Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering. Prosjektet baserer seg på lokalt engasjement og innsats fra frivillige som drivkraft for positiv utvikling. Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kommuner gjennom nettverket for frivilligsentraler og gjennom frivillige organisasjoners arbeid i andre kommuner. Prosjektbeskrivelse Inderøy er en kommune som har slitt med stagnasjon i befolkningsveksten. 01.januar 2012 ble kommunen slått sammen med Mosvik, som har hatt negativ utvikling i innbyggertallet. Begge kommuner har hatt problemer med å få unge voksne til å etablere seg i kommunen. Kommunen gjennomførte en vellykket kommunesammenslåing med Mosvik i 2012, men selv om prosessen gikk svært bra, er en kommunesammenslåing mye mer enn de politiske og administrative prosessene. Vi ser at det er behov for et felles engasjement, bygging av felles identitet og et tettere samarbeid mellom de ulike bygdene og kommunesenteret Straumen. Dette bør skje gjennom et felles bolyst prosjekt, hvor ildsjeler, frivillige organisasjoner og innbyggerne føler eierskap. Frivillig Inderøy ønsker derfor å sette i gang et prosjekt hvor innbyggerne selv tar ansvar for å bidra til en positiv utvikling i den nye kommunen. Prosjektet består av 3 delprosjekt. Prosjekt I: Omdømmebygging. Prosjekt II: "å gjøre det gode bedre" Prosjekt III: Inkludering og mangfold Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Frivillig Inderøy SA Vibeke Arntzen (daglig leder) Sundfærvn Inderøy Frivillig Inderøy Sundfærvn. 4 Prosjektleder Vibeke Arntzen (daglig leder) Frivillig Inderøy Sundfærvn. 4 Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Nord-Trøndelag Fylkeskommune, tilskudd kr ,- til livskvalitetprosjekt for eldre i Inderøy

2 Sentralen mottar vanlig driftsstøtte for frivilligsentraler fra Kulturdepartementet med lokal finansieringsandel støttet av Inderøy Kommune. Sentralen eies av lokale frivillige lag/foreninger i et samvirke. Spesifikasjon Bakgrunn Kommunene Inderøy og Mosvik slo seg sammen Både Inderøy og Mosvik hadde da slitt med negativ utvikling eller stagnasjon i befolkningsveksten. Prosessen med å danne den nye kommunen 1756 Inderøy har vært vellykket og er et forbilde for andre kommuner. Kommunen har etter sammenslåingen ca innbyggere Inderøy består nå av 5 bygder: Kjerknesvågen, Røra, Sandvollan, Sakshaug og Utøy samt Mosvik og kommunesenteret Straumen. Røra og Sandvollan var tidligere egne kommuner som ble innlemmet i Inderøy i Selv om prosessen med å danne en ny kommune, 1756 Inderøy, har gått bra, ser vi at det er behov for et felles engasjement, bygging av felles identitet og et tettere samarbeid mellom de ulike bygdene og kommunesenteret Straumen. Dette bør skje gjennom et felles bolyst-prosjekt, hvor ildsjeler, frivillige organisasjoner og innbyggerne føler eierskap. Frivillig Inderøy ønsker derfor å sette i gang et prosjekt hvor innbyggerne selv tar ansvar for å bidra til en positiv utvikling i den nye kommunen. Prosjektmål Inderøy skal innen 2020 bli en attraktiv og velkjent kommune som forbindes med Best i lag, der fellesskapet gror og det er godt å bo, leve og arbeide. Det er et mål å videreutvikle Inderøy slik at man oppnår:? Et positivt og sterkt omdømme? Økt stolthet, engasjement og felles identitet for innbyggerne? Økt deltakelse i lokalsamfunnet? Økt tilflytting? Redusere fraflytting? Nyetablering/tilflytting av bedrifter Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering. Prosjektet baserer seg på lokalt engasjement og innsats fra frivillige som drivkraft for positiv utvikling. Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kommuner gjennom nettverket for frivilligsentraler og gjennom frivillige organisasjoners arbeid i andre kommuner. Forankring Prosjektet er forankret i den lokale frivilligheten gjennom samarbeidet i samvirket Frivillig Inderøy. Sentralen eies av lokale lag/foreninger og samarbeider bredt med en mengde ulike organisasjoner i lokalsamfunnet. Sentralen arbeider med frivillighet i alle kommunens grender. Prosjektet er forankret i Inderøy kommune gjennom kommunens (formannskapets) tilslutning til bolyst-søknaden, kommunens samfunnsutviklingsprosjekt "Inderøy 2020" hvor Frivillig Inderøy - 2 -

3 representerer frivilligheten, samt kommunens klare visjon om samarbeid; "Best i lag" Se vedlagt prosjektplan og kommunens bekreftelse på tilslutning vedlagt. Prosjektorganisering Frivillig Inderøy er eier av bolyst-prosjektet som støttes av Inderøy kommune. Frivillig Inderøy vil drive prosjektet med en 100% stilling som prosjektleder. Drift av prosjektet skjer i tillegg til sentralens daglige drift og de allerede etablerte aktivitetene som sentralen driver. Styret i Frivillig Inderøy er prosjektets styringsgruppe. Evaluering av prosjektet gjennomføres av styringsgruppa i samarbeid med Inderøy kommune. Delprosjekt og tiltak gjennomføres av arbeidsgrupper/samarbeidsgrupper som har felles mål eller interesser for gjennomføring og utvikling av tiltakene. Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere vil blant annet være; frivillige lag/foreninger, ildsjeler, ungdom i Inderøy, Flyndra Vekst v/ungdomskafeen Inderøy Videregående skole, Sund folkehøgskole. I tillegg vil et tett samarbeid med Inderøy kommune v/flyktningetjenesten, NAV, kulturenheten, SLT-koordinator og hjelpeapparatet i kommunen være viktig for prosjektets suksess. Aktiviteter Prosjektet har tre prosjektområder/delprosjekt: - Omdømmebygging Inderøy - Å gjøre det gode bedre - Inkludering og mangfold Til hvert delprosjekt følger en rekke aktiviteter. Vi viser til vedlagt prosjektplan for mer informasjon om hvert enkelt delprosjekt og de aktiviteter som skal gjennomføres. Målgrupper Målgruppene for hovedprosjekter er sammensatt, men kan oppsummeres som: - Potensielle tilflyttere og besøkende - Egne innbyggere Innenfor målgruppa «Egne innbyggere» satser prosjektet spesielt på: 1. barn og unge 2. unge borteboere på hybel (Inderøy videregående skole) 3. Deltakere i introduksjonsprogrammet bosatt i kommunen 4. Innvandrere 5. Nye innbyggere Resultat Omdømmebygging: - Skape min. 20 positive artikler/oppslag om Inderøy i lokale og nasjonale medier årlig. - Opprette en stor fotosamling med inderøybilder på internett. - synliggjøre ildsjelene i lokalsamfunnet - involvere flere i lokalsamfunnet og få flere inderøyninger, hytteeiere og turister til å delta på aktiviteter og arrangement. "Å gjøre det gode bedre": Gjennomføre min. ett vertsskapskurs hvert år, - tilby årlige kurs i arrangementsutvikling - Initiere minst 3 nye samarbeidsprosjekt i året og forankre disse i frivilligheten. Inkludering og mangfold: - Bidra til inkludering av innvandrere/tilflyttere i lokal lag/foreninger (fast arbeidsrutine, individuell oppfølging) - Bidra til å - 3 -

4 styrke mulighetene for at innvandrere bosatt i kommunen kommer ut i jobb og deltar aktivt i lokalsamfunnet. Se prosjektplan for flere resultater under hvert delprosjekt. Effekter Delprosjekt Omdømmebygging: Skal øke tilbakeflytting og tilflytting til Inderøy - Få flere innbyggere og besøkende (hytteeiere, turister) til å delta på arrangement og aktiviteter - Styrke felles identitet og samholdet i lokalsamfunnet. Delprosjekt "Å gjøre det gode bedre": styrket deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet, økt rekruttering til lokal frivillighet, bedre ledelse av frivillige organisasjoner, utvikle lønnsomme arrangement med utviklingspotensial, skape sterkere felles identitet og samarbeidsvilje. Delprosjekt "Inkludering og mangfold" - Hindre fraflytting bidra til at innvandrere fortsatt vil bo i Inderøy etter endt introduksjonsprogram. Bidra til et tolerant og mangfoldig lokalsamfunn. Styrke innvandrere og innflytteres muligheter for å skaffe seg et sosialt nettverk. Styrke innvandrere og ungdommers muligheter i arbeidsmarkedet. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Prosjektet er 3-årig fra Dette fordi engasjement gjennom bred mobilisering i lokalbefolkningen krever tid og ressurser. Endring og utvikling gjennom frivillighet er prosesser som skjer over tid. Samtidig vil styrking av lokalt engasjement, fellesskapsfølelse og samhold kunne gi positiv utvikling langt ut over de resultater og effekter som prosjektplanen beskriver. Prosjektperioden brukes til å opprette samarbeid og forankre tiltak/arbeidsrutiner. Disse kan videreføres etter prosjektperioden med svært lave kostnader i forhold til de resultat og effekter de vil føre med seg. Prosjektet vil ha tre delprosjekt som starter opp våren 2013 og som vil gå parallelt. Ut fra prosjektets organisering gjennom frivillig innsats og engasjement, vil det være viktig å gi noe handlingsrom i forhold til når de ulike tiltakene gjennomføres. De ulike arbeidsgruppene skal derfor selv lage tidsplaner med milepæler for sine tiltak i prosjektet. Se forøvrig "Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler" i vedlagt prosjektplan. Kostnadsplan Tittel SUM Inderøy kommune arbeidsinnsats Kostnader for lag/foreninger Inderøy (inkl. frivil Kostnader møter/aktiviteter/tiltak Markedsføring av arr/tiltak Prosjektleder 100% stilling

5 Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Dekning kostnader fra lag/foreninger og frivillige Frivillig Inderøy Inderøy kommune arbeidsinnsats Inderøy kommune tilskudd Kommunal- og regionaldepartementet Sum finansiering Geografi 1729-Inderøy Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Finansieringsplan_kostnader_Bolystprosjekt2013_2015.pdf InderoyKommune_tilslutning_bolystsoknad.pdf Prosjektplan_Inderøy_bestilag2013_2015.pdf

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Integrerende arbeidsliv Kort beskrivelse For å øke bosatte flyktningers trivsel og reelle mulighet for å få jobb

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0013 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Adresse Sauda - Mennesker til muligheter i Sauda!

Søknadsnr. 2013-0013 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Adresse Sauda - Mennesker til muligheter i Sauda! Søknad Søknadsnr. 2013-0013 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Adresse Sauda - Mennesker til muligheter i Sauda! Kort beskrivelse FORMÅLET MED ADRESSE SAUDA ER Å REKRUTTERE

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0052 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kirkegata - internasjonal møteplass og kunstnerkvartal

Søknadsnr. 2013-0052 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kirkegata - internasjonal møteplass og kunstnerkvartal Søknad Søknadsnr. 2013-0052 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kirkegata - internasjonal møteplass og kunstnerkvartal Kort beskrivelse Kragerø; attraktiv som helårlig bostedskommune

Detaljer

II Sak nr.: I FORMANNSKA

II Sak nr.: I FORMANNSKA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 12/8IlO I Arkiv sakid.: 10/490 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: I FORMANNSKA I I Saksbehandler: Gudr Hai:úilinsdottir. I Dato: BOL YST -

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0210 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Verdiskapingsprogram lokale/regionale parker 2013 Prosjektnavn Tjøtta-Alstahaug landskapspark (hovedprosjekt 2014-2015) Kort beskrivelse

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Søknad Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Kort beskrivelse I den nationale satsningen

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Prosjektnavn inkluderende arbeids MØY- Kvinnebedrifter

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER SAK 20/15 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER Saksopplysning Det er motteke søknad frå på kr. 300.000 for 2015. Aktivitetane til Hallingdal etablerersenter etablerarrettleiing og kursing som ein forlenga

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

Prosjektrapport. "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune

Prosjektrapport. Aktive Bo- og nærmiljer Fauske kommune Prosjektrapport "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune Juni 2012 0 Fauske kommune Innhold Bakgrunn for prosjektet 2 Prosjektbeskrivelse 2 2.1. Formål 2 2.2. Målgruppe 3 2.3. Prosjektorganisering 3 2.4.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

Saksopplysning Det er motteke søknad frå Hallingdal Etablerersenter på kr. 275.000 for 2014.

Saksopplysning Det er motteke søknad frå Hallingdal Etablerersenter på kr. 275.000 for 2014. SAK 47/14 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER Saksopplysning Det er motteke søknad frå på kr. 275.000 for 2014. I perioden 2002 2006 var finansiert med 50 % kommunalt bidrag og 50 % økonomisk bidrag frå

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010

UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010 Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010 UNGskaperlyst ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv Oppdatert pr. 25.10.07 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Bolyst gjennom ildsjeler

Prosjektbeskrivelse. Bolyst gjennom ildsjeler Prosjektbeskrivelse Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler ble valgt som nasjonalt Bolystprosjekt i 2012. Prosjektet

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer