia, 2015). Forvaltningen Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for forvaltningen av folkehøyskolene. Skolene blir regulert av Lov om folkehøyskoler (Folkehøgskoleloven, 2002) og Forskrift til lov om folkehøyskoler (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006). Kunnskapsdepartementet godkjenner skolene. Datagrunnlaget Tallene i dette kapittelet er hentet fra statistikkbanken til SSB og fra Navi sentralbase. Navi sentralbase er det administrative rapporteringssystemet for folkehøyskolene i Norge, og er eid av Utdanningsdirektoratet. I tillegg har Vox bestilt noe utdypende informasjon fra SSB folkehøyskoler med mer enn 300 linjer I dag finnes det 78 folkehøyskoler i Norge. To av disse er bare for seniorer fra cirka 55 år og oppover. Størrelsesmessig varierer skolene fra under 40 til omtrent 200 elever. Til sammen tilbyr folkehøyskolene over 300 ulike linjefag og en rekke valgfag. For å motta støtte må kursene være offentliggjort og åpne for alle. Et fåtall folkehøyskoler opererer med opptakskrav dersom de har fag som krever et visst ferdighetsnivå. Hver folkehøyskole står fritt til å velge eget verdigrunnlag eller profil. 30 av skolene er kristne, og er eid eller nært knyttet til kirkesamfunn og kristne organisasjoner. De resterende 48 skolene driver ut fra et pedagogisk syn som ikke tar utgangspunkt i religion. De kalles frilynte folkehøyskoler, og er eid av frittstående organisasjoner, fylkeskommuner eller interesseorganisasjoner (Folkehøgskolene, 2015). 6.2 Langkurs Folkehøyskolene skiller mellom kortkurs og langkurs. Langkurs 1 som går over ett skoleår, er vanligst, og er det folk flest forbinder med folkehøyskole. Noen få skoler har linjer med to års varighet, og enkelte skoler tilbyr halvårskurs. En del folkehøyskoler tilbyr dessuten kortere kurs, et tema vi kommer tilbake til i kapittel Langkurs blir definert som kurs som varer 95 dager eller mer, fordelt over minst 16,5 uker. Undervisningsprogrammet må ifølge 4 være på minst 24 timer per uke, med minimum fire timer per dag. Lørdag er normalt skoledag (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006).

3 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 3 kap 6 Alle folkehøyskolene må ha minst ett langkurs, og minst 50 prosent av skolens samlede virksomhet skal bestå av langkurs for at skolen skal kunne tilfredsstille vilkårene for tilskudd (Folkehøyskoleloven, 2002). De to seniorskolene som er nevnt ovenfor, tilbyr bare kortkurs, og mottar ikke statstilskudd etter Folkehøyskoleloven. «Elev» blir definert som en deltaker over normal alder for gjennomført grunnskole. De fleste skolene har imidlertid 18-års aldersgrense, og de fleste elevene velger å ta et år på folkehøyskole rett etter videregående skole Nesten på langkurs Tabell 1 viser elevene som gikk på folkehøyskole per 1. oktober de sju siste årene. Statistikken for langkurs viser unike deltakere. Det vil si at de elevtallene vi presenterer i dette avsnittet, er antall personer som har deltatt på langkurs. Tabell 1 Elever på langkurs, andel kvinner og andel 20 år eller eldre per 1. oktober, fordelt på år Antall og prosent. Årstall Antall elever Andel kvinner Andel 20 år og eldre % 26 % % 26 % % 28 % % 28 % 2012* % 29 % 2013* % 30 % % 31 % *revidert tall Kilde: SSB (tabell 04556, og tall bestilt av Vox) personer gikk på langkurs ved norske folkehøyskoler 1. oktober Dette er omtrent hundre flere enn året før, men noe færre enn de tre foregående årene. Det er en overvekt av kvinnelige elever. Både i 2013 og 2014 var kvinneandelen på 54 prosent, men tabellen viser at kvinneandelen tidligere har ligget høyere, og at det har vært en gradvis nedgang de siste årene. Figur 1 Elever på langkurs per 1. oktober, fordelt på alder Prosent. N= % 1 % 1 % Kilde: SSB (tall bestilt av Vox) 2 % 67 % 17 år og yngre år år år 30 år og eldre Jevn økning i andel deltakere over 20 år Tabell 1 viser at 31 prosent av elevene var 20 år eller eldre. Dette er bare ett prosentpoeng høyere enn året før, men ser vi på utviklingen over de siste sju årene, har andelen eldre elever økt jevnt. Figur 1 viser aldersfordelingen blant elevene i 2014 mer detaljert. Den er tilnærmet lik som i fjor, med hovedvekten (67 prosent) i alderen 18 og 19 år. Det er en liten økning i aldersgruppen 20 24, og en tilsvarende nedgang blant de yngste under 18 år.

