VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET"

Transkript

1 KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlig utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv." Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Plan for voksenopplæring 2 Områder som omfattes av planen 2 I planen legges det vekt på 2 Arbeid med planen 2 2. Eksisterende opplæringstilbud Fagområde 3 Opplæringstilbud 3 3. Lovgrunnlaget Kommunens ansvar og oppgaver etter lov og rundskriv 3 Kompetansereformen 4 Kunnskapsløftet for voksne 4 Individets rett til grunnskole 4 Spesialundervisning for voksne 5 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 5 4. Veien videre Videre utvikling 5 Mål 5 IKT ferdigheter også for voksne 6 Program for basiskompetanse i arbeidslivet 6 Samarbeid og samordning innenfor kommunale virksomheter 6 5. Organisering Organisering av opplæring 7 Kartlegging om behov 7 6. Økonomi Tilskuddsordninger 7 7. Oppsummering 8 8. Sluttord Riksrevisjonens rapport 8 Informasjonssvikt 8 9. Framdriftsplan 9 Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 1

3 1. Innledning Plan for voksenopplæring Kommunen har ansvar for utarbeidelse av en kommunal plan for voksenopplæring. I rundskriv 120/97 fra kunnskapsdepartementet framheves det at kommunen etter lov om voksenopploæring kap. 2, 5, plikter å ha en plan for sin voksenopplæringsvirksomhet. Med voksenopplæring menes her: Personer over 16 år som trenger grunnskoleopplæring. Utlendinger over med rett og plikt til opplæring i norsk. Spesialundervisning for voksne. Områder som omfattes av planen eksamensrettet grunnskoleundervisning spesialundervisning (voksenopplæring) norskopplæring for innvandrere (innvandrere, flyktninger og asylsøkere) Basiskompetanse for voksne I planen legges det vekt på : å arbeide målrettet i forhold til en mer helhetlig tilnærming til voksenopplæring og få fram konkrete mål for opplæringstiltak for alle områder i voksenopplæringen. å gjøre planarbeidet til et middel for å fremme økt samordning og samarbeid med sikte på tilpassede opplæringstilbud som kommer kommunen, arbeidslivet og den enkelte mottaker av opplæring til gode. Arbeid med planen Planarbeidet har vært et middel for en helhetlig tenkning som vil gjøre den voksenopplæringen som finnes i kommunen mer oversiktlig, tilgjengelig og behovsrettet for aktuelle brukere. I denne planen legges det vekt på å gi voksenopplæring en profil slik at en bedre kan imøtekomme den voksne befolkningens behov for styrking av kompetanse for bedre mestring av samfunnslivets og arbeidslivets krav i tråd med Kompetansereformen fra Kunnskapsdepartementet. Arbeidsgruppen har bestått av Laila Evjen, leder voksenopplæringen Berit Wetterstad, leder familietjenesten Vi har underveis i arbeidet diskutert planen med Utdanningsforbundet PPT Psykisk helsetjeneste NAV Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 2

4 2. Eksisterende opplæringstilbud Fagområde Voksenopplæringen har tidligere vært en del av skolesjefens arbeidsområde men er i dag et fagområde i familietjenesten. Opplæringstilbud I Svelvik kommune blir det ikke pr dags dato gitt ordinært voksenopplæringstilbud. Tilbud om undervisning i norsk med samfunnsfag blir gitt flyktninger og innvandrere gjennom samarbeidet med introduksjonssenteret i Drammen. Pr. desember 2008 har vi 12 personer som deltar på norskopplæring ved introduksjonssenteret og 1 deltar i Sande. Det har tidligere vært gjennomført egen undervisning av en gruppe kvinnelige flyktninger her i kommunen. Dette tiltaket ble nedlagt. Behovet for spesialundervisning i Svelvik kommune til personer med generelle lærevansker, fysiske funksjonshemninger og tale, hørsel- og språkvansker har holdt seg på et relativt konstant nivå i de senere år. Pr. dags dato har Svelvik kommune 6 personer som har et tilbud ved Haga ressurssenter og voksenopplæring (spesialundervisning)i Sande kommune. Det har ikke vært praksis tidligere innenfor kommunale virksomhetsområder å samarbeide om voksenopplæringen. 3. Lovgrunnlaget Kommunens ansvar og oppgaver etter lov og rundskriv Voksenopplæring reguleres gjennom lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr. 35 og lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 nr. 61 (opplæringsloven) Kommunen har ansvar for utarbeidelse av en kommunal plan for voksenopplæring. Det framheves i voksenopplæringsloven (Kap. I. 5) at kommunen plikter å ha en plan for sin voksenopplærings- virksomhet: Kommunen er etter denne lov ansvarlig for: 1. Utviklingen av voksenopplæringen i kommunen, herunder utarbeidelse av planer for denne opplæringen. Det forventes at den kommunale planen også skal inneholde føringer for tverrfaglig samarbeid innenfor kommunens andre virksomheter hvor det er naturlig å samarbeider. Planen skal skissere hvordan en kan legge til rette for et godt og hensiktsmessig samspill. Det legges klare føringer fra staten om en brukertilpasset opplæring både i forhold til organisering og innhold. Den voksne skal kunne få tilrettelagt opplæringen ut fra sin opparbeidede kompetanse og individuelle forutsetninger slik at det gir bedre muligheter for personlig utvikling og jobb-karriere. Kommunen legger føringer for innhold og rammer for eget ansvarsområde gjennom voksenopplæringsplanen. De øvrige samarbeidspartnere inviteres til å delta i en samhandling og et samarbeid med det felles mål å gjøre den voksenopplærings-virksomheten som finnes i kommunen mer oversiktlig, tilgjengelig og behovsrettet for alle aktuelle brukere. Kommunen har både et ansvar og en plikt til å informere sine voksne innbyggere om Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 3

5 muligheter og rettigheter i forhold det kommunale opplæringsansvaret. Kompetansereformen Mange voksne som har behov for grunnskoleundervisning/ spesial-undervisning har store barrierer mot å gå tilbake til skoleverket for å ta opp igjen den opplæringen som ordinært tilhører grunnskolealderen. Det er derfor behov for å motivere målgruppene til å ta i mot slik opplæring og tilpasse tilbudene slik at de blir reelt tilgjengelige for dem dette gjelder. Målet er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. Mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv forutsetter et godt utbygget system for kompetanseutvikling og livslang læring, og et godt samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning. Kunnskapsløft for voksne" Regjeringen har i St.meld. 16 ( ) "... og ingen sto igjen" gått gjennom situasjonen for voksne med behov for opplæring. Det ble lansert der en rekke tiltak, kalt "Kunnskapsløft for voksne". Grunnleggende ferdigheter er avgjørende for å kunne lykkes i forhold til jobb og for å kunne delta i samfunnslivet. En sterk satsing på grunnleggende ferdigheter bl.a. innen lesing, skriving og regning er kjernen i Kunnskapsløftet De fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet er: å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne (hverdagsmatematikk) å kunne bruke digitale verktøy Individets rett til grunnskole og kommunens plikt til å sørge for denne Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har fra høsten 2002, jfr. Opplæringslovens 4A-1, rett til gratis undervisning og undervisningsmateriell. Retten gjelder selv om grunnskolen er fullført tidligere. Voksne som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel bety avkortet læringsløp på bakgrunn av den kunnskapen den enkelte allerede har. For øvrig vises det til opplæringslovens 4A-2 Spesialundervisning for voksne og læreplanen Kunnskapsløftet. Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset den enkeltes behov. Retten gjelder norske statsborgere så vel som innvandrere og flyktninger. Kommunen har jfr. Opplæringslovens 4A-4 plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne samt å dokumentere denne. Voksne med rett til opplæring har rett til rådgiving for å kartlegge hvilke tilbud den voksne har behov for (Opplæringsloens 4a-8) For å oppfylle denne plikten kan kommunen bruke egen voksenopplæring, studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre som gir tilbud om grunnskoleopplæring. I grunnskoleopplæring for voksne kan det gis opplæring i ett eller flere fag. Får å få fullt grunnskolevitnemål, må søker ha fem fag, tre skriftlige og to muntlige. Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 4

6 Norsk/norsk som 2.språk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Naturfag Religion, livssyn og etikk Det kan søkes om enkeltfag, men de som skal ha fullt grunnskolevitnemål må ha fem fag. En søker kan mangle et eller flere av de nevnte fag for å komplettere grunnskolevitnemål og kan da søke om enkeltfag. Spesialundervisning for voksne Opplæringsloven 4A-2 Voksne som trenger spesialundervisning for å greie seg bedre i hjemmet, samfunnet og i arbeidslivet. Dette kan f eks være: Voksne som etter sykdom eller skade trenger å lære på nytt. Skadene kan være både fysiske og psykiske Voksne med lærevansker Utviklingshemmede som trenger å lære mer/vedlikeholde grunnleggende ferdigheter Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsloven fra og med gir rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk. Voksne innvandrere (fra ikke-vestlige land) med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har rett og plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er kommunen som har ansvar for å tilrettelegge opplæringen. 50 timer av disse skal være samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Dette gjelder personer som har fått oppholdstillatelse etter 1. september For personer som har fått oppholdstillatelse før 1. september 2005, gjelder det en overgangsordning. Rett og plikt gjelder aldersgruppen år men kommunen kan velge å gi undervisning også til andre. Aldersgruppen år har rett, men ikke plikt til å gjennomføre opplæringen. Opplæringen er gratis. Antall innvandrere, flyktninger og asylsøkere har økt i de senere årene, og utvidet opplæringsrett har ført til en øking av deltakerantall og timetall. Tilgjengelighet i tid og sted i forhold til deltakernes muligheter (dag/kveld/, lokaler, avstander..) er viktig for å muliggjøre gjennomføringen av opplæringen. 4. Veien videre Videre utvikling Voksenopplæringens status må oppgraderes og bli en langt synligere og mer integrert del av Svelvik kommune. Kommunen i samarbeid med voksenopplæringen, anbefales aktivt å markedsføre sine tilbud ovenfor befolkningen. Mål Arbeidsgruppen har hatt som mål å se brukernes behov i et tverrfaglig perspektiv og har lagt vekt på hvordan vi kan legge til rette for et hensiktsmessig tverrfaglig samarbeid innefor voksenopplæringen i kommunen. Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 5

7 IKT ferdigheter - også for voksne. En stor del av den voksne befolkningen kan ha behov for opplæring for å nå de samme kompetansemål og ferdigheter som beskrevet i rammeplanen. IKT-sertifikatet, et dokument som skal vise graden av oppnådd IKT kompetanse, utstedes på grunnlag av kunnskap tilegnet gjennom i ti trinn. Med enkelte tilpasninger, for eksempel i større moduler, kan innholdet tilpasses en voksenopplæringsmodell. Det kan tilbys alle voksne innbyggere i Svelvik med behov for dette, grunnopplæring i IKT(Informasjon og kommunikasjonsteknologi). Visjonen i kunnskapsløftet er at alle borgere som ønsker det, skal ha minimumskompetanse i bruk av slik teknologi. Innholdet tilsvarer det alle elever i grunnskolen i dag må lære men er tilpasset voksne. Det bør være et mål for Svelvik kommune i forbindelse med kommunens satsing på bredbånd at så mange som mulig av kommunens innbyggere har et minimum av IKT kompetanse. Dette er i tråd med Kompetansereformen. Program for basiskompetanse i arbeidslivet Kommunen har hatt lite forespørsel fra personer som søker hjelp i forhold til sine lese- og skrivevansker. Årsaken til dette kan være lite kunnskap om muligheter og rettigheter. ALL-undersøkelsen, en kartlegging av leseferdighet i aldersgruppen år, viser at mer enn voksne i Norge har for svake ferdigheter innen lesing og tallforståelse til å kunne fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. Ut fra dette kan vi trekke konklusjonen at opp mot 10 % av den voksne befolkningen i Svelvik kommune har betydelige lese- og skrivevansker. Behovet for informasjon og motivering er derfor svært stort over for denne målgruppen. Som et ledd i regjeringens kompetansepolitikk gis det tilskuddsmidler gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Dette skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Målet er å hindre utstøting i arbeidslivet som følge av svake grunnleggende ferdigheter. Programmets målgruppe er ansatte med lite formell utdanning i bedrifter og offentlige virksomheter. Programmet retter seg mot virksomheter som vil iverksette opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter. Private bedrifter Offentlige virksomheter Opplæringstilbydere i samarbeid med bedrift / offentlig virksomhet Organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med bedrift / offentlig virksomhet Opplæringstilbydere og organisasjoner oppfordres til å utforme søknaden slik at den omfatter flere og mindre bedrifter. Voksenopplæringen i Svelvik vil, i samarbeid med interesserte tjenesteområder i kommunen, søke tilskudd om tilskudd til følgende tiltak, innen søknadsfristen i 2009: Opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter Motivasjons- og kartleggingsarbeid med henblikk på opplæring Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 6

