3Voksne i fagskoleutdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3Voksne i fagskoleutdanning"

Transkript

1 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen studietilbud. Mer enn studenter tok fagskoleutdanning dette semesteret. Hovedfunn: 63 prosent av studentene var over 2 år, og andelen har økt de siste to årene. Stadig flere studerer på deltid. Høsten 2014 tok 6 prosent av fagskolestudentene deltidsstudier, og andelen har økt de siste årene. Stadig flere studenter tar fagskolestudiene som nettstudier, og høsten 2014 valgte en av tre denne studieformen. Bare elleve prosent av fagskoletilbudene var organisert som nettstudier. 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskolestudier er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. De representerer et alternativ til høyere utdanning på universiteter 1 Realkompetanse er all den kunnskapen og de ferdighetene en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Gjennom realkompetansevurdering, det vil si vurdering av den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier, kan man søke opptak til studier og eventuelt fritak fra deler av et studium (Vox, 201b).

2 kap 3 2 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING og høyskoler. Rundt halvparten av fagskoleutdanningene har bestemte fagbrev eller yrkesfag som inntakskrav. De øvrige har generell studiekompetanse eller fullført videregående opplæring, uavhengig av linje, som et generelt inntakskrav. Undervisningen på fagskolene er arbeidslivsnær og kunnskaps- og utviklingsbasert, og trenger ikke å være forskningsbasert. Fagskoleutdanningene skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Utdanningene har et omfang på mellom et halvt og to studieår (Fagskoleloven, 2003) Datagrunnlag Fagskolene rapporterer til DBH-F (Database for statistikk om høgre utdanning fagskolestatistikk) 1. mars og 1. oktober hvert år. Telletidspunktene er 1. mars og 1. oktober. Rapporteringen startet i 2010, men dette kapittelet baserer seg hovedsakelig på rapporteringene fra høstsemestrene fra og med Deler av dataene som blir presentert, er offentlig tilgjengelige på NSDs hjemmesider (DBH-F, 201). I tillegg har Vox bestilt utfyllende statistikk direkte fra DBH-F. Forvaltning av fagskolene Fagskolene blir regulert av Fagskoleloven (2003), som skal sikre utdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning, og at fagskolestudentenes rettigheter blir ivaretatt. Fylkeskommunen har ansvar for at det finnes tilbud om godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder (Fagskoleloven, 2003). Kunnskapsdepartementet har sektoransvaret for fagskolene. Dette ansvaret er i stor grad delegert til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med fagskoler og fagskoleutdanninger. Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Rådet jobber blant annet for å synliggjøre fagskoleutdanningen, utvikle rammebetingelser og å bedre samarbeidet mellom fagskolene og resten av utdanningssystemet. Vox er sekretariat for fagskolerådet (Vox, 201a). 3.2 Fagskolenes utdanningstilbud Antall fagskoler minker, men antall studietilbud øker Fagskolesektoren besto i 2014 av 103 offentlig godkjente fagskoler. Antall fagskoler har gått ned de siste årene. Det var i 2014 åtte færre enn i 2013, og 13 færre enn i Noen av fagskolene har flere undervisningssteder. Mer enn halvparten av skolene var lokalisert i det sentrale østlandsområdet. Mange fagskoler er relativt små målt i antall studenter. For eksempel har hele 40 prosent av skolene under 0 studenter, mens åtte prosent har mer enn 00 studenter (Kunnskapsdepartementet, 201).

3 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 3 kap 3 Høsten 2014 fantes det til sammen studietilbud på fagskolenivå i Norge. Det er 182 flere enn året før. Mange fagskoler tilbyr ulike utdanningsløp for sine utdanninger, og tilbud som både tilbys i stedsbasert og nettbasert utgave, eller både som heltids- og deltidsstudier, blir rapportert til DBH-F som separate utdanningstilbud. De tilbudene er derfor høyere enn antallet godkjente utdanningstilbud hos NOKUT av studietilbudene (89 prosent) var stedsbaserte, mens 192 studietilbud var nettstudier. 68 prosent av fagskoletilbudene var organisert som deltidsstudier. 66 prosent av de stedsbaserte og 8 prosent av nettstudiene var på deltid Flest fagskoletilbud i Oslo Tabell 1 viser antall stedsbaserte studietilbud og andelen av studietilbudene som er deltidsstudier for hvert fylke. Det er store geografiske forskjeller i fagskoletilbudet. Oslo har det største utvalget av studietilbud. Høsten 2014 var det 262 stedsbaserte fagskoletilbud i hovedstaden. I motsatt ende av skalaen finner vi Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag, som begge har åtte stedsbaserte studietilbud. I tillegg til de stedsbaserte studiene fantes det på landsbasis 192 studietilbud organisert som nettstudier. Dette utgjør elleve prosent av alle fagskoletilbudene, som dermed er tilgjengelige for personer bosatt i alle deler av landet. Tabell 1 Studietilbud og andel deltid, fordelt på fylke. Høsten Antall. Fylke Studietilbud Prosent av alle Andel deltid Østfold 71 4 % 34 % Akershus 46 3 % 93 % Oslo % 6 % Hedmark 70 4 % 94 % Oppland 22 1 % 36 % Buskerud % 89 % Vestfold % 79 % Telemark 44 3 % 93 % Aust-Agder 7 3 % 9 % Vest-Agder 41 2 % 27 % Rogaland % 70 % Hordaland % 40 % Sogn og Fjordane 8 0 % 0 % Møre og Romsdal 30 2 % 37 % Sør-Trøndelag % 61 % Nord-Trøndelag 8 0 % 0 % Nordland 63 4 % 92 % Troms 33 2 % 88 % Finnmark 26 2 % 96 % Stedsbaserte studier totalt % 66 % Nettstudier % 8 % Fagskoletilbud totalt % 68 % 2 En oversikt over alle de godkjente fagskoletilbudene finnes på NOKUTs hjemmesider (NOKUT, 201).

4 kap 3 4 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Økonomiske og administrative fag utgjør halvparten er studietilbudene Det finnes fagskolestudier på en rekke ulike fagfelt. Tabell 2 viser fordelingen av studietilbudene på fagfelt de siste fire høstsemestrene. Det er flest studietilbud innenfor økonomiske og administrative fag. Høsten 2014 var over halvparten av alle tilbudene innenfor dette fagfeltet. Deretter fulgte naturvitenskapelig fag, håndverksfag og tekniske fag med 18 prosent og helse-, sosial- og idrettsfag med 12 prosent av studietilbudene. Selv om antall studietilbud har økt mye de siste årene, er det bare mindre endringer i fordelingen med hensyn til fagfelt de siste fire årene. Tabell 2 Studietilbud, fordelt på fagfelt og år. Høsten Prosent. Fagfelt Høst 2011 (N=94) Høst 2012 (N=1 262) Høst 2013 (N=1 02) Høst 2014 (N=1 690) Økonomiske og administrative fag 29 % 0 % 3 % 1 % Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 33 % 21 % 19 % 18 % Helse-, sosial- og idrettsfag 1 % 12 % 13 % 12 % Humanistiske og estetiske fag 11 % 8 % 9 % 10 % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 7 % 4 % 4 % 4 % Samfunnsfag og juridiske fag 4 % 3 % 3 % 3 % Primærnæringsfag 1 % 1 % 1 % 1 % Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 0 % 0 % 0 % 0 % Uoppgitt fagfelt % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 3.3 Fagskolestudentene Mer enn fagskolestudenter Stadig flere tar fagskolestudier. Tabell 3 viser at det høsten 2014 var fagskolestudenter i Norge. Det er 123 flere enn i høstsemesteret året før, og flere enn på samme tidspunktet i Det er vanligvis færre fagskolestudenter i vårsemesteret enn i høstsemesteret. Stadig flere tar fagskoleutdanningen på deltid. Høsten 2014 tok 6 prosent av studentene studiene på deltid, og denne andelen har økt med åtte prosentpoeng de siste tre årene. Vi ser også en liten økning i andelen som tar utdanningen som nettstudium de siste par årene. Tabell 3 Fagskolestudenter, andel kvinner, andel over 2 år og andel deltid, fordelt på semester Antall og prosent. Fagskolestudenter Andel kvinner Andel 2 år eller eldre* Andel deltid Andel nettstudier 2011 Høst % 60 % 48 % Vår % - 48 % 31 % Høst % 9 % 1 % 29 % 2013 Vår % - 1 % 29 % Høst % 61 % 3 % 31 % 2014 Vår % - 3 % 31 % Høst % 63 % 6 % 33 % *Vi kjenner ikke andelen studenter over 2 år for vårsemestrene.

5 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING kap prosent over 30 år Figur 1 viser studentenes aldersfordeling høsten 2014, sammenliknet med de tre siste høstsemestrene. Aldersfordelingen har holdt seg relativt stabil, men det har vært noe økning i andelen studenter som er 2 til 29 år. 42 prosent av fagskolestudentene var 30 år eller eldre. Det betyr at en vesentlig andel gjennomfører fagskoleutdanningen etter å ha vært yrkesaktive en stund. Bare fire prosent av deltakerne var under 20 år, og blant dem har trolig mange begynt på fagskoleutdanningen rett etter videregående. Figur 1 Fagskolestudenter, fordelt på alder. Høst Prosent. 40 % 3 % % 2 % 20 % 1 % % % 4 0 % 19 år eller yngre år 2 29 år år år 0 år eller eldre Høst 2011 (N=14 823) Høst 2012 (N=1 82) Høst 2013 (N=16 420) Høst 2014 (N=16 43) (tall bestilt av Vox) Flest mannlige fagskolestudenter Høsten 2014 var 61 prosent av fagskolestudentene menn. Figur 2 viser imidlertid at kjønnssammensetningen varierer mellom aldergruppene. Blant åringene og 2 29-åringene er det en klar overvekt av menn i forhold til gjennomsnittet, med andeler på 66 og 70 prosent. Kvinner utgjør mer enn halvparten av studentene i den yngste aldersgruppen og blant de studentene som er eldre enn 40 år. Figur 2 Fagskolestudenter, fordelt på alder og kjønn. Høst Prosent. 100 % 80 % 60 % % 20 % % 19 år eller yngre (N=604) år (N= 468) 2 29 år (N=3 474) år (N=3 768) år (N=2 334) 0 år eller eldre (N=89) Totalt (N=16 43) (tall bestilt av Vox) Mann Kvinne

6 kap 3 6 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Størst deltakelse i Oslo, både i antall og i forhold til innbyggertallet Deltakelse i fagskoleutdanning varierer geografisk. Flest fagskolestudenter, en av fire, har bostedsadresse i Oslo. Det er naturlig siden Oslo også har størst befolkning og flest utdanningstilbud på fagskolenivå. 13 prosent av landets voksne er bosatt i Oslo, mens tabell 1 viste at 16 prosent av de stedsbaserte studietilbudene er lokalisert der. Tabell 4 viser imidlertid at hele 2 prosent av landets fagskolestudenter bodde i Oslo. Dette er 81 færre enn året før, men fortsatt nok til å ha landets høyeste deltakertetthet, med 7,7 fagskolestudenter per tusen voksne innbyggere. Etter Oslo kommer Oppland med en rate på,34, og Hordaland med,02 deltakere per tusen innbygger. På landsbasis var det 3,97 deltakere per tusen innbyggere fra 16 år som deltok høsten Det var på samme nivå som året før. Bare 16 fagskolestudenter er bosatt i Finnmark. I tillegg til landets laveste reelle deltakelse har fylket også den laveste relative deltakelsen med 0,26 fagskolestudenter per tusen voksne innbyggere. Tabell 4 Fagskolestudenter, fordelt på bostedsfylke. Høst Antall, prosent og rate. Fylke Antall Prosent Antall deltakere per tusen innbyggere* Østfold 79 3 % 2,48 Akershus % 3,11 Oslo % 7,7 Hedmark 24 1 % 1,2 Oppland 832 %,34 Buskerud 0 3 % 2,47 Vestfold 91 6 % 4,63 Telemark % 3,31 Aust-Agder % 1,88 Vest-Agder % 4,61 Rogaland % 4,21 Hordaland %,02 Sogn og Fjordane 18 1 % 1,80 Møre og Romsdal 17 3 % 2,43 Sør-Trøndelag % 4,49 Nord-Trøndelag 38 2 % 3,28 Nordland % 1,98 Troms % 2,99 Finnmark 16 0 % 0,26 Totalt % 3,97 * Beregnet på grunnlag av personer, 16 år eller eldre, per (SSB tabell 0749)

7 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 7 kap Eierskap, studieform og progresjon Over halvparten av studentene går på private fagskoler I 2014 var omtrent 60 prosent av fagskolene private, og 40 prosent var offentlige. Mens de offentlige fagskolene er fordelt utover hele landet, er de fleste private fagskolene konsentrert på det sentrale østlandsområdet og i større byer (Kunnskapsdepartementet, 201). Mens de fleste offentlige fagskoler i hovedsak tilbyr opplæring innenfor de tre fagfeltene tekniske fag, helse- og sosialfag og samferdsels-, sikkerhets- og servicefag, tilbyr de private fagskolene en større faglig spredning. 3 prosent av fagskolestudentene gikk på privateid fagskole. Det er tre prosentpoeng lavere enn året før. Andelen som gikk på privat fagskole, var høyest i den yngste og den eldste aldersgruppen, der henholdsvis 78 og 9 prosent gikk på privat skole En av tre velger nettstudier Stadig flere studenter tar studiene som nettstudier. Høsten 2014 var det 466 fagskolestudenter som tok studiene over internett. Det var omtrent 00 flere enn i Nettstudentene utgjør nå 33 prosent av fagskolestudentene. Til sammenlikning utgjorde nettstudietilbudet bare elleve prosent av alle utdanningstilbudene på fagskolenivå. Det betyr at det i gjennomsnitt er langt flere deltakere på nettstudiene enn på de stedsbaserte studiene. Figur 3 Fagskolestudenter, fordelt på undervisningsform og alder. Høst Prosent. 100 % 80 % 60 % 40 % % 0 % 2 19 år eller yngre (N=604) år (N= 468) år (N=3 474) år (N=3 768) år (N=2 334) 0 år eller eldre (N=89) 33 Totalt (N=16 43) Nettstudier Stedsbasert undervisning (tall bestilt av Vox) Nettstudier er mest brukt av personer over 30 år (figur 3). Det var henholdsvis 48, 47 og 43 prosent som benyttet denne undervisningsformen i aldersgruppene år, år og 0 år eller eldre. Andelen nettstudenter i den yngste aldersgruppen er halvert fra fire til to prosent det siste året, mens det er noe økning i de øvrige aldersgruppene Andelen på deltidsstudier øker Stadig flere studerer på deltid. Høsten 2014 var det fagskolestudenter som studerte på deltid, noe som utgjorde 6 prosent av alle studentene. Det var nesten seks hundre flere enn året før, og omtrent flere enn høsten De som studerer på deltid, har vanligvis en studieprogresjon på 0,, noe som innebærer at de bruker dobbelt så lang tid på å ta utdannelsen som de som studerer på heltid. Enkelte studier følger en annen progresjon.

8 kap 3 8 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Figur 4 Fagskolestudenter, fordelt på heltids-/deltidsstudier og alder. Høst Prosent. 100 % % % % % 27 0 % 2 19 år eller yngre år 2 29 år år år 0 år eller eldre Totalt (N=604) (N= 468) (N=3 474) (N=3 768) (N=2 334) (N=89) (16 43) Deltid Heltid (tall bestilt av Vox) Andelen som studerer deltid, stiger med alderen (figur 4). Andelen har økt det siste året i aldersgruppene mellom 20 og 39 år, mens andelene har holdt seg relativt stabile i de to eldste aldersgruppene. Blant de aller yngste studentene har det imidlertid vært en markant nedgang i andel deltidsstudenter fra tolv til to prosent siden året før Nettstudentene tar oftest utdanningen på deltid Figur viser fagskolestudentene høsten 2014, fordelt på om de går på stedsbaserte eller nettbaserte studier, og om de studerer heltid eller deltid. Det er en sterk sammenheng mellom studieform og om man studerer på heltid eller deltid. Den største gruppen studenter går på stedsbaserte studier og studerer heltid. Andelen på stedsbaserte studier som tar utdanningen på deltid, er imidlertid økende, og utgjør nå 40 prosent av alle som tar stedsbasert fagskoleutdanning. Av de som tar nettstudier, tar ni av ti studiet på deltid. Nettstudenter som tar studiet på heltid, utgjør den minste studentgruppen i figuren, men denne gruppen har opplevd en sterk økning de siste årene. Figur Fagskolestudenter, fordelt på studieform og heltid/deltid. Høst Antall. N= Nettstudier Heltid Deltid Stedsbasert undervisning

9 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 9 kap 3 3. Fagfelt 3..1 Nesten halvparten tar naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag Tabell viser hvordan fagskolestudentene har fordelt seg på ulike fagfelt de fire siste årene. Høsten 2014 tok personer emner innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Det er 371 flere enn året før. Fagfeltet omfatter 4 prosent av alle landets fagskolestudenter. Deretter følger helse-, sosial- og idrettsfag, med studenter (17 prosent) og økonomiske og administrative fag med studenter (14 prosent). Fagskoleutdanningene er i stor grad kjønnsdelte. 94 prosent av deltakerne innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, og 8 prosent innenfor samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, var menn. Innenfor helse-, sosial og idrettsfag, derimot, var 91 prosent kvinner. Også økonomiske og administrative fag samt humanistiske og estetiske fag hadde hovedvekt av kvinnelige deltakere, med andeler på henholdsvis 76 og 72 prosent. Valg av fagfelt varierer også med alder. Helse-, sosial- og estetiske fag var det fagfeltet som hadde flest voksne deltakere. Her var 40 prosent av studentene over 40 år. På fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag var 60 prosent av deltakerne mellom 20 og 29 år gamle. Tabell Fagskolestudenter, fordelt på fagfelt. Høst Antall og prosent. Høst 2011 Høst 2012* Høst 2013* Høst 2014 Fagfelt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag % % % % Helse-, sosial- og idrettsfag % % 2 16 % % Økonomiske og administrative fag % % % % Humanistiske og estetiske fag % % % % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag % % % % Samfunnsfag og juridiske fag 1 3 % % % 41 3 % Primærnæringsfag 78 1 % 8 1 % % % Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 36 0 % 23 0 % 0 0 Uoppgitt fagfelt % % Totalt % % % % *Reviderte tall fra 2012 og 2013 avviker fra tallene som ble rapportert i tidligere Vox-speil. Hovedforskjellen er at flere hundre studenter som tidligere hadde ukjent fagfelt, nå er fordelt på fagområder. I tillegg er det totale antallet fagskolestudenter for høsten 2013 justert noe ned Ulike fagfelt på offentlige og private fagskoler Offentlige og private fagskoler tilbyr til dels ulike fagfelt. Offentlige fagskoler har størst fokus på naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Hele 7 prosent av alle studentene i offentlige fagskoler studerte innenfor dette fagfeltet, mens 12 prosent tok helse-, sosial- og idrettsfag, som var det nest største fagfeltet. De private fagskolene tilbyr et langt bredere spekter av fagfelt, og studentene der fordeler seg jevnere på fagfeltene. Fagfeltene med flest studenter på private fagskoler var økonomiske og administrative fag (26 prosent), humanistiske og estetiske fag (23 prosent) og helse, sosial og idrettsfag (21 prosent).

10 kap 3 10 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING Tabell viser andelen studenter på hvert fagfelt som tok utdanningen på offentlig skole. Størst andel av studentene får opplæringen sin på offentlig fagskole innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. 78 prosent av studentene på dette fagfeltet gikk på offentlig skole. Andelen på offentlig skole er også høy blant de som tar utdanning innenfor primærnæringsfag (7 prosent). Nesten alle studentene som tar humanistiske og estetiske fag, økonomiske og administrative fag, samfunnsfag og juridiske fag og lærerutdanninger, tok utdanningen på privat fagskole. Noe under halvparten av fagskolestudentene tok utdanningen sin ved offentlige fagskoler. Tabell 6 Andel studenter på offentlig fagskole, deltidsstudier og nettstudier, fordelt på fagfelt. Høst Prosent. Fagfelt Andel på offentlig fagskole Andel deltid Andel på nettstudier Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (N=7 461) 78 % 60 % 41 % Helse-, sosial- og idrettsfag (N=2 840) 34 % 89 % 3 % Humanistiske og estetiske fag (N=2 002) 1 % % 4 % Økonomiske og administrative fag (N=2 343) 3 % 82 % 47 % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag (N=1 31) 7 % 8 % 14 % Samfunnsfag og juridiske fag (N=41) % 0 % 4 % Primærnæringsfag (N=101) 7 % 7 % 0 % Uoppgitt fagfelt (N=30) 100 % 100 % 0 % Totalt (N=16 43) 47 % 6 % 33 % 3..3 Ni av ti studerer deltid innenfor helse-, sosial og idrettsfag Mer enn halvparten av fagskolestudentene i Norge tar studiet på deltid. Tabell viser også andelen studenter på hvert fagfelt som tok utdanningen på deltid. Nesten alle på helse-, sosial- og idrettsfag (89 prosent) tok utdanningen sin på deltid. Alle studentene på samfunnsfag og juridiske fag, 9 prosent på humanistiske fag og estetiske fag og 92 prosent på samferdsels og sikkerhetsfag og andre servicefag, tok studiet på heltid. Helse-, sosial- og idrettsfag og økonomiske og administrative fag, er områdene med mest deltidsstudier. 89 prosent av studentene på helse-, sosial- og idrettsfag og 82 prosent av studentene på økonomiske og administrative fag, tok utdanningen på deltid. En av tre studenter går på nettstudier. Bruken av nettstudier som utdanningsform har økt mye de siste årene, og varierer etter fagfelt. Nettstudier er vanligst innenfor økonomiske og administrative fag, hvor 47 av studentene følger denne utdanningsformen. Deretter følger naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag med 41 prosent på nettstudier, og helse-, sosial- og idrettsfag med 3 prosent på nettstudier. Primærnæringsfag, humanistiske og estetiske fag og samfunnsfag og juridiske fag hadde lavest andel på nettstudier, med andeler på henholdsvis null og fire prosent på nettstudier.

11 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 11 kap 3 Figurliste Figur 1 Fagskolestudenter, fordelt på alder. Høst Prosent. Figur 2 Fagskolestudenter, fordelt på alder og kjønn. Høst Prosent. Figur 3 Fagskolestudenter, fordelt på undervisningsform og alder. Høst Prosent. 7 Figur 4 Fagskolestudenter, fordelt på heltids-/deltidsstudier og alder. Høst Prosent. 8 Figur Fagskolestudenter, fordelt på studieform og heltid/deltid. Høst Antall. N= Tabelliste Tabell 1 Studietilbud og andel deltid, fordelt på fylke. Høsten Antall. 3 Tabell 2 Studietilbud, fordelt på fagfelt og år. Høsten Prosent. 4 Tabell 3 Fagskolestudenter, andel kvinner, andel over 2 år og andel deltid, fordelt på semester Antall og prosent. 4 Tabell 4 Fagskolestudenter, fordelt på bostedsfylke. Høst Antall, prosent og rate. 6 Tabell Fagskolestudenter, fordelt på fagfelt. Høst Antall og prosent. 9 Tabell 6 Andel studenter på offentlig fagskole, deltidsstudier og nettstudier, fordelt på fagfelt. Høst Prosent. 10 Referanser DBH-F. (201). Databaser for statistikk om høgre utdanning - fagskolestatistikk. Hentet fra Fagskoleloven. (2003). LOV : Lov om fagskoleutdanning. Hentet fra dokument/nl/lov/ Kunnskapsdepartementet. (201). Tilstandsrapport Fagskoler Hentet fra contentassets/02ac88a2369c44ae813b9add681fcf/f-4412_fagskoler-2014_ok.pdf NOKUT. (201). Godkjente fagskoletilbud. Hentet fra Vox. (201a). Nasjonalt fagskoleråd. Hentet fra Vox. (201b). Realkompetansevurdering. Hentet , fra realkompetansevurdering/

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Første brikke lagt i kunnskap om fagskoler Fagskolene har en viktig rolle i det norske utdanningssystemet, de skal sikre korte, yrkesrettede utdanningstilbud

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2013 Publikasjonskode: F-4395 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Forord Årets tilstandsrapport er den fjerde i rekken og med den får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolene. Den

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD

NASJONALT FAGSKOLERÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjonalt Fagskoleråd 2 Om fagskolen 3 Om fagskolen 4 NOKUT 5 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 6 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 7 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011 NASJONALT

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2015

Tilstandsrapport. Fagskoler 2015 Tilstandsrapport Fagskoler 2015 2 Forord I det siste drøye året har jeg vært på en rekke konferanser og møter for å snakke om kompetansebehovet vårt i fremtiden. Tematikken har ofte dreid seg om hvordan

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /13 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /13 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 16. april 2013 kl. 10.00-14.00 i NSDs lokaler i Harald Hårfagres

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer