FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE"

Transkript

1 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE Om tinnitus er en selvstendig lidelse konstateringstidspunkt YFL 21, jfr. 5 og 11. Forsikrede (f. 1950, sveiser) ble påført en hørselsnedsettelse og tinnitus (øresus) som følge av støypåvirkning i arbeid, og skadene ble godkjent av Folketrygden som yrkessykdom likestilt med yrkesskade i vedtak datert Varig medisinsk invaliditet var av trygdens rådgivende lege fastsatt til 6-7 %. På bakgrunn av trygdens godkjennelse fremmet forsikrede i 2005 krav mot selskapet om erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Forsikrede erkjente at hørselssvekkelsen ble oppdaget før yrkesskadeforsikringslovens ikrafttredelse, dvs , men hevdet at det for tinnitusplagene måtte oppstilles et eget konstateringstidspunkt. Første gang forsikrede søkte legehjelp for øresusplagene var , jfr. YFL 5. Selskapet bestred at det skulle oppstilles to forskjellige konstateringstidspunkt og hevdet at siden selve yrkessykdommen, dvs. larmskaden, ble oppdaget senest i 1985, så var selskapet uten ansvar etter YFL 21. Selskapet anførte i tillegg at rett ansvarssubjekt ville være Yrkesskadeforsikringsforeningen under henvisning til Borgarting lagmannsretts avgjørelse inntatt i RG 2002 s Forsikringsskadenemndas flertall, leder, Graasvold og Sørensen, bemerker: Nemndas flertall har tidligere i FSN 5472 lagt til grunn at tinnitus er en selvstendig lidelse i forhold til nedsatt hørsel, og at konstateringstidspunktet for tinnitus derfor kan være forskjellig fra konstateringstidspunktet for nedsatt hørsel i forhold til YFL 21. Flertallet uttaler i samme sak også at tinnitus som følge av støy og larm på arbeidsplassen gir rett til erstatning etter YFL 11 første ledd, enten bokstav b) om listesykdommer eller bokstav c) om skadelige arbeidsprosesser. Flertallet opprettholder disse synspunktene i nærværende sak, og viser til den begrunnelse som er gitt i FSN I nærværende sak synes det klart at tinnitus ble konstatert i forhold lovens 21 etter at loven trådte i kraft, og at forsikrede på konstateringstidspunktet i forhold til 5 var dekket av yrkesskadeforsikring i innklagde selskap. Det må videre legges til grunn at forsikredes tinnitus er forårsaket av støy og larm på arbeidsplassen. Forsikrede gis etter dette medhold. Spørsmål knyttet til omfanget av selskapets ansvar foreligger ikke til behandling for nemnda. Forsikringsskadenemndas mindretall, Nygård og Thorsby, bemerker: Det faktum at tinnitus er godkjent som en følgetilstand til nedsatt hørsel, jfr. departementets invaliditetstabell, medfører at vi står overfor samme yrkessykdom med ett konstateringstidspunkt. Det er videre kun nedsatt hørsel som følge av larm som er godkjent som en yrkessykdom etter FTL og YFL. Tinnitus anses altså ikke som en egen yrkessykdom. Klager har erkjent at selve hørselsskaden ble oppdaget på 1980-tallet. Larmskaden må dermed anses konstatert etter YFL 21 før Selv om tinnitusen først ble merkbar etter , vil denne, fordi den er en følgetilstand til hørselsnedsettelsen som ble oppdaget før 1990, falle utenfor loven. Fordi tinnitusen har Side 1 av 6

2 utviklet seg etter larmskade med hørselsnedsettelse, foreligger det heller ikke "annen sykdom" jfr. YFL 11 c. Det vises forøvrig til mindretallets syn i FSN 6279 og KONKLUSJON: Forsikrede gis medhold. Uttalelsen er avgitt under dissens. Ved behandlingen deltok Bergsåker (leder), Nygård, Thorsby, Graasvold og Sørensen. Sekretariatets redegjørelse i FKK sak TV av Saken gjelder TrygVestas avslag på krav om erstatning etter lov om YFL 21. Forsikrede (f. 1950, sveiser) har blitt påført en hørselsnedsettelse og tinnitus (øresus) som følge av støypåvirkning i arbeid, og skadene ble godkjent som yrkessykdom likestilt med yrkesskade av Folketrygden ved vedtak datert Varig medisinsk invaliditet er av trygdens rådgivende lege fastsatt til 6-7 %. Forsikrede har i forsikringssaken erkjent at selve hørselsskaden ble oppdaget på 1980 tallet og at denne således er konstatert før lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft , jfr. lovens 21. Hovedspørsmålet i saken blir derfor om forsikredes tinnitus, som først ble konstatert ved legekonsultasjon , gir rett til erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Selskapet avslo forsikredes krav under yrkesskadeforsikringen med følgende begrunnelse: I følge yrkesskadeforsikringsloven 5 så er forsikringsgiveren til den arbeidsgiver som skadelidte har når skaden eller sykdommen blir konstatert, er ansvarlig for å utbetale erstatning etter loven. En skade anses konstatert første gang sk.l. søkte legehjelp for skaden eller sykdommen. Det er larmskaden (hørselssvekkelse) som anses om en yrkessykdom. Tinnitus kan være en følgetilstand av larmskaden. Konstateringstidspunktet blir derfor den første gang man søkte lege for larmskaden. Forsikrede klaget saken inn til FKK , da han var uenig i selskapets standpunkt: 1 Angående konstatering Det er riktig at (forsikrede) har pådratt seg en hørselsreduksjon over tid, og at dette ble registrert/konstatert tidlig på 80-tallet, dvs. før yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft. Det er imidlertid ikke hørselsreduksjonen (forsikrede) krever erstatning for og godkjennelse av. Det er hans invalidiserende tinnitus. Tinnitus er en selvstendig lidelse som kan opptre selvstendig eller sammen med hørselsreduksjon. Det er stor usikkerhet heftet til spørsmålet om årsak til at disse plagene oppstår. Tinnitus har en egen prosentsats i invaliditetstabellen, og må således behandles individuelt hva spørsmål om konstatering angår. Dette fremgår blant annet av Forsikringsskadenemndas uttalelse av 21. desember 2004 Nemnda finner støtte for sin konklusjon i Høyesterett sin avgjørelse av 12. februar I lys av avgjørelsene er det svært vanskelig å se at saken til (forsikrede) skal stilles annerledes. Han fastholder således at Yrkesskadeforsikringen og/eller Vesta Skadeforsikring er ansvarlig for hans plager. Side 2 av 6

3 2 Angående konstatering Første gang (forsikrede) oppsøkte lege for tinnitus-problemet var 23. april Det er således åpenbart at enten Vesta eller yrkesskadeforsikringsforeningen har et ansvar ovenfor (forsikrede) i henhold til lov om yrkesskadeforsikring som trådte i kraft fra og med januar Selskapet hadde følgende bemerkninger til klagen: I henhold til yrkesskadeforsikringsloven (Y) 11 (1) b så er de listesykdommer som anses som yrkessykdommer direkte oppført. Under liste yrkessykdommene er larmskade oppført. Da det ansees som vitenskapelig dokumentert at tinnitus kan være forårsaket av en larmskade, er tinnitus blitt ansett som en følge tilstand av larmskaden og derfor blitt ansett som en yrkessykdom under forutsetning av at det foreligger et hørselstap. For at Y 11 (1) c skal komme til anvendelse, må det foreligge annen skade eller sykdom enn den som fremkommer av 11 (1) b. Tinnitus, når den kommer i forbindelse med en hørselsnedsettelse etter en larmskade, er konkret vurdert som å falle inn under yrkessykdommen larmskade, jfr. Y 11 (1) b. Det foreligger således ingen annen sykdom, jfr. Y 11 (1) c da tinnitus som følgetilstand etter larmskade er blitt konkret vurdert/og omfattet som en følgetilstand av yrkessykdom larmskade. Da (forsikrede) har utviklet tinnitus etter larmskade med hørselsnedsettelse, foreligger det således ingen annen sykdom, jfr. Y 11 (1) c. FKKs saksbehandler tok saken opp med selskapet og viste bl.a. til FSN 5472, hvor FSN la til grunn at tinnitus måtte anses som en ny lidelse med eget konstateringstidspunkt. Selskapet anførte at dom fra Gulating lagmannsrett av ga støtte for det standpunkt som tidligere var tatt. Det ble også hevdet at dersom det skulle foreligge et erstatningsansvar i saken etter YFL 11 første ledd bokstav b, så måtte korrekt ansvarssubjekt være Yrkesskadeforsikringsforeningen, jfr. Borgarting lagmannsretts avgjørelse av Forsikrede anmodet selskapet om å gjøre nærmere rede for betydningen av Gulating lagmannsretts avgjørelse i forhold til aktuelle sak, og viste samtidig til dom fra Frostating lagmannsrett av Lagmannsretten uttalte følgende om konstatering av tinnitus: I vår sak fikk B allerede på 1980-tallet konstatert hørselssvekkelse på grunn av støypåvirkning på arbeidsplassen. Denne skaden ble avdekket under en rutineundersøkelse i bedriftshelsetjenesten. Hørselsskaden forverret seg gradvis, men medførte ikke at han måtte slutte i arbeidet. Først på slutten av 1990-tallet ble det konstatert øresus (tinnitus). Denne øresusen kombinert med nedsatt toleranse for lydpåvirkning førte etter hvert til sykmelding før uførhet i 2000/2001. Selv om det er en medisinsk sammenheng mellom støy på arbeidsplassen, hørselssvekkelse og tinnitus, er ikke sammenhengen så sterk at en hørselssvekkelse i seg selv er ensbetydende med at man vil utvikle tinnitus. Det kan derfor ikke legges til grunn at denne skaden ble konstatert før den rent faktisk oppstod og ble diagnostisert. At øresusen i forskrift om menerstatning ved yrkesskade behandles som en tilleggsbelastning, kan ikke være avgjørende for vårt spørsmål. Selskapet hadde følgende bemerkninger til saken: Etter yfl 11, 1. ledd b) skal yrkesskadeforsikringen dekke sykdommer som i medhold av folketrygdlovens (fl) 13-4 er likestilt med yrkesskade. Etter ordlyden i yfl 11 b) jfr fl 13-4 må skadelidtes sykdom være medtatt i forskrift av , de såkalte listesykdommene, for at den skal kunne godkjennes som yrkessykdom. Side 3 av 6

4 Støyskader er omhandlet i forskriftens bokstav D. Det fremgår her at det er nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet som kan godkjennes som yrkessykdom. Forskriften angir altså for støyskader konkret at det er sykdommen nedsatt hørsel som kan godkjennes som yrkessykdom. Det må legges til grunn at forskriftens 1 bokstav D skal tolkes etter sin ordlyd, med den følge at det er sykdommen nedsatt hørsel som kan godkjennes som yrkessykdom etter yfl 11, 1. ledd bokstav b). Det er i den medisinske vitenskapen kjent at nedsatt hørsel kan gi tinnitus, og at folk med larmskade eller aldersbetinget hørselssvekkelse ofte har øresusplager. Andre kjente årsaker til tinnitus er hodeskade, infeksjonssykdommer med plutselig hørselsnedsettelse, mellomørebetennelse, menièrs sykdom, akutt støybelastning (eksplosjon) m.m. Øresus er en av de vanligste plagene knyttet til menneskets hørselsorgan. Dette er det tatt konsekvensen av i Sosial og helsedepartementets invaliditetstabell. Denne tabell utgjør referansen for å fastsette varig medisinsk invaliditet, som igjen kan gi grunnlag for mènerstatning. Med medisinsk invaliditet forstås den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt personskade/sykdom erfaringsmessig forårsaker. Invaliditetsgraden skal fastsettes på objektivt grunnlag, uten hensyn til skadelidtes yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser eller lignende. Den medisinske invaliditet skal alltid fastsettes i henhold til Helsedepartementets invaliditetstabell, og etter Retningslinjene utarbeidet av Den Norske Legeforening. Det fremgår i tabellen av punkt som gjelder hørselstap at dersom det i tillegg til hørselsnedsettelsen har tilkommet sjenerende øresus, så gis det et tillegg i invaliditet på inntil 5 %. Det er imidlertid kjent at hørselsnedsettelsen og tinnitus kan gi følgesymptomer som kan medføre for eksempel en selvstendig psykisk lidelse (depresjon), som kan gi ytterligere tilleggsinvaliditet. Det er etter dette klart at dersom den skadelidte har fått nedsatt hørsel som følge av arbeid i støy, så må forsikringsselskapet i tillegg være ansvarlig etter yfl 11 b) for de tinnitusplager som tilkommer og den forverring dette medfører, dersom tinnitusen ikke åpenbart skyldes andre årsaker, jfr. ovenfor. Disse anførsler og vurderinger er lagt til grunn av retten i den nå endelige dom fra Gulating lagmannsrett datert den , og således må det ovenfor nevnte gi uttrykk for foreliggende rettstilstand på området. Konsekvensen av at tinnitus blir godkjent som en følgetilstand til nedsatt hørsel, er at det da dreier seg om en og samme yrkessykdom med ett konstateringstidspunkt etter yfl 5. (Se om dette nedenfor) All den tid tinnitus alene ikke kan godkjennes som yrkessykdom etter yfl 11 b), vil det etter lovens system ikke være mulig å operere med ett konstateringstidspunkt for hørselsnedsettelsen og et annet for tinnitus. Dette stemmer også overens med praksis vedrørende andre yrkessykdommer, hvor det er forsikringsselskapet på det første konstateringstidspunktet som er ansvarlig dersom yrkessykdommen på et senere tidspunkt blir vesentlig forverret. Da hørselsnedsettelsen i praksis alltid konstateres først, vil dette tidspunktet som regel være konstateringstidspunkt for yrkessykdommen nedsatt hørsel med tilkommet tinnitus. I forhold til denne skadetypen, er det avgjørende at det fastsettes et konstateringstidspunkt for å finne riktig selskap å rette kravet mot, jfr Yfl 5. Etter yfl 5, 2. ledd b) er det forsikringsgiveren til den arbeidsgiver skadelidte har når sykdommen blir konstatert, som er ansvarlig for å utbetale erstatning etter loven. En sykdom anses konstatert første gang skadelidte var til lege, og det ble avdekket symptomer som senere viser å være en yrkessykdom. Årsaken til legekonsultasjonen er ikke avgjørende. I denne sammenheng er relevante undersøkelse audiogram som uttrykk for et foreliggende hørselstap. Samme audiogram vil også kunne gi opplysninger om årsaken til hørselstapet. I (forsikrede) sin sak viser audiogram den ved en dip på db ved 6000 Hz. En typisk larmskade sees på audiogram ved en såkalt dip ved 4000 Hz. Advokat B anfører dom fra Frostating lagmannsrett av vedrørende konstateringsproblematikken. Denne avgjørelsen ble deretter behandlet som anke til Høyesterett, Side 4 av 6

5 dog slik at retten valgt å ikke ta stilling til spørsmålet knyttet til konstatering. Saken ble løst på annet grunnlag. Avgjørelsen fra Frostating løser således ikke dette spørsmål. Med bakgrunn i det ovenfor nevnte må det aktuelle konstateringstidspunktet være Saken ble meldt til oss den I hht rettspraksis etter dom i Borgarting lagmannsrett av og bransjepraksis deretter skal Yrkesskadeforsikringsforeningen realitetsbehandle saken hvor konstateringstidspunktet etter Yfl 5 ligger forut for , hvor saken er meldt etter Under henvisning til meldingstidspunktet anføres altså at YFF er det riktige ansvarssubjektet i denne sak, at saken må realitetsbehandles der, og således at foreliggende klagesak hvor TrygVesta er innklaget for FKK, anbefales henlagt. Forsikrede fastholdt at dommen fra Frostating var klargjørende for aktuelle sak, selv om Høyesterett avgjorde saken på annet grunnlag. Det ble avslutningsvis anført: Først når tinnitus inntrådte, oppsøkte (forsikrede) lege for plagene. Det var først når han fikk tinnitus at plagene ble så store/uutholdelige at han hadde behov for legehjelp/eventuell behandling. Det synes da urimelig at han skal falle utenfor yrkesskadedekningen pga at det er konstatert en hørselsreduksjon på 80-tallet. Symptomene hørselsreduksjon/tinnitus er så forskjellige at de ikke bør gis samme rettsvirkninger hva spørsmålet om konstatering angår. I slike tilfeller som (forsikredes), skal regelverket tolkes liberalt. Jeg viser i tillegg til dom fra Frostating som er oversendt tidligere også til Innst. S. Nr hvor det står følgende: Skade eller sykdom som omfattes av yrkesskadeforsikringsloven 16. juni 1989 nr. 65 erstattes etter gjeldende rett dersom den er konstatert etter lovens ikrafttredelse (dvs. etter 1. januar 1990). Dette følger av lovens 21. Dermed vil også skade eller sykdom som forårsaket før lovens ikrafttredelse være omfattet av loven, forutsatt at den er konstatert etter 1. januar Ved praktisering av bestemmelsen har det vært noe tvil om hvordan begrepet konstatert skal forstås. Høyesterett har i nylig avsagt dom av 24. januar 2000 uttalt seg om forståelsen av begrepet konstatert i 21. Saken gjaldt en løsemiddelskadd arbeidstaker som i mange år hadde hatt plager både i tiden før og etter 1. januar Spørsmålet for Høyesterett var på hvilket tidspunkt man i dette konkrete tilfellet kunne anse skaden konstatert i lovens forstand. Høyesterett uttalte at de hensyn som ligger til grunn for innføringen av den tvungne yrkesskadeforsikringen, tilsier en viss liberalitet i forhold til skadelidte i de tilfelle det kan være tvil om når skade eller sykdom er fastslått. Ifølge Høyesterett underbygger reelle hensyn at en konstatering før lovens ikrafttredelse først må antas å foreligge når det er rimelig klart at skaden eller sykdommen er påvist. Høyesteretts generelle uttalelse tyder på at man i tvilstilfelle ut fra formålsbetraktninger vil vektlegge skadelidtes behov for erstatningsvern. Dette vil ikke bare ha betydning for løsemiddelskader, men også for andre arbeidstakergrupper og skadetyper hvor konstateringsspørsmålet særlig kan være aktuelt, som ved andre senskader. Fra selskapets avsluttende kommentar hitsettes: Det som fremkommer av dommen fra Gulating lagmannsrett er blant annet er alment akseptert medisin på området, og hva som bevismessig må legges til grunn. Per dags dato er det den alment aksepterte medisin at dersom det er utviklet hørselsnedsettelse som følge av larm, så kan det i ettertid utvikles tinnitus som følge av den nedsatte hørselen. Det største andel av personer som per i dag utvikler tinnitus, utvikler det som en følge av hørselsnedsettelse. Det er kun unntaksvis at tinnitus utvikler seg uten at det foreligger nedsatt hørsel(snedsettelse). Etter både folketrygdloven og etter yrkesskadeforsikringsloven er det kun den nedsatte hørsel som følge av larm som er godkjent som en yrkessykdom. Tinnitusen er blitt godkjent som en følgetilstand av denne yrkessykdommen, men tinnitusen ansees ikke som noen egen yrkessykdom. Rettsvirkningene av en tinnitus som utvikler seg som følge av en hørselsnedsettelse reguleres av Y. 11 (1) b jfr. 5. Dommen i Side 5 av 6

6 Gulating lagmannsrett taler klart imot at tinnitus uansett skal være å anse som en selvstendig lidelse, som ble resultatet i FSN Det fremkommer av Y 11 (1) b sine forarbeider at dette er en bestemmelse som kun skal benyttes i unntakstilfeller. Listesykdomslisten, som til en hver tid skal være oppdatert av RTV, skal være uttømmende med hensyn til de yrkessykdommer som til en hver tid skal kunne godkjennes som yrkessykdommer. Tinnitus er ikke tatt med på listen over yrkessykdommer, men tinnitus er tatt med som en følgetilstand av yrkessykdommen nedsatt hørsel som følge larmskaden. Det fremgår derfor av Helse og Sosialdepartementets invaliditetstabell hvilken invaliditet grad tinnitus gir. Det fremgår videre av forarbeidene at begrunnelsen for at belastningslidelser ikke godkjennes som verken yrkesskade eller yrkessykdom er at det ville være en for økonomisk kostbar lidelse å forsikre, og fordi det kan være svært vanskelig å bevise hva som er forårsaket i arbeid og hva som er forårsaket i fritid av belastningslidelsen. ½ million personer i Norge har per i dag tinnitus. Skulle det ha vært meningen at tinnitus skulle anses som en egen lidelse uansett, ville lidelsen blitt oppført som en egen yrkessykdom under listesykdommene. Det Gulating lagmannsrett avgjørelse her fastsetter er at ved å legge til grunn det som er alment akseptert i medisin, og det som bevismessig er gjort i den saken vedrørende dokumentasjon på skadelidtes hørselsnedsettelse og utvikling av tinnitus, fastslår at tinnitusen da er en følgetilstand av hørselsnedsettelsen som er godkjent som en yrkessykdom, og at tilfellet da faller under 11 (1) b. Konstateringstidspunktet etter 11 (1) b er kun konstatering av selve yrkessykdommen jfr. 5. Dommen i Frostating lagmannsrett ble opphevet i Høyesterett, og (den kan) ikke legges til grunn som noen rettskilde av betydning. Undertegnede har noe vansker med å se hvorfor advokaten her fremmer kravet mot oss, dersom han nå er innforstått med at hans klient sak skal vurderes etter Y 11 (1) b, men han mener at hans klient ikke har oppdaget skaden før lovens ikrafttredelse 21. Da er jo ikke TrygVesta Forsikring korrekt forsikringsgiver å forholde seg til. Etter dommen fra Borgarting lagmannsrett RG så er det Yrkesskadeforsikringsforeningen da kravet må rettes mot. I dommen fremgår det at i tilfeller hvor skaden/sykdommen blir oppdaget etter lovens ikrafttredelse jfr. 21, så er det 5 på rent objektivt grunnlag som styrer hvilket forsikringsselskap som har ansvar for skaden. (Forsikrede) var første gang til lege for hørselsnedsettelse som følge larm den På dette tidspunkt hadde ikke hans arbeidsgiver en forsikring som dekket hans yrkessykdom. Dersom det da skulle foreligge ansvar likevel jfr. 21 vil dette være via Yrkeskadeforeningen. Nemnda bes etter dette å ta stilling til om TrygVesta er ansvarlig etter lov om yrkesskadeforsikring for forsikredes tinnitusplager. Tidligere uttalelser: hørselskader Tidligere rettsavgjørelser: LB LF LG HR A Side 6 av 6

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4379* - 15.10.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4379* - 15.10.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4379* - 15.10.2002 YRKESSKADE - Konstateringstidspunkt for yrkesrelatert astma YFL 5. Forsikrede (f. 39) har arbeidet i samme bedrift som rørlegger og sveiser fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 ULYKKE/YRKESSKADE Forsikring i kraft på skadetidspunktet yrkesskade YFL 11. Forsikrede (f. 48) rettet 1.3.00 krav mot selskapet idet hun i forbindelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Blyforgiftning før og etter 1990 - YFL 5 og 21. Forsikrede, som med noen avbrudd siden 1980 hadde jobbet med skrapjern, fikk i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 YRKESSKADE Løsemiddelskade konstateringstidspunkt YFL 21. Forsikrede (f. 46) ble eksponert for løsemidler i sitt arbeid i periodene 61-86 og 95/96-97.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for melallergi. Forsikrede (f. 1977) fikk diagnosen melallergi etter testing 24.3.03. Han var tidligere

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE Vannkopper hodepine, svimmelhet og utvikling av ME YFL 11 bokstav b og c. Forsikrede (f. 1971, sykepleier) ble

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE Håndeksem konstateringstidspunkt - YFL 21. Forsikrede var ansatt som preparant på laboratoriet ved H sykehus fra 1975. I

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7092 29.1.2008 HAVTRYGD YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7092 29.1.2008 HAVTRYGD YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7092 29.1.2008 HAVTRYGD YRKESSKADE Brokk pga. løft i fiskebåt - motstridende forklaring avvisning -YFL 11 a), FTL 13-3. Forsikrede (f. 1971 fisker) pådro seg 7.10.05 lyskebrokk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-214 19.5.2011 Gjensidige Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Emfysem/KOLS - forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden?

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-065 10.3.2009 Statens Pensjonskasse Yrkesskade Ryggskade etter en rekke løft om bord i fly arb.ulykke YFL 11, jfr. FTL 13-3 (2). Forsikrede (f. 1973 våpensystemoperatør)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3084* - 13.10.1998 YRKESSKADE - Tap av forsørger - forståelsen av forsørgerbegrepet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-377 17.12.2009 If Skadeforsikring AS Yrkesskade Tap pga. omskolering utmåling- YFL 13. Forsikrede (f. 1962, barnehageassistent) pådro seg en ankelskade

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02149-A, (sak nr. 2009/460), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02149-A, (sak nr. 2009/460), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02149-A, (sak nr. 2009/460), sivil sak, anke over dom, A (advokat Geir Jøsendal) mot Gjensidige Forsikring BA (advokat Bård Iversen)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4082* - 12.2.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4082* - 12.2.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4082* - 12.2.2002 YRKESSKADE Konstateringstidspunkt melallergi/eksem og astma YFL 21 og 5. Forsikrede (f. 71) ble påført to yrkesskader - håndeksem og melallergi -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE Falt om pga infarkt under politiøvelse plutselig ytre hendelse - YFL 11. Forsikrede (f. 1945) falt om under øvelse i politiet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6349 23.10.2006 KLP SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6349 23.10.2006 KLP SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6349 23.10.2006 KLP SKADE YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for eksem/allergi YFL 21 og HTA 11. Forsikrede (f. 1938) var i sitt arbeid i kontakt med formalin og utviklet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON Utjenelig forsøk FAL 8-1 annet ledd. Sikredes telefon, en Sony Ericsson W850i, ble stjålet 23.2.07. Sikrede kontaktet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002 YRKESSKADE Foreldelse ukjent med at sykdom var yrkesrelatert YFL 15. Forsikrede (f. 34) døde 24.2.93 av lungekreft. Symptomene på sykdommen viste seg

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001 YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for astma/allergi YFL 5. Forsikrede (f. 60) ble ansatt i aktuell stilling 18.5.92 og sluttet pga. astmaplager 9.9.94.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE Kneplager sannsynliggjort arbeidsulykke - årsakssammenheng YFL 11. Forsikrede (f. 1967) hevder å ha vært utsatt for en arbeidsulykke 23.4.02

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-012 3.2.2009 Statens Pensjonskasse Yrkesskade Giardiasmittet av drikkevann utvikling av ME arbeidsulykke YFL 11, jfr. FTL 13-3. Forsikrede (f. 1960, dommer)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet Innledning Brannmenn og kreft Formålet med ys dekning Regelverket og vilkårene for yrkesskade Status forskning/norske arbeidsmedisinske

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS Symptomklausul - unntak for alkoholmisbruk meldefrist - FAL 13-5, 18-5. Forsikrede (f. 1958), som hadde vært dekket av en lisensforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5759* 13.9.2005 NEMI YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5759* 13.9.2005 NEMI YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5759* 13.9.2005 NEMI YRKESSKADE Engasjert av kommunen i ungdomsarbeid i arbeidstiden? Forsikrede kom til skade ved en hesteulykke 28.1.03 ved at hesten hun kjørte løp

Detaljer

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv)

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) Advokat (H) Øyvind Vidhammer 6. April 2016 www.svw.no Et tilbakeblikk En kvinne i 30-årene kontaktet lege første gang på 1970-tallet med luftveisplager, økt trettbarhet,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2664* - 21.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2664* - 21.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2664* - 21.10.1996 YRKESSKADE - Tap av legegodkjennelse - intern nemndsbehandling?

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 LIV Sykmeldt på tegningstidspunktet FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 50) søkte 23.5.89 om gjeldsforsikring med uføredekning og oppga i helseerklæringen

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-170 10.5.2010 Gjensidige Forsikring Personal Annen Sykdom uføre- og ménerstatning - rentetidspunkt FAL 18-4. Forsikrede (f. 1951) utviklet ryggplager tidlig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6888 9.10.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6888 9.10.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6888 9.10.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Konstateringstidspunktet for yrkesskade KOLS YFL 21. Forsikrede (f. 1945) hadde helt siden 1972 vært plaget av tetthetsfornemmelse

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Samvirkende årsaker ved yrkesskader og yrkessykdommer - To høyesterettsdommer om passiv røyking og betydningen av skadelidtes medvirkning

Samvirkende årsaker ved yrkesskader og yrkessykdommer - To høyesterettsdommer om passiv røyking og betydningen av skadelidtes medvirkning Samvirkende årsaker ved yrkesskader og yrkessykdommer - To høyesterettsdommer om passiv røyking og betydningen av skadelidtes medvirkning Forfatter Skjerdal, Nicolai Vogt Dato 2005 Publisert Tidsskrift

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 LISENS Unntak for sykdom konstatert før forsikringen trådte i kraft - FAL 13-5, 19-10. Forsikrede (f. 46) arbeidet offshore som forpleiningsassistent

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) NORGES HØYESTERETT Den 8. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Børth-Eivind A. Lid til prøve) mot A

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL Sykdom tilstede ved inntreden diagnosekrav tretthet/me-syndrom FAL 19-10. Forsikrede (f. 1952, sykepleier) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE Slitasjeskade forverret ved arbeidsulykke årsakssammenheng erstatningsberegning. Forsikrede (f. 1947 - bygningsarbeider) ble 6.8.98 utsatt

Detaljer

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse.

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Det er ofte vanskelig for oss jurister å forklare seg på en måte som

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 GRUPPELIV Sykdom tilstede ved innmelding/utvidelse kunnskap - FAL 19-10. Forsikrede var dekket av arbeidsgivers kollektive gruppelivsforsikring som

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4235* - 4.6.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4235* - 4.6.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4235* - 4.6.2002 YRKESSKADE Foreldet krav etter YFL 15. Forsikrede (f. 8.3.65, sykepleier) ble i tiden fra juni 92 til juni 93 påført latexallergi knyttet til bruk

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N ( H E R U N D E R B E T Y D N I N G E N A V R Ø Y K I N G ) & D E L V I S G O D K J E N N E L S E A V Y R

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-441 23.12.2010 Codan Forsikring Rettshjelp Tvist vedr. lånefinansierte spareprodukter - unntak for erverv? Sikrede inngikk i 2002 avtale om tegning av andeler

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7496 10.11.2008 KLP Skadeforsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7496 10.11.2008 KLP Skadeforsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7496 10.11.2008 KLP Skadeforsikring AS YRKESSKADE Astma fra 1982, godkjent i 1991 latexallergi i 1999 konstatert før 1.1.90 YFL 21. Forsikrede (f. 1960) arbeidet fra 1977

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-156 20.4.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Avslag på søknad om uføreforsikring - fal. 12-12. Nemndas flertall uttalte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5827* IF YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5827* IF YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5827* 18.10.2005 IF YRKESSKADE Konstateringstidspunkt astma - YFL 5 og 21. Forsikrede (f. 1961) arbeidet som sveiser. Det var på det rene at han hadde astmatiske plager

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT Brann dekning av merverdiavgift for kommune. Den 3.9.03 brant en skole ned og kommunen (sikrede) mottok oppgjør etter fullverdiforsikring,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5150* - 20.4.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5150* - 20.4.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5150* - 20.4.2004 ULYKKE Fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad FKKs mandat. Forsikrede (f. 46 ) var utsatt for en ulykke i 16.6.95 hvor han pådro seg lårhalsbrudd.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4173 22.4.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4173 22.4.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4173 22.4.2002 HUND Spm. om medfødt lidelse og om sykdom viste symptomer innen 20 dager etter tegning. Sikrede kjøpte valpen Lotta f. 25.6.99 og overtok den 20.8.99.

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring svik ved tegning FAL 13-1, 13-2 og 13-13. Forsikredes foreldre (klager) søkte første gang om

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Meinich til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Meinich til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Meinich til prøve) mot Danica Pensjonsforsikring AS (advokat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR Avsavnstap leiebilperiode ved kondemnasjon. Etter bilulykke 14.9.03 ble skadelidtes bil kondemnert, og hun selv ble påført alvorlig personskade.

Detaljer

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes NFT 2/2003 uttalelser av Elisabeth Berthelsen De siste årene har antallet nemndsuttalelser, som ikke aksepteres

Detaljer