Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere vilkårene til Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (heretter kalt Nordea Liv) f.o.m Disse forsikringsvilkår gjelder for risikoytelser. For alderspensjon gjelder egne vilkår. Foretakspensjonsordning tegnes av en arbeidsgiver til fordel for nærmere avtalte grupper av arbeidstakere og deres etterlatte. Hvis arbeidsgiver (innehaver) som arbeider i egen bedrift, er med i foretakspensjonsordningen, går vedkommende inn under disse forsikringsvilkår på samme måte som arbeidstakerne (jfr. likevel 2, punkt 2). For foretakspensjonsordningen gjelder disse forsikringsvilkår (jfr. likevel 26) og de spesielle bestemmelser som blir avtalt mellom arbeidsgiver og Nordea Liv. Videre gjelder Lov om obligatorisk tjenestepensjon av nr. 124, Lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16, Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og lovgivning ellers. Vilkårene går foran der de skiller seg fra lovregler som kan fravikes. Foretakspensjonsordningen er i disse forsikringsvilkår kalt Forsikringen. Definisjoner Alle definerte ord er skrevet med stor forbokstav i forsikringsvilkårene og i avtalen. Arbeidsdyktig: Evne til å utføre inntektsgivende arbeid med 100 % stillingsgrad (ervervsevne). Barn: Medlemmets barn, herunder stebarn og fosterbarn. Beregningsgrunnlag: En kombinasjon av grunnlagsrente og de statistiske forutsetninger for blant annet uførhet og død som ligger til grunn for beregningen av selskapets forsikringsmessige forpliktelser. Folketrygdens grunnbeløp (G): Det til enhver tid gjeldende grunnbeløpet i folketrygden. Foretak: Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste. Forsikrede: Forsikringens medlemmer, deres ektefelle, barn, registrert partner og samboer når de er sikret eller mottar pensjon etter regelverket. Forsikringen: Ytelsesbasert pensjonsforsikring som forsikringstaker har tegnet hos Nordea Liv. Forsikringsgiver: Nordea Liv. Fripolise: Forsikring som er fullt betalt for resten av avtalt forsikringstid. Hovedforfall: Den dato i året som er valgt for fornyelse av pensjonsforsikringen. Konsern: Konsern som nevnt i aksjeloven 1-3 og allmennaksjeloven 1-3, likevel slik at morselskapet ikke må være aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Loven: Lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Medlemmer: Arbeidsgiveren og de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i regelverket for pensjonsforsikringen. Som medlem regnes også alderspensjonist som har sluttet i foretaket etter oppnådd pensjonsalder og uførepensjonist som er blitt ufør mens han var i forsikringstakers tjeneste. Pensjonsalder: Den alder da alderspensjonen etter avtalen skal begynne å løpe. Pensjonsplan: Den del av regelverket som gjelder fastsettelsen av pensjonsytelsene. Permisjon i henhold til avtale: Permisjon som arbeidstakeren har fått gjennom avtale med arbeidsgiveren. Det kan for eksempel være permisjoner i forbindelse med midlertidig arbeidsforhold i annet foretak, studiepermisjon o.l. Permisjon i henhold til lov: Permisjon arbeidstakeren har i henhold til lov. Lovfestede permisjoner vil blant annet være permisjoner i forbindelse med sykdom, pliktig militærtjeneste og permisjon ved svangerskap og adopsjon. Premiereserve: Avsetning til dekning av kontraktsmessige forpliktelser overfor de forsikrede, inklusive administrasjonsreserve til dekning av fremtidige kostnader. Regelverket: Avtale om foretakspensjon med tilhørende vilkår og pensjonsplan. Samboer: Person som medlemmet 1) har felles bolig og felles barn med, eller 2) lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Styringsgruppe: Gruppe i foretaket på minst tre personer, hvorav minst en skal velges av og blant medlemmene. Gruppen skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av Forsikringen. Forsikringstaker: Den som har inngått avtale om forsikring med Nordea Liv, dvs. arbeidsgiveren.

2 2 Vilkår for alle forsikringsytelser 1 Avtale om foretakspensjon De spesielle bestemmelser som skal gjelde for Forsikringen, blir fastsatt i en avtale mellom Forsikringstakeren og Nordea Liv. Denne avtale omhandler blant annet: hvilke grupper av arbeidstakere Forsikringen til enhver tid skal omfatte, når arbeidstakeren skal tas opp i Forsikringen, regler for Permisjon, hvilken Pensjonsalder som skal gjelde, hvilke forsikringsytelser Forsikringen skal omfatte, og hvor store disse ytelser til enhver tid skal være, premiebetaling og eventuell fordeling av premien mellom Forsikringstakeren og Medlemmet, regler for regulering av pensjoner, regler for anvendelse av overskudd, hvorvidt ytelsene er tegnet med eller uten reserveoppbygging, rettigheter ved utmelding, adgangen til endring og oppsigelse av avtalen. Avtalen skal følge reglene i FAL 19-2 og kan ellers inneholde bestemmelser om andre forhold som de to parter ønsker særskilt avtale om. 2 Ikrafttredelse og utvidelse av Forsikringen 1. Hvis det ikke er gjort annen avtale, gjelder Forsikringen fra den dag Nordea Liv får skriftlig melding om at tilbudet om denne er godtatt av Forsikringstakeren og avtalen er akseptert av Nordea Liv (jfr. likevel punkt 2 og 3, punktene 1 og 3). Den trer i kraft for alle arbeidstakere i de grupper som Forsikringen fra nevnte dag skal omfatte og som da er helt Arbeidsdyktige (jfr. likevel punkt 2). Forsikringstakeren skal gi skriftlig erklæring om arbeidsdyktigheten. For arbeidstaker som ikke er helt Arbeidsdyktig, trer Forsikringen i kraft den dag vedkommende igjen er helt Arbeidsdyktig. Det er en forutsetning at Nordea Liv har fått skriftlig erklæring fra Forsikringstakeren om dette. 2. Hvis Forsikringen ved ikrafttredelsen omfatter færre enn 5 arbeidstakere, er opptak av dem betinget av arbeidsdyktighetserklæring og at de avgir helse- og ev. legeerklæring på skjema fastsatt av Nordea Liv. Forsikringen for den enkelte arbeidstaker trer i kraft den dagen Nordea Liv har underrettet Forsikringstakeren om at erklæringen er godkjent. Hvis Nordea Liv ikke finner helsetilstanden tilfredsstillende, kan opptak skje på spesielle vilkår eller avslås. Såfremt antall Medlemmer i Forsikringen etter eventuelt opptak av nye Medlemmer er færre enn 5, gjelder ovennevnte betingelser også ved opptak av nye arbeidstakere. For arbeidsgiver (innehaver) gjelder nevnte betingelser om helseerklæring både ved opptak i Forsikringen og ved senere pensjonsforhøyelser. 3. Utvidelse av Forsikringen etter den avtale som er opprettet mellom Forsikringstakeren og Nordea Liv, skjer enten ved at de forsikringsytelser som er fastsatt for det enkelte Medlem, blir forhøyet, eller ved at andre arbeidstakere enn de som tidligere er innmeldt, blir tatt med i Forsikringen. For arbeidstakere som er helt Arbeidsdyktige, trer utvidelsen i kraft den dagen melding er sendt Nordea Liv hvis det ikke er gjort annen avtale. For øvrig gjelder de samme forsikringsvilkår og bestemmelser som gjaldt før utvidelsen, også for Forsikringen etter utvidelsen (jfr. likevel punkt 4). 4. Ved enhver utvidelse av Forsikringen kan Nordea Liv for utvidelsen beregne premien etter annet forsikringsteknisk Beregningsgrunnlag og legge til grunn andre forsikringsvilkår og andre bestemmelser enn de som har vært gjeldende tidligere. Foretar Nordea Liv en slik endring, underrettes Forsikringstakeren. 3 Premiebetalingen og andre innbetalinger til Forsikringen 1. Forsikringstakeren betaler premien forskuddsvis til Nordea Liv under ett for alle Medlemmene som Forsikringen omfatter. Første premie for Forsikringen forfaller til betaling etter angitt betalingsfrist. Senere premier (fornyelsespremier) forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i avtalen. Arbeidstakere som Foretaket ikke kan fastslå stillingsprosenten for: a) Det vil ved utgangen av hvert kalenderår bli foretatt en sammenligning mellom antall timer arbeidet og et årsverk i tilsvarende fulltidsstilling i Foretaket. Dersom antall timer arbeidet tilsvarer minst 20% stilling i kalenderåret, meldes arbeidstakeren inn med tilbakevirkende kraft fra 1.1. eller eventuell senere ansettelsesdato. b) Ved opphører av ansettelsesforhold eller når arbeidstaker når pensjonsalder i løpet av kalenderåret, foretas tilsvarende vurdering av stillingsprosenten som i punkt a. c) Ved død eller uførhet foretas tilsvarende vurdering av stillingsprosenten som i punkt a. I de tilfeller hvor stillingsprosenten ville blitt endret i løpet av kalenderåret, kan dette bli hensyntatt. d) Det betales premie etterskuddsvis for medlemstiden i kalenderåret. 2. Premier som betales innen angitt betalingsfrist, regnes å være betalt i rett tid. Henstand fra betalingsfristens utløp kan avtales på vilkår partene blir enige om. Lengre henstand enn 6 måneder fra betalingsfristens utløp vil ikke kunne avtales uten at Medlemmene blir underrettet. Med Kredittilsynets godkjenning kan det likevel i særlige tilfeller gis lengre henstand enn 6 måneder uten slik underretning. 3. Hvis første premie ikke er betalt innen betalingsfristen eller avtalt lengre henstand, opphører Forsikringen etter at lovbestemt varsel er sendt og forsikringstilfelle som måtte være inntruffet, fører ikke med seg noen erstatningsplikt for Nordea Liv. Blir en fornyelsespremie ikke betalt innen utløpet av betalingsfrist eller avtalt lengre henstand, og det ikke er midler i premiefond til dekning av premien, opphører Forsikringen i henhold til Lovens 15-1 (3). Det blir i tilfelle ved opphøret tatt dekning for risikopremie i henstandstiden i den eventuelle Premiereserve som er samlet opp for Forsikringen. Den videre fremgangsmåten ved opphør er som angitt i 6. For Forsikringstakers plikt til å betale renter av premie ved betalingsmislighold, gjelder lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr Hvis Medlemmet dør før Pensjonsalderen, faller fremtidig premiebetaling bort. 5. Til premiefondet overføres ethvert beløp som skal godskrives Forsikringstakeren. Innbetalinger til og bruk av premiefond må skje innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende Lov med forskrifter.

3 3 4 Utmelding av Forsikringen 1. Forsikringstakeren kan ikke melde Medlemmet ut av Forsikringen så lenge vedkommende hører til den gruppe eller de grupper av arbeidstakere som Forsikringen omfatter. Det samme gjelder dersom det for Medlemmet utbetales pensjon eller ytes premie- og/eller innskuddsfritak, eller Medlemmet ikke er helt arbeidsdyktig. Hvis det gis avslag på søknad om uførepensjon, premiefritak eller innskuddsfritak etter 17, kan utmelding likevel finne sted. Trer Medlemmet ut av gruppen på grunn av fratredelse eller av annen årsak, plikter Forsikringstakeren å melde Medlemmet ut av Forsikringen. Forsikringstaker skal sammen med utmeldingen sende selskapet en erklæring om Medlemmets arbeidsevne ved utmeldingen. Forsikringstaker eller Nordea Liv plikter da å gi Medlemmet skriftlig bekreftelse om utmeldingen, og Forsikringen opphører tidligst 14 dager etter at slik bekreftelse er sendt (se 21). For utmelding av arbeidstakere som Foretaket ikke har fastslått stillingsprosenten for, vil Nordea Liv beregne stillingsprosenten ( jfr 3 punkt 1). Ved forsikringstilfelle som Nordea Liv svarer for i denne tiden, kan Nordea Liv gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning under den. Under spesielle forhold kan Forsikringstakeren med Nordea Livs samtykke, melde Medlemmet ut også etter at uførepensjon, premie- og/eller innskuddsfritak er begynt å løpe. Det samme gjelder dersom Medlemmet ikke er helt Arbeidsdyktig. Nordea Liv godskriver Forsikringstakerens premiefond for Premie som er betalt for tidsrom etter uttredelsen. Går det mer enn 1 måned fra uttredelsen til Nordea Liv får melding om denne, belaster Nordea Liv Forsikringstakeren for risikopremie for tiden fra uttredelsen til den dag Nordea Liv mottar meldingen. 2. Når medlemskapet har vart i minst 12 måneder, har Medlemmet rett til eventuell reserve som er opptjent frem til fratredelsestidspunktet, med mindre krav til kortere medlemstid er avtalt. Dersom alderspensjonen er tegnet etter Lov om foretakspensjon: Dersom premiereserve knyttet til alderspensjonen er mindre enn 50 % av G og Medlemmet ikke benytter sin rett til å overføre reserven til annen foretakspensjonsordning eller fortsettelsesforsikring, overføres reserven for alderspensjon til individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA). Eventuelle reserver for risikoytelser overføres tilsvarende. Dersom alderspensjonen er tegnet etter Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold: Dersom pensjonskapitalen knyttet til alderspensjonen er mindre enn 50% av G og Medlemmet velger å overføre alderspensjonskapitalen til individuell pensjonsavtale (IPA), blir eventuell reserve for risikodekninger overført tilsvarende. Dersom alderspensjonen ikke er skattefavorisert: For øvrig blir eventuell reserve knyttet til risikoytelser behandlet slik det fremgår av forsikringsavtalen. 3. Hvis medlemskapet opphører, plikter Nordea Liv å underrette Medlemmet om vedkommendes rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premiebetaling uten å gi nye helseopplysninger. Medlemmets øvrige rettigheter ved uttredelsen av Forsikringen fremgår av For arbeidstakere som Foretaket ikke har fastslått stillingsprosenten for, men som ved utgangen av kalenderåret har arbeidet i minst 20 % stilling, gjelder samme rettigheter som under punkt 3. 5 Endringer og reguleringer i Forsikringen 1. Forsikringstakeren kan når som helst gjøre avtale med Nordea Liv om endringer i Forsikringen. En slik endring må ikke redusere Premiereserven for opptjente rettigheter etter 4, punkt 2, på tidspunktet for endringen. 2. Ved regulering av forsikringsytelsene etter avtalen, skal forsikringsytelsene ikke i noe tilfelle settes lavere enn de opptjente rettigheter etter 4, punkt 2. 6 Opphør av Forsikringen 1. Hvis Forsikringstakeren sier opp avtalen eller slutter med premiebetalingen og det ikke er midler i premiefond til dekning av premien, opphører Forsikringen. For øvrig vises til Lovens 2-2 (3). Ved slikt opphør skal Medlemmet varsles skriftlig eller på annen forsvarlig måte. For det enkelte Medlem opphører Forsikringen i så fall tidligst en måned etter at varsel er gitt eller vedkommende på annen måte er blitt kjent med forholdet (se 21). Ved forsikringstilfeller som Nordea Liv svarer for i denne tiden, kan Nordea Liv gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning under den. 2. Ved opphøret har det enkelte Medlem eiendomsrett til opptjent pensjon basert på de premier som er innbetalt for vedkommende frem til opphørstidspunktet, såfremt kravet til medlemstid er oppfylt (jfr 4 punkt 2), se likevel Dersom Forsikringen må opphøre, skal eventuelle midler i premiefond fordeles på Medlemmene i samsvar med bestemmelsene i Lovens 15-3 (3). 4. Hvis Forsikringen opphører, plikter Nordea Liv å underrette Medlemmet om vedkommendes rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premiebetaling uten å gi nye helseopplysninger. Andre rettigheter Medlemmet har etter opphør av Forsikringen fremgår av Dersom opphør av Forsikringen skyldes overføring av pensjonsmidlene til annet livsforsikringsselskap eller pensjonskasse, og opparbeidet Premiereserve samt eventuelle fond og overskudd overføres til den overtakende pensjonsinnretning (jfr. 26), gjelder ikke bestemmelser i denne paragraf. Tilsvarende gjelder for vilkårenes Beregningsgrunnlag for Premiereserver og Fripoliser Ved beregning av Premiereserver og Fripoliser ved utmelding (jfr. 4) eller ved opphør av Forsikringen (jfr. 6) brukes det samme Beregningsgrunnlag som er brukt ved premieberegningen. Det samme gjelder ved omgjøring av en pensjon (jfr. 8, punkt 2). 8 Utbetaling av forsikringsytelser 1. Enhver forsikringsytelse blir utbetalt til den som har retten til denne. Rettighetshaver skal fremlegge slik legitimasjon Nordea Liv finner nødvendig. Pensjonene utbetales månedlig etterskuddsvis hvis ikke annet er avtalt. 2. Hvis den årlige pensjon blir mindre enn 20% av Folketrygdens grunnbeløp, kan Nordea Liv omgjøre pensjonens utbetalingstid til det hele antall år som er nødvendig for at den årlige utbetaling skal utgjøre omlag 20% av Folketrygdens grunnbeløp. Omgjøringen av pensjonens utbetalingstid må skje på det tidspunkt pensjonen blir

4 4 mindre enn 20% av Folketrygdens grunnbeløp. Kontantverdien av pensjonen skal være den samme før og etter omregningen. 3. For Nordea Livs plikt til å betale renter gjelder FAL Regulering av løpende pensjoner Regulering av løpende pensjoner skjer i samsvar med Lovens 5-10 til Foreldelse av rett til forsikringsytelse m.v. Krav på forsikringsytelser foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt et terminbeløp. Er det ikke utbetalt noen terminbeløp, løper fristen fra den dag da Medlemmet kunne ha krevd første terminbeløp. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall. For øvrig gjelder reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr Tvister og verneting Tvister som oppstår i forbindelse med forsikringsavtalen, kan bringes inn for Forsikringsskadenemnda i samsvar med forsikringsavtaleloven 20-1 En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten. Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett, og søksmål mot Nordea Liv må reises ved Bergen tingrett. 12 Opplysningsplikt 1. Når Forsikringen kommer i stand, plikter Forsikringstakeren å gi alle nødvendige opplysninger som er av betydning for Nordea Liv. De opplysninger som gis, må være riktige og fullstendige. Blir opplysningsplikten ikke oppfylt, gjelder om Nordea Livs ansvar det som er bestemt i FAL 13-2 til Er Nordea Liv fri for ansvar, oppheves Forsikringen, og Premiereserven utbetales til den som har betalt premien. Har Forsikringen vært i kraft i mer enn 2 år, kommer bestemmelsene i avsnittet foran bare til anvendelse hvis det foreligger svik. 2. Bestemmelsene i punkt 1 får tilsvarende anvendelse ved utvidelse av Forsikringen. For utvidelsen blir i tilfelle 2- årsfristen å regne fra den dag utvidelsen fant sted. 3. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 gjelder tilsvarende for Medlemmet og Medlemmets Forsikring når Forsikringen er betinget av helseerklæring. 4. Forsikredes opplysningsplikt ved krav om utbetaling av uførepensjon reguleres i A Krig som Norge ikke er med i Hvis forsikrede dør eller blir arbeidsufør som følge av deltakelse i krig som Norge ikke er med i, eller som følge av deltakelse i politiske uroligheter utenfor Norge, er selskapet uten ansvar hvis det ikke på forhånd er truffet annen skriftlig avtale. 13 B Krig som Norge er med i og annen katastrofe Selskapet er uten ansvar dersom Medlemmet blir arbeidsufør som følge av katastrofe, eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av epidemier over svært store områder (pandemi). Det samme gjelder skade som direkte eller indirekte er forårsaket av, eller som står i sammenheng med atomkjernereaksjoner, radioaktivt avfall, ioniserende eller radioaktiv stråling, spredning av biologiske og kjemiske substanser Selskapet er også uten ansvar hvis medlemmet dør eller blir ufør som følge av deltakelse i krig hvor vedkommende er under kommando av et land som ikke er alliert med Norge. Myndighetene kan som følge av krig bestemme reduksjon i forsikringsavtalene eller pålegge andre nødvendige endringer i forsikringsavtalene, jf lov om forsikringsvirksomhet 8-5. Erstatningssummen bli nedsatt forholdsmessig dersom det samlede krav mot selskapet som følge av en katastrofe eller terrorhandling skulle overstige selskapets økonomiske evne til fortsatt drift. Særskilte vilkår for ektefelle-, samboer- og barnepensjon 14 Pensjon til ektefelle, registrert partner og Samboer 1. Med ektefellepensjon menes pensjon til gjenlevende ektefelle, eventuelt til gjenlevende fraskilt ektefelle i samsvar med bestemmelsene i ekteskapslovgivningen. Registrert partner har de samme rettigheter som en ektefelle. Forsikringen kan omfatte etterlattepensjon til Samboer i samsvar med Lovens Hvis Forsikringen omfatter ektefellepensjon, inntrer retten til denne pensjon (jfr. likevel punkt 4) fra første dag i den måned Medlemmet dør. Pensjonen utbetales til og med måneden etter ektefellens død. Hvis det er avtalt at ektefellepensjonen skal settes ned eller skal opphøre etter et bestemt antall år, skjer dette ved utgangen av måneden før dette tidspunkt. Dersom forsikringen også omfatter rett til barnepensjon, fortsetter utbetalingen av ektefellepensjon likevel inntil retten til barnepensjon opphører i henhold til avtalen. Det avgjøres etter den ekteskapslovgivning som gjelder til enhver tid om fraskilt ektefelle har rett til ektefellepensjon. 3. Når ektefellepensjonen er tegnet uten reserveoppbygging, faller retten til ektefellepensjonen bort dersom den Forsikrede dør den dag han når den for avtalen fastsatte Pensjonsalder eller senere. 4. Rett til pensjon inntrer ikke når ekteskapet/partnerskapet er etablert, eller kriteriene for å bli regnet som Samboer først er oppfylt, etter at Medlemmet har fylt 65 år eller etter at Medlemmets arbeidsevne er varig nedsatt med 50% eller mer. 5. Når det blir aktuelt å utbetale etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller Samboer, må slik legitimasjon som Nordea Liv finner nødvendig, fremlegges. 15 Barnepensjon 1. Hvis Forsikringen omfatter barnepensjon, inntrer retten til denne pensjon (jfr. likevel punkt 4) fra første dag i den måned Medlemmet dør. Pensjonen utbetales til og med den måned Barnet når den alder som er fastsatt i avtalen (jfr. likevel punkt 2). Dør Barnet før det når denne alder, utbetales pensjonen til og med måneden etter Barnets død. Hvis det er avtalt at barnepensjonen skal begynne å løpe eller skal forhøyes når Barnet når en bestemt alder, inntrer retten til pensjonen, eventuelt forhøyelsen, fra første dag i den måned Barnet når denne alder. Retten til barnepensjon gjelder for Barn som Medlemmet ved sin død pliktet å forsørge eller forsørget. For adoptivbarn unntatt stebarn som adopteres gjelder likevel de innskrenkninger i retten til barnepensjon som er nevnt i punkt 2, andre punktum, og i punkt For Barn som er helt ervervsudyktig ved den fastsatte opphørsalder for barnepensjonen, og som på dette tidspunkt

5 5 hadde rett til barnepensjon, utbetales barnepensjonen videre uforandret så lenge Barnet er helt ervervsudyktig. Denne rett gjelder likevel ikke Barn som var ervervsudyktig da Medlemmet ble opptatt i Forsikringen, adoptivbarn som ved adopsjonen var ervervsudyktig eller fosterbarn som ble ervervsudyktig da fosterforholdet ble etablert. 3. Når barnepensjonen er tegnet uten reserveoppbygging, faller retten til barnepensjonen bort dersom den Forsikrede dør den dag han når den for avtalen fastsatte Pensjonsalder eller senere. 4. Rett til barnepensjon for adoptivbarn inntrer ikke når adopsjonen har funnet sted etter at Medlemmet har fylt 65 år eller etter at Medlemmets ervervsevne er varig nedsatt med 50% eller mer. 5. For å få utbetalt barnepensjon, må slik legitimasjon som Nordea Liv finner nødvendig, fremlegges. 6. Barnepensjonen skal deles likt på alle Barn med rett til pensjon. Særskilte vilkår for uførepensjon, premiefritak og Innskuddsfritak 16 Rett til uførepensjon 1. Hvis Forsikringen omfatter uførepensjon og ervervsevnen er nedsatt med 20% eller mer, inntrer retten til denne pensjon (jfr. likevel 17) 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert. Stanser utbetaling av sykepenger eller attføringspenger forut for dette, utbetales uførepensjon fra samme tidspunkt forutsatt at hensiktsmessig yrkesrettet attføring har vært prøvd. Utbetales det attføringspenger mer enn 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert, utbetales uførepensjon først fra det tidspunkt utbetaling av attføringspenger stanser. Uførepensjonen utbetales så lenge uføregraden er minst 20%, men ikke lenger enn til Medlemmet dør eller får rett til alderspensjon fra Forsikringen. 2. Størrelsen av uførepensjonen retter seg til enhver tid etter graden av ervervsudyktighet. Hel ervervsudyktighet gir rett til hel uførepensjon, og delvis ervervsudyktighet gir rett til delvis uførepensjon i forhold til graden av ervervsudyktigheten. Er uføregraden etter folketrygden fastsatt til 50% eller mer, skal uføregraden i folketrygden legges til grunn ved beregning av uførepensjon fra Forsikringen. Når særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på annen måte. For øvrig skal uføregraden fastsettes etter folketrygdens regler på den måte Regelverket angir. 3. Graden av ervervsudyktigheten skal fastsettes på grunnlag av den nedsettelse av ervervsevnen som sykdommen eller ulykkestilfellet etter en objektiv vurdering kan antas å ha medført. Når graden blir fastsatt, skal det tas hensyn til Medlemmets inntekt ved personlig erverv (ervervsinntekt) før ervervsudyktigheten inntrådte, og til ervervsinntekt og ervervsmuligheter etter dette tidspunkt. Ikke bare Medlemmets tidligere erverv, men ethvert erverv som kan passe for vedkommende, skal tas i betraktning. Hvis skifte av erverv er nødvendig for helt eller delvis å gjenvinne ervervsevnen, skal det likevel i en rimelig overgangstid tas hensyn til i hvilken grad Medlemmet kan utføre sitt vanlige arbeid. 4. Hvis Forsikringen omfatter tillegg til uførepensjon for pensjonist som har Barn, får bestemmelsen i 15 om hvilke Barn det skal utbetales barnepensjon for tilsvarende anvendelse for retten til tillegg til uførepensjon. Ved utbetaling av barnetillegg til uførepensjon, må retten til tillegget legitimeres. 17 Innskrenkninger i retten til uførepensjon 1. Retten til uførepensjon inntrer ikke når ervervsudyktigheten skyldes: a) skade som er fremkalt med forsett av Medlemmet selv, b) sykdom eller lyte som Medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i Forsikringen og som innen 2 år deretter medfører ervervsudyktighet. For forhøyelse av uførepensjonen som ikke skyldes generell lønnsforhøyelse hos Forsikringstakeren, gjelder tilsvarende bestemmelse. 2- årsfristen regnes da fra den dag pensjonen blir forhøyet. Hvis Medlemmet før opptaket i Forsikringen var med i annen foretakspensjonsordning og det ikke har vært avbrudd i risikodekningen, regnes 2-årsfristen fra opptaket i den nye Forsikringen for den del av uførepensjonen som overstiger den uførepensjon vedkommende var sikret i den tidligere ordning. For den resterende del regnes 2-årsfristen fra opptaket i den tidligere foretakspensjonsordning. 2. Retten til uførepensjon faller bort for den tid som ligger lengre tilbake enn 3 år fra den dag kravet kom inn til Nordea Liv. Dette gjelder likevel ikke hvis kravet blir fremsatt innen 3 år regnet fra den dag den som setter frem kravet, tidligst kunne ha gjort det gjeldende etter at Medlemmet hadde fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner det. 18 Forholdsregler ved inntrådt ervervsudyktighet 1. Den som vil sette frem krav om uførepensjon, må underrette Nordea Liv så snart som mulig. Medlemmet plikter å gi opplysninger om alle forhold som Nordea Liv trenger for å kunne ta stilling til kravet. Nordea Liv kan, etter fullmakt fra Forsikrede, søke opplysninger hos lege, sykehus, trygdekontor eller andre forsikringsselskaper. Opplysningene og legeerklæringene gis på skjemaer som er fastsatt av Nordea Liv 2. Så lenge uførepensjonen utbetales plikter Medlemmet å holde Nordea Liv underrettet om sin helsetilstand og ervervsevne. 3. Ved behov for innhenting av opplysninger om Medlemmet fra andre enn medlemmet selv, vil Nordea Liv innhente samtykke fra medlemmet i det enkelte tilfellet. Dersom det etter Nordea Livs vurdering ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på Medlemmets helsetilstand, kan Nordea Liv be Medlemmet foreta helseundersøkelser. Når den undersøkende lege er utpekt av Nordea Liv, plikter Nordea Liv å betale legens honorar og medlemmets eventuelle reiseutgifter. 4. Nordea Liv avgjør på grunnlag av legeerklæringen og de andre opplysningene som blir skaffet til veie om det foreligger ervervsuførhet som gir rett til uførepensjon eller premiefritak og fastsetter i tilfelle ervervsuførhetens grad til enhver tid. 5. Enhver rett til uførepensjon faller bort hvis Forsikringstakeren eller Medlemmet ved meldingen om inntrådt ervervsudyktighet eller under dennes videre forløp svikaktig enten har gjort seg skyldig i fortielser, eller har gitt uriktige opplysninger av betydning for Nordea Livs bedømmelse av ervervsudyktigheten eller pensjonsretten, eller på annen måte har søkt å villede Nordea Liv (Jfr. FAL 18-1). Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner,

6 6 plikter ikke Nordea Liv å betale mer enn det som ville blitt utbetalt om det var gitt riktige opplysninger i tide. Er det betalt mer enn det Nordea Liv plikter etter dette punkt, kan pensjonsbeløp som er utbetalt for meget, kreves tilbakebetalt eller trekkes fra i fremtidige pensjoner. 6. Hvis Forsikringstakeren eller Medlemmet med forsett eller av grov uaktsomhet ikke oppfyller sine plikter etter 18, svarer Nordea Liv ikke mer enn det Nordea Liv ville ha dekket om Forsikringstakeren eller Medlemmet hadde oppfylt sin plikt. 19 Premiefritak ved ervervsudyktighet 1. Hvis Forsikringen omfatter premiefritak, blir det ved hel eller delvis ervervsudyktighet gitt helt eller delvis fritak for betaling av premier. Retten til premiefritak inntrer når Medlemmets ervervsevne har vært nedsatt med 20% eller mer i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Når retten til premiefritak er inntrådt, gis premiefritak fra og med førstkommende Hovedforfall såfremt Medlemmet på dette tidspunkt tilfredsstiller kravene i første ledd. Det gis premiefritak så lenge uføregraden er minst 20%, men ikke lenger enn til Medlemmet dør eller får rett til alderspensjon fra Forsikringen. Bestemmelsene i 16, punkt 2 og 3, og 11,17 og 18 gjelder tilsvarende for premiefritak. 2. Premiefritaksbeløp blir overført til premiefondet (jfr. 3, punkt 5) eller dersom Foretaket ønsker det, avregnet i neste premie som forfaller til betaling for Forsikringen. 20 Innskuddsfritak ved ervervsudyktighet Dersom Forsikringen omfatter innskuddsfritak, blir det ved hel eller delvis ervervsudyktighet gitt helt eller delvis innskuddsfritak etter de samme regler som for premiefritak jfr. 19, likevel slik at bevilget fritak overføres til innskuddsfondet. Særskilte vilkår for individuelle Forsikringer 21 Medlemmets rettigheter og plikter etter uttredelse av Forsikringen 1. Medlemmet har etter utmelding av Forsikringen (jfr. 4) eller etter Forsikringens opphør (jfr. 6) rett til å opprettholde sin forsikring i samsvar med bestemmelsene i FAL Premien for Forsikringen beregnes etter den premietariff som til enhver tid gjelder for individuelle forsikringer utgått av kollektiv pensjonsforsikring. 2. Ved uttredelse av Forsikringen, står Nordea Liv risiko for de ytelser vedkommende var sikret på tidspunktet for uttredelsen i 14 dager etter at påminnelse er sendt Medlemmet. Skyldes uttredelsen at Forsikringen opphører i sin helhet for alle Medlemmer, står Nordea Liv risiko for de ytelser vedkommende var sikret på tidspunktet for uttredelsen i én måned etter at Medlemmet er varslet om opphøret. Ved forsikringstilfeller som Nordea Liv svarer for etter første og annet punktum, kan Nordea Liv gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende er kommet inn under en tilsvarende foretakspensjonsordning og får erstatning under den. 22 Forsikringsytelsene i individuelle forsikringer 1. Ved individuell fortsettelse av forsikringsdekningen vil Forsikringen omfatte de ytelser som vedkommende var sikret på tidspunktet for uttredelsen av Forsikringen. 2. Midler knyttet til individuelle forsikringer eller Fripoliser kan overføres til annet livsforsikringsselskap eller pensjonskasse etter reglene i forsikringsvirksomhetslovens 7-8 med tilhørende forskrift. Det kan imidlertid avtales at forsikringen skal utvides til å omfatte uførepensjon og pensjon til etterlatte. En forutsetning for en slik utvidelse er at Medlemmet avlegger tilfredsstillende helseopplysninger. 23 Premieinnbetaling for individuelle forsikringer 1. Premie beregnes fra den dag Forsikringen går over til å bli individuell forsikring, dvs. når medlemskap i Forsikringen opphører (jfr. FAL 11-2). Fornyelsespremier forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i forsikringsbeviset. Betalingsfristen er en måned fra den dag Nordea Liv har sendt premievarsel til Medlemmet. Det kan avtales henstand på vilkår partene blir enige om, likevel ikke utover 6 måneder fra forfallsdagen for den sist ubetalte premie. 2. Hvis en forfalt premie ikke blir betalt innen utløpet av den frist som er fastsatt, blir forsikringsytelsene satt ned til fullt betalte ytelser (Fripolise). Dette gjelder hvis betaling ikke har funnet sted innen 14 dager etter at Nordea Liv har sendt lovbestemt varsel (jfr. FAL 14-2) på den forfalte premie. Oppstår det erstatningsplikt for Nordea Liv innen den fastsatte frist, blir premie og renter som Nordea Liv har til gode, trukket fra de ytelser som først forfaller. 3. Har selskapets ansvar i forbindelse med en individuell forsikring opphørt å løpe etter at det er betalt premie i ett år, kan Forsikringen settes i kraft igjen uten nye helseopplysninger dersom forfalte premier blir betalt innen seks måneder etter den frist som er fastsatt i FAL 14-2, første ledd. 24 Gjenkjøp En individuell forsikring kan ikke gjenkjøpes. Endringer 25 Forbehold om rett til fremtidige endringer forsikringsvilkår og premier Nordea Liv kan i forsikringstiden, med Kredittilsynets godkjennelse, gjennomføre nødvendige endringer i premier og forsikringsvilkår. Nordea Liv skal gi Forsikringstaker og Forsikrede opplysninger om endringen. Dersom endringen er til ugunst for de Forsikrede skal disse varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. Foretaket skal varsles om vesentlige endringer. Flytterett 26 Overføring av forsikringer Nordea Liv overfører Forsikringen til annen pensjonsinnretning (forsikringsselskap, pensjonskasse) i henhold til de lover og regler som til enhver tid gjelder for flytting av forsikringer. 3. Disse forsikringsvilkår gjelder også for individuelle forsikringer i den utstrekning de lar seg anvende på disse. De rettigheter og plikter som foran er tillagt Forsikringstakeren, går over på Medlemmet (jfr. likevel 22) ved utløpet av de frister som er nevnt i punkt 2. Forsikringstakerens plikt til å gi opplysninger i henhold til Forsikringen har samme rettsvirkning for en individuell forsikring som for foretakspensjonen.

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer