FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE GJENSIDIGE KOMBINERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT"

Transkript

1 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE GJENSIDIGE KOMBINERT Svik ved oppgjør, benådning FAL 8-1. Ved innbrudd i sikredes leilighet ble hun frastjålet betydelige verdier. I skademeldingen ble det bl.a. oppgitt 80-X-box-spill og 100 spill til Playstation 2. I samtale med utreder erkjente sikrede at antallet spill var 10 maks 15 x-box-spill og rundt 20 spill til Playstation. På spørsmål om hvorfor så mange spill ble oppgitt, hadde hun ikke noe klart svar: vet ikke jeg ble helt satt ut her. Selskapet avslo kravet i sin helhet og sa opp sikrede og hennes samboer som forsikringstaker. ANTATT ØKONOMISK OMFANG: Kr Forsikringsskadenemnda bemerker: Spørsmålet er om selskapet kan avslå erstatning pga. gale opplysninger under skadeoppgjøret, jfr. FAL 8-1. I henhold til FAL 8-1 mister sikrede ethvert erstatningskrav mot selskapet dersom hun bevisst gir uriktige opplysninger som hun vet eller må forstå kan føre til at hun får utbetalt en erstatning hun ikke har krav på. I skademelding datert beskriver sikrede innbrudd i sin leilighet med tyveri av verdier for totalt kr Blant gjenstandene er oppgitt X-box og Playstation 2, med henholdsvis 80 og 100 spill. Senere har sikrede i samtale med selskapet erkjent at tyveriet omfattet henholdsvis og rundt 20 spill. Det reelle skadekravet var med disse opplysningene kr Sikrede krevet derfor opprinnelig dekning for kr mer enn det som var stjålet. Senere opplyste sikrede etter samtale med sin samboer at det korrekte antallet spill var ca stk av begge typer. Det reelle skadekravet blir da kr , slik at forskjellen reduseres til ca kr Sikrede har anført at situasjonen etter innbruddet fremsto som uoversiktlig og kaotisk, og at hun på skadetidspunktet mente at de opplysningen hun ga var korrekte. Nemnda mener man her må legge vekt på de opplysningene sikrede kom med i det første intervjuet etter skademeldingen. Nemnda kan heller ikke skjønne at situasjonen da skademeldingen ble skrevet var så uoversiktlig som sikrede senere har hevdet. Skaden ble meldt til selskapet Selskapet foretok befaring hos sikrede Skademeldingen ble imidlertid ikke mottatt hos selskapet før , etter at selskapet purret på denne i brev Sikrede har således hatt tid til å tenke gjennom skaden, og til å undersøke det korrekte antallet spill. Nemnda finner etter dette at sikrede bevisst har gitt gale opplysninger. Spørsmålet er dernest om hun visste eller måtte forstå at dette kunne føre til at hun fikk en erstatning som hun ikke hadde krav på. Bevisbyrden ligger på selskapet, og det følger av forarbeidene at beviskravet er høyt, jfr. Ot.prp. nr 49 ( ) s 96. På spørsmål om hensikten med de gale opplysningen i samtale med selskapet sa sikrede at hun ikke hadde noen god grunn, at hun og hennes venn fylte ut listen sammen og at det tok litt Side 1 av 8

2 av i stridens hete. Senere har hun bestridt at de gale opplysningene ble gitt i vinnings hensikt. Etter FAL 8-1 kreves ikke vinnings hensikt; det er tilstrekkelig at sikrede måtte forstå at hun kunne få erstatning hun ikke hadde krav på. Samtalen med selskapet tilsier at hun skjønte dette. Uansett om forskjellen i skadekravet er kr eller kr , er det også såpass betydelig forskjell at det er vanskelig å se at sikrede ikke måtte skjønne at opplysningene ville føre til et høyere erstatningskrav enn det hun hadde krav på. I henhold til FAL 8-1 annet ledd annet punkt kan sikrede likevel ha krav på delvis oppgjør dersom hennes forhold er lite klanderverdig, forholdet kun angår en liten del av kravet, eller dersom særlige hensyn foreligger. Ut fra de fremlagte opplysningene kan ikke nemnda se at forholdet er lite klanderverdig. Sikrede hadde god tid til å tenke gjennom hva som var stjålet, og intervjuet med selskapet tyder på at de gale opplysningene ble gitt for å få mer erstatning. De gale opplysningene medfører et uberettiget erstatningskrav på minst kr , eller ca 20 % av det hun hadde krav på. Etter nemndas oppfatning er dette ikke en liten del av kravet. Sikrede har også anført at hun ved innbruddet ble frastjålet betydelige verdier, herunder arvede gjenstander og gaver med stor affeksjonsverdi. Nemnda kan imidlertid ikke se at dette gir noen unnskyldende momenter. Konklusjon: Selskapet gis medhold. Uttalelsen er enstemmig. Ved behandlingen deltok Wilhelmsen (leder), Engstrøm, Norseth, Bjønness og Skofteland. Sekretariatets redegjørelse i FKK sak EB av Saken gjelder spørsmålet om Gjensidige kan avslå sikredes krav i sin helhet ihht FAL 8-1, jfr. Gjensidiges vilkår for innbo og løsøre gjeldende fra : 7. Følgene av å gi feil opplysninger. Forsikringstaker, forsikrede og sikrede har plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger til selskapet ved avtaleinngåelse, fornyelse og krav om erstatning. Er opplysningsplikten forsømt, kan rett til erstatning bli redusert eller bortfalle. Ved svik bortfaller retten til erstatning. Ved svik bortfaller også eventuell rett til refusjon av premie. Denne bestemmelsen gjelder i tillegg til forsikringsavtaleloven. Dersom opplysningsplikten er forsømt, kan selskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel. Ved svik kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale det har med forsikringstakeren med øyeblikkelig virkning. Se forsikringsavtalelovens kapittel 4 og 8-1 for skadeforsikring og kapittel 13 og 18-1 for personforsikring. I skademelding datert beskriver sikrede innbrudd i sin leilighet med tyveri av verdier for totalt kr Blant gjenstandene er oppgitt X-box og Playstation 2, med henholdsvis 80 og 100 spill. Selskapet varslet mulig avkortning pga manglende sikkerhetslås. Side 2 av 8

3 Den hadde selskapets utreder en samtale med sikrede som ble tatt opp med lyd. Det er fremlagt utskrift at deler av samtalen: -Kan du redegjøre for hvor mange x-box spill som ble bort tatt ved tyveriet? -Ti - maks 15 -Kan du redegjøre for hvor mange playstation spill som ble bort tatt ved tyveriet? -Rundt 20 - maks rundt 20. -Erkjenner du nå at du overfor Gjensidige i skadeoppgaven har oppgitt til erstatning for mange x-box spill, og for mange playstation spill? -ja. -Kan du fortelle hensikten med det? -(tenkepause) tror ikke det var noen spesiell hensikt, men... jeg vet ikke, jeg har ikke noen god grunn, for å si det sånn. økonomisk sett så er det en hensikt? Ja, men uansett har det ikke så mye betydning, jeg vet ikke jeg... det var i stridens hete -Hva innebærer det? -Nei, vi satt der og skulle skrive ned hva som var... også... kom vi ikke på... helt antallet og sånne ting... æh og prøvde selvfølgelig å skrive ned hva vi hadde, men ja... det tok litt av.. -Var det han eller du som bestemte antallet? -Det kan jeg ikke si jeg husker -Det var noe dere ble enige om? -Ja sikkert. -Fylte dere ut lista sammen, eller? -Ja. -I og med at det også er hans gjenstander som er ført opp der? -Ja. -Så begge to er inneforstått med hva som ble meldt som skadekrav? -Ja. -I utgangspunktet nå så har du/dere søkt om en erstatning dere ikke hadde krav på da dere har oppgitt bevisst for mange x-box- og Playstation spill - det er egnet til å forlede Gjensidige til å utbetale en erstatning dere ikke hadde krav på. Det kaller Gjensidige for svik og det rammes av en straffebestemmelse i straffeloven - det kan være forsikringsbedrageri... dette kan også få konsekvenser for ditt kundeforhold også i Gjensidige... med at du kan bli merket som uønsket... (Sikrede) svarer bekreftende flere ganger mens (selskapets representant) sier dette). -Hva har du å si til det.? -vet ikke jeg, jeg blir helt....jeg blir helt satt ut her jeg.... jeg føler meg dritdum. Under henvisning til nevnte samtale: Du erkjente å ha oppført et for høyt antall spill i den hensikt å oppnå en høyere erstatning fra Gjensidige enn det du hadde krav på. Du meldte skadekrav på NOK , mens det reelle skadekravet var NOK Viser for øvrig til telefonsamtale av , hvor du etter vår samtale av oppga å ha snakket med din samboer og at han opplyste at det korrekte antall spill som var stjålet var hhv stk. Xbox spill og stk. Sony Playstation spill. Disse opplysningene endrer ikke det faktum at det bevisst er Side 3 av 8

4 fremsatt et for høyt krav om erstatning, da det reelle skadekravet etter det sist opplyste ikke ville utgjøre mer enn NOK Svik ved fremleggelse av ukorrekte opplysninger ved krav om erstatning Med bakgrunn i forannevnte forhold mener Gjensidige at du har gitt selskapet uriktige opplysninger i forbindelse med skadekravet. Det er vår oppfatning at du har gjort dette bevisst for å få en erstatning du ikke hadde krav på. Dette ansees som svik etter Lov om Forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989, 8-1, 2. ledd hvor det heter: 3. Avslag på krav om erstatning Ovennevnte betyr at det ikke vil bli utbetalt noen erstatning fra Gjensidige. Gjensidige har allerede betalt for takst av smykker og reparasjon/utbedring av lås/karm/dør, totalt NOK Dette utlegget kreves ikke refundert, sett ut fra en helhetlig vurdering av saken. 4. Oppsigelse av dine forsikringer hos Gjensidige Med bakgrunn i det faktum som er beskrevet ovenfor, vil Gjensidige benytte seg av sin rett til å si opp alle dine skadeforsikringer med en -1- ukes varsel, i medhold av FAL 8-1, siste ledd: Du har følgende forsikringsavtaler hos Gjensidige; Denne avtalen sies herved opp med virkning fra og med Gjensidige fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår etter denne dato. Du anbefales derfor å tegne ny forsikring i et annet selskap. Eventuell tilgodehavende premie vil bli refundert eller motregnet utestående beløp. 5. Beslutning om nektelse av fremtidige kundeforhold Vi gjør deg kjent med at et fremtidig kundeforhold ikke er ønskelig. Dersom du likevel skulle få tegnet forsikring hos oss, vil vi anse denne som ugyldig, jfr. FAL 4-1,4-2 og 4-3. Dette gjelder både individuelle og kollektive avtaler, samt andre forsikringer hvor du betraktes som medforsikret, uavhengig av hvordan disse avtalene måtte være kommet i stand, og uavhengig av om du selv eller andre står som forsikringstaker. For ordens skyld opplyses det at ovennevnte nektelse av kundeforhold også gjelder overfor som er behandlet som medforsikret i denne skadesaken. Sikrede engasjerte advokat som anket saken inn til FKK: 3. Rettslig grunnlag for klagen Det er fra selskapets side ikke bestridt at det som utgangspunkt foreligger et tilfelle som omfattes av forsikringsavtalen mellom partene. Det rettslige utgangspunktet er da at det skal foretas erstatningsoppgjør, således at den forsikredes økonomiske tap skal dekkes i henhold til skadeoppgaven. Nærværende sak er etter dette avgrenset til de feilaktige opplysningene som ble gitt selskapet i skadeoppgaven. Spørsmålet er om (sikrede) i forsikringsoppgjøret har utvist svik mot selskapet ved bevisst å gi uriktige opplysninger i vinnings hensikt. 3.1 Sikredes opplysningsplikt - FAL 8-1, 2. ledd Gjensidige har påberopt FAL 8-1, 2. ledd som grunnlag for å avvise erstatningskravet i sin helhet. I henhold til bestemmelsen mister den forsikrede ethvert erstatningskrav mot selskapet, dersom forsikrede bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som sikrede vet eller må forstå kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav på. Anvendelse av FAL 8-1, 2. ledd forutsetter at (sikrede) - ved utfyllingen av skadeoppgaven - var klar over eller måtte forstå at de opplysningene hun ga, ville føre til at hun ville få utbetalt erstatning hun ikke har krav på. Bevisbyrden ligger på selskapet, og det følger av forarbeidene at beviskravet er høyt, jf. Ot.prp. nr. 49 ( ) under merknader til bestemmelsen. I følge (sikrede) medfører det riktighet at det i skadeoppgaven ble oppført flere playstation- og X-box spill enn det som var det riktige antall. Hun hevder imidlertid at disse opplysningene ikke ble gitt i Side 4 av 8

5 vinnings hensikt, og at det ikke medfører riktighet at hun har erkjent vinnings hensikt som påstått av selskapet. Som det fremgår av skadeoppgaven, ble (sikrede) frastjålet betydelige verdier i form av gjenstander og eiendeler. Situasjonen etter innbruddet fremsto for (sikrede) som uoversiktlig og kaotisk, og hun hevder at de feilaktige opplysningene skyldtes manglende oversikt over de spill som reelt var i leiligheten på tidspunktet for innbruddet. De spill som er oppført i skadeoppgaven samsvarer med det antall (sikrede) på dette tidspunkt trodde var frastjålet. (Sikrede) har ikke bevisst gitt selskapet feilaktige opplysninger i vinnings hensikt. Under møtet med Gjensidige den 23. januar 2006, ble antall spill korrigert for så å bli endelig korrigert den 24. januar 2006 per telefon. Bakgrunnen for at opplysningene på dette tidspunkt ble endret, var at den forsikrede på dette tidspunkt hadde fatt avklart hvilke spill som reelt var i leiligheten på tidspunktet for innbruddet. At forsikrede selv korrigerer og avklarer tidligere opplysninger er ikke i seg selv grunnlag for å hevde svik. Det anføres prinsipalt at det ikke er utvist svik fra (sikredes) side, og at hun har sitt erstatningskrav i behold, således at hun har krav på erstatning på kr Unntaket i FAL 8-1, 2. ledd andre punktum Subsidiært anføres det at FAL 8-1,2. ledd andre punktum kommer til anvendelse. Bestemmelsen slår fast at selv om en etter første punktum kommer til at det er utvist svik i det konkrete tilfelle, kan likevel forsikrede ha krav på delvis oppgjør - dersom hennes forhold er lite klanderverdig, at forholdet kun angår en liten del av kravet - eller dersom særlige hensyn foreligger. I denne saken anføres det at alle tre vurderingstema kan gjøres gjeldende. (Forsikrede) oppga feil opplysning til selskapet i forbindelse med erstatningsoppgjøret. Opplysningene knytter seg utelukkende til feil antall playstation- og X-box spill. Bakgrunnen for at opplysningene ikke stemte med virkeligheten, var at (forsikrede) manglet oversikt på antall spill som rent faktisk var i leiligheten på tidspunket for innbruddet. Ved at (forsikrede) ga opplysninger til selskapet om et antall spill som i ettertid har vist seg å ikke være korrekt, anføres det at dette er å anse som et lite klanderverdig forhold som ikke kan danne grunnlag for en avvisning av kravet i sin helhet. Det opprinnelige erstatningskravet var kr henhold til Gjensidige egne beregninger er korrigert erstatningskrav kr Differansen utgjør kr Det anføres at forholdet angår en liten del av kravet. Det siste vurderingstema er særlige hensyn. Det er ikke omtvistet at (sikrede) ved innbruddet ble frastjålet betydelige verdier. Herunder ble hun frastjålet en rekke gjenstander med sterk affeksjonsverdi, herunder arv og personlige gaver som er uerstattelige. Innbruddet har hun klart opplevd som en stor påkjenning. Det anføres på denne bakgrunn at det foreligger særlige forhold som skal hensyntas i vurderingen etter FAL 8-1, 2. ledd andre punktum. Selskapet har gitt følgende kommentar til klagen: SKADEBEHANDLERS KOMMENTAR: Det er uomtvistet i saken at sikrede har oppgitt feilaktig antall spill i skadeoppgaven. Spørsmålet i saken blir derfor om sikrede har gjort dette i den hensikt å få utbetalt en erstatning hun ellers ikke ville ha fått. I klagen fremgår at de feilaktige opplysningene ble gitt fordi det forelå en "manglende oversikt over de spillsom reelt var i leiligheten på tidspunktet for innbruddet. De spill som er oppført i skadeoppgaven samsvarer med det antall (sikrede) på dette tidspunkt trodde var frastjålet,"(vår utheving.) Det konkluderes da med at sikrede ikke har gitt selskapet feilaktige opplysninger i vinnings hensikt. Gjensidige hadde en samtale med sikrede Samtalen er dokumentert på lydbånd. I denne samtalen erkjennes det at det ble oppgitt for mange spill i skadeoppgaven. Det ble i samtalen også Side 5 av 8

6 erkjent at dette hadde en økonomisk hensikt, og at det skjedde i "stridens hete."sikrede utdypet dette i samtalen, og innrømmet at "det tok litt av." Basert på disse opplysningene må det være klart at sikrede oppgav et utriktig antall spill i den hensikt å få utbetalt en erstatning hun ikke hadde krav på. Når det gjelder den subsidiære anførsel om at lempningsregelen i FAL ledd kommer til anvendelse, er det ulike momenter som må vurderes. Det fremgår av bestemmelsen at sikrede kan få utbetalt delvis erstatning dersom forholdet er lite klanderverdig, om forholdet kun angår en liten del av kravet eller dersom særlige hensyn foreligger. Vi ønsker å knytte noen synspunkter til anførslene vedrørende dette: Klanderverdig eller liten del av kravet. Vi bemerker her at samtalen selskapet hadde med sikrede, tyder på at opplysningene ble gitt bevisst og med den hensikt å få utbetalt en erstatning hun ikke hadde krav på. Skaden ble meldt til selskapet Gjensidige foretok befaring hos sikrede Skademeldingen ble imidlertid ikke mottatt hos oss før , etter at selskapet purret på denne i brev Sikrede har således hatt tid til å tenke gjennom skaden, og må dermed også ha vært seg meget bevisst på hva hun har skrevet. Vi mener derfor at forholdet ikke kan karakteriseres som "lite klanderverdig." Videre påpekes at det er tale om at sviket refererer seg til en differanse på omtrent Dette utgjør nærmere 20 % av tapet. Etter vår mening kan dette ikke karakteriseres som "liten del av kravet." Forholdene ellers. Når det gjelder anførslene om at de bortatte gjenstander bl.a har affeksjonsverdi og er arv, kan vi ikke se at dette er særlige forhold som er av formildende karakter. Vi mener snarere tvert om, at dette må anses som et skjerpende moment idet konsekvensen av svik nettopp kan være at man taper hele sitt erstatningskrav. Sikredes advokat er uenig: Saksbehandlers kommentar Gjensidige fastholder at (sikrede) har handlet med vinnings hensikt - og hevder sågar at hun i samtale med selskapet har innrømmet å ha oppgitt feil antall spill i den hensikt å få utbetalt en erstatning hun ikke hadde krav på. Gjensidige baserer dette på at (sikrede) under samtale skal ha sagt noe slikt som at det i stridens hete tok av litt. Det tas forhold om utsagnet, men anføres til saksbehandlers kommentar: Selskapet kan på ingen måte ta et slikt utsagn til inntekt for den påstand at (sikrede) hadde vinnings hensikt. Det (sikrede) ga uttrykk for er at det etter innbruddet fremsto som kaotisk og uoversiktlig. Det var vanskelig å finne oversikt over alt som var borte. Når det gjelder spillene, er det en kjensgjerning at både (sikrede) og hennes kjæreste er opptatt av digitale spill, og at de på tidspunktet for innbruddet hadde mange spill. Det er ikke klanderverdig at man ikke har full oversikt over hvilket antall spill som var i leiligheten på tidspunktet for innbruddet - like lite er det klanderverdig at man overfor forsikringsselskapet tilkjennegir dette. Det er da på det rene at et innbrudd i seg selv er en stor belastning - og man trenger ikke være psykolog for å stadfeste det. Videre er det en kjensgjerning at et innbrudd i seg selv skaper kaos - som medfører at det kan være vanskelig for den som er rammet å sikre fullgod oversikt. For (sikrede) kom det tillegg at hun ble mistenkeliggjort av et forsikringsselskap. Det fastholdes at (sikrede) ikke har oppgitt feil opplysning til Gjensidige i vinnings hensikt. Purring Under punktet "klanderverdig eller liten del av kravet" anfører Gjensidige følgende: Gjensidige foretok befaring hos sikrede Skademelding ble imidlertid ikke mottatt hos oss før , etter at selskapet purret på denne i brev av Sikrede hadde således tid til å tenke gjennom skaden, og må dermed ha vært seg meget bevisst på hva hun har skrevet. Side 6 av 8

7 Faktum er at (sikrede) nedtegnet tapet like i etterkant av innbruddet. I denne forbindelse sendte hun oversikt over tapt gull med mer til gullsmed for verdifastsettelse av denne delen av tapet. (sikrede) var av den oppfatning at verdivurderingen fra gullsmed skulle vedlegges skademeldingen. Først etter at hun mottok nevnte purring fra Gjensidige, fikk hun kunnskap om at skademeldingen skulle sendes inn - og at hun skulle ettersendt verdivurdering fra gullsmed. På dette tidspunkt var (sikrede) seg aldeles ikke bevisst på at hun hadde oppgitt feil antall spill overfor selskapet. Det fastholdes at (sikrede) har opptrådt lite klanderverdig - og at verdien av de feile opplysningene som selskapet fikk utgjorde en liten del av kravet. FKK foreslo saken forelagt for FSN, og selskapet bemerket: Slik saken fremstår for oss, er det springende punkt hvorvidt sikrede har gitt fell opplysninger i den hensikt å få utbetalt en erstatning hun ellers ikke ville ha hatt krav på, jfr forsikringsavtalelovens ledd. Det er således på det rene at det er oppgitt for mye i skademeldingen i forhold til hva som er reelt. Sikrede har via sin advokat bestridt at det er utvist svik. I brev datert fremholdes at det Ikke er utvist svik, og at samtalen mellom sikrede og selskapet ikke kan tas til inntekt for at sikrede hadde vinnings hensikt. Vi ønsker i denne forbindelse å knytte noen kommentarer til dette. Innledningsvis bemerkes at selskapet forstår at et innbrudd kan være en kraftig påkjenning. Men vi vil likevel påpeke at sikrede i sin skademelding har oppgitt som stjålet 80 X-box-spill og 100 spill til Playstation 2. I samtale med selskapets utreder ble det på direkte spørsmål oppgitt at det ble borttatt "ti-maks 15" spill til X- box. På direkte spørsmål ble også oppgitt at det var borttatt "rundt 20-maks rundt 20" spill til Playstation 2. Det fremstår for oss svært Ilte sannsynlig at sikrede skal ha hatt så liten oversikt over antall spill at feilmarginen er så vidt stor. Dette understøttes for så vidt av at skademeldingen er detaljert utfylt, både med tanke på hva som er tatt, samt med tanke på årstall og sted for anskaffelse. Dette tyder følgelig på at antall spill er overdrevet bevisst, og at dette er gjort for å få utbetalt en erstatning som ellers ikke ville blitt gitt. I samtalen med selskapets utreder bes sikrede om å fortelle hensikten med å oppgi for mange spill. Sikrede svarer da at "tror Ikke det var noen spesiell hensikt, men...jeg vet Ikke, jeg har Ikke noen god grunn, for å si det sånn. Selskapets utreder kommer så med oppfølgingsspørsmål vedrørende om det var en økonomisk hensikt. Sikrede svarer da "ja, men uansett har det Ikke så mye betydning, Jeg vet Ikke jeg...det var i stridens hete." VI har vanskelig å se på disse utsagnene på en annen måte enn som erkjennelse av at det foreligger svikhensikt. Det er imidlertid riktig at sikrede dagen etter samtalen med selskapets utreder opplyste om at det korrekte antall stjålne spill var hhv stk spill til X-box og spill til Playstation. Det skal imidlertid her bemerkes at disse opplysningene kom etter at sikrede hadde erkjent at det i skademeldingen var oppgitt feilaktig antall, og også etter at hun i samtale med selskapet hadde erkjent at de feilaktige opplysningene hadde en økonomisk hensikt. Det er i skademeldingen ikke på noen måte tatt forbehold om at det oppgitte antall spill kan være fell, og det er ingenting som tyder på at korrigeringene hadde kommet dersom ikke selskapet hadde stilt spørsmål vedrørende antallet. Sviket var således begått før korrigeringen kom, og korrigeringen vil således ikke reparere en svikaktig opptreden. Det påpekes i denne sammenheng også det faktum at det gikk lang tid fra sikrede fikk tilgang til skademelding til hun faktisk sendte den inn. Hun hadde således tid til å områ seg, og til å undersøke hva som var det reelle antall spill som var stjålet. Det ble likevel valgt å oppgi som stjålet et betydelig større antall spill enn det som var reelt. Vi kan vanskelig se at en slik handling bunner i noe annet enn en hensikt om å få utbetalt en erstatning hun ikke ville hatt krav på. Det er fremlagt utskrift av Høyesterettsdom inntatt i Rt Spørsmålet til nemnda er om selskapet kan avslå sikredes krav i sin helhet, subsidiært om benådningsbestemmelsen her kan komme til anvendelse. Side 7 av 8

8 Tidligere uttalelser: for mange gjenstander Side 8 av 8

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON Utjenelig forsøk FAL 8-1 annet ledd. Sikredes telefon, en Sony Ericsson W850i, ble stjålet 23.2.07. Sikrede kontaktet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN Kollisjon ifm. brukstyveri uriktige opplysninger om sjåføren sviks hensikt? FAL 8-1. Den 19.2.05 var sikrede på fest hos A. Han ble tilbudt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN Nøkkelkjørt gjenfunnet kaskoskadet uriktige opplysninger om skader? FAL 8-1 2. ledd. Sikredes 2001-modell Honda Civic ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT Brann dekning av merverdiavgift for kommune. Den 3.9.03 brant en skole ned og kommunen (sikrede) mottok oppgjør etter fullverdiforsikring,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 KOMBINERT - Tyveri fra bolig - Brudd på FAL 4-10 - Ikke sannsynliggjort

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN Forsikring tegnet etter skade - svik identifikasjon - FAL 8-1, jfr. 4-11. Den 10.11.02 fikk sikrede motorstopp. Bilen ble tauet til Vikings

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-216 29.5.2012 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bilansvar Regress opphør sannsynliggjort krav fal. 5-2 bal. 13 og 19. Klager kolliderte med en annen bil 23.2.10.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-117 22.4.2010 TrygVesta Forsikring AS Motorvogn Uriktige opplysninger om bilens kilometerstand? FAL 8-1 2. ledd. Sikrede kjøpte en Audi A6 1997 modell fra

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-071 13.3.2009 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Kombinert FAL 8-1 2. ledd tyveri av kamerautstyr. Sikrede hadde innbrudd 8.11.07. I sikredes tapsliste inngikk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV Død informasjon om 1 års karens forsikringsbevis sendt - FAL 11-1, 11-2 og 19-10. Forsikrede og hennes ektefelle ble automatisk innmeldt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-003 12.1.2011 If Skadeforsikring Bygning - innbo (kombinert) Rørbrudd aldersfradrag dekningstilsagn. Den 22.5.09 oppsto det problem med avløpsrørene i sikredes

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7091 25.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7091 25.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7091 25.1.2008 IF MOTORVOGN Tyveri av bil med startsperre, mistet nøkkel FAL 8-1. Sikredes Hyundai Accent 2001 ble kjøpt ny den 10.5.01 for kr 170.000. Den ble meldt stjålet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7090 25.1.2008 JERNBANEPERSONALET KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7090 25.1.2008 JERNBANEPERSONALET KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7090 25.1.2008 JERNBANEPERSONALET KOMBINERT Ervervet ved ulovlige midler oppfylt bevisbyrde? - FAL 8-1 2. ledd og str.l. 317. Sikrede ble frastjålet div. løsøregjenstander

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE Utforkjøring lett motorsykkel fører 16 år uten førerkort eller hjelm FAL 13-9. Forsikrede (f. 1987) kjørte utfor en fylkesvei

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6832 17.9.2007 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6832 17.9.2007 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6832 17.9.2007 IF MOTORVOGN Tyveri av bil svik ved oppgjøret. Den 23.10.04 dro sikredes kone på overnattingsbesøk til sin søster, og hun benyttet i denne forbindelse sikredes

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 FØRER- OG PASSASJERULYKKE - Beregning av renter - hensyn til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4417 11.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4417 11.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4417 11.11.2002 KOMBINERT Spørsmål om verktøy er yrkesløsøre. Den 30.12.99 ble det stjålet bl.a. verktøy til verdi av nærmere kr 40.000 fra et hus sikrede hadde kjøpt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-603 19.12.2013 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bygning - innbo (kombinert) Erstatningsberegning for udeklarerte smykker/"smykkesett" - vilkårsbegrensning og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 LIV Sykmeldt på tegningstidspunktet FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 50) søkte 23.5.89 om gjeldsforsikring med uføredekning og oppga i helseerklæringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5898 28.11.2005 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5898 28.11.2005 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5898 28.11.2005 GJENSIDIGE KOMBINERT Tapt/skadet innbo delvis avslått erstattet - str.l. 317. Sikredes leilighet ble 29.1.02 utsatt for en brann som medførte at innboet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN Tyveri av bil arrangert biltyveri? svik FAL 8-1. Den 20.3.03 ble bilen, som sønnen til forsikringstaker eide og disponerte, meldt stjålet

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-302 4.9.2015 NEMI Forsikring ASA Motorvogn Brann i campingvogn tilbakeholdte opplysninger i skademelding? fal. 8-1 og 4-14. Sikredes campingvogn med tilhørende

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS Informasjon om sumbegrensning - FAL 2-1 - forståelsen av sumbegrensning. Den 21.6.02 ble det begått innbrudd i sikredes bil, og en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring svik ved tegning FAL 13-1, 13-2 og 13-13. Forsikredes foreldre (klager) søkte første gang om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3164* - 30.11.1998 LIV - Kritisk sykdom - hjerneslag - FAL 13-2 1. ledd Forsikrede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm.

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm. NOTAT Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad Fra : Advokat Jens Christian Skallerud skallerud@campbellco.no Dato : 11. mars 2016 Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3057-21.9.1998 REISE - avbestilling - selskapets ansvar for mangelfull informasjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2935-12.12.1997

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2935-12.12.1997 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2935-12.12.1997 BIL - Manglende informasjon til ny eier, evt. til medforsikrede

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-081 28.2.2011 Codan Forsikring Motorvogn Brann i motor sannsynliggjort svik ved skadeoppgjøret FAL 8-1. Sikrede ringte selskapet 9.2.10 kl 12:20 for å gjenåpne

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 GJELD - Nyresykdom fra 9-års alder - regelmessig kontroll - høyt blodtrykk - FAL 13-2 første ledd og 13-13. Forsikrede tegnet gjeldsforsikring med

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN Bil med prøveskilt triller i vannet FAL 4-8, 4-9, 4-11 og 2-2. Den 23.7.06 trillet sikredes bil i vannet og ble påført skade. Bilen hadde årsprøvekjennemerker

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR Avsavnstap leiebilperiode ved kondemnasjon. Etter bilulykke 14.9.03 ble skadelidtes bil kondemnert, og hun selv ble påført alvorlig personskade.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR.5238 14.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR.5238 14.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR.5238 14.6.2004 KOMBINERT Bolig totalskadet i brann svik overdreven skadeoppgave - 8-1, 2. ledd. Sikredes enebolig brant ned til grunnen 17.12.01 og både hus og innbo

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-413 1.10.2012 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Svik medisinske undersøkelser/behandling oppsigelse av avtaler fal 13-1a(2), 13-2(1),

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7540 2.12.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7540 2.12.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7540 2.12.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL Ikke opplyst om medikamentbruk og tidl. sykemeld. FAL 13-2, jfr. 13-1, og 12-5 - tilbakebetaling av all premie. I forbindelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3706 26.2.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3706 26.2.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3706 26.2.2001 MOTORVOGN/RETTSHJELP Kasko sannsynliggjort skade oppsigelse FAL 3-3 og 8-5. Sikredes advokat varslet 2.1.98 Plus om påstått kaskoskade oppstått 24.12.97.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6859 28.9.2007 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6859 28.9.2007 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6859 28.9.2007 IF MOTORVOGN Tyveri nøkkelkjørt FAL 8-1. Sikredes Audi A4 ble 26.2.06 i tidsrommet 1630-1900 stjålet fra en gate i Bergen. Bilen er ikke gjenfunnet, men

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5384 1.11.2004 SPAREBANK 1 MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5384 1.11.2004 SPAREBANK 1 MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5384 1.11.2004 SPAREBANK 1 MOTORVOGN Tyveri sannsynliggjort svik funnet utbrent FAL 8-1. Den 10.8.01 meldte forsikringstaker sin bil Opel Astra 1,4 l 92 modell stjålet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV Ikke opplyst om narkotika/rusmiddelbruk svik FAL 13-1, 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1977) tegnet i 2000 kontoforsikring i selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6428 4.12.2006 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6428 4.12.2006 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6428 4.12.2006 IF MOTORVOGN Tvunget til å selge bil gyldig forsikring på skadetidspunkt? - dekningsmessig tyveri? I juli 2002 ble sikrede angivelig oppsøkt av fem russiske

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3166* - 7.12.1998 PENSJON - Uriktige opplysninger - Depresjoner/angst - informasjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 LIVRENTE Tilbakebetalingsrett informasjon om tilleggspremie i utbetalingstiden FAL 11-1. Forsikrede (f. 21) tegnet i 94 avtale om livrente med tilbakebetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-072 8.2.2013 Tryg Forsikring Reise/reisegods Tyveri dokumentasjon på eierskap fal. 8-1 første ledd. Den 21.10.10 sto sikredes bil parkert i Oslo sentrum. Da

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL Ikke opplyst om utredning for Parkinson - FAL 13-2, annet ledd. Ved søknad om uføreforsikring av 20.11.02 krysset forsikrede (f. 1946,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

Forsikringsklagekontoret

Forsikringsklagekontoret AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE NR. 1737-13.9.2000 REISEGODS - kamera sendt som ekspedert bagasje i fly - ble borte - FAL 4-8 og 4-14. På reise 1.5.97 fra Nairobi til Oslo, ble sikrede frastjålet et fotoapparat.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6028 6.3.2006 SPAREBANK 1 KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6028 6.3.2006 SPAREBANK 1 KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6028 6.3.2006 SPAREBANK 1 KOMBINERT Tyveri av smykker - verdifastsettelse - tapt arbeidsfortjeneste. Ved innbrudd i hjemmet ble sikrede frastjålet div. smykker. De fleste

Detaljer

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING AVTALE NR.: NAVN FØDSELSNUMMER (11 SIFFER) BEDRIFTENS/FORENINGENS NAVN ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON E-POST Alle spørsmål må besvares. Du trenger ikke ta hensyn

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3691 29.01.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3691 29.01.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3691 29.01.2001 MOTORVOGN Tyveri brann nøkkelkjørt bil FAL 8-1 og 4-14 Sikrede parkerte fredag 18.12.98 ca. kl. 18.30 sin 90 modell Toyota Celica utenfor sin nye bopel

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3403 22.11.1999

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3403 22.11.1999 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3403 22.11.1999 ANSVAR Erstatningsutmåling utgifter til leiebil SKL 4-1 jfr 5-1. Skadelidtes bil havarerte den 27.5.97. Den ble først tauet inn til et verksted, men

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON Condictio indebeti tilbakebetalingskrav etter feilutbetaling. Forsikrede (f. 1917) døde 1.3.05. Hun hadde forut for dødsfallet utbetaling av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4359*

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4359* FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4359* - 8.10.2002 GJELD Tidligere ryggplager/sykmeldinger opplyst i vedlegg til helseerklæring tvist om vedlegget ble sendt - FAL 13-2 2. og 3. ledd. Forsikrede (f.

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE STOREBRAND LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE STOREBRAND LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5997 14.2.2006 STOREBRAND LIV Informasjon om rentebærende skattegjeld i selskapet FAL 11-3. Den 6.9.82 tegnet forsikrede en individuell kapitalforsikring, som kom til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL Uriktige helseopplysninger forsikringskonsulentens rolle FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1976) søkte i nov. 1999

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4295* - 10.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4295* - 10.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4295* - 10.9.2002 GJELD - Uriktige opplysninger om medikamentbruk agentens rolle FAL 13-2, 13-4 og 13-13. Forsikrede (f. 74) tegnet i juli 96 en gjeldsforsikring med

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Avkortning

Forsikringsklagenemnda Avkortning Forsikringsklagenemnda Avkortning Uttalelse FKN-2010-054 17.2.2010 Chartis Europe Reisegods Tyveri av sekk med bl.a. en pc oppbevart i bagasjehylle på tog Brudd på sikkerhetsforskrift? FAL 4-8. Den 26.2.08

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer