VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET"

Transkript

1 KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlig utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv." Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Plan for voksenopplæring 2 Områder som omfattes av planen 2 I planen legges det vekt på 2 Arbeid med planen 2 2. Eksisterende opplæringstilbud Fagområde 3 Opplæringstilbud 3 3. Lovgrunnlaget Kommunens ansvar og oppgaver etter lov og rundskriv 3 Kompetansereformen 4 Kunnskapsløftet for voksne 4 Individets rett til grunnskole 4 Spesialundervisning for voksne 5 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 5 4. Veien videre Videre utvikling 5 Mål 5 IKT ferdigheter også for voksne 6 Program for basiskompetanse i arbeidslivet 6 Samarbeid og samordning innenfor kommunale virksomheter 6 5. Organisering Organisering av opplæring 7 Kartlegging om behov 7 6. Økonomi Tilskuddsordninger 7 7. Oppsummering 8 8. Sluttord Riksrevisjonens rapport 8 Informasjonssvikt 8 9. Framdriftsplan 9 Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 1

3 1. Innledning Plan for voksenopplæring Kommunen har ansvar for utarbeidelse av en kommunal plan for voksenopplæring. I rundskriv 120/97 fra kunnskapsdepartementet framheves det at kommunen etter lov om voksenopploæring kap. 2, 5, plikter å ha en plan for sin voksenopplæringsvirksomhet. Med voksenopplæring menes her: Personer over 16 år som trenger grunnskoleopplæring. Utlendinger over med rett og plikt til opplæring i norsk. Spesialundervisning for voksne. Områder som omfattes av planen eksamensrettet grunnskoleundervisning spesialundervisning (voksenopplæring) norskopplæring for innvandrere (innvandrere, flyktninger og asylsøkere) Basiskompetanse for voksne I planen legges det vekt på : å arbeide målrettet i forhold til en mer helhetlig tilnærming til voksenopplæring og få fram konkrete mål for opplæringstiltak for alle områder i voksenopplæringen. å gjøre planarbeidet til et middel for å fremme økt samordning og samarbeid med sikte på tilpassede opplæringstilbud som kommer kommunen, arbeidslivet og den enkelte mottaker av opplæring til gode. Arbeid med planen Planarbeidet har vært et middel for en helhetlig tenkning som vil gjøre den voksenopplæringen som finnes i kommunen mer oversiktlig, tilgjengelig og behovsrettet for aktuelle brukere. I denne planen legges det vekt på å gi voksenopplæring en profil slik at en bedre kan imøtekomme den voksne befolkningens behov for styrking av kompetanse for bedre mestring av samfunnslivets og arbeidslivets krav i tråd med Kompetansereformen fra Kunnskapsdepartementet. Arbeidsgruppen har bestått av Laila Evjen, leder voksenopplæringen Berit Wetterstad, leder familietjenesten Vi har underveis i arbeidet diskutert planen med Utdanningsforbundet PPT Psykisk helsetjeneste NAV Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 2

4 2. Eksisterende opplæringstilbud Fagområde Voksenopplæringen har tidligere vært en del av skolesjefens arbeidsområde men er i dag et fagområde i familietjenesten. Opplæringstilbud I Svelvik kommune blir det ikke pr dags dato gitt ordinært voksenopplæringstilbud. Tilbud om undervisning i norsk med samfunnsfag blir gitt flyktninger og innvandrere gjennom samarbeidet med introduksjonssenteret i Drammen. Pr. desember 2008 har vi 12 personer som deltar på norskopplæring ved introduksjonssenteret og 1 deltar i Sande. Det har tidligere vært gjennomført egen undervisning av en gruppe kvinnelige flyktninger her i kommunen. Dette tiltaket ble nedlagt. Behovet for spesialundervisning i Svelvik kommune til personer med generelle lærevansker, fysiske funksjonshemninger og tale, hørsel- og språkvansker har holdt seg på et relativt konstant nivå i de senere år. Pr. dags dato har Svelvik kommune 6 personer som har et tilbud ved Haga ressurssenter og voksenopplæring (spesialundervisning)i Sande kommune. Det har ikke vært praksis tidligere innenfor kommunale virksomhetsområder å samarbeide om voksenopplæringen. 3. Lovgrunnlaget Kommunens ansvar og oppgaver etter lov og rundskriv Voksenopplæring reguleres gjennom lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr. 35 og lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 nr. 61 (opplæringsloven) Kommunen har ansvar for utarbeidelse av en kommunal plan for voksenopplæring. Det framheves i voksenopplæringsloven (Kap. I. 5) at kommunen plikter å ha en plan for sin voksenopplærings- virksomhet: Kommunen er etter denne lov ansvarlig for: 1. Utviklingen av voksenopplæringen i kommunen, herunder utarbeidelse av planer for denne opplæringen. Det forventes at den kommunale planen også skal inneholde føringer for tverrfaglig samarbeid innenfor kommunens andre virksomheter hvor det er naturlig å samarbeider. Planen skal skissere hvordan en kan legge til rette for et godt og hensiktsmessig samspill. Det legges klare føringer fra staten om en brukertilpasset opplæring både i forhold til organisering og innhold. Den voksne skal kunne få tilrettelagt opplæringen ut fra sin opparbeidede kompetanse og individuelle forutsetninger slik at det gir bedre muligheter for personlig utvikling og jobb-karriere. Kommunen legger føringer for innhold og rammer for eget ansvarsområde gjennom voksenopplæringsplanen. De øvrige samarbeidspartnere inviteres til å delta i en samhandling og et samarbeid med det felles mål å gjøre den voksenopplærings-virksomheten som finnes i kommunen mer oversiktlig, tilgjengelig og behovsrettet for alle aktuelle brukere. Kommunen har både et ansvar og en plikt til å informere sine voksne innbyggere om Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 3

5 muligheter og rettigheter i forhold det kommunale opplæringsansvaret. Kompetansereformen Mange voksne som har behov for grunnskoleundervisning/ spesial-undervisning har store barrierer mot å gå tilbake til skoleverket for å ta opp igjen den opplæringen som ordinært tilhører grunnskolealderen. Det er derfor behov for å motivere målgruppene til å ta i mot slik opplæring og tilpasse tilbudene slik at de blir reelt tilgjengelige for dem dette gjelder. Målet er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. Mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv forutsetter et godt utbygget system for kompetanseutvikling og livslang læring, og et godt samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning. Kunnskapsløft for voksne" Regjeringen har i St.meld. 16 ( ) "... og ingen sto igjen" gått gjennom situasjonen for voksne med behov for opplæring. Det ble lansert der en rekke tiltak, kalt "Kunnskapsløft for voksne". Grunnleggende ferdigheter er avgjørende for å kunne lykkes i forhold til jobb og for å kunne delta i samfunnslivet. En sterk satsing på grunnleggende ferdigheter bl.a. innen lesing, skriving og regning er kjernen i Kunnskapsløftet De fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet er: å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne (hverdagsmatematikk) å kunne bruke digitale verktøy Individets rett til grunnskole og kommunens plikt til å sørge for denne Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har fra høsten 2002, jfr. Opplæringslovens 4A-1, rett til gratis undervisning og undervisningsmateriell. Retten gjelder selv om grunnskolen er fullført tidligere. Voksne som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel bety avkortet læringsløp på bakgrunn av den kunnskapen den enkelte allerede har. For øvrig vises det til opplæringslovens 4A-2 Spesialundervisning for voksne og læreplanen Kunnskapsløftet. Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset den enkeltes behov. Retten gjelder norske statsborgere så vel som innvandrere og flyktninger. Kommunen har jfr. Opplæringslovens 4A-4 plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne samt å dokumentere denne. Voksne med rett til opplæring har rett til rådgiving for å kartlegge hvilke tilbud den voksne har behov for (Opplæringsloens 4a-8) For å oppfylle denne plikten kan kommunen bruke egen voksenopplæring, studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre som gir tilbud om grunnskoleopplæring. I grunnskoleopplæring for voksne kan det gis opplæring i ett eller flere fag. Får å få fullt grunnskolevitnemål, må søker ha fem fag, tre skriftlige og to muntlige. Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 4

6 Norsk/norsk som 2.språk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Naturfag Religion, livssyn og etikk Det kan søkes om enkeltfag, men de som skal ha fullt grunnskolevitnemål må ha fem fag. En søker kan mangle et eller flere av de nevnte fag for å komplettere grunnskolevitnemål og kan da søke om enkeltfag. Spesialundervisning for voksne Opplæringsloven 4A-2 Voksne som trenger spesialundervisning for å greie seg bedre i hjemmet, samfunnet og i arbeidslivet. Dette kan f eks være: Voksne som etter sykdom eller skade trenger å lære på nytt. Skadene kan være både fysiske og psykiske Voksne med lærevansker Utviklingshemmede som trenger å lære mer/vedlikeholde grunnleggende ferdigheter Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsloven fra og med gir rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk. Voksne innvandrere (fra ikke-vestlige land) med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har rett og plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er kommunen som har ansvar for å tilrettelegge opplæringen. 50 timer av disse skal være samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Dette gjelder personer som har fått oppholdstillatelse etter 1. september For personer som har fått oppholdstillatelse før 1. september 2005, gjelder det en overgangsordning. Rett og plikt gjelder aldersgruppen år men kommunen kan velge å gi undervisning også til andre. Aldersgruppen år har rett, men ikke plikt til å gjennomføre opplæringen. Opplæringen er gratis. Antall innvandrere, flyktninger og asylsøkere har økt i de senere årene, og utvidet opplæringsrett har ført til en øking av deltakerantall og timetall. Tilgjengelighet i tid og sted i forhold til deltakernes muligheter (dag/kveld/, lokaler, avstander..) er viktig for å muliggjøre gjennomføringen av opplæringen. 4. Veien videre Videre utvikling Voksenopplæringens status må oppgraderes og bli en langt synligere og mer integrert del av Svelvik kommune. Kommunen i samarbeid med voksenopplæringen, anbefales aktivt å markedsføre sine tilbud ovenfor befolkningen. Mål Arbeidsgruppen har hatt som mål å se brukernes behov i et tverrfaglig perspektiv og har lagt vekt på hvordan vi kan legge til rette for et hensiktsmessig tverrfaglig samarbeid innefor voksenopplæringen i kommunen. Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 5

7 IKT ferdigheter - også for voksne. En stor del av den voksne befolkningen kan ha behov for opplæring for å nå de samme kompetansemål og ferdigheter som beskrevet i rammeplanen. IKT-sertifikatet, et dokument som skal vise graden av oppnådd IKT kompetanse, utstedes på grunnlag av kunnskap tilegnet gjennom i ti trinn. Med enkelte tilpasninger, for eksempel i større moduler, kan innholdet tilpasses en voksenopplæringsmodell. Det kan tilbys alle voksne innbyggere i Svelvik med behov for dette, grunnopplæring i IKT(Informasjon og kommunikasjonsteknologi). Visjonen i kunnskapsløftet er at alle borgere som ønsker det, skal ha minimumskompetanse i bruk av slik teknologi. Innholdet tilsvarer det alle elever i grunnskolen i dag må lære men er tilpasset voksne. Det bør være et mål for Svelvik kommune i forbindelse med kommunens satsing på bredbånd at så mange som mulig av kommunens innbyggere har et minimum av IKT kompetanse. Dette er i tråd med Kompetansereformen. Program for basiskompetanse i arbeidslivet Kommunen har hatt lite forespørsel fra personer som søker hjelp i forhold til sine lese- og skrivevansker. Årsaken til dette kan være lite kunnskap om muligheter og rettigheter. ALL-undersøkelsen, en kartlegging av leseferdighet i aldersgruppen år, viser at mer enn voksne i Norge har for svake ferdigheter innen lesing og tallforståelse til å kunne fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. Ut fra dette kan vi trekke konklusjonen at opp mot 10 % av den voksne befolkningen i Svelvik kommune har betydelige lese- og skrivevansker. Behovet for informasjon og motivering er derfor svært stort over for denne målgruppen. Som et ledd i regjeringens kompetansepolitikk gis det tilskuddsmidler gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Dette skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Målet er å hindre utstøting i arbeidslivet som følge av svake grunnleggende ferdigheter. Programmets målgruppe er ansatte med lite formell utdanning i bedrifter og offentlige virksomheter. Programmet retter seg mot virksomheter som vil iverksette opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter. Private bedrifter Offentlige virksomheter Opplæringstilbydere i samarbeid med bedrift / offentlig virksomhet Organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med bedrift / offentlig virksomhet Opplæringstilbydere og organisasjoner oppfordres til å utforme søknaden slik at den omfatter flere og mindre bedrifter. Voksenopplæringen i Svelvik vil, i samarbeid med interesserte tjenesteområder i kommunen, søke tilskudd om tilskudd til følgende tiltak, innen søknadsfristen i 2009: Opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter Motivasjons- og kartleggingsarbeid med henblikk på opplæring Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 6

8 Samarbeid og samordning innenfor kommunale virksomheter Voksne kan ta opplæring i grunnleggende ferdigheter samtidig med fag- og yrkesopplæring. Et styrket samarbeid mellom NAV og voksenopplæringen vil gi bedre opplæringstilbud til arbeidssøkende. Erfaring tilsier at et tosidig eller flersidig samarbeid om enkeltpersoner mellom ulike virksomheter innenfor kommunen er nødvendig. I tillegg er det nødvendig med en mer overordnet og planmessig samordning av tilbudene hvis en skal kunne gi den enkelte bruker et meningsfylt og hensiktsmessig totaltilbud. Det må etablere faste samarbeids- og samordningsrutiner for de kommunale enheter som gir opplæring, arbeidstrening og sysselsetting av voksne med spesielle behov. Ansatte i tjenesten for funksjonshemmede PP-tjenesten NAV Psykisk helsetjeneste 5. Organisering Organisering av opplæring I dag kjøper vi norskopplæring ved introduksjonssenteret i Drammen kommune. I framtiden bør dette foregå lokalt med god tilrettelegging og samarbeid med lokale aktører. Vi bør forsøke å finne fram til en modell og infrastrukturløsninger som gjør det mulig å tilby nødvendige ordninger og undervisning som gagner brukerne på best mulig måte. Dersom mange voksne i kommunen ønsker voksenopplæring, vil det være mulig i å tilby norskundervisning og samfunnskunnskap på norsk eller engelsk eller på de språk som undervisningspersonell tilgjengelig for voksenopplæringen behersker. Ved behov kan Svelvik kommune kjøpe kurs i andre kommuner eller selge egne kurs til samarbeidspartnere. For å kunne oppfylle de lovpålagte krav til voksenopplæring, som vil si ei styrking av voksenopplæringen, anbefales det å ha en minimum 50% stilling som daglig leder i tillegg til eventuelt faglærere ved igangsetting av egen undervisning. Kartlegging om behov for grunnskoleopplæring for voksne i Svelvik kommune Vedlagt i denne planen er et forslag til kartleggingskjema som har som mål å kartlegge behov for voksenopplæring i kommunen. En slik undersøkelse vil gi oppmerksomhet rettet mot voksenopplæringstilbudet, et grunnlag for å ta politiske beslutninger og gi ansvarlig for voksenopplæringen et verktøy i undervisningsplanleggingen. Det forutsettes at Svelvik kommune bruker lokalt media til å løfte saken ut i det offentlige rom. 6. Økonomi Tilskuddsordninger Med introduksjonsloven følger en ny tilskuddsordning. Tidligere var norskopplæringen refusjonsberettiget, noe som betydde at kommunene fikk refundert både deltaker- og lærertimer. Den nye ordningen er stykkprisfinansiert, per capita. Dette vil gi et tilskudd per person alt etter hvilket geografisk område denne kommer fra. I tillegg kommer et resultattilskudd på kr ,- for hver som består enten den skriftlige eller muntlige delen av Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 7

9 prøven. Et basistilskuddet deles også ut til kommunene med mer enn 5 innvandrere/flyktninger. Pr er dette tilskuddet på Oppsummering av planen i hovedpunkter, anbefalinger Det iverksettes en undersøkelse om omfanget av behovet for voksenopplæring Det opprettes tilbud om ordinær voksenopplæring der også norskundervisning for innvandrere kan tilbys. 50 timer samfunnsfagundervisning på et språk innvandreren forstår, på andre språk enn norsk og engelsk, vil likevel bli problematisk å gjennomføre lokalt og foreslås videreført samarbeid med Drammen kommune og kjøp av tjenesten på introduksjonssenteret i Drammen. Dersom behovet for voksenopplæring er lite, søkes interkommunalt samarbeid med nærliggende kommuner om både ordinær voksenopplæring og undervisningstilbud til innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap. 8. Sluttord Riksrevisjonens rapport, Dokument nr. 3:14 ( ) Riksrevisjonen har kommet med en klar rapport om hvordan voksenopplæringen blir ivaretatt i kommunene. Konklusjonen viste at flere kommuner ikke har gjennomført behovskartlegginger for å kunne dimensjonere tilbudet og gi målrettet informasjon til de voksne som hadde rett til grunnopplæring. Svelvik kommune er en av disse. Undersøkelsen viser også at mange i målgruppa har manglende kjennskap til retten til grunnopplæring. I denne forbindelse blir det påpekt at kjennskap til rettighetene er en nødvendig forutsetning for at denne gruppa skal ha mulighet til å ta i bruk rettighetene og etterspørre slik opplæring. Dette må ses i lys av at mange i denne gruppen har svake grunnleggende ferdigheter og vil ha vanskelig for å finne fram til offentlige tjenester på egen hånd. I følge fylkesmannen i Vestfold skal det satses på voksenopplæring. Viser til rapport: Kommunal voksenopplæring og grunnleggende ferdigheter i Vestfold fylke Fra 2009 skal fylkemannens kontor følge opp hvordan de enkelte kommunene håndterer voksenopplæringen. Det er et krav om mer aktiv informasjon til innbyggerne og aktivt arbeid for å nå de som har behov for opplæring. Vi viser også til statlig forventninger til kommunene i Vestfold 2010 Fylkesmannens forventningsbrev kap Forventning: Kommunene skal ivareta voksnes rett til grunnskoleopplæring, herunder ansvaret for at innvandrerungdom som har behov, får eksamensrettet grunnskoleopplæring Merknad/oppfølging: Kunnskapsdepartementet vil utarbeide informasjon som klargjør voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter. Voksenopplæringen kan gjennom bevisst rekruttering og god gjennomføring utvikles til et virkemiddel for næringsutvikling og økt sysselsetting. Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 8

10 9. Framdriftsplan God informasjon til innbyggerne i Svelvik kommune om voksenopplæring og rettigheter MÅL TILTAK ANSVAR NÅR BUDSJETTMESSIG KONSEKVENSER Innbyggernes rett til grunnskoleopplæring skal ivaretas Kompetanseløft for voksne Basiskompetanse i arbeidslivet Norskopplæring for utlendinger Informere gjennom: intranettet i kommunen egen hjemmeside Presentere tilbud gjennom svelvikposten Utarbeide og distribuere informasjonsbrosjyre Tilbud om grunnskolefag, lokalt eller i andre nære kommuner. Lese/skrive kurs for norske med særlige behov for attføring til arbeid, 30 timer Basiskompetanse i arbeidslivet for kommunalt ansatte med behov for basiskompetanse i lesing/skriving, hverdagsmatematikk/data Norskopplæring for deltakere på introduksjonsprogram kjøpes ved introduksjonssenteret i Drammen. Norskopplæring for andre innvandrere (familiegjenforening) kjøpes fortrinnsvis ved Sande. Det bør vurderes på sikt å etablere et eget kommunalt tilbud om norskundervsning til voksne innvandrere i Svelvik kommune.- kveldskurs. /Kultur /Kultur /Samarb. eks: NAV /virksomhet sledere som har deltakere på kursene. Fortløpende Høst 2009 Fortløpende Høst 2009 Fortløpende ved behov Oppstart vår 2011 høst 2009, vår og høst 2010 Fortløpende Fortløpende Kveldskurs: Oppstart høst Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Ingen Design: egen Trykking: egen Ved kjøp i andre kommuner: Sande : pr. deltaker pr. år (22t/u) Drammen: pr. deltaker pr år (26t/u) Svelvik u-skole: pr. deltaker (30t/u) Lærerlønn: ca. 500 pr. time Materiell: ca.150 kr. pr deltaker Søknad om prosjektmidler sendt Søknaden ble innvilget i mars s. å. Prosjektet finansieres av prosjektmidlene Se vedlegg. Drammen.introduksjonssenter.: 8t/u = pr. skoleår. (kveldskurs) 20t/u = pr. skoleår.(dagkurs) Sande : 20t/u = pr. skoleår (dagkurs). Lærerlønn: ca. 500 pr. t. Materiell: ca. 300 pr. deltaker. Finansiering: Tilskuddsmidler fra staten: Ca fordelt over 5 år. Pr. pers.(ikke-vestlig land)

11 MÅL TILTAK ANSVAR NÅR BUDSJETTMESSIG KONSEKVENSER Tilbudet kan også tilbys til Sande og Inntekt andre nærliggende kommuner som ikke har egne kveldkurs-tilbud. samfunnskunnskap (50 timer) på et 3000 pr. kurs pr. deltaker kjøpes ved språk deltakeren forstår, bør fortsatt introduksjonssenteret i Drammen kjøpes ved introduksjonssenteret i Drammen. Norskopplæring for utlendinger - fortsettelse Innbyggernes rett til grunnleggende kunnskaper på grunnskolenivå ivaretas, basert på rammeverk for voksnes grunnleggende ferdiheter (Vox og utdanningsdirektoratet) Ivareta voksnes rett til spesialundervisning. Opplæringsloven 4A-2 Tilbud om kurs i grunnleggende datakunnskap (24 timer) (innvandrere oppfordres til å delta) Tilbud om kurs i hverdagsmatematikk ( 24 timer) (innvandrere oppfordres til å delta) Tilbud om kurs i engelsk (24 timer) (innvandrere oppfordres til å delta) 6 personer med behov for spesialundervisning får i dag spes. u. ved ved Sande, 2 t. pr uke. Etter sakkyndig vurdering fra PPT tilrådes disse 6 en øking i timetallet til 3 t/u Dagens tilbud økes fra 2 time til 3/u. Etablere opplæringstilbud for utviklingshemmede lokalt. 6 mottakere = 10,5 uketimer (enetimer 1,5 + gruppetimer 1,5) Det gjøres oppmerksom på at kalkylen er foretatt i forhold til dagen antall på 6. Dette tallet kan stige hvis behovet melder seg. Vår 2009 Høst 2010 Vår 2011 Vår/høst 2009 Vår/høst 2010 Vår/Høst 2011 Lærerlønn: ca 500 pr lærertime pr kurs. Del-finansiering:Del av basistilskudd fra IMDI (integrering i lokalsamfunnet) Lærerlønn: ca 500 pr lærertime pr kurs. Del-finansiering Del av basistilskudd fra IMDI (integrering i lokalsamfunnet) Lærerlønn: ca 500 pr lærertime pr kurs. Del-finansiering Del av basistilskudd fra IMDI (integrering i lokalsamfunnet) 2 t/u, pr. mottaker pr.skoleår 6 mottakere 2t/u = t/u, pr. mottaker pr. skoleår 6 mottakere 3t/u = Lærerlønn: 500 * 10,5 t. * 38 uker = pr. skoleår Materiell/Utstyr: pr. år Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 10

12 MÅL TILTAK ANSVAR NÅR BUDSJETTMESSIG KONSEKVENSER Rådgiving i samsvar med Prioritere tid til dette ved behov Fortløpende Ingen krav i opplæringsloven 9-2 første ledd. Kapittel 22-1 og Øke kompetansen Plan for voksenopplæring i Svelvik kommune Side 11

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Samarbeid som nøkkelen for å lykkes

Kombinasjonsklassen. Samarbeid som nøkkelen for å lykkes Kombinasjonsklassen Samarbeid som nøkkelen for å lykkes 16.11.2015 1 Vår 2006: Oppdraget: «Få til noe som virker» 16.11.2015 2 16.11.2015 3 Målgruppe Elever mellom 16-20 år - kort botid i Norge Elever

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016))

Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016)) Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016)) Avdelingsdirektør Tone H. Sollien, 31.05.17 Nye voksengrupper og endringer i arbeidslivet krever nytenkning Voksenbefolkningen

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Meld St 16 (2015-2016) «Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Naturfag Ragnhild Neeraas Dahl, Sunndal voksenopplæring Tove Haugsland, Johannes læringssenter Læreplan i naturfag Læreplangruppen litt om oss

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå. Dokument nr.

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå. Dokument nr. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007-2008) Bakgrunn Bakgrunnen for undersøkelsen er lovfestingen i 2000

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Rana kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Rana kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Rana kommune 2012 30.01.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Grunnskoleopplæring for voksne Samling for kommunene i M&R Molde, 05.11.2014 Liv Marie Opstad www.fmmr.no/mr - Barnehage og opplæring - Vaksenopplæring PIAAC

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Saltdal kommune 04.05.14 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Saltdal kommune.... 3

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET 1.UTDANNING,(: FORBUNDET Arbeids- og inlduderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.10.2009 09/00956-6 MarianneLekholm Lewin Avdeling Deres

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Notat Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Vox Vår dato: 15.10.2015 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vox viser til høring av NOU 2015: 8 Fremtidens skole fornyelse av

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Norsk Ingrid Bugge, Oslo voksenopplæring Sinsen Anne Kristensen, Oslo voksenopplæring Sinsen Læreplangruppe Ingrid Bugge, Oslo voksenopplæring

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28.

Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28. Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28.februar 2014 Hva er opplæring i grunnleggende ferdigheter? Voksne

Detaljer

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Årsplan 01 017 i valgfaget Innsats for andre 8. - 10. klasse timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter

Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Saksbehandler: Sigrun Haarklau Arkivsaknr.: 2013/5426-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune etablerer et opplæringssenter

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Nydalen

Oslo Voksenopplæring Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Nydalen Oslo Voksenopplæring Nydalen Spesialundervisning på grunnskolens område Opplæring for voksne med lese- og skrivevansker 05-2011 Basisopplæring

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Nasjonal dagskonferanse: Arbeidsdriften 15. april 2015 Seniorforsker Hege Gjertsen Bakgrunn: Vox-prosjekter i fengsel

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Forsøk med modulstrukturerte læreplaner Bakgrunn Forslag til læreplaner Rekruttering til og gjennomføring av

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk PB 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1742-3 16.02.2016 VOX Statsbudsjettet 2016 Tildelingsbrev tillegg 01/2016 oppdrag knyttet til kartleggingsverktøy,

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Barnehager og skoler i Iveland 2016 0 Innhold INNLEDNING... 2 Planen omhandler:... 2 OVERORDNET MÅLSETTING... 3 Tidlig innsats:... 3 Spesialpedagogisk saksgang

Detaljer

Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring

Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 5a jfr. Fvl. 13 Tilmeldingen sendes Ås PPS, postboks 195, 1431

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite?

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Inkludering og opplæring av flyktninger i Vestfold Quality Hotel Tønsberg - 8. november 2016 Saleh Mousavi, NAFO Grunnleggende

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter. Opplæring i Grunnleggende ferdigheter. Steinar Brun Mjelve Avd.leder, spesialundervisning Begrepsavklaring Grunnleggende ferdigheter: Lese Skrive Regne Uttrykke seg muntlig Bruke digitale verktøy Jf. UDIR

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Samfunnsfag Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr Lene Vårum, Delta Voksenopplæring, Askim Medlemmer i læreplangruppa Lusie Gjersvoll Sunndal

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.09.2017 14.07.2017 17/01476-22 Kristin Vik Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142235 forskning Justis-

Detaljer