Finansklagenemnda Person

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansklagenemnda Person"

Transkript

1 Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Svik medisinske undersøkelser/behandling oppsigelse av avtaler fal 13-1a(2), 13-2(1), 13-3 Forsikrede (f. 1981) tegnet flere uføredekninger i perioden Nemnda fant at det var svart objektivt feil på en rekke spørsmål og at det forelå sviks hensikt. Sakens bakgrunn: Forsikrede født (1981) tegnet uførkapitalforsikring på 1 million kroner sommeren 2000 og avga helseopplysninger. Han avga videre helseopplysninger i forbindelse med tegningen av uførekapital på kroner og uførerenteforsikring på med tilknyttet premiefritak. Forsikrede søkte om endring av den andre avtalen slik at uførerenten ble økt til kroner. Etter anmodning fra selskapet bekreftet han at helsetilstanden var uendret siden helseerklæringen av Dette ble akseptert, men av tekniske grunner ble det opprettet en ny utvidet - avtale som erstattet avtalen fra Forsikrede meldte krav om erstatning ved arbeidsuførhet til selskapet i midten av august I en legeerklæring ble årsaken til arbeidsuførhet oppgitt å være lett organisk kognitiv lidelse. Selskapet varslet forsikrede om mulig avslag grunnet svikaktig forsømmelse av opplysningsplikten ved tegning. Varselet ble gjentatt Selskapet ba forsikrede redegjøre for hvorfor han hadde besvart en rekke spørsmål i egenerklæringene slik han hadde gjort. Erstatning ble avslått 24.6.ll og de to forsikringsavtalene ble samtidig sagt opp. Finansklagenemnda Person bemerker: Nemnda er anmodet om å ta stilling til om selskapet har oppfylt sin bevisbyrde i forbindelse med påberopt svikaktig brudd på opplysningsplikten ved tegningen. Nemnda viser innledningsvis til en redegjørelse for spørsmålet om opplysningsplikten ved tegning ble forsømt, tatt inn i brev fra nemndas sekretariat til forsikredes. Ved tegning av avtale den ble det avgitt en helseerklæring hvor det ble stilt flere spørsmål angående din helsetilstand. Jeg forstår selskapets brev av og dithen at det anfører at du har svart uriktig på spørsmål 4 og 7. Spørsmål 4 omhandler prøver og undersøkelser. Forsikringssøker blir spurt om vedkommende er henvist for å ta, eller har i løpet av det siste året tatt prøver, røntgenbilder eller undersøkelser. Du svarer nei på dette spørsmålet. Dette stemmer derimot ikke overens med de opplysningene som fremgår av din journal fra legesenter for perioden Av journalen fremgår det at det ble tatt flere blodprøver av deg og at det også ble foretatt en EKG-undersøkelse. Det fremkommer også at du ble innkalt til legen på grunn av forhøyede leverprøver og kolesterol. Du oppsøkte videre legen på eget initiativ for å ta nye kolesterolprøver. Spørsmål 7 omhandler tidligere sykdom, skade og behandling. Forsikringssøker blir under punkt A spurt om vedkommende i løpet av de siste 5 år har vært undersøkt/behandlet av lege, psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, naturmedisiner eller andre behandlere. Du svarer ja på dette spørsmålet og utdyper med at du i år 2000 ble behandlet av dr. og fysioterapi for muskelstølhet og at resultat ble bra. Dette som svar på helseerklæringens spørsmål om når og av hvem? og av hvilken grunn, og hva ble resultatet? Det fremgår av din journal fra legesenter for perioden at du ble behandlet av dr. i denne perioden. Av journalen fremgår det at dine diagnoser i denne perioden var hypertensjon, leverskade, medikamentbivirkning Side 1 av 5

2 og muskelskade. Du ble videre i denne perioden informert om bivirkninger ved bruk av anabole steroider, og innkalt til time på grunn av forhøyede leverprøver og forhøyet kolesterol. På denne bakgrunn synes det for meg som det ved utfyllingen av helseerklæringen den ble gitt uriktige svar på spørsmål 4 og delvis uriktige svar på spørsmål 7. Ved tegning av avtale den ble det avgitt en helseerklæring hvor det ble stilt flere spørsmål angående din helsetilstand. Spørsmål 4 omhandler prøver, røntgenbilder eller undersøkelser. Forsikringssøker blir spurt om vedkommende er henvist for å ta, eller har i løpet av det siste året tatt prøver, røntgenbilder eller undersøkelser. Du svarer nei på dette spørsmålet. Dette stemmer derimot ikke overens med de opplysningene som fremgår av din journal fra legekontor. Av journalnotat av fremgår det at du oppsøkte lege grunnet håravfall og myalgier. I den forbindelse ble det tatt blodprøver. Det fremgår videre av journalnotat av at MADRS-skjema ble utfylt. Du hadde en lang samtale med legen og ble henvist til psykolog. Av journalnotat av fremgår det at du oppsøkte lege grunnet holdlignende smerter under høyre costalbue. Blodprøver ble tatt grunnet dette og du ringte også legekontoret for prøveresultatene. Spørsmål 8 omhandler medisinske undersøkelser eller behandling. Forsikringssøker blir spurt om vedkommende i løpet av de siste 5 år har vært undersøkt eller behandlet av lege, psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, naturmedisiner eller andre behandlere. Du svarer ja på dette spørsmålet og utdyper med at du i august 2001 ble undersøkt/behandlet ved legesenter for virusinfeksjon og at du pr var frisk. Det fremgår av din journal fra legesenter for perioden at du ble undersøkt av lege ved flere anledninger. Av journalen fremgår det at dine diagnoser i denne perioden var hypertensjon, leverskade, medikamentbivirkning, muskelskade, tumor mammae mann, acne og lipidstoffskifteforstyrrelse. Du ble videre i denne perioden informert om bivirkninger ved bruk av anabole steroider, og innkalt til time på grunn av forhøyede leverprøver og forhøyet kolesterol. Det fremgår videre av din journal fra legekontor for perioden at du ble undersøkt av lege ved flere anledninger. Av journalen fremgår det at dine diagnoser i denne perioden var generelle symptomer/plager, feber av ukjent årsak, magevondt-etterkontroll hepatitt, hepatitt, depresjonsfølelse og skulder symptomer/plager. I tillegg var du plaget av astma og rhinittplager, og leververdiene dine ble gjentagende ganger kontrollert. Spørsmål 9 omhandler innleggelse eller dagbehandling på medisinsk institusjon. Forsikringssøker blir spurt om vedkommende i løpet av de siste 10 år har vært innlagt eller vært til dagbehandling på sykehus, sykestue, klinikk, kursted eller annen behandlingsinstitusjon. Du svarer ja på dette spørsmålet og utdyper med at du ble behandlet ved sykehus i august 2001 for virusinfeksjon og at du pr var frisk. I informasjonsskriv av fra sykehus til deg som pasient opplyses det om at diagnosen din under oppholdet på sykehuset i perioden var hepatitt uten kjent etiologi. Det fremgår videre av epikrise - datert fra oppholdet på sykehus at legene trodde at du hadde hatt en akutt kjemisk hepatitt som følge av inntak av anabole steroider samt høyt inntak av proteiner og karbohydrater. Spørsmål 10 omhandler innleggelse eller dagbehandling på medisinsk institusjon grunnet bruk av alkohol, narkotika eller medikamenter. Forsikringssøker blir spurt om vedkommende i løpet av de siste ti år har vært innlagt/anbefalt innlagt eller vært til dagbehandling på kursted, sykehus eller annen behandlingsinstitusjon i forbindelse med bruk av alkohol, narkotika eller medikamenter. Du svarer nei på dette spørsmålet. Det fremgår av innkomstjournal av at pasienten bruker steroider, Diabolan 30 mg x 1. Kurer med Diabolan varer i 2 måneder, siste kur avsluttet 11/8-01. Du var innlagt på sykehus fra den til den Det fremgår videre av epikrise - datert fra oppholdet på sykehus at legene trodde at du hadde hatt en akutt kjemisk hepatitt som følge av inntak av anabole steroider samt høyt inntak av proteiner og karbohydrater. På denne bakgrunn synes det for meg som det ved utfyllingen av helseerklæringen den ble gitt uriktige svar på spørsmål 4 og 10 og delvis uriktige svar på spørsmål 8 og 9. Nemnda kan ikke se at anførsler fra forsikrede om at han ikke ga opplysningene fordi han opplevde seg som frisk da erklæringene ble fylt ut, endrer den omstendighet at det ved utfyllingen av helseerklæringen ble gitt uriktige svar på spørsmål 4 og delvis uriktige svar på spørsmål 7, og ved utfyllingen av helseerklæringen ble gitt uriktige svar på spørsmål 4 og 10 og delvis uriktige svar på spørsmål 8 og 9. Nemnda behandler så om vilkårene for ansvarsfrihet for selskapet etter fal første ledd er oppfylt, dvs. om forsikringstager svikaktig har gitt uriktige opplysninger i den hensikt å oppnå forsikringsavtale eller en bedre forsikringsavtale, jf. Rt side 59. Det kreves at forsikringstager både må ha visst at opplysningene var uriktige eller ufullstendige, og at opplysningene ble gitt i den Side 2 av 5

3 hensikt å få en forsikringsavtale eller en bedre avtale. Det siste innebærer at det ikke er tilstrekkelig at forsikringstaker grovt uaktsomt har undervurdert selskapets behov for opplysninger. I høyesterettsdommen er det uttalt at det "for begge disse vilkårene (må) foreligge klar og sterk sannsynlighetsovervekt for at uriktige opplysninger er gitt bevisst og i vinnings hensikt". Nemnda kan ikke se at det er tvilsomt at forsikrede bevisst har holdt tilbake opplysninger ved utfyllingen av de to helseerklæringene. Spørsmålet er da om forsikrede bevisst forsømte opplysningsplikten i vinnings hensikt. Ved vurderingen av om den bevisste forsømmelsen av opplysningsplikten ble gjort i vinnings hensikt er det i rettspraksis og nemndspraksis tatt utgangspunkt i den konkrete situasjonen, og spurt om det foreligger noen annen rimelig forklaring på de uriktige svarene, se uttalelse og de avgjørelser det er vist til der. Forsikrede har anført at han oppfattet de ulike plagene å ha bagatellmessig betydning og at de var tilbakelagt. Med unntak av sykehusinnleggelsen og skulderskaden hadde plagene ikke resultert i sykemelding. Ettersom han oppfattet seg som helt frisk mente han at opplysningen var uten interesse for selskapet. Nemnda kan vanskelig se noen annen grunn til en slik omfattende unnlatelse av å gi selskapet opplysninger om egen helsetilstand enn at forsikrede ønsket å oppnå avtaler med selskapet. Slik nemnda ser det, foreligger det tilstrekkelig sannsynlighetsovervekt for at forsikrede bevisst unnlot å gi fullstendige helseopplysninger i den hensikt å oppnå en forsikringsavtale eller en bedre avtale. Konklusjon: Selskapet gis medhold. Uttalelsen er enstemmig. Ved behandlingen deltok Karin Maria Bruzelius (leder), Mildrid Felland, Kristin Tysse Sangolt, Paal Bjønness og Ingebjørg Kiil. Sekretariatets redegjørelse i FinKN sak MWI av Saken gjelder DNB Livsforsikring sitt avslag på krav om erstatning ved uførhet og oppsigelse av to avtaler. Tvistetemaet er om selskapet har oppfylt sin bevisbyrde i forbindelse med påberopelse av svikaktig brudd på opplysningsplikten ved tegning, jf. fal. 13-1a annet ledd og 13-2 første ledd, herunder oppsigelse av forsikringsavtalene, jf. fal Forsikrede (f. 1981) avga den helseopplysninger ved tegning av uførekapital på kr 1 mill. under avtale Han avga videre helseopplysninger den ved tegning av uførekapital på kr og uførerente på kr med tilknyttet premiefritak under avtale Forsikrede ble i spørsmål 8 i helseerklæring av spurt om medisinske undersøkelser eller behandling. Han opplyste da om at han i august 2001 var blitt behandlet for virusinfeksjon og at han nå var frisk. Av journal fra N legesenter for perioden fremgikk det at han hadde blitt undersøkt av lege flere ganger for bl.a. hypertensjon, leverskade, medikamentbivirkning, muskelskade, tumor mammae mann, acne og lipidstoffskifteforstyrrelse. Han ble videre informert om bivirkninger ved bruk av anabole steroider, og innkalt til time på grunn av forhøyede leverprøver og forhøyet kolestrol. Av journal fra B legekontor for perioden fremgikk det at han hadde blitt undersøkt av lege flere ganger for bl.a. generelle symptomer/plager, feber av ukjent årsak, magevondt etterkontroll hepatitt, depresjonsfølelse, skulderplager, astma og rhinittplager og kontroll av leververdier. Forsikrede søkte selskapet den om endring av avtale slik at uførerenten skulle økes til kr Etter anmodning fra selskapet bekreftet han den at helsetilstanden hans var uendret siden sist utfylte helseerklæring av Selskapet aksepterte hans ønske om endring den , men måtte av tekniske årsaker - opprette ny avtale Forsikrede meldte krav om erstatning ved arbeidsuførhet til selskapet i midten av august I legeerklæring datert den ble Side 3 av 5

4 årsaken til hans ervervsuførhet oppgitt å være lett organisk kognitiv lidelse (F067). Selskapet sendte ham den varsel om mulig avslag grunnet svikaktig forsømmelse av opplysningsplikten ved tegning. Selskapet sendte den igjen varsel om mulig avslag grunnet svikaktig forsømmelse av opplysningsplikten ved tegning. Det ba samtidig om tilbakemelding fra forsikrede på hvorfor han hadde svart slik han gjorde på spørsmål 4 og 7 i helseerklæringene av Det ble vist til journalopplysninger fra N legesenter for perioden Selskapet ba også om tilbakemelding hvorfor han hadde svart slik han gjorde på spørsmål 3, 4, 7, 8, 9, 10, 20 og 21 i helseerklæring av Det ble vist til journalopplysninger fra N legesenter for perioden , epikrise fra B sykehus av , og journalopplysninger fra B legekontor for perioden Han tilbakeviste selskapets anførsler i brev av og Selskapet avslo den erstatning og sa opp avtalene og grunnet svikaktig forsømmelse av opplysningsplikten ved tegning. Spørsmål 21 i helseerklæring av ble ikke ansett feil besvart. Forsikrede klaget saken inn for Finansklagenemnda (FinKN) den Forsikrede anførte i det vesentlige: Forsikrede fremholdt at han ikke hadde sykmeldinger av betydning og at han var i fullt arbeid da helseerklæringene ble sendt selskapet. Han opplevde seg som helt frisk ved utfylling av helseerklæringen den Opplysninger fra legen om høye leververdier og kolestrol i kortere perioder - fremstod for ham som bagatellmessige og trivielle, og uten interesse for selskapet. Han trente mye, hadde ingen sykmeldinger, og var i generelt god form. Forsikrede oppfattet seg også som sunn og frisk ved utfylling av helseerklæringen den Det var stor avstand mellom hvordan han fikk beskrevet plagene sine av legene i 2000 og 2002, og hvordan helsetilstanden var beskrevet i legejournalene. På bakgrunn av opplysningene fra leger og sykehus oppfattet han ikke helsesituasjonen som alarmerende på tegningstidspunktene. Forsikrede hadde ikke selv tilgang til legejournalene ved utfylling av helseerklæringene. Han mente selv å være ved god helse på tegningstidspunktene, og han hadde således ikke bevisst fortiet helseopplysninger. De uriktige opplysningene ble ikke gitt i den hensikt å få en forsikringsavtale han ellers ikke ville ha fått. Kravet om vinnings hensikt var ikke oppfylt. Forsikrede hadde ikke opptrådt svikaktig, og han hadde krav på erstatning. Selskapet anførte i det vesentlige: Det var ikke opp til den enkelte forsikringssøker selv å vurdere hvilke helseopplysninger som ville være relevante ved selskapets risikovurdering. Forsikrede hadde ikke besvart spørsmålene i helseerklæringene av og riktig og fullstendig. Opplysningsplikten var dermed objektivt sett forsømt, jf. fal a. Selskapet mente at forsikrede måtte ha kjent til at de helseopplysningene som ble avgitt den og var uriktige og/eller ufullstendige. Det var ikke sannsynliggjort at forsikrede ikke var kjent med de opplysningene som fremkom av de medisinske journaler. Selskapet fremholdt at forsikrede bevisst avga uriktige og/eller ufullstendige helseopplysninger til selskapet ved tegning. Selskapet kunne ikke se at forsikrede hadde sannsynliggjort at det forelå andre årsaker til at helseopplysningene ble tilbakeholdt enn å holde informasjonen skjult for selskapet slik at han ville fått tegnet forsikringen på andre vilkår enn ved avgivelse av korrekte og fullstendige helseopplysninger. Forsikrede måtte ha forstått at de opplysningene han valgte å holde skjult for selskapet var av avgjørende betydning for forsikringssøknaden. Selskapet mente derfor at forsikrede svikaktig hadde forsømt opplysningsplikten ved tegning, jf. fal første ledd, og at selskapet var fri for ansvar. Selskapets oppsigelse av avtalene og var i samsvar med fal FinKN Person bes ta stilling til om selskapet har oppfylt sin bevisbyrde i forbindelse med påberopelse av svikaktig brudd på opplysningsplikten ved tegning, jf. fal. 13-1a annet ledd og 13-2 første ledd, herunder oppsigelse av forsikringsavtalene, jf. fal Tidligere nemndsuttalelser: Side 4 av 5

5 Side 5 av 5

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-289 3.7.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Uriktige helseopplysninger oppsigelse grov uaktsomhet fal. 13-1a, 13-3 og 13-4

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3164* - 30.11.1998 LIV - Kritisk sykdom - hjerneslag - FAL 13-2 1. ledd Forsikrede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 LIV Sykmeldt på tegningstidspunktet FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 50) søkte 23.5.89 om gjeldsforsikring med uføredekning og oppga i helseerklæringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL Uriktige helseopplysninger forsikringskonsulentens rolle FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1976) søkte i nov. 1999

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring svik ved tegning FAL 13-1, 13-2 og 13-13. Forsikredes foreldre (klager) søkte første gang om

Detaljer

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING AVTALE NR.: NAVN FØDSELSNUMMER (11 SIFFER) BEDRIFTENS/FORENINGENS NAVN ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON E-POST Alle spørsmål må besvares. Du trenger ikke ta hensyn

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV Ikke opplyst om narkotika/rusmiddelbruk svik FAL 13-1, 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1977) tegnet i 2000 kontoforsikring i selskapet

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-080 2.3.2016 DNB Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Kollektiv uførepensjon - sannsynliggjort svik? fal. 18-1 krav om tilbakebetaling.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-258 23.6.2016 SpareBank 1 Forsikring AS (Liv) Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Karensklausul mottok forsikrede forsikringsbevis fal. 11-2 og 19-10. Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-075 8.1.2013 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Når foreligger fullstendig søknad? symptomklausul- fal. 12-1, 12-2 og 13-5 Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7169 11.3.2008 NORDEA LIV GJELD

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7169 11.3.2008 NORDEA LIV GJELD FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7169 11.3.2008 NORDEA LIV GJELD Ikke opplyst om sykmeldinger og helseplager FAL 13-1 jf 13-2, 13-4 og 13-13. Forsikrede (f. 1951, pleiemedhjelper) tegnet i mai 1997 en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL Muskel-skjelett-leddsmerter, sykmeldinger, fysioterapi FAL 13-2 1. ledd, jfr. 13-4. Forsikrede (legesekretær, f. 1967)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 GJELD - Nyresykdom fra 9-års alder - regelmessig kontroll - høyt blodtrykk - FAL 13-2 første ledd og 13-13. Forsikrede tegnet gjeldsforsikring med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL Tidl. sykemelding for tendinitt fysikalsk beh. - agentens rolle FAL 13-1, 13-2, 13-4. Forsikrede (renholder, f. 1955)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7540 2.12.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7540 2.12.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7540 2.12.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL Ikke opplyst om medikamentbruk og tidl. sykemeld. FAL 13-2, jfr. 13-1, og 12-5 - tilbakebetaling av all premie. I forbindelse

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2014-511 28.11.2014 AEGIS Syndicate Yrkesskade/lisens Lisensforsikring fal. 11-2, 13-5 og 19-10 Saken gjaldt vurdering av karensklausul inntatt i vilkårene. Med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4295* - 10.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4295* - 10.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4295* - 10.9.2002 GJELD - Uriktige opplysninger om medikamentbruk agentens rolle FAL 13-2, 13-4 og 13-13. Forsikrede (f. 74) tegnet i juli 96 en gjeldsforsikring med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5547 1.3.2005 STOREBRAND LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5547 1.3.2005 STOREBRAND LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5547 1.3.2005 STOREBRAND LIV Lange sykeperioder medikamentbruk FAL 13-2 13-4. Forsikrede (f. 1953 maler) tegnet i 1990 livs- og pensjonsforsikring med uføredekning og

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-156 20.4.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Avslag på søknad om uføreforsikring - fal. 12-12. Nemndas flertall uttalte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6759 26.6.2007 SPAREBANK1 LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6759 26.6.2007 SPAREBANK1 LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6759 26.6.2007 SPAREBANK1 LIV Utredning pga. mageplager magekreft dødsfall FAL 13-2 (2). Forsikrede (f. 1949 konsulent) tegnet personforsikring 4.4.04. Han hadde kort

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 UFØREKAPITAL - Uriktige opplysninger - medikamentbruk - psykiske

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3166* - 7.12.1998 PENSJON - Uriktige opplysninger - Depresjoner/angst - informasjon

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-224 3.5.2013 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Årsakssammenheng? Spørsmål om det er sannsynliggjort faktisk årsakssammenheng

Detaljer

KTA. Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker. Nøkkelperson. Forsikrede

KTA. Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker. Nøkkelperson. Forsikrede RETURADRESSE: Storebrand Livsforsikring AS, VOK Helsevurdering Postboks 500, 1327 Lysaker Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker KTA KRYSS AV FOR TYPE FORSIKRINGSDEKNING DET SØKES OM

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL Ikke opplyst om utredning for Parkinson - FAL 13-2, annet ledd. Ved søknad om uføreforsikring av 20.11.02 krysset forsikrede (f. 1946,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-228 31.5.2012 Genworth Financial Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Barneforsikring - autisme svik el. grov uaktsomhet ved tegning fal. 13-2. Forsikredes

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-081 28.2.2011 Codan Forsikring Motorvogn Brann i motor sannsynliggjort svik ved skadeoppgjøret FAL 8-1. Sikrede ringte selskapet 9.2.10 kl 12:20 for å gjenåpne

Detaljer

Er du helt frisk og arbeidsdyktig og ikke av noen grad sykemeldt eller mottager av sykepenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger e.l.?

Er du helt frisk og arbeidsdyktig og ikke av noen grad sykemeldt eller mottager av sykepenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger e.l.? HELSEERKLÆRING AVTALE NR.: NAVN FØDSELSNUMMER (11 SIFFER) BEDRIFTENS/FORENINGENS NAVN ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON E-POST Alle spørsmål må besvares. Du trenger ikke ta hensyn til forhold som ligger

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-612 20.12.2013 Alpha Insurance A/S Yrkesskade - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Skulderskade/PTSD årsaksvurdering dokumentasjon av akutt og brosymptomer.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3300*- 28.6.1999

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3300*- 28.6.1999 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3300*- 28.6.1999 GJELD Høyt blodtrykk og hjertesykdom FAL 13-2, 1. ledd, jfr. 13-4, 2. ledd og 13-13. Ved tegning av gjeldsforsikring i 1989 avgir forsikrede ren helseerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3115* - 2.11.1998 GJELD - Forsikrede avga ren helseerklæring til tross for at

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON Utjenelig forsøk FAL 8-1 annet ledd. Sikredes telefon, en Sony Ericsson W850i, ble stjålet 23.2.07. Sikrede kontaktet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN Forsikring tegnet etter skade - svik identifikasjon - FAL 8-1, jfr. 4-11. Den 10.11.02 fikk sikrede motorstopp. Bilen ble tauet til Vikings

Detaljer

ACE European Life Limited

ACE European Life Limited ACE European Life Limited Helseerklæring Forsikredes navn Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Telefon Faks E-postadresse Referanse nr. Medlemmets navn Medlemmets fødselsnummer Død 500 000 Uføre 500 000 Død

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-302 4.9.2015 NEMI Forsikring ASA Motorvogn Brann i campingvogn tilbakeholdte opplysninger i skademelding? fal. 8-1 og 4-14. Sikredes campingvogn med tilhørende

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7236 6.5.2008 TrygVesta Forsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7236 6.5.2008 TrygVesta Forsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7236 6.5.2008 TrygVesta Forsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring brudd på opplysningsplikt FAL 13-2 13-13. Forsikredes mor søkte om barneforsikring (BarneEkstra) 17.10.02.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4450* - 26.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4450* - 26.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4450* - 26.11.2002 LIV Tidligere lidelse undersøkelser - sykeperiode - FAL 13-2 13-4. Forsikrede (f. 56) søkte 15.1.92 om livkontoavtale med uføredekning (uførekapital

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD Årsak til ervervsuførhet omfattet av karensklausul kunnskapskravet oppfylt FAL 19-10. Forsikrede (f. 1946) tok opp et lån den 8.12.00 og tegnet

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-083 2.3.2015 DNB Skadeforsikring AS Reisesyke Reisesyke sviksanførsel fal. 18-1 og fal. 13-13. Vurdering av om selskapet har reklamert i tide etter fal. 13-13.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6092 27.3.2006 STOREBRAND UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6092 27.3.2006 STOREBRAND UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6092 27.3.2006 STOREBRAND UFØREKAPITAL Når inntraff forsikringstilfellet? FAL 13-2 (2) og 13-4 (2). Forsikrede (f. 1961) søkte om dødsfalls- og uføreforsikring 1.9.98.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV Dødsfall spørsmål om gyldig forsikring var i kraft FAL 12-2 og 13-2. Den 18.5.03 søkte klagers mor (forsikrede - f. 1938) om forsikring med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT Svik ved oppgjør, benådning FAL 8-1. Ved innbrudd i sikredes leilighet 6.8.05 ble hun frastjålet betydelige verdier. I skademeldingen

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-024 10.2.2009 Nordea Liv Uførekapital Sammensatte plager - rådgivers rolle - FAL. 13-2. Forsikrede (f. 1972) og hennes mann tegnet en risikoforsikring i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4660* - 8.4.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4660* - 8.4.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4660* - 8.4.2003 PENSJON Tvist om uføreårsak reservasjon FAL 13-2 annet ledd og 13-5. Forsikrede (f. 70) tegnet 18.12.98 pensjonsforsikring med uføredekning og oppga

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 LISENS Unntak for sykdom konstatert før forsikringen trådte i kraft - FAL 13-5, 19-10. Forsikrede (f. 46) arbeidet offshore som forpleiningsassistent

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6916 23.10.2007 GENWORTH FINANCIAL LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6916 23.10.2007 GENWORTH FINANCIAL LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6916 23.10.2007 GENWORTH FINANCIAL LIV Legebesøk, andre sykdommer/plager skyldkrav - FAL 13-2 2. ledd og 13-13. Forsikrede (fysioterapeut f. 1975) og hans samboer søkte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2326* - 11.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2326* - 11.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2326* - 11.9.1995. GJELD - Uføredekning - brudd på opplysningsplikt - 13-2 og 13-4. Forsikrede avga ved søknad om uføredekning på gjeldsforsikring 29.01.92 ren helseerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203 LIVKONTO Schizofreni - reservasjon for nervøse lidelser FAL 13-5 og 13-13. Forsikrede (f. 67) tegnet 1.11.94 livkontoavtale med uføredekning (uførekapital,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 LISENS Rett til erstatning etter fylte 60 år avt.l. 36 - FAL 18-5 annet ledd. Forsikrede (f. 37/sjømann) fikk utstedt udyktighetserklæring 11.12.97.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4359*

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4359* FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4359* - 8.10.2002 GJELD Tidligere ryggplager/sykmeldinger opplyst i vedlegg til helseerklæring tvist om vedlegget ble sendt - FAL 13-2 2. og 3. ledd. Forsikrede (f.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN Kollisjon ifm. brukstyveri uriktige opplysninger om sjåføren sviks hensikt? FAL 8-1. Den 19.2.05 var sikrede på fest hos A. Han ble tilbudt

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3208* - 15.2.1999 GRUPPELIV - psykiske lidelser - behandlinger - FAL 13-2, 1.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Kundesenter for NITO Personforsikring Postboks 165 3571 ÅL KJØPSSKJEMA

Kundesenter for NITO Personforsikring Postboks 165 3571 ÅL KJØPSSKJEMA KJØPSSKJEMA NB! Forsikringen trer tidligst i kraft fra den dato fullstendig utfylt søknadsskjema er mottatt av selskapet. SØKNADEN SENDES TIL: Kundesenter for NITO Personforsikring, Tlf. 800 33 011 eller

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NORDEA LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NORDEA LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5490 25.1.2005 NORDEA LIV Sykmeldt ved tegningen - fibromyalgi - agentens rolle FAL 13-2, 13-3 og 13-4. Forsikrede (f. 1951) tegnet 10.4.00 livs- og uføreforsikring og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5762* 13.9.2005 STOREBRAND SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5762* 13.9.2005 STOREBRAND SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5762* 13.9.2005 STOREBRAND SYKEFORSIKRING Årlig observasjon for grønn stær/glaucom skyldgrad - FAL 13-2 annet ledd og 13-13. Forsikrede (f. 1945) tegnet 5.11.00 behandlingsavtale,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3630* - 13.11.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3630* - 13.11.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3630* - 13.11.2000 GJELD Tidligere sykmeldinger - depresjoner - sønns sykdom - FAL 13-2 og 13-4 2. ledd. Forsikredes gjeldsforsikring ble utvidet med en uførekapitaldekning

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-287 22.6.2012 Gjensidige Forsikring Uføredekning Fal. 13-13 friststart fra oppl. om sykemelding ved tegning forelå. Forsikrede opplyste ikke om at hun var

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7277 28.5.2008 Nordea Liv UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7277 28.5.2008 Nordea Liv UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7277 28.5.2008 Nordea Liv UFØREKAPITAL Utredning for MS, ikke opplyst om 3 sykemeldingsperioder. FAL 13-2, 13-3 og 13-4 2. ledd. Forsikrede (f. 1972, butikkmedarbeider)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-186 2.6.2009 Handelsbanken Liv Uførekapital Vekt, depresjon og henvisning til psykolog sviks hensikt - FAL 13-2 (1) 13-13. Forsikrede (f. 1966, politi)

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-041 24.2.2009 Storebrand Livsforsikring AS Liv Sykmeldt på tegningstidspunktet uriktige opplysninger om helse FAL 13-1 og 13-2 (2). Forsikrede (f. 1971

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7529 25.11.2008 TrygVesta Forsikring AS LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7529 25.11.2008 TrygVesta Forsikring AS LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7529 25.11.2008 TrygVesta Forsikring AS LIV BarneEkstra opplyst om psykiske problemer FAL 13-2, 2. ledd, 13-13. Forsikrede (f. 1992) ble født med en sykdom som medførte

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON Uførepensjon - knelidelse kunnskap om sykdom eller lyte FAL 19-10. Forsikrede (forskallingssnekker og offshorearbeider,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3140* - 16.11.1998 SYKEAVBRUDD - sykdom som har vist symptomer før tegningen -

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer