Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær"

Transkript

1 Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis. Barneombudet ønsker en vurdering av om reglene om føring av fravær av helsemessige grunner kan endres. De ønsker en vurdering spesielt med tanke på ungdom i utsatte livssituasjoner som er avhengig av langvarig behandling hos for eksempel Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Barneombudet ønsker også en presisering av rektors mulighet til bruk av skjønn, etter gitte kriterier, når fraværet gjelder ungdom i spesielt utsatte situasjoner. Utdanningsdirektoratet påpeker at Barneombudets innspill er til gjeldende regelverk, og ikke tar i betraktning forslaget om innføring av en fraværsgrense. Vi vil se innspillet både opp mot gjeldenderegelverk og forslaget om innføring av en fraværsgrense. Vi presiserer at det er viktig å skille mellom manglende grunnlag for vurdering som følge av fravær, forslaget om en fraværsgrense og føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis. Barneombudets innspill gjelder særlig føring av fravær i videregående opplæring. I det følgende behandles imidlertid både fraværsføring i ungdomsskolen og i videregående skole. 2. Gjeldende regelverk Skolen skal ha et forsvarlig system for føring av fravær, jf. forskrift til opplæringsloven Det følger av forskrift til opplæringsloven 3-41 og 3-47 at alt fravær i utgangspunktet skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer, og enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Alt fravær som følge av helsegrunner skal føres, uavhengig av om årsaken er psykisk eller fysisk sykdom. Fravær fra opplæringen som følge av oppfyllelse av rettigheter som følger av opplæringsloven skal regnes som en del av skoledagen, og skal derfor ikke føres som fravær. Dette gjelder f.eks. tid hos PP-tjenesten og sosial-pedagogisk rådgivning. I tillegg presiseres det i 3-47 sjuende ledd at organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale, ikke skal regnes som fravær. Medisinsk behandling hos lege, tannlege og BUP skal føres som fravær. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet skal føres på et vedlegg til vitnemålet. Eleven kan i så fall kreve at årsaken beskrives som f. eks. «sykdom». Det er ikke nødvendig å angi hvilken sykdom. Dette omtales nærmere under punkt 5. Elev eller foreldre på ungdomsskolen kan kreve at fravær i inntil 10 skoledager i et opplæringsår ikke føres på vitnemålet hvis det er dokumentert at fraværet kommer av helsegrunner, eller eleven er innvilget permisjon fra opplæringen etter opplæringsloven I videregående opplæring kan elev eller foreldre kreve at inntil 10 skoledager fravær per år ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis, dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Fravær som skyldes helsegrunner skal alltid 1

2 dokumenteres med legeerklæring dersom det skal kunne unntas føring på vitnemål/kompetansebevis. Vi påpeker at fravær ut over disse 10 dagene uansett skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær som skyldes helsegrunner kan kun strykes fra og med fjerde fraværsdag. Der det er en dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra første dag. Det innebærer at dersom en elev har fravær en dag som følge av behandling hos BUP, på grunn av f.eks. en psykisk lidelse som ikke er kronisk, så skal fraværet føres. Timesfravær skal føres uansett årsak. Det er fastsatt tilsvarende regler om føring av fravær i forskrift til privatskoleloven 3-37 og Der det vises til forskrift til opplæringsloven under, må det legges til grunn at omtalen også gjelder private skoler med rett til statstilskudd, uten at forskrift til privatskoleloven omtales spesifikt. I forskrift til opplæringsloven kapittel 4 om individuell vurdering i grunnopplæring særlig organisert for voksne er det ikke fastsatt regler om føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis. 3. Direktoratets vurderinger 3.1 Bør mer fravær kunne unntas? Timesfravær skal alltid føres på vitnemål/kompetansebevis. Det kan være aktuelt å vurdere om også noe timesfravær skal kunne unntas ført, dersom årsaken er en av de opplistede grunnene ovenfor. Dette vil typisk være timesfravær etter begravelse, eller som følge av behandling hos lege, tannlege eller BUP. Dette er fravær som lett kan dokumenteres. Hvis man først skal unnta timer fra føring, kan det vurderes om man ikke kun skal åpne for å unnta et større antall timer, og ikke dager. Et eksempel kan være at totalt 60 timer dokumentert fravær kan unntas føring på vitnemålet/kompetansebeviset, og at dager regnes om til timer. Dager i seg selv vil da ikke kunne unntas føring. En positiv effekt ved dette kan være at elever heller velger å dra tilbake på skolen etter å ha vært borte i noen timer, enn å være borte hele dagen. På den annen side vil elevene trolig heller ønske å unnta et stort timefravær fra føring på vitnemålet enn å unnta dagsfravær. Vitnemålet vil da kunne gi et noe annet inntrykk av elevens dokumenterte fravær, enn det som faktisk er tilfelle. Etter gjeldende rett kan kun de som har en dokumentert risiko for fravær pga. kronisk sykdom eller funksjonshemming få strøket fravær av helsegrunner fra første dag. For mange oppfattes det som urimelig dersom ikke deres sykefravær skal kunne unntas, fordi de ikke har en slik dokumentert risiko og ikke har vært borte i mer enn tre dager. Dersom det åpnes for at timesfravær også skal kunne unntas føring, vil det fremstå som urimelig dersom to timers fravær pga. besøk hos lege kan unntas føring, men ikke en hel dags fravær. Det kan være et alternativ å åpne for at ti dager og eventuelt ti timer med fravær unntas fra føring fra første dag, dersom årsaken til fraværet dokumenteres. I likhet med en fraværsgrense som kun omfatter udokumentert fravær, se høringsnotat om fraværsgrenser punkt 5.3.1, vil fravær som kan unntas ført fra første dag eller time dersom det er dokumentert, føre til at elever i større grad enn i dag vil oppsøke lege, selv ved kortvarig sykdom. På den annen side kan trolig timesfravær av helsegrunner kunne dokumenteres ved brev/sms om innkalling til behandling. 2

3 En løsning kan være å åpne for at 10 timer dokumentert fravær kan unntas ført på vitnemålet. Denne endringen bør i tilfelle begrenses til de årsakene som er opplistet i 3-41 fjerde ledd og 3-47 femte ledd. Dersom en går for en slik løsning bør også fravær av helsegrunner unntas fra føring på vitnemålet/kompetansebeviset fra første dag. Dagens regelverk for fraværsføring er imidlertid allerede ganske komplisert, og innebærer en del arbeid for lærere og administrasjon. Å åpne for at noe fravær også kan unntas fra føring i timer, vil verken gjøre regelverket mindre komplisert eller frigjøre tid for lærere og administrasjon. Dette gjelder særlig dersom det innføres en fraværsgrense. Vi påpeker at uansett om fraværet kan unntas føring på vitnemålet/kompetansebeviset, vil alt fravær i utgangspunktet telle ved en eventuell fraværsgrense. 3.2 Bør alt fravær føres på vitnemål/kompetansebevis uten unntak? Når noe fravær kan unntas fra føring på vitnemålet, vil alltid spørsmålet om ikke også annet fravær bør kunne unntas, komme opp. De ti dagene fravær fra opplæringen, som på vitnemålet likevel ikke trenger å føres som fravær, har tidligere skapt en del debatt. Utgangspunktet om føring av fravær er viktig. Fravær er fravær. Et alternativ er derfor at alt fravær skal føres uten unntak. Dette vil være lettere å kombinere med en fraværsgrense som i utgangspunktet gjelder alt fravær. Skoleadministrasjonen og enkeltlærere vil dessuten ikke måtte vurdere hva som kan og ikke kan unntas fra føring. I tillegg vil det føre til mindre arbeid for lærere og administrasjon i forbindelse med føring av fravær på vitnemålet/kompetansebeviset, og ev. lærebedrifter og arbeidsgivere får muligheten til å se elevens reelle fravær. Det har i svært mange år eksistert en mulighet for å unnta noe fravær fra vitnemålet/kompetansebeviset i videregående skole, hvilket kan tale i retning av at vi bør beholde en slik mulighet. På den annen side har vi fått tilbakemeldinger fra lærere og administrasjon om at det er mye unødvendig arbeid som går med til å unnta noe fravær fra føring på vitnemålet/kompetansebeviset. Vi er også kjent med at det er noe ulik praksis ved skolene, noe som kan skyldes at regelverket er utfordrende å praktisere. Andre steder er ikke regelen kjent for alle elever, hvilket fører til forskjeller mellom de som kjenner til og ikke kjenner til unntakene for fraværsføring. Videre vil informasjon om årsaken til fraværet fortsatt kunne vedlegges vitnemålet/kompetansebeviset. Et forslag om å føre alt fravær uten unntak på vitnemålet/kompetansebeviset, henger ikke sammen med ønsket fra Barneombudet, fordi behandling i BUP ikke vil kunne unntas føring. På den annen side er hovedargumentasjonen at slik behandling må kunne sammenlignes med annen behandling og sykdom. Hvis alt fravær uansett føres, vil alt fravær behandles likt når det gjelder føring på vitnemål og kompetansebevis. Det forventes at en slik endring særlig vil kunne oppfattes som urimelig av elever med kronisk sykdom. På den annen side har føring av fravær på vitnemålet, særlig i ungdomsskolen, ikke noen funksjon for senere skolegang. Isolert fra læringsutbyttet vil mye dokumentert fravær på vitnemålet fra grunnskolen ikke få en negativ virkning for elevene. Fravær som ikke kommer av bl.a. helsegrunner vil fortsatt behandles ulikt i forhold til karakterer i orden og oppførsel, jf. skolens ordensreglement. 3

4 3.3 Bør fravær i det hele tatt føres på vitnemål og kompetansebevis? Fravær skal etter gjeldende regelverk føres på vitnemål og kompetansebevis, men selve føringen av fravær har i seg selv ikke innvirkning på inntak til Vg2, Vg3 eller høyere utdanning. Fraværsføring på vitnemålet kan gi en signaleffekt på elevenes fravær, men særlig på studieforberedende utdanningsprogram har fraværsføringen i seg selv liten praktisk betydning. Forslaget i høringsnotatet om innføring av en fraværsgrense, vil imidlertid medføre nærmere oppfølging av elevenes fravær. Foreldre til ikke-myndige elever har dessuten etter gjeldende regelverk rett på varsel om elevens fravær etter reglene om foreldresamarbeid i Sett i sammenheng, kan det være grunnlag for å fjerne regelen om at fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis, dersom det innføres nærmere regler for oppfølging av fravær, eller en fraværsgrense. Forskning viser at tidlig og bred oppfølging kan bidra til å holde elevene på skolen, se høringsnotat om innføring av en fraværsgrense punkt 5.7. Det betyr ikke at skolen ikke skal føre fravær. Skolen har en plikt til å føre fravær i et forsvarlig system, jf. forskrift til opplæringsloven Dette alternativet går ut på at det fraværet som føres, ikke skal fremgå av vitnemål/kompetansebevis. I mens karakterene har klart størst betydning på studieforberedende, betyr informasjon om fravær på kompetansebeviset mye for muligheten til å skaffe seg læreplass på yrkesfaglige utdanningsprogram. Føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis kan slik sett virke preventivt på disse elevene, og få dem til å møte på skolen. I tillegg er informasjon om fravær på vitnemål/kompetansebevis på yrkesfaglige utdanningsprogram ansett som et viktig kunnskapsgrunnlag for bedriftene, som de ønsker å beholde. På den annen side kan stort fravær på grunn av sykdom føre til at en elev ikke får læreplass, og i neste omgang føre til at eleven blir en del av frafallsstatistikken. For øvrig i arbeidslivet er det ikke tillatt å diskriminere pga. sykdom. Også på yrkesfaglige utdanningsprogram vil en eventuell innføring av en fraværsgrense og øvrig oppfølging kunne begrense fraværet. Fravær skal fortsatt føres, selv om det foreslås at det ikke skal føres på vitnemålet/kompetansebeviset. Med en slik ordning vil utgangpunktet, også på yrkesfaglige utdanningsprogram, være at fremtidige arbeidsgivere må forholde seg til elevenes kompetanse i faget når de skal velge hvem de vil tegne lærekontrakt med. Det kan foruten fraværsføringen fastsettes i ordensreglementet at ubegrunnet fravær vil kunne påvirke karakteren i orden- og eller oppførsel. Orden og oppførselskarakteren vil dermed gi uttrykk for skulk, forsentkomming e.l., som lærebedriftene kan ta med i sin vurdering av hvilken lærling/lærekandidat de skal velge. Ev. problemstillinger knyttet til føring av fravær på kompetansebevis på yrkesfaglige utdanningsprogram vil ikke stå seg på ungdomsskolen, der fraværet på vitnemålet i seg selv ikke vil ha noe å si for inntaket til videregående opplæring. Det utelukkes imidlertid ikke at føring av fravær på vitnemål i ungdomsskolen kan ha en preventiv effekt, og motivere elever til å møte til pliktig opplæring. Føring av fravær på vitnemålet i ungdomsskolen kan dessuten hjelpe til med oppfølging av fraværsadferd når elevene begynner på videregående skole. 3.4 Dokumentasjon av fravær Barneombudet viser til at et vedlegg til vitnemålet som beskriver årsakene til fraværet, for noen utsatte elever vil kunne være et uheldig signal til noen arbeidsgivere og være svært vanskelig for eleven. I 3-41 andre ledd og 3-47 tredje ledd står det at eleven kan kreve at årsaken til fraværet kan føres på et vedlegg til vitnemålet. Utdanningsdirektoratet ser at dette, som Barneombudet beskriver, kan 4

5 oppleves som en belastning. Poenget her er imidlertid ikke nødvendigvis at skole eller arbeidsgivere skal få vite alt om eleven og årsaken til fraværet, men at man skal kunne vise til at fraværet er dokumentert. Det er ikke nødvendig å utdype nærmere hva som er årsaken. Dersom eleven ikke ønsker at dokumentasjonen skal utdypes, holder det at det fremgår at fraværet er pga. helsegrunner. Et vedlegg som angir årsaken til fraværet er kun en mulighet for eleven, og ikke noe eleven må ha dersom han eller hun ikke ønsker et slikt tillegg. For bl.a. politisk aktiv ungdom kan det være positivt å vise nærmere til fraværsårsaken. Dersom fraværsreglene endres, slik at fravær ikke lenger føres på vitnemål eller kompetansebevis, vil det heller ikke være behov for et vedlegg til vitnemålet der fraværet begrunnes. Dersom man ender opp med at fravær fremdeles skal føres på vitnemål og kompetansebevis, foreslår vi at elevene fortsatt skal kunne velge å dokumentere fraværet i form av et vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset. 3.5 Rektors skjønnsmulighet Barneombudet viser også til at de ønsker at vi presiserer rektors mulighet til å bruke skjønn etter gitte kriterier, hvis fraværet gjelder ungdom i spesielt utsatte situasjoner. Her oppfatter vi det som om argumentasjonen vel så mye gjelder fravær som grunnlag for manglende vurdering etter gjeldende regler, som selve føringen av fraværet. Om rektor skjønnsmessig skal kunne unnta fravær fra føring er en helt annen problemstilling enn om elevene skal få mulighet til å få vist sin kompetanse til tross for høyt fravær. Rektor har i dag ingen mulighet til å vurdere skjønnsmessig om fravær bør føres på vitnemål/kompetansebevis eller ikke, og Utdanningsdirektoratet ser heller ikke at det bør være adgang til dette. Vi mener det bør være relativt klare rammer for hvilket fravær som skal kunne unntas ført på vitnemål og kompetansebevis. Noe annet vil føre til store forskjeller fra skole til skole. Økt skjønnsmulighet for rektor henger heller ikke godt sammen med innføringen av en fraværsgrense. Ved svært spesielle omstendigheter kan Utdanningsdirektoratet vurdere å gi dispensasjon etter forskrift til opplæringsloven Psykiske helsegrunner som Barneombudet viser til, vil omfattes av unntaket fra en fraværsgrense som foreslås, og vil ikke utelukke karakterer i fag dersom fraværet overskrider fraværsgrensen og det kan dokumenteres at dette kommer av helsegrunner. Forslaget om å gå bort fra føring av fravær på vitnemålet, vil føre til at det ikke gis informasjon om dette fraværet så lenge læreren har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. I tillegg vil det subsidiære forslaget om å endre reglene for føring av fravær slik at alt sykdomsfravær kan føres fra første dag, og at også noen timer kan unntas føring, omfatte psykiske helsegrunner. 4. Oppsummering og anbefaling Utdanningsdirektoratet sender tre alternative forslag til endringer av reglene om føring av fravær på vitnemålet på høring. Et forslag innebærer at alt fravær uansett grunnlag skal føres på vitnemål og kompetansebevis. En fordel med en slik ordning er at det fører til mindre arbeid for lærere og administrasjon ved at de 5

6 ikke må behandle krav om å få fravær unntatt fra føring på vitnemålet/kompetansebeviset. I tillegg vil informasjon om elevens reelle fravær komme frem på vitnemålet/kompetansebeviset. En slik endring vil imidlertid kunne oppleves som urimelig av elever med bl.a. kronisk sykdom. Et annet forslag går ut på at reglene for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis endres, slik at inntil 10 timer og 10 skoledager dokumentert fravær kan unntas føring på vitnemålet/kompetansebeviset fra første dag/time. Dette vil imidlertid føre til en noe større pågang på helsesektoren enn i dag, gi en vanskeligere tilgjengelig regel og ta mer tid for lærere og administrasjon å følge opp. Et tredje forslag går ut på at det ikke skal være et krav om at fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Dette fører ikke til at fravær ikke skal registreres eller at fravær ikke skal følges opp. Vitnemålet vil da kun gi informasjon om karakterer i fag og orden og oppførsel. Det er også karakter som er grunnlaget for videre skolegang. Informasjon om fravær har i dag i praksis stor betydning når elever skal formidles til læreplass. For noen elever vil et slikt fokus kunne ha en preventiv virkning på fraværet. For andre elever, som har stort fravær pga. helsegrunner, vil denne informasjonen kunne føre til at de ikke får læreplass. Selv om det ikke kreves at fravær føres på vitnemålet/kompetansebeviset, må skolen fortsatt registrere og følge opp fravær. Dette må ses opp mot forslagene i høringsnotatet om innføring av fraværsgrenser, der i blant forslaget om økt oppfølging og rådgivning av elever med fravær. Det påpekes at det kan være grunner til at reglene for føring av fravær på vitnemålet ikke nødvendigvis bør være like på ungdomsskolen og i videregående. Det er f.eks. mulig at fravær føres som i dag i videregående, mens alt eller ingenting føres i ungdomsskolen. En endring i dette regelverket vil kunne føre til utilsiktede eller uønskede virkninger. Det er ikke veldig lenge siden det ble foretatt endringer i bestemmelsene. Regelen om føring av fravær i ungdomsskolen ble innført med stor oppslutning i 2010, og det ble foretatt enkelte endringer i 3-47 på samme tid. Utdanningsdirektoratet mener det er et poeng å la endringene virke i sektor over tid før vi foretar ytterligere endringer. Utdanningsdirektoratet foreslår derfor at det ikke gjøres endringer i regelverket om føring av fravær på vitnemålet/kompetansebeviset. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser Dersom regelverket ikke endres vil det heller ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser. En regel der også timesfravær kan unntas fra føring vil trolig medføre økte administrative konsekvenser for skolene, mens de øvrige forslagene vil føre til behov for mindre ressurser til føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis. Spørsmål til høringsinstansene: Bør det gjøres endringer i reglene om føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis? Bør også inntil 10 timer kunne unntas føring på vitnemålet/kompetansebeviset? Bør fravær av helsegrunner kunne unntas ført på vitnemålet /kompetansebeviset fra første dag? Bør alt fravær føres på vitnemålet/kompetansebeviset, uten unntak? 6

7 Bør fravær i det hele tatt føres på vitnemål/kompetansebevis? Kan det være aktuelt å ha ulike regler om føring av fravær på ungdomsskole og videregående skole? 7

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader Utdanningsdirektoratet foreslår følgende alternative endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven (endringene

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016 Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17 Endelig fastsatt 23. juni 2016 Forskrift til Opplæringsloven 3-3: I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved

Detaljer

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER MØTEPLIKT Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag. Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klassen din. Dette

Detaljer

Kommunal veileder til rundskriv om fraværsgrense Udir ( ; Oppdatert: ).

Kommunal veileder til rundskriv om fraværsgrense Udir ( ; Oppdatert: ). Kommunal veileder til rundskriv om fraværsgrense Udir-3-2016 (23.06.2016; Oppdatert: 18.08.2106). Dette dokumentet er en kommunal veileder til Utdanningsdirektoratets rundskriv om fraværsgrense, Udir-3-2016.

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 04.08.2016 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå Utdanningsdirektøren

Detaljer

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 02.09.2010 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå

Detaljer

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER MØTEPLIKT Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag. Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klassen din. Dette

Detaljer

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Fraværsgrensen (forskrift 3-3 tredje ledd) I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med Fravær Eleven kan velge IKKE å dokumentere fravær, før de kommer til 10 % i hvert fag. Risiko: får de da mer udokumentert fravær vil karakter falle bort. Følgende er IKKE fravær: Rådgivning i skolen Møte

Detaljer

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post:

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post: Nye fraværsregler i videregående opplæring Hva er nytt? Fraværsgrensen i korte trekk Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at du mister retten til halvårsvurdering med karakter eller

Detaljer

FRAVÆRSREGLEMENT HTG. Gjeldende f.o.m. skoleåret Revidert

FRAVÆRSREGLEMENT HTG. Gjeldende f.o.m. skoleåret Revidert FRAVÆRSREGLEMENT HTG Gjeldende f.o.m. skoleåret 2016-17 Revidert 12.08.2016 Grunnlagsdokumenter Forskrift til friskoleloven 3-3 siste ledd og 3-46 Rundskriv Udir 3-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Om fraværsgrensen...

Detaljer

UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud

UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud Innført skoleåret 2016-2017 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen august 2016 Innhold 1. FRA

Detaljer

Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune

Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune Innhold Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune... 3 1.Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Omfang/virkeområde...

Detaljer

RETNINGSLINJER FRAVÆRSGRENSE I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I TROMS

RETNINGSLINJER FRAVÆRSGRENSE I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I TROMS Dok.id.: 2.1.1.2.3.11 IOVLSP-S-Retningslinjer - fraværsgrense i de videregående Dok.type: Styringsdokumenter Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag Velkommen til foreldremøte Rissa videregående skole tirsdag 04.10.2016 Rissa vgs et godt sted å lære hvor vi vil gjøre hverandre gode og være grensesprengende Preget av Arbeidsglede Gjensidig respekt og

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra:

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: RFK Reglement / Prosedyrer Opplæring Prosedyre: Fraværsgrense Versjon 1.2 Endret: 29.09.16 Godkjent av: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: 06.10.2016 i skole Ansvarlig saksbehandler: Johs Ringås Saksbehandler:

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen»

NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen» NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen» HENSIKT Elevene skal motiveres til jevn innsats og forhindre skulk. Fraværsgrensen gjelder ikke det dokumenterte fraværet «det er lov å være syk» Myndighetene vil

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Høringsuttalelse. Forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser

Høringsuttalelse. Forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Saksnr.: 2015/9473 Løpenr.: 33903/2015 Klassering: A40 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Yrkesopplæringsnemnda 14.04.2015 Opplæring, kultur og helsekomiteen

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte tirsdag 23.08.2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående skole

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Foss videregående skole Notat Til: Personalet og elevene ato: 18.09.2017 Saksbeh: Rektor NY FRAVÆRSORNING I VIEREGÅENE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående

Detaljer

Fraværsgrensen - Rundskriv Udir inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser

Fraværsgrensen - Rundskriv Udir inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser Fraværsgrensen - Rundskriv Udir-3-2016 inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser Godkjent av Fylkesrådmannen 28/6-2016, gjeldende fra 1. august 2016. Dette dokumentet følger samme

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Høring om vurdering og fraværsgrenser

Høring om vurdering og fraværsgrenser Videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Vår ref.: 201502405-59 Lillehammer, 27. april 2015 Deres ref.: Høring om vurdering og fraværsgrenser Oppland fylkeskommune viser til høring om endringer i

Detaljer

Endringer i regelverket. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Endringer i regelverket. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Endringer i regelverket Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Gjennomførte endringer Friere skolevalg i vgo Plikt for fylkeskommunene til å finansiere skoletilbud i andre fylker og plikt til å ta imot gjesteelever

Detaljer

Saksframlegg. Høring - endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4, og privatskoleloven kapittel 3 og 4 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høring - endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4, og privatskoleloven kapittel 3 og 4 Arkivsaksnr. Saksframlegg Høring - endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4, og privatskoleloven kapittel 3 og 4 Arkivsaksnr.: 08/46049 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter ikke forslaget om

Detaljer

Fraværsgrensen - Rundskriv Udir inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser

Fraværsgrensen - Rundskriv Udir inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser Fraværsgrensen - Rundskriv Udir-3-2016 inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser Godkjent av Fylkesrådmannen 280616, gjeldende fra 010816. Sist revidert 070217. Dette dokumentet følger

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte vg2 August 2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte VG1 Onsdag 23.08.2017 Målet med velkomstsamtalen er å fremme: tettere og raskere kontakt mellom skole og elev/foresatt godt grunnlag for gode relasjoner kontaktlærer

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Alle videregående skoler Att.: Dato: 18.08.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/04455-4 Pernilde Vikanes/Bjørg Ruud Informasjon om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Informasjon om fraværsgrensen

Informasjon om fraværsgrensen Informasjon om fraværsgrensen Fraværsgrensen gjelder for elever i ordinær opplæring i videregående skole. På Kjelle gjelder fraværsgrensen for Vg1, Vg2 og Vg3 på naturbruk, Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring

Permisjon fra pliktig opplæring Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Verranskolen Verran kommune 2015 I følge Verran kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Utdanningsdirektoratet: Skolene skal følge opp fravær Skolene har en plikt til å følge opp og

Detaljer

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Notat Til: Personalet og elevene ato: 15.09.2016 Saksbeh: Rektor NY FRAVÆRSORNING I VIEREGÅENE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

Foreldremøte Vg1 September 2016

Foreldremøte Vg1 September 2016 Foreldremøte Vg1 September 2016 Skolens kjerneverdier Åpenhet og mangfold, engasjement og mestring Åpenhet Vi vil at skolen vår skal være et åpent felleskap der den enkelte blir sett og ivaretatt Vi er

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 8.9. 2016 SANDEFJORD videregående skole Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli Rådgiver Anita Kristiansen og jurist Line Tveter ved oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende, ink. 3HOPB og 3SSPB

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende, ink. 3HOPB og 3SSPB Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende, ink. 3HOPB og 3SSPB 23.8. 2017 Husk! Parkering kun på oppmerkede plasser! Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Fraværsordningen Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 23.8. 2016 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Ny fraværsordning Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett på» tiltak Russefeiring

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Uttalelse - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e 2 M K HVEM ER VI? 2MKA Karin Hove-Capote: 95413897 karin.hove-capote@osloskolen.no 2MKB John Alfheim: 95229316 john.alfheim@osloskolen.no

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo VELKOMMEN TIL WANG Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo EN LITEN SKOLE I OSLO SENTRUM Program i dag Orientering ved rektor og adm kl.18.00 18.30 Vurdering

Detaljer

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE 2017 Sjøvegan videregående skole 7. september Program for kvelden Møte i plenum v/ledelsen Generell informasjon Elevenes skolemiljø Fraværsrutiner Eksamen Klassevise

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Navn Mailadresse og jobbmobil x2 Hvordan elever er fordelt på dere SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo VELKOMMEN TIL WANG Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo EN LITEN SKOLE I OSLO SENTRUM Program i dag Orientering ved rektor og adm kl.18.00 18.30 Møte

Detaljer

Informasjon om standpunktkarakterer, eksamen og klagerett

Informasjon om standpunktkarakterer, eksamen og klagerett Informasjon om standpunktkarakterer, eksamen og klagerett Eksamen Eleven trekkes ut til skriftlig eksamen i ett fag (matematikk, engelsk eller norsk) og muntlig eksamen i ett fag (matematikk, engelsk,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Service og samferdsel Restaurant- og matfag TAF

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Service og samferdsel Restaurant- og matfag TAF Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Service og samferdsel Restaurant- og matfag TAF Greveskogen videregående skole 1052 elever 200 ansatte Restaurant- og matfag Service og samferdsel TAF (teori og arbeid

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Utdanningsdirektoratet: Skolene skal følge opp fravær Skolene har en plikt til å følge opp og

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

FORELDREMØTE VG1 OG VG2 IDRETTSFAG. 21. september 2016

FORELDREMØTE VG1 OG VG2 IDRETTSFAG. 21. september 2016 FORELDREMØTE VG1 OG VG2 IDRETTSFAG 21. september 2016 Velkommen til oss! Presentasjonen legges på hjemmesiden En av landets eldste- 200 år i 2016 En av landets største studiespesialisering (13 klasser

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Høringsoppsummering og Udirs anbefalinger

Høringsoppsummering og Udirs anbefalinger Høringsoppsummering og Udirs anbefalinger Del 1: Fraværsgrense i videregående skole Del 2: Sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakterer Del 3: Øvrige forslag til endringer i kapitlene

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

"'#,P DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref

'#,P DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref ST "'#,P DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201104481 30.03.2012 Til lærere, skoleledere og skoleeiere om tilrettelegging av skolehverdagen og

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær.

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær. [Skriv inn tekst] Februar 2014 Arbeidsgruppe: Fagansvarlig, Hilde H. Karlsen, Rektor, Geir Ole Nilsen, Avdelingsleder, Kristin Haugen Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen FORMÅL Sikre at

Detaljer

5 prioriterte saker. Ungdommens nasjonalforsamling 2010. 19. 21 september 2010

5 prioriterte saker. Ungdommens nasjonalforsamling 2010. 19. 21 september 2010 5 prioriterte saker Ungdommens nasjonalforsamling 2010 19. 21 september 2010 Obligatorisk førstehjelpsundervisning i skolen (Side 1) Nye regler for fravær (Side 2) Organisering av ungdommenes innflytelsesorgan

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Våler kommune Gjeldende fra 01.08.17 Innhold 1. Formål:... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Generelt om fravær... 3 4. Dokumentasjon av fravær... 3

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering. Musikk, dans, drama

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering. Musikk, dans, drama Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering Musikk, dans, drama Greveskogen videregående skole 1052 elever 200 ansatte Studiespesialisering Musikk, dans og drama Restaurant- og matfag Service

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret

Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret 2016-2017 1 St. Svithun videregående skole Ca 850 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene:

Detaljer

Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark. Fylkeskommunal forskrift

Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark. Fylkeskommunal forskrift Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark Fylkeskommunal forskrift Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 9 A-10. Dette reglement er felles for alle videregående

Detaljer

Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017

Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017 Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017 Informasjon ved avslutningen av 10 - årig grunnskole Informasjon om Søking til vgs Eksamen Standpunkt Klagerett og frist Fravær Status og plan for søking til vgs.

Detaljer

Møte med foresatte Jan-Ivar Braathen kst. rektor

Møte med foresatte Jan-Ivar Braathen kst. rektor Møte med foresatte 2016 Jan-Ivar Braathen kst. rektor Villen Ree-Pedersen Elevrådskontakt og ansvarlig for eksamen og vitnemål/ kompetansebevis Elevtjenesten Kort om Malakoff En kombinert videregående

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Restaurant og matfag NB: husk Grevinnen Musikk og drama Studiespesialiserende Service&samferdsel Innføringsklasser for unge innvandrere

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog 3 år i skole eller 2 + 2 modellen? Yrkeskompetanse Yrkesfaglige løp ved skolen Naturbruk: 3 år i skole:

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

En ærverdig og sprek skole

En ærverdig og sprek skole En ærverdig og sprek skole Hva skjer i dag? Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier v/studieveileder Faglærere fra ca 18.30 19.30 Praktisk informasjon Prøveplaner

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer