Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)"

Transkript

1 Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek / Postboks Raufoss Institusjonens leder Mona Myrland Ansvarlig kontaktperson (søker) Mona Myrland / Mål for prosjektet Vestre Toten folkebibliotek vil starte et helt nytt tilbud til barn; Juniorakademiet. Juniorakademiet skal bli en møteplass for kunnskaps- og forskningsformidling hvor barn kan få høre om spennende temaer på fritiden, presentert av fageksperter. Juniorakademiet blir det første tilbudet i sitt slag på Østlandet. Vi søker nå Nasjonalbiblioteket om støtte til forprosjekt. Nedenfor er både målene for forprosjektet og for tilbudet som helhet. Mål for forprosjekt: forankre prosjektet i den kommunale organisasjonen etablere en grafisk profil og markedsføringsstrategi for Juniorakademiet etablere en nettside for Juniorakademiet (www.juniorakademiet.no) hente kunnskap fra andre som har lignende tilbud, særlig barneuniversitetet ved Trondheim folkebibliotek definere hovedsamarbeidsparter og etablere kontakt med disse lage en rekrutteringsplan arrangere 3 forelesninger i Juniorakademiet høsten 2014 Overordnede mål: økt kunnskapslyst blant barn befeste bibliotekets rolle som kunnskapsallmenning gjøre biblioteket mer attraktivt som møteplass og skape ny aktivitet i bibliotekrommet øke barns forståelse for sammenhengen mellom egen nysgjerrighet og senere utdanningsløp bidra til kommunen og regionens attraktivitet, identitet og omdømme etablere biblioteket som en attraktiv samarbeidspart for privat næringsliv og Side 1 av 6

2 høyere utdanning Prosjektbeskrivelse Bakgrunn Biblioteket har et godt etablert samarbeid med skolene i kommunen og er svært aktive i sitt arbeid med lesestimulering for barn. Da vi i fjor besluttet at barn allikevel skulle være hovedsatsningsområdet vårt i 2014 ønsker vi å nærme oss dette på en ny måte, og med et helt nytt tilbud, Juniorakademiet. Vi skal befeste bibliotekets rolle som møteplass og kunnskapsallmenning. Kunnskapslyst og kunnskapsentusiasme blir vårt hovedfokus i dette prosjektet. Juniorakademiet skal være et gratis tilbud om forskningsformidling til alle barn mellom 8 og 12 år. Foreleserne skal være i front på sitt fagfelt i Norge. I den nye bibliotekloven er bibliotekenes rolle som uavhengig møteplass forankret i formålsparagrafen. Vi mener Juniorakademiet svarer på bibliotekenes samfunnsoppdrag på en god og nyskapende måte. Bibliotekplan for Gjøviregionen er politisk vedtatt i Vestre Toten kommune. Denne sier at bibliotekene i regionen skal møte utfordringen fra St.meld 10( ), Kultur, inkludering og deltaking ved å utvikle bibliotekene som møteplass. Kulturutredningen 2014 (NOU 2013: 4) slår klart fast at biblioteket er en møteplass og formidlingsarena også for kunnskap: (...) kjerneoppgaven folkebibliotekene har som kulturell og kompetansegivende møteplass og kunnskaps- og kulturformidler til hele befolkningen. Gjennom Juniorakademiet blir Vestre Toten folkebibliotek en kunnskapsallmenning som støtter kulturutredningen sitt ønske om ytterligere å styrke bibliotekets posisjon som lokalsamfunnets kollektive kunnskapsbank og kunnskapsformidler. Vestre Toten kommune, og regionen for øvrig, har lavt utdanningsnivå, samtidig som næringslivet i kommunen har et enormt behov for høyt utdannet arbeidskraft. Denne situasjonen har resultert i klare målsettinger om attraktivitetsutvikling og omdømmebygging både i kommunale og fylkeskommunale strategidokument. Vestre Toten kommunes planprogram for har attraktivitet og vekstkraft som prioritert fokusområde, herunder: Bygge opp under omdømme og attraktivitet ved å støtte et aktivt, kompetent og inkluderende kulturliv. Bibliotekplan for Gjøvikregionen har som satsingsområde 1: Bidra til å styrke Gjøvikregionens attraksjonsutvikling og omdømmearbeid. Oppland fylkeskommune sin Regional planstrategi sier: Samarbeid blir sett på som en viktig forutsetning for å skape attraktivitet. Samarbeid mellom kommuner, også over fylkesgrensene, samarbeid mellom kommuner og statlige sektortjenester, med forskningsmiljøer og næringsliv må prioriteres fremover. Med Juniorakademiet, både som tilbud og merkevare, vil biblioteket bidra til denne målsettingen. På denne måten vil biblioteket også synliggjøre hvordan vi støtter overordnede fylkeskommunale, regionale og kommunale strategier. Vestre Toten folkebibliotek har en av Norges mest høyteknologiske næringsklynger som nærmeste nabo, Norwegian Centres of Expertise, Raufoss (www.nceraufoss.no). Kunnskap og innovasjon er en viktig del av den lokale og regionale identiteten. Når biblioteket satser aktivt på forskningsformidling med forelesere på svært høyt faglig nivå, står vi sterkt forankret i den lokale identiteten. Det er også et mål for dette prosjektet å vise barn at det er en sammenheng mellom egen nysgjerrighet og senere utdanning og yrke Med dette prosjektet ønsker vi å gjøre oss attraktive for helt nye samarbeidsparter utenfor den kommunale organisasjonen, også privat næringsliv. Bibliotekplan for Gjøvikregionen , satsingsområde 7 sier at: Bibliotekene skal utvikle Side 2 av 6

3 seg gjennom forpliktende partnerskap og samarbeid med andre offentlige institusjoner og private aktører. Gjennomføring Vi har valgt å dele prosjektperioden i forprosjekt og hovedprosjekt. I denne omgangen ønsker vi å søke Nasjonalbiblioteket om midler til forprosjekt. For at vi skal oppnå den endelige målsettingen om at et så stort og nyskapende tilbud som Juniorakademiet skal kunne bli en del av bibliotekets vanlig drift, er vi helt avhengige av en svært grundig prosjektperiode som også kan ta opp i seg både evaluering, endring og eventuelt utvidelse underveis. For Vestre Toten folkebibliotek vil Juniorakademiet være en svært god måte å profilere biblioteket på, både i kommuneorganisasjonen og til innbyggerne. Det kan også bli en høyt profilert sak fra Vestre Toten kommune hvor biblioteket får en enestående mulighet til å vise seg fram. Forprosjektet skal gjøre en grundig jobb med å forankre Juniorakademiet i egen organisasjon. Prosjektideen er lansert administrativt for kultursjef og for politikere gjennom ordfører og utvalget vi hører inn under. Parallelt med at forankringen kommer på plass vil vi legge stor vekt på å etablere en grafisk profil og markedsføringsstrategi. Vi mener det er viktig at den grafiske profilen etableres tidlig og holdes tydelig gjennom alle prosjektets faser. Vi skal bygge Juniorakademiet som merkevare. Markedsprofilen til Juniorakademiet skal uttrykke profesjonalitet, seriøsitet og faglig tyngde. Samtidig er dette et tilbud til barn, profilen må gjøre dem nysgjerrige. Forprosjektet skal avklare hvordan dette kan gjennomføres og etablere den grafiske profilen. Vi mener at Juniorakademiet bør ha sin egen nettside. I forprosjektet vil vi: # kjøpe domenet # etablere en nettside basert på grafisk profil # benytte denne nettsiden til grunnleggende markedsføring og rekruttering / kommunikasjon For å kunne gjennomføre Juniorakademiet er vi helt avhengige av å finne gode samarbeidsparter. Særlig viktig vil dette være for å finne høykompetente forelesere. I forprosjektet vil vi finne ut hvilke samarbeidsparter det er mest relevant å ta kontakt med. Vi vil kontakte partene og begynne arbeidet med å definere roller. Kompetanseintensivt privat næringsliv, som NCE Raufoss, og institusjoner for høyere utdanning, som Høgskolen i Gjøvik, er svært aktuelle som førstekontakter. Ettersom dette i stor grad dreier seg om parter vi ikke har hatt et samarbeid med tidligere vil dette bli en stor og viktig jobb. Vi har mye å lære på dette området. Trondheim folkebibliotek har et tilbud som ligner på Juniorakademiet, nemlig barneuniversitetet. Positive tilbakemeldinger fra Trondheim har allerede bidratt til vår beslutning om å satse på et så omfattende prosjekt som Juniorakademiet. Vi vil fortsatt holde en dialog med Trondheim for å hente erfaringer og lære av dem gjennom forprosjektet. I denne sammenhengen skal forprosjektet også vurdere og vise hvordan erfaringer fra et stort bibliotek kan tilpasses og være nyttig for mindre bibliotek som Vestre Toten. Forprosjektet skal finne ut hvordan vi best kan samarbeide med skole om Juniorakademiet. Vi ser for oss at særlig skolebibliotekene blir viktige for å klare å spre informasjon om tilbudet til alle barn. Allikevel vil vi være tydelige på at dette er et fritidstilbud. Side 3 av 6

4 Juniorakademiet skal testes ut i praksis i løpet av forprosjektet. Høsten 2014 vil vi gjennomføre de tre første forelesningene. All kommunikasjon og aktivitet i forbindelse med Juniorakademiet skal være universelt utformet. Veien videre Vi ønsker å gjennomføre hovedprosjektet i Forprosjektet etablerer et grunnlag for evaluering, endring og utvidelse som hovedprosjektet skal ta opp i seg. Erfaringene fra dette arbeidet skal bidra til at Juniorakademiet finner sin endelige form i løpet av hovedprosjektet. I hovedprosjektet skal det også vurderes utvikling som vi ikke har kapasitet til å ta med i forprosjekt. Vi ser for oss at dette kan være: - flere samarbeidsparter for å gi Juniorakademiet en bredere plattform - formalisering av samarbeidsavtaler - vurdere flere eller nye formidlingstyper som live streaming, videoer på youtube, publisering på radio i samarbeid med NRK - utvide nettsiden fra forprosjektet til også å bli en arena for erfaringsoverføring for at andre bibliotek skal kunne utvikle lignende tilbud på sin egen måte - etablere forum for brukermedvirkning Endelig prosjektresultat Etablere Juniorakademiet som en del av Vestre Toten folkebibliotek sitt faste tilbud til befolkningen fra 1. januar Side 4 av 6

5 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Forankring i kommunal organisasjon Kontakte samarbeidsparter Etablere grafisk profil Erfaringsutveksling med Trondheim folkebibliotek Skaffe forelesere Utforme markedsføringsstrategi og rekrutteringsplan Etablere nettside Arrangere 3 forelesninger Andre opplysninger Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Norwegian Centres of Expertise, Raufoss Postboks Raufoss nei Fagkompetanse. Forelesere Høgskolen i Gjøvik Postboks Gjøvik Oppland fylkesbibliotek Postboks Gjøvik nei nei Fagkompetanse. Forelesere Rådgivende Side 5 av 6

6 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Prosjektledelse i 40% stilling i prosjektperioden (10 mnd.) Grafisk design og profileringsmateriell Opprette nettside. Inkludert domene, programmering og grafisk design Foredragsholdere til 3 forelesninger Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenfinansiering Vestre Toten folkebibliotek Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Side 6 av 6

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer