Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012"

Transkript

1 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

2 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon Eksamen Dispensasjoner, forskrift til opplæringsloven kapittel 3

3 Fravær Forskrift til opplæringsloven 3-41 og 3-47

4 Fravær Føring av fravær Elever som blir innkalt som vitne Elever som ønsker å følge rettssaken Elever som sliter eller får psykiske påkjenninger som følge av 22. juli

5 Føring av fravær Alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. For noen former for fravær kan en elev kreve at inntil 10 dager fravær hvert opplæringsår ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. For fravær som skyldes helsegrunner må eleven legge fram en legeerklæring. Hvis eleven er borte mer enn 10 dager til sammen i løpet av et skoleår, kan han/hun kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Eleven må selv dokumentere fraværet, for eksempel med en legeerklæring.

6 Elever som blir innkalt som vitne Vitneplikt er lovpålagt oppmøte, og elever som blir innkalt som vitne kan kreve at inntil 10 fraværsdager ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset. Dette gjelder bare de dagene som trengs på grunn av vitneplikten.

7 Elever som ønsker å følge rettssaken Elever som følger rettssaken på grunn av helsegrunner eller politisk arbeid kan kreve at inntil 10 dager fravær ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset. Dette vil kunne omfatte elever som er sterkt berørt og som har legeerklæring. Når det gjelder fravær av velferdsgrunner er det ikke nødvendig med legeerklæring. Det er tilstrekkelig med dokumentasjon som er utstedt av person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Dette vil i stor grad være en skjønnsmessig vurdering, eller gjør det som del av sitt politiske arbeid (f.eks. organiserer en elevgruppe på vegne av AUF). Andre elever enn disse vil få alt ført som fravær, og kan ikke kreve at grunnen blir ført på et vedlegg.

8 Elever som sliter eller får psykiske påkjenninger som følge av 22. juli Elever som sliter eller får psykiske påkjenninger som følge av 22. juli kan kreve at inntil 10 fraværsdager ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset. Eleven må levere legeerklæring. Ved legeerklæring om sykdom som gir dokumentert risiko for fravær, kan elever få strøket fravær fra og med første dag.

9 Antall dager med fravær Totalt 10 dager som ikke kan kreves ført på vitnemålet

10 Vurdering Forskrift til opplæringsloven kapittel 3

11 Vurdering Sluttvurdering med karakter Førstegangsvitnemål

12 Sluttvurdering Hvis elever har mye fravær og læreren er i tvil om hun/han har grunnlag for å vurdere elevens kompetanse, skal hun/han strekke seg så langt som mulig for å skaffe seg grunnlag for å vurdere. Har eleven vanskelig for å møte på skolen kan for eksempel avtalt hjemmearbeid og ulike former for innleveringer bidra til å skaffe til veie et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

13 Sluttvurdering forts. Det er opp til skolen å avgjøre hva som er avslutningen av opplæringen, men normalt vil det dreie seg om de siste én til to månedene med opplæring i faget. Dette avhenger av hvordan skolen og læreren har organisert opplæringen. Prinsippet om at eleven skal ha mulighet til å forbedre kompetansen sin til standpunktkarakteren er fastsatt, gjelder uansett hvilken organisering skolen og læreren har valgt.

14 Førstegangsvitnemål Elever kan ta opp fag dersom de har droppet ut underveis eller fått dårlige karakterer. Dersom de består eller forbedrer fagene innen normal tid, vil de få førstegangsvitnemål. Elever som har rett til utsatt eksamen på grunn av dokumentert fravær, har også rett til førstegangsvitnemål. Eleven må ha gått opp til første etterfølgende eksamen. Dette gjelder ikke elever som får karakteren 1 på ordinær eksamen i Vg3, disse vil miste retten til førstegangsvitnemål.

15 Førstegangsvitnemål forts. For å få førstegangsvitnemål må en gjennomføre på normal tid, dvs. som regel på tre år. Denne tidsfristen kan etter søknad utsettes til maks fem år, dersom det dokumenteres f.eks. fravær pga. langvarig sykdom. Noen berørte elever vil derfor kunne ha rett til ekstratid dersom de har høyt samlet fravær på grunn av psykiske vansker eller lidelser.

16 Eksamen Forskrift til opplæringsloven kapittel 3

17 Eksamen Elever som blir innkalt som vitne Elever som ønsker å følge rettssaken Elever som sliter eller får psykiske påkjenninger av rettssaken Særskilt tilrettelegging av eksamen Stryk eller svake resultater

18 Elever som blir innkalt som vitne En elev eller privatist som har dokumentert fravær ved ordinær eksamen, har rett til å ta første etterfølgende eksamen. Det er domstolen som avgjør om eksamen er gyldig fravær fra vitneplikten eller om vedkommende kan vitne på en annen dag, jf. domstolloven 90. Dersom eleven må vitne på eksamensdagen, vil dokumentasjon på dette gi eleven rett til ny eksamen. Dette vil kun gjelde de dagene som trengs på grunn av vitneplikten.

19 Elever som ønsker å følge rettssaken Dersom eleven ikke er syk eller har vitneplikt, må eleven avlegge eksamen som normalt.

20 Elever som sliter eller får psykiske påkjenninger av rettssaken Hvis psykiske påkjenninger av rettssaken gjør at eleven blir for syk til å stille på eksamen, vil legeerklæring som dokumenterer dette gi rett til ny eksamen.

21 Særskilt tilrettelegging av eksamen Elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging, skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin, for eksempel ved å gi dem ekstra tid, jf. forskrift til opplæringsloven Elever og privatister må søke om særskilt tilrettelegging. Rektor avgjør hvilken ordning som skal benyttes for elever og kan kreve uttalelse fra sakkyndig instans. Privatister må legge frem sakkyndig uttalelse, og for dem er det fylkeskommunen som avgjør.

22 Stryk eller svake resultater En elev som får 1 i standpunktkarakter, har rett til særskilt eksamen dersom vedkommende ikke er trukket ut til eksamen i faget. En elev som får 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen. (Forskrift til opplæringsloven 3-33 og 3-34) Elever kan etter Vg1 ta eksamen som privatist for å forbedre resultatene. Da mister elevene standpunktkarakteren, og eksamensresultatet blir stående på vitnemålet. Dersom elever på Vg3 tar eksamen om igjen som privatist, mister de retten til førstegangsvitnemål.

23 Dispensasjoner, forskrift til opplæringsloven kapittel 3

24 Dispensasjon Utdanningsdirektoratet kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra bl.a. vitnemålskravene og eksamensbestemmelsene. Hver enkelt elev må søke om dispensasjon og direktoratet gjør en vurdering i hvert enkelt tilfelle.