Forsikringsvilkår. KLP Innskuddspensjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår. KLP Innskuddspensjon"

Transkript

1 Forsikringsvilkår KLP Innskuddspensjon Innskuddsbasert alderspensjon etter lov om innskuddspensjon Innskuddsfritak og tilknyttet etterlatte- og uførepensjon etter lov om foretakspensjon Gjelder fra

2

3 Innhold A Innledning 5 A-1 Innskuddspensjonsordningen 5 A-2 Definisjoner 6 B Generelle Vilkår for Innskuddspensjon Pensjonssparing 11 B-1 Regler for Pensjonssparingen 11 B-2 Hvem som er omfattet av Innskuddspensjonsordningen 11 B-3 Informasjon til Medlemmene og andre ansatte i Virksomheten 11 B-4 Investering av innbetalinger (Innskudd) fra Virksomheten 12 B-5 Avkastning 12 B-6 Investeringsrisiko 13 B-7 Styringsgruppe 13 B-8 Innskuddsplanen 13 B-9 Innskuddsfond 14 B-10 Endring av Spareprofil 15 B-11 Selskapets adgang til endring av innhold i 15 eller avvikling av Spareprofiler B-12 Rebalansering 15 B-13 Alderspensjon 15 B-14 Utbetaling ved dødsfall 17 B-15 Opphør av Medlemskap i Innskuddspensjonsordningen 18 B-16 Virksomhetens adgang til å disponere over 19 Innskuddspensjonsordningen B-17 Opphør av Innskuddspensjonsordningen 19 B-18 Kostnader 20 B-19 Endring av Vilkår og priser/premier 20 B-20 Binding, motregning og pantsettelse av pensjonsmidler m.v. 20 B-21 Bruk av tjenester over internett 21 B-22 Renteplikt ved oppgjør 21 B-23 Valuta 21 B-24 Foreldelse 21 B-25 Force majeure 21 B-26 Behandling av tvister 21 3

4 C Generelle Vilkår for Innskudds-/premiefritak, uførepensjon 22 og etterlattepensjoner Risikopensjonsordningen C-1 Regler for Risikopensjonsordningen 22 C-2 Hvem som er omfattet av Risikopensjonsordningen 22 C-3 Informasjon til Medlemmene og øvrige arbeidstakere 23 i Virksomheten C-4 Endring og utvidelse av Risikopensjonsordningen 24 C-5 Premiebetaling for Risikopensjonsordningen 24 C-6 Utmelding av Risikopensjonsordningen 25 C-7 Opphør av Risikopensjonsordningen 25 C-8 Fripolise 26 C-9 Flytting 27 C-10 Pensjon fra Risikopensjonsordningen 27 C-11 Opplysningsplikt 27 C-12 Mislighold av opplysningsplikt 28 C-13 Krig og annen katastrofe 28 C-14 Medlemmets rett til fortsettelsesforsikring 28 C-15 Forbehold om rett til endringer av Vilkår og premier 29 i forsikringstiden C-16 Disposisjonsrett og kreditorvern 29 C-17 Selskapets regressadgang 29 C-18 Tillegg til Vilkårene 29 C-19 Informasjonsbehandling 30 C-20 Lovvalg 30 C-21 Valuta 30 C-22 Foreldelse av rett til pensjon 30 C-23 Behandling av tvister 30 D Særskilte Vilkår for Innskudds-/premiefritak, 31 uførepensjon og etterlatte pensjoner Risikopensjonsordningen D-1 Innskuddsfritak til alderspensjon 31 D-2 Uførepensjon 31 D-3 Ektefellepensjon (Registrert parter) 32 D-4 Samboerpensjon 33 D-5 Barnepensjon 34 D-6 Premiefritak 35 4

5 A. Innledning A-1 Innskuddspensjonsordningen KLP Innskuddspensjon er en pensjonsspareordning hvor Virksomheten betaler Innskudd i samsvar med en avtalt Innskuddsplan til Medlemmenes framtidige alderspensjon. Det opprettes særskilte Pensjonskonti for hvert enkelt Medlem. Innskuddspensjonsordningen er med Individuelt investeringsvalg. Ved Individuelt investeringsvalg velger hvert enkelt Medlem sin Spareprofil. Spareprofilen kan endres innenfor de rammer som følger av Avtalen og Regelverket for øvrig. Medlemmet bærer alltid selv investeringsrisikoen. Innskuddsfritak under uførhet er en obligatorisk del av avtalen. Dette sikrer fortsatt sparing ved uførhet uten ytterligere innbetaling fra arbeidsgiver. Virksomheten kan velge å knytte etterlatte- og uførepensjon med eller uten Fripoliserett til en Innskuddspensjonsordning. Hvilke pensjoner som inngår i Virksomhetens Innskuddspensjonsordning og om disse er med eller uten Fripoliserett fremgår av Avtalen, og av pensjonsog forsikringsbeviset. Følgende alternative pensjoner kan velges i KLP Bedriftspensjon AS: Uførepensjon Ektefellepensjon Samboerpensjon Barnepensjon Til disse pensjonene er det knyttet Premiefritak. Pensjonssparingen i Innskuddspensjonsordningen følger reglene i LOI og er underlagt skattereglene i skatteloven 6-46 flg. Innskuddsfritak, etterlatte- og uførepensjon i Innskuddspensjonsordningen følger reglene i LOF og er underlagt skattereglene i skatteloven 6-46 flg. 5

6 Vilkårene del A, gir en kort oversikt over Innskuddspensjonsordningen og forklaring av ord i Regelverket. Vilkårene del B, inneholder regler som gjelder Pensjonssparingen i Selskapet. Vilkårene del C, inneholder regler som gjelder for Innskuddsfritak, Premiefritak, uførepensjon og de etterlattepensjoner som kan knyttes til Innskuddspensjonsordningen. Vilkårene del D, inneholder særskilte vilkår for Innskuddsfritak, Premiefritak, uførepensjon og de etterlattepensjoner som kan knyttes til Innskuddspensjonsordningen. A-2 Definisjoner Nedenfor gis en forklaring av ord og uttrykk som er mye brukt i Regelverket. I teksten i Vilkårene er det brukt stor forbokstav på disse ordene, slik at det er lett å finne frem til forklaringene. Administrasjonskostnader Alle kostnader tilknyttet administrasjon av Innskuddspensjonsordningen med tilhørende Risikopensjoner, med unntak av Forvaltningskostnader. Arbeidsufør Helt eller delvis tap av evne til inntektsgivende arbeid (tap av ervervsevnen). Avtalen Den avtale om Innskuddspensjonsordning som er inngått mellom Virksomheten og Selskapet. Forsikringsbevis Et skriftlig bevis til Medlemmet som skal inneholde opplysninger om avtalte risikopensjoner og hvilke vilkår som gjelder. Forvaltningskostnader Alle kostnader knyttet til forvaltning av midler knyttet til Innskuddspensjonsordningen. 6

7 Fripolise/Fripoliserett Kontrakt mellom Selskapet og det Medlem som har trådt ut av en innskuddspensjonsordning med tilknyttede forsikringsdekninger for opptjente rettigheter til uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon. G Grunnbeløpet i folketrygden. Individuelt investeringsvalg De tilfeller hvor det følger av Avtalen at hver Pensjonskonto skal tilordnes en egen investeringsportefølje, som den enkelte kontohaver (Medlem) har adgang til å endre, innenfor de rammer som følger av Avtalen og Regelverket for øvrig. Avkastningen av den aktuelle Pensjonskontos investeringsportefølje skal tilføres denne Pensjonskontoen. Innskudd Innskudd er det beløp Virksomheten etter Innskuddplanen skal innbetale for det enkelte Medlem. Innskuddsfond Innskuddsfondet består av innbetalinger fra Virksomheten, overført pensjonskapital for arbeidstakere som slutter i Virksomheten med kortere medlemstid enn 12 måneder, innskudd for medlemmer som slutter i Virksomheten i løpet av den periode det er forskuddsbetalt innskudd for, eventuell avkastning i samsvar med LOI 3-2 annet ledd, samt avkastning på midlene i Innskuddsfondet m.v. Virksomheten kan bruke Innskuddsfondet til dekning av Innskuddene til Medlemmene, eller andre formål i samsvar med regler om bruk av Innskuddfond i LOI. Innskuddsfritak Innskuddsfritak er hel eller delvis dekning av innskudd for arbeidsuføre Medlemmer. Innskuddspensjonsordningen Virksomhetens Innskuddspensjonsordning som består av Pensjonssparing i henhold til LOI med Innskudds-/Premiefritak og tilknyttede etterlatte- og uførepensjoner etter LOF. 7

8 Innskuddsplan Innskuddsplanen angir hvordan de årlige Innskuddene for Medlemmene skal beregnes. Innskuddsplanen fremgår av Avtalen. Karenstid Tiden fra det tidspunkt Arbeidsuførhet inntrer og frem til Premie-/Innskuddsfritak inntrer og/eller uførepensjon tidligst kan utbetales. LOF Lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon. LOI Lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon. Medlemmer Virksomhetens arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i Regelverket (jf. Vilkårene B-2, C-2 og Avtalen). OTP Lov av 21.desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsbevis/(Årsoppgave) Pensjonsbevis er den Årsoppgave som Medlemmet mottar årlig og som viser innestående Pensjonskapital og antatt pensjonsutbetaling. Pensjonskapital Pensjonskapitalen er summen av innskudd på Medlemmenes Pensjonskonti tilført avkastning som kan være positiv eller negativ. Pensjonskapitalbevis Selskapet utsteder bevis for Medlemmets rett til opptjent pensjonskapital i henhold til Regelverket ved oppnådd Pensjonsalder eller ved opphør av Medlemskap etter B-15. Pensjonskonto Det opprettes en egen Pensjonskonto for hvert Medlem. Hvert Medlems Pensjonskonto blir tilordnet sin andel av de Innskudd som innbetales. Medlemmet kan ikke gjøre uttak fra kontoen, men har rett til å plassere midlene innenfor de 8

9 Spareprofilene som foreligger dersom og i den utstrekning Virksomheten og Selskapet har avtalt Individuelt investeringsvalg. Ved uttreden av Innskuddspensjonsordningen beholder Medlemmet retten til sin Pensjonskapital dersom Medlemmet har minst ett års medlemskap i pensjonsordningen. Pensjonssparing Sparedelen av Innskuddspensjonsordningen. Pensjonssparingen følger reglene i LOI. Premiefond Premiefondet er et fond tilknyttet Risikopensjonsordningen som består av innbetalinger fra Virksomheten, overskudd fra Risikopensjonsordningen m.v. samt avkastning på midlene i Premiefondet. Virksomheten kan bruke Premiefondet til dekning av premier eller andre formål i samsvar med regler om bruk av Premiefond i LOF. Premiefritak Hel eller delvis dekning av premie for etterlatte- og uførepensjon for arbeidsuføre Medlemmer. Premiereserve Avsetning til dekning av kontraktsmessige forpliktelser overfor Medlemmene, inklusive administrasjonsreserve til dekning av fremtidige kostnader. Premiereserven for en pensjonsordning skal til enhver tid være så stor at den etter beregningsgrunnlaget for ordningen er tilstrekkelig til å sikre den rett til pensjon som Medlemmene har opptjent, herunder rett til uførepensjon og etterlattepensjon. Rebalansering Aldersbestemt endring av fondssammensetningen innenfor en Spareprofil for å redusere risiko jo nærmere Medlemmet kommer tidligste uttaksalder og endret fondssammensetning innenfor en Spareprofil for opprettholdelse av den forhåndsdefinerte Spareprofil. Regelverket Regelverket for Innskuddspensjonsordningen består av Avtalen med Innskuddsplanen for Pensjonssparing, og disse Vilkår del A,B,C samt del D så langt de der omhandlede risikopensjoner inngår i Innskuddspensjonsordningen. 9

10 Registrert partner Partner i registrert partnerskap der partnerne ikke har samtykket til å omgjøre partnerskapet til ekteskap. Når Regelverket bruker ordlyden ektefelle, omfatter det også Registrert partner. Risikopensjonsordning Innskuddsfritak, Premiefritak, uførepensjon og de etterlattepensjoner som i henhold til Avtalen er knyttet til Innskuddspensjonsordningen. Samboer Person som Medlemmet: har felles bolig og felles barn med, eller lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem år før dødsfallet, og det ikke foreligger forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Selskapet KLP Bedriftspensjon AS. Spareprofil Selskapet har til enhver tid en portefølje av Spareprofiler med forskjellig sammensetning av fondsinvesteringer. Virksomheten foretar selv valg blant de Spareprofiler Selskapet tilbyr. Virksomheten kan endre valg av Spareprofil innenfor det som følger av Avtalen. Det enkelte Medlem kan bare velge Spareprofil dersom, og i den utstrekning dette følger av Avtalen. Det er ikke adgang for Virksomheten eller Medlemmene å foreta endringer innenfor Spareprofilene, med mindre annet fremgår av Avtalen. Virksomheten Den virksomhet som har inngått Avtalen om Innskuddspensjonsordningen med Selskapet. Vilkårene Disse Vilkår. 10

11 B. Generelle vilkår for innskuddspensjon Pensjonssparing B-1 Regler for Pensjonssparingen Del B angir de vilkår som gjelder for Pensjonssparingen i Virksomhetens Innskuddspensjonsordning, og utgjør sammen med de øvrige vilkår og Avtalen, Regelverket for Innskuddspensjonsordningen. I tillegg gjelder LOI med tilhørende forskrifter. Innskuddspensjonsordningen trer i kraft når både fullstendig Avtale om Innskuddspensjonsordning er inngått, og Selskapet har mottatt arbeidsdyktighetserklæringer og melding om at første avtalte innbetaling er godskrevet den konto Virksomheten skal opprette i henhold til Avtalens pkt. 3. B-2 Hvem som er omfattet av Innskuddspensjonsordningen Innskuddspensjonsordningen omfatter alle arbeidstakere i Virksomheten som er pliktig medlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter (med mindre annet er fastsatt i Avtalen) som har minst 20 prosent stilling i Virksomheten (med mindre annet er fastsatt i Avtalen) som har fylt 20 år (med mindre det er fastsatt lavere alder i Avtalen). Nærmere regler om hvem som omfattes av Innskuddspensjonsordningen følger eventuelt av Avtalen. Det er ikke anledning til å reservere seg mot medlemskap for arbeidstakere som fyller vilkårene for medlemskap. B-3 Informasjon til Medlemmene og andre ansatte i Virksomheten Ved opprettelse av Innskuddspensjonsordningen skal Virksomheten sørge for at Medlemmene gis skriftlig informasjon om Regelverket, herunder Vilkårene, Innskuddsplanen og risiko knyttet til investeringsvalg og Spareprofiler. Endringer av betydning skal gis skriftlig. 11

12 Selskapet vil årlig gi hvert Medlem en Årsoppgave for vedkommendes Pensjonskonto. Årsoppgaven gir opplysninger om Pensjonskontoens aktuelle verdi, hvilke fond midlene er fordelt på og verdiutviklingen av fondene i siste periode. Det gis også en prognose for framtidig pensjon. Medlemmene kan når som helst, via internett, hente ut oppdatert informasjon om disse forholdene. Virksomheten skal påse at også arbeidstakere som ikke er Medlem får informasjon om Innskuddspensjonsordningen i henhold til første ledd, se også C-3. Ved opphør av Medlemskap skal Selskapet gi informasjon til Medlemmet om adgangen til selv og forsette å betale innskudd til alderspensjonskonto, se nærmere om dette B-15. B-4 Investering av innbetalinger (Innskudd) fra Virksomheten For hvert Medlem i Innskuddspensjonsordningen opprettes det en Pensjonskonto. Ved hver innbetaling av Innskudd fra Virksomheten tilføres Medlemmets Pensjonskonto sin andel i henhold til Innskuddsplanen. For Innskuddspensjonsordning med Individuelt investeringsvalg blir Medlemmets andel av innbetalingen fra Virksomheten investert i henhold til Medlemmets valg av Spareprofil. For Medlemmer som har Individuelt investeringsvalg, men ikke har angitt noen spesiell Spareprofil, anvendes den Spareprofilen som Virksomheten har valgt. Ved tildeling av fondsandeler kan det ta opp til fem virkedager fra trekk fra den konto Virksomheten har opprettet for trekk av Innskudd, til tildeling av andeler skjer. B-5 Avkastning Avkastning på de investerte pensjonsmidler krediteres/debiteres de enkelte Medlemmers Pensjonskonti fortløpende. Eventuelt utbytte fra fond som pensjonsmidlene er investert i, utdeles i form av tildeling av nye andeler i de respektive fond. 12

13 B-6 Investeringsrisiko Selskapet garanterer ingen minsteavkastning eller opprettholdelse av det beløp som Virksomheten har innbetalt. Avkastningen kan bli både positiv og negativ. Den faktiske verdien og avkastningen Pensjonskapitalen får i fremtiden, vil blant annet avhenge av markedenes utvikling og den valgte Spareprofil mv. For å redusere svingninger i verdien av et Medlems Pensjonskonto få år før tidligste uttaksalder, er Spareprofilene utformet slik at risikoen i investeringene for den enkelte Pensjonskonto reduseres automatisk jo nærmere Medlemmet kommer tidligste uttaksalder. Dette skjer ved at Pensjonskontoens andel i aksjefond gradvis reduseres mens andelen i obligasjonsfond økes tilsvarende frem mot Medlemmets tidligste uttaksalder. Nedtrappingen skjer i henhold til vilkårene for den valgte Spareprofil, og starter tidligst når det er 5 år til tidligste uttaksalder. B-7 Styringsgruppe Virksomhet som har Innskuddspensjonsordning med 15 eller flere medlemmer skal opprette en styringsgruppe for Innskuddspensjonsordningen. Styringsgruppen skal bestå av minst tre personer, hvor minst en er valgt av og blant Medlemmene i Innskuddspensjonsordningen. Styringsgruppen skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av Innskuddspensjonsordningen. B-8 Innskuddsplanen Innskuddsplanen beskriver hvor store innskudd som skal gjøres for hvert Medlem i ett enkelt år, hvordan innskuddene beregnes, hvor mange terminer det årlige innskuddet skal fordeles over, og hvordan innskuddene skal betales. Innskuddet beregnes som en eller flere prosentsatser av Medlemmets lønnsgrunnlag. De prosentsatsene som gjelder for Virksomheten er fastsatt i Avtalen. Et Medlems lønnsgrunnlag regnes normalt som den lønn medlemmet mottar fra Virksomheten i løpet av kalenderåret. Det skal alltid ses bort fra lønn over 12 G. 13

14 Virksomheten kan i Innskuddsplanen bestemme at: 14 ved fastsettelse av lønnsgrunnlag skal det ses bort fra overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser ved fastsettelse av lønnsgrunnlag skal siste års lønn legges til grunn lønnsgrunnlaget skal beregnes som et normert grunnlag ved fastsettelse av lønnsgrunnlag skal det ses bort fra inntil 10 prosent av lønnen, med mindre Innskuddsplanen inneholder bestemmelse om at det skal ses bort fra overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Det er anledning til å la sparebeløpet ett enkelt år avvike med 25 prosent i forhold til Innskuddsplanen, dog ikke utover de maksimalgrensene som er fastsatt i Avtalen. Virksomheten kan innbetale mer enn det som skal fordeles til de enkelte Medlemmers konto. Slik innbetaling blir i så fall overført til Innskuddsfondet (se nedenfor B-9 om dette). Det er Virksomhetens ansvar at innbetalinger skjer i henhold til Innskuddsplanen. B-9 Innskuddsfond Til pensjonsordningen skal det være knyttet et Innskuddsfond. Innskuddsfondet skal tilføres følgende midler: verdien av Pensjonskontoen for Medlemmer som slutter i Virksomheten når vedkommende har kortere enn 12 måneder medlemstid i Innskuddspensjonsordningen, for meget forskuddsbetalt Innskudd for medlemmer som slutter i Virksomheten i løpet av en betalingstermin, avkastningen på de midlene som er plassert der. Innskuddsfondet kan i tillegg tilføres et årlig tilskudd på inntil 50 prosent av gjennomsnittet av årets og de to foregående kalenderårenes innskudd. Innskudd Virksomheten foretar for Medlemmer som har fratrådt sin stilling vil bli behandlet som slikt tilskudd. Innskuddsfondet kan ikke overstige seks ganger nevnte gjennomsnitt. Dersom Innskuddsfondet ved kalenderårets utgang er større enn den forannevnte grense, skal overskytende beløp tilbakeføres til Virksomheten. Virksomheten kan også bestemme at Innskuddsfond som overstiger 50

15 prosent av grensen beskrevet ovenfor skal overføres til Virksomheten. Før dette gjøres skal Styringsgruppen gis anledning til å uttale seg. Virksomheten kan beslutte at Innskuddsfondet skal forvaltes som en egen investeringsportefølje. For øvrig kan Innskuddsfondet kun brukes til dekning av Innskudd eller til andre formål i samsvar med LOI. B-10 Endring av Spareprofil For Innskuddspensjonsordning med Individuelt Investeringsvalg kan hvert enkelt Medlem endre sin Spareprofil innenfor de rammer som følger av Avtalen og Regelverket for øvrig. Ved endring av Spareprofil kan det ta inntil fem virkedager fra melding om endring er mottatt/registrert til innløsning/tildeling av fondsandeler skjer. B-11 Selskapets adgang til endring av innhold i eller avvikling av Spareprofiler Selskapet forbeholder seg retten til å endre innholdet i eller avvikle Spareprofiler. Dersom en Spareprofil opphører, vil verken Virksomheten eller Medlemmet kunne plassere flere midler i dette alternativet. Selskapet kan kreve at midler knyttet til en Spareprofil som ikke lengre tilbys, flyttes til andre Spareprofiler som Selskapet tilbyr. B-12 Rebalansering Rebalansering bestemmes av Selskapet. Ved Rebalansering kan det ta inntil fem virkedager fra endring er registrert til innløsning/tildeling av fondsandeler skjer. B-13 Alderspensjon B-13.1 Alder ved uttak av alderspensjonen Alderspensjon kan tidligst tas ut ved fylte 62 år, med mindre annet (særaldersgrenser) er avtalt. Det stilles ikke krav om at alderspensjon fra pensjonsordningen tas ut samtidig med uttak av alderspensjon fra folketrygden eller at arbeidstakeren ikke har heltids- eller deltidsstilling i Virksomheten eller hos annen arbeidsgiver. 15

16 Medlemmet, eller innehaver av Pensjonskapitalbevis utstedt i forbindelse med fratreden, jf. B-16, kan vente med uttak av alderspensjon fra pensjonsordningen frem til den måned vedkommende fyller 75 år. Fra fylte 75 år skal uttaksgraden utgjøre 100 prosent. B-13.2 Uttak av alderspensjon Medlem eller innehaver av Pensjonskapitalbevis utstedt i forbindelse med fratreden, jf. B-16, skal gi Selskapet melding som angir fra hvilket tidspunkt alderspensjon skal utbetales. Det er adgang til å ta ut mindre enn full alderspensjon. Alderspensjon kommer uansett til utbetaling ved fylte 75 år, med mindre Medlemmet eller innehaveren av pensjonskapitalbeviset gir særskilt melding om at pensjon ikke skal utbetales. I meldingen skal det også angis hvordan Pensjonskapitalen i utbetalingsperioden skal forvaltes, jf. B Arbeidstakere som kombinerer uttak av alderspensjon fra pensjonsordningen med hel- eller deltidsstilling i Virksomheten, mottar Pensjonskapitalbevis bare for den delen av Pensjonskapitalen som skal tas ut. Graden av uttak av Pensjonskapitalen kan likevel ikke være mindre enn det som er nødvendig for at årlig alderspensjon utgjør om lag 20 prosent av G. Uttaksgraden kan endres ved fylte 67 år. Innehaver av Pensjonskapitalbevis kan uansett på ethvert tidspunkt etter uttak endre uttaksgraden til fullt uttak av pensjon. Innskudd som innbetales for Medlemmet etter uttak av pensjon, tilføres Pensjonskapitalen. Det samme gjelder avkastning tilført Medlemmets Pensjonskapital. Etter endring av uttaksgraden skal det foretas omregning av årlig pensjonsytelse. Medlem som mottar uførepensjon, kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 prosent. Blir arbeidstaker ufør etter uttak av alderspensjon, reduseres alderspensjonsutbetalingen slik at pensjonsgraden ikke overskrider 100 prosent. B-13.3 Forvaltning av Pensjonskapitalbevis med rett til straks begynnende alderspensjon Innehaver av Pensjonskapitalbevis med rett til straks begynnende alderspensjon kan kreve at Pensjonskapitalbeviset slås sammen med annet Pensjonskapitalbevis som gir rett til straks begynnende alderspensjon, 16

17 forutsatt at Pensjonskapitalbevisene forvaltes av Selskapet. Ved sammenslåing skal Selskapet utstede Pensjonskapitalbevis for samlet Pensjonskapital. Medlem eller innehaver av Pensjonskapitalbevis kan velge om Pensjonskapitalen knyttet til Pensjonskapitalbevis i utbetalingsperioden skal: a. forvaltes ved pensjonsspareavtale i Selskapet, eller b. konverteres til pensjonsforsikringsavtale med Selskapet basert på forutsetninger om dødelighet i Selskapet. B-13.4 Forsikringsteknisk omregning av pensjonsforsikring Dersom tidspunktet for utbetaling, størrelsen av pensjonsytelsen, utbetalingsperioden eller opphørstidspunktet endres, skal alderspensjon i henhold til pensjonsforsikringsavtale etter B b omregnes på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget på endringstidspunktet. Slike endringer kan ikke gjøres etter fylte 75 år. Pensjonsforsikringsavtale etter B b kan ikke senere omdannes til pensjonsspareavtale. Pensjonsforsikringsavtale med rett til livsvarige alderspensjonsytelser kan ikke kreves omdannet til pensjonsforsikringsavtale med annet bestemt opphørstidspunkt. B-13.5 Utbetaling av alderspensjon Alderspensjonen utbetales som månedlige terminer fra uttak av pensjon og minst til fylte 77 år, men ikke i noe tilfelle mindre enn 10 år. Medlem eller innehaver av Pensjonskapitalbevis kan kreve at alderspensjon skal utbetales i en lengre periode. Både Selskapet og Medlem eller innehaver av Pensjonskapitalbevis kan likevel kreve at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 20 prosent av G. Pensjonsforsikringsavtale etter B b, kan likevel gi rett til livsvarige alderspensjonsytelser. B-14 Utbetaling ved dødsfall Dersom et Medlem eller innehaver av Pensjonskapitalbevis dør, skal Pensjonskapital, med unntak for Pensjonskapital som er konvertert til pensjonsforsikringsavtale, utbetales etter reglene i LOI 7-7. Kapitalen skal benyttes 17

18 til barnepensjon med inntil 1 G per barn pr år inntil hvert barn fyller 21 år. Eventuell overskytende kapital skal benyttes til etterlattepensjon til ektefelle, Registrert partner eller Samboer, med utbetaling i minst 10 år. Eventuell overskytende kapital etter dette, utbetales som engangsbeløp til dødsboet. Dersom Medlemmet dør i pensjonsutbetalingstiden, utbetales alderspensjon til utgangen av måneden etter dødsfallet. Deretter utbetales den resterende kapitalen som beskrevet foran. B-15 Opphør av Medlemskap i Innskuddspensjonsordningen Medlemskap i Innskuddspensjonsordningen opphører når Medlemmet slutter i Virksomheten. Virksomheten plikter å underrette Selskapet umiddelbart når et Medlem slutter i Virksomheten. Eventuelle kostnader som oppstår ved at melding gis for sent belastes Virksomheten. Medlemmet beholder sin rett til det innestående på sin Pensjonskonto som er opptjent ved fratreden, med mindre medlemskapet da har vart kortere enn 12 måneder. Det utstedes et Pensjonskapitalbevis til Medlemmet. For Innskuddspensjonsordning med Individuelt investeringsvalg blir Pensjonskapitalbeviset forvaltet i henhold til Medlemmets valg av Spareprofil. For Medlem som har Individuelt investeringsvalg, men ikke har angitt noen spesiell Spareprofil, anvendes den Spareprofilen som Virksomheten har valgt. Dersom arbeidstaker ved opphør av Medlemskap ikke er Medlem av annen innskudds- eller foretakspensjonsordning, har Medlemmet rett til selv å forsette å betale innskudd til alderspensjonskonto. Arbeidstaker må inngå avtale om dette med Selskapet innen 6 måneder etter at Medlemskap er opphørt. Arbeidstaker har også rett til å opprettholde pensjonene under Risikopensjonsordningen etter reglene i C-14. For fortsatt innbetaling, endring av Spareprofil, flytting og utbetaling av Pensjonskapitalen etter opphør av medlemskap gjelder reglene i LOI. Selskapet godskriver Virksomhetens innskuddsfond verdien av de innskudd 18

19 som er betalt for tidsrom etter Medlemmets uttreden, så fremt innskuddet er i behold og det ikke foreligger rettslige hindre for en slik godskriving. Omkostninger som er betalt for perioden fra uttreden til Selskapet mottar melding om uttreden, godskrives ikke. B-16 Virksomhetens adgang til å disponere over Innskuddspensjonsordningen Virksomheten har rett til å foreta endringer i Innskuddspensjonsordningen innenfor det som følger av Regelverket og LOI. Virksomheten har videre rett til å si opp Innskuddspensjonsordningen i henhold til de regler som følger av Avtalen. Ved oppsigelse går Innskuddspensjonsordningen til opphør. Dette er nærmere beskrevet i B-18 nedenfor. Virksomheten kan også flytte Innskuddspensjonsordningen til annen pensjonsinnretning så lenge den nye avtalen ligger innenfor LOI. Flytting gjennomføres i henhold til reglene i LOI og forsikringsvirksomhetsloven. Før flytting skal Styringsgruppen gis anledning til å uttale seg. Ved flytting beregnes et flyttegebyr. B-17 Opphør av Innskuddspensjonsordningen Innskuddspensjonsordningen opphører når et av følgende inntrer: Virksomheten skriftlig sier opp Innskuddspensjonsordningen Virksomheten avvikles Virksomheten slutter å betale Innskudd/kostnader og det ikke foreligger midler i Innskuddsfondet eller Premiefondet til å dekke innskuddene/ kostnadene Vilkårene i LOI 2-3, knyttet til minstekrav til pensjonsordningen, ikke lenger er oppfylt, jf. LOI 2-3, tredje ledd. Ved opphør av Innskuddspensjonsordningen blir det enkelte Medlems Pensjonskonto tilført eventuell andel av Innskuddsfond i henhold til LOI. For øvrig gjelder reglene i B-15 om Medlemmets rett til Pensjonskapital. For Medlemmenes rettigheter etter Risikopensjonsordningen gjelder C-7 og C-8. 19

20 B-18 Kostnader I tillegg til det faste forvaltningshonorar som følger av Avtalen, kan Selskapet kreve vederlag for transaksjoner i form av administrasjonsgebyrer, fondsprovisjon, flyttegebyrer og eventuelle andre kostnadselementer. B-19 Endring av Vilkår og priser/premier Selskapet kan endre Vilkårene og priser/kostnader/premier innenfor de til enhver tid gjeldende regler i lov og Regelverket. Dersom Vilkårene endres til skade for Medlemmene eller tidligere Medlemmer, skal Selskapet informere om dette i samsvar med forsikringsavtaleloven 19-8, andre ledd. B-20 Binding, motregning og pantsettelse av pensjonsmidler m.v. Midler som er innbetalt til Innskuddspensjonsordningen samt avkastning på disse midlene, kan ikke utbetales til Medlemmene på annen måte enn som alderspensjon. Det enkelte Medlem har ikke anledning til å oppnevne begunstiget til den Pensjonskapital som er knyttet til Innskuddspensjonsordningen. Medlemmene har heller ikke anledning til å overdra eller pantsette sine rettigheter i henhold til pensjonsordningen. Selskapet kan motregne i pensjonsutbetalinger til dekning av krav knyttet til det enkelte Medlems Pensjonskonto. Selskapet kan motregne i Innskuddsfondet/Premiefond til dekning av krav knyttet til Innskuddspensjonsordningen, herunder også krav på kostnader som nevnt i B-18 og premie for Risikopensjonsordningen. Innskuddspensjonsordningen hefter ikke for Virksomhetens eller Medlemmenes forpliktelser, og kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes til å dekke Virksomhetens eller Medlemmenes forpliktelser. Det samme gjelder for den enkelte Pensjonskonto. 20

21 B-21 Bruk av tjenester over internett Dersom Virksomheten eller enkelte Medlemmer benytter seg av Selskapets internettjenester er Selskapet ikke ansvarlig for tap som skyldes ukorrekt bruk eller at internettjenesten ikke er tilgjengelig som følge av driftsstans eller andre uregelmessigheter av teknisk karakter. Dette gjelder også dersom innsendte meldinger av tekniske årsaker ikke mottas av Selskapet på en forståelig måte. Virksomheten og de enkelte Medlemmer skal påse at passord og brukeridentitet ikke blir kjent for andre og/eller at de ikke noteres slik at andre kan forstå hva kodene gjelder. Selskapet er ikke ansvarlig for tap som måtte skyldes at uautoriserte personer har fått adgang til kundens passord eller at kunden på annen måte har brutt sikkerhetsbestemmelser. B-22 Renteplikt ved oppgjør Ved forsinket oppgjør fra Selskapet, skal Selskapet svare forsinkelsesrenter i samsvar med bestemmelsene i forsikringsavtaleloven B-23 Valuta Innskudd, pensjonsbeløp m.v. som er knyttet til Innskuddspensjonsordningen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet framgår av Avtalen, Pensjonskapitalbevis eller Årsoppgave. B-24 Foreldelse Krav på pensjon foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt et terminbeløp fra Selskapet. Er det ikke utbetalt noe terminbeløp, løper fristen fra den dag da den berettigede kunne ha krevd første terminbeløp utbetalt. Krav på forfalte terminbeløp foreldes dessuten 3 år fra forfall. B-25 Force majeure Selskapet er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor Selskapets kontroll. Det gjelder for eksempel ny lovgivning, offentlige beslutninger, stenging av børs, krig, streik, lockout, blokade eller strømbrudd. B-26 Behandling av tvister Tvister som oppstår i forbindelse med Pensjonssparingen i Innskuddspensjonsordningen behandles etter norsk rett ved norsk domstol. 21

22 C. Generelle vilkår for Innskudds-/ Premiefritak, uførepensjon og etterlattepensjoner - Risikopensjonsordningen C-1 Regler for Risikopensjonsordningen Del C angir de vilkår som gjelder for Innskuddsfritak og de pensjoner som kan knyttes til Virksomhetens Innskuddspensjonsordning, og utgjør sammen med de øvrige Vilkår og Avtalen, Regelverket for Innskuddspensjonsordningen. I tillegg gjelder LOI og LOF med tilhørende forskrifter. Det følger av Avtalen hvilke pensjoner som er tilknyttet Virksomhetens Innskuddspensjonsordning, og som dermed utgjør Virksomhetens Risikopensjonsordning. Risikopensjonsordningen trer i kraft når fullstendig Avtale om Innskuddspensjonsordning er inngått, og Selskapet har mottatt arbeidsdyktighetserklæringer og melding om at første avtalte innbetaling er godskrevet Selskapets konto. C-2 Hvem som er omfattet av Risikopensjonsordningen Risikopensjonsordningen omfatter de personer som er Medlem av Innskuddspensjonsordningen og som er fullt arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling på innmeldingstidspunktet. Etter nådd Opptjeningsalder er man ikke lenger omfattet av Risikopensjonsordningen. Ved inngåelse av Avtalen skal virksomheten sende arbeidsdyktighetserklæring for samtlige Medlemmer på skjema fastsatt av Selskapet. Arbeidsdyktighetserklæring skal også sendes inn for arbeidstakere som blir Medlemmer i Avtalens løpetid. For arbeidstakere som ikke er fullt arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling på innmeldingstidspunktet, trer Risikopensjonsordningen i kraft den dag 22

23 Virksomheten sender melding om full arbeidsdyktighet til Selskapet. Dersom opptak i Risikopensjonsordningen er betinget av helseerklæring, trer Risikopensjonsordningen i kraft når helseerklæringen er godkjent av Selskapet. Selskapet kan innhente oversikt over Medlemmenes sykefravær og annen risikorelevant informasjon fra Virksomheten. For Innskuddspensjonsordninger med færre enn 10 Medlemmer kan Selskapet i tillegg til arbeidsdyktighetserklæring fra Virksomheten kreve at hver enkelt arbeidstaker avgir helseerklæring på skjema fastsatt av Selskapet. Hvis Selskapet ikke finner helsetilstanden tilfredsstillende, kan opptak avslås eller skje på særskilte betingelser. Hvis Risikopensjonsordningen overtas fra annen pensjonsinnretning, faller kravet om arbeidsdyktighet bort, men Selskapet kan kreve helseerklæring for de arbeidstakere som er sykmeldt. Arbeidstakere som ikke var Medlem i Risikopensjonsordningen i avgivende pensjonsinnretning på grunn av ervervsudyktighet blir ikke tatt opp i ordningen i Selskapet før Selskapet mottar melding om hel arbeidsdyktighet fra Virksomheten. C-3 Informasjon til Medlemmene og øvrige arbeidstakere i Virksomheten Virksomheten skal sørge for at Medlemmene mottar informasjon om sitt medlemskap i Risikopensjonsordningen, herunder de til enhver tid gjeldende Vilkårene. Det skal gis særskilt informasjon ved eventuelle endringer av betydning. Informasjonen skal gis til samtlige arbeidstakere i Virksomheten, også ansatte som ikke er Medlem av Innskuddspensjonsordningen. Ved ansettelse av nye arbeidstakere skal tilsvarende informasjon gis. Selskapet skal gi Virksomheten tilstrekkelige opplysninger til at Virksomheten kan oppfylle sin opplysningsplikt. I tilegg skal Selskapet sende Forsikringsbevis til hvert enkelt Medlem ved opptak i Risikopensjonsordningen, og senere ved enhver endring av risikopensjonene. 23

24 C-4 Endring og utvidelse av Risikopensjonsordningen Virksomheten kan når som helst inngå avtale med Selskapet om endringer i Risikopensjonsordningen. Innskuddsfritak i samsvar med OTP er likevel obligatorisk og skal være en del av Innskuddspensjonsordningen. Utvidelse av Risikopensjonsordningen gjennomføres ved at pensjoner som er fastsatt for det enkelte Medlem blir forhøyet, eller ved at nye pensjoner knyttes til Risikopensjonsordningen. For Medlemmer som er fullt arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling, trer utvidelsen i kraft den dag som følger av avtalen om endring. For arbeidstakere som ikke er fullt arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling, trer endringen i kraft den dag Virksomheten sender melding om full arbeidsdyktighet til Selskapet. C-5 Premiebetaling for Risikopensjonsordningen Premien betales forskuddsvis til Selskapet under ett for alle de Medlemmer som er omfattet av Risikopensjonsordningen. Betalingsfrist for premier fremgår av Avtalen. Dersom det avtales betalingsutsettelse utover 5 måneder skal Selskapet underrette Medlemmene, med mindre utsettelsen har grunnlag i lov. Dersom den første premie ikke betales innen betalingsfristens utløp, eller en avtalt lengre betalingsutsettelse, trer Risikopensjonsordningen ikke i kraft. Dersom en senere premie ikke betales innen betalingsfristens utløp eller en avtalt lengre betalingsutsettelse, tas det dekning i Premiefondet/Innskuddsfondet for premien. Dersom det ikke er midler i Premiefondet/Innskuddsfondet går Risikopensjonsordningen til opphør hvis betaling ikke har funnet sted innen 14 dager etter at annen gangs betalingspåminnelse er sendt på den forfalte premie. Det blir ved opphør tatt dekning i Premiefondet/Innskuddsfondet for premie påløpt i perioden fra premieforfall till opphør. Virksomheten plikter å betale renter av premier ved betalingsmislighold i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr

25 Hvis et Medlem dør før opptjeningsalderen, faller premiebetalingen bort for vedkommende. For mye innbetalt premie for vedkommende, blir godskrevet fra dødsdagen til neste premieforfallsdag. Det godskrevne beløp blir enten avregnet i neste premie som forfaller til betaling for Risikopensjonsordningen, eller overført til Premiefondet. C-6 Utmelding av Risikopensjonsordningen Et Medlem som slutter i Virksomheten opphører ved fratredelsen å være Medlem av Risikopensjonsordningen. Virksomheten skal umiddelbart sende melding til Selskapet når et Medlem slutter. Sammen med meldingen skal Virksomheten sende Selskapet en erklæring om Medlemmets arbeidsevne på tidspunktet for fratreden. Utmelding av et Medlem fra Risikopensjonsordningen kan ikke finne sted hvis Medlemmet er Arbeidsufør med 20 prosent eller mer. Utmelding kan likevel finne sted hvis rett til Innskuddsfritak og/eller eventuell uførepensjon eller Premiefritak ikke inntrer etter Regelverket som følge av Arbeidsuførheten. Ved utmelding har Selskapet risiko for pensjonene i minst 14 dager etter at skriftlig underretning er sendt Medlemmet. Det gjøres likevel fradrag i pensjonsbeløpet som måtte bli aktuelt i risikotiden i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under tilsvarende pensjonsordning og får pensjon under den. Selskapet godskriver Virksomheten premie som er betalt for tidsrom etter Medlemmets uttreden. Dette gjelder likevel ikke risikopremie for tidsrom Selskapet har stått risiko og premie for ytelser som Medlemmet likevel kan gjøre krav på. Det godskrevne beløp blir enten avregnet i neste premie som forfaller til betaling for Risikopensjonsordningen, eller overført til Premiefondet. C-7 Opphør av Risikopensjonsordningen Risikopensjonsordningen opphører når et av følgende forhold inntrer: Virksomheten skriftlig sier opp Risikopensjonsordningen Virksomheten slutter å betale premie til Risikopensjonsordningen og det ikke foreligger midler i Premiefondet/Innskuddsfondet til dekning av premien Virksomheten avvikles 25

26 det følger av LOF at Risikopensjonsordningen skal opphøre Overfor det enkelte Medlem har Selskapet risiko for fulle pensjoner i en måned regnet fra det tidspunkt Selskapet sender varsel til Medlemmene om opphøret av Risikopensjonsordningen. Det gjøres likevel fradrag i pensjonsbeløpet som måtte bli aktuelt i risikotiden i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under tilsvarende pensjonsordning og får pensjon under den. For Innskuddsfritak gjelder følgende: For Medlem som er minst 20 prosent Arbeidsufør, men uten rett til Innskuddsfritak ved opphøret, har Selskapet likevel risikoen så lenge Medlemmet er Arbeidsufør, dog ikke utover 12 måneder fra den dag Arbeidsuførheten inntrådte. Ved utløpet av nevnte tidsrom fastsettes Medlemmets eventuelle rett til Innskuddsfritak. Dersom det ikke innvilges Innskuddsfritak vil det utstedes et Pensjonskapitalbevis for den Pensjonskapital som er opptjent ved opphøret, med mindre Medlemmet velger fortsatt pensjonssparing etter B-16. For eventuell uførepensjon og Premiefritak, gjelder følgende: For Medlem som er minst 20 prosent Arbeidsufør, men uten rett til uførepensjon ved opphøret, har Selskapet likevel risikoen for fulle pensjoner så lenge Medlemmet er Arbeidsufør, dog ikke utover 12 måneder fra den dag Arbeidsuførheten inntrådte. Ved utløpet av nevnte tidsrom fastsettes Medlemmets eventuelle rett til uførepensjon og/eller Premiefritak. Den del av pensjonen som ikke er dekket gjennom innvilget Premiefritak, vil opphøre, eller bli redusert til Fripolise, med mindre den udekkede del blir opprettholdt ved fortsatt premiebetaling etter pkt C-14. Hvis det er midler i Premiefondet ved Risikopensjonsordningens opphør, skal disse brukes i samsvar med bestemmelsene i LOF. C-8 Fripolise I den grad det er knyttet Fripoliseopptjening til eventuelle pensjoner under Risikopensjonsordningen utstedes det ved utmelding etter C-6 og C-7 en Fripolise til Medlemmet som sikrer Medlemmet rett til opptjent pensjon og tilhørende Premiereserve og en forholdsmessig andel av tilleggsavsetninger. Dette gjelder likevel ikke dersom tjenestetiden ved fratredelsen er kortere enn 12 måneder. 26

27 Dersom opptjent premiereserven er mindre enn 50 prosent av G, har Medlemmet likevel bare rett til at premiereserven og en forholdsmessig andel av tilleggsavsetninger blir overført til annen foretakspensjonsordning eller individuell pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning. Dersom det ikke er knyttet Fripoliseopptjening til pensjonene faller retten til eventuell uførepensjon og eventuell ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon bort ved uttreden og/eller ved nådd opptjeningsalder. C-9 Flytting Virksomheten kan flytte Risikopensjonsordningen med tilhørende midler til annen pensjonsinnretning. Flytting må varsles skriftlig til Selskapet innen den oppsigelsesfrist som følger av Avtalen. Ved flytting gjelder bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven. C-14 gjelder ikke når opphør skyldes flytting til annen pensjonsinnretning. C-10 Pensjon fra Risikopensjonsordningen Krav mot Risikopensjonsordningen må rettes skriftlig til Selskapet, og inneholde nødvendige opplysninger og dokumentasjon for at Selskapet kan ta stilling til kravet. Selskapet kan kreve alle nødvendige opplysninger og fullmakter til å innhente nødvendige opplysninger for å behandle kravet. Selskapet kan også kreve at Medlemmet lar seg undersøke av lege utpekt av Selskapet. En pensjonsytelse fra Risikopensjonsordningen blir ikke nedsatt som følge av samtidig ytelse fra annen pensjonsordning. Utbetales det arbeidsavklaringspenger fra folketrygden gjøres det fradrag i uførepensjonen i samsvar med kapittel 5 i forskrift til foretakspensjonsloven. C-11 Opplysningsplikt Ved inngåelse av Avtalen plikter Virksomheten å gi riktige og fullstendige svar på alle Selskapets spørsmål, herunder ved avgivelse av arbeidsdyktighetserklæring. Virksomheten skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som det må forstås er av vesentlig betydning for Selskapets vurdering av de risiki som overtas. Det samme gjelder ved eventuell utvidelse av Risikopensjonsordningen. 27

28 Bestemmelsene foran gjelder tilsvarende for et Medlem og dennes forsikring når forsikringen er betinget av helseerklæring. Den som vil fremme krav mot Selskapet skal gi Selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende og som Selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale pensjonen. Det samme gjelder etter at det er foretatt utbetaling under Risikopensjonsordningen dersom det er grunn til å anta at utbetaling fra Selskapet har skjedd på feilaktig grunnlag. C-12 Mislighold av opplysningsplikt Dersom Virksomheten eller et Medlem ikke oppfyller opplysningsplikten ved inngåelsen av Avtalen overfor Selskapet, får forsikringsavtaleloven 13-2 til 13-4 anvendelse for Selskapets ansvar. Dersom Selskapet er fri for ansvar etter forsikringsavtaleloven, kan Selskapet ha rett til å si opp hele eller deler av Innskuddspensjonsordningen. Ethvert erstatningskrav mot Selskapet i anledning samme hendelse faller bort hvis Virksomheten, Medlem eller etterlatt etter Medlem ved forsikringsoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning vedkommende ikke har krav på. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner, kan vedkommende likevel gis delvis erstatning. C-13 Krig og annen katastrofe Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter Avtalen bare skal utbetales delvis. Kongen kan også gjøre andre nødvendige endringer i Avtalen for å dekke underskudd som følge av krig. Slike endringer kan også skje ved annen katastrofe. Hvis Medlemmet dør eller blir ufør som følge av deltakelse i krig under kommando av et land som ikke er alliert med Norge, er Selskapet fri for ansvar hvis det ikke på forhånd er truffet annen avtale. C-14 Medlemmets rett til fortsettelsesforsikring Et Medlem har etter utmelding av Risikopensjonsordningen eller etter Risikopensjonsordningens opphør rett til å opprettholde sine pensjoner (fortsettelsesforsikring) helt eller delvis ved å betale en individuelt beregnet premie fra 28

29 tidspunktet for utmeldingen, uten å gi nye helseopplysninger. Når Medlemmet trer ut av Risikopensjonsordningen eller hvis den opphører, plikter Selskapet å underrette vedkommende om retten til helt eller delvis å opprette fortsettelsesforsikring. Vil Medlemmet bruke retten til å opprette fortsettelsesforsikring helt eller delvis, må skriftlig melding om dette være kommet til Selskapet eller det forsikringsselskap Selskapet utpeker som tilbyder av fortsettelsesforsikring innen 6 måneder etter at Selskapets ansvar etter C-6 og C-7 er opphørt. Disse forsikringsvilkår gjelder også for fortsettelsesforsikringen så langt de passer. De rettigheter og plikter som tilligger Virksomheten går da over til Medlemmet. C-15 Forbehold om rett til endringer av Vilkår og premier i forsikringstiden Selskapet kan foreta endringer i Vilkår og premier. Endringer i premie finner sted etter at melding er sendt Finanstilsynet. Premieendringer kan også finne sted etter pålegg fra Finanstilsynet. C-16 Disposisjonsrett og kreditorvern Pensjonsrettigheter under Risikopensjonsordningen og eventuell senere fortsettelsesforsikring, kan ikke pantsettes eller overdras. Rettighetene etter Avtalen eller avtalen om fortsettelsesforsikring har kreditorvern etter forsikringsavtaleloven kapittel 16. C-17 Selskapets regressadgang Hvis Virksomheten ikke overholder sine plikter i henhold til Avtalen, men Selskapet likevel er forpliktet til å utbetale pensjoner, kan Selskapet søke regress hos Virksomheten. C-18 Tillegg til Vilkårene Dersom det gjelder særskilte vilkår for Risikopensjonsordningen fremgår dette av Avtalen. 29

30 C-19 Informasjonsbehandling Selskapet kan innhente/avgi opplysninger om kundeforholdet fra/til andre selskaper i KLP-konsernet i den grad dette er nødvendig. C-20 Lovvalg Risikopensjonsordningen er underlagt norsk rett i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring. C-21 Valuta Premiebeløp, pensjonsbeløp og andre ytelser som springer ut av Avtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av Avtale eller Forsikringsbevis. C-22 Foreldelse av rett til pensjon Krav etter Risikopensjonsordningen foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det sist ble utbetalt et terminbeløp. Er det ikke utbetalt noen terminbeløp, gjelder fristen fra den dag den berettigede kunne ha krevd første terminbeløp utbetalt. Hvis et forfalt terminbeløp ikke er utbetalt, foreldes krav på denne utbetalingen 3 år etter forfall. C-23 Behandling av tvister Behandling av tvister som knytter seg til Risikopensjonsordning, kan partene kreve brakt inn for Finansklagenemnda i samsvar med forsikringsavtaleloven Nærmere opplysninger om dette fås hos Finansklagenemnda. Uttalelser fra Finansklagenemnda er ikke uten videre bindende for partene. 30

31 D. Særskilte vilkår for Inskudds-/ Premiefritak, uførepensjon og etterlattepensjoner - Risikopensjonsordningen D-1 Innskuddsfritak til alderspensjon Rett til Innskuddsfritak inntrer når Medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært minst 20 prosent Arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av mer enn 12 måneder. Stanser utbetaling av sykepenger forut for dette gis det Innskuddsfritak fra samme tidspunkt. Uføregraden fastsettes i samsvar med folketrygdens regler. Dersom særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på en annen måte. Innskuddsfritak gis fra den dagen Medlemmet har vært minst 20 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av mer enn 12 måneder. Innskuddsfritakets størrelse svarer til det Innskudd som Virksomheten etter Innskuddsplanen skal betale for det enkelte Medlem. Regulering av Innskuddsfritak under utbetaling kan likevel være avtalt. Innskuddsfritaket fastsettes i forhold til uføregraden til enhver tid. For øvrig gjelder begrensningene etter D-2. D-2 Uførepensjon Omfang Rett til uførepensjon inntrer når Medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært minst 20 prosent Arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av mer enn 12 måneder. I den grad Medlemmet mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden gjøres det fradrag i uførepensjonen i samsvar med kapittel 5 i forskrift til LOF. Eventuell pensjon som ikke utbetales til Medlemmet overføres Premiefond. 31

32 Uføregraden fastsettes i samsvar med folketrygdens regler. Dersom særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på annen måte. Dekningsomfanget fremgår av det Forsikringsbevis som oversendes Medlemmet. Begrensninger Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførheten skyldes skade som er fremkalt med forsett av Medlemmet selv, med mindre Medlemmet på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som Medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelse i Risikopensjonsordningen, som innen 2 år deretter medfører Arbeidsuførhet. For forhøyelse av uførepensjon som ikke skyldes generell lønnsforhøyelse hos Virksomheten, gjelder tilsvarende bestemmelse. Toårsfristen regnes fra den dag pensjonen blir forhøyet. Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførhet skyldes sykdom, skade eller lyte som Selskapet har reservert seg mot. Utbetaling Uførepensjonen betales månedlig etterskuddsvis fra den dag rett til uførepensjon inntrer og så lenge Medlemmet er minst 20 prosent Arbeidsufør, men ikke lenger enn til Medlemmet har nådd opptjeningsalderen. D-3 Ektefellepensjon (Registrert parter) Omfang Rett til ektefellepensjon inntrer når et Medlem dør. Dekningsomfanget fremgår av det Forsikringsbevis som oversendes Medlemmet. Begrensninger Retten til ektefellepensjon inntrer ikke når Medlemmets dødsfall skyldes sykdom, skade eller lyte som Selskapet har reservert seg mot. 32

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak Forsikringsvilkår Innskuddspensjon Uten innskuddsfritak Gjelder fra 07.05 2007 Innhold A. Innledning 3 B. Generelle vilkår for innskuddspensjon pensjonsparing 9 3 A. Innledning A-1 Innskuddspensjonsordningen

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon

Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Forsikringsvilkår KLP Foretakspensjon Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.06.2011 Innhold A Innledning 3 B Pensjonsopptjening 3 B-1 Hvem som er omfattet av

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon Veiledning og vilkår Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Storebrand Innskuddspensjon - med individuelt investeringsvalg - uten avkastningsgaranti - innenfor lov om innskuddspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

Forsikringsvilkår Individuell Pensjonssparing - IPS

Forsikringsvilkår Individuell Pensjonssparing - IPS Forsikringsvilkår Individuell Pensjonssparing - IPS Individuell Pensjonssparing IPS leveres av Frende Livsforsikring AS (Frende Forsikring), og er en pensjonsavtale i henhold til skattelovens 6-47 første

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg og risikodekninger Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x. Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x. Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1 Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Dato: xx.xx.201x Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Minstekrav

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Dette heftet

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Gjelder fra 01.01.2011 Vilkår av 1.1. 2011 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.5.2008 A. Innledning Foretakspensjon... 3 Definisjoner...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Sector Pensjon. Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x

Sector Pensjon. Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x Sector Pensjon Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Dato: xx.xx.201x Sector Pensjon AS Vilkår 13. juni 2014 Side 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Minstekrav

Detaljer

Vilkå r Innskuddspensjon. Gjeldende fra

Vilkå r Innskuddspensjon. Gjeldende fra Vilkå r Innskuddspensjon Gjeldende fra 01.10.2016 Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Dokumentet inneholder vilkårene for Innskuddspensjon med investeringsvalg og tilknyttede

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 13 Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

Avtale om innskuddspensjon

Avtale om innskuddspensjon Avtale om innskuddspensjon mellom Kundebedrift Navn AS Org.nr xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) og Pensjon Pluss AS Org.nr 911898411 Pensjon Pluss AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Ola Nordmann Eksempelveien Billingstad

Ola Nordmann Eksempelveien Billingstad Ola Nordmann Eksempelveien 1 1396 Billingstad Ola Nordmann Eksempelveien 1 1396 Billingstad Oslo, 23. desember 2016 Informasjon om innskuddspensjon med investeringsvalg Velkommen som pensjonskunde hos

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS. For bankkunder. Frende Innskuddspensjon

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS. For bankkunder. Frende Innskuddspensjon Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Innskuddspensjon - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om innskuddspensjon Og forsikringer

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Gjelder

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Det er viktig at du og dine nærmeste er kjent med innholdet i regelverket og de vilkår som gjelder for den aktuelle avtale.

Det er viktig at du og dine nærmeste er kjent med innholdet i regelverket og de vilkår som gjelder for den aktuelle avtale. Veiledning og vilkår Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon > med individuelt investeringsvalg > uten avkastningsgaranti > tilknyttet innskuddsordningen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så

Detaljer

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning Gjelder med virkning fra 1.1.2017 Erstatter forsikringsvilkår av 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Side 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om vilkårene...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av

Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av 1.11.2017 1 Bli kjent med Pensjonssparing med skattefordel (IPS) i SpareBank 1... 3 Ord du bør kjenne til... 3 1 Slik fungerer avtale om

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Forsikringsvilkår Individuell pensjonssparing (IPS)

Forsikringsvilkår Individuell pensjonssparing (IPS) Forsikringsvilkår Individuell pensjonssparing (IPS) Leseveiledning til forsikringsvilkår Hva er forsikringsvilkår? Når du har opprettet en ordning eller tegnet en fortsettelsesforsikring får du et sett

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Detaljer

Pensjonsavtale. Opprettet xx.xx.201x. mellom. Kundebedrift Navn AS. Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) Sector Pensjon AS. Org nr.

Pensjonsavtale. Opprettet xx.xx.201x. mellom. Kundebedrift Navn AS. Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) Sector Pensjon AS. Org nr. Pensjonsavtale Opprettet xx.xx.201x mellom Kundebedrift Navn AS Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) og Sector Pensjon AS Org nr. 911898411 Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 1 Innhold

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring Innhold: A Innledning 2 B Felles vilkår for alle forsikringsytelser 2 C Særskilte vilkår for alders-, ektefelle-, samboer-

Detaljer

Det er viktig at du og dine nærmeste er kjent med innholdet i regelverket og de vilkår som gjelder for den aktuelle avtale.

Det er viktig at du og dine nærmeste er kjent med innholdet i regelverket og de vilkår som gjelder for den aktuelle avtale. Veiledning og vilkår Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon > med individuelt investeringsvalg > uten avkastningsgaranti > innenfor lov om innskuddspensjon

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Storebrand Tjenestepensjon (hybrid) etter lov om tjenestepensjon med øvrige forsikringsdekninger etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 1. januar 2015 Storebrand

Detaljer

Avtale om innskuddspensjon

Avtale om innskuddspensjon Avtale om innskuddspensjon mellom Kundebedrift Navn AS Org.nr xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) og Pensjon Pluss AS Org.nr 911898411 Pensjon Pluss AS - Avtale om innskuddspensjon med investeringsvalg,

Detaljer

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Pensjon Pluss AS - Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med investeringsvalg, versjon 2017-04-01 Side 1 Innhold 1 Innledning... 3

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Utgått fra en ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring Gjelder fra 1. november 2003. A. INNLEDNING Fortsettelsesforsikring utgått

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for

Detaljer

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Innhold 1. Tjenestepensjon etter tjenestepensjonsloven... 4 2. Definisjoner... 4 3. Tilleggsdekning som må tilknyttes alderspensjon betalingsfritak...

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20.

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. juni 2010 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016 Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon Gjelder fra 1.1.2016 1 Forsikringsvilkår innholdsfortegnelse 1. Innledende bestemmelser 3 1.1 Innskuddspensjon med investeringsvalg, indeksforvaltning

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår Storebrand IPS

Forsikringsvilkår Storebrand IPS Forsikringsvilkår Storebrand IPS Pensjonsspareavtale etter lov om individuell pensjonsordning. Storebrand IPS leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Dette heftet inneholder avtalevilkårene for Storebrand

Detaljer

Flytting pensjonskapitalbevis

Flytting pensjonskapitalbevis Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Flytting pensjonskapitalbevis

Detaljer

VILKÅR GJENSIDIGE INNSKUDDSPENSJON. Gjelder fra:

VILKÅR GJENSIDIGE INNSKUDDSPENSJON. Gjelder fra: VILKÅR GJENSIDIGE INNSKUDDSPENSJON Gjelder fra: 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 4 2. DEKNINGSOMFANG FORSIKRINGSDEKNINGER... 5 3. HVEM PENSJONSORDNINGEN GJELDER FOR... 5 4. OPPLYSNINGSPLIKT...

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011 for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene)

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2018 for etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene) gjelder

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med indeksforvaltning

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med indeksforvaltning Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med indeksforvaltning Gjelder fra 01.07.2009 Vilkår - Innskuddspensjon med indeksforvaltning av 1.7.2009 1. Innledende bestemmelser... 2 1.1 Innskuddspensjon med indeksforvaltning...

Detaljer