Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev"

Transkript

1 Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar Status Satsingsområder 1. Videreutvikle masterstudiene i profesjonsrettet naturfag og musikkvitenskap samt utvikle og opprette masterstudium innen pedagogikk er 2. Utvikle og opprette minst et nytt flerårig bachelortilbud som har spesiell relevans for regionen i løpet av planperioden 3. Etablere studietilbud som retter seg mot behov innen forvaltning og næringsliv 4. Styrke virksomheten ved studiested Mo i Rana og Sandnessjøen 5. Etablere studietilbud innenfor et nytt fremmedspråk, 6. Fleksible studier 7. Styrke forskningskompetansen ved institusjonen 8. Ekstern finansiering av forskningsprosjekter 9. Øke forskningsinnsatsen på Helgeland gjennom samarbeid med aktuelle aktører 10. Opprette og bemanne kontor for samfunnskontakt i alle fire regionsentrene på Helgeland 11. Drive organisasjonsutvikling og gjennomføre nødvendig omstilling / 1. Utdanning og læringsmiljø TD Virksomhetsmål 1.1 Høyskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Ivaretatt ST

2 TD Virksomhetsmål 1.2 Høyskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømming TD Virksomhetsmål 1.3 Høyskolene skal ha et internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv, Ivaretatt ST Strategisk tiltak 1.1 Organisatorisk og innholdsmessig videreutvikle høgskolens flerårige studietilbud (profesjonsutdanningene, bachelor og master) i tråd med samfunnets behov og etterspørsel og på en slik måte at de holder høyt faglig nivå Strategisk tiltak 1.2 Utvikle og tilby kvalitativt gode etter- og videreutdanningstilbud i tråd med samfunnets behov og etterspørsel. Strategisk tiltak 1.4 Videreføre og videreutvikle arbeidet med oppfølging av nyutdannede lærere Strategisk tiltak 1.5 Følge opp samarbeidsavtaler med NAROM og Nordnorsk vitensenter Strategisk tiltak 1.6 Utvikle nye studietilbud gjennom å samarbeide med eksterne aktører for å finansiere utviklingskostnader Strategisk tiltak 1.7 Opprette formelt samarbeid med andre høgere utdanningsinstitusjoner og/eller regionens kompetansemeklere for å tilby studietilbud som det er behov for i regionen Strategisk tiltak 1.8 Opprette formelt samarbeid med nærings- og samfunnsliv om studietilbud som bygger opp om regionens komparative fortrinn Strategisk tiltak 1.3 Drive aktivt, differensiert og målrettet rekrutteringsarbeid overfor tre hovedmålgrupper: heltidssstudenter, deltidsstudenter og EVUstudenter Studiesjef

3 Strategisk tiltak 1.9 Aktivt involvere studenter i høgskolens faglige utviklingsarbeid Strategisk tiltak 1.10 Inngå i minst ett nasjonalt og ett internasjonalt nettverk/samarbeid innenfor alle flerårige studietilbud Strategisk tiltak 1.11 Formalisere hospiteringsordninger for ansatte innenfor alle flerårige studier 2. Forskning og utvikling TD Virksohetsmål 2.1 Høyskolene skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene TD Virksomhetsmål 2.2 Høyskoler med forskerutdanning skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og demensjonert for å ivareta behovenen i sektoren og i samfunnet for øvirg. Høyskoler som tildeles stipendiatstillinger skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen Strategisk tiltak 2.1 Arbeide aktivt for tilførsel av flere stipendiatstillinger (ivaretatt i ST) (Ivaretat t i ST) / Strategik tiltak 2.2 Legge til rette for at tilsatte kan delta i doktorgradsprogram og kvalifisere seg for opprykk til førstestilling / Strategisk tiltak 2.3 Etablere samarbeidsprosjekt mellom tilsatte med forskningserfaring og tilsatte med liten eller ingen forskningserfaring. Strategisk tiltak 2.4 Stimulere til internt og eksternt forskningssamarbeid Strategisk tiltak 2.5 Sikre tilgang på god faglig veiledning Strategisk tiltak 2.6 Inngå med egenandel på 45% av utgiftene i søknader til Norges forskningsråd

4 Strategisk tiltak 2.7 Være en aktiv bidragsyter i og premissleverandør for Senter for distriktsutvikling / Strategisk tiltak 2.8 Bygge aktivt videre på partnerskapsavtaler med Bioforsk Nord Tjøtta og Helgeland museum og Partnerskap Nordland Strategisk tiltak 2.9 Følge opp deltakelsen i det nordnorske forskerutdanningsnettverket / Strategisk tiltak 2.10 Inngå i minst ett nasjonalt og ett internasjonalt FoUnettverk innefor alle fagseksjoner Strategisk tiltak 2.11 Sørge for publisering av resultatene fra Strategisk høgskoleprogram, prosjeket Skole og oppvekst i grisgrendt bosetting Strategisk tiltak 2.12 Arrangere relevante kurs TD 3. Samunnskontakt Virksomhetsmål 3.1 Høyskolene skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultater fra FoU-virksomheten (Ivaretatt i ST) TD Virksomhetsmål 3.2 Høyskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning (Ivaretatt i ST) Strategisk tiltak 3.1 Søke å få til et tettere og mer formalisert samarbeid med Næringshagene i Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen og Kunnskapsparken Rana Strategisk tiltak 3.2 Bygge aktivt videre på partnerskapsavtaler med Bioforsk Nord Tjøtta, Helgeland museum og Nordland fylkeskommune/partnerskap Nordland Strategisk tiltak 3.3 Videreføre samarbeidet om sør-samisk kultur og samfunn,

5 Strategisk tiltak 3.4 Være en aktiv bidragsyter i og premissleverandør for Senter for distriktsutvikling, Strategisk tiltak 3.5 Samarbeide med regionrådene og andre aktører på Helgeland om årlige konferanser Strategisk tiltak 3.6 Arrangere nasjonale brukerrettede konferanser årlig Strategisk tiltak 3.7 Arrangere nasjonale konferanser i avslutningen av alle større forskningsprosjekter ved høgskolen Strategisk tiltak 3.8 Arrangere flere årlige brukerrettede regionale konferanser Strategisk tiltak 3.9 Opprette åpent institusjonelt arkiv og etablere gode rutiner for dette 4. Høgskolen som organisasjon TD Virksomhetsmål 4.1 Høyskolene skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder TD Virksomhetsmål 4.2 Høyskolene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv,, (ivaretatt i ST) ST mangler, (handl.- plan for likestilling) TD Virksomhetsmål 4.3 Høyskolene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonenes strategiske prioriteringer (ivaretatt i ST) Strategisk tiltak 4.1 Utvikle langsiktige opplærings- og kompetanseplaner for den enkelte og på institusjonsnivå Strategisk tiltak 4.2 Utvikle arenaer for intern kunnskapsdeling Enhetsle dere, rektor Enhetsle dere, rektor

6 Strategisk tiltak 4.3 Bruke medarbeidersamtaler for å bidra til utvikling av den enkelte ansatte Ledere med personal ansv. Strategisk tiltak 4.4 Legge til rette for kollegabasert veiledning Strategisk tiltak 4.5 Iverksette nødvendige organisasjonsendringer Strategiske tiltak 4.6 Sikre at administrasjonen holder et høyt servicenivå, driver rask og kompetent saksbehandling og har smidige rutiner som tjener det faglige arbeidet og den faglige utviklingen Enhetsle dere Strategisk tiltak 4.7 Bruke kvalitetssikringssystemet aktivt,