F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m"

Transkript

1 F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse

2 N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge opp under pensjonsreformens mål, arbeidslinjen og et mobilt arbeidsmarked

3 N H O S S T Å S T E D T J E N E S T E P E N S J O N SENTRALE KRITERIER Bedriftens beslutning Forutsigbarhet og kostnadskontroll NHOs representantskap 2011 og 2012 Tariffesting utover AFP er uaktuelt A F P NHO mener at AFP bør gjøres gjeldene for alle arbeidstakere, og ikke lenger være en tariffestet rettighet som er delfinansiert av staten.

4 IKKE PLIKT TIL BALANSEFØRING AV AFP Finansdepartementet - Statsbudsjettet 2014 Dersom ikke begge disse vilkårene er oppfylt, vil balanseføring kunne gi et feilaktig bilde av foretakenes reelle økonomiske forpliktelser og svingninger.

5 N H O s S T Å S T E D Offentlige tjenestepensjoner må tilpasses pensjonsreformen fullt ut. Foreslått modell for uførepensjon i offentlige tjenestepensjoner gir for høy kompensasjon Skattestimulans for individuell pensjonssparing bør styrkes og mulighet for tilskudd fra arbeidstaker til en tjenestepensjon bør gjøres mer fleksibel

6 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds pensjon 21% Innskuddspensjon 91% Ytelsespensjon 79% Ytelsespensjon Mange ytelsesordninger er lukket Kilde: Finans Norge / Prop. 199 L ( ), Tall privat sektor ikke inkl. pensjonskasser

7 S A M L E D E F O R S I K R I N G S - F O R P L I K T E L S E R Milliarder Ytelse Fripoliser Innskudd P.kap.b. Kilde: Finans Norge / Prop. 199 L ( ) Tall privat sektor utgang 2012 eksl. pensjonskasser

8 F R E M T I D E N S P R I V A T E T J E N E S T E P E N S J O N E R L O V F O R S L A G Prop. 199 L ( ) Lov om tjenestepensjon Lagt frem 4. oktober 2103

9 N O E N H O V E DT R E K K Prop. 199 L ( ) Lov om tjenestepensjon: Produktregelverkene kan tre i kraft Noe endret forslag for tjenestepensjoner (slått sammen grunnmodell og standardmodell samme fleksibilitet) Høyere maksimale sparerammer for innskuddspensjon vurdere forskrift parallelt Overgangsregler fra fase III ikke fulgt opp Finansdepartementet skal vurdere om det nye produktet kan tre i kraft uten nye særskilte regler for overgang fra ytelsespensjon til tjenestepensjon

10 T R E T J E N E S T E P E N S J O N S R E G E L V E R K L O V O M F O R E TA K S P E N S J O N L O V O M I N N S K U D D S P E N S J O N Ikke foreslått opphevet i prop. 199L Banklovkom. mandat: utrede videre på ytelse L O V O M T J E N E S T E P E N S J O N ( T J E N E S T E P E N S J O N S L O V E N ) Vurdere forskrift - nye maksimale sparerammer Knekkpunkt 7,1 G Forslag Prop. 199 L ( ) Bygger på Banklov NOU 2012:13, høringsnotat fra Finanstilsynet jan. 2013, samt noe fra NOU 2013:3

11 I N N S K U D D S P E N S J O N SPARING AVKASTNING PENSJONS- BEHOLDNING

12 M A K S I M A L E S P A R E S A T S E R I N N S K U D D S P E N S J O N Prop 199 L Ikke foreslått konkrete satser i lovtekst for innskuddspensjon i Prop. 199 L Men sagt at forskrift skal vurderes parallelt Maksimale rammer er også i dag regulert i forskrift Rimelig å forvente liknende maksimalrammer som for tjenestepensjonsproduktet

13 M A K S I M A L S P A R I N G D A G E N S I N N S K U D D S P E N S J O N Maksimale rammer Knekkpunkt 1 G I n n s k u d d m a k s. 5 % ( 1-6 G ) I n n s k u d d m a k s. 8 % (6-1 2 G ) F o l k e t r y g d 1 8, 1 % 0 G 7,1 G 12 G

14 Finansdepartementet (faktaark om Prop. 199 L) De maksimale innskuddssatsene i innskuddspensjonsloven, og en regel om at det ikke skal betales inn innskudd av lønn inntil 1 G følger av forskrift. Endring av de forskriftsfastsatte maksimalgrensene for innskudd i innskuddspensjonsloven vil bli vurdert parallelt med Stortingets behandling av lovforslaget Sparing fra 1 G antas videreført for innskuddspensjon

15 F O R E S L Å T T E E N D R I N G E R L O V O M I N N S K U D D S P E N S J O N ( L O I ) Prop 199 L Knekkpunkt Foreslått endret fra 6 G til 7,1 G LOI 5-2 (1), 5-3 (1) d, og 5-4 (1) Hvis lønn over 6 G og forskjellig sparing under/over 6 G i dag: redusert sparing tilsvarende differansen mellom spareprosentene på 1,1 G av lønnen (hvis lønn minst 7,1 G)

16 OTP-loven Innskuddspensjon minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G Tjenestepensjon minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G Ytelsespensjon

17 T J E N E S T E P E N S J O N P R O P L SPARING AVKASTNING/ REGULERING DØDELIGHETSARV PENSJONS- BEHOLDNING

18 T J E N E S T E P E N S J O N S L O V E N F R A T O M O D E L L E R T I L E N M E N D E N S A M M E F L E K S I B I L I T E T E N G R U N N M O D E L L S T A N D A R D M O D E L L NOU 2012:13 Prop. 199L NÆR INNSKUDDS- PENSJON TJENESTEPENSJON NÆR YTELSES- PENSJON Forsikringsbasert produkt Alleårsopptjening Levealdersjustering - Dødelighetsarv

19 M A K S I M A L E S P A R E S A T S E R Prop 199 L Tjenestepensjon Ikke lenger forskjellige maksimale sparerammer ref. NOUens "grunnmodell" og "standardmodell" Sparing lønn fra 0 12 G maks 7 prosent Administrasjon og forvaltning må dekkes innen maks. grensene For lønn mellom 7,1 og 12 G kan man spare inntil 18,1 prosent i tillegg Sparing skal skje fra første krone

20 M A K S I M A L S P A R I N G T J E N E S T E P E N S J O N P R O P L A F P? Tjenestepensjon maks. 7 % Tjenestepensjon for lønn 7,1 12 G Maks. 18,1 % Folketrygd 18,1 % Tjenestepensjon maks. 7 % 0 G 7,1 G 12 G KJØNNSDIFFERENSIERT SPARING Kommer i tillegg til maks. grense Med i lønn og 2 % sparing for mann vil tilleggsinnskudd for kvinne utgjøre 0,3 prosent av samlede lønns- og pensjonskostnader (1700 nok) kilde : Finansdep

21 F O R S L A G T J E N E S T E P E N S J O N N O U : 3 T I L L E G G S P R E M I E F O R E L D R E Hvis foretaket ønsker å spare mer for eldre TO VARIANTER 1. Fastsette høyere sparing (tilleggspremie) Ytelsesbasert opptjening 7-7 Født 1962 eller tidligere Medlem da loven trådte i kraft Foreslått i NOU 2013:3 Ikke tatt med i Prop. 199 L ( )

22 D Ø D E L I G H E T S A R V T J E N E S T E P E N S J O N S L O V E N Prop. 199L Retten til opptjent pensjon faller bort ved død Pensjonsbeholdningen tilføres andel av de midler som frigjøres når andre medlemmer i pensjonsinnretningen dør før uttak Fordeles etter beregningsgrunnlag Pensjonsinnretningen har risiko for levealder i utbetalingsperioden Skiller seg fra innskuddspensjon der etterlatte arver saldo Evt. vurdere gruppeliv / etterlattedekning

23 R E G U L E R I N G - O P P T J E N I N G S P E R I O D E N Prop. 199L Avkastning Hvis forvaltet av pensjonsinnretningen: Nullgaranti. Utover dette står den ansatte risikoen Hvis individuelt investeringsvalg Den ansatte står risikoen eller Regulering alminnelig lønnsvekst (som folketrygden) Alternativt Gjennomsnittlig lønnsvekst i foretaket Særskilt lønnsøkning Hvis forvaltet av pensjonsinnretningen Foretaket står reguleringsrisiko over nullgaranti Hvis foretakets investeringsvalg Foretaket står risiko hvis ikke annet avtalt

24 H V I S B E D R I F T E N H A R R E G U L E R I N G S A N S V A R Høyere enn reguleringen A V K A S T N I N G P Å M I D L E N E Resten tilføres reguleringsfondet Lavere enn reguleringen Bruker av reguleringsfondet Hvis dette ikke er nok G a r a n t e r t r e g u l e r i n g : Kan medføre høy risiko for bedriftene Uforutsigbare kostnader Balanseføring Bedriften må betale

25 T J E N E S T E P E N S J O N U T B E T A L I N G S P E R I O D E N Prop. 199 L PENSJONSBEHOLDNING + forholdsmessig del av reguleringsfondet hvis standardmodell ANTALL LEVEÅR Dynamisk dødelighetstariff kjønnsdifferensiert ÅRLIG PENSJON Livsvarig el. tidsavgrenset AVKASTNING (EVT. REGULERING) Pensjonister fortsetter som medlem i pensjonsordningen Bedrift dekker kostnader

26 Prop 199 L U T T A K L I V S V A R I G E L L E R T I D S A V G R E N S E T Uttak kan starte ved 62 år Ved 75 år skal pensjonen uansett utbetales Ved uttak skal en forholdsmessig del av evt. reguleringsfond tilføres pensjonsbeholdningen Livsvarig utbetaling Kan ikke omdannes til tidsavgrenset pensjon Utbetalingstiden kan settes ned slik at årlig pensjon utgjør 0,3 G Tidsavgrenset Utbetales i minst 10 år og tidligste opphør ved 80 år Kan kreves omdannet til livsvarig alderspensjon

27 R E G U L E R I N G A V P E N S J O N E R U N D E R U T B E T A L I N G Prop. 199 L MED AVKASTNINGEN (antatt vanligste valg) Utbetales som tillegg i de påfølgende år Alternativt kan bedriften velge å garantere regulering etter alminnelig lønnsvekst deretter fratrukket 0,75 prosent

28 K O S T N A D S E L E M E N T E R O P P T J E N I N G S - O G U T B E T A L I N G S P E R I O D E N P r o p L TJ E N E S T E P E N S J O N Foretaket dekker kostnader både i opptjeningstiden og under utbetaling I N N S K U D D S P E N S J O N Foretaket dekker ikke kostnader for pensjonistene eller for fratrådte Forvaltning Administrasjon Avkastningsrisiko Administrasjonsreserve for fratrådte I tillegg kommer premie for innskuddsfritak

29 B A L A N S E F Ø R I N G Viktig for mange bedrifter å kunne velge løsninger uten krav om balanseføring av forpliktelser Innskuddspensjon ikke krav om balanseføring Tjenestepensjon Tilført avkastning - ikke krav om balanseføring, evt. i lite omfang Garantert regulering - Balanseføring, trolig mindre omfang enn for ytelsespensjoner

30 I K K E S Å F O R S K J E L L I G? N O E N H O V E DT R E K K Regulering / avkastning - opptjening Innskuddspensjon (vanlig variant) Tjenestepensjon (avkastning) Tjenestepensjon (garantert) Avkastning Avkastning Regulering bedriften ansvarlig Levealdersjustering na Ja (tariff ved uttak) Ja (tariff ved uttak) Kostnader pensjonister og fratrådte Balanseføring av forpliktelser Nei Ja Ja Nei Nei/Noe? Ja Saldo til etterlatte Ja Nei Nei Omdanning (fra ytelsespensjon) Fripoliser (admreserve) Flest havner her? Fripoliser eller nye regler? Fripoliser eller nye regler? Høyest risiko Minst forutsigbare kostnader Balanseføring

31 O G D E K A N G J Ø R E S L I K E R E F O R E K S E M P E L INNSKUDDS- PENSJON LIVSLANG OPPHØRE 10 (77) ÅR DØDELIGHETSARV I UTBETALINGSTIDEN SALDO TIL ETTERLATTE AVKASTNINGS- GARANTI FORVALTNING PENSJONSSELSKAP AVKASTNING INDIVIDUELL INV. LIVSLANG DØDELIGHETSARV AVKASTNING INDIVIDUELL INV. TJENSTESPENSJON (avkastning) OPPHØRE 10 (80) ÅR DØDELIGHETSARV NULLGARANTI FORVALTNING PENSJONSSELSKAP

32 Banklovkommisjonen fase III Forslag til sammenkobling og overgangsordninger fra ytelsespensjon til nye tjenestepensjonsordninger Ikke fulgt opp i Prop. 199 L Utfordrende hvordan overskudd utover garantert rente skal fordeles I forbindelse med det videre arbeidet med ytelsespensjoner vil departementet også vurdere regler for overgang mellom pensjonsordninger

33 F O R D E L I N G A V R I S I K O O G K O S T N A D E R

34 D Y R E R E Y T E L S E S P E N S J O N E R I ØKT LEVEALDER Premieøkning fra Premie + ca 5-10 prosent Oppreservering II LAVERE MAKSIMAL BEREGNINGSRENTE? Foreslår å redusere fra 2,5 prosent til 2,0 prosent fra 2014 NHO støttet ikke forslaget Premie + ca prosent Etableringsgebyr ved utstedelse av fripoliser (ulike regler mellom selskapene) fra

35 O P P R E S E R V E R I N G Oppreservering skriv fra Finanstilsynet Flytting

36 M a n g e u t f o r d r i n g e r Lukke / strammere? Dyrere ytelsespensjon Fortsatt ytelse? Ny ytelse? Etableringsgebyr Effekt regnskap Kostnader nå eller løpende?

37 H V A O G N Å R Når trer loven i kraft? Hvilke produktvarianter vil tilbys? Når kan de være klare?

38 B A N K L O V K O M M I S J O N E N Uførepensjon i tjenestepensjon NOU før jul Ny vurdering ytelsespensjoner Fortsatt vil det gjenstå... Etterlattepensjoner Særaldersgrenser

39

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29.

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. januar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO "HYBRIDE" TJENESTEPENSJONER

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Hybriden - tjenestepensjon à la carte

Hybriden - tjenestepensjon à la carte Unios notatserie nr. 5/2012 Hybriden - tjenestepensjon à la carte Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. juni 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo

Detaljer

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 212:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Rapport 212 4 26.9.212 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 1-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: PENSJON KONSERNREGNSK AP - REGISTERING I MERVERDIAVGIFTSREGISTERT - ELEKtRONISK FAKTURA 2 LEDER Erfaring som betyr noe Sticos

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger

Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger Unios notatserie nr. 6/2014 Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 30. oktober 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

NOTAT. Ny lovgivning for tjenestepensjon

NOTAT. Ny lovgivning for tjenestepensjon NOTAT Til: Ledergruppa Dato: 13.9.2012 Fra: Knut Skaslien Ny lovgivning for tjenestepensjon Banklovkommisjonen har lagt frem forslag til nytt lovverk for tjenestepensjoner. Forslaget ventes å lede til

Detaljer