SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14"

Transkript

1 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Administrasjonens utredning: Vedlegg: Andre dokumenter (ikke vedlagt): Saksfremlegg til OKU-sak 10/13 og OKU-sak 15/13 Bakgrunn: I møte vedtok OKU (sak 10/13) at det skal innføres femdagers skoleuke for elevene på trinn fra høsten I etterkant av OKUs vedtak kom det fram et vesentlig forhold som verken rådmann eller høringsinstansene var oppmerksomme på i forkant av vedtaket. Det viste seg at skolene må endre på fag- og timefordelingen for å sikre at alle elevene får det timetallet de skal ha i hht læreplanen. Dette arbeidet krever nøyaktighet og involverer mellomtrinnet på Sentralskolen. Planleggingen og forberedelsene til gjennomføring av tiltaket ble mer omfattende enn først antatt. På bakgrunn av dette vedtok OKU i møte å utsette innføringen av femdagers skoleuke til høsten 2014 (sak 15/13). I forbindelse med innføringen av femdagers skoleuke for 1.-4.trinn, er det foreslått to alternative modeller til timetallsfordeling. Forslagene har ulike utfordringer med tanke på merkostnader til busskyss, samt at elever som allerede går på småskoletrinnet får avvik fra minstetimetallet, noe som må tas igjen før elevene starter på ungdomstrinnet. Saksopplysninger: Elevenes minstetimetall er bestemt gjennom forskrifter gitt av Kunnskapsdepartementet, og kommunen er pliktig til å gi elevene minst dette timetallet. Dette timetallet skal fordeles på minst 38 uker innenfor en periode på 45 sammenhengende uker. Normalt gir dette 190 skoledager. I rundskriv fra Udir står det: «Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på trinn og for elever på trinn som elevene har rett til. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, men står fritt til å tilby flere timer.» (Udir Kunnskapsløftet fag- og timefordeling og tilbudsstruktur)

2 Minstetimetallet for elevene på 1.-7.trinn er på 5234 timer. Opplæringa skal fordele seg over minimum 38 uker. Det vil si at elevene skal ha et tilbud om minimum 138 uketimer fordelt på 7 klassetrinn. Sørreisa kommune har undervisningsøkter på 45 minutter. Elevene skal da ha tilbud om minimum 183,6 uketimer á 45 min i løpet av 1.-7.trinn. Sørreisa kommune tilbyr pr. i dag et undervisningstimetall på 184 uketimer for elevene på 1.-7.trinn. Det er foreslått to alternative modeller til timetallsfordeling. Forslagene har ulike utfordringer med tanke på merkostnader til busskyss, samt at elever som allerede går på småskoletrinnet får avvik fra minstetimetallet, noe som må tas igjen før elevene starter på ungdomstrinnet. Alternativ 1: Timetallsfordeling: Antall undervisningstimer (á 45 min) 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Sum Med denne timetallsfordelingen skysses elevene på 1. og 2. trinn hjem ca. kl.12 to dager pr. uke. De tre andre ukedagene avslutter de skoledagene kl I forbindelse med omleggingen av skoleuken i Sørreisa, må det også gjøres endringer i skoleskyssen. Troms fylkeskommune er pliktig til å organisere skoleskyss til elevene ved skoledagens start og slutt Tilrettelegging av skoleskyssen Troms fylkeskommune har ansvaret for organisering av skyss av elever såvel i grunnskolen som i de videregående skoler. Kommunene ved skolesjefen bistår med tilretteleggelse av skyssopplegget for grunnskolen. (Troms fylkeskommunes skyssreglement) Med denne timetallsfordelingen avslutter elevene på 1. og 2. trinn skoledagen ca. kl.12 to dager pr. uke, og kl de tre andre ukedagene. Dette medfører at 1. og 2.trinn to dager pr uke må ha busskyss tidligere på dagen enn de andre elevene, såkalt midtskyss. Med midtskyss menes ekstra busskyss mellom skole og heim utenom skolens ordinære åpningstid Midtskyss I Samferdselsdepartementets rundskriv N-1/90 er midtskyss definert som; skyss mellom skule og heim midt på dagen og utanom vanleg tid for skulestart og slutt I henhold til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har ikke elever i grunnskolen rett til midtskyss slik dette er definert i rundskriv N-1/90. Retten til slik skyss fremgår ikke av lovens ordlyd eller forarbeider. Troms fylkeskommune organiserer ikke transport av skoleelever definert som midtskyss. (Troms fylkeskommunes skyssreglement) Troms fylkeskommune er pliktig til å organisere skoleskyss til elevene ved skoledagens start og slutt, men er ikke pliktig til å organisere midtskyss. Denne skyssen må Sørreisa kommune selv betale for. Cominor har anslått at dette vil koste kr ,- pr uke. Skoleåret strekker seg over 38 uker.

3 Kostnaden for midtskyss vil da bli kr ,- pr år. Denne prisen er inkludert billettkostnaden som kommunen normalt må betale pr. elev. Troms fylkeskommune åpner allikevel for å gjøre unntak fra bestemmelsene om ikke å organisere midtskyss dersom denne løsningen vil være rimeligere enn det ordinære skysstilbudet. Slike unntak vil bli behandlet fra sak til sak. Rådmannen mener at i denne saken vil alternativet med midtskyss bli billigere for Troms fylkeskommune enn alternativ 2, som i så tilfelle vil være det ordinære skysstilbudet. Det er derfor en mulighet for å få innvilget dispensasjon fra Troms fylkeskommunes skyssreglement, men dette er ikke avklart. Selv om Troms fylkeskommune organiserer den ordinære skoleskyssen, må Sørreisa kommune løse bussbillett for alle elevene som tar skolebuss. Ved innføringen av femdagers skoleuke for 1.-4.trinn vil antall bussreiser pr uke øke, og dermed også kommunens skysskostnad. Taksten for 2014 er kr 17,- for elever som bor i sone 1 og kr 25,- for sone 2. Ved innføringen av femdagers skoleuke, får elevene på 1. og 2.trinn utvidet skoleåret med 38 dager. 3. og 4.trinn får 19 ekstra skoledager. Dette gir en ekstra billettkostnad på ca. kr ,- pr skoleår for 1.-4.trinn. 5. og 6.trinn ved Sentralskolen har pr. i dag en fridag hver 3.torsdag. 7.trinn har fridag hver 6.torsdag. Dette for å få årstimetallet til å stemme. Ved innføring av femdagers uke vil disse fridagene opphøre, noe som gir Sentralskolen en ekstrakostnad til bussbilletter på ca. kr ,- pr. skoleår. Billettkostnadene er beregnet ut fra dagens elevtall. Ved denne timetallsfordelingen får mellomtrinnet redusert uketimetallet med 1 time (alle trinn får 28 timer pr. uke). Dette alternativet gir femdagers skoleuke for alle elevene i Sørreisa kommune, også elevene på mellomtrinnet. Rektorene påpeker at det vil være uheldig om elevene på 1.-4.trinn har femdagers skoleuke, for så å få regelmessige fridager på mellomtrinnet. Elevene som allerede går på småskolen får et begrenset etterslep i forhold til minstetimetallet. Elever født i 2004 vil få et etterslep på 29 min pr uke, noe som utgjør 18,4 timer (24,5 und.timer á 45 min). Elever født i 2005 vil få et etterslep på 29 min pr uke, noe som utgjør 18,4 timer (24,5 und.timer á 45 min). To årstrinn får hver 24,5 undervisningstimer for lite. Dette kan tas igjen med 49 ekstra undervisningstimer på Skøelv og Gottesjord skoler i løpet av våren 2014, evt. på Sentralskolen i løpet av 5.-7.trinn. Etterslepet må tas inn før elevene begynner på ungdomsskolen. Elevene i nåværende 5. og 6. trinn får et etterslep på 1 uketime hver, da timetallet for 7.klasse reduseres fra 29 til 28 uketimer. Det er to klasser pr. trinn. Man må derfor bruke til sammen 152 undervisningstimer for å gi elevene minstetimetallet. Dette tas inn ved at elevene får et halvt år med 30 uketimer undervisning. Ifølge rektor er det ingen praktiske problemer med å ta dette inn på Sentralskolen, forutsatt at de beholder dagens tildeling i overgangsperioden, dvs. de neste 2 årene.

4 Alternativ 2: Timetallsfordeling: Antall undervisningstimer (á 45 min) 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Sum Alle elevene på småskolen har like mange uketimer. En uketime blir flyttet fra 7.trinn til trinn slik at det totale timetallet blir 184 uketimer for barnetrinnet. Bussene må kjøre til ulike tidspunkt fra Gottesjord/Skøelv skoler og Sentralskolen. Ifølge Troms fylkestrafikk må bussene kjøre senest kl fra Gottesjord/Skøelv skoler for å rekke tilbake til Sentralskolen til riktig tid. Ved innføringen av femdagers skoleuke, får elevene på 1. og 2.trinn utvidet skoleåret med 38 dager. 3. og 4.trinn får 19 ekstra skoledager. Dette gir en ekstra billettkostnad på ca. kr ,- for trinn. 7.trinn har pr i dag fridag hver 6.torsdag. Dette for å få årstimetallet til å stemme. Ved innføring av 5-dagers uke vil 7.trinn ha fridag hver 3.uke for å få årstimetallet til å stemme. Sentralskolen får da en besparelse på bussbilletter på ca. kr 6000,- pr skoleår. Billettkostnaden er beregnet ut fra dagens elevtall. Denne timetallsfordelingen gir et relativt stort etterslep i forhold til minstetimetallet for de elevene som er født i 2004, 2005, 2006 og Elever født i 2004 vil få et etterslep på 18,4 timer (24,5 und.timer á 45 min). Elever født i 2005 (gjelder Gottesjord) vil få et etterslep på 75,4 timer (100,5 und.timer á 45 min). Elever født i 2006 (gjelder Skøelv) vil få et etterslep på 103,9 timer (138,5 und.timer á 45 min). Elever født i 2007 vil få et etterslep på 46,9 timer (62,5 und.timer á 45 min). Etterslepet kan tas inn i løpet av 5.-7.trinn. På Sentralskolen er det 2 klasser pr. årstrinn. For å dekke inn minstetimetallet for elevene født i , må det brukes 652 lærertimer. Dette utgjør ca. 0,67 årsverk. Den gjennomsnittlige kostnaden pr lærerårsverk i Sørreisa kommune er p.t. kr ,- Beregnet kostnad for å dekke inn minstetimetallet til elevene født er på ca. kr ,-. Elevene i nåværende 5. og 6. trinn får et etterslep på til sammen 152 undervisningstimer, da timetallet for 7.klasse reduseres fra 29 til 28 uketimer. Dette tas inn ved at elevene får et halvt år med 30 uketimer undervisning. Ifølge rektor er det ingen praktiske problemer med å ta dette inn på Sentralskolen, forutsatt at de beholder dagens tildeling i overgangsperioden, dvs. de neste 2 årene.

5 Vurdering: De ulike forslagene til timetallsfordeling har alle fordeler og ulemper avhengig av hvilket perspektiv og ståsted som velges. I saksfremstillingen til OKUs sak 10/13 ble det gjort en vurdering rundt en rekke perspektiver. Vurderingen inneholdt følgende momenter: særskilte grunner (skolevei, skolebygningene), kontinuitet i (lese)opplæringen, andre pedagogiske forhold, skolens behov, barnets og familiens behov, økonomi og praktiske forhold knyttet til skoleskyss og SFO. Vurderingene fra saksfremlegget til sak 10/13 ligger fremdeles til grunn. I tillegg vil en i den følgende utredningen av timetallsfordelingen vurdere saken ut fra følgende perspektiver: pedagogiske forhold skolens behov økonomi praktiske forhold knyttet til skoleskyss En vil bare vurdere vesentlige forhold som ikke var tilstrekkelig belyst i saksfremlegget til sak 10/13. Pedagogiske forhold I arbeidet med å finne gode løsninger for innføringen av femdagers skoleuke, påpekte rektorene at det er viktig med en naturlig progresjon i elevenes faglige innhold og omfang gjennom grunnskoleløpet. Etter hvert som elevene blir eldre, øker naturligvis mengden og det faglige nivået på innholdet i undervisningen. Rektorene ytret et sterkt ønske om å finne en løsning som gir de yngste elevene færrest uketimer, for så å øke timetallet gradvis gjennom grunnskoleløpet i takt med undervisningens innhold og omfang. Alternativ 1 gir elevene en naturlig progresjon både i faglig innhold og omfang når de yngste elevene har 23- og de eldste har 28 uketimer. Bare alternativ 1 gir femdagers skoleuke for alle elevene i Sørreisa kommune. Med alternativ 2 vil elevene på 5.-7-trinn ha en fridag hver 3.uke. Dersom en velger alternativ 2 avsluttes skoledagen ca. kl , da bussavgangen må være senest kl Dette vil gi elevene en skoledag med mye undervisning og kortere pause/utetid for elevene. Rektorene mener det er ugunstig at elever på 1.trinn har like lange dager som elever på 4.trinn. Det er viktig med en naturlig progresjon i elevenes faglige innhold og omfang gjennom grunnskoleløpet. Det får ikke elevene gjennom dette alternativet. Skolens behov Begge alternativene gir alle elevene på mellomtrinnet samme uketimetall, noe som gjør organiseringen av timeplanen og lærernes arbeidsplaner enklere enn med dagens skjevfordeling av timer. En lærer på barnetrinnet skal undervise 26 undersiningstimer á 45 min på et årsverk. Dersom en velger alternativ 2, har alle elevene undervisning samtidig. Dette gjør at det kan være utfordrende å få utnyttet lærernes leseplikt på en hensiktsmessig måte. I følge rektorene vil det derfor, ved valg av alternativ 1, være enklere å disponere lærernes arbeidstid på en hensiktsmessig måte da lærerne kan undervise på flere trinn for å fylle opp leseplikten.

6 Økonomi Begge de alternative modellene gir økte kostnader til busskyss, men i ulikt omfang. I tillegg vil begge alternativene føre til et behov for flere undervisningstimer i en overgangsperiode. Dette for å gi elevene som allerede går på småskolen riktig undervisningstimetall. Rektorene har påpekt at skolenes budsjetter er stramme, og at det derfor ikke er rom for å dekke inn den økte kostnaden som innføringen av femdagers skoleuke vil medføre over eksisterende budsjett. De økte utgiftene er beregnet ut fra dagens elevtall og vil fordele seg slik: Økt kostnad til billetter Midtskyss, drift Dekke inn minstetimetall, 1.-4 trinn Dekke inn minstetimetall trinn Alternativ 1 Alternativ 2 Fast kostnad , ,- Fast kostnad ,- - Engangskostnad , ,- Engangskostnad , ,- Praktisk forhold knyttet til skoleskyss Troms Fylkestrafikk opplyser at det er fullt mulig å skysse elevene fra Skøelv og Gottesjord skoler heim når skolen er ferdig gitt at skoleslutt ikke blir seinere enn kl. 13 som foreslått i alternativ 2. Det samme gjelder dersom noen klassetrinn avslutter skoledagen ca. kl. 12 som i alternativ 1. Det vil ikke være nødvendig med tilsyn mellom skoletidens slutt og skoleskyssen. Kommunen betaler billett per elev per strekning, og kostnaden er den samme uavhengig av skoletidens slutt. Det vil allikevel være en økt kostnad forbundet med at elevene går flere dager på skolen, og dermed også løser billett oftere en i dag. Denne kostnaden er beregnet tidligere i saksfremlegget. Konklusjon Dersom en bare skal vektlegge pedagogiske og praktiske hensyn, mener rådmannen at alternativ 1 vil være den beste modellen. Elevene får da en naturlig progresjon både i faglig innhold og omfang, da de yngste elevene har 23- og de eldste har 28 uketimer. Elevene får også bedre tid til pauser og utetid enn med det andre alternativet. Av praktiske hensyn som taler for alternativ 1 kan det trekkes frem at det er enklere å utnytte lærernes årsverk enn med alternativ 2, hvor det bare er mulig å undervise 25 uketimer av en leseplikt på 26 timer pr uke. Alternativ 1 er det eneste alternativet som gir femdagers uke for alle elevene i Sørreisa kommune.

7 Dersom man skal vektlegge økonomi, vil alternativ 2 være det billigste. De faste driftskostnadene til skyss er betydelig lavere enn alternativ 1.

8 Tilleggsopplysninger til kommunestyret: I etterkant av behandlingen av saken i OKU, er det kommet en avklaring på vår søknad om dispensasjon fra Troms fylkeskommunes skyssreglement om organisering av midtskyss. Svaret fra fylkeskommunen er at de ikke oppretter midtskyssordninger fordi dette ikke faller inn under fylkeskommunens skyss ansvar. Det betyr at Sørreisa kommune selv må dekke kostnadene til midtskyss. Kostnadene ved innføring av femdagers skoleuke vil da bli som forespeilet i saksfremlegget ovenfor. Dersom kommunestyret finner det for kostbart å innføre femdagers skoleuke jf. saksfremlegg til OKU, anbefaler rådmannen likevel at det gjøres noen justeringer i timetallfordelingen for Sørreisa kommune. Pr i dag har Gottesjord og Skøelv skole ulik fag- og timetallsfordeling, noe som er uheldig. Ved arbeidet med innføringen av femdagers skoleuke har det vært utfordrende å finne gode løsninger pga. at elevene på småskolene vil få ulikt undervisningstimetall ved overgangen til femdagers skoleuke. I møte (sak 53/12) vedtok kommunestyret at den fremtidige skolestrukturen i Sørreisa kommune skal være en 1-10 skole i sentrum. Dersom det vedtas en felles timetallsfordeling for kommunen, vil en unngå disse utfordringene i forbindelse med sammenslåingen til en skole når den tid kommer. Rådmannen har følgende alternativt forslag til timetallfordeling for Sørreisa kommune: Antall undervisningstimer (á 45 min) 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Sum Denne timetallsfordelingen avviker fra OKUs vedtak (sak 10/13) om at alle elevene på 1.-4.trinn skal ha femdagers skoleuke. Elevene på 1. og 2. trinn får firedagers skoleuke, mens elevene på 3. og 4. trinn få femdagers skoleuke. 5. og 6. trinn får fri en dag hver tredje uke slik som i dag. Elevene på 7.trinn får full skoledag alle dagene i uka. Ingen årskull får for få timer i forhold til minstetimetallet. Elever født 2004 og 2005 vil få 1 uketime mer undervisning enn minstetimetallet, mens elever født 2006 får 1,75 uketimer mer undervisning enn minstetimetallet. Med denne timetallfordelingen kan man benytte seg av eksisterende bussruter. Det vil påløpe økte utgifter til bussbillett for en ekstra skoledag for 3. og 4.trinn. Bussbilletten koster kr 17,- eller kr 25,- pr tur, avhengig av hvilken sone barnet bor i. Ved å utvide skoleuken til 5 dager for 3.-4.trinn får elevene en ekstra skoledag hver annen uke, dvs. 19 ekstra skoledager i løpet av skoleåret. Den samlede merkostnaden for bussbillett vil da bli på ca. kr ,-. 7.trinn har pr i dag fridag hver 6.torsdag. Dette for å få årstimetallet til å stemme. Ved innføring av femdagers skoleuke vil Sørreisa sentralskole få en merkostnad til bussbilletter på ca. kr 6000,- pr skoleår, da 7.trinn får femdagers skoleuke. Billettkostnaden er beregnet ut fra dagens elevtall.

9 Økonomi Ekstrakostnad til bussbilletter vil være på ca. kr ,- og vil kunne dekkes innenfor tildelt ramme. Alle elevene vil, også i overgangsperioden, få oppfylt minstetimetallet. Det vil derfor ikke være noen ekstrakostnader knyttet til å ta igjen noe etterslep i forhold til minstetimetallet. Elever født 2004 og 2005, vil få 1 uketime mer undervisning enn minstetimetallet, mens elever født 2006 får 1,75 timer mer undervisning enn minstetimetallet. Vedlegg: E-post med svar fra Troms fylkeskommune datert Rådmannens tilråding:...sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA Behandlinger: Innstilling: (Ordførerens / ev. leders innstilling) :::Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA :::Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2 Organisering av skoledager 1. 4. klasse Innstilling: Kvænangen kommune går tilbake til hele skoledager for 1. til og med 4. trinn fra skoleåret 2015/16. All SFO i skoletiden

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11" ' L

Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11 ' L E E Dokldl 14003292 (14/477-1) HøRlNcssRuNDEl FORBINDELSE MEDOVERGANG TILFEMDAGERS Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11" ' L DØNNA KOMMUNE, Solfjellsjøen, 8820 Dønna Danna 29.04.14

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7 DELEGASJONSSAKER Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering. Saken

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 04.12.08 141/08 Høring

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2014/748-1 Arkiv: B06 Saksbeh: Odd Harald Jakobsen Dato: 16.05.2014 Drøftingssak: Fleksibel skoleferie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/14 Komité for barnehage, skole

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann 27.10.2016 FE - 150, FA - X06 16/3121 Saksnr Utvalg Type Dato 026/16 Levekårsutvalget PS 08.11.2016 Utredning av bestilling til budsjettarbeid

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK. Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK. Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16 INNHOLD: Side: 1 Lovhjemmel 4 2 Rett til skoleskyss 4 2.1. Hvem skyssordningen omfatter

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Hamar, 02.01.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/55-1 Ark Saksbeh. Ingrid Juul Andersen Tlf. 91 19 75 16 HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE PÅ

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato 29.05.12 Referanse Vår saksbehandler Bjørn H. Henriksen Unntatt offentlighet.: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Fag- og timefordeling, leksehjelp og fysisk aktivitet skoleåret 2017/2018

Fag- og timefordeling, leksehjelp og fysisk aktivitet skoleåret 2017/2018 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 27/2017 Dato: 31. juli 2017 Saksnr.: 201700010-27 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til alle kommunale grunnskoler

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN VEDRØRENDE LEKSEHJELP, RETT TIL GRUNN- OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

Svømmeundervisning i grunnskolen

Svømmeundervisning i grunnskolen 1 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.03.2012 16125/2012 2011/4063 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/22 Komitè for levekår 03.05.2012 12/69 Bystyret 24.05.2012 Svømmeundervisning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.07.2006 Ref. nr.: 06/9622 Saksbehandler: Ingrid Enoksen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 11/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268

Saksframlegg. Trondheim kommune. SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268 Saksframlegg SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268 Forslag til innstilling: 1. Skolene i Trondheim skal ha en skoledag som gir god tid til undervisning, skolemåltid, fysisk

Detaljer

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV ArkivsakID.: 13/3967 Arkivkode: FA-A30, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 019/13 Oppvekstkomiteen 04.09.2013 018/13 Idrett- og kulturkomiteen 04.09.2013 069/13 Formannskapet 11.09.2013 HØRING -

Detaljer

Alternativ 1: Beholde dagens struktur for 1.-7 trinn. Utvidelse med en skoletime pr. uke for trinn. Ekstra heimkjøring en dag pr.

Alternativ 1: Beholde dagens struktur for 1.-7 trinn. Utvidelse med en skoletime pr. uke for trinn. Ekstra heimkjøring en dag pr. Alternativ 1: Beholde dagens struktur for 1.-7 trinn. Utvidelse med en skoletime pr. uke for 8.-10.trinn. Ekstra heimkjøring en dag pr. uke Pålagt økt undervisning for 8.- 10. Trinn. En ekstra heimkjøring

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.2011 072/11 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A20 : Arkivsaknr.:

Detaljer

P E R MI S J O N S R E G L E M E N T

P E R MI S J O N S R E G L E M E N T P E R MI S J O N S R E G L E M E N T for grunnskole eleve ne i Rissa kommune Permisjons reglementet er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 4.6.2015. Permisjonsreglementet er forankret i opplæringsloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-8005/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Vurdering av framtidig skolestruktur i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA

RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 25.2.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Innledning... 3 1.1 Formål og lovhjemler... 3 1.2 Ansvaret

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

Formannskap

Formannskap LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Bjørn Henriksen Møtedato Formannskap 15.05.14 Saknr. Tittel: Saknr. Tittel: 38/14 Rammetimetallstildeling - skoleåret 2014/2015.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhust, Kjøpsvik : 06.07.2017 Tid: 10:00-15:45 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 23. april 2015 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 Nytt rundskriv - NB! Rundskriv Q-20/2015 erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012. Rundskrivet har samme tittel, men

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Oppvekst her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 Skolerute for Vikna kommune 2012-2013

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 745/15 B30 &00 14/6292-2/TEPE ALTA 13.01.2015

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 745/15 B30 &00 14/6292-2/TEPE ALTA 13.01.2015 Oppvekst og kultur adresseliste NO- Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 745/15 B30 &00 14/6292-2/TEPE ALTA 13.01.2015 HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM INNSKRIVING TIL SKOLE Saksopplysninger/

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Møtedato: 06.12.2011 Tid: 15.00 Møtested: Askim rådhus, 1 etasje, møterom bystyresalen

Møtedato: 06.12.2011 Tid: 15.00 Møtested: Askim rådhus, 1 etasje, møterom bystyresalen ASKIM KOMMUNE MØTEINNKALLING RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 06.12.2011 Tid: 15.00 Møtested: Askim rådhus, 1 etasje, møterom bystyresalen Forfall skal meldes til politisk sekretariat ved Veronika Årsandøy,

Detaljer

Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder

Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014 og endring 15.01.2015 Innhold 1. GENERELT... 2 1.1 Rett til skoleskyss... 2 1.2 Voksne

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Oppsummering av skolenes evalueringer

Oppsummering av skolenes evalueringer Oppsummering av skolenes evalueringer Organisering av leksehjelp inneværende skoleår: Vuku: Tilbud til alle elever fra 2. 4. trinn. 2 + 3 har tilbud to timer i uka, 4. trinn en (mht skyss). 20 elever.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 5 6 Utvalg: Møtested: Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Første del av møtet blir Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG OM Å ENDRE REGLENE OM KRAV OM RELEVANT KOMPETANSE I UNDERVISNINGEN â INNSTILLING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I NORDLAND.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I NORDLAND. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I NORDLAND. Innhold KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I NORDLAND... 5 1.1 Definisjoner... 5 1.1.1 Skoleskyss... 5 1.1.2 Skole...

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag Skyssreglement for elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag 1. GENERELT I henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa ( opplæringslova) og lov om frittståande skolar (friskolelova), er fylkeskommunen

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 02.04.2008 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Trude Halvorsen Arkiv: B12 &00 14/1503-3 Dato: 04.06.2014

Saksframlegg. Saksb: Trude Halvorsen Arkiv: B12 &00 14/1503-3 Dato: 04.06.2014 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Trude Halvorsen Arkiv: B12 &00 14/1503-3 Dato: 04.06.2014 ENDRINGER AV RETNINGSLINJER FOR SKOLEBYTTE Vedlegg: 1.Gjeldende retningslinjer for skolebytte i Lillehammerskolen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre. Ny vurdering av vedtaket må tas, hvis følgende forutsetninger endres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre. Ny vurdering av vedtaket må tas, hvis følgende forutsetninger endres: Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/2043-6 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Revidering av vedtak om skoleskyss for elever med kortere skolevei enn 4 kilometer Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss Grunnskolene i Østfold

Retningslinjer for skoleskyss Grunnskolene i Østfold Retningslinjer for skoleskyss Grunnskolene i Østfold Første gang vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005, revidert 17. og 18. juni 2009. Rettelser og tillegg: 25. juni og 17. november 2010

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Ordensreglementet for Tysværskolen og for Frakkagjerd ungdomsskole Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tysvær kommune Hjemmel 1.

Ordensreglementet for Tysværskolen og for Frakkagjerd ungdomsskole Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tysvær kommune Hjemmel 1. Referat fra SU-møte Dato: 9. juni 2015 Sted: Frakkagjerd ungdomsskole Følgende møtte: Karin Bjerg Lie FAU Elin Seldal Rinden FAU Harald Heien ATV (tilsattes representant) Synnøve Lindanger Politisk representant

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

04.09.2002 KSOppland/Hedmark. «Utviklingstrekk i skoleskyssen» n xt-f' J', F z if? f / av f f-øoo/w

04.09.2002 KSOppland/Hedmark. «Utviklingstrekk i skoleskyssen» n xt-f' J', F z if? f / av f f-øoo/w 4.9.22 KSOppland/Hedmark. «Utviklingstrekk i skoleskyssen» n xt-f' J', F z if? f / av f f-øoo/w NOTAT Oppland fylkeskommune Samferdselsseksjonen 4.9.2 Utviklingstrekk i skoleskyssen, ny skolehverdag nye

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN Steigen kommune Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 07.05.2008 Tid: Kl. 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Innhold og organisering av 5-dagers skoleuke RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Innhold og organisering av 5-dagers skoleuke RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/2 15.04.2013 Arbeidsmiljøutvalet 13/6 15.04.2013 Administrasjonsutvalet 13/4 15.04.2013 Ungdomsrådet 13/13 15.04.2013 Formannskapet 13/39 25.04.2013

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA N 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Administrasjon... 3 2.1 Lovgrunnlag... 3 2.2 Definisjon og formål... 3 2.3 Styring og ledelse...

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale Til Lokallag i FHF og NKF Rundskriv L 06-2016 Oslo, 14. mars 2016 Til lokallagene i FHF og NKF Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale På tillitsvalgtkonferansen FHF og NKF arrangerte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Pengegaloppen, Åmot kulturhus. Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 08:30 12:30

Møteinnkalling. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Pengegaloppen, Åmot kulturhus. Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 08:30 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 08:30 12:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Pengegaloppen, Åmot kulturhus Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 04.05.2010 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/10 10/114 ENDRING AV STATUTTENE FOR FOLLDAL KOMMUNES

Detaljer

Arbeidsplaner. Døme på informasjonsopplegg frå Utdanningsforbundet v/asbjørn Karlsen

Arbeidsplaner. Døme på informasjonsopplegg frå Utdanningsforbundet v/asbjørn Karlsen Arbeidsplaner Døme på informasjonsopplegg frå Utdanningsforbundet v/asbjørn Karlsen 20 år med krangel om lærers arbeidstid Andre halvdel 1980 tallet UFA I og II 1993 Hernes avtalen med 190 timers ramme

Detaljer