8 Samarbeid og samordning innenfor kommunale virksomheter Voksne kan ta opplæring i grunnleggende ferdigheter samtidig med fag- og yrkesopplæring. Et styrket samarbeid mellom NAV og voksenopplæringen vil gi bedre opplæringstilbud til arbeidssøkende. Erfaring tilsier at et tosidig eller flersidig samarbeid om enkeltpersoner mellom ulike virksomheter innenfor kommunen er nødvendig. I tillegg er det nødvendig med en mer overordnet og planmessig samordning av tilbudene hvis en skal kunne gi den enkelte bruker et meningsfylt og hensiktsmessig totaltilbud. Det må etablere faste samarbeids- og samordningsrutiner for de kommunale enheter som gir opplæring, arbeidstrening og sysselsetting av voksne med spesielle behov. Ansatte i tjenesten for funksjonshemmede PP-tjenesten NAV Psykisk helsetjeneste 5. Organisering Organisering av opplæring I dag kjøper vi norskopplæring ved introduksjonssenteret i Drammen kommune. I framtiden bør dette foregå lokalt med god tilrettelegging og samarbeid med lokale aktører. Vi bør forsøke å finne fram til en modell og infrastrukturløsninger som gjør det mulig å tilby nødvendige ordninger og undervisning som gagner brukerne på best mulig måte. Dersom mange voksne i kommunen ønsker voksenopplæring, vil det være mulig i å tilby norskundervisning og samfunnskunnskap på norsk eller engelsk eller på de språk som undervisningspersonell tilgjengelig for voksenopplæringen behersker. Ved behov kan Svelvik kommune kjøpe kurs i andre kommuner eller selge egne kurs til samarbeidspartnere. For å kunne oppfylle de lovpålagte krav til voksenopplæring, som vil si ei styrking av voksenopplæringen, anbefales det å ha en minimum 50% stilling som daglig leder i tillegg til eventuelt faglærere ved igangsetting av egen undervisning. Kartlegging om behov for grunnskoleopplæring for voksne i Svelvik kommune Vedlagt i denne planen er et forslag til kartleggingskjema som har som mål å kartlegge behov for voksenopplæring i kommunen. En slik undersøkelse vil gi oppmerksomhet rettet mot voksenopplæringstilbudet, et grunnlag for å ta politiske beslutninger og gi ansvarlig for voksenopplæringen et verktøy i undervisningsplanleggingen. Det forutsettes at Svelvik kommune bruker lokalt media til å løfte saken ut i det offentlige rom. 6. Økonomi Tilskuddsordninger Med introduksjonsloven følger en ny tilskuddsordning. Tidligere var norskopplæringen refusjonsberettiget, noe som betydde at kommunene fikk refundert både deltaker- og lærertimer. Den nye ordningen er stykkprisfinansiert, per capita. Dette vil gi et tilskudd per person alt etter hvilket geografisk område denne kommer fra. I tillegg kommer et resultattilskudd på kr ,- for hver som består enten den skriftlige eller muntlige delen av Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 7

9 prøven. Et basistilskuddet deles også ut til kommunene med mer enn 5 innvandrere/flyktninger. Pr er dette tilskuddet på Oppsummering av planen i hovedpunkter, anbefalinger Det iverksettes en undersøkelse om omfanget av behovet for voksenopplæring Det opprettes tilbud om ordinær voksenopplæring der også norskundervisning for innvandrere kan tilbys. 50 timer samfunnsfagundervisning på et språk innvandreren forstår, på andre språk enn norsk og engelsk, vil likevel bli problematisk å gjennomføre lokalt og foreslås videreført samarbeid med Drammen kommune og kjøp av tjenesten på introduksjonssenteret i Drammen. Dersom behovet for voksenopplæring er lite, søkes interkommunalt samarbeid med nærliggende kommuner om både ordinær voksenopplæring og undervisningstilbud til innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap. 8. Sluttord Riksrevisjonens rapport, Dokument nr. 3:14 ( ) Riksrevisjonen har kommet med en klar rapport om hvordan voksenopplæringen blir ivaretatt i kommunene. Konklusjonen viste at flere kommuner ikke har gjennomført behovskartlegginger for å kunne dimensjonere tilbudet og gi målrettet informasjon til de voksne som hadde rett til grunnopplæring. Svelvik kommune er en av disse. Undersøkelsen viser også at mange i målgruppa har manglende kjennskap til retten til grunnopplæring. I denne forbindelse blir det påpekt at kjennskap til rettighetene er en nødvendig forutsetning for at denne gruppa skal ha mulighet til å ta i bruk rettighetene og etterspørre slik opplæring. Dette må ses i lys av at mange i denne gruppen har svake grunnleggende ferdigheter og vil ha vanskelig for å finne fram til offentlige tjenester på egen hånd. I følge fylkesmannen i Vestfold skal det satses på voksenopplæring. Viser til rapport: Kommunal voksenopplæring og grunnleggende ferdigheter i Vestfold fylke Fra 2009 skal fylkemannens kontor følge opp hvordan de enkelte kommunene håndterer voksenopplæringen. Det er et krav om mer aktiv informasjon til innbyggerne og aktivt arbeid for å nå de som har behov for opplæring. Vi viser også til statlig forventninger til kommunene i Vestfold 2010 Fylkesmannens forventningsbrev kap Forventning: Kommunene skal ivareta voksnes rett til grunnskoleopplæring, herunder ansvaret for at innvandrerungdom som har behov, får eksamensrettet grunnskoleopplæring Merknad/oppfølging: Kunnskapsdepartementet vil utarbeide informasjon som klargjør voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter. Voksenopplæringen kan gjennom bevisst rekruttering og god gjennomføring utvikles til et virkemiddel for næringsutvikling og økt sysselsetting. Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 8

10 9. Framdriftsplan God informasjon til innbyggerne i Svelvik kommune om voksenopplæring og rettigheter MÅL TILTAK ANSVAR NÅR BUDSJETTMESSIG KONSEKVENSER Innbyggernes rett til grunnskoleopplæring skal ivaretas Kompetanseløft for voksne Basiskompetanse i arbeidslivet Norskopplæring for utlendinger Informere gjennom: intranettet i kommunen egen hjemmeside Presentere tilbud gjennom svelvikposten Utarbeide og distribuere informasjonsbrosjyre Tilbud om grunnskolefag, lokalt eller i andre nære kommuner. Lese/skrive kurs for norske med særlige behov for attføring til arbeid, 30 timer Basiskompetanse i arbeidslivet for kommunalt ansatte med behov for basiskompetanse i lesing/skriving, hverdagsmatematikk/data Norskopplæring for deltakere på introduksjonsprogram kjøpes ved introduksjonssenteret i Drammen. Norskopplæring for andre innvandrere (familiegjenforening) kjøpes fortrinnsvis ved Sande. Det bør vurderes på sikt å etablere et eget kommunalt tilbud om norskundervsning til voksne innvandrere i Svelvik kommune.- kveldskurs. /Kultur /Kultur /Samarb. eks: NAV /virksomhet sledere som har deltakere på kursene. Fortløpende Høst 2009 Fortløpende Høst 2009 Fortløpende ved behov Oppstart vår 2011 høst 2009, vår og høst 2010 Fortløpende Fortløpende Kveldskurs: Oppstart høst Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Ingen Design: egen Trykking: egen Ved kjøp i andre kommuner: Sande : pr. deltaker pr. år (22t/u) Drammen: pr. deltaker pr år (26t/u) Svelvik u-skole: pr. deltaker (30t/u) Lærerlønn: ca. 500 pr. time Materiell: ca.150 kr. pr deltaker Søknad om prosjektmidler sendt Søknaden ble innvilget i mars s. å. Prosjektet finansieres av prosjektmidlene Se vedlegg. Drammen.introduksjonssenter.: 8t/u = pr. skoleår. (kveldskurs) 20t/u = pr. skoleår.(dagkurs) Sande : 20t/u = pr. skoleår (dagkurs). Lærerlønn: ca. 500 pr. t. Materiell: ca. 300 pr. deltaker. Finansiering: Tilskuddsmidler fra staten: Ca fordelt over 5 år. Pr. pers.(ikke-vestlig land)

11 MÅL TILTAK ANSVAR NÅR BUDSJETTMESSIG KONSEKVENSER Tilbudet kan også tilbys til Sande og Inntekt andre nærliggende kommuner som ikke har egne kveldkurs-tilbud. samfunnskunnskap (50 timer) på et 3000 pr. kurs pr. deltaker kjøpes ved språk deltakeren forstår, bør fortsatt introduksjonssenteret i Drammen kjøpes ved introduksjonssenteret i Drammen. Norskopplæring for utlendinger - fortsettelse Innbyggernes rett til grunnleggende kunnskaper på grunnskolenivå ivaretas, basert på rammeverk for voksnes grunnleggende ferdiheter (Vox og utdanningsdirektoratet) Ivareta voksnes rett til spesialundervisning. Opplæringsloven 4A-2 Tilbud om kurs i grunnleggende datakunnskap (24 timer) (innvandrere oppfordres til å delta) Tilbud om kurs i hverdagsmatematikk ( 24 timer) (innvandrere oppfordres til å delta) Tilbud om kurs i engelsk (24 timer) (innvandrere oppfordres til å delta) 6 personer med behov for spesialundervisning får i dag spes. u. ved ved Sande, 2 t. pr uke. Etter sakkyndig vurdering fra PPT tilrådes disse 6 en øking i timetallet til 3 t/u Dagens tilbud økes fra 2 time til 3/u. Etablere opplæringstilbud for utviklingshemmede lokalt. 6 mottakere = 10,5 uketimer (enetimer 1,5 + gruppetimer 1,5) Det gjøres oppmerksom på at kalkylen er foretatt i forhold til dagen antall på 6. Dette tallet kan stige hvis behovet melder seg. Vår 2009 Høst 2010 Vår 2011 Vår/høst 2009 Vår/høst 2010 Vår/Høst 2011 Lærerlønn: ca 500 pr lærertime pr kurs. Del-finansiering:Del av basistilskudd fra IMDI (integrering i lokalsamfunnet) Lærerlønn: ca 500 pr lærertime pr kurs. Del-finansiering Del av basistilskudd fra IMDI (integrering i lokalsamfunnet) Lærerlønn: ca 500 pr lærertime pr kurs. Del-finansiering Del av basistilskudd fra IMDI (integrering i lokalsamfunnet) 2 t/u, pr. mottaker pr.skoleår 6 mottakere 2t/u = t/u, pr. mottaker pr. skoleår 6 mottakere 3t/u = Lærerlønn: 500 * 10,5 t. * 38 uker = pr. skoleår Materiell/Utstyr: pr. år Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 10

12 MÅL TILTAK ANSVAR NÅR BUDSJETTMESSIG KONSEKVENSER Rådgiving i samsvar med Prioritere tid til dette ved behov Fortløpende Ingen krav i opplæringsloven 9-2 første ledd. Kapittel 22-1 og Øke kompetansen Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 11

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen Alltid mer å lære Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen 1 Innledning Både Bystyret i Trondheim kommune og Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjort vedtak som signaliserer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009-2011

VIRKSOMHETSPLAN 2009-2011 VIRKSOMHETSPLAN 2009-2011 Den kommunale voksenopplæringen foto: Einar Sira 1.0 Innledning Innholdsfortegnelse 2.0 Historikk 2.1 Voksenopplæringen i Sandnes 2.2 Fra frivillighet til lovfestet rett og plikt

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer