HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes med å få søkere til biblioteksjefstillingen som har godkjent utdanning i henhold til Forskrift om personale i kommunale folkebibliotek. Herøy kommune ansetter den best kvalifiserte ut fra søkermassen dom foreligger, og søker om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i Forskrift om personale i kommunale folkebibliotek for den ansatte. 2. Den etablerte ordningen videreføres inntil ny person er på plass i stillingen. 3. Rådmannen gis mandat til å utrede/forhandle fram en interkommunal løsning med en eller flere kommuner for å sikre den bibliotekfaglige kompetansen innen dispensasjoner utløper (2 år). Saksutredning: Den 31. august 2012 gikk biblioteksjef Kirsten Heiszter av med pensjon. Stillingen som biblioteksjef er en 75 % stilling. I påvente av utlysing av stillingen inngikk Herøy kommune sommeren 2012 en midlertidig avtale med Dønna kommune om samarbeid rundt biblioteksjefstillingen. Herøy kommune kjøper per dags dato 0,5 årsverk som biblioteksjef, i tillegg har vi tilsatt en midlertidig bibliotekassistent i til sammen 25 % stilling. Samarbeidsavtalen med Dønna kommune utgår den Stillingen som biblioteksjef ble utlyst den , med søknadsfrist Ved fristens utløp hadde kommet inn seks søknader, men ingen oppfylte kravet om godkjent bibliotekfaglig utdanning i henhold til Forskrift om personale i kommunale folkebibliotek. Stillingen ble derfor lyst ut på nytt den , med ny søknadsfrist Ved fristens utløp hadde det kommet inn sju søknader, men ingen av dem oppfylte kravet om bibliotekfaglig utdanning. Samarbeidsavtalen vi har med Dønna i dag gir oss en tilfredsstillende løsning, både i forhold til å ha kompetent personale i stillingen, og i forhold til måten tjenesten har fungert på. Marit Savic, som for tiden både er biblioteksjef i Dønna og Herøy, har fungert utmerket i stillingen. Det har tidligere vært et nært samarbeid mellom de to bibliotektjenestene. Marit har derfor kunnet sømløst tre inn i stillingen uten opplæring eller veiledning. Løsningen med å ha 50 % stilling som biblioteksjef og

2 25 % med assistent har faktisk også gjort det mulig å øke åpningstiden ved biblioteket med seks timer per uke.

3 Herøy kommune har per dags dato en samarbeidsavtale med Dønna kommune som utløper , og ingen søkere som oppfyller kompetansekravet i biblioteklovens 5. Denne situasjonen stiller oss ved et veivalg, der det kan være naturlig å se på ulike løsninger for organiseringen av bibliotekdriften i kommunen. I bibliotekloven er det åpnet opp for å kunne søke om en midlertidig dispensasjon fra biblioteklovens 5 (kompetansekravet). Dette gir oss muligheten til å vurdere søkerlisten etter 2. gangs utlysning på nytt, og søke Nasjonalbiblioteket om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for den personen vi ansetter. En slik dispensasjon er personlig for den som ansettes i stillingen og gjelder for to år. Dispensasjonen forutsetter også at vedkommende gjennomfører et obligatorisk nettbasert innføringskurs i regi av Høgskolen i Oslo. Kurset gir ikke studiepoeng. Etter to å med midlertidig dispensasjon må stillingen lyses ut på nytt. Dersom det ikke kommer fagutdannete søkere og vedkommende som har vært ansatt på midlertidig dispensasjon søker, kan vedkommende tilsettes på fast dispensasjon. Kommunen på da søke Nasjonalbiblioteket om dispensasjon på nytt. En forutsetning for å få dispensasjon er at den ansatte gjennomfører et obligatorisk nettbasert kurs i bibliotekkunnskap i regi av Høgskolen i Oslo som gir 30 studiepoeng innen to år. I st. meld.nr. 23 ( ) Bibliotek kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid, beskriver kulturdepartementet sine vurderinger i forhold til framtida til folkebibliotekene. Departementet mener at de overordnede utviklingstrekkene og utviklingen i digitale tjenester vi gi folkebibliotekene store utfordringer de neste årene. Etter hvert som det etableres felles søk i katalogene i alle bibliotekene, og gis mulighet selv å bestille lån og det etableres bedre transportordninger, vil særlig bibliotekene i de mindre kommunene bli satt under et sterkt press. Departementet ser det derfor som viktig at kommunene planlegger hvordan de skal møte disse utfordringene. Kulturdepartementet mener videre at folkebibliotekene må legge til rette for at de kan tilpasse seg en teknologisk infrastruktur for digitale bibliotektjenester, og at de settes i stand til å delta i utviklingsarbeid og framstå som attraktive møtesteder i lokalsamfunnet. Departementet nevner også det stadig økende kompetansegapet i folkebibliotekstrukturen, der mange kommuner har biblioteksjefer som mangler fagutdanning, og det faglig miljøet i kommunen består av kun noen få, eller bare en person. Departementet vurderer det slik at personalressursene og den samlede kompetansen i slike små folkebibliotek vanskelig kan møte alle krav og forventinger til tjenester og utvikling av bibliotekene som stilles i kunnskapssamfunnet. Kulturdepartementet ser det derfor som nødvendig å utvikle og styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene og øke samarbeidet mellom bibliotektjenestene i den enkelte kommune, slik at tjenesten kan styrkes. Departementet legger likevel vekt på at det skal være minst et fast bibliotektilbud med minst ett fysisk bibliotek i hver kommune, men at det faglige ansvaret for utvikling og fornying av bibliotekene krever en sterkere organisering som omfatter tilbudet i flere kommuner. Nye former for samarbeidsmodeller mellom bibliotekene er derfor et statlig satsingsområde, og det er mulig å søke Nasjonalbiblioteket om midler for å utrede og etablere slike samarbeidsprosjekter.

4 Situasjonen for folkebiblioteket i Herøy er ikke enestående i regionen. Leirfjord kommune har i en periode på flere år søkt etter biblioteksjef uten å lykkes. De har også økt stillingen i bibliotektjenesten til 100 % for å gjøre det enklere å rekruttere en fagutdannet biblioteksjef. I dag er stillingen som biblioteksjef i Leirfjord kommune ivaretatt av en person uten godkjent kompetanse. For Herøy kommunes del vil utfordringen være å finne den beste løsningen både på kort og lang sikt, som sikrer kommunen god kompetanse, fornyelse og utvikling bibliotektilbudet. På kort sikt vil den enkleste måten å sikre et godt bibliotektilbud på være å videreføres dagens samarbeid med Dønna kommune. På lengre sikt vil nok et slikt samarbeid gi et for lite og sårbart kompetansemiljø. Det finnes i dag mange ulike samarbeidsmodeller rundt folkebibliotektjenesten i Norge, alt fra enkle avtaler rundt et faglig samarbeid, til formelle juridiske samarbeid forankret i kommuneloven. Hva som vil være den beste modellen for et eventuelt regionalt biblioteksamarbeid er ikke utredet, og bør avklares før man gå inn i forpliktende regionale samarbeid. Kulturdepartementet har i St. meld. Nr 23 ( ) signalisert at de vil lyse ut prosjektmidler til utprøving av ulike samarbeidsmodeller. Nasjonalbiblioteket forvalter disse bibliotekutviklingsmidlene. For 2013 har Nasjonalbiblioteket fastsatt at ett av innsatsområdene er samarbeid og partnerskap mellom bibliotek, på tvers av etater/forvaltningsgrenser og mellom bibliotek og aktører i frivillig sektor, arkiv om museer. Ut fra et bibliotekfaglig ståsted vil et nærmere faglig samarbeid mellom folkebibliotekene være både ønskelig og nødvendig for å kunne finne gode og tjenelige løsninger for å utnytte regionens samlede bibliotekressurser, slik at befolkningen på ytre Helgeland får et godt og framtidsrettet bibliotektilbud. Vurdering: Slik saksbehandler ser det, har Herøy kommune på kort sikt to alternativer i forhold fremtidig biblioteksjefsstilling i kommunen: 1. Herøy kommune viderefører dagens samarbeid med Dønna kommune. Fordelene med denne løsningen er at den er enkelt å løse organisatorisk. Herøy kommune får kvalifisert personale i stillingen, og det vil ikke være behov for opplæring eller veiledning for å kunne gi et kvalitativt godt bibliotektilbud. Ulempene med denne løsningen er at den er forholdsvis dyr, da Herøy kommune dekker reisekostnadene til biblioteksjefen mellom kommunene. På lang sikt vil nok også denne løsningen bli sårbar i forhold til ressurser og utvikling. 2. Herøy kommune ansetter en person uten godkjent bibliotekutdanning ut fra dagens søkerliste. Fordelene med denne løsningen er at vi har full kontroll og styringsrett i forhold til ansettelsesforhold og organisatorisk tilknytning. Løsningen vil også være billig i og med at lønnsnivået for ufaglært arbeidskraft vil være lavere enn for faglært. Ulempene er at vi må søke om dispensasjon, og at vi må forplikte oss til denne løsningen i et to-årsperspektiv. Den ansatte vil også være avhengig av både opplæring og veiledning for å kunne skape en kvalitativt forsvarlig bibliotektjeneste.

5 På lengre sikt bør Herøy kommune ta initiativ til en regional dialog om et framtidig biblioteksamarbeid. Her ligger det også en mulighet for å søke om prosjektmidler for å utrede og prøve ut en ny samarbeidsmodell. Saksbehandler foreslår derfor at Kommunestyret gir rådmannen mandat til å starte en regional prosess for å avklare et eventuelt grunnlag for et regionalt biblioteksamarbeid, og at det utredes hvilke samarbeidsmodeller som vil kunne være aktuelle for vår region. Vedlegg:

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet,

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Bibliotheca Nova 1-2015. Kompetanseutvikling. i bibliotekene

Bibliotheca Nova 1-2015. Kompetanseutvikling. i bibliotekene Bibliotheca Nova 1-2015 Kompetanseutvikling i bibliotekene Bibliotheca Nova 1-2015 Kompetanseutvikling i bibliotekene Nasjonalbiblioteket 2015 Skriftserien Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA

- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA - HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA Utarbeidet av: Kirsten Toft Kommuneoverlege Alstahaug kommune Dato: 21.3.2011 Versjon 03 Side

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten SNILLFJORD KOMMUNE Samarbeid om sosial og barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord Konsekvensanalyse 2 1. BAKGRUNN... 3 2. ERFARING FRA ANDRE PROSJEKT... 4 3. ALTERNATIVE MODELLER... 4 3.1 VALG AV MODELL...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer