HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbeh. Kommunalleder 1 Siv Nilsen (arkivsak 13/661) Saken skal opp til behandling i kommunestyre og formannskapets innstilling er; Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette 10 flyktninger i Rådmannen bes fremme sak om bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 hvor det i saksframstillingen tas stilling til hvordan et tilfredsstillende mottaksapparat bør oppbygges. Også den økonomiske siden av dette må utredes samt boligsituasjonen. Utredning: Bakgrunn: I brev av anmoder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Herøy kommune om å ta imot minst 10 flyktninger i I tråd med ankomstprognosene for utlendingsforvaltningen, ber de samtidig om at10 flyktninger får bosette seg i kommunen også i 2015 og Det er også mulig for kommunen å ta imot flere flyktninger enn det antallet IMDI anmoder om. Antallet flyktninger Herøy og andre kommuner anmodes om å ta i mot er fremkommet i samarbeid mellom IMDi og KS. IMDi anmoder til sammen 360 kommuner om å delta i bosettingsarbeidet i årene fremover. Dagens bosettingsmodell er en "solidaritetsmodell". Med dette menes at dersom én kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige bosettingskommunene. IMDI skriver i sitt brev at det må fattes presise vedtak for antall flyktninger som skal bosettes, dette for å unngå vedtaksformuleringer som skaper uklarhet i hvor mange flyktninger kommunen faktisk

2 kommer til å ta imot. Det må ikke fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å gjennomføre bosettingsarbeidet. Alle vedtak er bindende. Det er i dag om lag 4400 mennesker i asylmottak med lovlig oppholdstillatelse og som venter på å få flytte til kommune. 700 av disse er barn i familier. En betydelig andel av de voksne er ved bosettingstidspunktet enslige, men mange kan ha familie i hjemlandet, og kan få innvilget familiegjenforening på et senere tidspunkt. Fylkesmannen har i brev datert anmodet kommunene i Nordland om å vurdere alle muligheter for å bidra til bosetting av flyktinger. Saksutredning: For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunen som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Ved å gjøre et vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til Introduksjonsloven. Herøy kommunestyre vedtok å bosette 20 flyktninger i perioden Det skulle ikke bosettes enslige, mindreårige flyktninger. I perioden har kommunen tatt imot 20 flyktninger. Bosettingen tok lenger tid enn antatt grunnet bolig mangel. Alle som er bosatt, har flyktningstatus og det innebære at det den enkelte kan søke familiegjenforening. Det er UDI som behandler søknader om familiegjenforening og innvilger opphold. Kommunestyret vedtok og ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette 10 flyktninger i 2012 og 10 flyktninger i 2013 Introduksjonsprogrammet: Introduksjonsprogrammet er et fulltidsprogram som innholder språkopplæring og språkpraksisplass. Programmet skal kvalifisere den enkelte flyktning enten til arbeid eller til utdanning. Programmet er 2 år, men kan i særlige tilfeller utvides med et ekstra år. Den enkelte flyktning har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Deltakeren i programmet som er over 25 år mottar introduksjonslønn tilsvarende 2G ( dvs kr ,- pr. år). Inntekten er skattepliktig. Over en toårsperiode mottar de kr ,- som skal dekkes av integreringstilskuddet. Pr. juni 2013 var det 12 personer i introduksjonsprogrammet. Fram til programstart mottar den enkelte økonomisk sosialhjelp. Hovedtanken med introduksjonsloven er å styrke innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb. Arbeid er nøkkelen til deltakelse i samfunnet. Rapport fra voksenopplæringen: Herøy skole har i flere år tilbudt norskopplæring til flyktningene i kommunen. I tillegg har de ansvar for å gi norskopplæring til de som flytter til kommunen og som har rett til norskopplæring. Den faglige undervisningen har gått bra, men til tider har det vært knapt med ressurser. Det vi ser er at vi sliter rundt administrasjonen rundt tilbudet. Det har vært vanskelig å få kontinuitet rundt samarbeid med andre etater og administrasjonen både på skolen og andre etater har fått mange nye oppgaver de siste år.

3 Herøy skole gir i dag et skoletilbud som kun gjelder i skoleåret til grunnskolen. Dette skulle vært et helårstilbud, men lar seg ikke gjennomføre med de økonomiske rammer vi har i dag. Samtidig ser vi at det er store faglige utfordringer for bakgrunnen til hver enkelt er så ulik, noen har noe skolegang mens andre har ingenting. Ofte er det bare en lærer som skal ivareta elever med ulik skolebakgrunn. Dersom kommune skal ta imot flere flyktninger vil det være behov for ekstra ressurser i skole og voksenopplæringen. Det er vanskelig å si noe om hvilke behov før vi vet noe om hvem og hvor mange som får familiegjenforening. Vi har erfart at familiegjenforening kan gi store utfordringer i skole og barnehage og det krever ekstra ressurser. Rapport fra NAV: NAV Herøy har drevet bosetting av flyktninger siden høsten Det var politisk vedtak i Herøy kommune om at det skulle bosettes 20 flyktninger, det har blitt gjennomført. Videre er det gjennom familiegjenforening bosatt til sammen 8 barn og 2 ektefeller, i tillegg er det født et barn i Pr i dag har vi 23 flyktninger i kommunen som inkluderer de som er kommet hit med familiegjenforening. Det er 16 personer over 18 år hvorav 12 er på introduksjonsordningen. Det er 7 barn under 18 år som har plass i barnehage og skole. Pr har 7 flyktninger flyttet fra kommunen for videre arbeid og utdanning Det har vist seg etter hvert at det er mange utfordringer med å bosette flyktninger i en liten kommune som Herøy. Det er vanskelig å skaffe språk- og arbeidspraksis, som er helt nødvendig for å kunne gjennomføre introduksjon med gode resultater. Det er ikke enkelt å få arbeidslivet med i forhold til utplassering for språk- og arbeidspraksis. Dette kan skyldes at det kan være krevende for en arbeidsplass å ta inn personer som trenger oppfølging/ opplæring. Det krever ressurser på arbeidsplassen som følger opp disse, men det synes mange blir for belastende i en travel arbeidsdag. At det er krevende kan skyldes at flyktningene ofte ikke kan norsk godt nok og at enkelte av dem er nokså ressurssvake i forhold til arbeid og det kreves mye oppfølging i en eventuell arbeids-/språkpraksis. Det er også svært vanskelig å få innpass i det ordinære arbeidslivet. Herøy kommune har stor arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, de fleste av denne gruppen er ansatt i et bemanningsbyrå som skaffer arbeidere til Marine Harvest A/S. Disse viser seg å være veldig arbeidsvillige og i stille perioder med permitteringer tar de annet arbeid. Dette medfører at flyktningene i kommunen har problemer med å komme i posisjon på arbeidsmarkedet grunnet manglende utdanning og arbeidserfaring. Problemene blir vedvarende da de ikke får muligheten til å opparbeide seg arbeidserfaring. Dette resulterer videre i at flyktningene ikke blir selvforsørget etter endt introduksjonsprogram og blir dermed gående på kommunale stønader i NAV. Dette er lite tilfredsstillende for flyktningene som gjerne vil klare seg selv med egen inntekt med de muligheter som det gir. Videre er en utfordring i forhold til fritidsaktiviteter. På fritiden søker flyktningene til hverandre og det blir noe gruppering i forhold til hvilke land de kommer fra, dette gjelder også utover introduksjonsprogrammet. De barna som går i skole/barnehage har også lite kontakt med jevnaldrende på fritiden. Det er forsøkt å få de med på fritidsaktiviteter, men det er ikke like lett å få til. Erfaringen så langt viser at det er nødvendig med veldig tett oppfølging i forhold til tilrettelegging og veiledning i dagliglivet. Dette gjelder også utover introduksjonsprogrammet. Grunnet

4 manglende ressurser og kompetanse samt manglende erfaring med bosetting har nok ikke denne delen av jobben blitt godt nok ivaretatt. Rapport fra Helsetjenesten: Erfaringene så langt ved mottak av flyktninger og senere familiegjenforeninger for helsetjenesten. Dette er en gruppe som er en stor utfordring for helsetjenesten. Det er vanskelig å gi et kvalitativt godt tilbud først og fremst pga språkproblemer og det kreves oftest tolketjeneste. Dette fungerer ikke alltid optimalt og mange av flyktningene har i tillegg psykiske problemer. Det har vist seg vanskelig å bistå ved bearbeiding av traumer og psykisk sykdom før flyktningene behersker norsk. Det er også knyttet store utfordringer til behandling av smittsomme sykdommer eksempelvis tuberkulose som krever daglig oppfølgning av medisineringen fra hjemmesykepleien. Det går også en stor del ressurser til helseundersøkelser ved helsesøster og oppfølgning av familier. Vi merker at det er en økende arbeidsbelastning på helsetjenesten pga økning i folketallet, primært ikke norsk talende innvandrere. Boligsituasjon i kommune: Herøy kommune har hatt store utfordringer når det gjelder boliger, men det har bedret seg det siste året men vil allikevel ikke være nok for å ta imot 30 personer på 3 år. Det bygges nye boliger med relativt høye husleier som medfører at flere personer må dele bolig, og det igjen fører til store utfordringer når personer som deler bolig får familiegjenforening. Boligene som flyktningene skal leie bør ha en leiepris som de kan betale ved hjelp av introduksjonsstønaden og bostøtten. Arbeidsmuligheter: Kommunen har stor arbeidsinnvandring fra EU og EØS-land som i hovedsak har fått arbeid innenfor bemanningsbyråer som skaffer arbeid til kommunens største bedrift Marine Harvest. De tar også arbeid innenfor andre bransjer og startet egne bedrifter. Når det i perioder er lite arbeid registreres flere av disse som arbeidsledige på NAV. Når kommunen fattet vedtak om bosetting av flyktninger var det mangel på arbeidskraft i kommunen, men det har snudd i løpet av de siste årene grunnet arbeidsinnvandring fra EU og EØS land. Økonomi: Kommunen mottar integreringstilskudd for hver flyktning en tar imot. Sammen med tilskuddet til norskopplæring for voksne innvandrere skal dekke kommunen sine totale utgifter til bosetting, introduksjonsordning og integrering i bosettingsåret og fire år fremover. Integreringstilskuddet blir utbetalt over en 5 års periode og følger flyktningen, dersom de flytter følger tilskuddet med til neste kommune. Det er til enhver tid flyktningens bosettingskommune som får tilskuddet. For 2013 er integreringstilskuddet kr (voksne) fordelt over 5 år Følgende satser for integreringstilskudd i 2013 og hvordan det utbetales: Bosettingsår År -1 (2013) Sats kr voksne, barn, enslige voksne År -2 (2012) kr År-3 (2011) kr År -4 (2010) kr År-5 (2009) kr 70000

5 I tilegg får kommunen økt rammetilskudd for flyktningene som bosetter seg i kommune. Erfaring så langt viser at det er vanskelig for flyktningene å skaffe seg arbeid etter endt introduksjon og mange blir gående på kommunale stønadsordninger. Det medfører en økonomisk belastning for kommunen. Kommunens erfaring så langt er at de største utgiftene er de første årene med bosetting, etablering og introduksjon. Dersom flere velger å flytte til andre kommuner etter endt introduksjon følger tilskuddet med til den kommunen de flytter til. KS krav til integreringstilskudd for 2013 er kr over 5 år(som bygger på Beregningsutvalgets (TBUs) kartlegging) og kommunenes inntekter i Tilskuddet ligger dermed lavere pr person i 5 årskullet enn kommunens utgifter. Dette beskriver de som svært uheldig i en periode hvor det er et stort behov for at kommunene skal bosette langt flere enn tidligere år. Vurdering: Mottak av flyktninger er et komplisert arbeid og påvirkes av mange faktorer. Flyktingene sine forutsetninger før de kommer, tiltaksapparatet, arbeidsmarket, boligmarket og regelverk for støtteordninger osv. For den enkelte flyktning men og for kommunen er det viktig at de snarest mulig kommer ut i arbeid og blir selvforsørgende. Det gir de selvtillit og en bedre levestandard. For kommune og samfunnet blir de da bidragsytere istedenfor stønadsmottakere. I tillegg til at bosetting er en humanitær oppgave representerer flyktningene menneskelige ressurser som kan og bør bidra til dekke eksisterende behov for arbeidskraft i kommunen. Bosetting av det antallet flyktninger som allerede er vedtatt i kommunen er en utfordring. En økning av bosetting i henhold til anmodningen fra IMDi vil bli svært utfordrende sett i lys av manglende ressurser, kompetanse og manglende språk- og arbeidspraksis Det er også en realitet at flyktninger har utfordringer når det gjelder å skaffe seg faste jobber selv om næringslivet lokalt har behov for arbeidskraft. Utfordringene her ligger spesielt i forhold til krav til språk og formalkompetanse. Mange flyktninger som blir bosatt mangler eller kan ikke dokumentere den kompetansen de har fra hjemlandet. Det blir derfor krevende og tar lang tid å skaffe seg den etterspurte kompetansen. Det er flere flyktninger som ikke kan tenke seg å arbeide innenfor de arbeidsmulighetene som finnes i kommunen. I tillegg må de konkurrere med arbeidsinnvandrer om arbeidsplassene. Vår erfaring er at dagens personellressurser innen den kommunale tjenesten ikke er tilpasset det nivået for bosetting som er vedtatt. En økning av bosetting vil også fordre en økning av personellressursene som jobber innenfor området. En mer målrettet innsats for å løse utfordringene innenfor integrering og arbeid vil også kreve mer ressursbruk. I en liten kommune er det utfordringer å få kompetanse til slike stillinger. Det er behov for faglig bredde og kompetanse i tjenesten men det krever en viss størrelse på tjenesten, og kontinuitet i bosettingen. Det er vanskelig å få til i en liten kommune som bosetter relativt få flyktninger. Det blir lite erfaring i bosettingsarbeid og lite kompetanse. Flyktningkonsulenten er ofte alene om det arbeidet som er direkte rettet mot flyktinger. Å bosette i alt 10 flyktninger i år 2014, og videre 10 i 2015 og 2016 ville forutsette økt bemanning i flyktningtjenesten med ett års verk. Det utgjør ca kr i lønnsutgifter. I tillegg må

6 voksenopplæringen og skolen ha ekstra ressurser dersom kommunen skal ta imot 30 flyktninger over 3 år i tillegg til de som får familiegjenforening. Bosetting av flyktninger krever innsats fra mange ulike enheter i kommunen, og tjenestene må være koordinerte. Kommunen må ha på plass tilstrekkelige kommunale tjenester og kapasitet dersom kommunen skal ta imot flere flyktninger, men all erfaring viser imidlertid at kommunal tilrettelegging ikke er nok. Vi er derfor avhengig av at frivillige organisasjoner og alle kommunes innbyggere for øvrig trør til for at våre nye innbyggere skal finne seg til rette og trives her hos oss. De ulike tjenesteenhetene i kommune gir tilbakemelding om at det ikke er har ressurser og kompetanse for å øke mottak av flyktninger med 10 per år i perioden I tillegg til familiegjenforening. Dersom Herøy kommune skal håndtere bosetting av flyktninger på en forsvarlig og kvalitativ god måte, er det saksbehandlers vurdering at vi ikke har ressurser og kompetanse til å imøtekomme anmodningen fra IMDI om å bosette 10 flyktninger i 2014 og 10 flyktninger i 2015 og Vedlegg: Brev fra IMDi anmodning om bosetting av flyktninger Brev fra Fylkesmannen om bosetting av flyktninger

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektgruppe Marthe Abelsen Strømmen (leder) Stein Trygve Petersen (Stjørdal kommune) Dortea Østbyhaug (Tydal kommune) Torgunn

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor? Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor?

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Sammendrag, Prosjekt bolighjelp...4 1. Introduksjon...6 2. Introduksjon av prosjektdeltakere...7

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer