7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene kurs med i underkant av deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person kan ta flere kurs, og dermed bli registrert flere ganger. Kursene hadde en total varighet på nesten 1,4 millioner kurstimer. Til sammen ble studieforbundene tildelt over 196 millioner kroner i statsstøtte dette året. Hovedfunn Det har vært en økning i antall kurs, kurstimer og deltakere. En fjerdedel av kursene var innen musikkfag, etterfulgt av organisasjons- og ledelsesfag. Folkeuniversitetet har størst opplæringsaktivitet. Få deltakere får tilbud om eksamen, avsluttende prøve eller intern prøve (fem prosent). En fjerdedel av deltakerne er over 60 år.

2 kap 7 2 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 7.1 Om studieforbundene Studieforbund er ideelle organisasjoner med opplæring som hovedformål. Opplæringsaktiviteten skal, blant annet, bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og å utvikle aktive borgere (Voksenopplæringsloven, 2009). De fleste av studieforbundene tilbyr i hovedsak opplæring som ikke er bundet av læreplaner og eksamen, men studieforbundene kan også gi formell utdanning som et supplement til det offentlige utdanningssystemet. Studieforbundene får statstilskudd til drift, utvikling og opplæring, og det er Vox som forvalter denne tilskuddsordningen. Statstilskudd til studieforbund Det årlige statstilskuddet til hvert studieforbund blir beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig innrapporterte kurstimer de to siste årene før siste foregående år. Det vil si at grunnlaget for statstilskudd i 2014 er antall kurstimer for 2011 og Ut fra beregningsgrunnlaget blir det tildelt et grunnbeløp og et opplæringstilskudd. I tillegg kan studieforbundene motta et tilskudd til kurs med deltakere som trenger særlig tilrettelegging for å kunne delta i opplæringsaktivitetene (tilretteleggingstilskudd). Tallgrunnlaget Statistikken som blir presentert i dette kapitlet, er hentet fra SSBs voksenopplæringsstatistikk og Vox sin statistikk over statstilskudd. Den offisielle statistikken for studieforbund omfatter bare den delen av virksomheten som fikk tilskudd fra staten etter voksenopplæringsloven (Voksenopplæringsloven, 2009), og er derfor avgrenset til opplæringstiltak som tilfredsstiller disse vilkårene (Forskrift om studieforbund og nettskoler, 2009): eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset. Kurset må være offentlig kunngjort og tilgjengelig for alle. Det må foreligge godkjent studieplan før kursstart. Opplæringen må vare minst åtte kurstimer. Deltakeren må ha deltatt i minst 75 prosent av timene. Deltakeren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår. Studieforbundene rapporterer sin kursvirksomhet til SSB innen 1. mars for kursvirksomhet i forrige kalenderår. Hvert kurs blir rapportert med informasjon om emne, kommunen hvor kurset ble holdt, nivå og varighet. I tillegg rapporteres antall deltakere for hvert kurs, fordelt på kjønn og aldersgrupper. Statistikken sier ikke noe om unike deltakere fordi én og samme person blir registrert flere ganger dersom vedkommende deltar på flere kurs. Statistikken omfatter ikke opplæringstiltak som blir gjennomført på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. For eksempel tilbyr studieforbundene AOF og Folkeuniversitetet mye opplæring på videregående- og fagskolenivå, norsk for innvandrere og BKA-kurs som ikke blir rapportert etter voksenopplæringsloven.

3 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 3 kap 7 I 2014 ble det rapportert fra 15 studieforbund 1. Studieforbundene har til sammen 475 medlemsorganisasjoner (Voksenopplæringsforbundet, 2015). Disse består blant annet av politiske partier, arbeidstakerorganisasjoner og ulike livssyns- og interesseorganisasjoner. 7.2 Studieforbundenes opplæringsaktivitet Det har vært en økning i kurs, deltakere og kurstimer Studieforbundene holdt til sammen kurs i Dette er en økning på 2,3 prosent fra Totalt omfattet alle studieforbundenes kurs timer, hvilket er en økning på 2,4 prosent, sammenliknet med året før. Kurs i tjenesteyting og servicefag hadde i gjennomsnitt flest kurstimer (99 timer). Organisasjons- og ledelsesfag hadde i gjennomsnitt færrest timer (21 timer). For alle hovedemnene samlet er den gjennomsnittlige kurslengden 32 timer. Det var deltakere på kurs i regi av studieforbundene. Dette er en økning på 3,4 prosent sammenliknet med fjoråret. Figur 1 viser hvordan deltakerantallet har endret seg de siste årene. Som beskrevet innledningsvis forteller ikke dette antallet hvor mange unike deltakere som har vært på kurs i regi av studieforbundene, da samme person kan bli registrert som deltaker flere ganger. Figuren gir allikevel en indikasjon på hvordan studieforbundenes opplæringsaktivitet har utviklet seg de siste årene. Figur 1 Kursdeltakere, fordelt på år Antall Antall deltakere* * Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person kan ta flere kurs, og dermed bli registrert flere ganger. Kilde: SSB (tall bestilt av Vox) I gjennomsnitt var det 12 deltakere per kurs i Det gjennomsnittlige antallet deltakere var størst på kurs innen realfag, industri- og tekniske fag (23 deltakere), mens tjenesteyting og servicefag i snitt hadde færrest deltakere (7 deltakere). 1 KOR ble godkjent fra De var tidligere medlem i Folkeuniversitetet. Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund har opphørt.

4 kap 7 4 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND Tabell 1 gir en oversikt kurs, deltakere og kurstimer, fordelt på de ulike hovedemnene. Det var flest kurs (25 prosent) og deltakere (32 prosent) innen musikkfag 2. Etter dette følger organisasjons- og ledelsesfag. Det er tjenesteyting og servicefag og samferdsels- og kommunikasjonsfag som hadde færrest kurs og færrest deltakere. Tabell 1 Kurs, kursdeltakere og timer, fordelt på hovedemne Antall og prosent. Kurs Deltakere Timer kurs deltakerne Gjennomsnittlig antall deltakere timer Gjennomsnittlig antall timer per kurs Antall Antall Hovedemne kurs deltakere Antall timer Musikkfag % % % 42 Organisasjons- og ledelsesfag % % % 21 Estetiske fag og håndverksfag utenom musikk % % % 35 Helse-, sosial- og idrettsfag % % % 27 Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag % % % 26 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag % % % 26 Språkfag % % % 41 Samfunnsfag % % % 25 Realfag, industri- og tekniske fag % % % 30 Økonomi og IKT-fag % % % 23 Samferdsels- og kommunikasjonsfag % % % 22 Tjenesteyting og servicefag % % % 99 Totalt % % % 32 Kilde: SSB (tall bestilt av Vox) Det er stor variasjon i studieforbundenes opplæringsaktivitet Det er store variasjoner mellom studieforbundene i antall kurs, kurstimer og deltakere, som vist i tabell 2. Folkeuniversitetet, som holdt flest kurs, hadde kurs i Etter dette følger Funkis og Kristelig Studieforbund. Samisk Studieforbund holdt færrest kurs (102 kurs). Folkeuniversitetet hadde også flest kurstimer og størst antall deltakere. Aktiviteten innad i de enkelte studieforbund varierer også fra år til år. Til tross for at Folkeuniversitetet hadde størst opplæringsaktivitet i 2014, er aktiviteten redusert sammenliknet med året før. Det kan henge sammen med at tidligere medlemsorganisasjoner dannet et eget studieforbund KOR. 2 Musikkfag består av underemnene musikk, instrumentalopplæring, samspill, musikkteori og sang, vokalmusikk og kor. Disse underemnene er trukket ut fra hovedemnet estetiske fag og håndverksfag.

5 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 5 kap 7 Tabell 2 Kurs, kursdeltakere og timer, fordelt på studieforbund Antall og prosent. Studieforbund Antall kurs Kurs Deltakere Timer kurs Antall deltakere deltakerne Gjennomsnittlig antall deltakere Antall timer timer Gjennomsnittlig antall timer per kurs AOF % % % 33 Næring og samfunn % % % 22 Kristelig Studieforbund % % % 27 Funkis % % % 22 Kultur og tradisjon % % % 30 Idrettens Studieforbund % % % 24 Musikkens Studieforbund % % % 49 Samisk Studieforbund % % % 91 Senterpartiets Studieforbund % % % 18 Solidaritet % % % 122 Folkeuniversitetet % % % 37 Natur og miljø % % % 21 Venstres Opplærings- og studieforbund % % % 28 Akademisk Studieforbund % % % 24 KOR % % % 42 Total % % % 32 Kilde: SSB (tall bestilt av Vox) Solidaritet har flest timer per kurs i gjennomsnitt (122 timer). Senterpartiets Studieforbund har i snitt færrest timer (18 timer). Gjennomsnittet for alle studieforbundene totalt er 32 timer. Akademisk Studieforbund har høyest gjennomsnittlig antall deltakere per kurs (27 deltakere). Det laveste gjennomsnittlige antallet deltakere er fire, hos Samisk Studieforbund. Gjennomsnittet for alle studieforbundene er 12 deltakere Flest deltakere på kurs i sang, vokalmusikk og kor I likhet med i fjor er det underemnet sang, vokalmusikk og kor som hadde flest deltakere. Totalt 14 prosent deltakerne har vært på slike kurs. Etter dette følger emnene samspill, som også er et underemnet under musikkfag, og helse og omsorg. Tabell 3 viser hvordan deltakerne fordeler seg på de største underemnene for hvert studieforbund.

6 kap 7 6 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND Tabell 3 Kursdeltakere, fordelt på de tre største underemnene for det enkelte studieforbund av studieforbundets deltakere. Studieforbund Flest deltakere Nest flest deltakere Tredje flest deltakere AOF (N=34 086) Næring og samfunn (N=18 014) Kristelig Studieforbund (N=41 135) Funkis (N=60 392) Kultur og tradisjon (N=39 438) Idrettens Studieforbund (N=35 510) Musikkens Studieforbund (N=39 905) Samisk Studieforbund (N=440) Senterpartiets Studieforbund (N=1 632) Solidaritet (N=2 187) Folkeuniversitetet (N= ) Natur og miljø (N=26 244) Venstres Opplærings- og studieforbund (N=2 367) Akademisk Studieforbund (N=50 609) KOR (N=46 544) Totalt (N= ) Kilde: SSB (tall bestilt av Vox) Tillitsvalgte i arbeidslivet (63 %) Skogbruk (13 %) Kristendom (49 %) Helse og omsorg (55 %) Dans (28 %) Andre organisasjons- og ledelsesfag (100 %) Sang, vokalmusikk og kor (52 %) Kostymer, design (57 %) Politisk skolering (70 %) Psykologi (25 %) Samspill (49 %) Jakt (42 %) Politisk skolering (100 %) Tillitsvalgte i arbeidslivet (33 %) Sang, vokalmusikk og kor (100 %) Sang, vokalmusikk og kor (14 %) Organisasjonskunnskap (20%) Kasserer, regnskapsutdanning (9 %) Andre organisasjons- og ledelsesfag (14 %) Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner (10 %) Tekstil (23 %) Musikk (45 %) Andre håndverksfag (11 %) Organisasjonskunnskap (25 %) Helseopplysning/kosthold (22 %) Instrumentalopplæring (11 %) Husdyrhold (35 %) Helse og omsorg (21 %) Samspill (11 %) Arbeidsmiljø/ verneombud (3 %) Andre organisasjons- og ledelsesfag (7 %) Sang, vokalmusikk og kor (13 %) Organisasjonskunnskap (8 %) Teater, revy og drama (16 %) Folkedans (2 %) Sang, vokalmusikk og kor (11 %) Nærmiljø/lokalsamfunn (4 %) Sang, vokalmusikk og kor (10 %) Etikk (8 %) Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner (7 %) Andre industri- og tekniske fag (13 %) Helse og omsorg (9 %) Det er stor variasjon i bredden i studieforbundenes opplæringsaktivitet. Noen av studieforbundene tilbyr kurs i mange forskjellige underemner, mens andre har holdt kurs i bare ett underemne. Et eksempel på det er KOR, hvor alle deltakerne har vært på kurs i sang, vokalmusikk og kor. I likhet med dette studieforbundet er det flere andre studieforbund hvor en høy andel av deltakerne har vært på kurs i emner som faller innunder studieforbundets profil. Ved Kristelig Studieforbund har flest vært på kurs i kristendom, ved Musikkens Studieforbund har flest vært på kurs i sang, vokalmusikk og kor, og ved Venstres Opplærings- og studieforbund har alle vært på kurs i politisk skolering. Kurs i jakt har trukket flest av deltakerne til Natur og miljø, mens Kultur og tradisjon har hatt flest deltakere på kurs i dans.

7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 7 kap Deltakernes kjønn og alder De fleste deltakerne er kvinner 43 prosent av deltakerne er menn og 57 prosent av deltakerne er kvinner. Denne fordelingen er lik som i Det er på kurs innen i estetiske fag og håndverksfag utenom musikk at andelen kvinner var høyest (78 prosent kvinnelige deltakere). Kurs i samferdsels- og kommunikasjonsfag hadde den høyeste andelen menn (77 prosent mannlige deltakere). Totalt var kvinnene i overvekt på kursene i sju av hovedemnene, mens det var flest menn på kursene i de resterende fem hovedemnene. Den største gruppen deltakere blant både kvinner og menn har deltatt på kurs i musikkfag. Etter dette følger organisasjons- og ledelsesfag og helse-, sosial- og idrettsfag. Det fjerde største emnet er forskjellig for kvinner og menn. Estetiske fag og håndverksfag utenom musikk er det fjerde største emnet blant kvinner, mens naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftfag har denne plasseringen blant menn Stor andel deltakere over 60 år Den største andelen av deltakerne er aldergruppen 60 år eller eldre, 27 prosent. Deltakerne er fordelt ganske jevnt over de andre aldersgruppene, med mellom 11 og 17 prosent av deltakerne i hver gruppe. Aldersfordelingen blant kursdeltakerne er relativt lik fra år til år. Figur 2 Kursdeltakere, fordelt på alder N= % % 20 % 15 % 10 % % 0 % år år år år år 60 år og eldre Kilde: SSB (tall bestilt av Vox) På estetiske fag og håndverksfag utenom musikk er over halvparten av deltakerne 60 år eller eldre. 46 prosent av deltakerne på kurs i økonomi og IKT-fag, samt helse-, sosial- og idrettsfag, er også i denne aldersgruppen. På kurs i humanistiske fag, tros-, og livssynsfag er halvparten av deltakerne i den yngste aldersgruppen, mellom 14 og 19 år. En tredjedel av kursdeltakerne på språkfag er mellom 20 og 29 år.

8 kap 7 8 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 7.4 Nivå og eksamen Flesteparten av kursene var på grunnivå Studieforbundenes kurs er delt inn i tre nivåer; grunnivå, videregående nivå og høyere nivå 3. For opplæring på grunn- og videregående nivå rapporterer studieforbundene om hvorvidt det: blir gitt tilbud om offentlig eksamen finnes paralleller i det offentlige skoleverket I tillegg rapporterer de på: deltakernes forkunnskaper nivå på studielitteraturen krav til lærerne Flesteparten av kursene, 67 prosent, var på grunnivå. 26 prosent var på videregående nivå, og en prosent var på høyere nivå. For de resterende kursene er ikke nivået oppgitt. Det henger sammen med at opplæringen i studieforbundene i hovedsak ikke er bundet av læreplaner. For de fleste hovedemnene er den største andelen av kursene på grunnivå. 82 prosent av kursene innen helse-, sosial- og idrettsfag var på grunnivå. For estetiske fag og håndverksfag utenom musikk, derimot, var den største andelen kurs på videregående nivå (54 prosent). Dette gjelder også for realfag, industri- og tekniske fag. Den største andelen kurs på høyere nivå er for hovedemnet samfunnsfag, med 14 prosent. Denne andelen har imidlertid falt fra 22 prosent i Det er Akademisk Studieforbund som har hatt den største andelen av deltakerne sine på kurs på høyere nivå (ni prosent). 74 prosent av deltakerne til Kultur og tradisjon har vært på kurs på videregående nivå. Musikkens Studieforbund har hatt 67 prosent av deltakerne sine på dette nivået. Ved Funkis, Samisk Studieforbund, Venstres Opplysnings- og studieforbund og KOR har alle deltakerne deltatt på kurs som har vært på grunnivå Få deltakere får tilbud om eksamen eller avsluttende prøve I likhet med året før fikk fire prosent av kursdeltakerne i 2014 tilbud om offentlig eksamen, sertifisering eller fagprøve. En prosent fikk tilbud om interne prøver. De resterende deltakerne, 95 prosent, fikk ikke tilbud om eksamen eller avsluttende prøve. 98 prosent av deltakerne rapportert på grunnivå fikk ikke tilbud om eksamen eller avsluttende prøve. Dette gjaldt også 86 prosent av de som tok kurs på videregående nivå. På høyere nivå fikk 42 prosent av deltakerne tilbud om offentlig eksamen, sertifisering eller fagprøve. Denne andelen har falt de siste årene. 58 prosent av deltakerne på kurs i samferdsels- og kommunikasjonsfag har fått tilbud om offentlig eksamen, sertifisering eller fagprøve. Dette er den høyeste andelen blant de ulike hovedemnene. Ti prosent av deltakerne på kurs i samfunnsfag fikk tilbud om interne prøver. Nesten ingen av deltakerne på kurs i musikkfag og humanistiske fag, tros-, og livssynsfag fikk tilbud om eksamen eller avsluttende prøver. 3 Studieforbundenes rapportering på nivå er ikke sammenfallende med nivået i de offentlige utdanningssystemene.

9 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 9 kap 7 Figur 3 Kursdeltakere som fikk tilbud om eksamen eller internprøve, fordelt på hovedemne Samferdsels- og kommunikasjonsfag (N=1 379) Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag (N=32 385) Tjenesteyting og servicefag (N=777) Språkfag (N=15 840) Realfag, industri- og tekniske fag (N=18 243) Samfunnsfag (N=11 284) Økonomi og IKT-fag (N=5 683) Estetiske fag og håndverksfag utenom musikk (N=51 815) 2 98 Organisasjons- og ledelsesfag (N= ) 1 98 Helse-, sosial- og idrettsfag (N=60 494) Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag (N=34 908) 100 Musikkfag (N= ) 100 Andel med tilbud om offentlig eksamen, sertifisering eller fagprøve 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Andel med tilbud om interne prøver Andel uten tilbud om eksamen eller avsluttende prøver Kilde: SSB (all bestilt av Vox) 7.5 Statstilskudd til studieforbundene Totalt ble det gitt kroner i statstilskudd til de 15 studieforbundene i Det er, i absolutte tall, nesten 7,8 millioner mer enn i fjor. Tabell 4 gir en oversikt over statstilskudd til studieforbundene i 2014, fordelt på tilskuddstype og det enkelte studieforbund. Tabell 4 Statstilskudd, fordelt på tilskuddstype og studieforbund I kroner. Studieforbund Tilskudd i 2014 totalt Grunntilskudd Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Tilskudd per time AOF Næring og samfunn Kristelig Studieforbund Funkis Kultur og tradisjon Idrettens Studieforbund Musikkens Studieforbund Samisk Studieforbund Senterpartiets Studieforbund Solidaritet Folkeuniversitetet Natur og miljø Venstres Opplærings- og studieforbund Akademisk Studieforbund KOR Total Kilde: Vox

10 kap 7 10 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND Beløpene i kolonnen «tilskudd per time» er samlet statstilskudd delt på innrapporterte timer i Tallene gjenspeiler ikke hva studieforbundene utbetaler per time til medlemsorganisasjoner og lokalavdelinger. Variasjonen i tilskudd per time mellom studieforbundene beror på tre faktorer: ulik bruk av tilretteleggingstilskudd, grunntilskuddets andel av samlet statstilskudd og endring i timeaktivitet fra beregningsårene til tilskuddsåret. Funkis har høyest tilskudd per time. Dette skyldes i hovedsak utstrakt bruk av tilretteleggingstilskudd (dette studieforbundet mottar over 60 prosent av den totale rammen for dette tilskuddet). For studieforbundene samlet er gjennomsnittlig tilskudd per time 142 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittlig tilskudd per time i fjor 139 kroner. Det er Folkeuniversitetet som totalt mottar mest statstilskudd, etterfulgt av Funkis og Musikkens Studieforbund. Disse tre studieforbundene samlet mottar nesten halvparten av det totale statstilskuddet. Senterpartiets Studieforbund mottar minst statstilskudd. Det er også dette studieforbundet som har lavest tilskudd per time, 66 kroner. Det har sammenheng med at antall kurstimer er mer enn doblet i 2014, sammenliknet med gjennomsnittet av 2011 og Fire studieforbund ( Folkeuniversitetet, AOF, Idrettens Studieforbund og Næring og samfunn) har fått redusert sin totale statsstøtte, sammenliknet med året før. De resterende studieforbundene har, i nominelle tall, fått mer statsstøtte i 2014 enn i 2013.

11 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 11 kap 7 Figurliste Figur 1 Kursdeltakere, fordelt på år Antall. 3 Figur 2 Kursdeltakere, fordelt på alder N= Figur 3 Kursdeltakere som fikk tilbud om eksamen eller internprøve, fordelt på hovedemne Tabelliste Tabell 1 Kurs, kursdeltakere og timer, fordelt på hovedemne Antall og prosent. 4 Tabell 2 Kurs, kursdeltakere og timer, fordelt på studieforbund Antall og prosent. 5 Tabell 3 Kursdeltakere, fordelt på de tre største underemnene for det enkelte studieforbund av studieforbundets deltakere. 6 Tabell 4 Statstilskudd, fordelt på tilskuddstype og studieforbund I kroner. 9 Referanser Forskrift om studieforbund og nettskoler. (2009). FOR nr 1661: Forskrift om studieforbund og nettskoler. Hentet fra Voksenopplæringsforbundet. (2015). Hva er VOFO? Hentet fra Voksenopplæringsloven. (2009). LOV nr 95: Lov om voksenopplæring Hentet fra all/hl html

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1.

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 blei det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt 493 80 deltakarar. Hovudfunn Musikkfag har flest deltakarar Berre fem

Detaljer

Studieforbundenes kursaktivitet,

Studieforbundenes kursaktivitet, Notat 8/2012 Studieforbundenes kursaktivitet, 2009 2010 Effekter av ny voksenopplæringslov Studieforbundenes kursaktivitet, 2009 2010 Ørjan Lande Hansen ISBN 978-82-7724-174-6 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5)

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5) VOFO Oslo Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000.

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3).

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3). VOFO Sør-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Aust-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sogn

Detaljer

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere.

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere. VOFO Østfold Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 3 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

I Vestfold ble det i 2013 rapportert om 90 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000 (Side 5).

I Vestfold ble det i 2013 rapportert om 90 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000 (Side 5). VOFO Vestfold Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sør-Trøndelag

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5).

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5). VOFO Telemark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Finnmark:

Noen fakta om kursvirksomheten i Finnmark: VOFO Finnmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Samtlige 15 kommuner i Aust-Agder hadde kursaktivitet i Over 40 % av kursene ble arrangert i Arendal kommune. (Side 9)

Samtlige 15 kommuner i Aust-Agder hadde kursaktivitet i Over 40 % av kursene ble arrangert i Arendal kommune. (Side 9) VOFO Aust-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Troms 2015-2016...

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Nord-Trøndelag fylke:

Noen fakta om kursvirksomheten i Nord-Trøndelag fylke: VOFO Nord-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Samtlige 15 kommuner i Vest-Agder hadde kursaktivitet i Nesten 60 % av kursene ble arrangert i Kristiansand kommune.

Samtlige 15 kommuner i Vest-Agder hadde kursaktivitet i Nesten 60 % av kursene ble arrangert i Kristiansand kommune. VOFO Vest-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Vest-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de om sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de om sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Rogaland fylke:

Noen fakta om kursvirksomheten i Rogaland fylke: VOFO Rogaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet.... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oppland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Møre

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hordaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Rogaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

I 2013 ble det arrangert cirka kurs i Nordland med over deltakere. (Side 5)

I 2013 ble det arrangert cirka kurs i Nordland med over deltakere. (Side 5) VOFO Nordland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

I Hordaland ble det i 2013 rapportert om 99 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe over landsgjennomsnittet på 97 per 1000.

I Hordaland ble det i 2013 rapportert om 99 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe over landsgjennomsnittet på 97 per 1000. VOFO Hordaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende:

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende: OPPLAND Innspill til Høringsutkast; Kulturstrategi for Oppland 2015 2020 Fra: Voksenopplæringsforbundet i Oppland Frist. 20 november 2015 Innledning og forutsetninger 1) Hovedmål for Kulturstrategien 2015-2020

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Notat 1/2011. Tilskudds- og deltakerutvikling. i perioden

Notat 1/2011. Tilskudds- og deltakerutvikling. i perioden Notat 1/2011 Tilskudds- og deltakerutvikling i studieforbundene i perioden 2006-2009 Tilskudds- og deltakerutvikling i studieforbundene i perioden 2006 2009 Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-153-1 Vox, 2011

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Notat 2/2011. Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet

Notat 2/2011. Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet Notat 2/2011 Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Karl Bekkevold Vox 2011 ISBN:

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Detaljer

1/8. Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1/8. Kapittel 1. Innledende bestemmelser Forslag til forskrift (fra departementet) Kapittel 1. Innledende bestemmelser SOLs forslag og merknader Generelt er Sámi oahppolávdegoddi SOL fornøyd med forskriftene som omfatter samiske studieforbund.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref. Deres ref. Dato r.g.h. 1109/2 200903305 19.11.09 Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Norges Handikapforbund (NHF) avgir

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring.

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 200903305 09/01871-013 011019/09 PS Oslo, 18.11.09 670.13 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner D 246 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

I følge departementets egne merknader i Ot.prp. nr. 87, kapittel 6, må de overordnede målene i lovens 4 sees i sammenheng med lovens 1. Formål.

I følge departementets egne merknader i Ot.prp. nr. 87, kapittel 6, må de overordnede målene i lovens 4 sees i sammenheng med lovens 1. Formål. Innledende merknader AOF Norges viktigste innvending mot departementets forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler er at forskriften i svært liten grad understøtter, eller legger til rette for

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Trondheimsvn. 2, Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Forskningsprosjekt om studieforbund

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Forskningsprosjekt om studieforbund Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Forskningsprosjekt om studieforbund Innhold 1. MÅL FOR OPPDRAGET... 3 2. BAKGRUNN FOR OPPDRAGET... 3 3. OPPDRAGET NÆRMERE SPESIFIKASJON... 5 4. KILDER, METODER OG UTFORDRINGER...

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Thon Hotel Ski 2014 Odd Erik Randen Studieforbund Det grønne studieforbundet. består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a.

Detaljer

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring 9Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet ble opprettet i 2006. Ordningen skal stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring i grunnleggende lese-,

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring Kap 6 2 PROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring BKA-programmet har økt i omfang hvert år siden programmet ble opprettet. I 2011 kom det inn totalt

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2014 fikk 495 prosjekter tildelt 140 millioner kroner til å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

I det følgende gir vi noen synspunkter knyttet til forskriftsforslaget for den enkelte tilskuddskomponent.

I det følgende gir vi noen synspunkter knyttet til forskriftsforslaget for den enkelte tilskuddskomponent. vox Vår ref.: 2009/548 Deres ref.: Vår dato: 20.1 1.2009 Deres dato: 07.09.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8 119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Detaljer

HØRINGSSVAR NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET

HØRINGSSVAR NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Kirkegt. 20 Postboks 440 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer