Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere vilkårene til Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (heretter kalt Nordea Liv) f.o.m Disse forsikringsvilkår gjelder for risikoytelser. For alderspensjon gjelder egne vilkår. Foretakspensjonsordning tegnes av en arbeidsgiver til fordel for nærmere avtalte grupper av arbeidstakere og deres etterlatte. Hvis arbeidsgiver (innehaver) som arbeider i egen bedrift, er med i foretakspensjonsordningen, går vedkommende inn under disse forsikringsvilkår på samme måte som arbeidstakerne (jfr. likevel 2, punkt 2). For foretakspensjonsordningen gjelder disse forsikringsvilkår (jfr. likevel 26) og de spesielle bestemmelser som blir avtalt mellom arbeidsgiver og Nordea Liv. Videre gjelder Lov om obligatorisk tjenestepensjon av nr. 124, Lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16, Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og lovgivning ellers. Vilkårene går foran der de skiller seg fra lovregler som kan fravikes. Foretakspensjonsordningen er i disse forsikringsvilkår kalt Forsikringen. Definisjoner Alle definerte ord er skrevet med stor forbokstav i forsikringsvilkårene og i avtalen. Arbeidsdyktig: Evne til å utføre inntektsgivende arbeid med 100 % stillingsgrad (ervervsevne). Barn: Medlemmets barn, herunder stebarn og fosterbarn. Beregningsgrunnlag: En kombinasjon av grunnlagsrente og de statistiske forutsetninger for blant annet uførhet og død som ligger til grunn for beregningen av selskapets forsikringsmessige forpliktelser. Folketrygdens grunnbeløp (G): Det til enhver tid gjeldende grunnbeløpet i folketrygden. Foretak: Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste. Forsikrede: Forsikringens medlemmer, deres ektefelle, barn, registrert partner og samboer når de er sikret eller mottar pensjon etter regelverket. Forsikringen: Ytelsesbasert pensjonsforsikring som forsikringstaker har tegnet hos Nordea Liv. Forsikringsgiver: Nordea Liv. Fripolise: Forsikring som er fullt betalt for resten av avtalt forsikringstid. Hovedforfall: Den dato i året som er valgt for fornyelse av pensjonsforsikringen. Konsern: Konsern som nevnt i aksjeloven 1-3 og allmennaksjeloven 1-3, likevel slik at morselskapet ikke må være aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Loven: Lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Medlemmer: Arbeidsgiveren og de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i regelverket for pensjonsforsikringen. Som medlem regnes også alderspensjonist som har sluttet i foretaket etter oppnådd pensjonsalder og uførepensjonist som er blitt ufør mens han var i forsikringstakers tjeneste. Pensjonsalder: Den alder da alderspensjonen etter avtalen skal begynne å løpe. Pensjonsplan: Den del av regelverket som gjelder fastsettelsen av pensjonsytelsene. Permisjon i henhold til avtale: Permisjon som arbeidstakeren har fått gjennom avtale med arbeidsgiveren. Det kan for eksempel være permisjoner i forbindelse med midlertidig arbeidsforhold i annet foretak, studiepermisjon o.l. Permisjon i henhold til lov: Permisjon arbeidstakeren har i henhold til lov. Lovfestede permisjoner vil blant annet være permisjoner i forbindelse med sykdom, pliktig militærtjeneste og permisjon ved svangerskap og adopsjon. Premiereserve: Avsetning til dekning av kontraktsmessige forpliktelser overfor de forsikrede, inklusive administrasjonsreserve til dekning av fremtidige kostnader. Regelverket: Avtale om foretakspensjon med tilhørende vilkår og pensjonsplan. Samboer: Person som medlemmet 1) har felles bolig og felles barn med, eller 2) lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Styringsgruppe: Gruppe i foretaket på minst tre personer, hvorav minst en skal velges av og blant medlemmene. Gruppen skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av Forsikringen. Forsikringstaker: Den som har inngått avtale om forsikring med Nordea Liv, dvs. arbeidsgiveren.

2 2 Vilkår for alle forsikringsytelser 1 Avtale om foretakspensjon De spesielle bestemmelser som skal gjelde for Forsikringen, blir fastsatt i en avtale mellom Forsikringstakeren og Nordea Liv. Denne avtale omhandler blant annet: hvilke grupper av arbeidstakere Forsikringen til enhver tid skal omfatte, når arbeidstakeren skal tas opp i Forsikringen, regler for Permisjon, hvilken Pensjonsalder som skal gjelde, hvilke forsikringsytelser Forsikringen skal omfatte, og hvor store disse ytelser til enhver tid skal være, premiebetaling og eventuell fordeling av premien mellom Forsikringstakeren og Medlemmet, regler for regulering av pensjoner, regler for anvendelse av overskudd, hvorvidt ytelsene er tegnet med eller uten reserveoppbygging, rettigheter ved utmelding, adgangen til endring og oppsigelse av avtalen. Avtalen skal følge reglene i FAL 19-2 og kan ellers inneholde bestemmelser om andre forhold som de to parter ønsker særskilt avtale om. 2 Ikrafttredelse og utvidelse av Forsikringen 1. Hvis det ikke er gjort annen avtale, gjelder Forsikringen fra den dag Nordea Liv får skriftlig melding om at tilbudet om denne er godtatt av Forsikringstakeren og avtalen er akseptert av Nordea Liv (jfr. likevel punkt 2 og 3, punktene 1 og 3). Den trer i kraft for alle arbeidstakere i de grupper som Forsikringen fra nevnte dag skal omfatte og som da er helt Arbeidsdyktige (jfr. likevel punkt 2). Forsikringstakeren skal gi skriftlig erklæring om arbeidsdyktigheten. For arbeidstaker som ikke er helt Arbeidsdyktig, trer Forsikringen i kraft den dag vedkommende igjen er helt Arbeidsdyktig. Det er en forutsetning at Nordea Liv har fått skriftlig erklæring fra Forsikringstakeren om dette. 2. Hvis Forsikringen ved ikrafttredelsen omfatter færre enn 5 arbeidstakere, er opptak av dem betinget av arbeidsdyktighetserklæring og at de avgir helse- og ev. legeerklæring på skjema fastsatt av Nordea Liv. Forsikringen for den enkelte arbeidstaker trer i kraft den dagen Nordea Liv har underrettet Forsikringstakeren om at erklæringen er godkjent. Hvis Nordea Liv ikke finner helsetilstanden tilfredsstillende, kan opptak skje på spesielle vilkår eller avslås. Såfremt antall Medlemmer i Forsikringen etter eventuelt opptak av nye Medlemmer er færre enn 5, gjelder ovennevnte betingelser også ved opptak av nye arbeidstakere. For arbeidsgiver (innehaver) gjelder nevnte betingelser om helseerklæring både ved opptak i Forsikringen og ved senere pensjonsforhøyelser. 3. Utvidelse av Forsikringen etter den avtale som er opprettet mellom Forsikringstakeren og Nordea Liv, skjer enten ved at de forsikringsytelser som er fastsatt for det enkelte Medlem, blir forhøyet, eller ved at andre arbeidstakere enn de som tidligere er innmeldt, blir tatt med i Forsikringen. For arbeidstakere som er helt Arbeidsdyktige, trer utvidelsen i kraft den dagen melding er sendt Nordea Liv hvis det ikke er gjort annen avtale. For øvrig gjelder de samme forsikringsvilkår og bestemmelser som gjaldt før utvidelsen, også for Forsikringen etter utvidelsen (jfr. likevel punkt 4). 4. Ved enhver utvidelse av Forsikringen kan Nordea Liv for utvidelsen beregne premien etter annet forsikringsteknisk Beregningsgrunnlag og legge til grunn andre forsikringsvilkår og andre bestemmelser enn de som har vært gjeldende tidligere. Foretar Nordea Liv en slik endring, underrettes Forsikringstakeren. 3 Premiebetalingen og andre innbetalinger til Forsikringen 1. Forsikringstakeren betaler premien forskuddsvis til Nordea Liv under ett for alle Medlemmene som Forsikringen omfatter. Første premie for Forsikringen forfaller til betaling etter angitt betalingsfrist. Senere premier (fornyelsespremier) forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i avtalen. Arbeidstakere som Foretaket ikke kan fastslå stillingsprosenten for: a) Det vil ved utgangen av hvert kalenderår bli foretatt en sammenligning mellom antall timer arbeidet og et årsverk i tilsvarende fulltidsstilling i Foretaket. Dersom antall timer arbeidet tilsvarer minst 20% stilling i kalenderåret, meldes arbeidstakeren inn med tilbakevirkende kraft fra 1.1. eller eventuell senere ansettelsesdato. b) Ved opphører av ansettelsesforhold eller når arbeidstaker når pensjonsalder i løpet av kalenderåret, foretas tilsvarende vurdering av stillingsprosenten som i punkt a. c) Ved død eller uførhet foretas tilsvarende vurdering av stillingsprosenten som i punkt a. I de tilfeller hvor stillingsprosenten ville blitt endret i løpet av kalenderåret, kan dette bli hensyntatt. d) Det betales premie etterskuddsvis for medlemstiden i kalenderåret. 2. Premier som betales innen angitt betalingsfrist, regnes å være betalt i rett tid. Henstand fra betalingsfristens utløp kan avtales på vilkår partene blir enige om. Lengre henstand enn 6 måneder fra betalingsfristens utløp vil ikke kunne avtales uten at Medlemmene blir underrettet. Med Kredittilsynets godkjenning kan det likevel i særlige tilfeller gis lengre henstand enn 6 måneder uten slik underretning. 3. Hvis første premie ikke er betalt innen betalingsfristen eller avtalt lengre henstand, opphører Forsikringen etter at lovbestemt varsel er sendt og forsikringstilfelle som måtte være inntruffet, fører ikke med seg noen erstatningsplikt for Nordea Liv. Blir en fornyelsespremie ikke betalt innen utløpet av betalingsfrist eller avtalt lengre henstand, og det ikke er midler i premiefond til dekning av premien, opphører Forsikringen i henhold til Lovens 15-1 (3). Det blir i tilfelle ved opphøret tatt dekning for risikopremie i henstandstiden i den eventuelle Premiereserve som er samlet opp for Forsikringen. Den videre fremgangsmåten ved opphør er som angitt i 6. For Forsikringstakers plikt til å betale renter av premie ved betalingsmislighold, gjelder lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr Hvis Medlemmet dør før Pensjonsalderen, faller fremtidig premiebetaling bort. 5. Til premiefondet overføres ethvert beløp som skal godskrives Forsikringstakeren. Innbetalinger til og bruk av premiefond må skje innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende Lov med forskrifter.

3 3 4 Utmelding av Forsikringen 1. Forsikringstakeren kan ikke melde Medlemmet ut av Forsikringen så lenge vedkommende hører til den gruppe eller de grupper av arbeidstakere som Forsikringen omfatter. Det samme gjelder dersom det for Medlemmet utbetales pensjon eller ytes premie- og/eller innskuddsfritak, eller Medlemmet ikke er helt arbeidsdyktig. Hvis det gis avslag på søknad om uførepensjon, premiefritak eller innskuddsfritak etter 17, kan utmelding likevel finne sted. Trer Medlemmet ut av gruppen på grunn av fratredelse eller av annen årsak, plikter Forsikringstakeren å melde Medlemmet ut av Forsikringen. Forsikringstaker skal sammen med utmeldingen sende selskapet en erklæring om Medlemmets arbeidsevne ved utmeldingen. Forsikringstaker eller Nordea Liv plikter da å gi Medlemmet skriftlig bekreftelse om utmeldingen, og Forsikringen opphører tidligst 14 dager etter at slik bekreftelse er sendt (se 21). For utmelding av arbeidstakere som Foretaket ikke har fastslått stillingsprosenten for, vil Nordea Liv beregne stillingsprosenten ( jfr 3 punkt 1). Ved forsikringstilfelle som Nordea Liv svarer for i denne tiden, kan Nordea Liv gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning under den. Under spesielle forhold kan Forsikringstakeren med Nordea Livs samtykke, melde Medlemmet ut også etter at uførepensjon, premie- og/eller innskuddsfritak er begynt å løpe. Det samme gjelder dersom Medlemmet ikke er helt Arbeidsdyktig. Nordea Liv godskriver Forsikringstakerens premiefond for Premie som er betalt for tidsrom etter uttredelsen. Går det mer enn 1 måned fra uttredelsen til Nordea Liv får melding om denne, belaster Nordea Liv Forsikringstakeren for risikopremie for tiden fra uttredelsen til den dag Nordea Liv mottar meldingen. 2. Når medlemskapet har vart i minst 12 måneder, har Medlemmet rett til eventuell reserve som er opptjent frem til fratredelsestidspunktet, med mindre krav til kortere medlemstid er avtalt. Dersom alderspensjonen er tegnet etter Lov om foretakspensjon: Dersom premiereserve knyttet til alderspensjonen er mindre enn 50 % av G og Medlemmet ikke benytter sin rett til å overføre reserven til annen foretakspensjonsordning eller fortsettelsesforsikring, overføres reserven for alderspensjon til individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA). Eventuelle reserver for risikoytelser overføres tilsvarende. Dersom alderspensjonen er tegnet etter Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold: Dersom pensjonskapitalen knyttet til alderspensjonen er mindre enn 50% av G og Medlemmet velger å overføre alderspensjonskapitalen til individuell pensjonsavtale (IPA), blir eventuell reserve for risikodekninger overført tilsvarende. Dersom alderspensjonen ikke er skattefavorisert: For øvrig blir eventuell reserve knyttet til risikoytelser behandlet slik det fremgår av forsikringsavtalen. 3. Hvis medlemskapet opphører, plikter Nordea Liv å underrette Medlemmet om vedkommendes rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premiebetaling uten å gi nye helseopplysninger. Medlemmets øvrige rettigheter ved uttredelsen av Forsikringen fremgår av For arbeidstakere som Foretaket ikke har fastslått stillingsprosenten for, men som ved utgangen av kalenderåret har arbeidet i minst 20 % stilling, gjelder samme rettigheter som under punkt 3. 5 Endringer og reguleringer i Forsikringen 1. Forsikringstakeren kan når som helst gjøre avtale med Nordea Liv om endringer i Forsikringen. En slik endring må ikke redusere Premiereserven for opptjente rettigheter etter 4, punkt 2, på tidspunktet for endringen. 2. Ved regulering av forsikringsytelsene etter avtalen, skal forsikringsytelsene ikke i noe tilfelle settes lavere enn de opptjente rettigheter etter 4, punkt 2. 6 Opphør av Forsikringen 1. Hvis Forsikringstakeren sier opp avtalen eller slutter med premiebetalingen og det ikke er midler i premiefond til dekning av premien, opphører Forsikringen. For øvrig vises til Lovens 2-2 (3). Ved slikt opphør skal Medlemmet varsles skriftlig eller på annen forsvarlig måte. For det enkelte Medlem opphører Forsikringen i så fall tidligst en måned etter at varsel er gitt eller vedkommende på annen måte er blitt kjent med forholdet (se 21). Ved forsikringstilfeller som Nordea Liv svarer for i denne tiden, kan Nordea Liv gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning under den. 2. Ved opphøret har det enkelte Medlem eiendomsrett til opptjent pensjon basert på de premier som er innbetalt for vedkommende frem til opphørstidspunktet, såfremt kravet til medlemstid er oppfylt (jfr 4 punkt 2), se likevel Dersom Forsikringen må opphøre, skal eventuelle midler i premiefond fordeles på Medlemmene i samsvar med bestemmelsene i Lovens 15-3 (3). 4. Hvis Forsikringen opphører, plikter Nordea Liv å underrette Medlemmet om vedkommendes rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premiebetaling uten å gi nye helseopplysninger. Andre rettigheter Medlemmet har etter opphør av Forsikringen fremgår av Dersom opphør av Forsikringen skyldes overføring av pensjonsmidlene til annet livsforsikringsselskap eller pensjonskasse, og opparbeidet Premiereserve samt eventuelle fond og overskudd overføres til den overtakende pensjonsinnretning (jfr. 26), gjelder ikke bestemmelser i denne paragraf. Tilsvarende gjelder for vilkårenes Beregningsgrunnlag for Premiereserver og Fripoliser Ved beregning av Premiereserver og Fripoliser ved utmelding (jfr. 4) eller ved opphør av Forsikringen (jfr. 6) brukes det samme Beregningsgrunnlag som er brukt ved premieberegningen. Det samme gjelder ved omgjøring av en pensjon (jfr. 8, punkt 2). 8 Utbetaling av forsikringsytelser 1. Enhver forsikringsytelse blir utbetalt til den som har retten til denne. Rettighetshaver skal fremlegge slik legitimasjon Nordea Liv finner nødvendig. Pensjonene utbetales månedlig etterskuddsvis hvis ikke annet er avtalt. 2. Hvis den årlige pensjon blir mindre enn 20% av Folketrygdens grunnbeløp, kan Nordea Liv omgjøre pensjonens utbetalingstid til det hele antall år som er nødvendig for at den årlige utbetaling skal utgjøre omlag 20% av Folketrygdens grunnbeløp. Omgjøringen av pensjonens utbetalingstid må skje på det tidspunkt pensjonen blir

4 4 mindre enn 20% av Folketrygdens grunnbeløp. Kontantverdien av pensjonen skal være den samme før og etter omregningen. 3. For Nordea Livs plikt til å betale renter gjelder FAL Regulering av løpende pensjoner Regulering av løpende pensjoner skjer i samsvar med Lovens 5-10 til Foreldelse av rett til forsikringsytelse m.v. Krav på forsikringsytelser foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt et terminbeløp. Er det ikke utbetalt noen terminbeløp, løper fristen fra den dag da Medlemmet kunne ha krevd første terminbeløp. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall. For øvrig gjelder reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr Tvister og verneting Tvister som oppstår i forbindelse med forsikringsavtalen, kan bringes inn for Forsikringsskadenemnda i samsvar med forsikringsavtaleloven 20-1 En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten. Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett, og søksmål mot Nordea Liv må reises ved Bergen tingrett. 12 Opplysningsplikt 1. Når Forsikringen kommer i stand, plikter Forsikringstakeren å gi alle nødvendige opplysninger som er av betydning for Nordea Liv. De opplysninger som gis, må være riktige og fullstendige. Blir opplysningsplikten ikke oppfylt, gjelder om Nordea Livs ansvar det som er bestemt i FAL 13-2 til Er Nordea Liv fri for ansvar, oppheves Forsikringen, og Premiereserven utbetales til den som har betalt premien. Har Forsikringen vært i kraft i mer enn 2 år, kommer bestemmelsene i avsnittet foran bare til anvendelse hvis det foreligger svik. 2. Bestemmelsene i punkt 1 får tilsvarende anvendelse ved utvidelse av Forsikringen. For utvidelsen blir i tilfelle 2- årsfristen å regne fra den dag utvidelsen fant sted. 3. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 gjelder tilsvarende for Medlemmet og Medlemmets Forsikring når Forsikringen er betinget av helseerklæring. 4. Forsikredes opplysningsplikt ved krav om utbetaling av uførepensjon reguleres i A Krig som Norge ikke er med i Hvis forsikrede dør eller blir arbeidsufør som følge av deltakelse i krig som Norge ikke er med i, eller som følge av deltakelse i politiske uroligheter utenfor Norge, er selskapet uten ansvar hvis det ikke på forhånd er truffet annen skriftlig avtale. 13 B Krig som Norge er med i og annen katastrofe Selskapet er uten ansvar dersom Medlemmet blir arbeidsufør som følge av katastrofe, eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av epidemier over svært store områder (pandemi). Det samme gjelder skade som direkte eller indirekte er forårsaket av, eller som står i sammenheng med atomkjernereaksjoner, radioaktivt avfall, ioniserende eller radioaktiv stråling, spredning av biologiske og kjemiske substanser Selskapet er også uten ansvar hvis medlemmet dør eller blir ufør som følge av deltakelse i krig hvor vedkommende er under kommando av et land som ikke er alliert med Norge. Myndighetene kan som følge av krig bestemme reduksjon i forsikringsavtalene eller pålegge andre nødvendige endringer i forsikringsavtalene, jf lov om forsikringsvirksomhet 8-5. Erstatningssummen bli nedsatt forholdsmessig dersom det samlede krav mot selskapet som følge av en katastrofe eller terrorhandling skulle overstige selskapets økonomiske evne til fortsatt drift. Særskilte vilkår for ektefelle-, samboer- og barnepensjon 14 Pensjon til ektefelle, registrert partner og Samboer 1. Med ektefellepensjon menes pensjon til gjenlevende ektefelle, eventuelt til gjenlevende fraskilt ektefelle i samsvar med bestemmelsene i ekteskapslovgivningen. Registrert partner har de samme rettigheter som en ektefelle. Forsikringen kan omfatte etterlattepensjon til Samboer i samsvar med Lovens Hvis Forsikringen omfatter ektefellepensjon, inntrer retten til denne pensjon (jfr. likevel punkt 4) fra første dag i den måned Medlemmet dør. Pensjonen utbetales til og med måneden etter ektefellens død. Hvis det er avtalt at ektefellepensjonen skal settes ned eller skal opphøre etter et bestemt antall år, skjer dette ved utgangen av måneden før dette tidspunkt. Dersom forsikringen også omfatter rett til barnepensjon, fortsetter utbetalingen av ektefellepensjon likevel inntil retten til barnepensjon opphører i henhold til avtalen. Det avgjøres etter den ekteskapslovgivning som gjelder til enhver tid om fraskilt ektefelle har rett til ektefellepensjon. 3. Når ektefellepensjonen er tegnet uten reserveoppbygging, faller retten til ektefellepensjonen bort dersom den Forsikrede dør den dag han når den for avtalen fastsatte Pensjonsalder eller senere. 4. Rett til pensjon inntrer ikke når ekteskapet/partnerskapet er etablert, eller kriteriene for å bli regnet som Samboer først er oppfylt, etter at Medlemmet har fylt 65 år eller etter at Medlemmets arbeidsevne er varig nedsatt med 50% eller mer. 5. Når det blir aktuelt å utbetale etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller Samboer, må slik legitimasjon som Nordea Liv finner nødvendig, fremlegges. 15 Barnepensjon 1. Hvis Forsikringen omfatter barnepensjon, inntrer retten til denne pensjon (jfr. likevel punkt 4) fra første dag i den måned Medlemmet dør. Pensjonen utbetales til og med den måned Barnet når den alder som er fastsatt i avtalen (jfr. likevel punkt 2). Dør Barnet før det når denne alder, utbetales pensjonen til og med måneden etter Barnets død. Hvis det er avtalt at barnepensjonen skal begynne å løpe eller skal forhøyes når Barnet når en bestemt alder, inntrer retten til pensjonen, eventuelt forhøyelsen, fra første dag i den måned Barnet når denne alder. Retten til barnepensjon gjelder for Barn som Medlemmet ved sin død pliktet å forsørge eller forsørget. For adoptivbarn unntatt stebarn som adopteres gjelder likevel de innskrenkninger i retten til barnepensjon som er nevnt i punkt 2, andre punktum, og i punkt For Barn som er helt ervervsudyktig ved den fastsatte opphørsalder for barnepensjonen, og som på dette tidspunkt

5 5 hadde rett til barnepensjon, utbetales barnepensjonen videre uforandret så lenge Barnet er helt ervervsudyktig. Denne rett gjelder likevel ikke Barn som var ervervsudyktig da Medlemmet ble opptatt i Forsikringen, adoptivbarn som ved adopsjonen var ervervsudyktig eller fosterbarn som ble ervervsudyktig da fosterforholdet ble etablert. 3. Når barnepensjonen er tegnet uten reserveoppbygging, faller retten til barnepensjonen bort dersom den Forsikrede dør den dag han når den for avtalen fastsatte Pensjonsalder eller senere. 4. Rett til barnepensjon for adoptivbarn inntrer ikke når adopsjonen har funnet sted etter at Medlemmet har fylt 65 år eller etter at Medlemmets ervervsevne er varig nedsatt med 50% eller mer. 5. For å få utbetalt barnepensjon, må slik legitimasjon som Nordea Liv finner nødvendig, fremlegges. 6. Barnepensjonen skal deles likt på alle Barn med rett til pensjon. Særskilte vilkår for uførepensjon, premiefritak og Innskuddsfritak 16 Rett til uførepensjon 1. Hvis Forsikringen omfatter uførepensjon og ervervsevnen er nedsatt med 20% eller mer, inntrer retten til denne pensjon (jfr. likevel 17) 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert. Stanser utbetaling av sykepenger eller attføringspenger forut for dette, utbetales uførepensjon fra samme tidspunkt forutsatt at hensiktsmessig yrkesrettet attføring har vært prøvd. Utbetales det attføringspenger mer enn 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert, utbetales uførepensjon først fra det tidspunkt utbetaling av attføringspenger stanser. Uførepensjonen utbetales så lenge uføregraden er minst 20%, men ikke lenger enn til Medlemmet dør eller får rett til alderspensjon fra Forsikringen. 2. Størrelsen av uførepensjonen retter seg til enhver tid etter graden av ervervsudyktighet. Hel ervervsudyktighet gir rett til hel uførepensjon, og delvis ervervsudyktighet gir rett til delvis uførepensjon i forhold til graden av ervervsudyktigheten. Er uføregraden etter folketrygden fastsatt til 50% eller mer, skal uføregraden i folketrygden legges til grunn ved beregning av uførepensjon fra Forsikringen. Når særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på annen måte. For øvrig skal uføregraden fastsettes etter folketrygdens regler på den måte Regelverket angir. 3. Graden av ervervsudyktigheten skal fastsettes på grunnlag av den nedsettelse av ervervsevnen som sykdommen eller ulykkestilfellet etter en objektiv vurdering kan antas å ha medført. Når graden blir fastsatt, skal det tas hensyn til Medlemmets inntekt ved personlig erverv (ervervsinntekt) før ervervsudyktigheten inntrådte, og til ervervsinntekt og ervervsmuligheter etter dette tidspunkt. Ikke bare Medlemmets tidligere erverv, men ethvert erverv som kan passe for vedkommende, skal tas i betraktning. Hvis skifte av erverv er nødvendig for helt eller delvis å gjenvinne ervervsevnen, skal det likevel i en rimelig overgangstid tas hensyn til i hvilken grad Medlemmet kan utføre sitt vanlige arbeid. 4. Hvis Forsikringen omfatter tillegg til uførepensjon for pensjonist som har Barn, får bestemmelsen i 15 om hvilke Barn det skal utbetales barnepensjon for tilsvarende anvendelse for retten til tillegg til uførepensjon. Ved utbetaling av barnetillegg til uførepensjon, må retten til tillegget legitimeres. 17 Innskrenkninger i retten til uførepensjon 1. Retten til uførepensjon inntrer ikke når ervervsudyktigheten skyldes: a) skade som er fremkalt med forsett av Medlemmet selv, b) sykdom eller lyte som Medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i Forsikringen og som innen 2 år deretter medfører ervervsudyktighet. For forhøyelse av uførepensjonen som ikke skyldes generell lønnsforhøyelse hos Forsikringstakeren, gjelder tilsvarende bestemmelse. 2- årsfristen regnes da fra den dag pensjonen blir forhøyet. Hvis Medlemmet før opptaket i Forsikringen var med i annen foretakspensjonsordning og det ikke har vært avbrudd i risikodekningen, regnes 2-årsfristen fra opptaket i den nye Forsikringen for den del av uførepensjonen som overstiger den uførepensjon vedkommende var sikret i den tidligere ordning. For den resterende del regnes 2-årsfristen fra opptaket i den tidligere foretakspensjonsordning. 2. Retten til uførepensjon faller bort for den tid som ligger lengre tilbake enn 3 år fra den dag kravet kom inn til Nordea Liv. Dette gjelder likevel ikke hvis kravet blir fremsatt innen 3 år regnet fra den dag den som setter frem kravet, tidligst kunne ha gjort det gjeldende etter at Medlemmet hadde fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner det. 18 Forholdsregler ved inntrådt ervervsudyktighet 1. Den som vil sette frem krav om uførepensjon, må underrette Nordea Liv så snart som mulig. Medlemmet plikter å gi opplysninger om alle forhold som Nordea Liv trenger for å kunne ta stilling til kravet. Nordea Liv kan, etter fullmakt fra Forsikrede, søke opplysninger hos lege, sykehus, trygdekontor eller andre forsikringsselskaper. Opplysningene og legeerklæringene gis på skjemaer som er fastsatt av Nordea Liv 2. Så lenge uførepensjonen utbetales plikter Medlemmet å holde Nordea Liv underrettet om sin helsetilstand og ervervsevne. 3. Ved behov for innhenting av opplysninger om Medlemmet fra andre enn medlemmet selv, vil Nordea Liv innhente samtykke fra medlemmet i det enkelte tilfellet. Dersom det etter Nordea Livs vurdering ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på Medlemmets helsetilstand, kan Nordea Liv be Medlemmet foreta helseundersøkelser. Når den undersøkende lege er utpekt av Nordea Liv, plikter Nordea Liv å betale legens honorar og medlemmets eventuelle reiseutgifter. 4. Nordea Liv avgjør på grunnlag av legeerklæringen og de andre opplysningene som blir skaffet til veie om det foreligger ervervsuførhet som gir rett til uførepensjon eller premiefritak og fastsetter i tilfelle ervervsuførhetens grad til enhver tid. 5. Enhver rett til uførepensjon faller bort hvis Forsikringstakeren eller Medlemmet ved meldingen om inntrådt ervervsudyktighet eller under dennes videre forløp svikaktig enten har gjort seg skyldig i fortielser, eller har gitt uriktige opplysninger av betydning for Nordea Livs bedømmelse av ervervsudyktigheten eller pensjonsretten, eller på annen måte har søkt å villede Nordea Liv (Jfr. FAL 18-1). Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner,

6 6 plikter ikke Nordea Liv å betale mer enn det som ville blitt utbetalt om det var gitt riktige opplysninger i tide. Er det betalt mer enn det Nordea Liv plikter etter dette punkt, kan pensjonsbeløp som er utbetalt for meget, kreves tilbakebetalt eller trekkes fra i fremtidige pensjoner. 6. Hvis Forsikringstakeren eller Medlemmet med forsett eller av grov uaktsomhet ikke oppfyller sine plikter etter 18, svarer Nordea Liv ikke mer enn det Nordea Liv ville ha dekket om Forsikringstakeren eller Medlemmet hadde oppfylt sin plikt. 19 Premiefritak ved ervervsudyktighet 1. Hvis Forsikringen omfatter premiefritak, blir det ved hel eller delvis ervervsudyktighet gitt helt eller delvis fritak for betaling av premier. Retten til premiefritak inntrer når Medlemmets ervervsevne har vært nedsatt med 20% eller mer i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Når retten til premiefritak er inntrådt, gis premiefritak fra og med førstkommende Hovedforfall såfremt Medlemmet på dette tidspunkt tilfredsstiller kravene i første ledd. Det gis premiefritak så lenge uføregraden er minst 20%, men ikke lenger enn til Medlemmet dør eller får rett til alderspensjon fra Forsikringen. Bestemmelsene i 16, punkt 2 og 3, og 11,17 og 18 gjelder tilsvarende for premiefritak. 2. Premiefritaksbeløp blir overført til premiefondet (jfr. 3, punkt 5) eller dersom Foretaket ønsker det, avregnet i neste premie som forfaller til betaling for Forsikringen. 20 Innskuddsfritak ved ervervsudyktighet Dersom Forsikringen omfatter innskuddsfritak, blir det ved hel eller delvis ervervsudyktighet gitt helt eller delvis innskuddsfritak etter de samme regler som for premiefritak jfr. 19, likevel slik at bevilget fritak overføres til innskuddsfondet. Særskilte vilkår for individuelle Forsikringer 21 Medlemmets rettigheter og plikter etter uttredelse av Forsikringen 1. Medlemmet har etter utmelding av Forsikringen (jfr. 4) eller etter Forsikringens opphør (jfr. 6) rett til å opprettholde sin forsikring i samsvar med bestemmelsene i FAL Premien for Forsikringen beregnes etter den premietariff som til enhver tid gjelder for individuelle forsikringer utgått av kollektiv pensjonsforsikring. 2. Ved uttredelse av Forsikringen, står Nordea Liv risiko for de ytelser vedkommende var sikret på tidspunktet for uttredelsen i 14 dager etter at påminnelse er sendt Medlemmet. Skyldes uttredelsen at Forsikringen opphører i sin helhet for alle Medlemmer, står Nordea Liv risiko for de ytelser vedkommende var sikret på tidspunktet for uttredelsen i én måned etter at Medlemmet er varslet om opphøret. Ved forsikringstilfeller som Nordea Liv svarer for etter første og annet punktum, kan Nordea Liv gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende er kommet inn under en tilsvarende foretakspensjonsordning og får erstatning under den. 22 Forsikringsytelsene i individuelle forsikringer 1. Ved individuell fortsettelse av forsikringsdekningen vil Forsikringen omfatte de ytelser som vedkommende var sikret på tidspunktet for uttredelsen av Forsikringen. 2. Midler knyttet til individuelle forsikringer eller Fripoliser kan overføres til annet livsforsikringsselskap eller pensjonskasse etter reglene i forsikringsvirksomhetslovens 7-8 med tilhørende forskrift. Det kan imidlertid avtales at forsikringen skal utvides til å omfatte uførepensjon og pensjon til etterlatte. En forutsetning for en slik utvidelse er at Medlemmet avlegger tilfredsstillende helseopplysninger. 23 Premieinnbetaling for individuelle forsikringer 1. Premie beregnes fra den dag Forsikringen går over til å bli individuell forsikring, dvs. når medlemskap i Forsikringen opphører (jfr. FAL 11-2). Fornyelsespremier forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i forsikringsbeviset. Betalingsfristen er en måned fra den dag Nordea Liv har sendt premievarsel til Medlemmet. Det kan avtales henstand på vilkår partene blir enige om, likevel ikke utover 6 måneder fra forfallsdagen for den sist ubetalte premie. 2. Hvis en forfalt premie ikke blir betalt innen utløpet av den frist som er fastsatt, blir forsikringsytelsene satt ned til fullt betalte ytelser (Fripolise). Dette gjelder hvis betaling ikke har funnet sted innen 14 dager etter at Nordea Liv har sendt lovbestemt varsel (jfr. FAL 14-2) på den forfalte premie. Oppstår det erstatningsplikt for Nordea Liv innen den fastsatte frist, blir premie og renter som Nordea Liv har til gode, trukket fra de ytelser som først forfaller. 3. Har selskapets ansvar i forbindelse med en individuell forsikring opphørt å løpe etter at det er betalt premie i ett år, kan Forsikringen settes i kraft igjen uten nye helseopplysninger dersom forfalte premier blir betalt innen seks måneder etter den frist som er fastsatt i FAL 14-2, første ledd. 24 Gjenkjøp En individuell forsikring kan ikke gjenkjøpes. Endringer 25 Forbehold om rett til fremtidige endringer forsikringsvilkår og premier Nordea Liv kan i forsikringstiden, med Kredittilsynets godkjennelse, gjennomføre nødvendige endringer i premier og forsikringsvilkår. Nordea Liv skal gi Forsikringstaker og Forsikrede opplysninger om endringen. Dersom endringen er til ugunst for de Forsikrede skal disse varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. Foretaket skal varsles om vesentlige endringer. Flytterett 26 Overføring av forsikringer Nordea Liv overfører Forsikringen til annen pensjonsinnretning (forsikringsselskap, pensjonskasse) i henhold til de lover og regler som til enhver tid gjelder for flytting av forsikringer. 3. Disse forsikringsvilkår gjelder også for individuelle forsikringer i den utstrekning de lar seg anvende på disse. De rettigheter og plikter som foran er tillagt Forsikringstakeren, går over på Medlemmet (jfr. likevel 22) ved utløpet av de frister som er nevnt i punkt 2. Forsikringstakerens plikt til å gi opplysninger i henhold til Forsikringen har samme rettsvirkning for en individuell forsikring som for foretakspensjonen.

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Gjelder fra 01.01.2011 Vilkår av 1.1. 2011 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.5.2008 A. Innledning Foretakspensjon... 3 Definisjoner...

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Utgått fra en ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring Gjelder fra 1. november 2003. A. INNLEDNING Fortsettelsesforsikring utgått

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 13 Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Definisjoner Alle definerte ord er skrevet med stor forbokstav i vilkårsettet og i avtalen. Av 1.september 2006

Definisjoner Alle definerte ord er skrevet med stor forbokstav i vilkårsettet og i avtalen. Av 1.september 2006 Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Basis med Innskuddsfritak ved ervervsuførhet Investeringsvalg for egen pensjonskonto / kollektivt investeringsvalg for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon

Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Forsikringsvilkår KLP Foretakspensjon Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.06.2011 Innhold A Innledning 3 B Pensjonsopptjening 3 B-1 Hvem som er omfattet av

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring Innhold: A Innledning 2 B Felles vilkår for alle forsikringsytelser 2 C Særskilte vilkår for alders-, ektefelle-, samboer-

Detaljer

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for

Detaljer

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning Gjelder med virkning fra 1.1.2017 Erstatter forsikringsvilkår av 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Side 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om vilkårene...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft

Detaljer

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20.

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. juni 2010 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Gruppelivsforsikring for bedrifter Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen 3 5. Forhøyelse av forsikringssummen

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011 for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene)

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2018 for etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene) gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg og risikodekninger Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Storebrand Tjenestepensjon (hybrid) etter lov om tjenestepensjon med øvrige forsikringsdekninger etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 1. januar 2015 Storebrand

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Dette heftet

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forklaring til kontoføringen for fripoliser Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Forklaring til kontoføringen for fripoliser Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Forklaring til kontoføringen for fripoliser 2018 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?... 3 2.2

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Leseveiledning til forsikringsvilkårene

Leseveiledning til forsikringsvilkårene Leseveiledning til forsikringsvilkårene Side 1 Hva er forsikringsvilkår? Når du har opprettet en ordning eller tegnet en fortsettelsesforsikring får du et sett forsikringsvilkår og et sett investeringsvilkår.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forsikringsvilkår Uførekapital Vilkår av 1 mai 2018 Avløser forsikringsvilkår fra

Forsikringsvilkår Uførekapital Vilkår av 1 mai 2018 Avløser forsikringsvilkår fra Forsikringsvilkår Uførekapital Vilkår av 1 mai 2018 Avløser forsikringsvilkår fra 19.08.2016 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 1.1 Lokalisering av Risiko 2 1.2 Hvor forsikringen

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer