Finansklagenemnda Person

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansklagenemnda Person"

Transkript

1 Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, , Forsikrede var sykmeldt på tidspunktet for omdanning fra ytelsespensjonsordning til innskuddspensjonsordning. Saken reiste spørsmål om omdanningen også omfattet forsikrede eller om han kunne ha valgt å fortsette i den opprinnelige ordningen, jf. LOF 15-4 fjerde ledd tredje punktum. Da det ikke forelå opplysninger om at det var inngått avtale som beskrevet i LOF 15-4 fjerde ledd første punktum, kunne nemnda ikke se at forsikrede hadde noen valgrett. Nemnda la videre til grunn at selskapet ved utbetalingen av uførepensjon til forsikrede under innskuddspensjonsordningen kunne ta hensyn til hans fripolise fra ytelsespensjonsordningen (medregning). Nemnda bemerket videre at et ansvar for mangelfull informasjon var et uaktsomhetsansvar, og den kunne ikke se at vilkårene for dette var tilstede. Den delen av klagen som gjaldt selve beregningen av uførepensjonen ble avvist fra nemndsbehandling med hjemmel i saksbehandlingsreglene punkt 5 femte ledd. Sakens bakgrunn Forsikrede (f. 1955) var medlem av arbeidsgivers/foretakets tjenestepensjonsordning som opprinnelig var en ytelsespensjonsordning. Med virkning fra ble ordningen omdannet til en innskuddspensjonsordning i selskapet. Forsikrede skriver at han var langtidssykemeldt på tidspunktet for omdanningen, og at han aldri ble frisk. Selskapet har opplyst at forsikrede var sykemeldt til , og at det foreligger en friskmelding fra I brev til forsikrede skrev selskapet om at han ville bli utmeldt av forsikringsavtalen med dekningene alders- og uførepensjon og at det var utstedt en fripolise. Det heter videre: Dersom De kommer med i en ny kollektiv forsikring i løpet av denne perioden, og får utbetaling derfra, kan eventuelle utbetalinger fra ovennevnte forsikring bli redusert eller falle bort. Forsikrede mottok forsikringsbevis datert med oversikt over tilleggsdekninger knyttet til innskuddspensjonsordningen. Det fremgikk der at hans tilleggsdekning var utregnet etter 16/30 og at full dekning forutsatte 30 års tjenestetid. Det fremgår av saksdokumentene at det den var en korrespondanse på e-post mellom foretaket og selskapet vedrørende avkortning av uførepensjon. Selskapet skisserte tre alternative løsninger som foretaket kunne velge mellom. Foretaket valgte alternativ tre og av selskapets brev til nemndas sekretariat fremgår at dette alternativet innebar at fripoliser skulle medregnes/komme til fradrag i uførepensjon under innskuddspensjonsordningen. I brevet heter det: ble etter avtaleinngåelsen innrømmet medregning av tjenestetid fra medlemskap i annen privat pensjonsordning. Han fikk med andre ord beregnet sine ytelser etter 30/30, og ikke 16/30 pluss fripolise som han gjorde ved inntreden i avtalen. Bedriften valgte da å la fripolisen medregnes i beregnet uførepensjon i innskuddspensjonsavtalen. Dette faller igjen under foretakets styringsrett og som tidligere innsendt dokumentasjon klart viser, er det valget foretaket valgte i den situasjonen. Side 1 av 6

2 Det fremgår av forsikringsbevis datert for tilleggsdekninger knyttet til innskuddspensjonsavtalen at tilleggsdekning ville bli utregnet etter 30/30. Forsikrede er uenig i selskapets behandling av hans uførepensjonsrettigheter. I klagen heter det at forsikrede som følge av sykemelding på omdanningstidspunktet, ikke kunne overføres til innskuddspensjonsordningen og at han etter lov om innskuddspensjon (LOF) 15-6 fjerde ledd kunne velge å opprettholde medlemskap i ytelsespensjonsordningen. Videre anførte han at selskapet ikke kan avkorte med ytelsesordningens fripolise i uføredekningen under innskuddsordningen. Under forberedelsen av klagesaken fremkom videre at forsikrede er uenig i selskapets beregning av hans uførepensjon. Sekretariatet har uttalt at beregningsspørsmålet ikke egner seg for nemndsbehandling, likevel slik at nemnda ville bli bedt om å ta stilling til om spørsmålene knyttet til beregningen skulle avises. Forsikrede har i hovedsak anført at han pga. sykemeldingen på tidspunktet for omdanningen etter LOF 15-6 fjerde ledd kunne velge å opprettholde medlemskap i ytelsesordningen og at bedriften ikke ensidig kunne overføre ham til innskuddsordningen. Når det gjelder spørsmålet om selskapet kan ta hensyn til fripolisen fra tidligere ytelsesordning ved beregningen av uføreytelser etter innskuddsordningen, forutsetter dette at det var tatt inn en klausul om dette i pensjonsavtalen. En slik bestemmelse foreligger ikke og selskapet har da ikke adgang til samordning. Dette fremkom også av den informasjonen selskapet ga forsikrede i e-post Her oppgis uføreytelsene under ny og gammel pensjonsordning med fulle beløp, og det var ikke opplysninger om samordning. Selskapet har i hovedsak anført at det ligger innenfor bedriftens/arbeidsgivers styringsrett å endre bedriftens pensjonsordning. Bedriften valgte ikke å inngå avtale som nevnt i LOF 15-6 fjerde ledd første punktum, og forsikrede kunne ikke selv velge å bli i ytelsesordningen. Når det gjelder samordning av fripolisen, vises til at det fremgår av utmeldingsbrevet fra ytelsespensjonsordningen at verdien av fripolisen ville kunne komme til fradrag om forsikrede ble omfattet av ny tjenestepensjonsordning. Hvorvidt dette skulle skje lå innenfor bedriftens styringsrett. I dette tilfellet har bedriften valgt at fripolisen skal hensyntas i form av et tillegg i den pensjonsgivende tjenestetid, jf. LOF Det er ikke et krav om at en slik bestemmelse om medregning skal inntas i regelverket/avtaledokumentene. Etter selskapets syn er forsikredes uførepensjon korrekt utregnet etter pensjonsavtalen og de vilkår som gjaldt på syketidspunktet. Finansklagenemnda Person bemerker: Nemnda er bedt om å uttale seg om tre spørsmålene som drøftes under I III nedenfor. I. Det første spørsmålet gjelder om omdanningen fra ytelsespensjonsordning til innskuddspensjonsordning også omfattet forsikrede, eller om han kunne ha valgt å fortsette i den opprinnelige ordningen. Om han hadde slik valgmulighet, reiser saken videre spørsmål om hvor lenge han kunne bli i denne ordningen, og om innskuddspensjonsordningen har påført ham et økonomisk tap. Omdanning av en ytelsespensjonsordning til innskuddspensjonsordning eller tjenestepensjonsordning og lukking av den opprinnelige ordningen reguleres av LOF Etter første ledd skal et foretak som har pensjonsordning etter ytelsespensjonsordningen, og som innfører en innskuddspensjonsordning "avvikle pensjonsordningen etter reglene i kapitlet her". Lovens hovedregel er således at omdanning forutsetter avvikling/lukking av den tidligere ordningen. Forsikrede har, med henvisning til særregelen i paragrafens fjerde ledd og særlig bestemmelsen i leddets tredje punktum, anført at han hadde en valgrett fordi han var sykemeldt på tidspunktet for omdanningen. I tredje punktum heter det: "Medlemmer som nevnt i første punktum skal ha rett til å velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning eller tjenestepensjonsordning". Som ordlyden viser gjelder valgadgangen etter tredje punktum medlemmer som omfattes av leddets første punktum. Første punktum åpner for at det kan inngås en avtale om en særordning for uføre og arbeidsuføre Side 2 av 6

3 medlemmer med rett til sykepenger på tidspunktet for omdanningen. Det foreligger imidlertid ikke opplysninger om at det ble inngått slik avtale i dette tilfellet, og nemnda kan da ikke se at leddets tredje punktum ga forsikrede noen valgrett. Nemnda finner ikke grunn til å behandle de subsidiære spørsmålene under dette punktet. II. Det er videre reist spørsmål om selskapet ved utbetalingen av uførepensjon til forsikrede under innskuddspensjonsordningen, kan ta hensyn til hans fripolise fra ytelsespensjonsordningen. LOF regulerer adgangen til medregning, mens 4-12 har regler om slik medregning. Det fremgår av 4-11 første ledd at medregning ikke er lovpålagt, men at dette kan fastsettes i pensjonsforsikringsavtalen med tilhørende vilkår og pensjonsplan, jf. definisjonen av regelverket lovens i 1-2 første ledd bokstav b. I annet ledd heter det at "(m)edregningen skal gjennomføres ved at arbeidstakeren gis et tillegg i den pensjonsgivende tjenestetid", mens tredje ledd fastsetter at det "(i) regelverket for en pensjonsordning som har regler om medregning, skal fastsettes som vilkår for medregning at midler knyttet til pensjon opptjent på grunnlag av tidligere tjenestetid i annet foretak blir overført til pensjonsordningen etter reglene i forsikringsloven kapittel 11".. Etter 4-12 første ledd skal ved medregning "tillegget i tjenestetid settes lik tjenestetiden i en tidligere ordning dersom premiereserven for den pensjon som er opptjent der, er minst like stor som premiereserven ville ha vært i den nye ordningen etter like lang opptjeningstid", mens annet ledd åpner for at bedriften kan beslutte at tillegget i tjenestetid skal settes lik tjenestetiden i den andre ordningen. Av merknadene til 4-11 i Ot. prp. nr. 47 ( ) side 269 fremgår at "medregning skal gjennomføres ved at arbeidstakeren gis et tillegg i den pensjonsgivende tjenestetid og et motsvarende fradrag i pensjonsytelsen etter beregningsreglene i lovforslaget 4-12". Det samme fremgår av de etterfølgende merknadene til Foretaket besluttet medregning av tjenestetid og opptjent pensjon fra medlemskap i annen privat pensjonsordning etter omdanningen og lukkingen av den tidligere pensjonsordningen. Nemnda kan ikke se at LOF er til hinder for at en slik beslutning blir truffet etter omdanningen. I samsvar med selskapets redegjørelse legger nemnda til grunn at avtalen fra 2009 gikk ut på medregning av tjenestetid fra den tidligere pensjonsordningen ved beregning av ytelser etter den nye ordningen. Som uttalelsen i forarbeidene viser, er konsekvensen av dette at forsikredes pensjonsgivende tjenestetid skulle økes og at det ville bli gjort et fradrag for ytelsen under fripolisen i pensjonsutbetalingen. For forsikredes del medfører det at hans uførepensjonsytelser etter innskuddspensjonsordningen nå beregnes etter 30/30, dvs. full opptjeningstid, men med fradrag for det som han mottar under fripolisen. Den uføretrygden han mottar fra selskapet består således av utbetalingen under fripolisen og en 30/30 utbetaling under innskuddsordningen med fradrag for det han mottar under fripolisen fra ytelsesordningen. Nemnda har ikke noe å bemerke til dette. Nemnda peker på at selskapet i brevet om utstedelsen av fripolise tok et forbehold om en slik fremtidig mulighet. Forsikrede har i tilknytning til dette punktet anført at selskapet ikke har gitt ham den informasjon som han har krav på. Etter LOF 2-8 skal "Foretaket" dvs. arbeidsgiver gi de ansatte en skriftlig redegjørelse over regelverket for pensjonsordningen, herunder deres "rettigheter, premiene og den alderspensjon de kan forvente å få. Det heter videre i første ledd siste punktum: "Tilsvarende gjelder om forsikring vil gi uføreytelser ". Det følger videre av annet ledd at "foretaket" skal gi arbeidstakere skriftlig opplysning om endringer av regelverket av betydning. Det fremgår ikke av sakens dokumenter hvilken informasjon arbeidsgiver/foretaket har sendt forsikrede. Saken for nemnda gjelder imidlertid ikke foretakets eventuelle ansvar for eventuelle tap pga. mangelfull informasjon, men spørsmålet om selskapets eventuelle ansvar for slikt tap. Hensett til at LOF har en særregel om informasjon, er nemnda i tvil om bestemmelsene i fal. om selskapets informasjonsplikt kommer til anvendelse, i tilfelle fal Nemnda finner imidlertid Side 3 av 6

4 ikke grunn til å gå nærmere inn på dette da ansvar for mangelfull informasjon under enhver omstendighet er et uaktsomhetsansvar hvor det må sannsynliggjøres uaktsomhet, årsakssammenheng og tap. Nemnda kan ikke se at vilkårene for et erstatningsansvar er til stede. III. Det tredje spørsmålet gjelder forsikrede klage på selskapets beregning av hans uførepensjon. En slik beregning krever sakkyndig kunnskap som nemnda ikke har og er uegnet for nemndas behandling. Denne delen av saken avvises derfor fra nemndsbehandling med hjemmel i saksbehandlingsreglene punkt 5 femte ledd. Konklusjon: Selskapet gis medhold i spørsmålene som er behandlet under I og II foran. Spørsmål III avvises fra nemndas behandling. Uttalelsen er enstemmig. Ved behandlingen deltok Karin M. Bruzelius (leder), Ingrid Smedsrud (nestleder), Hege Opheim, Mildrid Felland, Kristin Tysse Sangolt, Paal Bjønness og Ingebjørg Kiil. Saken gjelder Saken gjelder tjenestepensjonsordning i SpareBank 1 Forsikring og sakens første tvistespørsmål er hvorvidt omdanningen fra ytelsespensjonsordning til innskuddspensjonsordning også gjelder for en forsikret som var sykmeldt på omdanningstidspunktet, herunder også spørsmål om forsikrede etter lov om foretakspensjon (LOF) kan kreve å forbli i den opprinnelige ordningen. Sakens andre tvistespørsmål er om selskapet eventuelt kan ta hensyn til forsikredes fripolise fra ytelsespensjonsordningen ved beregning av ytelser under innskuddspensjonsordningen. Også spørsmål om nemnda kan ta stilling til tvist om beregning av uførepensjon. Fra lov om foretakspensjon (LOF) Fra LOF kap. IV. Medregning av tjenestetid i annet foretak: Adgang til medregning (1) Regelverket kan inneholde bestemmelser om medregning av tjenestetid og opptjent pensjon fra medlemskap i annen privat pensjonsordning. For eldre arbeidstakere gjelder 3-9 tredje ledd. (2) Medregningen skal gjennomføres ved at arbeidstakeren gis et tillegg i den pensjonsgivende tjenestetid. (3) I regelverket for en pensjonsordning som har regler om medregning, skal det fastsettes som vilkår for medregning at midler knyttet til pensjon opptjent på grunnlag av tidligere tjenestetid i annet foretak blir overført til pensjonsordningen etter reglene i forsikringsloven kapittel 11. Fra LOF 15-6 Omdanning til innskuddspensjonsordning eller tjenestepensjonsordning og lukking: (1) Et foretak som har pensjonsordning etter loven her og som i stedet vil opprette pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven, skal avvikle pensjonsordningen etter reglene i (4) Foretaket kan etter avtale med arbeidstakerne eller deres organisasjoner videreføre ytelsesbasert foretakspensjonsordning for medlemmer som er uføre eller arbeidsuføre med rett til sykepenger på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning eller tjenestepensjonsordning. Medlemmer med rett til uførepensjon med en uføregrad på 100 prosent skal likevel sikres ved fripolise. Medlemmer som nevnt i første punktum skal ha rett til å velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning eller tjenestepensjonsordning. De skal gå over til innskuddspensjonsordningen eller tjenestepensjonsordningen ved friskmelding uten rett til uførepensjon, og det skal da utstedes fripolise fra den videreførte ytelsesbaserte foretakspensjonsordningen femte ledd tredje punktum gjelder tilsvarende. Sakens faktum Forsikrede (f. 1955) var ansatt i O AS og var som følge av dette omfattet av bedriftens tjenestepensjonsordning. Bedriften hadde opprinnelig inngått en avtale om ytelsespensjonsordning for sine ansatte i SpareBank 1. Med virkning fra og med gikk bedriften over til en innskuddspensjonsordning i samme selskap, se avtalebekreftelse innskuddspensjon datert Side 4 av 6

5 Forsikrede har opplyst at han var langtidssykemeldt på omdanningstidspunktet, og at han aldri ble frisk etter dette, selv om han ble friskmeldt. Selskapet har i brev til FinKN av opplyst at klager var sykmeldt f.o.m Selskapet opplyste videre i brev av at det forelå friskmelding fra I brev av fra selskapet til forsikrede opplyses det om at forsikrede meldes ut av forsikringsavtalen med dekningene alders og uførepensjon. Dekningene opplyses å være i kraft til Det opplyses videre at det er utstedt en fripolise, altså fullt betalte forsikringsdekninger. Fra brevet siteres: Dersom De kommer med i en ny kollektiv forsikring i løpet av denne perioden, og får utbetaling derfra, kan eventuelle utbetalinger fra ovennevnte forsikring bli redusert eller falle bort. Klager mottok forsikringsbevis datert med oversikt over tilleggsdekninger knyttet til innskuddspensjonsordningen. Det fremgikk at hans tilleggsdekninger var utregnet etter 16/30. Videre ble opplyst at fulle tilleggsdekninger forutsatte 30 års tjenestetid. Av saksdokumentene fremgikk at det var mailkorrespondanse mellom bedriften og selskapet vedrørende avkortning i uførepensjon og videre at bedriften kunne velge mellom 3 alternative løsninger. Bedriften valgte alternativ 3 og av selskapets brev til sekretariatet datert fremgikk at alternativ 3 innebar at fripolisen skulle medregnes/komme til fradrag for uførepensjon under innskuddsordningen. Det siteres fra brevet: (Forsikrede) ble etter avtaleinngåelse innrømmet medregning av tjenestetid fra medlemskap i annen privat pensjonsordning. Han fikk med andre ord beregnet sine ytelser etter 30/30, og ikke 16/30 pluss fripolise som han gjorde ved inntreden i avtalen. Bedriften valgte da å la fripolisen medregnes i beregnet uførepensjon innskuddspensjonsavtalen. Dette faller igjen under foretakets styringsrett og som tidligere innsendt dokumentasjon klart viser, er det valget foretaket valgte i den situasjonen. I forsikringsbevis datert for tilleggsdekninger tilknyttet innskuddspensjonsavtalen fremgikk at tilleggsdekningene var utregnet etter 30/30. Forsikrede var uenig i selskapets behandling av hans pensjonsrettigheter og klage ble innsendt FinKN Det anføres i klagen at forsikrede, som følge av sykemelding på omdanningstidspunktet, ikke kunne overføres til innskuddsordningen og at han etter LOF 15-6 (4) kunne velge å opprettholde medlemskap i ytelsesordningen. Videre ble det anført at selskapet ikke kunne avkorte med ytelsesordningens fripolise i uføredekningen under innskuddsordningen. Under klagebehandlingen oppsto det også oppstått tvist om beregning av uførepensjonen. Sekretariatet har gitt uttrykk for at beregningsspørsmålet ikke egnet seg for nemndsbehandling, likevel slik at nemnda ville bli bedt om å ta stilling til om spørsmålene knyttet til beregning skulle avvises. Sekretariatet har vurdert saken i brev datert , , og Partenes anførsler Forsikrede har i hovedsak anført at han, som følge av sykemelding på omdanningstidspunktet, etter LOF 15-6 (4) kunne velge å opprettholde medlemskap i ytelsesordningen og at selskapet ikke ensidig kunne overføre ham til innskuddsordningen. Mht. spørsmålet om selskapet kan ta hensyn til fripolisen fra tidligere ytelsesordning ved beregning av uføreytelser etter innskuddsordningen, anførte forsikrede at dette forutsatte at det var inntatt bestemmelser om dette i pensjonsavtalen. Slike bestemmelser forelå ikke og selskapet hadde dermed ikke adgang til samordning. Dette fremkom også av den informasjon selskapet hadde gitt til forsikrede i e-post datert Her oppgis uføreytelsene under ny og gammel pensjonsordning med fulle beløp og det var ingen opplysninger om samordning. Side 5 av 6

6 Selskapet har i hovedsak anført at det lå innenfor arbeidsgivers styringsrett å endre bedriftens pensjonsordning. Arbeidsgiver valgte ikke å inngå avtale som nevnt i LOF 15-6 (4), første punktum, og forsikrede kunne ikke selv velge å bli i ytelsesordningen. Mht. samordning av ytelsene viste selskapet til at det fremgikk av utmeldingsbrevet fra ytelsesordningen at verdien av fripolisen kunne komme til fradrag hvis forsikrede ble omfattet av ny tjenestepensjonsordning. I hvilken grad det skulle skje en samordning, lå innenfor arbeidsgivers styringsrett. I dette tilfellet hadde arbeidsgiver valgt å hensynta fripolisen i form av tillegg i den pensjonsgivende tjenestetid, jf. LOF Selskapet anførte at det ikke var et krav om at en slik medregningsbestemmelse skulle inntas i regelverket/avtaledokumentene og fastholdt at forsikredes uførepensjon var korrekt utregnet ut fra pensjonsavtalen og de vilkår som gjaldt syketidspunktet. Problemstillingene til nemnda Den første spørsmålet er hvorvidt omdanningen fra ytelsespensjonsordning til innskuddspensjonsordning også gjaldt for forsikrede, eller om han kunne velge å bli i den opprinnelige ordningen. Dersom han kunne velge å forbli i ytelsespensjonsordningen reiser saken også spørsmål om hvor lenge han kunne forbli i den ordningen, jf. friskmelding fra , og om overgangen til innskuddsordningen hadde påført han et økonomisk tap. Den andre problemstillingen gjelder hvorvidt selskapet kan ta hensyn til klagers fripolise fra den tidligere ytelsespensjonsordningen ved beregning av tilleggsytelser under innskuddspensjonsordningen. Nemnda bes også om å ta stilling til om spørsmålene knyttet til beregningen av uførepensjonen skal avvises. Det foreligger ikke relevant nemndspraksis. Side 6 av 6

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-156 20.4.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Avslag på søknad om uføreforsikring - fal. 12-12. Nemndas flertall uttalte

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-080 2.3.2016 DNB Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Kollektiv uførepensjon - sannsynliggjort svik? fal. 18-1 krav om tilbakebetaling.

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-258 23.6.2016 SpareBank 1 Forsikring AS (Liv) Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Karensklausul mottok forsikrede forsikringsbevis fal. 11-2 og 19-10. Spørsmål

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2014-511 28.11.2014 AEGIS Syndicate Yrkesskade/lisens Lisensforsikring fal. 11-2, 13-5 og 19-10 Saken gjaldt vurdering av karensklausul inntatt i vilkårene. Med

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MV

LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MV Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ragnhild Wiborg Dir. tlf.: 22 93 99 11 Vår referanse: 06/7960 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 543.12 Dato: 26.10.2006 LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-084 2.3.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Kollektiv pensjonsavtale ansvar for underrapportering av pensjonsgrunnlag fal.

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Omdanning av foretakspensjoner Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Arntzen de Besche 14.11.2014 OMDANNING AV FORETAKSPENSJONSORDNINGER? Fra foretakspensjon til innskuddspensjon

Detaljer

i F1NANSDEPARfEMENTET , 2 7. JUL Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen

i F1NANSDEPARfEMENTET , 2 7. JUL Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo i F1NANSDEPARfEMENTET, 2 7. JUL. 2013 --' "r- 6, mo-i- Arkivnr. -41 23. juli 2010 SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 19.10.2016 Deres ref: Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Aktuarkonsulenters forum (AKF) har ved flere anledninger drøftet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV Død informasjon om 1 års karens forsikringsbevis sendt - FAL 11-1, 11-2 og 19-10. Forsikrede og hennes ektefelle ble automatisk innmeldt

Detaljer

Høringsnotat utkast til forskrifter om uførepensjon etter tjenestepensjonsloven mv.

Høringsnotat utkast til forskrifter om uførepensjon etter tjenestepensjonsloven mv. Finanstilsynet Dato: 28.09.2015 Høringsnotat utkast til forskrifter om uførepensjon etter tjenestepensjonsloven mv. 1. Bakgrunn Foretak i privat sektor kan utforme sine tjenestepensjonsordninger slik at

Detaljer

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE 14/3020 DERES REFERANSE 13/2824 DATO 09.04.2014 Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 LIVRENTE Tilbakebetalingsrett informasjon om tilleggspremie i utbetalingstiden FAL 11-1. Forsikrede (f. 21) tegnet i 94 avtale om livrente med tilbakebetaling

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-075 8.1.2013 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Når foreligger fullstendig søknad? symptomklausul- fal. 12-1, 12-2 og 13-5 Spørsmål

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 44 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6715* 5.6.2007 VITAL KOLLEKTIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6715* 5.6.2007 VITAL KOLLEKTIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6715* 5.6.2007 VITAL KOLLEKTIV PENSJON Ikke informert om rett til fortsettelsesforsikring FAL 19-7. Forsikrede (bioingeniør, f. 1972) ble innmeldt i den aktuelle forsikringsordning

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7240 13.5.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7240 13.5.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7240 13.5.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS PENSJON Tidligere ektefelles rett til utbetaling av etterlattepensjon EL 86. Klager, som er tidligere ektefelle med forsikrede,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-042 9.3.2017 Tryg Forsikring Lisensforsikring Lisens - Kokk utviklet oljefollikulitt permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede arbeidet som kokk på

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-427 18.11.2015 Oslo Pensjonsforsikring AS Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Trusler i arbeid arbeidsulykke yfl. 10 og 11 første ledd.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-413 1.10.2012 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Svik medisinske undersøkelser/behandling oppsigelse av avtaler fal 13-1a(2), 13-2(1),

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7243 13.5.2008 Storebrand Livsforsikring AS PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7243 13.5.2008 Storebrand Livsforsikring AS PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7243 13.5.2008 Storebrand Livsforsikring AS PENSJON Feilaktig utmeldt av kollektiv ordning påvirket størrelsen på uførepensjon. Forsikrede (f. 1943) var gjennom arbeidsgiver

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4010* - 3.12.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4010* - 3.12.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4010* - 3.12.2001 PENSJON Beregningspraksis i strid med ordlyd i personalhåndbok FAL 19-2 a), avt.l. 37 nr. 3. Forsikrede (f. 29) var omfattet av pensjonskasse og

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-436 17.11.2016 AXA Partners - Credit og Lifestyle Protection Sykeforsikringer/barnekasko Hørseltap ADHD psykisk utviklingshemning kunnskapskravet fal. 18-5/avtl

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon

Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon PENSJONSFORUM 28. August 2015 Tema Nytt regelverk Konsekvenser og produktløsninger som tilbys Litt statistikk 2 Tema Nytt regelverk Konsekvenser

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Innst. O. nr. 66. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 32 (2006-2007)

Innst. O. nr. 66. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 32 (2006-2007) Innst. O. nr. 66 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 32 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Den kostbare senioren fakta eller myte?

Den kostbare senioren fakta eller myte? Rapport 213 6 3.9.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse... 5 2. Overordnet beskrivelse av de forskjellige pensjonsordningene... 7 2.1 Ytelsesordninger... 7 2.2

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig?

Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig? Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig? Jacob Hanssen 20. Mars 2014 Agenda Status for pensjonsreformen privat sektor Regelverk Marked Styrker og svakheter sett opp mot

Detaljer

Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser

Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser Sven Iver Steen Partner Arntzen de Besche 15.05.2014 ETT ELLER FLERE FORETAK I SAMME KASSE Utgangspunkt: En pensjonskasse pr foretak/kommune Konsernpensjonskasse:

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-603 19.12.2013 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bygning - innbo (kombinert) Erstatningsberegning for udeklarerte smykker/"smykkesett" - vilkårsbegrensning og

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013

HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Bergen, 12. april 2013 HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 Norwegian Insurance

Detaljer

Status. Pensjonspolitisk

Status. Pensjonspolitisk Status. Pensjonspolitisk Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. og 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Offentlig tjenestepensjon Uførepensjon Alderspensjon

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2014-237 28.5.2014 Sterling Insurance Group Limited Livsforsikring/uføredekninger Oppsigelse av individuell fortsettelsesforsikring Fal. 12-4, 12-9 og 13-3. Spørsmål

Detaljer

Rapport fra partssammensatt utvalg. «Alternative pensjonsordninger i energisektoren»

Rapport fra partssammensatt utvalg. «Alternative pensjonsordninger i energisektoren» Rapport fra partssammensatt utvalg «Alternative pensjonsordninger i energisektoren» April 2015 Bakgrunn for utvalgsarbeidet Etter meklingen i hovedtariffoppgjøret 2014 for Energiavtale I og Energiavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN Bil med prøveskilt triller i vannet FAL 4-8, 4-9, 4-11 og 2-2. Den 23.7.06 trillet sikredes bil i vannet og ble påført skade. Bilen hadde årsprøvekjennemerker

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: Telefax:

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: Telefax: Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2977* - 30.3.1998 PENSJON - Informasjon om oppsparing i forsikringstiden - FAL

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver og Fleksibelt pensjonsuttak Fra 1. januar 2011 fikk ansatte mulighet til fleksibelt pensjons Ansatte kan kombinere arbeid og pensjon

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer