Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak"

Transkript

1 Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra

2

3 Innhold 1. Innledning 4 2. I avtaleperioden 5 3. Opphør eller flytting av pensjonsavtale 8 4. Generelle bestemmelser 9 3

4 1. Innledning 1-1 Hvem forsikringsvilkårene gjelder Forsikringsvilkårene gjelder for alle som har inngått avtale med Kommunal Landspensjonskasse (KLP ) om Offentlig tjenestepensjonsordning. 1-2 Hva regulerer forsikringen For forsikringen gjelder disse forsikringsvilkår, de bestemmelser som fremgår av forsikringsavtalen mellom forsikringstaker og selskapet og de vedtekter som gjelder for pensjonsordningen. I tillegg gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet m.v. 10. juni 2005, og lovgivningen for øvrig. Vilkårene går foran der hvor de skiller seg fra lovregler som kan fravikes. 1 3 Betegnelser og definisjoner Avtalen: Den forsikringsavtale som inngås mellom forsikring s takeren og selskapet. Forsikringstaker: Kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og foretak i henhold til lov om forsikringsvirksomhet 8b-1, som har inngått avtale med KLP. Forsikret/medlem: Arbeidstaker eller fratrådt arbeidstaker, herunder alders- og uføre pensjonister, som har rettigheter etter forsikringen/vedtektene. Premiefond: Et fond hvor midlene kan anvendes til betaling av premie for pensjonsordningen, herunder reguleringspremie og engangspremie ved pensjonstilfellets inntreden. Premiereserve: Utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjons rettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Premiereserven inkluderer også administrasjons avsetninger etter selskapets beregnings grunnlag i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av Kredittilsynet. 4

5 Pensjonsordning: Kollektiv pensjonsforsikring for en forsikringstaker Fellesordning: Flere pensjonsordninger som inngår i én pensjonsordning der premiene utjevnes på disse pensjonsordningene. Pensjonsinnretning: Livsforsikringsselskap eller pensjonskasse. Selskapet: Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 2. I avtaleperioden 2 1 Ikrafttredelse og utvidelse av forsikringen Forsikringen trer i kraft fra den dag selskapet får skriftlig melding om at tilbudet om forsikring er akseptert av forsikringstakeren, hvis det ikke er gjort annen skriftlig avtale. Forsikringen gjelder for alle helt eller delvis arbeids dyktige på ikrafttredelsestidspunktet. Arbeidstakere som er helt eller delvis arbeidsudyktige på ikrafttredelsestidspunktet, skal meldes inn i pensjonsordningen fra den dag de er helt eller delvis arbeidsdyktige. Dersom pensjonsordningen er flyttet med oppsigelse av kontrakten for overføring av tilhørende midler fra annen pensjonsinnretning, gjelder forsikringen alle medlemmer av den tidligere pensjonsordning. 2 2 Innmelding av arbeidstakere Forsikringstaker skal i henhold til fastsatt rutine gi selskapet melding om de arbeidstakere som etter pensjonsordningens vedtekter skal tas opp i pensjonsordningen, og er ansvarlig for at de arbeidstakere som fyller vilkårene for medlemskap blir innmeldt. 5

6 Selskapets ansvar overfor den enkelte arbeidstaker løper tidligst fra det tidspunkt forsikringstaker melder vedkommende inn i ordningen. Selskapet skal utstede forsikringsbevis til medlemmene av pensjonsordningen. 2 3 Årets premier Forsikringstaker skal betale årlig premie til selskapet for alle forsikrede under ett i samsvar med avtalen og vedtektene. Årlig premie skal tilsvare summen av ordinær årspremie, reguleringspremie og særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd. a) Ordinær årspremie Etter beregningsgrunnlaget for ordningen skal forsikringstaker betale ordinær årsspremie som er tilstrekkelig for å sikre den rett til pensjon som medlemmene vil opptjene i løpet av året, med tillegg av årets risikopremie og kostnader for tjenester. Premien betales forskuddsvis. Årspremien består av forsikringstakers andel og eventuelt medlemsinnskudd. Ved hel eller delvis arbeidsudyktighet gis helt eller delvis premiefritak. Premiefritak tilstås for samme tidsrom som attførings- eller uførepensjon. b) Reguleringspremie Forsikringstaker skal hvert år betale premie til dekning av oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner. Reguleringspremien for yrkesaktive beregnes ut fra lønnsutviklingen i løpet av året og endringer i folketrygdens grunnbeløp. Reguleringspremien for pensjoner under utbetaling og opptjent rett til pensjon til medlemmer som har fratrådt sin stilling uten rett til straks begynnende pensjon beregnes ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp. c) Særskilte engangspremier Forsikringstaker skal hvert år betale en premie til dekning av andre pensjonsrettigheter som medlemmene i tilfellet får i løpet av året, og som ikke kan premiefastsettes på forhånd ut fra forsikringstekniske beregninger. Slik premie beregnes på det tidspunktet pensjonsrettighetene oppstår. 6

7 2 4 Beregning av årlig premie Premien betales for den tid medlemmet oppebærer lønn for stillingen, eller mottar sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger i henhold til lov om folketrygd. Pensjonsgrunnlaget beholdes uforandret når lønn og pensjonsgivende tillegg er stattes av ytelser fra folketrygden. Premie betales likevel ikke utover pensjonsalder. Når medlemmet mottar andre ytelser fra folketrygden enn sykepenger gjelder plikten til å betale premie kun så lenge ansettelsesforholdet opprettholdes. I den tid medlemmet på grunn av permisjon, redusert arbeidstid eller andre forhold i tjenesten - herunder delvis arbeidsuførhet - oppebærer bare en del av lønnen, betales premie bare av denne del. Under pliktig militærtjeneste eller siviltjeneste med delvis lønn betales likevel premie ut fra full lønn. Ved permisjon uten lønn i kortere tid enn en måned betales full premie. Ved lengre permisjon uten lønn stopper premiebetalingen. Ved permisjon med lønn skal medlemmet likevel meldes ut hvis det er innmeldt i full stilling via en annen arbeidsgiver. Ved deltidsstilling hos annen arbeidsgiver skal samlet stilling begrenses til 100%. Dersom det kreves medlemsinnskudd, er forsikrings takeren ansvarlig for at medlemsinnskuddet blir trukket fra før lønnen blir betalt. Likeledes er forsikringstakeren ansvarlig for at medlemsinnskuddet blir trukket fra folketrygdytelser som nevnt i 2. ledd ovenfor. Medlemmet anses å ha betalt medlemsinnskuddet når det har fått utbetalt lønn eller trygdeytelser som nevnt med fradrag av pliktig medlemsinnskudd. Medlemsinnskudd som er trukket for et kvartal skal tilbakebetales dersom medlemmet utmeldes med tilbakevirkende kraft. 2 5 Fellesordning for premieberegning Det skal fastsettes i forsikringsavtalen om den enkelte pensjonsordning inngår i en fellesordning for premieberegning eller ikke, og i så fall i hvilken fellesordning. 7

8 2 6 Premiebetaling Forsikringstakeren betaler premien til selskapet. a) Ordinær årspremie forfaller til betaling med en forholdsmessig andel, første gang ved begynnelsen av det kvartal forsikringsavtalen er inngått, og deretter forskuddsvis hvert kvartal. Det kan avtales andre terminlengder. b) Reguleringspremien forfaller til betaling så snart den årlige reguleringspremien er fastsatt etter at lønns- og trygdeoppgjøret er klart. c) Engangspremier forfaller til betaling så snart de er fastsatt. Innbetaling skjer samtidig med årets siste premietermin eller senest ved årets utgang. Betalingsfristen for premier er 1 måned fra den dag selskapet har sendt faktura til forsikringstaker. Videre betalingsutsettelse kan avtales på vilkår partene blir enig om. Lenger utsettelse enn 5 måneder utover den ordinære betalingsfristen på 1 måned kan ikke avtales uten at de forsikrede blir underrettet. Ved for sen betaling betales forsinkelsesrente etter lov om forsinkelsesrenter av 17.desember Dersom premien ikke betales innen fristen, eller annen avtalt lengre betalingsutsettelse, og det er midler i premiefond, tas det dekning i premiefondet for premien. Foreligger det ikke midler i premiefondet, sender selskapet nytt premievarsel med 14 dagers frist, jf. forsikringsav taleloven Betales ikke premien innen denne fristen går forsikringen til opphør. 3. Opphør eller flytting av pensjonsavtale 3 1. Opphør av forsikringen ved oppsigelse av avtalen Den enkelte forsikringstaker kan si opp avtalen med to måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig. 8

9 Ved flytting av forsikringsavtalen til annen pensjonsinnretning gjelder kap. 8 c i lov om forsikringsvirksomhet. Oppsamlede midler, beregnet etter 8c-7, skal overføres til den nye pensjonsinnretningen. Selskapets forpliktelse overfor de forsikrede som omfattes av flyttingen opphører når forsikringen opphører. Forsikringstaker skal betale eventuell etterberegnet premie for den tid medlem skapet har vart. Forsikringstakeren skal dekke det manglende dersom de oppsamlede midler på opphørstidspunktet er lavere enn det beløp som skal flyttes. Ved opphør uten flytting beholder de forsikrede de rettigheter i forsikringsordningen som er sikret ved allerede betalt premie. Selskapet kan kreve at forsikringstaker også etter opphør i nødvendig utstrekning skal finansiere pensjonsrettighetene etter vedtektene og avtalen. 3 2 Opphør av forsikringen ved konkurs, manglende betaling eller ved at forsikringstaker opphører sin virksomhet Hvis forsikringstakeren innstiller sin virksomhet, eller går konkurs, opphører forsikringen. Det samme gjelder hvis forsikringstaker unnlater å betale premie og premien ikke kan dekkes av midler i premiefondet, jfr Selskapet skal i så fall varsle de forsikrede ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. For den enkelte forsikrede opphører forsikringen tidligst en måned etter at slikt varsel er gitt eller forsikrede på annen måte er kjent med forholdet, jf. forsikringsavtaleloven 19-6, 2. ledd. De forsikrede beholder de rettigheter i forsikringsordningen som er sikret ved allerede betalt premie. Pensjonsordningens midler skal fordeles etter reglene i i lov om forsikringsvirksomhet. Dersom premie ikke betales, bortfaller den økning av forsikringsforpliktelsene som den ikke innbetalte premie skulle dekke. Det kan likevel ikke som følge av slikt bortfall kreves tilbakebetaling av for meget utbetalt pensjon. 9

10 4. Generelle bestemmelser 4 1 Opplysningsplikt Når forsikringen kommer i stand, skal forsikringstaker gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Forsikringstakeren skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. Er opplysningsplikten ikke overholdt, vil selskapet kunne være uten ansvar etter Forsikringsavtaleloven 13 2 til Er selskapet fri for ansvar, oppheves forsikringen. 4 2 Disposisjonsrett og kreditorvern Pensjonsrettigheter i henhold til pensjonsordningens vedtekter og avtaler kan ikke pantsettes eller overdras. Rettighetene etter forsikringsavtalen har kreditor vern etter forsikringsavtalelovens Kap Selskapets regressadgang Hvis forsikringstaker ikke overholder sine plikter i henhold til den avtale som er inngått mellom forsikringstaker og selskapet, og selskapet likevel er forpliktet til å utbetale forsikringsytelser, kan selskapet søke regress hos forsikringstakeren. 4 4 Forbehold om rett til endringer av forsikringsvilkår og premier i forsikringstiden. Selskapet kan endre disse forsikringsvilkår og premie. 4 5 Begrensninger ved krig Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter vedtektene og avtalen bare skal utbetales delvis. Kongen kan også gjøre andre nødvendige endringer i avtalen for å dekke underskudd som følge av krig. Slike endringer kan også skje ved annen katastrofe. 4 5 Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 10

11 4 6 Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved alminnelig norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, det er gjort annen avtale, eller tvisten kan behandles av Trygderetten. 11

12

13 13

14 14

15 15

16 Kommunal Landspensjonskasse Pb. 400 Sentrum, Oslo E-post: Hovedkontor Dronning Eufemiasgate 10 Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmenningen 16 Bergen Tlf: Faks: Blankettnr.: F-077, opplag XXXX Mai 2010 Med forbehold om endringer og trykkfeil 16

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2015 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap i Pensjonsordningens. Ajourhold

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 21 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/22 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem pensjonsordningen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg og risikodekninger Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer