HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre finner det ikke formålstjenelig å delta i opprettelsen av et regionalt landbrukskontor for HALD-kommunene da det synes å være stor uenighet knyttet til dette innen landbruksorganisasjonene i kommunene. 2. Herøy kommunestyre vil videreføre det etablerte samarbeidet om felles landbruksforvaltning med Dønna kommune og anbefaler Alstahaug og Leirfjord kommuner å etablere et tilsvarende samarbeid. 3. Herøy kommunestyre ønsker at når Alstahaug og Leirfjord kommuner har etablert sin felles landbruksforvaltning så skal det inngås samarbeidsavtale mellom de to landbruksforvaltningene om oppgaveløsning. Bakgrunn: I forbindelse med etableringen av HALD IKS ble det besluttet å utrede mulighetene for etablering av en felles landbruksforvaltning i de fire kommunene, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Utredningen ble gjennomført av HALD IKS som engasjerte Bjørnar Bergh, Mo i Rana til å forestå utredningen. Saksutredning: Konsulent Bjørnar Bergh la fram sin utredning i månedsskifte oktober/november 2008 og i utredningen konkluderes det med at det er hensiktsmessig å etablere en felles landbruksfor-valtning for de fire kommunene, og at dette bør skje gjennom opprettelse av et regionalt landbrukskontor(rlk) for HALD-kommunene med Alstahaug kommune som verts-kommune. Det forutsettes fortsatt avdelingskontor i Leirfjord og på Dønna. Utredningen følger vedlagt, jfr. saksvedlegg. Vedlagt utredningen følger også forslag til rammeavtale for regionalt landbrukskontor i HALDkommunene og forslag til delegasjonsreglement for landbrukssaker

2 I forbindelse med utredningen ble det gjennomført informasjonsmøter med representanter for bøndene i HALD-kommunene og alle ansatte ved landbrukskontorene for å informere om prosjektet samt få synspunkter på utforming av spørreundersøkelse. I prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse med tre ulike målgrupper, ett skjema for bønder, ett for brukerne av kontorene og ett for de ansatte, spøøreundersøkelsen ble gjennomført av Polar-fakta AS. Noen av resultatene er gjengitt i rapporten. Styret i HALD IKS behandlet saken i møte den under sak 41/08 og fattet da slikt vedtak: Styringsgruppen godkjenner sluttrapporten i prosjektet Reginalisering av landbruksforvaltningen i HALDkommunene. Det nedsettes en arbeidsgruppe, bestående av styret i HALD IKS og landbrukssjefene i HALD-kommunene for å forberede saken for politisk behandling. Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling til kommunene innen Målsettingen er at endringen skal tre i kraft fra Den av HALD IKS nedsatte arbeidsgruppe hadde møte på rådhuset i Sandnes-sjøen og ifølge møtereferat ble man enige om følgende: 1. Politisk avklaring om rollen som vertskommune for oppgaver som blir lagt til interkommunal organisering.rådmennene haransvaret for denne fasen, og målet er at ordførerne diskuterer mulighetene i forbindelse med møte i Helgeland Regionråd d.å. 2. Forutsatt et positivt utfall av ordførernes samtale innkalles fagforeninger og faglag til et informasjonsmøte om hvordan et regionalt landbrukskontor er tenkt organisert. På dette møtet deltar også rådmennene og landbrukssjefene. HALD IKS har ansvaret for å arrangere møtet. 3. På bakgrunn av den oppnådde enigheten mellom ordførerne og innspill fra informasjonsmøtet, skriver administrasjonen, i den kommunen som blir vertskommune, saksinnstillingen. Målet er at denne saksinnstillingen brukes i alle fire kommunene. 4. Parallelt med saksinnstillingen vedrørende regionalisering av landbruksforvaltningen, utarbeides det en saksinnstilling om fordeling av vertskommunefunksjonen knyttet til enigheten mellom ordførerne. Det er ikke bestemt hvilken kommune som får denne oppgaven. 5. Saksinnstillingen skal være ferdigstilt til , slik at de kan behandles politisk (kommune-styret) i kommunene før sommerferien. 6. Ambisjonen om å ha gjennomført regionaliseringen av landbruksforvaltningen innen står fast. Ordførerne i HALD-kommunene har den undertegnet følgende notat vedrørende interkommunalt samarbeid mellom Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna: Med bakgrunn i tidligere politiske avklaringer og arbeidet med videre tilrettelegging og forberedelser fram til innføring av interkommunalt samarbeid mellom HALD-kommunene, har ordførerne i de fire kommunene blitt enig om følgende: Alstahaug blir vertskommune for økonomisamarbeidet. I samarbeid med Alstahaug kommune ivaretar Herøy kommune oppgaver vedrørende fakturabehandling og lønnskjøring. Leirfjord kommune blir vertskommune for barnevern. Dønna kommune blir vertskommune for landbruk. I tillegg blir Alstahaug vertskommune for et samarbeid innenfor brann/feiing og bygesaksbehandling/opp-måling for kommunene Alstahaug, Leirfjord og Dønna.

3 Den ble det avholdt nytt møte i arbeidsgruppen bestående av rådmenn og landbrukssjefer og man ble da enig om bl.a. følgende: Det etableres en arbeidsgruppe bestående av rådmann i Dønna, landbrukssjefene samt 1-2 tillitsvalgte, denne gis i mandat å utarbeide nødvendig beslutningsgrunnlag for den politiske behandlingen i kommunene. Endelig saksframlegg utarbeides av rådmann i den enkelte kommune. Man ble enig om revidert framdriftsplan som tar sikte på politisk behandling av sakene i kommunestyrene i månedsskifte september/oktober d.å. Videre ble det bestemt å tilrå at interkommunalt samarbeid om felles landbruksforvaltning etableres 1.mai Før beslutning skal det gjennomføres følgende møter: - Informasjonsmøte ansatte/tillitsvalgte. - Informasjonsmøte bondeorganisasjonene. Den ble det gjennomført møte med de ansatte og deres tillitsvalgte og ifølge referat fra møtet ble man enig om følgende oppfølgingstiltak: 1. Arbeidsgruppen som tiltredes av HTV Dordi Mehl og HTV Hans Petter Steffensen er ansvarlig for a det avholdes et informasjonsmøte for tillitsvalgte for bondeorganisasjonene i HALD-kommunene. Møtet skal avvikles før politisk behandling av saken. 2. Rådmennene i kommunene er ansvarlig for at alle berørte arbeidstakere på dagens landbruks-kontor får tilbud om en omstillings-/endringssamtale med dagens arbeidsgiver. Dette er viktig for å rydde bort eventuelle misforståelser vedrørende rettigheter m.m. og skal avvikles i forkant av politisk behandling. 3. Rådmannen i Dønna kommune utarbeider utkast til saksframlegg for den politiske behandlingen i kommunene og sender dette ut til resten av arbeidsgruppen for innspill. I dagens møte ble det avklart at ingen ser behov for ytterligere utredninger før politisk behandling. Behandlingen i kommunene må ta utgangspunkt i foreliggende sluttrapport for regionalt landbrukskontor for HALD-kommunene m/vedlegg samt til notat av underskrevet av ordførerne i de fire kommunene. 4. Eventuell videreoppfølging skjer etter kommunestyrenes behandling i september d.å. Den ble det gjennomført et informasjonsmøte med alle landbruksorganisa-sjonene v/lederne i HALD-kommunene, ifølge referat fra møte ble det trukket følgende konklusjoner: 1. De tillitsvalgte i landbruksorganisasjonene er kritisk til at saken ikke har vært sendt ut på høring i forkant av den planlagte politiske behandlingen. 2. De tillitsvalgte i landbruksorganisasjonene var rimelig entydig på at man ønsker eksisterende landbrukskontor i de fire kommunene sammenslått til ett stort og felles landbrukskontor med alle ansatte lokalisert i Sandnessjøen. Samme dag ble siste møte i arbeidsgruppen bestående av rådmann i Dønna kommune, tre landbrukssjefer og to hovedtillitsvalgte avholdt og man besluttet da følgende: Med bakgrunn i mottatte signaler fra dagens informasjonsmøte samt at det ikke møtte tillitsvalgte fra Landbruksorganisasjonene i Dønna og Herøy kommuner er arbeidsgruppen enig om at planlagt politisk behandling av saken bør utsettes, slik at saken kan sendes ut på formell høring hos landbruks-organisasjonene i de fire HALD-kommunene. Arbeidsgruppen sender derfor saken tilbake til styrings-gruppen(rådmennene) for avklaring av videre behandling. Styringsgruppen besluttet å etterkomme ønske om utsettelse av politisk behandling og gjennomføring av høring. Styringsgruppen v/rådmannen i Dønna kommune sendte den ut høringsbrev til samtlige landbruksorganisasjoner i de fire kommunene og ba om at eventuelle høringsuttalelser må innsendes innen 1. november 2009 til Dønna kommune v/rådmannen.

4 Følgende landbruksorganisasjoner har avgitt høringsuttalelse: Dønna Bondelag, Herøy og Alstahaug Sauavlslag, Alstahaug Bondelag og Mindland Bonde-lag, Leirfjord Bonde- og småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning Helgeland og Herøy Bondelag. Det henvises til disse, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Konsulent Bjørnar Bergh har i sin sluttrapport gitt følgende vurdering: I løpet av de siste årene er det etablert flere regionale landbrukskontor for 2 eller flere kommuner her i landet. Hensikten er særlig å styrke kompetansen på de ansatte, slik at de kan gi best mulig service ovenfor bøndene og andre brukere av kontoret. Men ønsket om mer rasjonell drift av kontorene har også spilt inn. I HALD-kommunene er det i dag 3 landbrukskontor med til sammen 9 ansatte. Ett av problemene med små kontor, er at det er vanskelig for de ansatte å ha god oversikt over alle kontorets mange arbeidsoppgaver og ikke minst regelverk (jfr. oversikten over kontorenes arbeidsoppgaver). Dersom disse 3 kontorene blir samlet til ett regionalt kontor under en felels ledelse, vil de ansatte få langt færre og mer spesialiserte arbeidsoppgaver enn i dag. På den måten vil også de ansattes kompetanse bli styrket. Ett stort landbrukskontor vil ha større gjennomslagskraft ovenfor sentrale og bevilgende myndigheter, og ha lettere for å få tak i midler til ulike prosjekter og tiltak og til utbyggingsprosjekt i landbruket. En ulempe som mange bønder har pekt på er at avstanden til kontoret vil øke. Dette foreslås løst ved at man beholder ansatte på Dønna og i Leirfjord. Dermed får ikke bøndene lengre vei til landbrukskontorene enn i dag, for de aller fleste sakene. I vår tid med god datakommunikasjon behøver ikke alle ansatte sitte vegg i vegg. Det vil være tilstrekkelig at de møtes av og til for å koordinere arbeidet. Etter min vurdering vil et regionalt landbrukskontor som foreslått være en positiv utvikling for landbruket i HALDkommunene, og innebære en kompetanseheving av landbruksforvaltningen. Kostnadene for kommunene vil bli omtrent som i dag, men på sikt vil løsningen også være mer rasjonell enn å fortsette med dagens organisering av landbruksforvaltningen. Dersom man velger en løsning med felles landbrukskontor organisert som forelått av konsulenten, men med Dønna kommune som vertskommune og med dagens lokaliteter viderført så må følgende på plass: Rammeavtale mellom kommunene. Det er utarbeidet et utkast til rammeavtale mellom kommunene vedrørende etablering og drift av et felles landbrukskontor, denne bør kunne benyttes, men med følgende endringer: Pkt. 3 Varighet utgår bør ikke ha tidfesta varighet, men en kommune må kunne gå ut dersom dette er aktuelt, dette dekkes av pkt. 9. De andre etablerte vertskommuneordningene i HALD-kommunene har heller ikke noen spesiell tidfesting. Pkt. 4 Vertskommune endres til at Dønna kommune er vertskommune for RLK. Pkt. 5 Avdelinger endres slik at vertskommunekontor blir i Dønna kommune og med landbrukskontor i Alstahaug og i Leirfjord kommune samt at det som et minimum skal være en kontordag i uka på Herøy. Pkt.7 endres i tråd med endringene i pkt. 4. Delegasjonsreglement for landbrukssaker. Det er utarbeidet et utkast til delegasjonsreglement for landbrukssaker og dette bør vedtas. Bemanning. Dagens bemanning på landbrukskontorene er følgende:

5 Herøy/Dønna. Bemanningen består av landbruks- og næringssjef i 100 %-stilling, landbrukskonsulent i 100 %- stilling og konsulent i 50 %-stilling (førstelinjetjeneste næringsarbeid HALD IKS). Dønna kommune ønsker å overføre 2 årsverk til RLK (regionalt landbrukskontor) samt at man ønsker en særavtale som sikrer at næringsarbeid/førstelinjetjenesten fortsatt kan tilhøre RLK organisatorisk. Leirfjord kommune. Bemanningen består jordbrukssjef i 100 %-stilling, skog- og utmarkskonsulent i 100 %-stilling samt. Disse inngår i RLK. Alstahaug kommune. Bemanningen består av landbruks- og miljøvernsjef i 100 %-stilling, jordbrukssjef i 100 %-stilling, skogbrukssjef i 100 %-stilling, landbrukskonsulent i 100 %-stilling, samt.. Økonomi/budsjett. Det skal legges til grunn et driftsbudsjett for 2011 i RLK som viderefører driftsnivået i 2010 i de fire kommunene. STYRINGSGRUPPENS ANBEFALING: Når det gjelder høringsutalelsene så registrer styringsgruppen at det er veldig delte meninger blant de landbruksorganisasjonene som har avgitt høringsuttalelse og styringsgruppen har i møte den d.å. behandlet saken og blitt enig om at man med bakgrunn i innkomne uttalelser ikke skal tilrå etablering av felles landbruksforvaltning for alle fire kommunene, men at Dønna og Herøy kommuner viderefører sitt samarbeid og at Alstahaug og Leirfjord kommuner etablerer ett tilsvarende samarbeid. Når sistnevnte samarbeid er på plass skal det inngås en samarbeidsavtale mellom disse to interkommunale landbruksforvaltningene som sikrer en ønskelig og fornuftig oppgaveløsning. Rådmannens innstilling skjer med bakgrunn i styringsgruppens anbefaling samt en anbefaling fra landbruks- og næringssjefen i Dønna kommune om å videreføre dagens ordning med samarbeid mellom Dønna og Herøy. Saksvedlegg: 1. Sluttrapport Prosjekt Regionalt landbrukskontor for HALD-kommunene. 2. Høringsutalelse fra Dønna Bondelag. 3. Høringsuttalelse fra Herøy og Alstahaug Sauavlslag. 4. Felles høringsuttalelse fra Alstahaug Bondelag og Mindland Bondelag. 5. Høringsuttalelse fra Leirfjord Bonde- og småbrukarlag. 6. Høringsuttalelse fra Norsk Landbruksrådgivning Helgeland. 7. Høringsuttalelse fra Herøy Bondelag. Saksmappevedlegg: 1. Utskrift av styreprotokoll HALD IKS sak 41/08 Regionalisering av landbruksforvaltningen i HALD-kommunene, sluttrapport. 2. Referat fra arbeidsgruppemøte den vedr. regionalisering av landbruksforvaltningen. 3. Notat datert undertegnet av ordførerne i HALD-kommunene vedr. interkommunalt samarbeid mellom Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna.

6 4. Referat fra arbeidsgruppemøte den vedr.felles landbruksforvaltning. 5. Referat fra personalmøte den Referat fra informasjonsmøte den med landbruksorganisasjonene. 7. Referat fra arbeidsgruppemøte den vedr. felles landbruksforvaltning. 8. Høringsbrev av til samtlige landbruksorganisasjoner i HALD-kommunene. 9. Anbefaling av fra landbruks- og næringssjefen i Dønna kommune.... Vurdering: Vedlegg:

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer