5Norsk og samfunnskunnskap for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5Norsk og samfunnskunnskap for"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten deltakere i norskopplæring andre halvår I løpet av året ble det avholdt nesten norskprøver. Det ble for første gang gjennomført prøver i 50-timers samfunnskunnskap for innvandrere, og det ble gjennomført prøver på 27 språk. Hovedfunn: 21 % av alle deltakerne i norskopplæringen hører til i Oslo og Akershus. Nesten 80 prosent oppnådde nivå A2 eller høyere på delprøve for skriftlig framstilling. Rundt 90 prosent oppnådde A2 på muntlig prøve. Fra 2013 til 2014 økte antallet skriftlige norskprøver med 17 prosent.

2 kap 5 2 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 5.1 Om opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap 1. Fra 1. september 2013 ble det obligatorisk å ta en avsluttende prøve. Endringen omfatter personer som kommer inn under reglene for opplæring etter denne datoen. Innvandrere som har fått oppholdstillatelse, har rett og plikt til deltakelse i til sammen 600 timer gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 50 av disse timene skal være opplæring i samfunnskunnskap. De som har rett og plikt, eller bare rett, til 600 timers opplæring, kan få ytterligere opplæring i inntil timer ved behov. Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder etter bosetting, eller etter at krav om opplæring har blitt framsatt. De pliktfestede timene må gjennomføres innen tre år. Ytterligere opplæring over 600 timer må gjennomføres innen fem år. Vox har ansvar for den faglige og pedagogiske utviklingen av faget norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette innebærer å bidra til kvalitet i opplæringen, og til å bedre prøveresultatene. Vox har ansvaret for læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, og skal bidra til utvikling av undervisningsmetoder og læringsmateriell, og til kompetanseheving av lærere i opplæringen. I tillegg har Vox ansvar for å utvikle og bidra til gjennomføring av prøvene i norsk og i samfunnskunnskap. Introduksjonsloven Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap Alder og oppholdsgrunnlag for den enkelte innvandrer avgjør om vedkommende har rett og/eller plikt til norskopplæring. Retten og plikten innebærer i denne sammenhengen at en har krav på gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap til sammen 600 timer. Rett og plikt til opplæring har personer i alderen år som har fått oppholdstillatelse eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven 34. Rett, men ikke plikt til opplæring har personer i alderen år som har fått det samme oppholdsgrunnlaget som nevnt over. Plikt, men ikke rett har arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS-området, i alderen år. Verken rett eller plikt har arbeidsinnvandrere fra land innenfor EFTA/EØS-området og personer med midlertidig oppholdstillatelse (Introduksjonsloven 2003). 1 Det er mulig å søke om fritak fra plikt i deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Rett eller plikt til deltakelse gjelder ikke dersom det blir dokumentert at personen har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen frita den enkelte fra plikt til deltakelse (Introduksjonsloven 2003)

3 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 3 kap Deltakere i norskopplæringen I andre halvår 2014 ble det registrert omtrent deltakere i norsk og samfunnskunnskap 2. Norskopplæringen tar utgangspunkt i læreplanen, og den er organisert i tre spor med ulik tilrettelegging og progresjon. Hensikten med å dele opplæringen inn på denne måten er at deltakerne skal få en best mulig tilpasset opplæring som ivaretar deres individuelle behov. Spor 1 er for de som har lite eller ingen skolegang fra før, spor 2 er for de som har en del skolegang, og spor 3 er for de som har en god allmennutdanning (Vox 2012). I 2014 var over halvparten av deltakerne 55 prosent registrert på spor 2. Omtrent 20 prosent gikk på spor 1 og 3, mens fem prosent av deltakerne ikke er registrert med spor. Disse fem prosentene inkluderer blant annet privatister som melder opp seg til avsluttende norskprøve uten å følge opplæring. Noen kommuner rapporterer dessuten bare det totale antallet deltakere, ikke fordelt på spor. Vi har ikke tall på hvor stor andel av deltakerne i 2014 som var privatister og betaler for egen opplæring. 17 prosent av landets deltakere får opplæringen i Oslo. Deretter følger Hordaland og Rogaland med henholdsvis 12 og 10 prosent. Men ser vi deltakelsen i forhold til innvandrerbefolkningen per fylke, er det de fire nordligste fylkene som kommer best ut, med prosent deltakelse blant sine innvandrere. Tabell 1 Deltakere, andel per spor og andel av innvandrerbefolkningen, fordelt på fylke Antall og prosent. Fylke Antall deltakere Spor 1 Spor 2 Spor 3 Uten spor Prosent av landet Prosent av innvandrere i fylket* Østfold % 49 % 14 % 8 % 4 % 5 % Akershus % 53 % 31 % 0 % 5 % 2 % Oslo % 72 % 14 % 0 % 17 % 4 % Hedmark % 46 % 14 % 15 % 4 % 12 % Oppland % 74 % 13 % 0 % 1 % 3 % Buskerud % 53 % 24 % 4 % 5 % 6 % Vestfold % 60 % 26 % 0 % 3 % 6 % Telemark % 45 % 13 % 17 % 4 % 10 % Aust-Agder % 55 % 9 % 13 % 2 % 9 % Vest-Agder % 64 % 13 % 0 % 6 % 13 % Rogaland % 48 % 23 % 7 % 10 % 7 % Hordaland % 55 % 31 % 1 % 12 % 10 % Sogn og Fjordane % 52 % 17 % 0 % 2 % 8 % Møre og Romsdal % 48 % 12 % 25 % 6 % 11 % Sør-Trøndelag % 45 % 32 % 0 % 3 % 5 % Nord-Trøndelag % 51 % 15 % 4 % 3 % 16 % Nordland % 53 % 17 % 6 % 6 % 15 % Troms % 37 % 15 % 6 % 5 % 15 % Finnmark % 44 % 18 % 2 % 3 % 15 % Totalt % 55 % 19 % 5 % 100 % 7 % *Beregnet på bakgrunn av Tabell 07111: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdensdel) (F) (SSB) Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 2 Antall deltakere varierer gjennom året, og blir innrapportert to ganger i løpet av året.

4 kap 5 4 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 5.3 Overgang til digitale norskprøver 2014 markerte en overgang i gjennomføringen av norskprøvene. I 2014 var det gjennomført to runder med nye prøver i norsk for voksne innvandrere. De nye prøvene er digitale, og består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Prøven i muntlig kommunikasjon inneholder både individuelle oppgaver og samtaleoppgaver Delprøvene Den skriftlige prøven består av tre deler: lytt, les og skriv. Kandidatene melder seg opp til én prøve enten på nivå A1 A2, A2 B1 eller B1 B2, basert på hvor man havner på et egenvurderingsskjema. Kandidaten kan oppnå nivåene A1, A2 eller B1 på hver av de tre delprøvene. Kandidatene kan dermed få ulike resultater på de tre delprøvene, og vil heller ikke få én samlet vurdering av skriftlig prøve. Også til prøven i muntlig kommunikasjon melder kandidaten seg opp til en prøve enten på nivå A1 A2, A2 B1 eller B1 B2, basert på hvor man havner på et egenvurderingsskjema. To kandidater som er oppmeldt til prøve på samme nivå, tar prøven sammen. Noen deler av prøven blir gjennomført individuelt, og andre deler som en samtale. Kandidaten kan også på denne prøven oppnå prøveresultater på nivåene A1, A2 eller B1 (Vox 2012). Når det gjelder nivåene, kan en deltaker på nivå A1 forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk, og ellers svært enkle utsagn. På nivå A2 kan deltakeren forstå enkelt dagligspråk og uttrykke seg enkelt om emner knyttet til person og familie, nære omgivelser og arbeid. På nivå B1 kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner i sin hverdag, og kan uttrykke seg sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. På spor 1 er det veiledende nivået for avslutning på opplæring A2 eller B1 for muntlige ferdigheter, og A1 eller A2 for skriftlige ferdigheter. På spor 1 skal nivået ligge på A2 eller B1 for både skriftlige og muntlige ferdigheter, og på spor 3 skal nivået ligge på B1 for både muntlige og skriftlige ferdigheter (Vox 2012). 5.4 Resultater på norskprøvene Resultater fra de gamle prøvene I 2013 og i første del av 2014 målte norskprøvene ferdigheter på tre ulike nivåer. Norskprøve 1 ble brukt som en diagnostisk test av deltakerne underveis i opplæringen, mens Norskprøve 2 og 3 var avsluttende prøver. Norskprøve 2 og 3 dokumenterte det oppnådde ferdighetsnivået hos prøvetakeren. Den gamle prøven bestod av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige delen består av delprøver i lytting, lesing og skriftlig produksjon. For at en prøve skulle være bestått, måtte alle delprøvene bestås. Hvert år ble det gjennomført norskprøver på tre forskjellige tidspunkt (sommer, høst og vinter). I 2014 ble det avholdt én gammel prøve før den nye ordningen trådte i kraft. Fordi det er vanskelig å sammenlikne resultater fra gammel og ny prøve, er kun resultatene for den gamle norskprøven inkludert i tabellen under. Resultatene fra den gamle prøven vil ha et mindre utvalg og sammenlikningsgrunnlag enn ved tidligere prøver. Resultatene kan likevel

5 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 5 kap 5 bidra med en oversikt over utviklingen fra tidligere år. Tabell 2 viser resultater fra den gamle norskprøven for norskprøve 2 og 3 i Omtrent halvparten av deltakerne besto den skriftlige prøven i Norskprøve 2 og 3, og mer enn 70 prosent besto den muntlige prøven. Dette er forholdsvis lite endringer i andel beståtte fra 2013 til Tabell 2 Deltakere og andel bestått, fordelt på norskprøve 2 og 3 og prøvetype. Gammel prøveordning, vinter Antall og prosent. Skriftlig prøve Muntlig prøve Antall Andel bestått Antall møtt Andel bestått Norskprøve % % Norskprøve % % Totalt Figur 1 Avlagte norskprøver, fordelt på år *. Antall Skriftlig Norskprøve 2 Skriftlig Norskprøve 3 Muntlig Norskprøve 2 Muntlig Norskprøve 3 *Nedgangen i figuren skyldes overgangen til nye prøver. Bare vinterprøvene ble gjennomført i Reelle antall prøver som er gjennomført dette året er høyere (se resultater for nye prøver). 3 I resultatene er kommuner som ikke har eget opplæringssted for norsk for innvandrere utelatt. Disse kommunene har avtale med en nabokommune om slik opplæring og deltakere er ført opp under kommunen hvor de har fått opplæring. Tabellen oppgir hvor mange personer som har gått opp til prøve i den aktuelle kommunen, uavhengig av personenes bostedskommuner.

6 kap 5 6 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE Figur 1 viser antall avlagte skriftlige og muntlige norskprøver etter gammel prøveordning fra 2006 til 2014, og figur 2 viser andelen som har bestått prøvene. Over tid ser man at det har skjedd minimale endringer i andelen som består de skriftlige og muntlige norskprøvene. I 2014 er det to prosentpoeng nedgang i andel beståtte ved norskprøve 2 og 3, til henholdsvis 59 og 48 prosent. Som ved tidligere år ligger andel beståtte noe høyere i 2014 ved muntlig norskprøve 2 og 3 med henholdsvis 92 og 74 prosent. Figur 2 Beståtte norskprøver, fordelt på år og prøvetype. Gammel prøveordning *. Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Skriftlig Norskprøve 2 Skriftlig Norskprøve 3 Muntlig Norskprøve 2 Muntlig Norskprøve 3 *Resultater for 2014 inkluderer bare tall fra de gamle norskprøvene som er gjennomført i februar Resultater fra de nye norskprøvene Sommeren 2014 ble det innført nye digitale prøver i norsk. Resultatene fra de nye prøvene kan ikke sammenliknes med tidligere år, men årets resultater kan bidra med et nytt, helhetlig bilde av deltakernes resultater og nivå. Tabell 3 viser antall personer som avla de ulike delprøvene sommeren og vinteren Totalt ble det i 2014 avholdt nesten nye muntlige prøver og av hver av de nye skriftlige delprøvene. Tabell 3 Norskprøver, fordelt på delprøve og prøvetidspunkt. Ny prøveordning sommer og vinter Antall. Muntlig Lytteforståelse Leseforståelse Skriftlig framstilling Sommer Vinter Totalt Resultater fra de nye prøvene viser at de fleste kandidatene ligger på nivå A2 og høyere. Figur 3 og 4 viser fordelingen av resultatene på delprøvene, med oppnådd nivå B1, A2 og A1. Resultater på de høyere nivåene finner man på delprøvene for lese- og lytteforståelse, hvor over halvparten ligger på nivå B1 for periodene sommer og vinter i Nesten 80 prosent nådde nivå A2 eller høyere på delprøve i skriftlig framstilling, mens det på delprøven for muntlig var rundt 90 prosent på nivå A2 eller bedre. Figurene 3 og 4 viser også at flere tok sommerprøvene, og at det var noe høyere nivå ved vinterprøvene, uten at vi kan si noe sikkert om årsaken til dette. Nesten ingen var under nivå A1, eller hadde ikke grunnlag for vurdering 5. 4 I den gamle prøveordningen ble vinterprøvene gjennomført i februar eller mars. Dette endret seg med de nye digitale prøvene, hvor vinterprøven avholdes nå i november til desember. Sommerprøvene blir avholdt til samme tider som tidligere år, fra mai til juni. 5 Dersom én eller flere oppgaver ikke er besvart i delprøven, vil kandidaten ikke få en vurdering, og vil få resultatet «Ingen grunnlag for vurdering».

7 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 7 kap 5 Figur 3 Resultater fra norskprøven, fordelt på delprøve og nivå. Sommer Prosent. Skriftlig framstilling (N=9 697) Leseforståelse (N=9 698) Lytteforståelse (N=9 694) Muntlig (N=8 050) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under nivå A1 Ingen grunnlag for vurdering Figur 4 Resultater fra norskprøven, fordelt på delprøve og nivå. Vinter Prosent. Skriftlig framstilling (N=6 008) Leseforståelse (N=5 375) Lytteforståelse (N=5 547) Muntlig (N=3 903) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under nivå A1 Ingen grunnlag for vurdering Når man legger sammen antallet avlagte prøver i gammel og ny prøveordning, ser man at det i 2014 ble gjennomført til sammen skriftlige og muntlige norskprøver. Antall muntlige prøver er nesten uforandret fra 2013, med bare 93 færre avlagte prøver. For de skriftlige prøvene er det derimot en betydelig økning med flere avlagte prøver i Det skyldes trolig at det ble obligatorisk med en avsluttende prøve for de som kom inn i ordningen etter 1. september Samfunnskunnskap For første gang ble det i 2014 også gjennomført prøver i samfunnskunnskap. Prøven skal teste deltakernes kunnskaper om det norske samfunnet opp mot målene for samfunnskunnskap slik de er beskrevet i læreplanen. Resultatene fra prøven blir registrert som bestått eller ikke bestått (Vox 2012). Prøvene er obligatoriske for personer som fikk oppholdstillatelse med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 1. september Prøven skal avlegges på et språk deltakerne forstår godt, og i 2014 ble det gjennomført prøver på 27 ulike språk (inkludert bokmål og nynorsk).

8 kap 5 8 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE Tabell 4 viser fordelingen av språk og resultat for den nye samfunnskunnskapsprøven. Tabell 4 viser at prøven oftest blir tatt på tigrinja 6, somalisk og arabisk. Det er en forholdsvis høy andel som består prøvene 75 prosent på landsbasis. På norsk bokmål blir det avlagt 200 samfunnskunnskapsprøver, og 80 prosent av deltakerne består disse. Tabell 4 Avlagte samfunnskunnskapskapsprøver, fordelt på språk og resultat Antall og prosent. Språk Antall kandidater Andel bestått Andel ikke bestått Tigrinja % 33 % Somalisk % 32 % Arabisk % 17 % Engelsk % 18 % Norsk - Bokmål % 20 % Thai % 19 % Farsi % 29 % Russisk % 6 % Tagalog % 24 % Spansk % 15 % Urdu % 31 % Amharisk % 27 % Dari % 30 % Tyrkisk % 19 % Portugisisk % 25 % Kinesisk % 7 % Fransk % 29 % Sorani % 21 % Burmesisk 8 50 % 50 % Norsk - Nynorsk % 0 % Vietnamesisk 8 50 % 50 % Tamil 7 43 % 57 % Bosnisk 5 80 % 20 % Serbisk % 0 % Uigurisk 3 67 % 33 % Kroatisk % 0 % Swahili 1 0 % 100 % Sum % 25 % 6 Offisielt språk i Eritrea og Tigrayregionen i Etiopia

9 VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 9 kap 5 Figurliste Figur 1 Avlagte norskprøver, fordelt på år *. Antall. 5 Figur 2 Beståtte norskprøver, fordelt på år og prøvetype. Gammel prøveordning *. Prosent. 6 Figur 3 Resultater fra norskprøven, fordelt på delprøve og nivå. Sommer Prosent. 7 Figur 4 Resultater fra norskprøven, fordelt på delprøve og nivå. Vinter Prosent. 7 Tabelliste Tabell 1 Deltakere, andel per spor og andel av innvandrerbefolkningen, fordelt på fylke Antall og prosent. 3 Tabell 2 Deltakere og andel bestått, fordelt på norskprøve 2 og 3 og prøvetype. Gammel prøveordning, vinter Antall og prosent. 5 Tabell 3 Norskprøver, fordelt på delprøve og prøvetidspunkt. Ny prøveordning sommer og vinter Antall. 6 Tabell 4 Avlagte samfunnskunnskapskapsprøver, fordelt på språk og resultat Antall og prosent. 8 Referanser Lovdata (2015). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Hentet den fra: Vox (2012). Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Hentet den fra: bm_web.pdf Vox (2015). Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Hentet den fra: og_samfunnskunnskap.pdf Introduksjonsloven (2003). LOV : Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. LOV B. B.-l.-o. inkluderingsdepartementet). Oslo, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Statistisk sentralbyrå (2015). Tabell 07111: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdensdel) (F). Hentet fra: Define.asp?subjectcode=01&ProductId=01&MainTable=InnvBefolkFyNy&SubTable=Fylker1&PLanguage=0&nvl =True&Qid=0&gruppe1=Hele&gruppe2=Hele&gruppe3=Hele&gruppe4=Hele&gruppe5=Hele&VS1=FylkerBHU &VS2=AlleAldre01aa&VS3=Kjonn&VS4=LandBakgrunnNy&VS5=&mt=0&KortNavnWeb=innvbef&CMSSubject Area=&StatVariant=&checked=true

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Samfunnskunnskapsprøven Sissel Vollan, Vox Samfunnskunnskapsprøven Digital prøve 38 spørsmål Flervalgsoppgaver Tre alternativer, ett rett svar 29 eller flere rett = bestått Per

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Generell info Tanja Aas, Vox, 2016 08.11.2016 Side 1 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 22 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Jeg vil snakke om Hovedpunkter fra regelverket Prøvene Prøvereglementene Pilotering Styringsdokumenter Introduksjonsloven Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016

Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016 Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016 Statistikktabell 3: Antall bosatte i 2016, fordelt på fylke og personkategori. I tillegg familieinnvandrede i 2016 med personer som tidligere har blitt

Detaljer

Notat 16/2016. Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap

Notat 16/2016. Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Notat 16/2016 Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Forfattere: Pernille Birkeland og Simen Andreas

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund Prøve i samfunnskunnskap Ingun Westlund Hvorfor er det innført en prøve i samfunnskunnskap? Hvordan har vi laget prøven? Hva skjer framover? Hva skal dere gjøre? Ingun Westlund 23.10.2013 Side 2 Bakgrunn

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012)

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Seminar om godkjenningsordningen 4.9.14 Jeg skal snakke om Læreplanen i norsk, revidert i 2012 De nye digitale norskprøvene Tittel Forfatter

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap Generell Info 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Oppdragsbrevet til Kompetanse Norge fra Justisog beredskapsdepartementet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Nytt navn på Vox Fra 1.januar 2017 heter vi Kompetanse Norge Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Lærerkompetanse Resultater

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Nettbasert

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister Nasjonalt tolkeregister januar 2017 - Tall og statistikk - Konseptutvikling om et nytt Nasjonalt tolkeregister 01.01.2017 Aktive tolker i Nasjonalt Tolkeregister fordelt på kvalifikasjonskategori, fylke,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Lærerkompetanse

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal 24.10.17 Jeg skal snakke om Kompetanse Norge Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap Norskprøven: sertifisering

Detaljer

Generell Info. Bergen,

Generell Info. Bergen, Generell Info Bergen, 12.5. 13.5.2017 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Læreplanen Til sammen 7 emner Dette

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox Vox Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter Side 1 Diverse relevant arbeid i Vox Koordinering forsøkene med fagbrev på jobb Karriereveiledning Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Kompetansepluss

Detaljer

Generell informasjon. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017

Generell informasjon. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017 Generell informasjon Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap Egen læreplan

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Akershus, 9. oktober 2017

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Akershus, 9. oktober 2017 Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Akershus, 9. oktober 2017 Jeg skal snakke om Kompetanse Norges organisering og roller Styringslinjer i voksenopplæringa Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap

Detaljer

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Alle landets kommuner Deres ref. Vår ref. Dato 17/1275 - CEU 13.07.2017 Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap For personer

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Kurs i fylkene høsten 2017 Jeg skal snakke om Kompetanse Norges organisering og roller Styringslinjer i voksenopplæringa Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

De nye prøvene. Erfaringer så langt og videre planer

De nye prøvene. Erfaringer så langt og videre planer De nye prøvene Erfaringer så langt og videre planer Sissel Vollan, 6.11.2014 Plan Norskprøvene hva er nytt? Prøvegjennomføring mai/juni Teknisk gjennomføring Kommunen som prøvearrangør Resultater Neste

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/2961 Arkiv sakid.: 13/732 Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 040/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 036/13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap VOXNASJONALT FORKOMPETANSEPOLITIKK FAGORGAN Barne-, likestillings- Vår ref: 2014/590 Deres ref: og inkluderingsdepartementet Vår dato: 20.01.2015 Deres dato: 24.10.2014 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO q/cco

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2009/1976-8 Saksbehandler: Kjetil Landsem,NAV leder Ansvarlig leder: Kjetil Landsem,NAV leder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fritak fra rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer for deltakere

Detaljer

Q-39/ / september Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Q-39/ / september Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Vox IMDi UDI UNE Nr. Vår ref Dato Q-39/2013 12/3258 2. september 2013 Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk,

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, Analyse av nasjonale prøver i engelsk, Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i engelsk for til. Det presenteres også fylkesvise endringer

Detaljer

3. Utdanning. Trude Fjeldseth

3. Utdanning. Trude Fjeldseth Innvandring og innvandrere 2004 Utdanning Trude Fjeldseth 3. Utdanning I 2003 var det i overkant av 2 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Antallet har økt i takt med det totale antallet

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I STATSBORGERLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE MV

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE MV ArkivsakID.: 16/10400 Arkivkode: FA - X64, TI - &72, TI - &13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 001/17 Innvandrerråd 31.01.2017 002/17 Kultur- og oppvekstkomiteen 01.02.2017 004/17 Formannskapet 08.02.2017

Detaljer