4 kap 6 4 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER Flest elever på estetiske fag og håndverksfag Estetiske fag og håndverksfag er det hovedemnet som har flest deltakere, og det har det vært de siste tre årene elever, det vil si 36 prosent av alle folkehøyskoleelevene i 2014, deltok på dette emnet. Mest populært innenfor estetiske fag og håndverksfag var ulike fag innen musikk, med til sammen 34 prosent deltakere, film, video, tv, lyd og lys, med 17 prosent, og teater, revy og drama, med 14 prosent av deltakerne. Helse-, sosial- og idrettsfag er det nest største fagfeltet, med elever. Innenfor dette feltet var det flest deltakere på emnene idrettsfag og ballidrett, med henholdsvis 42 og 16 prosent av elevene. Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag var det tredje største fagfeltet, med 925 elever. Av disse gikk de aller fleste, 83 prosent, på friluftslivsfag. Til sammen gikk tre av fire folkehøyskoleelever på langkurs på emner innenfor disse tre fagområdene. Tabell 2 Deltakere på langkurs per 1. oktober, fordelt på hovedemne og år Antall og prosent.* Hovedemne Antall Andel Antall Andel Antall Andel Estetiske fag og håndverksfag % % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % % Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag % % % Samfunnsfag % % % Tjenesteyting og servicefag % % % Humanistiske fag, tros- og livssynsfag % % % Organisasjons- og ledelsesfag % % % Samferdsels- og kommunikasjonsfag % % % Økonomi- og IKT- fag % 71 1 % % Språkfag 99 1 % % 69 1 % Realfag, industri- og tekniske fag 30 0 % 24 0 % 39 1 % Totalt % % % * Tabell 2 er basert på Navi sentralbases statistikk, og viser noen flere deltakere enn de andre tabellene, som er basert på SSBs statistikk. Dette kommer av ulik bearbeiding av innrapporterte data fra folkehøyskolene. Differansene er totalt 16 flere elever i 2012, 31 flere elever i 2013 og 60 flere i Kilde: Navi sentraldatabase Flest deltakere fra Akershus og Hordaland Det finnes folkehøyskoler i alle landets fylker, og noe som tradisjonelt har skilt folkehøyskolen fra andre utdanninger, er at en svært stor andel av deltakerne velger en skole langt unna eget bosted. Tabell 3 viser langkurselevenes bostedsfylke. Bare en liten andel av elevene melder adresseendring til folkeregisteret når de begynner på folkehøyskole, så tabellen gjenspeiler i stor grad elevenes hjemfylke. Det er en del variasjon mellom fylkene når det kommer til deltakelse. Flest elever kommer fra Akershus og Hordaland. I alt har 22 prosent av deltakerne bostedsadresse i ett av disse fylkene. Kun to prosent av langkursdeltakerne kommer fra henholdsvis Finnmark, Aust-Agder og Troms.

5 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 5 kap 6 Tabell 3 Elever på langkurs per 1. oktober, fordelt på bostedsfylke Antall og prosent. Fylke Antall elever Prosent av alle elevene Antall elever per 1000 innbyggere* Østfold % 1,33 Akershus % 1,71 Oslo % 0,90 Hedmark % 2,07 Oppland % 1,59 Buskerud % 1,54 Vestfold % 1,71 Telemark % 1,77 Aust-Agder % 1,77 Vest-Agder % 1,62 Rogaland % 1,48 Hordaland % 1,74 Sogn og Fjordane % 2,61 Møre og Romsdal % 1,91 Sør-Trøndelag % 1,72 Nord-Trøndelag % 1,90 Nordland % 1,61 Troms % 1,25 Finnmark % 1,93 Uoppgitt fylke** % - Hele landet % 1,64 * Personer, 16 år eller eldre, per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459) ** Det mangler opplysninger om bostedsfylke for 222 av elevene. Disse kan blant annet være utenlandske statsborgere. Nordiske elever kan søke på norske folkehøyskoler på lik linje med norske elever. I tillegg tar noen skoler imot elever fra land utenfor EØS-området som har oppholdstillatelse i utdanningsøyemed. Kilde: SSB tabell Forskjellene i antall deltakere mellom fylkene henger blant annet sammen med innbyggertallet i fylkene. På landsbasis var det 1,64 elever på langkurs per tusen innbyggere (16 år eller eldre). Flest deltakere i forhold til innbyggertallet hadde Sogn og Fjordane, med en rate på 2,61. Deretter følger Finnmark, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, med rater på 1,93, 1,91 og 1,90. Lavest relativ deltakelse hadde Oslo, med 0,90 langkurselever per tusen innbyggere over 16 år prosent fullfører langkurs Tabell 4 viser antallet elever som har fullført langkurs de siste årene. Tallene blir rapportert inn fra skolene på høsten, og er ikke klare for skoleåret 2014/15 på det tidspunktet dette kapittelet ble ferdigstilt. De nyeste dataene som foreligger, er derfor fra 2013/14. Tallene er samlet inn på et annet tidspunkt, og avviker noe i forhold til de øvrige tabellene i kapittelet. Tabell 4 Elever på langkurs og andel fullført, fordelt på skoleår. 2007/ /14. Antall og prosent. Skoleår Alle elevene Andel fullført 2007/08* % 2008/09* % 2009/10* % 2010/11* % 2011/12* % 2012/ % 2013/ % *reviderte tall Kilde: SSB tabell 05352

6 kap 6 6 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER I skoleåret 2013/14 var elever påmeldt til langkurs ved folkehøyskolene i Norge. Dette var 750 færre enn året før, og på nivå med skoleåret 2008/09. I perioden 2009/ /13 lå antallet elever personer høyere av deltakerne (94 prosent) fullførte undervisningsåret, og fikk godkjent skoleåret. Å fullføre innebærer at elevene har deltatt på 90 prosent eller mer av undervisningen. Det var med andre ord bare seks prosent frafall på langkurs ved folkehøyskolene, og andelen har holdt seg stabil de siste sju årene. 6.3 Kortkurs I tillegg til langkursene tilbyr mange folkehøyskoler kortkurs 2. De to folkehøyskolene for seniorer tilbyr kun kortkurs. Det er stor variasjon i fagtilbudet og innholdet til kortkursene. Skolene rapporterer elevtallet på kortkursene samlet til SSB hvert kalenderår, og bare de elevene som har deltatt på minst 75 prosent av et kurs, blir rapportert inn. Antall deltakere på kortkurs tilsvarer ikke antall personer, da én og samme person kan ta flere kurs, og derfor kan bli registrert som deltaker flere ganger. Tabell 5 viser antall deltakere på kortkurs de siste åtte årene på kortkurs i 2014 Tabell 5 Deltakere på kortkurs, andel kvinner og elever over 50 år, fordelt på år Antall og prosent. Årstall Antall elever Andel kvinner Andel over 50 år % 54 % % 71 % % 55 % % 56 % % 58 % % 58 % % 56 % % 56 % Kilde: SSB tabell I 2014 var det deltakere på kortkurs ved folkehøyskolene i Norge. Det er en nedgang på fire prosent, eller 741 personer i forhold til året før. De siste åtte årene har det årlige antallet deltakere variert mellom ca og Som for langkurs er det også her en overvekt av kvinnelige elever. I 2014 var 64 prosent av deltakerne kvinner Nesten kortkursdeltakere over 50 år Aldersfordelingen til deltakerne på kortkurs er annerledes enn for langkursene. 56 prosent av deltakerne på kortkurs i 2014 er over 50 år, og andelen i denne aldersgruppen har vært godt over 50 prosent i hele perioden. I 2008 var andelen over 50 år hele 71 prosent men det skyldes først og fremst at det totale antallet deltakere var lavt dette året, og ikke at antallet over 50 var høyere enn vanlig. 2 Kortkurs er definert som kurs som varer minst to dager, og maksimalt 94 dager. Undervisningsomfanget skal være på minst 12 timer, med minst 4 timer hver dag for at kursene skal registreres (Forskrift til lov om folkehøyskoler, 2006).

7 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 7 kap 6 Figur 2 Deltakere på kortkurs, fordelt på alder Prosent. N= % 8 % 14 % 13 % 9 % år år år år 50 år eller eldre Selv om andelen over 50 har vært stabil de siste årene, har antallet gått noe ned. I 2014 var det kortkursdeltakere i denne aldersgruppen, og det var 354 færre enn i 2013, og det laveste antallet de siste åtte årene. Figur 2 viser kortkurselevenes aldersfordeling mer detaljert. Denne aldersfordelingen har holdt seg relativt uendret de siste årene. Kun åtte prosent av deltakerne på kortkurs er under 20 år gamle. Kilde: SSB tabell Flest tar estetiske fag og håndverksfag Tabell 6 Deltakere på kortkurs, fordelt på hovedemne og år Antall og prosent Hovedemne Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Estetiske fag og håndverksfag % % % % Humanistiske fag, tros- og livssynsfag % % % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % % % Samfunnsfag % % % % Organisasjons- og ledelsesfag % % % % Naturbruk, økologi-, miljøvern- og friluftslivsfag % % % % Økonomi- og IKT- fag % % % % Språkfag % % % % Tjenesteyting og servicefag % % % % Samferdsel- og kommunikasjonsfag 13 <0,5 % 23 <0,5 % 13 <0,5 % 0 - Realfag, industri- og tekniske fag Totalt % % % % Kilde: SSB tabell På samme måte som for langkursene, er estetiske fag og håndverksfag det største fagområdet innenfor kortkursene. Det har det vært de siste fire årene, og i 2014 tok 36 prosent av alle deltakerne kurs innenfor dette fagfeltet. I antall har deltakelsen falt med nesten tusen personer siden Nest størst innenfor kortkurs er humanistiske fag, tros- og livssynsfag, med 20 prosent av deltakerne. Mens gikk på kortkurs innenfor dette området i 2014, var det kun 230 deltakere på langkurs med hovedemne innenfor dette feltet, noe som tilsvarer tre prosent av langkursdeltakerne. 18 prosent av kortkursdeltakerne deltok på kortkurs innenfor helse-, sosial og idrettsfag. Til sammen gikk tre av fire kortkursdeltakere på emner innenfor disse fagområdene.

8 kap 6 8 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER En av fem tar kurset i Nordland Tilbudet om kortkurs varierer fra fylke til fylke, derfor vil også antallet deltakere variere mellom fylkene. Flest gikk på kortkurs i Nordland. Tabell 7 viser at deltakere gikk på kurs i Nordland i 2014, og det tilsvarer 21 prosent av landets kortkursdeltakere. Deretter fulgte Vestfold, med tolv prosent, og Hordaland og Møre og Romsdal, som begge hadde ni prosent av deltakerne. Færrest, bare sju personer, tok kortkurs i Vest-Agder. Tabell 7 Elever på kortkurs, fordelt på skolefylke Antall og prosent. Fylke Antall elever Prosent av alle elevene Østfold % Akershus % Oslo % Hedmark % Oppland % Buskerud % Vestfold % Telemark % Aust-Agder % Vest-Agder 7 0 % Rogaland % Hordaland % Sogn og Fjordane % Møre og Romsdal % Sør-Trøndelag % Nord-Trøndelag % Nordland % Troms % Finnmark % Uoppgitt fylke 96 1 % Hele landet % Kilde: SSB tabell 09835

9 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 9 kap 6 Figurliste Figur 1 Elever på langkurs per 1. oktober, fordelt på alder Prosent. N= Figur 2 Deltakere på kortkurs, fordelt på alder Prosent. N= Tabellliste Tabell 1 Elever på langkurs, andel kvinner og andel 20 år eller eldre per 1. oktober, fordelt på år Antall og prosent. 3 Tabell 2 Deltakere på langkurs per 1. oktober, fordelt på hovedemne og år Antall og prosent. 4 Tabell 3 Elever på langkurs per 1. oktober, fordelt på bostedsfylke Antall og prosent. 5 Tabell 4 Elever på langkurs og andel fullført, fordelt på skoleår. 2007/ /14. Antall og prosent. 5 Tabell 5 Deltakere på kortkurs, andel kvinner og elever over 50 år, fordelt på år Antall og prosent. 6 Tabell 6 Deltakere på kortkurs, fordelt på hovedemne og år Antall og prosent. 7 Tabell 7 Elever på kortkurs, fordelt på skolefylke Antall og prosent. 8 Referanser Folkehøgskolene. (2015). Hentet fra Folkehøyskoleloven. (2002). Lov om folkehøyskoler. Hentet fra Forskrift til lov om folkehøyskoler. (2006). FOR nr 1158: Forskrift til lov om folkehøyskoler. Hentet fra NOKUT. (2015). Generelt om norsk utdanning. Folkehøgskole. Hentet fra det-norske-utdanningssystemet/om-norsk-utdanning/ Utdanningsdirektoratet. (2015). Folkehøyskoler. Vitnemål, fravær, tilleggspoeng og rapportering til Lånekassen. Hentet fra Wikipedia. (2015). Folkehøyskoler i Norge. Hentet fra Folkeh%C3%B8gskoler_i_Norge

10 kap 6 10 VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER Vedlegg 1: Oversikt over folkehøgskolene Fylke Folkehøyskoler Fylke Folkehøyskoler Østfold 1 Haugetun Folkehøgskole Hordaland 1 Bømlo Folkehøgskule 2 Jeløy Folkehøgskole 2 Fana Folkehøgskule 3 Skjeberg Folkehøgskole 3 Hardanger Folkehøgskule Akershus 1 Follo folkehøgskole 4 Manger Folkehøgskule 2 Holtekilden Folkehøgskole 5 Nordhordland Folkehøgskule 3 Hurdal Verk folkehøgskole 6 Sunnhordland folkehøgskule 4 Romerike Folkehøgskole 7 Voss Folkehøgskule Oslo 1 Rønningen Folkehøgskole 8 Åsane Folkehøgskole Hedmark 1 Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker Sogn og Fjordane 1 Fjordane Folkehøgskule 2 Bjerkely folkehøyskole 2 Nordfjord folkehøgskule 3 Elverum folkehøgskule 3 Sogndal Folkehøgskule 4 Hedmarktoppen folkehøyskole 4 Sunnfjord Folkehøgskule 5 Solbakken folkehøgskole Møre og Romsdal 1 Borgund Folkehøgskole 6 Toneheim folkehøgskole 2 Høgtun Folkehøgskole Oppland 1 Hadeland folkehøgskole 3 Molde Folkehøgskole 2 Nansenskolen 4 Møre Folkehøgskule 3 Ringebu Folkehøgskule 5 Nordmøre Folkehøgskule 4 Toten Folkehøgskole 6 Sunnmøre Folkehøgskule 5 Valdres folkehøgskule Sør-Trøndelag 1 Fosen folkehøgskole 6 Viken Folkehøgskole 2 Fredly folkehøgskule Buskerud 1 Buskerud Folkehøgskole 3 Peder Morset folkehøgskole 2 Danvik Folkehøgskole 4 Rødde Folkehøgskole 3 Hallingdal Folkehøgskule 5 Torshus Folkehøgskule 4 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 6 Trøndertun folkehøgskole 5 Ringerike Folkehøgskole Nord-Trøndelag 1 Bakketun Folkehøgskole 6 Ål Folkehøgskole og kurssenter for døve 2 Namdals folkehøgskole Vestfold 1 Nestor seniorutvikling 3 Skogn Folkehøgskole 2 Skiringssal Folkehøyskole 4 Sund folkehøgskole 3 Stavern folkehøyskole Fredtun Nordland 1 Lofoten folkehøgskole Telemark 1 Grenland Folkehøgskole 2 Nordnorsk Pensjonistskole 2 Sagavoll Folkehøgskole 3 Sandvik folkehøgskole 3 Seljord Folkehøgskule 4 Vefs Folkehøgskole - Toppen Aust-Agder 1 Folkehøgskolen Sørlandet Troms 1 Folkehøgskolen 69 nord 2 Risøy Folkehøyskole 2 Soltun Folkehø 3 Setesdal Folkehøgskole - motorsportskolen 3 Trondarnes Folkehøgskole Vest-Agder 1 Agder Folkehgskole Finnmark 1 Pasvik Folkehøgskole Rogaland 1 Jæren folkehøgskule 2 Øytun folkehøgskole 2 Karmøy Folkehøgskule 3 Lundheim folkehøgskole 4 Solborg Folkehøgskole

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1.

I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 2014 FOLKEHØGSKOLAR 1 kap 6 6Folkehøgskolar I 2013 deltok 6 737 personar (unike deltakarar) på langkurs på folkehøgskolane. På kortkursa var det 18 455 deltakarar 1. Hovedfunn Talet på deltakarar

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 Folkehøgskolene J.nr.64/17/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 16/17 Folkehøgskolebladene 12. oktober 2017 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien Bakketun folkehøgskole Volhaugvn.

Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien Bakketun folkehøgskole Volhaugvn. Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien 49 4640 Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien 26 2390 Bakketun folkehøgskole Volhaugvn. 40 7650 Bjerkely folkehøyskole 2266 Borgund Folkehøgskole

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19.

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19. FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19. oktober 2012 HUSLEIETILSKUDD RETNINGSLINJER Vedlagt følger retningslinjer

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Troms 2015-2016...

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sogn

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sør-Trøndelag

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Møre

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF Folkehøgskolene J.nr. 188/08rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 19/08 Oslo

Detaljer

Studieforbundenes kursaktivitet,

Studieforbundenes kursaktivitet, Notat 8/2012 Studieforbundenes kursaktivitet, 2009 2010 Effekter av ny voksenopplæringslov Studieforbundenes kursaktivitet, 2009 2010 Ørjan Lande Hansen ISBN 978-82-7724-174-6 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen

Detaljer

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler Tilstandsrapport om Kommunale kulturskoler Skoleåret 2007 2008 Utdanningsdirektoratet Divisjon for analyse og vurdering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Avdeling oppvekst og utdanning Tilstandsrapport om kommunale

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017 FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017 HUSLEIETILSKUDD RETNINGSLINJER Vedlagt følger retningslinjer

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 23/15-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 9/16 Folkehøgskolebladene Oslo 8. juni 2016

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 23/15-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 9/16 Folkehøgskolebladene Oslo 8. juni 2016 FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr. 23/15-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 9/16 Folkehøgskolebladene Oslo 8. juni 2016 HUSLEIETILSKUDD RETNINGSLINJER Vedlagt følger retningslinjer

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000.

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Attraktive steder Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Knut Vareide Alle steder er attraktive På en eller annen måte

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer