Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005"

Transkript

1 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006

2 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon innebærer at arbeidsgivere tilbyr fremtidige pensjonsytelser som en del av godtgjørelsen for arbeidet. Tjenestepensjoner er kollektive pensjonsordninger som tilbys av arbeidsgiveren og tjenes opp i arbeidsforholdet som en rettighet. Se også spørsmål om obligatorisk tjenestepensjon. 2. Hvilke tjenestepensjonsordninger gis en skattemessig gunstig behandling? I foretakspensjonsordninger etter foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsordninger etter innskuddspensjonsloven, gis det inntektsfradrag etter skatteloven Se også spørsmål 4 og spørsmål Hva er tjenestepensjon etter skatteloven (TPES)? Tjenestepensjon etter skatteloven (forkortet TPES) er en type privat tjenestepensjonsordning som arbeidsgiver kunne opprette for sine arbeidstakere i medhold av den tidligere skatteloven 44 første ledd bokstav k. Arbeidsgiver og arbeidstaker ble gitt en gunstig skattemessig behandling, forutsatt at pensjonsordningen oppfylte nærmere fastsatte krav. Slike krav fulgte av de to forskriftene av henholdsvis 28. juni 1968 nr. 3 og 27. oktober 1969 nr Forskriftene er nå tatt inn i forskrift av 22. desember 2000 nr om overgangsregler for private tjenestepensjonsordninger etter skatteloven Reglene for TPES-ordninger er erstattet av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven). I tillegg er det senere innført en ordning med innskuddspensjon (lov om innskuddspensjon 24. november 2000 nr. 81). 4. Hva er foretakspensjon? Foretakspensjon reguleres i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven). Den vanligste varianten av foretakspensjon er ytelsesbasert alderspensjon, som kjennetegnes av at pensjonen er definert som fastsatte ytelser, ofte som en bestemt andel av medlemmets lønn ved pensjonsalder. Pensjonen er garantert av pensjonsinnretningen og uavhengig av den faktiske avkastningen som oppnås på de innbetalte premiene. Ytelsene fra foretakspensjonsordningen skal sikre arbeidstakerne rett til alderspensjon i tillegg til de ytelsene som til enhver tid utbetales i henhold til lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Foretakspensjon kan også organiseres som engangsbetalt alderspensjon. Etter gjeldende regler er det bare skattepliktige foretak som kan opprette foretakspensjonsordning for sine ansatte i henhold til foretakspensjonsloven. Regjeringen Bondevik foreslår å fjerne denne avgrensningen. Foretak (arbeidsgiver) som er skattepliktig, vil imidlertid fortsatt gis inntektsfradrag for tilskudd til foretakspensjonsordning som er opprettet i henhold til foretakspensjonsloven, jf. skatteloven Foretakspensjon etter foretakspensjonsloven skal omfatte alderspensjon, men kan også omfatte uføre- og/eller etterlattepensjon. Alderspensjonen kan være enten ytelsesbasert, eller Side 2 av 14

3 engangsbetalt. Foretakspensjonsloven avløser og erstatter de tidligere reglene for såkalt tjenestepensjon etter skatteloven (TPES). Se også spørsmål Hva er innskuddspensjon? Innskuddspensjon reguleres i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Innskuddspensjon kjennetegnes ved at foretaket (arbeidsgiver) betaler inn fastsatte årlige innskudd til pensjonsordningen. Innskuddene skal sikre arbeidstakerne retten til alderspensjon i tillegg til de ytelsene som til enhver tid utbetales i henhold til lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Innskuddene utgjør, med tillegg av avkastningen på de innbetalte innskuddene, arbeidstakernes pensjonskapital. Pensjonskapitalen kan ved oppnådd pensjonsalder benyttes til kjøp av pensjonsforsikring eller til annen årlig utbetaling av ytelser. Størrelsen på de årlige utbetalingene vil avhenge av pensjonskapitalens størrelse ved oppnådd pensjonsalder, da arbeidstakeren i innskuddspensjonsordninger ikke sikres en fastsatt ytelse, slik som i foretakspensjonsordninger. Etter gjeldende regler er det bare skattepliktige foretak som kan opprette innskuddspensjonsordning i henhold til innskuddspensjonsloven. Regjeringen Bondevik har foreslått å fjerne denne avgrensningen. Foretak (arbeidsgiver) som er skattepliktig, vil imidlertid fortsatt gis skattemessig fradrag for tilskudd til innskuddspensjonsordning som er opprettet i henhold til innskuddspensjonsloven, jf. skatteloven Innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven skal omfatte alderspensjon, men kan også omfatte uføre- og/eller etterlattepensjon. 6. Hva er den sentrale forskjellen mellom foretakspensjon og innskuddspensjon? Foretakspensjon og innskuddspensjon er to måter å organisere en pensjonsordning på. Det finnes ulike varianter både av foretakspensjon og innskuddspensjon, men den sentrale forskjellen mellom disse to typene av pensjon, knytter seg til om det er pensjonsytelsene eller innbetalingen til ordningen, som er fastsatt på forhånd. En tradisjonell foretakspensjonsordning (med ytelsesbasert alderspensjon) kjennetegnes av at pensjonsytelsene til arbeidstaker er fastsatt på forhånd. Dette innebærer at det er pensjonsinnretningen som har risikoen for at foretakets innbetalinger til ordningen, med tillegg av avkastningen av disse innbetalingene, dekker de fastsatte ytelsene. Foretaket på sin side, betaler inn årlige tilskudd til ordningen. Disse tilskuddene beregnes av pensjonsinnretningen etter forsikringstekniske prinsipper, og størrelsen avhenger blant annet av medlemmenes tjenestetid, alder og så videre. Dette innebærer at størrelsen på foretakets innbetaling kan variere fra år til år. Foretakspensjonsordninger kan også organiseres slik at risiko og investeringsvalg overlates til foretaket eller det enkelte medlem, eller som engangsbetalt alderspensjon. I disse tilfellene vil risikofordelingen forskyves mellom pensjonsinnretningen og foretaket. I en innskuddspensjonsordning er det derimot foretakets innbetaling til pensjonsordningen som er fastsatt på forhånd. Det enkelte medlem er ikke lovet en viss pensjonsytelse, denne vil avhenge av hvor mye foretaket har betalt inn, med tillegg av den faktisk oppnådde avkastningen på innbetalingene. Foretakets innbetalinger er således faste, og vil ikke variere Side 3 av 14

4 fra år til år, slik som i en foretakspensjonsordning. Pensjonsinnretningen har ikke risiko utover eventuell årlig avkastningsgaranti som innretningen frivillig kan avgi. En slik garanti innebærer at pensjonsinnretningen garanterer en viss avkastning på foretakets innbetaling i et enkelt år. 7. Hva er obligatorisk tjenestepensjon? På bakgrunn av Stortingets vedtak 26. mai 2005 har Regjeringen Bondevik lagt frem forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon (Ot.prp. nr. 10 ( )). Lovforslaget innebærer at foretak (arbeidsgivere) får plikt til å opprette pensjonsordning enten etter foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven for ansatte og personer som utfører arbeid i foretaket, som må oppfylle nærmere angitte minstekrav. 8. Hvilke pensjonsytelser må obligatoriske tjenestepensjonsordninger inneholde? Regjeringen Bondevik foreslår at obligatoriske tjenestepensjonsordninger må inneholde alderspensjon og innskudds- eller premiefritak ved uførhet. Foretaket kan frivillig inkludere andre ytelser enn alderspensjon i pensjonsordningen (uførepensjon og etterlattepensjon). 9. Hvem skal betale for en obligatorisk tjenestepensjon? Regjeringen Bondevik foreslår at det er foretakene som skal betale innskudd til finansiering av alderspensjonsrettigheter for sine arbeidstakere. Foretaket skal betale et innskudd på minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G i en innskuddsbasert pensjonsordning. Dersom foretaket oppretter en pensjonsordning med ytelsesbasert foretakspensjon, er kravet at nivået på alderspensjonen minst skal være det en innskuddsordning basert på minstekravet antas å gi. Det foreslås at det også i obligatoriske tjenestepensjonsordninger kan avtales at arbeidstakerne skal bidra med innskudd til egen pensjon, men et slikt bidrag reduserer ikke minstekravet til foretakets innskudd. Foretaket må også, i henhold til forslaget fra regjeringen Bondevik, dekke kostnadene ved innskudds- og premiefritak ved uførhet (se også spørsmål 30), samt dekke kostnadene knyttet til administrasjon av pensjonsordningen. Les mer om de administrative og økonomiske konsekvensene i kapittel 13 i Regjeringen Bondeviks forslag. 10. Kan arbeidstakerne i et foretak selv bidra med innskudd til egen pensjon i en obligatorisk tjenestepensjonsordning? Ja, arbeidstakerne i et foretak kan selv bidra med innskudd til egen pensjon i både innskuddspensjonsordninger og foretakspensjonsordninger. Dersom arbeidstakerne skal bidra, må dette fastsettes i pensjonsordningens regelverk og vil gjelde alle arbeidstakerne i foretaket når det først er fastsatt. Innskuddet fra arbeidstaker kan ikke overstige foretakets innskudd og kan maksimalt utgjøre 4 prosent av arbeidstakers lønn. Side 4 av 14

5 11. Hvilke foretak vil etter lovforslaget omfattes av obligatorisk tjenestepensjon? Regjeringen Bondevik foreslår at en lov om obligatorisk tjenestepensjon for det første skal gjelde for foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør mer enn 75 prosent av full stilling. For det andre omfattes foretak med minst en arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør mer enn 75 prosent eller mer av full stilling. Og for det tredje omfattes foretak hvor personer i foretaket har en arbeidstid og lønn som utgjøre 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. Les mer om lovforslagets virkeområde i avsnitt 4.4 i Regjeringen Bondeviks forslag. 12. Hvilke arbeidstakere vil etter lovforslaget omfattes av obligatorisk tjenestepensjon? Regjeringen Bondevik foreslår at de arbeidstakere som omfattes av medlemskapsreglene i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, skal omfattes av en obligatorisk tjenestepensjon. Les mer om disse reglene i avsnitt 5.1 i Regjeringen Bondeviks forslag. 13. Er det foreslått egne regler for arbeidstakere som ikke er norske statsborgere? Regjeringen Bondevik har ikke foreslått egne regler for arbeidstakere som ikke er norske statsborgere. Etter lovforslaget er det bare arbeidstakere som er pliktig medlem i folketrygden som omfattes. Reglene om hvem som har pliktig medlemskap i folketrygden følger av folketrygdloven 2-1 til 2-6. Hovedregelen er at personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden. 14. Når vil en lov om obligatorisk tjenestepensjon tre i kraft? Regjeringen Bondevik har foreslått at lov om obligatorisk tjenestepensjon skal tre i kraft 1. januar Det er foreslått at foretakene må ha etablert en pensjonsordning i samsvar med minimumskravene innen 31. desember 2006, men at virkningene av loven i form av pensjonskostnadene for foretakene og sikring av pensjonsrettigheter for de ansatte, skal inntre med virkning fra 1. juli Foretak som allerede har pensjonsordning, men som ikke oppfyller minstekravene, har tilsvarende frist til å endre ordningen slik at den oppfyller minstekravene. Les mer om dette i avsnitt i Regjeringen Bondeviks forslag. 15. Hvem kan tilby obligatoriske tjenestepensjonsordninger? Pensjonsordninger etter innskuddspensjonsloven (se spørsmål 5) kan tilbys av banker, livsforsikringsselskaper, pensjonskasser og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Det er også vedtatt at innskuddspensjonsforetak skal kunne tilby slike pensjonsordninger, men bestemmelsen er foreløpig ikke trådt i kraft. Pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven (se spørsmål 4) kan tilbys av livsforsikringsselskap og pensjonskasser. Side 5 av 14

6 16. Hvordan skal et foretak dekke de ekstra kostnadene forbundet med innføring av obligatorisk tjenestepensjon? Regjeringen Bondevik har ikke foreslått egne bestemmelser om hvordan foretaket skal dekke de ekstra kostnadene forbundet med innføring av obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket må derfor dekke disse kostnadene på tilsvarende vis som man dekker andre kostnader. Det gis inntektsfradrag for foretakets samlede kostnader til obligatorisk tjenestepensjon. Les mer om lovforslagets administrative og økonomiske konsekvenser i kapittel 13 i Regjeringen Bondeviks forslag. 17. Omfattes eldre arbeidstakere, som har kort tid igjen til pensjonsalder, av lovforslaget til obligatorisk tjenestepensjon? Eldre arbeidstakere er i foretakspensjonsloven definert som arbeidstakere som har ti år eller mindre igjen til pensjonsalder. Disse arbeidstakerne omfattes også av lovforslaget, men arbeidsgiver vil etter reglene i foretakspensjonsloven ha adgang til å holde disse arbeidstakerne utenfor en foretakspensjonsordning. Regjeringen Bondevik foreslår i lovforslaget at i så fall skal disse arbeidstakerne sikres alderspensjonsopptjening i en innskuddspensjonsordning som oppfyller de foreslåtte minstekravene. Les mer om dette i avsnitt 5.4 og 7.4 i Regjeringen Bondeviks forslag. 18. Hva skjer når en arbeidstaker skifter jobb? En arbeidstaker med medlemskap i en pensjonsordning etter foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven som skifter jobb, skal meldes ut av pensjonsordningen i det foretaket hvor arbeidstakeren fratrer sin stilling. Pensjonsopptjeningen i denne pensjonsordningen opphører. Arbeidstakeren beholder imidlertid den rett til pensjon som er opptjent ved fratredelsen. Som et bevis for denne opptjente retten, utstedes det i innskuddspensjonsordninger et pensjonskapitalbevis og i foretakspensjonsordninger en fripolise. Arbeidstaker har etter nærmere regler i innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven rett til å fortsette pensjonssparingen på egenhånd. I foretakspensjonsordninger er det dessuten åpnet for såkalt medregning av tidligere tjenestetid. Dette innebærer at pensjonsopptjeningen i en tidligere foretakspensjonsordning kan regnes med, dersom arbeidstakeren ved skifte av jobb, meldes inn i en ny foretakspensjonsordning, og denne har regler om medregning. Dersom den nye arbeidsgiveren omfattes av lovforslaget om obligatorisk tjenestepensjon, og arbeidstakeren oppfyller vilkårene for medlemskap, skal arbeidstakeren meldes inn i denne pensjonsordningen. 19. Hva er minstekravet til innskudd/ytelser for obligatoriske tjenestepensjonsordninger? Regjeringen Bondevik foreslår at foretaket må betale et innskudd på minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G i en innskuddsbasert pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven. Dersom foretaket oppretter en pensjonsordning med ytelsesbasert foretakspensjon er kravet at nivået på alderspensjonen minst skal være det en innskuddsordning basert på minstekravet antas å gi. Side 6 av 14

7 20. Kan en pensjonsordning være bedre enn minstekravene til en obligatorisk tjenestepensjon? Regjeringen Bondevik foreslår at dersom foretaket ønsker å ha en bedre pensjonsordning enn det som følger av minstekravet, står de fritt til å øke innskuddet/ytelsene inntil de øvre grenser for innskudd og ytelser (se også Minstekrav/øvre grenser til innskudd og ytelser) som er fastsatt i innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven. Pensjonsordningen kan også forbedres ved at det avtales at arbeidstaker selv bidrar med innskudd til pensjonsordningen etter regler fastsatt i de to lovene. Et eventuelt bidrag fra arbeidstaker inngår i de øvre grensene for innskudd og ytelser, men vil ikke regnes med ved beregningen av minstekravene etter Regjeringen Bondeviks forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon. 21. Når skal den oppsparte tjenestepensjonen utbetales? Regjeringen Bondeviks forslag innebærer at for de aller fleste arbeidstakere vil pensjonen fra obligatoriske tjenestepensjonsordninger utbetales fra fylte 67 år. 67 år er altså den alminnelige pensjonsalder. Dette er hovedregelen både i foretakspensjonsloven og i innskuddspensjonsloven. For noen yrker vil det imidlertid være adgang til å fastsette lavere pensjonsalder enn 67 år (bestemmelser om dette er gitt i forskriftene til foretaks- og innskuddspensjonsloven). Flypiloter, dykkere og redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på oljeinstallasjon til havs kan ha pensjonsalder 55 år. Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter har laveste pensjonsalder 60 år og yrkessjåfører 62 år. Det er også en del yrker som kan ha pensjonsalder 65 år. Dette gjelder bergverksarbeidere under dagen, kranførere, førere av gravemaskiner og bulldoserkjørere, yrkesakkvisitører i forsikring, reisende (selgere), reingjetere, ansatte på faste oljeinstallasjoner til havs og sjåførlærere. 22. Hvor lenge skal tjenestepensjonen utbetales? Regjeringen Bondevik har foreslått at reglene om utbetalingsperiode i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven fortsatt skal gjelde. Dette innebærer blant annet en hovedregel om minste utbetalingsperiode på 10 år. Denne hovedregelen får anvendelse på alle vanlige innskuddsbaserte pensjonsordninger, og også i mange foretakspensjonsordninger med ytelsesbasert alderspensjon. Ved en del pensjonsordninger vil utbetalingstiden kunne være mer enn 10 år. Dette gjelder innskuddsbaserte pensjonsordning som i utbetalingsperioden skal konverteres til forsikring og hvor det er fastsatt utbetalingsperiode på mer enn 10 år, og ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som har fastsatt en lengre utbetalingstid enn 10 år. Det er også en spesiell regel for ytelsesbaserte pensjonsordninger som innebærer at det for arbeidstakere i yrker med lavere pensjonsalder enn 67 år kan fastsettes at pensjonen skal opphøre ved 67 år. Utbetalingsperioden vil altså i disse tilfeller avhenge av hvilken pensjonsalder som er fastsatt for slike yrker i pensjonsordningen. Side 7 av 14

8 23. Kan arbeidstakere i bedrifter som har tjenestepensjonsordninger i dag komme dårligere ut enn de som nå får obligatorisk tjenestepensjon? Nei. De foreslåtte minstekravene til en obligatorisk tjenestepensjon vil gjelde generelt for alle som omfattes av lovforslaget. Dette innebærer at også tjenestepensjonsordninger som er opprettet før en lov om obligatorisk tjenestepensjon trer i kraft, får plikt til å følge de foreslåtte minstekravene. De aller fleste eksisterende tjenestepensjonsordninger oppfyller imidlertid allerede de foreslåtte minstekravene. 24. Hvordan vet jeg om min tjenestepensjon oppfyller kravene som stilles i forslaget til lov om obligatorisk tjenestepensjon? Regjeringen Bondevik foreslår at det er arbeidsgiver som skal sikre at de ansatte som har krav på obligatorisk tjenestepensjon, har en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Les mer om minstekravene i spørsmål Foreslås det at obligatorisk tjenestepensjon også skal omfatte rett til uførepensjon og etterlattepensjon? Nei. Regjeringen Bondevik foreslår at en obligatorisk tjenestepensjon bare må omfatte alderspensjon, samt innskudds-/premiefritak ved uførhet. Det er frivillig for foretaket å inkludere uførepensjon og etterlattepensjon i ordningen. 26. Hvor mye får lønnstakere med inntekt på henholdsvis , og kr i tjenestepensjon hvis ordningen følger de foreslåtte minstekravene? Innskuddspensjonsordninger etter innskuddspensjonsloven Det er anslått at Regjeringen Bondeviks forslag til minstekrav vil gi en årlig pensjon på omtrent kr i 10 år for en lønntaker med lønn på kr ved oppnådd pensjonsalder (8,3 prosent av lønn). En lønnstaker med lønn på kr ved pensjonsalder vil motta kr i årlig pensjon (9,3 prosent av lønn). Dersom man har en lønn på kr, vil årlig pensjon utgjøre om lag kr (9,7 prosent av lønn). Foretakspensjonsordninger etter foretakspensjonsloven Disse tallene gjelder for innskuddsbaserte pensjonsordninger, men vil også angi minstekrav til for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. I ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger vil imidlertid kompensasjonsgraden (pensjon i prosent av lønn) stige noe mer når lønnen øker enn i innskuddsbaserte pensjonsordninger. Det kan bemerkes at det er usikkerhet knyttet til den endelige størrelsen på pensjonsytelsene i både innskudds- og ytelsesordninger. Beregningene som er gjengitt over, som er fremskaffet av Banklovkommisjonen og gjengitt i NOU 2005: 15 vedlegg 1, er basert på en rekke forutsetninger, blant annet om opptjeningstid i pensjonsordningen (40 år), lønnsutvikling over yrkeskarrieren (reallønnsøkning 2 prosent per år) og avkastningen på pensjonskapitalen (årlig realavkastning på 2,5 prosent). Side 8 av 14

9 Kompensasjonsgrad i gjeldende folketrygd: Faktisk folketrygd for enslige i forhold til lønn. Pensjons-inntekt (G) Kroner Pensjon fra folketrygden (G) Kroner Kompensasjonsgrad , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % Kilde: Finansdepartementet. Pensjonen er beregnet for en enslig pensjonist med full opptjening (40 år eller mer) og ut fra en pensjonsprosent på 42. Nye pensjonister i dag vil på den ene siden ikke ha full opptjening, men på den andre ha en noe høyere pensjonsprosent fordi en andel av opptjeningen skjedde før 1992 da prosentsatsen var 45. Beløpene i kroner er beregnet ut fra gjennomsnittlig grunnbeløp (G) i 2004 på kr Grunnbeløpet (G) er i juni 2005 fastsatt til kroner , men dette endrer ikke i noen vesentlig grad kompensasjonsgraden. 27. Kan flere foretak gå sammen om en innkjøpsordning for tjenestepensjon? Ja, flere foretak kan gå sammen om en innkjøpsordning gjennom for eksempel en interesseorganisasjon eller annen forening. Les mer om dette i avsnitt 8.4 i Regjeringen Bondeviks forslag. 28. Hvilke regler gjelder for flytting av pensjonsordninger? Reglene om flytting av pensjonsordninger følger av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8c. Reglene gjelder flytting av slike kontrakter mellom pensjonsinnretninger. Det er foretaket, (altså arbeidsgiver, som har flytterett for selve pensjonsordningen. Den enkelte arbeidstakeren vil ikke ha adgang til å flytte sine opptjente pensjonsrettigheter så lenge arbeidstakeren er medlem av pensjonsordning. Dersom arbeidstakeren derimot meldes ut av ordningen, for eksempel ved skifte av stilling, har arbeidstakeren en individuell flytterett knyttet til det pensjonskapitalbeviset eller den fripolisen som er blitt utstedt. Se spørsmål 29. Se også spørsmål 18 om skifte av stilling. Side 9 av 14

10 29. Hvilke regler gjelder for flytting av individuelle pensjonsrettigheter utgått fra tjenestepensjonsordninger? Flytterett for individuelle rettigheter utgått fra kollektive pensjonsordninger, som fripoliser og pensjonskapitalbevis, følger av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8c. Arbeidstaker som er meldt ut av en pensjonsordning, og som har fått utstedt et pensjonskapitalbevis eller en fripolise, har en individuell flytterett knyttet til beviset eller polisen. Se også spørsmål 28 og Hva er innskudds- og premiefritak ved uførhet? Det fremgår av innskuddspensjonsloven ( 2-4) og foretakspensjonsloven ( 6-7) at bedriften kan tegne henholdsvis innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet for medlemmer i bedriftens pensjonsordning. Innskuddsfritak eller premiefritak innebærer at forsikringsselskapet blir ansvarlig for å betale innskudd eller premie (i samsvar med uføregraden) for medlem som blir ufør, og dette vil altså sikre at en arbeidstaker som blir ufør fortsatt vil tjene opp alderspensjon i pensjonsordningen. Regjeringen Bondevik foreslår at obligatoriske tjenestepensjonsordninger skal omfatte innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet. Plikten vil innebære at bedriften må tegne innskuddsfritak eller premiefritak for innskudd/premie lik de foreslåtte minstekrav. 31. Kan foretakene i henhold til lovforslaget straffes dersom de ikke oppretter obligatorisk tjenestepensjon? Regjeringen Bondevik har ikke foreslått en egen straffebestemmelse for foretak som unnlater å oppfylle plikten etter lovforslaget. Foretak som ikke oppretter obligatorisk tjenestepensjon, selv om de etter forslaget har plikt til det, kan således ikke straffes. Regjeringen har imidlertid foreslått å lovfeste at den enkelte arbeidstaker som oppfyller vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen, har krav på at foretak som omfattes av lovforslaget oppretter obligatorisk tjenestepensjonsordning som oppfyller de foreslåtte minstekravene. Et slikt krav vil kunne tvangsfullbyrdes via rettsapparatet, ved sivil dom. Kredittilsynet fører tilsyn med pensjonsordninger opprettet i samsvar med foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. 32. Kan enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende opprette tjenestepensjonsordning etter innskuddspensjonsloven? Lovforslaget fra Regjeringen Bondevik innebærer at det åpnes for at også enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende uten ansatte kan opprette innskuddspensjonsordning dersom eieren eller innehaveren har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Etter gjeldende rett må et foretak minst ha én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling for å kunne opprette en innskuddspensjonsordning. Lovforslaget går ut på at foretak uten ansatte der innehaveren eller eieren har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling har adgang til å opprette innskuddspensjonsordning, men ingen plikt. Dersom foretaket oppretter en innskuddspensjonsordning, kan ikke innskuddet overstige det minstekravet som er foreslått i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Side 10 av 14

11 33. Kan enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende opprette tjenestepensjonsordning etter foretakspensjonsloven? Regjeringen Bondevik har foreslått å videreføre gjeldende rett som innebærer at enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende som ikke har ansatte, ikke kan opprette tjenestepensjonsordning etter foretakspensjonsloven. For å kunne opprette en foretakspensjonsordning må foretaket ha minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller ha arbeidstakere som er ansatt i minst en femdel av full stilling og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer to årsverk eller mer. Lovforslaget fra Regjeringen Bondevik innebærer derimot at det åpnes for at enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende uten ansatte kan opprette innskuddspensjonsordning. Les mer under spørsmål Hvilken frist foreslås å gjelde for nye foretak for opprettelse av en obligatorisk tjenestepensjonsordning? Gjelder denne fristen også for foretak som opprettes i 2006? Regjeringen Bondevik foreslår at et nystartet foretak som etter lovforslaget har plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjon, skal opprette slik tjenestepensjonsordning innen seks måneder etter at vilkårene i loven er oppfylt. Foretak som får plikt til å opprette ordning i løpet av 2006 har også seks måneder på seg til å opprette tjenestepensjonsordning. Men dersom denne fristen utløper i 2006, skal fristen likevel forskyves til utløpet av Hvor mange bedrifter omfattes av ordningen med obligatorisk tjenestepensjon? Banklovkommisjonen har, på usikkert grunnlag, anslått at deres forslag (som gjelder skattepliktige foretak) vil omfatte i overkant av arbeidstakere i foretak som i dag ikke har pensjonsordning. Regjeringen Bondevik foreslår at plikten til opprette obligatoriske tjenestepensjonsordninger skal gjelde både skattepliktige og skattefrie foretak. Antall skattefrie foretak som vil måtte opprette pensjonsordning som følge av lovforslaget og antall arbeidstakere i slike foretak, samt virkningen for disse, er ikke særskilt utredet. Les mer om administrative og økonomiske konsekvenser i kapittel 13 i Regjeringen Bondeviks forslag. 36. Hvor mange arbeidstakere omfattes av ordningen obligatorisk tjenestepensjon? Banklovkommisjonen har, på usikkert grunnlag, anslått at deres forslag (som gjelder skattepliktige foretak) vil omfatte i overkant av arbeidstakere i foretak som i dag ikke har pensjonsordning. Regjeringen Bondevik foreslår at plikten til opprette obligatoriske tjenestepensjonsordninger skal gjelde både skattepliktige og skattefrie foretak. Antall skattefrie foretak som vil måtte opprette pensjonsordning som følge av lovforslaget og antall arbeidstakere i slike foretak, samt virkningen for disse, er ikke særskilt utredet. Les mer om administrative og økonomiske konsekvenser her i kapittel 13 i Regjeringen Bondeviks forslag. Side 11 av 14

12 37. Hvordan bør foretak som ikke har pensjonsordning gå frem for å opprette en obligatorisk tjenestepensjonsordning? Foretak som ikke har tjenestepensjonsordning for sine ansatte bør skaffe seg informasjon for å kunne vurdere om de vil opprette en innskuddsbasert pensjonsordning eller en ytelsesbasert pensjonsordning. Trolig vil arbeidsgiverforeningen være behjelpelig med informasjon, og mange av foreningene vil ventelig også fremforhandle gode avtaler for sine medlemmer. Eventuelt kan man kontakte institusjoner som kan tilby obligatoriske tjenestepensjonsordninger (pensjonsinnretninger). Side 12 av 14

13 Side 13 av 14

14 INTEGRA Foreningen for tekniske systemintegratorer Essendrops gate 3, 0368 Oslo Postboks 5467 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: Faks: e-post: Org.nummer: Kontonummer: Tilknyttet TELFO / NHO

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon

Forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon Forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon Finansminister Per-Kristian Foss 7. oktober 2005 1 Innføring av obligatorisk tjenestepensjon Regjeringen foreslår en ny lov om obligatorisk tjenestepensjon

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MV

LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MV Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ragnhild Wiborg Dir. tlf.: 22 93 99 11 Vår referanse: 06/7960 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 543.12 Dato: 26.10.2006 LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Flytting pensjonskapitalbevis

Flytting pensjonskapitalbevis Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Flytting pensjonskapitalbevis

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE 14/3020 DERES REFERANSE 13/2824 DATO 09.04.2014 Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon

Detaljer

E-bok 016 PENSJONS- ABC FOR SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 016 PENSJONS- ABC FOR SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 016 PENSJONS- ABC FOR SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold PENSJONS- ABC for småbedriften R!SANGERS E-BOK 016 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 44 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

i F1NANSDEPARfEMENTET , 2 7. JUL Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen

i F1NANSDEPARfEMENTET , 2 7. JUL Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo i F1NANSDEPARfEMENTET, 2 7. JUL. 2013 --' "r- 6, mo-i- Arkivnr. -41 23. juli 2010 SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger. Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo

Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger. Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo Hva strides det om hvor? Vet ikke helt ennå krav Frontfaget

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 Vedlegg Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 1. Premiefritak Regelverket knyttet til premiefritak er dårlig beskrevet. Det mangler regler om karenstid før utbetaling

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012 Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II Aktuarforeningen 13. september 2012 1 Oversikt Tilpasning av regelverket for skattefavoriserte pensjonsordninger i privat sektor

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Innst. O. nr. 17. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om lov om obligatorisk tjenestepensjon

Innst. O. nr. 17. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om lov om obligatorisk tjenestepensjon Innst. O. nr. 17 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 10 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om lov om obligatorisk tjenestepensjon Innhold Side 1. Innledning

Detaljer

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY \?\/ 23.1-3q FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 1. oktober 2012 SAKSBEHANDLER: Brun -Gulbrandsen VAR REFERANSE: 12/7445 DERES REFERANSE:

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Lovvedtak 23. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 35 L ( ), jf. Prop. 199 L ( )

Lovvedtak 23. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 35 L ( ), jf. Prop. 199 L ( ) Lovvedtak 23 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 35 L (2013 2014), jf. Prop. 199 L (2012 2013) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om tjenestepensjon

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

Pensjon fra første krone

Pensjon fra første krone 28.09.2018 Pensjon fra første krone Endringene i representantforslaget, Dokument 8:218 S (2017-2018), vil forbedre opptjeningsreglene for innskuddspensjon i privat sektor og sikre at pensjon opptjenes

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Sak:17/693 04.07.2017 Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Vurdering av vilkår knyttet til ordningen... 4

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

FI IANSDEPARTEiyZEI'dT

FI IANSDEPARTEiyZEI'dT Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D FI IANSDEPARTEiyZEI'dT Finansdepartementet 10. AUG. 2005. Postboks 8008 Dep Akersgt. 40 Saksnr. 0030 Oslo OS 1 29-13 - 60 Arkim. /.

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet 1. Innhold 1. Bakgrunn og mandat for utredningen 2. Kort oversikt over pensjonsmarkedet 3. Gjeldende

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Norges offentlige utredninger 1999: 32 Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. mars 1999 Avgitt til Finans- og tolldepartementet

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 31.08.2017 Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Høring forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Det vises

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Styrker og svakheter med de norske tjenestepensjonsordningene

Styrker og svakheter med de norske tjenestepensjonsordningene Styrker og svakheter med de norske tjenestepensjonsordningene En studie av Tjenestepensjonsordningenes forskjeller, med fokus på innbetaling. Kåre Sagård Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER Informasjon DNB Livsforsikring AS er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing, og er en del av DNB-konsernet. Vi er pensjonsspesialisten,

Detaljer

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold 1. Mandat for utredningen 2. Gjeldende rett 3. Arbeidsgruppens vurderinger 4. Tilknyttede

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1

Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1 Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1 Pensjonsforum 10. mai 2010 Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Hva sa St.meld. 5 (2006-2007)

Detaljer

HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013

HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Bergen, 12. april 2013 HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 Norwegian Insurance

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver og Fleksibelt pensjonsuttak Fra 1. januar 2011 fikk ansatte mulighet til fleksibelt pensjons Ansatte kan kombinere arbeid og pensjon

Detaljer

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013 Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Deres brev: Deres ref: Vår ref: ANK xx. april 2013 Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Detaljer

HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer i det følgende med våre merknader til NOU 2009: 13.

HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer i det følgende med våre merknader til NOU 2009: 13. Det kongelige Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 09/3131 FNMAO Vår ref: PES 14. september 2009 HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 1 :214 2 tb ' 1V1 Arkivnr. :3 a FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Dato: 08.07.2010 Vår ref.: 10-411 ET/LPA Deres ref.: 10/1904

Detaljer

Bedre og enklere tjenestepensjon Rapport for Handel og Kontor og Fellesforbundet

Bedre og enklere tjenestepensjon Rapport for Handel og Kontor og Fellesforbundet Bedre og enklere tjenestepensjon Rapport for Handel og Kontor og Fellesforbundet Pensjonsforum 9. juni 2017 Jon M. Hippe, FAFO Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Disposisjon Utgangspunkt Pensjonsforholdene

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Innst. O. nr. 39. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) (2000-2001)

Innst. O. nr. 39. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) (2000-2001) Innst. O. nr. 39 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) Til Odelstinget 1. INNLEDNING. STORTINGETS BEHAND- LING AV FORSLAG

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Status. Pensjonspolitisk

Status. Pensjonspolitisk Status. Pensjonspolitisk Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. og 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Offentlig tjenestepensjon Uførepensjon Alderspensjon

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Den kostbare senioren fakta eller myte?

Den kostbare senioren fakta eller myte? Rapport 213 6 3.9.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse... 5 2. Overordnet beskrivelse av de forskjellige pensjonsordningene... 7 2.1 Ytelsesordninger... 7 2.2

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014 Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Agenda Folketrygd - innskuddspensjon Eksempler Tjenestepensjonsloven Hybrid Uføretrygd

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Valg av fremtidig pensjonsordning

Valg av fremtidig pensjonsordning Valg av fremtidig pensjonsordning For ansatte som i dag har pensjon i Statens Pensjonskasse Pensjonsmøter i Bane NOR oktober og november 2018 Lars Kåre Smith, leder Lønn og betingelser, lov og avtaleverk

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

ORKLA FINANSDEPARTEMENTET

ORKLA FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET 1 G. MAI 204 Finansdepartem t Deres ref. Sakstyr. 06/1856 FM KSj Fra Postboks 8008 D p 0030 Oslo Arkivtyr. Vår ref. Dato TAa/AHå 15. mai 2006 Forskrifter til n forsikrin sløv mv. -

Detaljer

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler Felles utredning om tjenestepensjon for Fellesforbundet og Norsk Industri - Hovedpunkter i felles forslag til endringer i dagens innskuddspensjonsregulering Vidar Nilsen Deloitte Christian Fotland Gabler

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Samlede samfunnsøkonomiske virkninger

Samlede samfunnsøkonomiske virkninger Vedlegg 2 Samlede samfunnsøkonomiske virkninger 2.1 Innledning Dette vedlegget gir en oversikt over virkningene av å stille minstekrav til supplerende pensjonsordninger i arbeidsforhold på lønnskostnader,

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Fafo-notat 2012:20 Fafo

Detaljer

Er det fortsatt mulig med ytelsesordninger?

Er det fortsatt mulig med ytelsesordninger? Actuarial and economic analysis Er det fortsatt mulig med ytelsesordninger? Pensjonskassekonferansen 25.04.2013 Sissel Rødevand, aktuar og partner, Actecan 1 Hovedinnhold i presentasjonen Banklovkommisjonens

Detaljer

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon Veiledning og vilkår Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Storebrand Innskuddspensjon - med individuelt investeringsvalg - uten avkastningsgaranti - innenfor lov om innskuddspensjon

Detaljer

Ot.prp. nr. 78 ( )

Ot.prp. nr. 78 ( ) Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle Tilråding fra Finansdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd

Detaljer