Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13"

Transkript

1 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning 2 Valgfag 2 SFO 3 Tabeller, figurer og kommentarer 4 Elevtall 4 Utvikling i elevtall 4 Antall skoler og skolestørrelse 5 Gruppestørrelse 6 Gruppestørrelse 1 6 Gruppestørrelse 2 7 Undervisningspersonale 8 Antall lærere 8 Beregnede årsverk til undervisningspersonale 9 Årsverk til assistenter 9 Elever per lærer- og assistentårsverk 10 Årstimer til undervisning per skoleår 11 Elevtimer 11 Spesialundervisning 12 Særskilt norskopplæring 14 Opplæringsmålform 14 Valgfag 15 Barn som ikke har møtt på skolen 16 Leksehjelp 16 Fysisk aktivitet 17 Bemanning og foreldrebetaling i SFO 18 Side 1

2 Sammendrag Innledning Alle tall og beregninger i dette notatet er gjort med utgangspunkt i rapporter fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI), og er basert på et uttrekk av alle offentlige og private grunnskoler 1. Tallene er per 1. oktober 2012 og den registrerte ressursbruken er den planlagte ressursbruken for hele skoleåret. Elevtall, grunnskoler og lærertetthet Det er i alt elever i grunnskolen skoleåret 2012/13. Det er 481 flere elever enn skoleåret 2011/12. Det er grunnskoler i Norge. Dette er 43 færre enn forrige skoleår. For skoleåret 2012/13 er lærertetthet (gruppestørrelse 1) beregnet til 13,5 elever per lærer. Forrige skoleår var den 13,4. Lærertetthet i en ordinær undervisningssituasjon (gruppestørrelse 2) er beregnet til 16,9 elever per lærer. Tallet var det samme forrige skoleår. Alle grunnskoleelever i Norge er med i tallgrunnlaget, også elever som går på egne skoler for spesialundervisning (ofte kalt spesialskoler). I publikasjoner før 2011/12 var ikke disse elevene inkludert i tallgrunnlaget. Tall fra gamle publikasjoner vil derfor kunne avvike fra tallene som publiseres her for skoleårene 2003/04 til 2010/11. Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer Det er en marginal nedgang i antall årsverk til undervisning fra skoleåret 2011/12 til skoleåret 2012/13. Tallet på antall elever per lærerårsverk er uendret. Andelen undervisningspersonale uten godkjent utdanning for de trinn de underviser på, utgjør 3,6 prosent av alle årsverk til undervisning for skoleåret 2012/13. Andelen er den samme som i 2011/12. Det er gjennomsnittlig 783 elevtimer (årstimer) per elev. Dette er en økning på 2 elevtimer per elev fra 2011/12. Timetallet har økt mest på trinn. Spesialundervisning Andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har økt i mange år. Siste to skoleår ser det imidlertid ut til at økningen har flatet ut og andelen har stabilisert seg på 8,6 prosent. Andelen elever med spesialundervisning er dobbelt så høy ved 10. trinn som ved 1. trinn. Blant elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning er 67,7 prosent gutter barn går i egen fast avdeling for spesialundervisning. 373 skoler oppgir at de har elever i egen fast avdeling for spesialundervisning. Valgfag Dette skoleåret ble det innført 8 nye valgfag for 8. trinn. Fag fra videregående er mulig å velge som et alternativ til disse. Flest elever (35 prosent) har valgt fysisk aktivitet. Etter dette er sal og scene og design og redesign de mest populære valgfagene. 18 og 14 prosent av elevene valgte disse. 1 Utenlandsskolene er ikke inkludert. Elever som undervises sentralt i kommunen er inkludert i elevtallet. Side 2

3 SFO 63 prosent av elevene ved trinn går på SFO. Det totale antallet personale i SFO har økt litt fra forrige skoleår. Inneværende skoleår er det personer som arbeider i SFO, mens forrige skoleår var det personer. Side 3

4 Tabeller, figurer og kommentarer Elevtall Utvikling i elevtall Tabell 1. Antall elever 2 i grunnskolen fordelt på årstrinn 3, i perioden 2003/04 til 2012/13. Elever pr. trinn Andre 4 Sum 2012/ / / / / / / / / / Det er 481 flere elever skoleåret 2012/13 enn skoleåret 2011/12. Vi ser at det fra skoleåret 2011/12 er en økning i elevtall for trinn. 7. og 8. trinn. Tabellen viser hvordan elevtallet i grunnskolen økte frem til skoleåret 2005/06, for så å avta noe eller 3 prosent av elevene går ved private grunnskoler. 54 elever blir undervist sentralt i kommunen. I tillegg får 114 elever hjemmeundervisning. 2 Elever som undervises av kommunen sentralt er inkludert i tallene. Der det henvises til antall skoler er kommunen sentralt ikke inkludert der det ikke er presisert. 3 Elever med hjemmeundervisning er ikke inkludert i tabellen. De er heller ikke med i tallene i notatet for øvrig. 4 For 2003/04 til 2005/06 het kategorien elever ikke fordelt på årstrinn. Nå heter denne kategorien grunnskoleopplæring ut over 10. trinn. Side 4

5 Antall skoler og skolestørrelse Per 1. oktober 2012 er det 2957 grunnskoler. Dette er 43 færre grunnskoler enn i Tabell 2. Skoler fordelt etter elevtall, skoleåret 2010/11 til 2012/13 5 År Antall skoler og antall elever per skole Færre enn 100 elever Skoler fordelt etter elever elever 300 elever eller mer Sum skoler 2012/ % 40 % 28 % 100 % 2011/ % 40 % 27 % 100 % 2010/ % 40 % 27 % 100 % Nedgangen i antall skoler er klart størst i kategorien «Færre enn 100 elever». I prosent utgjør dette en marginal nedgang. Det er også en liten nedgang i antall skoler som har mellom 100 og 299 elever. Det er kun en skole mer i 2012/13 enn i 2011/12 som har 300 elever eller mer. Både de små og mellomstore skolene har altså jevn nedgang. Tallet for skoler med 300 elever eller mer er tilnærmet det samme de tre siste årene. Det er fortsatt flest skoler som har mellom 100 og 299 elever. Figuren viser endring i elevtall på skolene. Her er kategoriene delt inn per 100 elever. Denne viser hvor mange prosent skoler som har et gitt antall elever. 6. Det er en mindre prosentandel av skolene som har mellom 1 og 99 elever i 2012/13 enn i 2003/04. Det er allikevel fortsatt slik at det er flest skoler i denne kategorien. Det har blitt flere skoler som har elever og som har over 400 elever. Det har vært en dobling av skoler med elever, fra 14 til 28. Det er en liten økning i skoler på over 700 elever. I forhold til tall fra 2003/04 er det ikke større andel skoler som har elever og elever. Flere typer mål viser at skolene er større i 2012/13 enn de var i 2003/04. For ti år siden hadde den største skolen 786 elever, i dag har den største skolen 869 elever. Gjennomsnittet har videre økt med 20 elever, fra 188 til 208. Medianen 7 har økt fra 154 til 182, altså med Skoler med null registrerte elever og elever som er registrert på kommunen sentralt er ikke inkludert i tabellen. 6 Vi har her brukt andel av skoler for å kunne sammenlikne. Dette fordi det er færre skoler i dag enn i 2002/03. 7 Medianen er den midterste observasjonen. I denne sammenheng betyr det at det er like mange skoler som har flere elever som det er som har færre elever. Side 5

6 Figur 1. Andel skoler fordelt etter elevtall per skole. 8 Gruppestørrelse Gruppestørrelse ser på forholdet mellom lærere og elever, blir brukt som et mål på lærertetthet i skolen: elevtimer lærertimer I GSI har vi to ulike mål på gruppestørrelse. Når gruppestørrelsen er lav, betyr det at det er få elever per lærer. Tilsvarende betyr en høy gruppestørrelse at det er mange elever per lærer. Endring i gruppestørrelse skyldes: endring i elevtimer (for eksempel vil færre elever og samme antall lærere gi lavere gruppestørrelse) endring i lærertimer (for eksempel vil flere læretimer/lærere på samme elevtall gi lavere gruppestørrelse). Gruppestørrelse 1 Gruppestørrelse 1 er definert som forholdet mellom det totale antallet elevtimer og det totale antallet lærertimer. Denne størrelsen inkluderer alle elevtimer og alle lærertimer. Denne definisjonen gir et bilde av totalen på en skole eller i en kommune. For å vurdere forholdet mellom elever og lærere i en ordinær undervisningstime, er gruppestørrelse 2 en bedre indikator. 8 Skoler med null elever er ikke inkludert i disse tallene. Side 6

7 Gruppestørrelse 2 Gruppestørrelse 1 inkluderer timer til spesialundervisning og til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Elever som mottar spesialundervisning og/eller særskilt norskopplæring er ofte fysisk atskilt, enten alene eller i egne grupper. Ved å inkludere disse timene i beregningen av gruppestørrelsen kan en derfor få inntrykk av at gruppestørrelsen er mindre enn den egentlig er i reelle undervisningssituasjoner. Gruppestørrelse 2 er definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring og ordinære undervisningstimer pluss oppdeling til samiske språkalternativer. Dette er en indikasjon på elever per lærer i ordinær undervisning, og ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes ikke med. Gruppestørrelse 2 har følgende variabler med: elevtimer totalt timetall spesialundervisning timetall særskilt norsk ordinæreundervisningstimer + timertil oppdeling til samiske språkalternativer Gruppestørrelsene er en indikasjon, ikke et absolutt mål Begge målene på gruppestørrelse er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer til spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. I gruppestørrelse 2 er det også noen tall som estimeres ut i fra gjennomsnittet. For eksempel føres det ikke antall timer per trinn som elever har spesialundervisning i GSI. Gruppestørrelsene bør derfor sees som en indikasjon, og ikke som et absolutt mål. Tabell 3. Gruppestørrelse 1 og gruppestørrelse 2 i perioden 2003/04 til 2012/ Årstrinn Gruppestørrelse 1 Gruppestørrelse /13 13,5 16,9 2011/12 13,4 16,9 2010/11 13,4 16,9 2009/10 13,4 16,6 2008/09 13,5 16,8 2007/08 13,5 16,7 2006/07 13,7 16,9 2005/06 13,9 17,0 2004/05 13,7 16,7 2003/04 13,6 16,7 Lite endring i antall elever per lærer Tabell 3 viser at både gruppestørrelse 1 og 2 har vært stabil de siste årene. Årets tall ligger også nært gjennomsnittet de siste ti årene. Side 7

8 Undervisningspersonale Antall lærere Tabell 4. Utvikling i antall lærere i perioden 2008/09 til 2012/13 9 I alt Barnetrinnet Ungdomstrinnet 2012/ / / / / Tabell 4 viser at det er 197 flere lærere i grunnskolen i 2012/13 enn i 2008/09. Fra forrige skoleår har det vært en reduksjon på 273 lærere. Reduksjonen utgjør imidlertid ikke mer enn fire promille. Som det fremgår av figuren er andelen lærerårsverk uten godkjent utdanning for de trinn og fag 10 de underviser i 3,6 prosent. Andelen er den samme som forrige skoleår. Men det har vært en økning på 1,5 prosentpoeng siden 2005/06, da andelen var på det laveste. Siste ti år har andelen lærere uten godkjent utdanning svingt mellom 2,1 og 4,1 prosent. Andelen sank i begynnelsen av perioden, deretter var det noen år der andelen økte, før den sank noe igjen. Andelen lærere uten godkjent utdanning er høyest på trinn med en prosentandel på 3,8. Figur 2. Andel lærere uten godkjent utdanning for de trinn og fag de underviser på, i perioden 2003/04 til 2012/13. Prosent. 9 I 2008/09 var det en skole som registrerte antall årsverk i stedet for antall lærere, slik at tallet ble uforholdsmessig høyt. Tabell 4 er korrigert med det riktige antallet. 10 Til og med skoleåret 2010/11 var kategorien kun godkjent utdanning for de trinn de underviser på. Fra skoleåret 2011/12 ble kategorien endret til godkjent for de trinn og fag de underviser på». Side 8

9 Beregnede årsverk til undervisningspersonale Tabell 5. Beregnede årsverk 11 til undervisningspersonalet fordelt på årsverk til undervisning og andre oppgaver i perioden 2010/11 til 2012/13. Alle trinn. Beregnede årsverk til undervisningspersonale Undervisning Annet enn undervisning Undervisningspersonale i alt 2012/ / / Beregnede årsverk til undervisning er nærmest uendret siden 2011/12, (nedgangen er kun på 2 promille). Beregnede årsverk til annet enn undervisning har hatt en liten nedgang på 1,6 prosent siden forrige skoleår. Årsverk til assistenter Tabell 6. Årsverk til bruk for assistenter med oppgaver tilknyttet undervisningen i perioden 2003/04 til 2012/13. Årsverk assistenter totalt 2012/ / / / / / / / / / Tabellen viser at det i hele perioden fra 2003/04 til 2011/12 har vært en økning i antall assistentårsverk. Fra forrige skoleår ser det i midlertid ut til å ha vært en nedgang på 374 assistentårsverk. Dette er en nedgang på 4,4 prosent. Tallene må imidlertid tolkes med forsiktighet. Det har i flere år vært stor variasjon i forståelsen av hvor mange årstimer et assistentårsverk inneholder. I år forsøkte vi å stramme inn 11 Årstimer til undervisning er omregnet til årsverk til undervisning ved å dividere årstimene til undervisning på årsrammen til undervisning timer på barnetrinnet og et gjennomsnitt på 656 timer på ungdomstrinnet. Årstimer til andre oppgaver enn undervisning er omregnet på samme måte der det er separat rapportering for barne- og ungdomstrinn. Der det er samlet rapportering er det antatt samme fordeling på barne- og ungdomstrinn som årstimer til undervisning har. Skoler med avtale om en annen årsramme til undervisning, har fra skoleåret 2012/13 hatt mulighet til å korrigere leseplikttallet. I så fall divideres årstimene til undervisning på det korrigerte tallet for å komme frem til årsverket. Side 9

10 dette ved å legge oss tettest mulig opp til et vanlig årsverk i Norge og innførte strengere advarsler i systemet. Dette har ført til en nedgang i årsverk til assistenter på tross av økning i årstimer til assistenter. I løpet av innsamlingen har det vist seg at det fortsatt er store forskjeller i forståelsen av størrelsen på et fullt assistentårsverk. Det manglende samsvaret gjør det vanskelig å vurdere hvor stor reell økning det har vært i assistentbruk fra skoleåret 2011/12 til 2012/13. Fra og med 2009/10 registreres assistenttimer til spesialundervisning særskilt i GSI. Assistenttimer til spesialundervisning utgjør 67 prosent av de totale assistenttimene på barnetrinnet og 81 prosent av de totale assistenttimene på ungdomstrinnet. Totalt gikk 71 prosent av assistenttimene til spesialundervisning. Andelen av assistenttimene som benyttes i spesialundervisningen, er nærmest uendret fra forrige skoleår. Elever per lærer- og assistentårsverk Tabell 7. Elever per beregnet lærerårsverk totalt (både til undervisning og annet enn undervisning), elever per assistentårsverk, og assistentårsverk per beregnede lærerårsverk, perioden 2010/11 til 2012/13. Elever per beregnet lærerårsverk Elever per assistentårsverk Assistentårsverk per hundre beregnede lærerårsverk 2012/13 10,7 75,5 14,2 2011/12 10,7 72,2 14,8 2010/11 10,7 73,1 14,6 Det er 10,7 elever per lærerårsverk inneværende skoleår. Dette tallet har ikke endret seg de siste årene. Det er omkring 3 elever mer per assistentårsverk sammenlignet med 2011/12. Per hundre beregnede lærerårsverk er det 14,2 assistentårsverk i 2012/13. Tallene for assistentårsverk må tolkes med forsiktighet (se avsnitt om årsverk til assistenter). Side 10

11 Årstimer til undervisning per skoleår Antall lærertimer per elev er nærmest uendret fra skoleåret 2011/12 til 2012/13. Siden 2003/04 har det vært en økning på 4,3 lærertimer per elev. Tabell 8. Lærertimer per elev for årene 2003/2004 til 2012/2013. Lærertimer per elev 2012/13 58,4 2011/12 58,6 2010/11 58,5 2009/10 58,5 2008/09 58,0 2007/08 56,5 2006/07 55,5 2005/06 54,8 2004/05 54,8 2003/04 54,1 Elevtimer Det er for 2012/13 gjennomsnittlig 783 elevtimer per elev. Dette er en økning på 2 elevtimer per elev fra skoleåret 2011/12. Tallet har økt årlig siden 2003/04. Det er primært på trinn at timetallet har økt siden forrige skoleår. Fysisk aktivitet kommer i tillegg til timetallet som er grunnlaget for å beregne elevtimer per elev her. Tabell 9. Antall elevtimer per elev i perioden 2003/04 til 2012/13 Elevtimer per elev per trinn Sum 2012/ / / / / / / / / / Side 11

12 Spesialundervisning I GSI registreres antall elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning. Tabell 10. Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på årstrinn. ene 2008/09 til 2012/13. Andel elever pr. trinn Totalt 2012/13 4,3 4,7 6,0 7,4 9,0 10,0 10,5 11,1 10,9 11,6 8,6 2011/12 4,1 4,8 5,9 7,5 8,9 9,8 10,7 10,9 11,2 11,6 8,6 2010/11 4,2 4,8 5,9 7,2 8,6 9,6 10,1 10,7 10,9 11,5 8,4 2009/10 4,0 4,6 5,5 6,7 8,0 8,9 9,3 9,9 10,5 10,7 7,9 2008/09 3,9 4,3 4,9 6,1 7,2 7,9 8,5 9,3 9,4 10,2 7,2 2007/08 3,4 3,8 4,6 5,4 6,3 7,3 7,8 8,5 9,2 9,7 6,6 2006/07 3,1 3,6 4,1 5,0 5,9 6,8 7,4 8,3 8,6 9,0 6, elever får enkeltvedtak om spesialundervisning inneværende skoleår. Tabell 10 viser at den totale andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning er på 8,6 prosent, i likhet med forrige skoleår. Vi ser at andelen elever med spesialundervisning er relativt lav på 1. trinn, men øker for hvert trinn. Andelen elever med spesialundervisning er dobbelt så høy ved 10. trinn som ved 1. trinn. Som det fremgår av figuren, har det vært en betydelig økning i andel elever som får spesialundervisning de siste årene. Siden 2006/07 har det vært en økning på elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette er en økning på hele 36 prosent. Siste to skoleår har det imidlertid vært en tendens til utflating og at andel med spesialundervisning har stabilisert seg. Fra 2010/11 til 2011/12 var økningen liten og siste år har det ikke vært noen økning i antall elever med spesialundervisning. Til sammenligning var økningen i spesialundervisningen på 7 prosent fra 2009/10 til 2010/11, og fra 2008/09 til 2009/10 var den på 9 prosent. Side 12

13 Figur 3. Elever i grunnskolen med enkeltvedtak om spesialundervisning, i perioden 2003/04 til 2012/13. Prosent. Tabell 11 viser at av elever som mottar spesialundervisning er 67,7 prosent gutter. Andelen er omtrent den samme som forrige skoleår. 14 prosent av elevene som får spesialundervisning får denne hovedsakelig alene, 66 prosent får hovedsakelig i grupper på to til fem. De resterende 20 prosent får spesialundervisning i hovedsak organisert på andre måter. Tabell 11. Antall og andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, fordelt på kjønn. ene 2008/09 til 2012/13. Totalt Antall elever Elever med spesialundervisning Totalt Gutter Jenter Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 2012/ , , ,3 2011/ , , ,5 2010/ , , ,0 2009/ , , ,2 2008/ , , ,8 Elever i faste avdelinger for spesialundervisning Fra skoleåret 2012/13 registrerer vi antall elever i egne faste avdelinger for spesialundervisning. Både egne skoler for spesialundervisning (ofte kalt spesialskoler) og skoler med egen avdeling for spesialundervisning, faller innunder kategorien. Elevene kan delta i ordinære grupper/klasser i enkelte fag eller tema, men har sin faste tilhørighet i avdelingen. Side 13

14 4 018 barn var registrert i egen fast avdeling for spesialundervisning. 373 skoler oppgir at de har elever i en slik avdeling. I tillegg oppgir kommunen sentralt to tilfeller av egen fast avdeling. 209 av disse skolene/enhetene har flere enn fem elever i egen avdeling. På 51 av skolene/enhetene hører alle elevene til i den faste avdelingen for spesialundervisning. På 12 av skolene/enhetene går over 20 prosent, men mindre enn hundre prosent, i egen fast avdeling. Ved de fleste skolene utgjør altså den faste avdelingen for spesialundervisning kun en liten andel av det totale elevtallet. Flest elever (2 559) av de som tilhører en egen fast avdeling går ved en skole/enhet der mindre enn 20 prosent av elevene tilhører den faste avdelingen. De resterende elevene går følgelig ved en skole/enhet der mer enn 20 prosent av elevene tilhører den egne faste avdelingen. Særskilt norskopplæring Andelen elever i ordinær grunnskole med særskilt norskopplæring har vært uendret de siste tre årene. Også om man fordeler tallene på hovedtrinn, er det minimale endringer. Det er noe variasjon i tilbudet til elever med særskilt norskopplæring. Det er klart flest av elevene som får tospråklig fagopplæring, nærmere 60 prosent. Det er ca. like mange elever som får morsmålsopplæring som det er elever som får både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, i underkant av 15 prosent. På landsbasis er det under 13 prosent som får annen tilpasset opplæring. Det er store variasjoner mellom fylkene. Under 10 prosent av elevene med særskilt norskopplæring får undervisning i egne undervisningsgrupper 12. Tabell 12. Antall elever, samt prosentandelen av elever som har særskilt norskopplæring, skoleårene 2008/09 til 2012/13 Elever med særskilt norskopplæring Antall Prosent 2012/ ,2 % 2011/ ,2 % 2010/ ,2 % 2009/ ,8 % 2008/ ,7 % Opplæringsmålform De fleste elevene i grunnskolen får opplæring på bokmål (86,8 prosent). Andelen elever som har bokmål som opplæringsmål, har økt med 1,5 prosentpoeng siden 2003/04. Tilsvarende har andelen elever med nynorsk som opplæringsmålform har gått ned fra 14,4 prosent i 2003/04 til 12,6 prosent inneværende skoleår. 0,6 prosent har ikke opplæring verken på bokmål eller nynorsk. Disse hadde i stedet opplæring enten på samisk eller på et annet språk (dette gjaldt bl.a. en del av de internasjonale skolene). 12 Grupper for asylsøkere, innføringsgrupper og lignende jf 2-8 i Opplæringsloven Side 14

15 I 13 av fylkene hadde over 90 prosent av elevene bokmål som hovedmål. Sogn og Fjordane (97 prosent) og Møre og Romsdal (52 prosent) er de eneste fylkene der et flertall av elevene har nynorsk som opplæringsmål. I Finnmark fikk 8 prosent av elevene opplæring på samisk. Figur 4. Andel elever med nynorsk som opplæringsmålform. et 2003/04 til 2012/13. Valgfag 8. trinn startet høsten 2012 med valgfag. Høsten 2013 skal elever på både 8. og 9. trinn ha valgfag og høsten 2014 skal elever på både og 10. trinn ha valgfag. Tabellen viser at fysisk aktivitet er det faget flest elever har valgt. Dette er populært både hos gutter og jenter. For guttene skiller faget seg klart ut i forhold til de andre, med hele 45 prosent som har valgt dette. Jentenes valg fordeler seg relativt jevnt med ca. 25 prosent på fysisk aktivitet, sal og scene samt design og redesign. Det er kun 16 elever totalt i landet som har valgt å ta fag fra videregående som en del av valgfagene. En forklaring på dette kan være at valgfag i år kun er innført obligatorisk for 8. trinn. Det er rimelig å anta at terskelen for å velge fag på videregående er lavere når en elev har to år lengre skolegang. Det er allerede flere elever som har dette som valgfag på 10. trinn, til tross for at det er langt færre elever som har tilbud om valgfag på dette trinnet. Side 15

16 Tabell 13. Antall og andel elever på 8. trinn fordelt på valgfag Elever 8. trinn Valgfag Antall Andel Design og redesign % Fag fra videregående 16 0 % Forskning i praksis % Fysisk aktivitet % Internasjonalt samarbeid % Medier og informasjon % Produksjon av varer og tjenester % Sal og scene % Teknologi i praksis % Sum elever % Barn som ikke har møtt på skolen Skolene registrerer barn som ikke har møtt opp til pliktig grunnskoleopplæring ved skolestart og som fortsatt er utenfor opplæring per. 1. oktober. Dette omfatter kun elever med udokumentert fravær. På landsbasis er det registrert 183 barn som ikke har møtt på skolen. Tallet for forrige skoleår var 185, så det har vært nærmest uendret. Oslo, Akershus og Buskerud har registrert flest barn, henholdsvis 57, 24 og 20. Tall på barn som ikke får den opplæringen de har krav på vil kunne være høyere enn disse tallene tilsier. Dersom skolen har fått bekreftet at barnet er i utlandet skal saken avsluttes og barnet telles ikke med i registreringen. Barn som aldri har startet ved noen skole, men som har krav på opplæring, vil falle utenfor denne registreringen siden de ikke er registrert ved skolen fra før. Leksehjelp Kommunene har ansvar for å tilby minst åtte timer leksehjelp hver uke fordelt på årstrinn. I gjennomsnitt tilbyr skoler med elever på trinn 8,4 timer i uka. Dette er en svak økning siden forrige skoleår. Nesten halvparten av elevene på trinn deltar i leksehjelpordningen. Likevel har det vært en liten nedgang i andel elever som benytter seg av tilbudet. Forrige skoleår deltok 51,5 prosent av elevene på trinn i leksehjelpordningen. Inneværende skoleår var andelen 49,8 prosent. Side 16

17 Tabell 14. Deltakelse i leksehjelpordning. Trinn Totalt antall elever Elever som deltar i leksehjelpordningen Antall Prosent 1. trinn ,9 2. trinn ,5 3. trinn ,5 4. trinn ,4 Sum ,8 Antall personer som jobber med leksehjelp totalt er I 58,6 prosent av tilfellene er det skolen som tilbyr leksehjelp. Andre tilbydere av leksehjelp er SFO (18,2 prosent), både skolen og SFO (22,7 prosent) og andre (0,4 prosent). 24 skoler med elever på trinn har oppgitt at de ikke har tilbud om leksehjelp. Dette er 9 skoler færre enn forrige skoleår. Over halvparten av disse skolene er egne skoler for spesialundervisning eller behandlingsinstitusjoner som ikke har lekser. Andre forklaringer skolene oppgir som årsaker til at de ikke gir leksehjelp er at det er lagt inn ekstra timer, slik at det er lengre skoledager, at ingen ønsker å benytte tilbudet eller at tilbudet ikke er startet opp ennå. Fysisk aktivitet Tabell 15. Gjennomsnittlig antall timer til fysisk aktivitet i løpet av 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn, skoleårene 2010/11 til 2012/13. Timer pr. trinn Sum 2012/ / / Skolene er forpliktet til å gi elevene 76 timer fysisk aktivitet i løpet av 5., 6. og 7. trinn. Mange skoler gir betydelig mer og gjennomsnittet er på 102 timer. Pedagoger står for 47 prosent av timene som gis i fysisk aktivitet. Side 17

18 Bemanning og foreldrebetaling i SFO Tabell 16. Personer i SFO etter personalets utdanning, og prosent bemanning fordelt på utdanning 2010/11 til 2012/13. Personalets utdanning Godkjent lærer- eller førskole-lærerutdanning Fagbrev i barne- og ungdoms-arbeiderfaget Annet personale 2010/ / /13 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent ,7 % ,5 % ,2 % ,8 % ,7 % ,4 % ,5 % ,9 % ,4 % Sum ,0 % ,0 % ,0 % Tabellen over viser det totale antallet årsverk i SFO sammenliknet med de to foregående årene. Andelen SFO-personale med godkjent lærer- eller førskolelærerutdanning har vært stabilt over tid, men med en svak nedgang. Andel med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget har økt over tid. Annet personale har hatt en svak nedgang de siste tre årene. Nesten 85 prosent av dem som jobber i SFO er kvinner. Tabell 17. Utvikling i foreldrebetaling til SFO. Gjennomsnittlig foreldrebetaling SFO uten moderasjon Elev som er 20 uketimer i SFO? Elev som er 10 uketimer i SFO? 2010/ / / For en elevplass på 20 timer i SFO har prisen økt med 2 prosent siden 2011/12. Dette tilsvarer ca. 50 kroner. Tabell 18. Antall og andel av elevene som deltar på SFO 13. Utviking fra 2003/04 til 2012/13. Elever i SFO trinn Antall elever i SFO Andel elever i SFO 2012/ ,0 % 2011/ ,5 % 2010/ ,9 % 2009/ ,9 % 2008/ ,9 % 2007/ ,1 % 2006/ ,8 % 2005/ ,9 % 2004/ ,3 % 2003/ ,1 % 13 Det er noen elever over 4. trinn som deltar på SFO. Disse er ikke med i tabellen. Side 18

19 Andel elever i trinn som deltar på SFO, har hatt en jevn stigning fra 2003/04 og frem til i dag. Side 19

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen 2017-18 Her finner du en oppsummering av statistikken om og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2017 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring.

I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring. Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning? Statistikknotat 6/2018 I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen

Detaljer

GSI : Voksne i grunnskoleopplæring

GSI : Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2011-2012: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2011 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 15. desember 2011. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall 2017-18 To år etter fraværsgrensen ble innført viser foreløpige tall at fraværet i videregående holder seg relativt stabilt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Utarbeidet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010 Analyse av nasjonale prøver i lesing, - Denne analysen søker å fremstille endringer i resultater på nasjonale prøver i lesing for. og. på fylkes- og kommunenivå for til. For ble det i tillegg avholdt nasjonale

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Elevtall ungdomsskolen utvidet analyse Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2011 ( )

Elevtall ungdomsskolen utvidet analyse Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2011 ( ) Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 utvidet analyse Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2011 (17.3.2011) Innledning Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall for skoleåret 2010-2011.

Detaljer

Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge

Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2014 Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge Utdanningsspeilet I Utdanningsspeilet finner du tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. udir.no/utdanningsspeilet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2016

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2016 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på. og. trinn 16 Sammendrag Det er i snitt ingen endringer i elevenes prestasjoner i engelsk og regning på. trinn. Det er kun marginale endringer

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2013 TILTAKSPLAN FOR 2014

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2013 TILTAKSPLAN FOR 2014 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2013 TILTAKSPLAN FOR 2014 Bokpresentasjon i biblioteket ved Byafossen skole Forord Målet med kvalitetsmeldinga er å gi kommunestyret som skoleeier og andre en faktabasert oversikt

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Antall grunnskoler i Nordland

Antall grunnskoler i Nordland Hva sier GSI tallene 216 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 14. desember 216. Tallene i GSI er rapportert inn av kommunene selv. Tallene skal si noe om situasjonen ved telledato, som var

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på 5., 8. på 9. trinn for 2012. Analyse av nasjonale prøver i lesing 2 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing på., 8. på 9. trinn for 2. Sammendrag Jenter presterer fremdeles

Detaljer

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen Vår dato Deres referanse Arkivkode Telefon [Klikk her] [Klikk her] 56 12 50 52 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler E-post [Klikk her] [Klikk her] [Klikk her] Bjarne.Olsvold@udf.no Økonomiske ressurser

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

Høsten 2018 gjennomførte ca elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Høsten 2018 gjennomførte ca elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Analyse av nasjonale prøver på 5. trinn, Høsten gjennomførte ca. 60 000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 27.11. Sammendrag Det er i snitt ingen store

Detaljer

Fravær i videregående skole skoleåret

Fravær i videregående skole skoleåret Fravær i videregående skole skoleåret 21-19 Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Skoleledersamling Nea 13. 14. mars 2012. Nye valgfag. Malvik kommune

Skoleledersamling Nea 13. 14. mars 2012. Nye valgfag. Malvik kommune Skoleledersamling Nea 13. 14. mars 2012 Nye valgfag 28.03.2012 1 Stortingsmeld. 22 (2010-2011) Motivasjon - Mestring Muligheter Ungdomstrinnet Departementet vil: innføre tverrfaglige valgfag på ungdomstrinnet

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgfag på ungdomstrinnet

Valgfag på ungdomstrinnet Valgfag på ungdomstrinnet Statistikknotat 1/2018 Skoleåret 2017-18 kan skolene tilby opplæring i 15 ulike valgfag. Likevel tar 55 prosent av elevene enten fysisk aktivitet og helse, sal og scene eller

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14 1 : stabile tall for engelsk, fransk, spansk og tysk rask vekst for kinesisk Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, notat 2/2014 I dette

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013

Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Beregning av satser til private grunnskoler for 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/116 036 A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/116 036 A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/116 036 A20 Jan Samuelsen SKOLEUTVALGET RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram til behandling. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Denne saken

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse Skolebidragsindikatorer i videregående skole 2017-18 analyse I år er første gang Utdanningsdirektoratet selv har utviklet skolebidragsindikatorer. Her kan du lese vår analyse av resultatene. STATISTIKK

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål...

Detaljer

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale og

Detaljer

Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift

Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift Utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet Notat 2015-01 Proba-notat nr. 1, 2015 Prosjekt nr. 15071 KAL/HB, 7. desember,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer