Opplæring gjennom Nav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring gjennom Nav"

Transkript

1 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i prosent av disse fikk opplæring. Blant arbeidssøkere på opplæringstiltak deltok 98 prosent på ulike AMO-kurs. Blant personer med nedsatt arbeidsevne på opplæringstiltak fikk tre av fire ordinær utdanning. Hovedfunn Opplæring som tiltak blir stadig mindre brukt, både for arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne. Den årlige nedgangen er størst for personer med nedsatt arbeidsevne. Oslo er i en særklasse når det gjelder bruk av opplæring som tiltak. 59 prosent av arbeidssøkere på tiltak i Oslo fikk opplæring. Relativt sett er dette nesten dobbelt så mye som fylkene som kommer på andreplass i å bruke opplæring som tiltak for arbeidssøkere. Vi kjenner ikke årsaken til verken nedgangen eller de geografiske forskjellene. Vi mener derfor at en kartlegging av hva som avgjør om en tiltaksdeltaker i Nav får opplæring eller ikke, vil være nyttig.

2 kap 10 2 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 10.1 Arbeidsrettede tiltak i Nav Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) har iverksatt ulike tiltak for å hjelpe personer utenfor arbeidslivet over i arbeid, og for å hindre at ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, gjør det. Dette skjer blant annet gjennom å styrke tiltaksdeltakernes kompetanse, motivasjon og evne til å arbeide. Situasjonen i arbeidsmarkedet og politiske føringer bestemmer omfanget og sammensetningen av de arbeidsrettede tiltakene. Eksempler på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav er kvalifisering, arbeidsutprøving, avklaring, tilskudd til lønnsutgifter og tilrettelagt arbeid. 1 De ulike tiltakene er tilpasset personer i ulike livssituasjoner, men for å delta på tiltak må man vanligvis være registrert som arbeidssøker 2 eller ha nedsatt arbeidsevne 3. Enkelte tiltak er også aktuelle for sykmeldte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. De fleste arbeidsrettede tiltakene vil innebære en eller annen form for læring, men i de kommende avsnittene vil vi i hovedsak konsentrere oss om opplæringstiltak. Her er opplæring og arbeidskvalifisering hovedformålet med aktiviteten. Vi ser først og fremst på statistikk fra 2014, men der det er relevant, sammenligner vi med tidligere år. Informasjonen og tallene i kapittelet er hentet fra Navs nettside (2015). Unntaket er utdannings- og fylkesstatistikk, som vi har bestilt fra Nav. i Om Nav Nav ble etablert 1. juli 2006, og var en sammenslåing av tidligere Aetat, trygdekontor og kommunenes sosialkontor. Nav forvalter omtrent én tredel av statsbudsjettet, og administrerer ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å styre og utvikle Nav, og har det overordnede ansvaret for at Nav når sine mål og omsetter politiske føringer til praktisk handling. Direktoratet ligger under Arbeids- og sosialdepartementet. På landsbasis er det 456 Nav-kontorer med ansatte av dem er ansatt i staten, mens er ansatt i kommunene. I tillegg til de lokale kontorene finnes det over hundre spesialenheter, som løser sentraliserte oppgaver som førstelinjetjenesten ikke kan utføre. Nav og Vox Nav og Vox samarbeider om forskjellige opplæringstiltak og aktiviteter. Eksempelvis har BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet) blitt arrangert for tiltaksdeltakere i Nav. Siden 2010 har også Vox og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeidet om opplæring av Nav-ledere og veiledere i problematikk knyttet til svake grunnleggende ferdigheter. Definisjoner Med utdanning mener vi her all formell utdanning gjennom det ordinære utdanningssystemet, der deltakerne får vitnemål og/eller studiepoeng. Opplæring inkluderer både formell utdanning og ikke-formell opplæring, det vil si kurs der deltakerne ikke får vitnemål eller studiepoeng. 1 For en fullstendig oversikt over de arbeidsrettede tiltakene, og en beskrivelse av hvert enkelt tiltak, se https://www.nav.no/no/bedrift/rekruttering/ Arbeidsrettede+tiltak. 2 Før oktober 2012 ble arbeidssøkere på tiltak kalt ordinære tiltaksdeltakere. 3 I praksis blir personer klassifisert til å ha nedsatt arbeidsevne gjennom to måter: enten ved at de har rett på arbeidsavklaring (tidligere attføring), eller ved at Nav og personen det gjelder, i felleskap har kommet fram til at bistandsbehovet er betydelig.

3 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 3 kap Opplæringstiltak Arbeidsmarkedskurs og ordinær utdanning Målet med opplæringstiltak er å kvalifisere personer utenfor arbeidslivet til ledige jobber. Opplæringstiltak blir også i noen tilfeller brukt for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, eller for å hjelpe personer som er i en usikker sysselsettingssituasjon, og som har behov for kvalifisering. Det er da gjerne snakk om sykmeldte. Opplæring foregår vanligvis i form av ulike typer arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs). Dette er korte, yrkesrettede kurs, hvor opplæringen kan vare i inntil ti måneder. 4 Sammensetningen av AMO-kurs varierer ut fra behovene i arbeidsmarkedet lokalt. Deltakerne skal ha fylt 19 år. Nav kan også gi støtte til utdanning i det ordinære utdanningssystemet. Dette tilbudet retter seg mot personer med nedsatt arbeidsevne, og deltakerne skal som hovedregel være over år. Utdanningen kan som hovedregel ha en varighet på inntil tre år tiltaksdeltakere fikk opplæring i 2014 Tabell 1 viser hvor mange personer som deltok på ulike arbeidsrettede tiltak per måned i perioden Det er flest deltakere i vårmånedene, og færrest i juli. De årsstatistikkene som blir presentert i dette kapittelet, viser gjennomsnittstallet per måned for året det gjelder. Enkelte personer kan ha deltatt på flere ulike tiltak i løpet av ett år. Det er dermed antall deltakere, og ikke antall unike personer, som blir presentert. 5 Tabell 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Antall og prosent Tiltak Antall tiltaksdeltakere Prosent av alle tiltaksdeltakerne Antall tiltaksdeltakere Prosent av alle tiltaksdeltakerne Antall tiltaksdeltakere Prosent av alle tiltaksdeltakerne Arbeidspraksis % % % Opplæring % % % Oppfølging % % % Tilrettelagt arbeid % % % Lønnstilskudd % % % Avklaringstiltak % % % Helsemessig utredning/behandling % % % Arbeidsrettet rehabilitering % % % Tilrettelegging % % % Jobbskaping og egenetablering % % % Totalt % % % Totalt sett deltok i gjennomsnitt personer på arbeidsrettede tiltak gjennom Nav per måned i Det er en nedgang på fire prosent fra 2013, og på sju prosent fra personer 23 prosent av alle tiltaksdeltakerne fikk opplæring. Andelen som fikk opplæring, gikk ned med tre prosentpoeng sammenlignet med 2013, og sju prosentpoeng sammenlignet med Det gjennomsnittlige antallet personer som fikk opplæring gjennom Nav per måned, var i lavere enn i 2012, og det er en nedgang på 28 prosent. 4 For personer som har betydelige vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, som ikke har fullført videregående opplæring, og som deltar i praksisnær opplæring i samarbeid med kommune eller fylkeskommune, kan opplæringens varighet forlenges med inntil seks måneder. 5 Vi har ikke tall for antall unike personer som har deltatt på de ulike tiltakene per år.

4 kap 10 4 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV Arbeidspraksis er det tiltaket som er mest utbredt, etter at tiltaket passerte opplæring i antall deltakere i I 2014 var det personer 29 prosent av alle tiltaksdeltakerne som fikk dette. Det er en tilbakegang på ett prosentpoeng siden 2013, men den samme andelen som i Utenom arbeidspraksis og opplæring var oppfølging 6 (18 prosent), tilrettelagt arbeid 7 (15 prosent) og lønnstilskudd 8 (åtte prosent) de mest utbredte tiltakene i Arbeidssøkere får oftest opplæring Figur 1 viser tiltaksdeltakernes status. 79 prosent av tiltaksdeltakerne i personer hadde nedsatt arbeidsevne, 18 prosent personer var arbeidssøkere, mens tre prosent personer hadde annen status. De med annen status er ofte personer som er sykmeldte, og står i fare for å miste jobben sin. I de kommende avsnittene refererer vi til disse som andre på tiltak. Figur 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. N= % 18 % Sammenlignet med 2013 har andelen arbeidssøkere gått tilbake med fire prosentpoeng, mens andelen personer med nedsatt arbeidsevne har styrket seg tilsvarende. Dette skyldes først og fremst at antallet arbeidssøkere har sunket. 79 % Arbeidssøkere Nedsatt arbeidsevne Andre Av de tre ulike tiltaksgruppene var andelen deltakere på opplæringstiltak høyest blant arbeidssøkerne. 29 prosent av arbeidssøkerne deltok på opplæringstiltak. Blant de med nedsatt arbeidsevne hadde 22 prosent personer opplæringstiltak. Blant andre på tiltak var det fire prosent 89 personer som deltok på opplæringstiltak Opplæring som tiltak blir mindre brukt Månedsgjennomsnittet for antall arbeidssøkere på tiltak holdt seg ganske stabilt på rundt i perioden I 2014 sank denne betraktelig, til personer. Samtidig har andelen arbeidssøkere som deltar på opplæringstiltak, sunket hvert år siden Figur 2 viser forholdet mellom arbeidssøkere som får opplæring, og arbeidssøkere som er på andre tiltak for perioden Med unntak av årene ser vi at andelen arbeidssøkere som deltar på opplæringstiltak per måned, har gått ned fra år til år. Mens godt under én av tre arbeidssøkere på tiltak fikk opplæring i 2014, var det nesten halvparten av arbeidssøkerne i 2002 som fikk det. Nedgangen fra 2013 til 2014 er imidlertid bare på ett prosentpoeng. Nedgangen skyldes at den generelle nedgangen i arbeidssøkere på tiltak var noe større blant arbeidssøkere som fikk opplæring, enn blant arbeidssøkere på andre tiltak. 6 Oppfølging er et tiltak for personer som trenger støtte for å klare å skaffe eller beholde en jobb, og kan innebære veiledning, råd og bistand til jobbsøking, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon, samt praktiske oppgaver knyttet til det å være i arbeid eller gjennomføring av tiltaket. 7 Tilrettelagt arbeid er et tiltak for de som har (eller i nær framtid ventes å få) uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging, tilpasning av arbeidsoppgaver og oppfølging. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men skal vurderes jevnlig. 8 Lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid, gjennom at arbeidsgiveren får et tilskudd til lønnen til tiltaksdeltakeren, for å kompensere for lavere produktivitet. Det finnes tidsbegrenset og tidsubestemt lønnstilskudd. Tidsubestemt lønnstilskudd er for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.

5 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 5 kap 10 Figur 2 Arbeidssøkere på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % % 2002 (N=9 284) 2003 (N=14 309) 2004 (N=16 957) 2005 (N=13 150) 2006 (N=10 139) 2007 (N=10 121) 2008 (N=10 859) 2009 (N=15 901) Opplæring Andre tiltak 2010 (N=16 119) 2011 (N=15 636) 2012 (N=16 822) 2013 (N =16 313) 2014 (N=12 699) At antallet som deltok på opplæringstiltak, gikk ned i forhold til antallet som deltok på andre tiltak, forklarer de årlige endringene vi har sett tilbake til I noen av årene før dette skyldes nedgangen at antallet på andre tiltak økte, og dermed førte til en relativ nedgang for andelen på opplæringstiltak. Når det gjelder tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne, har vi bare statistikk tilbake til Fra 2010 til 2013 sank det gjennomsnittlige månedlige deltakerantallet noe hvert år, fra personer i 2010 til personer i I 2014 økte antallet noe, til Figur 3 Personer med nedsatt arbeidsevne, på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % % 2010 (N=61 467) 2011 (N=59 735) 2012 (N=57 396) 2013 (N=54 301) 2014 (N=54 870) Opplæring Andre tiltak Andelen av disse som deltar på opplæringstiltak, har imidlertid sunket i alle årene fra 2010 (se figur 3). Mens over én av tre fikk opplæring i 2010, var det bare i overkant av én av fem som fikk det samme i Om vi sammenligner figur 2 og 3, ser vi at den relative nedgangen i bruk av opplæring som tiltak har vært større for personer med nedsatt arbeidsevne enn for arbeidssøkere.

6 kap 10 6 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV Arbeidssøkere får AMO-kurs, personer med nedsatt arbeidsevne deltar i ordinær utdanning Figur 4 viser hvilken type opplæring deltakerne på opplæringstiltak fikk i prosent deltok i ordinær utdanning 9, 39 prosent deltok på ulike typer AMO-kurs, og fem prosent deltok i kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift. Dette er den samme fordelingen som i Om opplæringen består av ordinær utdanning eller AMO-kurs, er nært knyttet til statusen til den enkelte deltaker. Nesten alle tiltaksdeltakere som var arbeidssøkere i prosent deltok på AMO-kurs, mens tre av fire med nedsatt arbeidsevne deltok i ordinær utdanning. Av andre på tiltak som fikk opplæring, var AMO-kurs det vanligste. I overkant av to av tre deltok på dette. Figur 4 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på type opplæring og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent.* 100 % 80 % % % % % Arbeidssøkere på tiltak (N=3 695) Nedsatt arbeidsevne, på tiltak (N=12 327) Andre på tiltak (N=89) Totalt (N=16 111) Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) Utdanning Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift Nettbasert Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) * Fordi det gjennomsnittlige månedlige deltakerantallet avrundes til 0 personer, er opplæringstypen AMO i bedrift utelatt fra figuren. Dataetiketter for andeler under 10 prosent har blitt utelatt fra figuren Demografiske forskjeller i bruk av opplæringstiltak Opplæringstiltak vanligst for arbeidssøkere mellom 30 og 49 år I 2014 var det flest tiltaksdeltakere mellom 30 og 39 år personer prosent av alle tiltaksdeltakerne tilhørte denne aldersgruppen. 24 prosent var mellom 40 og 49 år. Det var færrest tiltaksdeltakere i de yngste og de eldste aldersgruppene. Tre prosent var 19 år eller yngre, mens fire prosent var 60 år eller eldre. Aldersforskjellen mellom de på opplæringstiltak og de som deltar på andre tiltak, er ikke spesielt stor, men de på opplæringstiltak er noe yngre enn de på andre tiltak. 9 Vi vet ikke hvilken type ordinær utdanning tiltaksdeltakerne har fått.

7 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 7 kap 10 Tabell 2 viser aldersfordelingen til tiltaksdeltakerne i 2014, og andelen som fikk opplæring fordelt på de ulike Nav-statusene i hver aldersgruppe. Blant arbeidssøkere var opplæring mest utbredt hos de mellom 30 og 49 år. 37 prosent av disse fikk opplæring. Blant de med nedsatt arbeidsevne var opplæring mest utbredt hos aldersgruppene og år. Henholdsvis 29 og 30 prosent av disse fikk opplæring. Mens opplæring blant arbeidssøkere var ganske utbredt også blant de eldste, ser vi ikke det samme blant de med nedsatt arbeidsevne. 28 prosent av arbeidssøkerne på tiltak som var 60 år eller eldre, fikk opplæring, mens den tilsvarende andelen for de med nedsatt arbeidsevne bare var tre prosent. Blant andre på tiltak var opplæring relativt lite brukt i alle aldersgruppene. Personer mellom 20 og 24 år fikk mer opplæring enn de som tilhørte andre aldersgrupper. Samtidig var det bare ni prosent av disse som fikk opplæring. Aldersfordelingene for 2014 er i stor grad tilsvarende de vi så i Tabell 2 Tiltaksdeltakere på opplæringstiltak, fordelt på alder og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. Nav-status 19 år og under (N=2 252) år (N=9 625) år (N=9 553) år (N=18 251) år (N=16 788) år (N=10 450) 60 år og over (N=2 812) Arbeidssøkere på opplæringstiltak 6 % 19 % 33 % 37 % 37 % 33 % 28 % Nedsatt arbeidsevne, på opplæringstiltak 14 % 21 % 29 % 30 % 23 % 11 % 3 % Andre på opplæringstiltak 6 % 9 % 6 % 5 % 4 % 2 % 1 % Totalt 9 % 21 % 29 % 31 % 24 % 13 % 5 % Kvinner deltar oftere på opplæringstiltak enn menn Figur 5 viser tiltaksdeltakere etter kjønn, tiltakstype og Nav-status. I 2014 deltok i gjennomsnitt kvinner og menn på tiltak per måned. Flere kvinner enn menn deltok også på opplæringstiltak. Totalt deltok prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene på opplæringstiltak. Den relative nedgangen i bruk av opplæring som tiltak er jevnt fordelt blant kvinner og menn, og sammenlignet med 2013 er tilbakegangen på tre prosentpoeng for begge kjønn. Blant arbeidssøkende kvinner deltok 33 prosent på opplæringstiltak. For de arbeidssøkende mennene var andelen på opplæringstiltak prosent. Blant kvinner med nedsatt arbeidsevne på tiltak deltok prosent på opplæringstiltak. Den tilsvarende andelen for menn var 19 prosent. Kjønnsforskjellene vi ser for 2014, synes å ha vært stabile over tid.

8 kap 10 8 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV Figur 5 Tiltaksdeltakere, fordelt på kjønn, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % 0 % Menn (N=6 434) 33 Kvinner (N=6 5) 19 Menn (N=27 459) Kvinner (N=27 412) 6 3 Menn Kvinner (N=774) (N=1 388) 20 Menn (34 667) Arbeidssøkere på tiltak Nedsatt arbeidsevne, på tiltak Andre på tiltak Totalt Kvinner (N=35 064) Andel på opplæringstiltak Andel på andre tiltak Figur 6 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på kjønn, år og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 60 % % 40 % 30 % 20 % % 0 % Kvinner på opplæringstiltak, arbeidssøkere Kvinner på opplæringstiltak, nedsatt arbeidsevne* Menn på opplæringstiltak, arbeidssøkere Menn på opplæringstiltak, nedsatt arbeidsevne* * For personer med nedsatt arbeidsevne har vi bare statistikk tilbake til Figur 6 viser utviklingen i kjønnsfordelingen blant arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne på opplæringstiltak og andre tiltak siden henholdsvis 2002 og Vi ser at andelen som har fått opplæringstiltak, har beveget seg i takt for begge kjønn. Dette er tydeligst for arbeidssøkere, hvor vi har statistikk for flere år, men det er også en utvikling som vi ser blant menn og kvinner med nedsatt arbeidsevne.

9 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 9 kap 10 Vi har sett at nedgangen i andelen opplæringstiltak for arbeidssøkerne fra 2013 til 2014 var på ett prosentpoeng. Det er først og fremst mennene som står for denne nedgangen. Andelen arbeidssøkende kvinner på opplæringstiltak er den samme som i Mange som får opplæring, har allerede høyere utdanning Når Nav registrerer utdanning, er det det høyeste, selvrapporterte, påbegynte utdanningsnivået som gjelder. Dette avviker fra vanlig praksis og de andre kapitlene i Vox-speilet, der det er det høyeste fullførte utdanningsnivået som blir registrert. Flest tiltaksdeltakere hadde videregående skole som høyeste utdanning prosent hadde dette. De fleste av disse hadde imidlertid ikke fullført. 43 prosent av tiltaksdeltakerne hadde ikke bestått videregående, men hadde grunnskole eller påbegynt videregående som høyeste utdanning. Tabell 3 viser andelen arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne som får opplæring innenfor hvert utdanningsnivå, per måned i Tabell 3 Tiltaksdeltakere på opplæringstiltak, fordelt på høyeste påbegynte utdanning og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent.* Nav-status Grunnskole (N=9 369) Videregående skole, GK og VKI (N=19 816) Videregående avsluttet utdanning (N=17 555) Høyere utdanning, inntil 4 år (N=9 755) Høyere utdanning, over 4 år (N=2 537) Ukjent (N=8 537) Totalt (N=67 569) Arbeidssøkere på opplæringstiltak 33 % 23 % 29 % 36 % 36 % 21 % 29 % Nedsatt arbeidsevne, på opplæringstiltak 16 % 20 % 28 % 32 % % 14 % 22 % * N er ulik ellers i teksten fordi Nav-statusen andre på tiltak er utelatt fra tabellen. (bestilling) Blant arbeidssøkere på tiltak var andelen som fikk opplæring ganske jevnt fordelt på tvers av utdanningsgrupper. De som fikk mest opplæring, var de som har deltatt i høyere utdanning, mens de som fikk minst, var de med påbegynt GK og VKI på videregående skole. Det er større forskjeller blant personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak. De som fikk mest opplæring, var de som hadde påbegynt høyere utdanning inntil fire år, mens de som fikk minst, var de med grunnskole. For begge Nav-statusene er det imidlertid en betydelig andel med ukjent utdanningsstatus. Figur 7 viser andelen arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak, fordelt på kjønn og utdanning. Opplæring var mest brukt som tiltak blant arbeidssøkende kvinner i hver ende av utdanningsskalaen. 37 prosent av arbeidssøkende kvinner med henholdsvis grunnskole og høyere utdanning fikk opplæring som tiltak. Opplæring var minst brukt blant menn med nedsatt arbeidsevne med lav utdanning. Bare 13 prosent av menn med nedsatt arbeidsevne og grunnskole som høyeste påbegynte utdanning fikk opplæring. 10 Fordi Nav sensurer beholdningstall under fire, er utdanningsinformasjonen til andre på tiltak som får opplæring, ufullstendig. Vi har derfor valgt å ikke inkludere denne statistikken i tabellen.

10 kap VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV Figur 7 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på kjønn, utdanning og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 40 % 30 % 20 % % 0 % Grunnskole Videregående skole, GK og VKI Videregående avsluttet utdanning Høyere utdanning, inntil 4 år Høyere utdanning, over 4 år Kvinner på opplæringstiltak, arbeidssøkere Kvinner på opplæringstiltak, nedsatt arbeidsevne Menn på opplæringstiltak, arbeidssøkere Menn på opplæringstiltak, nedsatt arbeidsevne (bestilling) Figur 7 viser også at kjønnsforskjellene er ganske stabile. Når vi sammenligner Nav-statusene hver for seg, ser vi at kvinnene får mer opplæring enn menn i alle utdanningsgruppene. Arbeidssøkere på tiltak får også mer opplæring i alle utdanningsgruppene, også når vi bryter ned på kjønn. Unntaket er menn med avsluttet videregående utdanning, hvor andelen er den samme prosent for både arbeidssøkere og de med nedsatt arbeidsevne. Videre viser figuren at forskjellen mellom de to Nav-statusene i andelen som deltar i opplæring, er størst for de med grunnskole som høyeste påbegynte utdanning. For kvinnene er det 24 prosentpoengs forskjell i favør av arbeidssøkerne. For menn er den noen mindre, 15 prosentpoeng i favør arbeidssøkerne. Forskjellen blir så mye mindre, før den øker igjen for de med høyest utdanning. For kvinnene er forskjellen her åtte prosentpoeng i favør av arbeidssøkerne, mens den er på tolv prosentpoeng for mennene. Vi skal imidlertid være forsiktige med å legge for mye i utdanningsforskjellene. Tallene viser den høyeste selvrapporterte, påbegynte utdanningen, og vi kjenner ikke utdanningsnivået til 13 prosent av tiltaksdeltakerne.

11 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 11 kap Geografiske ulikheter i bruk av opplæring som tiltak Tabell 4 viser hvor stor prosentandel av de arbeidsrettede tiltakene i fylkene som var opplæringstiltak i 2014, og hvor stor andel av opplæringstiltakene som var utdanning. Tabell 4 Opplæringstiltak, andel av arbeidsrettede tiltak og andel som er utdanning, fordelt på fylke og status i Nav*. Månedsgjennomsnitt Prosent. Fylke Arbeidssøkere på tiltak Andel av arbeidsrettede tiltak som er opplæring Andel av opplæringstiltakene som er utdanning Nedsatt arbeidsevne, på tiltak Andel av arbeidsrettede tiltak som er opplæring Andel av opplæringstiltakene som er utdanning Østfold 14 % 5 % 18 % 92 % Akershus 32 % 2 % 24 % 70 % Oslo 59 % 1 % 36 % 56 % Hedmark 31 % 3 % 22 % 79 % Oppland 19 % 5 % 21 % 72 % Buskerud 21 % 2 % 18 % 71 % Vestfold 31 % 3 % 23 % 83 % Telemark 30 % 2 % 21 % 71 % Aust-Agder 20 % 1 % 20 % 91 % Vest-Agder 20 % 3 % 19 % 75 % Rogaland 20 % 2 % 14 % 67 % Hordaland 24 % 1 % 24 % 79 % Sogn og Fjordane 7 % 11 % 24 % 67 % Møre og Romsdal 12 % 6 % 20 % 88 % Sør-Trøndelag 24 % 2 % 18 % 68 % Nord-Trøndelag 10 % 7 % 22 % 96 % Nordland 15 % 6 % 21 % 80 % Troms 24 % 4 % % 81 % Finnmark 31 % 2 % 22 % 79 % Hele landet 29 % 2 % 22 % 74 % * Opplæring som tiltak for andre på tiltak inkluderte bare 89 personer på landsbasis i 2014 (jf. figur 4). 24 prosent av disse deltok i ordinær utdanning. Datagrunnlaget består av svært få personer i gjennomsnitt per måned per fylke, og er for lite til å si noe om forskjeller mellom fylkene. Andre på tiltak er derfor utelatt fra tabellen. (bestilling) Bruken av opplæring som tiltak varierte mye mellom fylkene. Variasjonen i bruk var størst for arbeidssøkere. Her utgjorde forskjellen mellom fylkene som hadde lavest og høyest prosentandel 52 prosentpoeng (7 59 prosent). Den tilsvarende forskjellen for de med nedsatt arbeidsevne var 22 prosentpoeng (14 36 prosent). Andelen av opplæringstiltak som var utdanning, varierte noe mindre, men samtidig betydelig. For de med nedsatt arbeidsevne utgjorde forskjellen mellom fylkene som hadde lavest og høyest prosentandel, 40 prosentpoeng (56 96 prosent). Den tilsvarende forskjellen for arbeidssøkerne var 10 prosentpoeng (1 11 prosent) Siden utdanning er et tilbud rettet mot de som har nedsatt arbeidsevne, er det naturlig at bruk av utdanning som opplæringstiltak for arbeidssøkere jevnt over var lav i alle fylkene.

12 kap VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV Oslo skiller seg klart ut som det fylket som brukte opplæring som tiltak oftest. Dette gjelder spesielt for arbeidssøkere, hvor 59 prosent fikk opplæring. Relativt sett er dette nesten dobbelt så mye som i Hedmark, Vestfold og Finnmark, som var fylkene som brukte opplæring for arbeidssøkere nest mest, med 31 prosent. De store forskjellene er tilfellet også når vi sammenligner Oslo med de andre store byene. Når det gjelder personer med nedsatt arbeidsevne i Oslo, fikk 36 prosent av disse opplæring. Dette er ti prosentpoeng mer enn i Troms, som var fylket som brukte opplæring for personer med nedsatt arbeidsevne nest mest, med prosent. Det er ingen fylker som skiller seg så klart ut når vi ser på motsatt ende. Sogn og Fjordane hadde likevel en betydelig lavere andel arbeidssøkere på opplæringstiltak sju prosent enn de andre fylkene. Rogaland er fylket som hadde minst andel personer med nedsatt arbeidsevne på opplæringstiltak, med 14 prosent. Utdanning som opplæringstiltak for de med nedsatt arbeidsevne var mest brukt i Nord- Trøndelag, hvor 96 prosent deltok i utdanning. To andre fylker, Østfold og Aust-Agder, hadde også andeler over nitti prosent. Oslo var fylket med lavest andel, med 56 prosent. Når det gjelder nedgangen i bruk av opplæringstiltak blant arbeidssøkere de siste årene, er denne ulikt fordelt mellom fylkene. De fleste fylkene har hatt en nedgang siden 2012, men Oslo, Oppland, Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Finnmark hadde alle høyere andeler arbeidssøkere som fikk opplæring i 2014 enn i Hordaland hadde samme andel. Fylket med relativt størst variasjon er Telemark. Mens 30 prosent av arbeidssøkerne her fikk opplæring i 2014, var det 49 prosent som fikk det i Nedgangen i bruk av opplæringstiltak er jevnere fordelt blant personer med nedsatt arbeidsevne. Her har alle fylkene hatt en nedgang, både fra 2012 til 2013 og fra 2013 til Variasjonen i nedgangen er ikke spesielt stor, og varierer fra tre prosentpoeng i Oslo til ti prosentpoeng i Østfold i tidsrommet

13 VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 13 kap 10 Figurliste Figur 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. N= Figur 2 Arbeidssøkere på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 5 Figur 3 Personer med nedsatt arbeidsevne, på tiltak, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Prosent. 5 Figur 4 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på type opplæring og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent.* 6 Figur 5 Tiltaksdeltakere, fordelt på kjønn, tiltakstype og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 8 Figur 6 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på kjønn, år og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 8 Figur 7 Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på kjønn, utdanning og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 10 Tabelliste Tabell 1 Tiltaksdeltakere, fordelt på tiltakstype og år. Månedsgjennomsnitt Antall og prosent. 3 Tabell 2 Tiltaksdeltakere på opplæringstiltak, fordelt på alder og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent. 7 Tabell 3 Tiltaksdeltakere på opplæringstiltak, fordelt på høyeste påbegynte utdanning og status i Nav. Månedsgjennomsnitt Prosent.* 9 Tabell 4 Opplæringstiltak, andel av arbeidsrettede tiltak og andel som er utdanning, fordelt på fylke og status i Nav*. Månedsgjennomsnitt Prosent. 11 Referanser Nav. (2015). Tiltaksdeltakere. Hentet fra https://www.nav.no/no/nav+og+samfunn/statistikk/ Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Tiltaksdeltakere

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned Om tabellene "Om statistikken - " finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 ARBEIDS-

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. desember 217 Notatet er skrevet av

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 1. september 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 1. september 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 03.05.2012. // NOTAT Vi opplever nå vekst både i antall

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 ARBEIDS-

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer