Studieforbundenes kursaktivitet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieforbundenes kursaktivitet,"

Transkript

1 Notat 8/2012 Studieforbundenes kursaktivitet, Effekter av ny voksenopplæringslov

2 Studieforbundenes kursaktivitet, Ørjan Lande Hansen ISBN Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio

3 Studieforbundenes kursaktivitet, Innhold Bakgrunn Utvikling i antall kurstimer fordelt på antall deltakere per kurs Utviklingen i kursstørrelse Utviklingen i kurs fordelt på kursemner Utviklingen i kurs fordelt på kurslengde Virkningen av ny lov Avsluttende kommentarer...10 Tabelliste...11 Referanser...11

4 2 Studieforbundenes kursaktivitet, Bakgrunn Dette notatet er en videreføring, og fordypning, av publikasjonen «Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010» (Bekkevold, 2011). Datagrunnlaget baserer seg på SSBs årlige voksenopplæringsstatistikk som bygger på studieforbundenes innrapporterte tall for kursaktivitet. Notatet tar for seg endringer fra 2009 til 2010, og viser konkrete effekter av ny lov om voksenopplæring. Vox viser til at statistikkgrunnlaget for 2010 er vesentlig forskjellig fra tidligere år, som følge av den nye voksenopplæringsloven som gjelder fra og med Ifølge den nye loven er kravene til kurs som kan rapporteres til SSB endret: Minimumskravet om minst fem deltakere per kurs (med mulighet for dispensasjon 1 ) er fjernet. Minimumskravet til kurslengde er redusert fra tolv timer til åtte timer. Sammenliknet med 2009 er derfor statistikkgrunnlaget for 2010 utvidet slik at statistikken omfatter flere typer kurs enn tidligere. Statistikken for 2010 omfatter korte kurs (8 11 timer) og kurs med få deltakere (færre enn fem deltakere) som ikke inngikk i statistikken for En direkte sammenlikning av kursaktiviteten i 2009 og i 2010 er derfor misvisende fordi rapporteringsgrunnlaget er utvidet. Tabell 1 viser utviklingen i antall kurstimer, kurs og deltakere fra 2009 til 2010 fordelt på: Kurs med færre enn fem deltakere og/eller som varer kortere enn tolv timer, dvs. kurs som ikke tidligere inngikk i SSBs statistikk, jfr. ny lov Kurs med både minst fem deltakere og varighet på minst tolv timer, dvs. kurs som også inngikk i statistikken for 2009, jfr. tidligere lov Tabellen viser at av veksten i antall kurstimer totalt på ni prosent bidrar korte kurs og kurs med få deltakere isolert til en vekst på 16 prosent, mens reduksjonen i kurstimer knyttet til lengre kurs med flere deltakere var på sju prosent. Veksten i antall kurs skyldes i enda større grad bidraget fra korte og/eller små kurs (22 prosent), mens reduksjonen i de lengre kursene med minst fem deltakere er på ti prosent. Også antall deltakere har hatt tilsvarende utvikling. Hele veksten i studieforbundenes aktivitet skyldes derfor økningen i den delen av aktiviteten som tidligere ikke inngikk i statistikken, mens det er en betydelig reduksjon i kursaktiviteten knyttet til kurs med fem eller flere deltakere som varer minst tolv timer. Tabell 1 Endring i studieforbundenes samlede kursaktivitet fra 2009 til 2010 fordelt på kurstyper Antall totalt 2009 Endring i prosent av totalt antall i 2009: 2010 Kurs med færre enn fem deltakere og/eller som varer kortere enn 12 timer Kurs med både minst fem deltakere og varighet på minst 12 timer Totalt Antall totalt Kurstimer Kurs Deltakere Et mindre antall kurs (664 kurs) med deltakere hadde i 2009 mindre enn fem deltakere.

5 Studieforbundenes kursaktivitet, Utvikling i antall kurstimer fordelt på antall deltakere per kurs Tabellen under viser utviklingen i det enkelte studieforbund fra 2009 til 2010 fordelt på kurstimer. Tabellen viser hvordan fjerning av minimumsantall deltakere, som følge av ny lov, slår ut i antall kurstimer totalt. Veksten i antall kurstimer for 2010 er i all hovedsak knyttet til kurs med fire eller færre deltakere. I denne kategorien kurs er det en økning i antall kurstimer på 13 prosent, mens det i kategorien fem deltakere eller mer er en nedgang på fem prosent. Sosialistisk Opplysningsforbund hadde den største prosentvise veksten i antall kurstimer for Veksten i antall kurstimer var på 169 prosent, fra timer i 2009 til timer i Denne veksten stammer i all hovedsak fra små kurs. 58 prosent av alle kurstimer stammer fra kurs med fire eller færre deltakere. Sosialistisk Opplysningsforbund hadde også en vekst på fem prosent innen kurs med fem deltakere eller flere. Idrettens Studieforbund fordoblet antall kurstimer mellom 2009 og Dette studieforbundet hadde i 2009 i overkant av kurstimer. Idrettens Studieforbunds kurstimetall var derfor dette året lavere enn minimumskravet for få statsstøtte, som er timer i følge den nye voksenopplæringsloven. For 2010 rapporterte studieforbundet om mer enn kurstimer, det vil si en økning på 106 prosent. 55 prosent av veksten skyldes økning i kurs med fem eller flere deltakere. Samlet sett økte antall kurstimer i Populus med 20 prosent fra 2009 til Tolv prosent skyldtes økning i kurstimer knyttet til kurs med fem eller flere deltakere, mens åtte prosent skyldes vekst i kurs med fire eller færre deltakere. Størst økning i antall kurstimer knyttet til kurs av åtte til elleve timers varighet finner man i følgende studieforbund: Sosialistisk Opplysningsforbund: 56 prosent Idrettens Studieforbund: 25 prosent Folkekulturforbundet: 21 prosent Funksjonshemmedes Studieforbund: 18 prosent AOF: 17 prosent Størst nedgang i antall kurstimer knyttet til store kurs finner man i AOF (19 prosent), Funksjonshemmedes Studieforbund (14 prosent), Bygdefolkets Studieforbund (13 prosent) og Folkekulturforbundet (13 prosent).

6 4 Studieforbundenes kursaktivitet, Tabell 2 Endring i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 fordelt på kurstimer i prosent Endring som skyldes endring i kurstimer med: Kurstimer 4 eller færre deltakere (i prosent) 5 eller flere deltakere (i prosent) Endring kurstimer totalt (i prosent) Kurstimer Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge % -19% -2% Bygdefolkets Studieforbund % -13% -3% Frikirkelig studieforbund % -5% 2% Populus - Studieforbundet Folkeopplysning % 12% 20% Idrettens Studieforbund % 55% 106% Musikkens Studieforbund % -9% 6% Norsk Kristelig Studieråd % -4% 4% Sosialistisk Opplysningsforbund % 13% 169% Folkeuniversitetet % -4% 3% Studieforbundet natur og miljø % 0% 9% Akademisk Studieforbund % 6% 8% Funksjonshemmedes Studieforbund % -15% 5% Folkekulturforbundet % -13% 10% Små studieforbund % -2% 14% Total % -5% 9% I dette notatet omtales kun større studieforbund med mer enn kurstimer. Men alle studieforbund inngår i tallgrunnlaget. Små studieforbund utgjør totalen av Høyres Studieforbund, Kristelig Folkepartis Studieforbund, Samisk Studieutvalg, Senterpartiets Studieforbund, Venstres Opplysningsforbund, Fremskrittspartiets Studieforbund, Sjøsamisk Studieforbund og Demokratenes Studieforbund

7 Studieforbundenes kursaktivitet, Utviklingen i kursstørrelse Den nye voksenopplæringsloven fjernet minimumskravet til antall deltakere per kurs. Dette resulterte i en ny kategori av små kurs med fire deltakere eller færre. I 2010 ble det gjennomført små kurs. Det innebærer at 15 prosent av alle kurs i 2010 hadde fire eller færre deltakere. Halvparten (49 prosent) av denne typen små kurs hadde en kursvarighet mellom tolv og 24 timer. Selv om antall kurs med fem deltakere gikk tilbake fra i 2009 til i 2010, viser tabell 3 at antallet nye korte kurs, med fire eller færre deltakere, bidrar til å forsterke andelen av små kurs. Dette gjenspeiler forventingene fra notatet «Studieforbundenes kursaktivitet 2008 kurslengde og deltakelse» (Bekkevold & Hansen, 2010), hvor Vox påpekte av fjerning av minimumskrav til deltakerantall trolig vil gi en økning av små kurs med få deltakere. Den største andelen kurs med fire deltakere eller færre foregikk i følgende studieforbund: Folkeuniversitetet: 21 prosent Funksjonshemmedes Studieforbund: 18 prosent Folkekulturforbundet: 14 prosent Musikkens Studieforbund: ni prosent AOF: ni prosent Estetiske fag og håndverksfag inklusive musikkfag, stod for til sammen 43 prosent kursene med fire eller færre deltakere. Nær hvert fjerde kurs (23 prosent) var innen emnet Estetiske fag og håndverksfag utenom musikkfag. Etterfulgt av Musikkfag (19 prosent), Helse-, sosial- og idrettsfag (15 prosent) og Organisasjons- og ledelsesfag (14 prosent). Kurs med seks til ni deltakere utgjør den største kursgruppen. Denne kurskategorien holder seg relativt stabil, med en nedgang i antall kurs på fem prosent. De største eksponentene for kurs innen denne kurskategorien er Folkeuniversitetet (21 prosent), Folkekulturforbundet (tolv prosent) og Funksjonshemmedes Studieforbund (ti prosent). Estetiske fag og håndverksfag utenom musikk utgjorde nesten hvert fjerde kurs (22 prosent), etterfulgt av Musikkfag (16 prosent) og Organisasjons- og ledelsesfag (16 prosent). Tabell 3 Endring i antall kurs fordelt på kursstørrelse i prosent Kurstype Antall kurs Antall kurs 4 deltakere eller færre Endring i prosent 5 deltakere deltakere deltakere deltakere deltakere deltakere deltakere eller flere deltakere Totalt Innen store kurs med 60 deltakere eller flere var det en 16 prosents økning i antall kurs mellom 2009 og En relativt stor økning i deltakerrike kurs får en vesentlig innvirkning på det totale deltakerantallet. Mellom 2009 og 2010 økte deltakerantallet i slike store kurs fra til , noe som tilsvarer en økning på 20 prosent. Akademisk Studieforbund stod bak 59 prosent av kursene med 60 deltakere eller flere. De største underemnene, i regi av Akademisk Studieforbund, var Helse og omsorg (44 prosent) og Tillitsvalgte i arbeidslivet (22 prosent). Folkeuniversitetet er den andre store aktøren innen dette kurssegmentet, med en kursandel på 22 prosent. Av de nevnte kurs utgjorde underemnene Sang, vokalmusikk og kor (58 prosent) og Samspill (31 prosent). De vanligste hovedemnene innen store kurs var Helse, sosial og idrettsfag (27 prosent), Musikkfag (24 prosent) og Organisasjons- og ledelsesfag (23 prosent). De mest populære underemnene var Helse og omsorg (26 prosent), Sang, vokalmusikk og kor (15 prosent) og Tillitsvalgte i arbeidslivet (15 prosent). 43 prosent av kurs med 60 deltakere eller flere hadde en varighet på en eller to dager, og av disse var 84 prosent i regi av Akademisk Studieforbund.

8 6 Studieforbundenes kursaktivitet, Utviklingen i kurs fordelt på kursemner Tabell 4 viser at det er små endringer i fordelingen av kurs på hovedemner. Som i 2009 ble det også i 2010 arrangert flest kurs i musikk, andre estetiske fag og i organisasjons- og ledelsesfag. Tabell 4 viser endring i prosentvis andel kurs fordelt på hovedemner mellom 2009 og Musikkfag, det mest populære emnet, gikk ned med to prosent fra 2009 til På tross av dette var hvert fjerde kurs (24 prosent) i 2010 innen musikk. Folkeuniversitetet er den største eksponenten for musikk, med en prosentandel på 56 prosent, etterfulgt av Musikkens Studieforbund (34 prosent). Andelen kurs innen Organisasjons- og ledelsesfag økte med tre prosent fra 2009 til Idrettens Studieforbund økte sin andel av kurs innen emnet, fra 24 prosent i 2009 til 28 prosent i AOF har en reduksjon av denne type kurs, fra 26 prosent i 2009 til 20 prosent i Populus økte sin andel fra åtte i 2009 til ti prosent i Tabell 4 Endring i prosentvis andel kurs fordelt på emner Kurs 2009 i prosent Kurs 2010 i prosent Endring i prosentandel Språkfag Estetiske fag ekskl. musikk Musikk Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag Samfunnsfag Organisasjons- og ledelsesfag Økonomi og Ikt-fag Helse-, sosial- og idrettsfag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Realfag, industri- og tekniske fag Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag Tjenesteyting og servicefag Total

9 Studieforbundenes kursaktivitet, Utviklingen i kurs fordelt på kurslengde Den andre store endringen som fulgte av ny lov var reduksjon av minimum kurslengde fra tolv til åtte timer. Av økningen i antall kurs fra 2009 til 2010 på tolv prosent, skyldes ni prosent økning i korte kurs på mellom åtte og elleve timer. Tre prosent av veksten kan tilskrives økningen i lengre kurs (tolv timer eller lengre). Som det går frem av tabell 5 førte denne utvidelsen av statistikkgrunnlaget til at det ble gjennomført kurs med en kursvarighet fra åtte til elleve timer. Det innebærer at åtte prosent av alle kurs hadde en varighet på mellom åtte og elleve timer. 43 prosent (1 426 kurs) av disse korte kursene hadde en kurslengde på åtte timer. Slike korte kurs utgjør til sammen kurstimer i Følgende studieforbund hadde flest kurstimer knyttet til kurs mellom åtte og elleve timer: Funksjonshemmedes Studieforbund: 17 prosent Folkeuniversitetet: 17 prosent AOF: elleve prosent Norsk Kristelig Studieråd: ti prosent Bygdefolkets Studieforbund: åtte prosent Folkekulturforbundet: åtte prosent Følgende emner utgjorde flest kurstimer knyttet til kurs mellom åtte og elleve timer: Organisasjons- og ledelsesfag: 32 prosent Musikkfag: 17 prosent Helse, sosial og idrettsfag: 13 prosent Estetiske fag og håndverksfag eksklusive musikkfag: tolv prosent Humanistiske fag, tros- og livssynsfag: åtte prosent Tabell 5 Kursvarighet fordelt på antall kurs timer Endring i prosent 12 timer timer timer timer timer timer eller flere Totalt Mens det i 2010 ble gjennomført i alt kurs av åtte til elleve timers varighet, gikk antall tolvtimerskurs ned fra i 2009 til i 2010 (sju prosent). Andelen av kurs med varighet mellom tolv og 40 timer gikk noe ned, fra 76 prosent i 2009 til 68 prosent i Antall kurs med kursvarighet fra åtte til elleve timer var mest utbredt i følgende Studieforbund: Funksjonshemmedes Studieforbund: 18 prosent Folkeuniversitetet 17 prosent AOF elleve prosent Norsk Kristelig Studieråd: ni prosent Bygdefolkets Studieforbund: åtte prosent Følgende emner var mest utbredt i kurs med en kursvarighet fra åtte til elleve timer: Organisasjons- og ledelsesfag: 31 prosent Musikkfag: 16 prosent Helse, sosial og idrettsfag: 13 prosent Estetiske fag og håndverksfag eksklusive musikkfag: tolv prosent Humanistiske fag, tros- og livssynsfag: åtte prosent Antall kurs med kurslengde på timer økte med 13 prosent mellom 2009 og Kurs av denne varighet var mest utbredt innen følgende studieforbund: Folkeuniversitetet: 49 prosent Musikkens Studieforbund: 17 prosent Folkekulturforbundet: ti prosent Idrettens Studieforbund: fem prosent AOF: fire prosent Følgende emner var mest utbredt i kurs med en kursvarighet fra timer: Musikkfag: 47 prosent Estetiske fag og håndverksfag eksklusive musikkfag: 16 prosent Språkfag: 13 prosent Organisasjons- og ledelsesfag: ni prosent Humanistiske fag, tros- og livssynsfag: seks prosent

10 8 Studieforbundenes kursaktivitet, Antall kurs med kursvarighet på 61 timer eller mer var mest utbredt i følgende Studieforbund: Folkeuniversitetet: 49 prosent Musikkens Studieforbund: 16 prosent AOF: åtte prosent Idrettens Studieforbund: sju prosent Folkekulturforbundet: fem prosent Følgende emner var mest utbredt i kurs med en kursvarighet på 61 timer eller mer: Musikkfag: 56 prosent Estetiske fag og håndverksfag eksklusive musikkfag: 15 prosent Organisasjons- og ledelsesfag: ti prosent Helse-, sosial- og idrettsfag: fem prosent Samfunnsfag og Språkfag: to prosent med henholdsvis elleve og 22 deltakere, gjennomførte 9,5 og ni kurstimer per dag, sju dager i uka. Sosialistisk Opplysningsforbunds kurs innen Jordbruk, med én deltaker, opererte med et gjennomsnitt på 7,5 kurstimer per dag. Ut fra tallene å dømme tyder mye på at det dreier seg om overrapportering, eller feilregistrering, av kurstimer. Sammenlignet med de 10 lengste kursene i 2009 er tilsvarende kurs betydelig lengre i Slike lange kurs gir store utslag på det totale antall kurstimer. Eksempelvis utgjør de sju lengste kursene i Sosialistisk Opplysningsforbund hele 25 prosent studieforbundets samlede kurstimer for I 2010 ble det gjennomført kurs med varighet av 61 timer eller mer. Det tilsvarer elleve prosent av all kursvirksomhet. Hvis man ser på antall kurstimer som inngår i denne kategorien samlet sett, så utgjør det timer. Det innebærer at hver tredje kurstime (34 prosent) er i et kurs med varighet 61 timer eller mer. Det er verdt å merke seg at mens andelen kurs på 61 timer eller mer har økt, så har deltakerantallet gått ned. Antall kurs har økt med fem prosent, fra i 2009 til i 2010, mens deltakerantallet har gått ned med seks prosent, fra til Det innebærer at 14 prosent av deltakermassen står for 34 prosent av alle kurstimer i De ti lengste kursene i 2010 var i regi av Sosialistisk Opplysningsforbund og Folkeuniversitetet, innen emnene Jordbruk, Musikkfag og Husdyrhold. Det lengste kurset var Sosialistisk Opplysningsforbunds kurs innen husdyrhold, som hadde en varighet på kurstimer. Deretter følger Sosialistisk Opplysningsforbund kurs innen Jordbruk (1 230 timer) og Folkeuniversitetets kurs innen Samspill (1 112 timer). Kursvarighet i dager viser det enkelte kurs tidshorisont, fra startdato til sluttdato. Hvis man deler det totale timeantallet i slike lange kurs på kursvarighet, så utgjør dette mange kurstimer per dag. Antall kurstimer per dag viser antall kurstimer utfra en syvdagers uke. Folkeuniversitets to kurs i Samspill,

11 Studieforbundenes kursaktivitet, Virkningen av ny lov Tabell 6 viser virkningen reduksjon av minimums kurslengde fikk med hensyn til antall deltakere i Den generelle økningen var på deltakere (sju prosent). Korte kurs står for ni prosent av deltakermassen, mens nedgangen innen lengre kurs med tolv timers varighet eller mer var på to prosent. Den nye kategorien kurs, av 8 11 timers kursvarighet, genererte kursdeltakere alene i Tilsvarende var det var en nedgang på deltakere innen tolvtimers kurs, som var minimumslengden i følge gammel lov. I likhet med antall kurs har ny lov trolig bidratt til en forskyvning av deltakere fra tolvtimers kurs, og til kurs av åtte til elleve timers varighet. 42 prosent av deltakerne i slike korte kurs deltok på kurs av åtte timers varighet i Den største prosentvise økningen i antall deltakere finner man i Akademisk Studieforbund (32 prosent), Populus (25 prosent) og Idrettens Studieforbund (15 prosent). Felles for de nevnte aktørene er at de hadde en økning både innen korte og lange kurs. De resterende studieforbundene, for uten om Studieforbundet Natur og Miljø, hadde en økning av deltakere innen korte kurs og en nedgang innen lengre kurs. AOF (20 prosent), Funksjonshemmedes Studieforbund (19 prosent) og Bygdefolkets Studieforbund (14 prosent) hadde en markant økning av deltakere innen korte kurs, og en tilsvarende nedgang av antall deltakere innen lengre kurs. Den sammenslåtte andelen av små studieforbund viser det samme, med en deltakerøkning på 22 prosent innen korte kurs, og en nedgang på sju prosent innen lengre kurs. Som det går frem av tabell 6 kan den generelle økning i antall deltakere, fordelt på kurslengde, i stor grad knyttes til korte kurs (8 11 timer). Tabell 6 Endringer i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 fordelt på antall deltakere i prosent Antall Deltakere (Kurs på 12 eller flere timer) 2009 Endring i prosent som skyldes: 2010 Antall deltakere på kurs på 8 11 timer Antall deltakere på kurs på 12 eller flere timer Endring antall deltakere totalt Antall deltakere Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge Bygdefolkets Studieforbund Frikirkelig studieforbund Populus - studieforbundet folkeopplysning Idrettens Studieforbund Musikkens Studieforbund Norsk Kristelig Studieråd Sosialistisk Opplysningsforbund Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Akademisk Studieforbund Funksjonshemmedes Studieforbund Folkekulturforbundet Små studieforbund Total

12 10 Studieforbundenes kursaktivitet, Avsluttende kommentarer Dette notatet har vist at den generelle utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010, med hensyn til antall kurs, kurstimer og deltakere, i stor grad kan knyttes til den nye voksenopplæringsloven som trådte i kraft i Fjerning av minimumsgrensen for antall deltakere og endring av minimumslengden for tilskudds berettigede kurs har bidratt til en økning av små og korte kurs. Antallet kurs, kurstimer og deltakere innen øvrige kurskategorier holder seg relativt stabilt, og ny lov synes ikke å ha virket inn på disse kurstypene. Foruten de tydelige endringene innen små og korte kurs, så er endringene innen store og lange kurs interessante. Disse endringene er ikke relatert til ny lov. Kurs med 60 deltakere eller flere hadde en økning på 20 prosent, fra deltakere i 2009 til deltakere i Antall lange kurs med kurslengde på 61 timer eller mer har økt med fem prosent, mens deltakerantallet har gått ned med seks prosent. Dette innebærer at denne type lange kurs representerer 14 prosent av deltakermassen, samtidig som den står for 34 prosent av alle kurstimer i 2010.

13 Studieforbundenes kursaktivitet, Tabelliste Tabell 1 Endring i studieforbundenes samlede kursaktivitet fra 2009 til 2010 fordelt på kurstyper...2 Tabell 2 Endring i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 fordelt på kurstimer i prosent....4 Tabell 3 Endring i antall kurs fordelt på kursstørrelse i prosent...5 Tabell 4 Endring i prosentvis andel kurs fordelt på emner Tabell 5 Kursvarighet fordelt på antall kurs...7 Tabell 6 Endringer i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 fordelt på antall deltakere i prosent...9 Referanser Bekkevold, K. (2011). Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Oslo: Vox. Bekkevold, K., & Hansen, Ø. L. (2010). Studieforbundenes kursaktivitet 2008 kurslengde og deltagelse Oslo: Vox.

14 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: , Telefaks:

Notat 2/2011. Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet

Notat 2/2011. Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet Notat 2/2011 Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Karl Bekkevold Vox 2011 ISBN:

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Notat 1/2011. Tilskudds- og deltakerutvikling. i perioden

Notat 1/2011. Tilskudds- og deltakerutvikling. i perioden Notat 1/2011 Tilskudds- og deltakerutvikling i studieforbundene i perioden 2006-2009 Tilskudds- og deltakerutvikling i studieforbundene i perioden 2006 2009 Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-153-1 Vox, 2011

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1.

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 blei det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt 493 80 deltakarar. Hovudfunn Musikkfag har flest deltakarar Berre fem

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sogn

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Troms 2015-2016...

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Møre

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000.

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5)

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5) VOFO Oslo Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5).

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5). VOFO Telemark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere.

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere. VOFO Østfold Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 3 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Finnmark:

Noen fakta om kursvirksomheten i Finnmark: VOFO Finnmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Nord-Trøndelag fylke:

Noen fakta om kursvirksomheten i Nord-Trøndelag fylke: VOFO Nord-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Samtlige 15 kommuner i Aust-Agder hadde kursaktivitet i Over 40 % av kursene ble arrangert i Arendal kommune. (Side 9)

Samtlige 15 kommuner i Aust-Agder hadde kursaktivitet i Over 40 % av kursene ble arrangert i Arendal kommune. (Side 9) VOFO Aust-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Aust-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Samtlige 15 kommuner i Vest-Agder hadde kursaktivitet i Nesten 60 % av kursene ble arrangert i Kristiansand kommune.

Samtlige 15 kommuner i Vest-Agder hadde kursaktivitet i Nesten 60 % av kursene ble arrangert i Kristiansand kommune. VOFO Vest-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

I Vestfold ble det i 2013 rapportert om 90 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000 (Side 5).

I Vestfold ble det i 2013 rapportert om 90 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000 (Side 5). VOFO Vestfold Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3).

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3). VOFO Sør-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de om sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de om sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Vest-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Rogaland fylke:

Noen fakta om kursvirksomheten i Rogaland fylke: VOFO Rogaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet.... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oppland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore

Detaljer

I Hordaland ble det i 2013 rapportert om 99 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe over landsgjennomsnittet på 97 per 1000.

I Hordaland ble det i 2013 rapportert om 99 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe over landsgjennomsnittet på 97 per 1000. VOFO Hordaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Rogaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner D 246 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

I 2013 ble det arrangert cirka kurs i Nordland med over deltakere. (Side 5)

I 2013 ble det arrangert cirka kurs i Nordland med over deltakere. (Side 5) VOFO Nordland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hordaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka?

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka? er to er eitt er tolv er fem er fire er tre er åtte er sju er seks er elleve er ti er ni halv to halv eitt halv tolv halv fem halv fire halv tre halv åtte halv sju halv seks halv elleve halv ti halv ni

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012

Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012 Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012 Dette notatet ser på pengene som tilfaller studieforbundene over statsbudsjettet. Nærmere bestemt over Kunnskapsdepartementets programkategori 07.50:

Detaljer

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende:

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende: OPPLAND Innspill til Høringsutkast; Kulturstrategi for Oppland 2015 2020 Fra: Voksenopplæringsforbundet i Oppland Frist. 20 november 2015 Innledning og forutsetninger 1) Hovedmål for Kulturstrategien 2015-2020

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring

9.1 Ordinære søknadsrunder: Søknader og tildeling av støtte til opplæring 9Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet ble opprettet i 2006. Ordningen skal stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring i grunnleggende lese-,

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Studieforbundet Aof Midt-Norge Att. Monika Danielsen Vestre Rosten 81 7075 TILLER Vår ref: 2014/1012 Vår dato: 22.01.2015 Deres ref: FZQNHD Deres dato: 11.11.2014 Prosjektnummer B2533, Referansenummer

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2015 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2014 fikk 495 prosjekter tildelt 140 millioner kroner til å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo PMR Dato: 07.11.2014 Deres ref.: Vår ref.: Informasjonsskriv rundt endringer i karakterene på masteroppgaver Saken kom opp som et resultat av diskusjonen som har gått mellom de juridiske fakultetene om

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2017

Arbeidsmarkedet nå september 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå september 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

1 3Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka?

1 3Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? Hva er klokka? 1 3 1 3 Klokka er to Klokka er ett Klokka er tolv Klokka er fem Klokka er fire Klokka er tre Klokka er پ0ٹ2tte Klokka er sju Klokka er seks Klokka er elleve Klokka er ti Klokka er ni 1 3 1 3 halv to halv

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

30. august 2001. Voksenopplæring i Norge 2001

30. august 2001. Voksenopplæring i Norge 2001 30. august 2001 Voksenopplæring i Norge 2001 5 2001 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell utdanningsstatistikk publiseres statistikk på ulike emneområder innenfor utdanningsstatistikken. Husk å oppgi

Detaljer

Voksnes læring på egne vilkår

Voksnes læring på egne vilkår Voksnes læring på egne vilkår Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er interesseorganisasjonen for studieforbundene i Norge, en paraply for frivillig sektors læringslandskap. Studieforbundene har på linje med

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Pernille Birkeland, Magnus Fodstad Larsen, Kathrine Lønvik Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-219-4

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer