MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS"

Transkript

1 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Flerbrukshuset kultursalen Møtedato: Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/15 12/355 STYRKING AV LEVEKÅR I VARDØ KOMMUNE 15/15 15/198 ÅRSREGNSKAP VARDØ KOMMUNE 16/15 15/196 BUDSJETTREGULERING IB 1/ INVESTERINGER 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS 18/15 15/201 BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Vardø, Lasse Haughom

2 Saknr: 14/15 Sakstittel: STYRKING AV LEVEKÅR I VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 12/355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Vardø Formannskap / Vardø Bystyret / Grunnskole og Barnehage 14/15 Vardø Bystyret FORSLAG TIL VEDTAK SAKSOPPLYSNINGER: Vardø kommune har gjennomført ett levekårsprosjekt, saken ble behandlet av Bystyret: Vedtak i bystyresak sak 12/12 Levekårs rapporten oversendes til kommunens tre hovedutvalg til behandling og disse gir tilbakemelding til bystyret innen l.juni Eventuelle tiltak treffes på grunnlag av hovedutvalgenes tilbakemeldinger og de forslag til tiltak som forelegges bystyret. Foreløpig tar bystyret rapporten til etterretning. Nedenfor følger vedtakene gjort i komiteene: Komite for grunnskole og barnehage fremmet følgende forslag til vedtak: GOB erkjenner at det er signifikant sammenheng mellom folkehelse, levekår og utdanning, og vedtar følgende hovedutfordringer under nevnte hovedmål i kommunal planstrategi: 1. Vårt mål er at innbyggerne i Vardø kommune får enda bedre tilbud om å utvikle sin kompetanse slik at vi blir enda mer konkurransedyktig på morgendagens arbeidsmarket a. Hovedutfordring: Få flere innbyggere til å fullføre videregående utdanning b. Hovedutfordring: Tilrettelegge for fagmiljø og styrking av læringsmiljø og leksearbeid utenfor skoletiden c. Hovedutfordring: Fortsette den gode trenden med kvalitetsutvikling i Vardø skole, herunder øke bredden av de gode resultatene i klassene d. Hovedutfordring: Øke koordineringen mellom Vardø kommunale skole og Vardø videregående skole for å styrke elevenes utbytte av trettenårig skolegang, herunder få Side 2 av 10

3 Sak 14/15 Finnmark fylkeskommune med på å utvikle relasjoner mellom Vardø videregående skole og Vardø skole 2. Vårt mål er å gjøre Vardø kommune til et enda bedre sted å bo a. Hovedutfordring: Få elever fra omliggende kommuner til å flytte til Vardø for å gå på videregående skole b. Hovedutfordring: Enda bedre rapportering fra Vardø kommune til nasjonale monitorer, for å få enda bedre statistisk grunnlag for å utvikle tilbud til befolkningen i Vardø kommune c. Hovedutfordring: Tydeliggjøre Vardø og Kibergs kulturhistorie for å bygge identitet, og derved øke bolysten i kommunen d. Hovedutfordring: Gjøre det enda mer attraktivt for barneforeldre å flytte til Vardø, herunder innføre to barnehageopptak i året og styrke barnehagene i Vardø 3. Vårt mål er å legge til rette for enda bedre folkehelse i Vardø kommune a. Hovedutfordring: Få folk til å bli mere fysisk aktive, slik at folkehelsen blir bedre b. Hovedutfordring: Få folk til å slutte å røyke Det videre arbeidet: Administrasjonen legger frem korte diskusjonsforslag til løsning av hovedutfordringene til neste møte i GOB, som holdes før sommeren GOB ber om en redegjørelse fra administrasjon, På oppfyllelse av kvalitetsplan for grunnskolen i Vardø kommune på neste bystyremøte. Komite for Teknisk, Næring, Plan og Kultur fremmet følgende forslag til vedtak: Komite TNPK finner rapport "Styrking av levekår i Vardø kommune" som lite aktuell. Komiteen anbefaler ikke videre arbeid med planen. Komite for Pleie Omsorg Helse Sosial forslag til vedtak: Innføring av individuell plan, Sunnkost ved kommunens kantine på flerbrukshuset. Utrede bruk av it teknologi i omsorgstjenesten. Side 3 av 10

4 Saknr: 15/15 Sakstittel: ÅRSREGNSKAP VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/198 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/15 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Årsregnskap 2014 for Vardø kommune godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr , disponeres slik; -Avsetning bundne driftsfond trafikksikkerhetsmidler kr ,- -Avsetning disposisjonsfond kr ,-, herav øremerkes kr Tusenårstedet herav øremerkes kr kommunalt næringsfond SAKSOPPLYSNINGER: Vedlagt årsregnskap 2014 m/noter Vardø kommune Vedlagt rådmannens årsberetning 2014 Vardø kommune Vedlagt revisors beretning 2014 Vardø kommune Vedlagt kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2014 Vardø kommune (behandles KU ) Årsregnskapet ble gjort med et mindreforbruk drift på kr ,-, herunder positivt premieavvik pensjon på 9,7 mill kroner som er langsiktig gjeld. Finnmark tusenårsted I driftsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune forplikter partene seg til, hver for seg å yte årlig tilskudd på kr ,-. Justert avtale er fra Begge parter har fulgt opp avtalen og ubrukt tilskudd fra fylkeskommunen er avsatt i fond. Ubrukt tilskudd fra kommunen har ikke blitt avsatt tilsvarende. Beløp kr ,- Må avsettes i disposisjonsfond. Trafikksikkerhetsmidler Vårbergveien og skoleområdet Vardø kommune er etter søknad tildelt kr ,- i trafikksikkerhetsmidler til overnevnte. Prosjektene er i gang men ikke sluttført. Avsettes bundne driftsfond. Beløp kr ,- Driftsbudsjett 2015 Side 4 av 10

5 Sak 15/15 Bystyret har blitt forelagt regnskapsrapport 1.kv 2015 som konkluderer med at det i 2015 vil bli et samlet merforbruk i drift på 8,4 mill kroner. Ved behandling utsatte bystyret å iverksette tiltak for å bringe drift i tråd med budsjett. Sak om budsjettregulering drift skal etter bystyrets beslutning behandles ved framleggelse av regnskapsstatus september Da det allerede nå er kjent at det vil framkomme et merforbruk, kalkulert til 8,4 mill kroner, i 2015 bør all fornuft tilsi at tilgjengelige midler fra årsregnskap 2014 avsettes disposisjonsfond. Beløp kr ,- Side 5 av 10

6 Saknr: 16/15 Sakstittel: BUDSJETTREGULERING IB 1/ INVESTERINGER Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/196 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/15 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Gjennomføring og sluttføring av investeringsprosjektene rehabilitering kirka, rehabilitering rådhus, næringsareal Kiberg og anskaffelse av mobile aggregater reguleres inn investeringsbudsjett 2015 således; Budsjettkto Prosjektnavn Bevilgning Rådhusforvaltning vedlikehold bygg , Tilskudd , Bruk av lån , Bruk av disposisjonsfond , Kirka vedlikehold bygg , Bruk av disposisjonsfond ,- Ny kto Næringsareal Kiberg , Bruk av disposisjonsfond ,- Ny kto Mobile aggregat , Bruk av disposisjonsfond ,- Rådmannen gis fullmakt å oppta lån etter løpende behov til finansiering av investeringsprosjektene i hht til vedtatt finansieringsplan SAKSOPPLYSNINGER: Investeringsprosjektene kirka og rådhus var i investeringsbudsjett 2014 opprinnelig bevilget slik Investeringsbudsjett 2014 Kostnad Rådhus ,- Bruk av lån ,- Tilskudd Kulturminnefondet ,- Kirka ,- Bruk av lån ,- Næringsareal Kiberg og mobile aggregat ble finansielt regulert inn i investeringsbudsjett 2014 ved bystyrets vedtak i sak 12/14. Side 6 av 10

7 Sak 16/15 Som følge av vanskelighet med lånefinansiering besluttet bystyret i sak 12/14, som del av vedtak, å disponere kr ,- av mindreforbruk i regnskap 2013 slik; «I årsbudsjett 2014 vedtatte investeringer til kirka kr. 5,0 mill, rådhus 6,0 mill og næringsareal Kiberg kr 2,0 mill, alle finansiert med lån, endres til finansiert av disposisjonsfond. Begrunnet ut fra at Vardø kommune har problem med nye låneopptak. Anskaffelse av mobile aggregat med kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjoner 2014 Bevilgning (disp fond) Forbruk 2014 (utgifter) Rest til overføring budsjett 2015 Investering kirka , , ,- Investering rådhus , , ,- Side 7 av 10

8 Saknr: 17/15 Sakstittel: BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/15 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Tilskuddmidler flerbrukshus reguleres inn i budsjett 2015 slik; Prosjekt Ansvar Art Funksjon Beskrivelse Beløp Refusjon fylkeskommuner , Avsetn ubundne inv fond ,- SAKSOPPLYSNINGER: Som del av finansiering av flerbrukshus, herunder kultursal, stupanlegg basseng,og aktivitetsal ble det søkt spille- og kulturmidler fra Finnmark fylkeskommune. Forhåndstilsagn om tilskudd til forannevte anlegg ble gitt i 2013 og Omsøkte søknader som er det ennå ikke er gitt tilsagn om tilskudd til er svømmebasseng og overvåkingsutstyr. Det påregnes ikke tilskudd til disse anlegg i Ved sluttføring av anleggene ble oversendt revisorattesterte regnskap. Anlegg Søkt tilskudd Innvilget tilskudd Kultursal , ,- Aktivitetsrom , ,- Stupanlegg , ,- Sum , ,- Vardø kommune har allerede mottatt tilskuddene og det er behov for regulering av budsjett Side 8 av 10

9 Saknr: 18/15 Sakstittel: BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/201 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/15 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK I tråd med bevilgningsbudsjett til bygging av flerbrukshus reguleres restbevilgning inn i investeringsbudsjett 2015 slik; Prosjekt Ansvar Art Funksjon Beskrivelse Beløp Vedlikehold nybygg , Bruk av lån ,- SAKSOPPLYSNINGER: Flerbrukshus ferdigstilt, overtatt og tatt i bruk april Utenomhus arbeider ble i det vesentlige sluttført i Fortsatt gjenstår beleggningstein inngangsparti nordvest, forstøtningsmur og trapp sørvest. I tillegg utløsning av garantiforpliktelser i form av tilbakeholdte kontraktsmidler. Foreløpig investeringsregnskap pr viser samlede utgifter på kr ,44 Restbevilgning som må overføres og tas inn i investeringsbudsjett 2015 er avrundet til kr ,- Bystyrets bevilgning til flerbrukshus Beløp Påløpte planleggingsutgifter oppr svømmeanlegg pr Påløpte utgifter Påløpte utgifter Planlegging og prosjektering Erverv Velferdshuset Sanering Velferdshuset Tilbud fra Bjørn Bygg AS Management i avtale med Bjørn Bygg (byggeledelse,oppfølging) SUM PROSJEKT eks reserve og prisstigning Minimum reserve Side 9 av 10

10 Sak 18/15 SUM PROSJEKT Digital kino, tidligere vedtak i bystyret Inventar og utstyr Tilleggs bevilgning prisstigning for utsatt oppstart 2 mnd Tilleggsbevilgning arkeologiske undersøkelser Tilleggsbevilgning digital kino Sum bevilgning Side 10 av 10

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Vardø kommune Formannskapets innstilling, 313/13, 28.11.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett 2014...6 Økonomiplan 2014 2017... 16 Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune Konsekvensrapport Årsbudsjett 2014 Vardø kommune Innhold UTGIFTER TIL FORDELING... 3 FINANS... 3 STAB... 4 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE... 5 PLEIE, OMSORG, HELSE OG SOSIAL... 7 NAV/SOSIAL... 9 TEKNISK, NÆRING,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 90 00 Fax: 69004830 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte Torsdag 24.10.2013 kl. 13.30 Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer