Finansklagenemnda Person

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansklagenemnda Person"

Transkript

1 Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN AEGIS Syndicate Yrkesskade/lisens Lisensforsikring fal. 11-2, 13-5 og Saken gjaldt vurdering av karensklausul inntatt i vilkårene. Med bakgrunn i Kredittilsynets (nå Finanstilsynet) uttalelse om at en lisensforsikring ikke kan anses som en livsforsikring, uttalte nemnda at det ikke lenger er mulig å anvende fal etter analogislutninger for lisensavtaler. Mht. selskapets påberopelse av at karensklausulen var gyldig etter fal annet ledd første punktum, viste nemnda til at forbeholdet måtte fremheves i forsikringsbeviset og at dette ikke var gjort i denne saken. Det forhold at karensklausulen var omtalt på forsikringstakers hjemmeside og i informasjonsskriv fra forsikringstaker, var etter nemndas syn ikke tilstrekkelig bevis for at forsikrede kjente til vilkårsbegrensningen. Nemnda uttalte ellers at fal annet ledd ikke åpnet for å ta forbehold om ikke å svare for symptomer som har vist seg før tegningen, hvis symptomene etter sin art faller innenfor hva som skal bedømmes etter reglene for opplysningsplikt. Sakens bakgrunn: Forsikrede (f. 1961) arbeidet som trafikkflyger og tegnet en lisensforsikring som etter forsikringsbeviset gjaldt fra Han oppsøkte lege for brystsmerter. Den vedtok Luftfartstilsynet at han ikke lenger oppfylte helsekravene og han tapte retten til å fly. Forsikrede hadde et ribbensbrudd i 2006/2007. I epikrise fra U. i NN heter det at han: "hadde brudd i sitt ribbein i 2007 og siden da alltid fått vondt i venstre side. Nå i 3-4 måneder tilbake tilbakevendende smerter på samme sted på venstre side under armhulen ca. ribbein 8 eller 9. Jobber som pilot, men er sykemeldt på grunn av dette". Samme lege skrev i et poliklinisk notat: "Etter påpekning av pasient og ettersyn av poliklinisk notat fra , ser man at blant annet i de første 2 linjene at det er ukorrekt. Følgende notat skal gjelde/fremkomme i stedet for det jeg gjorde : Pasienten hadde i juni 2006 et ribbeinsbrudd på venstre side av bryst. Pasienten opplyser at han var plage-/symptomfri etter 3-5 ukers tid. Noe som er normalt ved slik skade. Bortsett fra forbigående lett ømhet/verk ved et par anledninger i två-tre måneder før sykemelding i januar 2011, har han ikke hatt noen plager i det aktuelle området." Selskapet avslo krav om utbetaling fordi forsikrede kjente til brystsmertene før forsikringen trådte i kraft. Det ble vist til karensbestemmelsen i vilkårenes pkt. 5.6 bokstav d. Sekretariatet reiste spørsmål om vilkårenes pkt. 2 er i strid med fal Selskapet anførte at paragrafen ikke begrenser selskapets rett til å unnta ulykkesrisikoer, og at forsikredes tap av helseattesten skyldtes en fritidsulykke i Subsidiært anførte selskapet at får anvendelse. Forsikrede har i det vesentlige anført at med unntak for lett ømhet/verk ved noen anledninger to/tre måneder før han ble sykemeldt i januar 2011, har han ikke hatt plager i det aktuelle området. Fal får ikke anvendelse. Lisensforsikring er ikke livsforsikring. Spørsmålet om klassifisering av lisensforsikring kan ikke ses avgjort av nemnda. Lagmannsretten var i LG i tvil om konklusjonen og således også om karensklausulbestemmelsen i kan Side 1 av 6

2 anvendes for lisensforsikringer. Det fremgår klart av juridisk teori at paragrafen hverken direkte eller analogisk kan anvendes for lisensforsikringer. Finanstilsynet har uttalt at lisensforsikring ikke er livsforsikring. Karensklausulen er ikke tatt inn i forsikringsbeviset og kommer derfor ikke under noen omstendighet til anvendelse, jf annet ledd, jf. Rt side 720. Det er ikke tilstrekkelig at forsikringstaker Flygerforbundet var kjent med karensklausulen for at bestemmelsen skal få anvendelse. Det kan ikke ventes at sikrede selv skal finne frem på nettet for å få kjennskap til forsikringsvilkår/forbehold. Det er selskapet som må sannsynliggjøre at forsikrede kjente til karensklausulen, noe som ikke er gjort. Selskapet har i det vesentlige anført at dersom nemnda mener at pkt. 2 i vilkårene er i strid med fal. 13-5, dreier det seg bare om en partiell ugyldighet. Ordlyden begrenser ikke selskapets rett til å unnta ulykkesrisikoer. Tapet av helseattesten skyldes med stor sannsynlighet ribbeinsbruddet i 2007 etter en fritidsulykke. Skaden ble konstatert før forsikringen trådte i kraft. Fal får anvendelse. Rettstilstanden er klar. Nemndspraksis viser at bestemmelsen kan anvendes, og dette har støtte i juridisk teori. Lagmannsrettsdommen fra 2003 viser at bestemmelsen kan anvendes på lisensforsikringer. Dommen gir ikke uttrykk for tvil, og anke til Høyesterett ble nektet fremmet, jf. også kjæremålsutvalgets avgjørelse i Rt side Reelle hensyn støtter selskapets standpunkt, da behovet for karensbestemmelse i lisensforsikringer er like stort som ved livsforsikringer. Selskapet må kunne beskytte seg mot spekulasjonsfaren. Det er omstridt om en begrensning etter 11-2 annet ledd skal fremheves i forsikringsbeviset, særlig ved kollektive forsikringer. Karensklausulen fremgår klart av forsikringstakers/norsk Flygerforbunds hjemmeside. Dessuten får hvert medlem som tegner forsikring, brev fra forsikringstakeren underskrevet av forbundets leder. Uansett hadde forsikrede kunnskap om helseforbeholdet, da han ved tegningen krysset av for å ha skjønt betingelsene for lisensforsikringen. Finansklagenemnda Person bemerker: Saken reiser en rekke spørsmål. Den aktuelle lisensforsikringen er en kollektiv dekning og bestemmelsene om kollektive dekninger i fal. kapittel 19 får således i utgangspunktet anvendelse, men som det fremgår av 19-1 gjelder reglene ellers i loven om ikke annet følger av reglene i kapitlet. Selskapet har prinsipalt anført at bestemmelsene i 13-5 annet ledd får anvendelse, subsidiært bestemmelsene i Da 13-5 annet ledd etter ordlyden gjelder "sykeforsikring", mens gjelder "livsforsikring" finner nemnda innledningsvis grunn til å se nærmere på klassifiseringen av lisensforsikringen. Den dekker varig tap av evnen til å livnære seg som flyger pga. fysisk skade som følge av en ulykke eller sykdom i løpet av forsikringsperioden. Nemnda har tidligere tatt det standpunkt at lisensforsikringer er personforsikringer som reguleres av del B i fal. Felles for personforsikringer er at de knytter seg til en persons liv og helse. I del B skilles det mellom tre kategorier personforsikring: "Livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring". Begrepene er ikke definert i loven og den nærmere avgrensningen må derfor ta utgangspunkt i den vanlige oppfatningen i teori og praksis. Det gjelder til dels forskjellige regler for de tre kategoriene. Paragraf 10-1 tredje ledd delegerer til Kongen å avgjøre om en forsikring er en personforsikring, og om den er en livsforsikring eller annen personforsikring. Myndigheten ble delegert til Kredittilsynet (nå Finanstilsynet). Nemnda har i flere saker behandlet krav under lisensforsikringer. Flere av sakene har dreid seg om lovligheten av en karensklausul i forsikringsvilkårene. I flere av uttalelsene har nemnda vurdert Side 2 av 6

3 klausulen i relasjon til fal og/eller I FSN-4089 uttalte nemnda at man ikke fant grunn til å ta standpunkt til om forsikringen er en sykeforsikring i lovens forstand. Nemnda kan ikke se at den tidligere har tatt standpunkt til klassifiseringen av lisensforsikringen, men har anvendt analogt uten å gå inn på det rettslige grunnlaget for det. Begge parter har vist til Gulating lagmannsretts dom Saken gjaldt krav om erstatning som følge av tap av helseerklæring. Her var saksforholdet at arbeidsgiver i strid med tariffavtalen ikke hadde tegnet lisensforsikring. Saken var reist mot arbeidsgiveren. Lagmannsretten kom til at om lisensforsikring var blitt tegnet, ville forsikringsselskapet kunne påberope seg helseforbehold etter prinsippene nedfelt i Nemnda kan likevel ikke se at retten i dommen foretok en bindende klassifisering av lisensforsikringen som livsforsikring. Nemnda finner ikke grunn til å legge avgjørende vekt på dommen eller på den omstendighet at anken til Høyesterett ble nektet fremmet. Det gjelder også kjæremålsutvalgets avgjørelse av sakskostnadsanken. Kredittilsynet som har fått delegert myndighet etter 10-1 tredje ledd, traff vedtak om klassifiseringen av en lisensforsikring etter å ha innhentet uttalelser fra Forsikringsklagekontoret og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Ut fra en konkret vurdering av den aktuelle lisensforsikring vedtok tilsynet at den ikke kunne anses som livsforsikring, og at de særlige reglene for livsforsikring, for eksempel 19-7 og 19-10, ikke kom til anvendelse. I begrunnelsen for vedtaket peker tilsynet på at uføreforsikring/livsforsikring etter Ot.prp. nr. 49 ( ) kapittel VI pkt. 1.2, karakteriseres ved at forsikringen dekker alle årsaker til uførhet og at det ikke er anledning til å sette begrensninger knyttet til uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet, jf. fal Selv om lisensforsikringen i likhet med uførerisiko dekker risikoen for at en person ikke kan utføre sitt yrke på grunn av helsesituasjonen, peker tilsynet på at lisensforsikringen skiller seg fra tradisjonell uføreforsikring ved at den ikke inkludere dødsrisikoen og videre på at i motsetning til det som er vanlig ved livsforsikring, inneholder lisensforsikringen objektive begrensninger av dekningsomfanget. På bakgrunn av uttalelsen fra Finanstilsynet gir Brynildsen, Lid og Nygård i 3. utgave (2014) av Forsikringsavtaleloven med kommentarer, på side 725 flg. uttrykk for tvil om det innenfor lisensforsikring kan benyttes helseforbehold etter Etter nemndas syn fører tilsynets vedtak til at det ikke lenger er mulig å anvende etter analogislutninger for lisensavtaler. Nemnda viser til at også den aktuelle lisensforsikring har en omfattende oppregning av tapsårsaker som ikke dekkes, uten at man finner grunn til å gå nærmere inn på det her. Selskapets prinsipielle anførsel er imidlertid at karensklausulen i vilkårenes pkt. 5.6 er gyldig etter fal annet ledd første punktum, som åpner for at selskapet ved sykeforsikring kan "forbeholde seg at det bare svarer for sykdommer som har vist symptomer etter et bestemt tidspunkt". Vilkåret lyder: " svarer ikke for tap av helsesertifikat når årsaken er sykdom, lyte eller men som forsikrede hadde ved inntredelsen i forsikringen og som det må anses at vedkommende kjente til og som innen to år deretter medfører tap av helsesertifikat." Forsikrede har vist til at etter fal annet ledd bokstav b) skal et slikt forbehold fremheves i forsikringsbeviset og at det ikke er gjort her. Nemnda er enig i at forbeholdet ikke er tatt med i forsikringsbeviset for 2011, utstedt til forsikringstaker og kan ikke se at det er lagt frem noe forsikringsbevis tilsendt medlemmene av forsikringsordningen. Etter 11-2 tredje ledd kan selskapet når det ikke har gitt informasjon etter 11-2 annet ledd bokstavene a)-c), bare påberope seg vedkommende bestemmelse om forsikringstakeren likevel var kjent med vilkåret. Det er ikke tvilsomt at forsikringstakeren var kjent med vilkåret, men etter nemndas mening gjelder det også krav om at forbeholdet er blitt gjort kjent for det enkelte medlem av en kollektiv ordning, jf. Rt avsnitt 44. Det er selskapet som må sannsynliggjøre at medlemmet har kjennskap til vilkåret. Side 3 av 6

4 Selskapet har vist til at klausulen er omtalt i et skriv fra forsikringstaker til alle direktemedlemmer av forbundet om forsikringen. Karensklausulen og enkelte andre begrensninger i dekningsomfanget omtales her under overskriften "Spesielle forhold og begrensninger". Slik nemnda ser det, kan selskapet ikke påberope seg at et fremtidig medlem av en kollektiv ordning har blitt kjent med vilkåret gjennom et slikt skriv. Det samme gjelder opplysninger om karensklausulen på forsikringstakers hjemmeside. Heller ikke den omstendighet at forsikrede ved tegningen krysset for å ha forstått betingelsene for lisensforsikringen, er etter nemndas syn tilstrekkelig bevis for at forsikrede kjente til vilkåret. Nemndas konklusjon er således at selskapet ikke kan påberope seg helseklausulen i denne sak. Nemnda tilføyer at etter nemndas syn kan det etter 13-5 annet ledd ikke tas forbehold om ikke å svare for symptomer som har vist seg før tegning, hvis de etter sin art og omfang faller innenfor hva som skal bedømmes etter reglene for opplysningsplikt, se Brynildsen m.fl. forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, 2014, side Konklusjon: Forsikrede gis medhold. Uttalelsen er enstemmig Ved behandlingen deltok Karin M. Bruzelius (leder), Ingrid Smedsrud (nestleder), Hege Opheim, Mildrid Felland, Kristin Tysse Sangolt, Paal Bjønness og Ingebjørg Kiil. Saken gjelder krav om utbetaling under lisensforsikring. Saken reiser spørsmål om ulykkesskade som sådan er årsaken til inndragning av helseattest slik at fal ikke får anvendelse. Videre er det spørsmål om selskapet kan påberope seg fal , herunder om vilkårene i fal. 11-2, siste ledd er oppfylt. Forsikrede (f. 1961) arbeider som trafikkflyger og den tegnet han lisensforsikring i selskapet med virkning fra Den oppsøkte forsikrede lege for brystsmerter. Den vedtok Luftfartstilsynet at forsikrede ikke lenger oppfyller krav til helsemessig skikkethet. Forsikrede hadde brudd i ribbein i 2007, og det siteres fra Universitetssykehuset Nord-Norge den : Pasienten hadde brudd i sitt ribbein i 2007 og siden da alltid fått vondt i venstre side. Nå i 3-4 måneder tilbake tilbakevendende smerter på samme sted på venstre side under armhulen ca. ribbein 8 eller 9. Jobber som pilot, men er sykmeldt på grunn av dette. Det noteres videre i samme journal den : Etter påpekning av pasient og ettersyn av poliklinisk notat fra , ser man at bland annet i de første 2 linjene at det er ukorrekt. Følgende notat skal gjelde/fremkomme i stede for det jeg gjorde : Pasienten hadde i juni 2006 et ribbeinsbrudd på venstre side av bryst. Pasienten opplyser at han var plage-/symptomfri etter 3-5 ukers tid. Noe som er normalt ved slik skade. Bortsett fra forbigående lett ømhet/verk ved et par anledninger två-tre måneder før sykmelding i januar 2011, har han ikke hatt noen plager i det aktuelle området. I forsikringsvilkårspunkt 2 fremgår: Underwriters svarer for varig tap av offentlig utstedt sertifikat nevnt under punkt 1 som skyldes at den sikredes ble utsatt for en fysisks skade som følge av en ulykke eller sykdom i løpet av forsikringsperioden. Videre heter det i forsikringsvilkårspunkt 3: Tidspunktet for konstatering av en ulykkesskade eller sykdom kan i denne kontrakten tidligst bli satt til den enkelte flyvers inntredelsesdato i ordningen Det følger av forsikringsvilkårspunkt 5.6 bokstav d: Side 4 av 6

5 Underwriters svarer ikke for tap av helsesertifikat når årsaken er sykdom, lyte eller men som forsikrede hadde ved inntredelsen i forsikringen og som det må antas at vedkommende kjente til og som innen to år deretter medfører tap av helsesertifikat. Vilkåret er ikke inntatt i forsikringsbeviset. Selskapet avslo krav om utbetaling den med den begrunnelse at forsikrede hadde kjennskap til brystsmertene før forsikringen trådte i kraft, dette under henvisning til karensbestemmelse i nevnte vilkårspunkt 5.6 bokstav d. Sekretariatet reiste den spørsmål ved om selskapets vilkårspunkt 2 er i strid med fal Selskapet besvarte dette med at fal ikke begrenser selskapets rett til å unnta ulykkesrisikoer, og at tap av helseattesten skyldes en fritidsulykke i Subsidiært hevdet selskapet at fal kom til anvendelse. Forsikrede har i hovedsak anført: Bortsett fra forbigående lett ømhet/verk ved et par anledninger to-tre måneder før sykemelding i januar 2011, har han ikke hatt plager i det aktuelle området. Videre anføres det at helsereservasjonen i fal ikke kommer til anvendelse. Dette fordi lisensforsikring ikke er en livsforsikring som bestemmelsen gjelder for. Spørsmålet synes ikke å være satt på spissen i nemndspraksis. Når det gjelder LG fremkommer det av dommen at lagmannsretten var i tvil om dommens konklusjon og således også om helseforbeholdet i fal kan anvendes for lisensforsikringer. Videre er juridisk teori klar på at fal hverken direkte eller analogisk kan anvendes for lisensforsikringer. Finanstilsynet har i en uttalelse uttalt at fal ikke kan anvendes siden lisensforsikring ikke er en livsforsikring. Fal kan uansett ikke komme til anvendelse i denne sak siden bestemmelsen ikke er inntatt i forsikringsbeviset, jf. fal. 11-2, annet ledd, jf. Rt side 720. Det er videre ikke tilstrekkelig at Flygerforbundet var kjent med helseforbeholdet for at fal. 11-2, siste ledd kan anses oppfylt. Det er forsikrede selv som må være kjent med helseforbeholdet. Det kan ikke forventes at forsikrede selv skal søke seg frem på nettet for å bringe klarhet i forsikringsvilkår/forbehold. Det er selskapet som har bevisbyrden for at medlemmet hadde positiv kunnskap om helseforbeholdet, slikt bevis er ikke ført. Selskapet har i hovedsak anført: Dersom nemnda anser at vilkårspunkt 2 er i strid med fal. 13-5, anføres at det kun gjelder en partiell ugyldighet. Ordlyden i fal begrenser ikke selskapets rett til å unnta ulykkesrisikoer. I denne sak skyldes tap av helseattesten med stor sannsynlighet ribbeinsbrudd som forsikrede hadde i 2007 som følge av en fritidsulykke. Denne skaden er konstatert før forsikringen trådte i kraft. Når det gjelder fal kommer denne til anvendelse. Rettstilstanden er avklart. Nemndspraksis viser at bestemmelsen kan anvendes, og denne oppfatningen fremgår også av juridisk teori. Det vises til LG til støtte for at bestemmelsen kan anvendes analogisk på lisensforsikringer. Dommen uttrykker ingen tvil, og anke til Høyesterett ble nektet fremmet. Det vises også til RT side 1706 som gjaldt saksomkostninger i saken. Reelle hensyn støtter også selskapets standpunkt, da behovet for helseforbehold i lisensforsikringer gjør seg gjeldende i like stor grad som ved livsforsikringer. Selskapet bør ha adgang til å beskytte seg mot spekulasjonsfare. Når det gjelder fal annet ledd, er det omstridt om begrensinger i fal skal fremheves i forsikringsbeviset. Det er gjenstand for tvil hvor langt dette rekker ved kollektive forsikringer. I forhold til fal siste ledd, er forsikringstaker definert i vilkårspunkt 10.2 bokstav b, og som i dette tilfellet er Norsk Flygerforbund. På deres hjemmeside fremgår helseforbeholdet klart. Videre får hvert medlem som tegner forsikring brev fra Norsk Flygerforbund med underskrift fra lederen. Side 5 av 6

6 Uansett har forsikrede selv hatt kunnskap om helseforbeholdet, han har ved tegning krysset av for å ha forstått betingelsene for Norsk Flygerforbund sin lisensforsikring, og han har fått tilsendt brev. Sekretariatet har vurdert saken den , den og den Nemnda bes etter dette å ta stilling til om selskapets vilkårspunkt er i strid med fal. 13-5, herunder konkret anvendelse av fal i denne sak. Videre er det spørsmål om fal kan anvendes på lisensforsikringer, herunder spørsmål om selskapet eventuelt kan avslå krav med henvisning til karensbestemmelsen. Også spørsmål om karensbestemmelsen må inntas i forsikringsbeviset for at selskapet skal kunne påberope seg bestemmelsen, jf. fal. 11-2, samt spørsmål om forsikrede "likevel var kjent med vilkåret", jf. fal 11-2 siste ledd. Tidligere rettspraksis: Tidligere nemndspraksis: Rt side 720, Rt side 1706 og LG 2003 side FSN-5433 FSN-4089 FSN-4438 FSN-4440 FSN-6093 Side 6 av 6

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-258 23.6.2016 SpareBank 1 Forsikring AS (Liv) Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Karensklausul mottok forsikrede forsikringsbevis fal. 11-2 og 19-10. Spørsmål

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-156 20.4.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Avslag på søknad om uføreforsikring - fal. 12-12. Nemndas flertall uttalte

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-075 8.1.2013 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Når foreligger fullstendig søknad? symptomklausul- fal. 12-1, 12-2 og 13-5 Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 LISENS Unntak for sykdom konstatert før forsikringen trådte i kraft - FAL 13-5, 19-10. Forsikrede (f. 46) arbeidet offshore som forpleiningsassistent

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-413 1.10.2012 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Svik medisinske undersøkelser/behandling oppsigelse av avtaler fal 13-1a(2), 13-2(1),

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV Død informasjon om 1 års karens forsikringsbevis sendt - FAL 11-1, 11-2 og 19-10. Forsikrede og hennes ektefelle ble automatisk innmeldt

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-042 9.3.2017 Tryg Forsikring Lisensforsikring Lisens - Kokk utviklet oljefollikulitt permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede arbeidet som kokk på

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-436 17.11.2016 AXA Partners - Credit og Lifestyle Protection Sykeforsikringer/barnekasko Hørseltap ADHD psykisk utviklingshemning kunnskapskravet fal. 18-5/avtl

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-093 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens overvekt/diabetes - permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-224 3.5.2013 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Årsakssammenheng? Spørsmål om det er sannsynliggjort faktisk årsakssammenheng

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS Symptomklausul - unntak for alkoholmisbruk meldefrist - FAL 13-5, 18-5. Forsikrede (f. 1958), som hadde vært dekket av en lisensforsikring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE Om tinnitus er en selvstendig lidelse konstateringstidspunkt YFL 21, jfr. 5 og 11. Forsikrede (f. 1950, sveiser) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Meinich til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Meinich til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Meinich til prøve) mot Danica Pensjonsforsikring AS (advokat

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Finansklagenemnda Person Hvem er vi hva gjør vi? v/ Karin M. Bruzelius

Finansklagenemnda Person Hvem er vi hva gjør vi? v/ Karin M. Bruzelius Finansklagenemnda Person Hvem er vi hva gjør vi? v/ Karin M. Bruzelius Hva slag saker Omfattende portefølje av saker: Tolking lovbestemmelser og vilkår. Bevisvurdering. Forsikringsavtaleloven, - særlig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-097 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens- permanent udyktighetserklæring - Unntak for alkoholmisbruk ugyldig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-099 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens øvre luftveisplager, søvnproblemer - permanent udyktighetserklæring

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-289 3.7.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Uriktige helseopplysninger oppsigelse grov uaktsomhet fal. 13-1a, 13-3 og 13-4

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-096 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens ryggplager - permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-095 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens albueplager - permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2014-237 28.5.2014 Sterling Insurance Group Limited Livsforsikring/uføredekninger Oppsigelse av individuell fortsettelsesforsikring Fal. 12-4, 12-9 og 13-3. Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 LISENS Rett til erstatning etter fylte 60 år avt.l. 36 - FAL 18-5 annet ledd. Forsikrede (f. 37/sjømann) fikk utstedt udyktighetserklæring 11.12.97.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 GJELD - Nyresykdom fra 9-års alder - regelmessig kontroll - høyt blodtrykk - FAL 13-2 første ledd og 13-13. Forsikrede tegnet gjeldsforsikring med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Ansvarsbegrensninger grunnet forsikredes helsetilstand særlig om nyere nemndspraksis relatert til bruk av symptomklausuler

Ansvarsbegrensninger grunnet forsikredes helsetilstand særlig om nyere nemndspraksis relatert til bruk av symptomklausuler Ansvarsbegrensninger grunnet forsikredes NFT helsetilstand 1/2003 Ansvarsbegrensninger grunnet forsikredes helsetilstand særlig om nyere nemndspraksis relatert til bruk av symptomklausuler av Ivar Rytter

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1758-24.5.1993 Sykeavbrudd - Spørsmål om endring/oppsigelse av forsikringsavtalen er i samsvar med FAL 12-7, 2. og 4. ledd. Forsikrede tegnet sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3140* - 16.11.1998 SYKEAVBRUDD - sykdom som har vist symptomer før tegningen -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3166* - 7.12.1998 PENSJON - Uriktige opplysninger - Depresjoner/angst - informasjon

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2017-098 9.3.2017 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Lisens tungpustet permanent udyktighetserklæring varig? Forsikrede fikk

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-080 2.3.2016 DNB Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Kollektiv uførepensjon - sannsynliggjort svik? fal. 18-1 krav om tilbakebetaling.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 LIV Sykmeldt på tegningstidspunktet FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 50) søkte 23.5.89 om gjeldsforsikring med uføredekning og oppga i helseerklæringen

Detaljer

Forbehold ved individuelle og kollektive personforsikringer

Forbehold ved individuelle og kollektive personforsikringer Forbehold ved individuelle og kollektive personforsikringer Bruk av helseklausuler og karenstid ved forsikringsavtaler som dekker arbeidsuførhet, dødsfall og kritiske sykdommer. Masteroppgave JUS399 Kandidatnummer:

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-084 2.3.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Kollektiv pensjonsavtale ansvar for underrapportering av pensjonsgrunnlag fal.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON Uførepensjon - knelidelse kunnskap om sykdom eller lyte FAL 19-10. Forsikrede (forskallingssnekker og offshorearbeider,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

Forsikringsklagekontoret

Forsikringsklagekontoret AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE NR. 1737-13.9.2000 REISEGODS - kamera sendt som ekspedert bagasje i fly - ble borte - FAL 4-8 og 4-14. På reise 1.5.97 fra Nairobi til Oslo, ble sikrede frastjålet et fotoapparat.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-427 18.11.2015 Oslo Pensjonsforsikring AS Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Trusler i arbeid arbeidsulykke yfl. 10 og 11 første ledd.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS Informasjon om sumbegrensning - FAL 2-1 - forståelsen av sumbegrensning. Den 21.6.02 ble det begått innbrudd i sikredes bil, og en

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-603 19.12.2013 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bygning - innbo (kombinert) Erstatningsberegning for udeklarerte smykker/"smykkesett" - vilkårsbegrensning og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD Årsak til ervervsuførhet omfattet av karensklausul kunnskapskravet oppfylt FAL 19-10. Forsikrede (f. 1946) tok opp et lån den 8.12.00 og tegnet

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Kandidatnr: 303 Veileder: Trygve Bergsåker Leveringsfrist: 26. april 2004 Til sammen 17901 ord 27.04.2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 PRESENTASJON AV PROBLEMSTILLING

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3115* - 2.11.1998 GJELD - Forsikrede avga ren helseerklæring til tross for at

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT Svik ved oppgjør, benådning FAL 8-1. Ved innbrudd i sikredes leilighet 6.8.05 ble hun frastjålet betydelige verdier. I skademeldingen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6179 23.5.2006 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6179 23.5.2006 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6179 23.5.2006 GJENSIDIGE LISENS Tap av helseattest, betydningen av søknad om, evt. gitt dispensasjon. Forsikrede (f. 1944) ble sykmeldt fra 4.11.02 og er senere innvilget

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer