Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon"

Transkript

1 Forsikringsvilkår KLP Foretakspensjon Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra

2

3 Innhold A Innledning 3 B Pensjonsopptjening 3 B-1 Hvem som er omfattet av foretakspensjonsordningen Medlemskap 3 B-2 Opphør av medlemskap Fripolise/Fortsettelsesforsikring 3 B-3 Opptjening av pensjon 4 B-4 Grense for samlede pensjonsytelser 5 B-5 Nedsetting av pensjonens løpetid 5 C Alderspensjon 5 C-1 Alder ved uttak av alderspensjon 5 C-2 Uttak av alderspensjon 5 C-3 Forsikringsteknisk omregning av pensjonsytelser 6 C-4 Standardfradrag 6 C-5 Arbeid utover Opptjeningsalder 6 C-6 Utbetalingsperiode 6 D Premiefritak ved uførhet 6 E Tilknyttede uføre- og etterlattepensjoner 7 E-1 Uførepensjon 7 E-2 Barnepensjon 8 E-3 Ektefellepensjon (Registrert partner) 8 E-4 Samboerpensjon 9 E-5 Opplysninger ved første gangs utbetaling 10 F Generelle vilkår for foretakspensjonsordningen 10 F-1 Foretakspensjonsordningen lover og regler 10 F-2 Ikrafttredelse 10 F-3 Endringer 11 F-4 Opphør av foretakspensjonsordningen 11 F-5 Flytting av foretakspensjonsordningen 11 F-6 Betalingsmottaker 11 F-7 Opplysningsplikt 11 F-8 Tilbakekreving 12 F-9 Renter 12 F-10 Foreldelse 12 F-11 Disposisjonsrett og kreditorvern 12 F-12 Informasjonsbehandling 12 F-13 Bruk av tjenester over internett 12 F-14 Lovvalg 13 F-15 Valuta 13 F-16 Behandling av tvister 13 F-17 Definisjoner 13 3

4 A. Innledning A-1 Foretakspensjonsordningen KLP Foretakspensjon er en ytelsesbasert pensjonsordning som finansieres av Foretaket (arbeidsgiver) gjennom årlig premieinnbetaling. Alderspensjon og Premiefritak under uførhet er obligatoriske dekninger under foretakspensjonsordningen. Alderspensjonen utbetales tidligst fra 62 år. Størrelsen på pensjonen ved Opptjeningsalderen er bestemt på forhånd og fastsettes vanligvis ved at beregnet folketrygd og pensjon fra arbeidsgiver til sammen utgjør en fast prosentsats av sluttlønn. Premiefritak under uførhet sikrer fortsatt pensjonsopptjening ved uførhet uten plikt til ytterligere premiebetaling. Foretaket kan velge å knytte uførepensjon og etterlattepensjoner, med eller uten fripoliserett, til en foretakspensjonsordning. Følgende alternative pensjoner kan velges i KLP Bedriftspensjon AS: Uførepensjon med eller uten fripoliserett Ektefellepensjon med premiefritak med eller uten fripoliserett Samboerpensjon med premiefritak med eller uten fripoliserett Barnepensjon med premiefritak med eller uten fripoliserett Hvilke pensjoner som inngår i foretakspensjonsordningen fremgår av Avtalen og av Forsikringsbeviset. Definerte ord er skrevet med stor forbokstav i Vilkårene. Se pkt. F-17 for definisjoner. 4

5 B. Pensjonsopptjening B-1 Hvem som er omfattet av foretakspensjonsordningen Medlemskap Foretakspensjonsordningen omfatter alle arbeidstakere i Foretaket som: er pliktig medlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter. Arbeidstakere skal være Medlem i foretakspensjonsordningen selv om det for tiden ikke opptjenes rett til pensjon i tillegg til ytelsene etter lov om folketrygd, har minst 20 prosent av full stilling i Foretaket, har fylt 20 år. Nærmere bestemmelser om hvem som omfattes/eventuelt ikke omfattes av foretakspensjonsordningen følger av Avtalen. Det er ikke anledning til å reservere seg mot medlemskap for arbeidstakere som fyller vilkårene for medlemskap. B-2 Opphør av medlemskap Fripolise/ Fortsettelsesforsikring Medlemskapet i foretakspensjonsordningen opphører når et Medlem slutter i foretaket uten at utbetaling av pensjon er påbegynt (uttreden). Medlemmet beholder sin rett til opptjent alderspensjon og tilhørende Premiereserve, samt en forholdsmessig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger, med mindre tjenestetiden da er kortere enn 12 måneder. Når et Medlem slutter i Foretaket med rett til opptjent alderspensjon utstedes en Fripolise som sikrer Medlemmet rett til opptjent alderspensjon, tilhørende Premiereserve og en forholdsmessig andel av tilleggsavsetninger. Dersom foretakspensjonsordningen også omfatter uføre- og etterlattepensjon med fripoliserett (reserveoppbygging) utstedes en Fripolise som også sikrer Medlemmet rett til slik opptjent pensjon. Dersom foretakspensjonsordning omfatter uføre- og etterlattepensjon uten fripoliserett faller retten til slike ytelser bort ved uttreden og/eller ved nådd Opptjeningsalder. 5

6 Om foretakspensjonsordningen omfatter uføre- og etterlattepensjon, og om disse er med eller uten fripoliseopptjening, fremgår av forsikrings-beviset og Avtalen. Ved uttreden av foretakspensjonsordningen har Medlemmet rett til å fortsette forsikringsforholdet (individuelt) i henhold til reglene i FAL 19-7 og LOF 4-9. Utmelding ved uttreden kan ikke finne sted hvis Medlemmet er Arbeidsufør med 20 prosent eller mer. Utmelding kan likevel finne sted hvis rett til uførepensjon eller Premiefritak ikke inntrer etter Regelverket som følge av Arbeidsuførheten. Ved utmelding har Selskapet risiko for pensjonene i minst 14 dager etter at skriftlig underretning er sendt Medlemmet. Det gjøres likevel fradrag i pensjonsbeløpet som måtte bli aktuelt i risikotiden i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under tilsvarende pensjonsordning og får pensjon under den. Selskapet godskriver Foretaket premie som er betalt for tidsrom etter Medlemmets uttreden. Dette gjelder likevel ikke risikopremie for tidsrom Selskapet har stått risiko og premie for ytelser som Medlemmet likevel kan gjøre krav på. Det godskrevne beløp blir enten avregnet i neste premie som forfaller til betaling, eller overført til Premiefondet. B-3 Opptjening av pensjon B-3.1 Opptjeningsalder Opptjeningsalderen er minst 67 år, med mindre Medlemmet har et yrke som gir rett til lavere Opptjeningsalder og slik alder er fastsatt i Avtalen. Opptjening av pensjon opphører når Medlemmet har fylt 75 år. B-3.2 Krav til tjenestetid For rett til full pensjon kreves en tjenestetid på 30 år ved Opptjeningsalderen, med mindre en lengre tjenestetid (inntil 40 år) er fastsatt i Avtalen. Dersom Medlemmet har mer enn fastsatt tjenestetid igjen til Opptjeningsalderen forlenges tjenestetiden tilsvarende for å oppnå rett til full pensjon. 6

7 Ved kortere tjenestetid blir pensjonen forholdsmessig nedsatt. Ved beregning av eventuell etterlattepensjon og uførepensjon regnes tjenestetiden fram til det tidspunkt Medlemmet ville ha nådd Opptjeningsalderen. Tjenestetiden regnes fra første arbeidsdag i Foretaket, når arbeidstaker samtidig oppfyller kravene til medlemskap. Det ses bort fra tjenestetid før opprettelsen av foretakspensjonsordningen, med mindre noe annet fremgår av Avtalen. Medlem som ved nådd Opptjeningsalder ikke har opptjent rett til full alderspensjon, og som fortsatt har stilling i foretaket, skal godskrives etterfølgende tjenestetid. Ved beregningen av pensjonsopptjening etter nådd opptjeningsalder skal det ses bort fra endringer i lønn og beregnet folketrygd for Medlemmet. B-3.3 Medregning av tjenestetid i annet foretak Medlemmenes pensjoner i foretakspensjonsordningen fastsettes på grunnlag av tjenestetiden i Foretaket (hos Forsikringstaker). Ved fastsettelsen av pensjonene tas ikke hensyn til opptjente rettigheter i tidligere pensjonsordninger, med mindre annet framgår av Avtalen. B-4 Grense for samlede pensjonsytelser Samlede pensjonsytelser fra foretakspensjonsordningen og beregnet folketrygd for hvert Medlem kan ikke overstige: 100 prosent av Medlemmets lønn inntil 6 G, og 70 prosent av den del av Medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G, og 0 prosent av den del av Medlemmets lønn som overstiger 12 G. For Medlemmer som ikke har full stilling i Foretaket, skal grensen for de samlede pensjonsytelser utgjøre en forholdsmessig del av den grense som ville gjelde dersom Medlemmet hadde hatt heltidsstilling. I de siste to år før et Medlem vil nå Opptjeningsalderen og i det år dette skjer, kan grensen for Medlemmets samlede pensjonsytelser etter bestemmelsen her ikke beregnes på grunnlag av høyere lønn enn gjennomsnittet av Medlemmets årslønn i disse tre årene. 7

8 B-5 Nedsetting av pensjonens løpetid Pensjonens løpetid kan settes ned til det antall år som er nødvendig for at årlig pensjon kommer opp på et nivå tilsvarende om lag 20 prosent av G. Forsikringsteknisk kontantverdi skal være den samme før ogetter omregningen. C. Alderspensjon C-1 Alder ved uttak av alderspensjon Medlemmet kan ta ut alderspensjon tidligst fra fylte 62 år, med mindre annet (særaldersgrenser) er avtalt. Det stilles ikke krav om at alderspensjon fra foretakspensjonsordningen tas ut samtidig med uttak av alderspensjon fra folketrygden. Det stilles ikke som krav at arbeidstakeren ikke har heltids- eller deltidsstilling i Foretaket eller hos annen arbeidsgiver. Medlemmet kan vente med uttak av alderspensjon fra foretakspensjonsordningen frem til den måned vedkommende fyller 75 år. Fra fylte 75 år skal uttaksgraden utgjøre 100 prosent. C-2 Uttak av alderspensjon For å starte uttak av alderspensjon må Medlemmet melde fra til Selskapet innen utgangen av måneden før ønsket utbetalingsstart. Dersom Selskapet ikke har mottatt melding om uttak av alderspensjon innen fylte 75 år skal pensjonen uansett utbetales. Medlemmet kan i meldingen bestemme at uttaket av alderspensjon bare skal gjelde en del av pensjonsytelsen. Graden av uttak kan likevel ikke være mindre enn det som er nødvendig for at samlet årlig pensjon utgjør om lag 20 prosent av G.. Blir den omregnede årlige pensjonen mindre enn 20 prosent av G, må enten en større del av pensjonen tas ut eller tidspunktet for uttak utsettes. Uttaksgraden kan på ethvert tidspunkt etter uttak fram til fylte 75 år endres til fullt uttak av pensjon. Uttaksgraden kan for øvrig endres ved nådd opptjeningsalder. Ved fylte 75 år skal uttaket uansett endres til fullt uttak. 8

9 Medlem som mottar uførepensjon kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 prosent. Blir arbeidstaker ufør etter uttak av alderspensjon, reduseres alderspensjonsutbetalingen slik at pensjonsgraden ikke overskrider 100 prosent. C-3 Forsikringsteknisk omregning av pensjonsytelser Dersom et Medlem tar ut alderspensjon enten før eller etter nådd Opptjeningsalder, skal alderspensjonen omregnes på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget på uttakstidspunktet og lengden av utbetalingsperioden. Dersom uttaksgraden, utbetalingstiden eller opphørstidspunktet senere endres av Medlemmet, skal alderspensjonen omregnes på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget på endringstidspunktet. Endringer i utbetalingstiden og opphørstidspunktet kan ikke gjøres etter fylte 75 år. Alderspensjon som skal ytes så lenge Medlemmet lever, kan heller ikke omdannes av Medlemmet til opphørende alderspensjonsytelse. C-4 Standardfradrag Ved omregning av alderspensjon etter C-3 skal forsikringsteknisk kontantverdi av ytelsene være den samme før og etter omregningen. Ved uttak av pensjon før Opptjeningsalder vil Selskapet gjøre et standardfradrag i Premiereserven i henhold LOF 5-7 c. C-5 Arbeid utover Opptjeningsalder Arbeidstakere som fortsetter å arbeide ut over Opptjeningsalder og som mangler tjenestetid i henhold til Avtalens krav for å få full pensjon kan opptjene manglende deler av full pensjon frem til 75 år. Ved beregningen av pensjonsopptjening etter nådd Opptjeningsalder skal det ses bort fra endringer i lønn og beregnet folketrygd for Medlemmet etter nådd Opptjeningsalder. Arbeidstaker som ved Opptjeningsalder eller senere har opptjent rett til full pensjon skal være Medlem av foretakspensjonsordningen uten videre innbetaling/opptjening. For videre opptjening til alderspensjon meldes vedkommende da inn i en innskuddspensjonsordning. 9

10 C-6 Utbetalingsperiode Dersom det i Avtalen er fastsatt annen utbetalingstid enn livsvarig, skal alderspensjon likevel utbetales minst til Medlemmet fyller 77 år, men ikke i noe tilfelle mindre enn i 10 år. Utbetalingstiden kan likevel settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig pensjon kommer opp på et nivå på om lag 20 prosent av G på uttakstidspunktet. Alderspensjonen blir utbetalt til og med måneden etter dødsmåneden, med mindre noe annet fremgår av Avtalen. Hvis det er avtalt at pensjonen skal settes ned eller skal opphøre når Medlemmet når en bestemt alder skjer dette ved utgangen av måneden før Medlemmet når denne alder. D. Premiefritak ved uførhet Rett til Premiefritak inntrer når Medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært minst 20 prosent Arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av mer enn 12 måneder. Stanser utbetaling av sykepenger forut for dette gis det premiefritak fra samme tidspunkt. Uføregraden fastsettes i samsvar med folketrygdens regler. Dersom særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på en annen måte. Hel (100 prosent) Arbeidsuførhet gir rett til fullt premiefritak og delvis Arbeidsuførhet gir rett til delvis premiefritak i forhold til graden av Arbeidsuførheten. Begrensningene i Vilkårene pkt. E-15 gjelder tilsvarende. E. Tilknyttede uføre- og etterlattepensjoner E-1 Uførepensjon Hvis foretakspensjonsordningen omfatter uførepensjon gjelder vilkårene under. 10

11 Dersom uførepensjon er tegnet uten fripoliserett (reserveoppbygging) faller retten til eventuell uførepensjon bort ved uttreden, jf. Vilkårene pkt. B-2. E-1.1 Rett til uførepensjon Rett til uførepensjon inntrer når Medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært minst 20 prosent Arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av mer enn 12 måneder. Uførepensjonen begynner å løpe 12 måneder etter at inntektsevnen ble redusert. I den grad Medlemmet mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden gjøres det fradrag i uførepensjonen i samsvar med kapittel 5 i forskrift til LOF. Eventuell pensjon som ikke utbetales til Medlemmet overføres foretakspensjonsordningens premiefond. E-1.2 Fastsettelse av uføregraden Uføregraden fastsettes i samsvar med folketrygdens regler. Dersom særlige grunnet tilsier det kan uføregraden fastsettes på annen måte. E-1.3 Uførepensjonens størrelse Uførepensjonen fra foretakspensjonsordningen utgjør ved hel (100 prosent) Arbeidsuførhet samme beløp som alderspensjonen fra den avtalte Opptjeningsalder. I Avtalen kan det være fastsatt nærmere regler om at det skal utbetales barnetillegg for barn som Medlemmet forsørger eller plikter å forsørge og som ikke har fylt 21 år. I så fall får bestemmelsene i pkt E-2 om hvilke barn det skal utbetales barnepensjon til tilsvarende anvendelse. Retten til tillegget må legitimeres. E-1.4 Utbetaling Uførepensjonene utbetales månedlig etterskuddsvis fra den dag rett til uførepensjon inntrer og så lenge Medlemmet er minst 20 prosent Arbeidsufør, men ikke lenger enn til Medlemmet har nådd Opptjeningsalderen eller dør. Dør Medlemmet mens vedkommende mottar uførepensjon, utbetales uførepensjon til utgangen av måneden etter dødsmåneden. 11

12 E-1.5 Begrensninger Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførheten skyldes skade som er fremkalt med forsett av Medlemmet selv, med mindre Medlemmet på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, jf. FAL Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som Medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelse i foretakspensjonsordningen, som innen 2 år deretter medfører Arbeidsuførhet. For forhøyelse av uførepensjon som ikke skyldes generell lønnsforhøyelse hos Foretaket, gjelder tilsvarende bestemmelse. Toårsfristen regnes fra den dag pensjonen blir forhøyet. Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførhet skyldes sykdom, skade eller lyte som Selskapet har reservert seg mot. E-1.6 Forholdsregler ved Arbeidsuførhet Den som vil sette frem krav om uførepensjon må underrette Selskapet så snart som mulig. Medlemmet plikter å gi opplysninger om alle forhold i forbindelse med Arbeidsuførheten og skaffe legeerklæring. Opplysningene og legeerklæringen gis på skjemaer fastsatt av Selskapet. Så lenge uførepensjon utbetales, plikter Medlemmet å holde Selskapet underrettet om sin helsetilstand og ervervsevne og la seg undersøke av lege så ofte og i den utstrekning Selskapet finner det nødvendig. Utbetales barnepensjon som følge av barns Arbeidsuførhet, plikter Medlemmet å gi informasjon til Selskapet når Arbeidsuførheten for barnet opphører. Medlemmet og Selskapet har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av uføregraden. Dersom Selskapet finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Fra NAV har Selskapet rett til å innhente oversikt over sykmeldingsperioder med angivelse av diagnoser, uføregrad, samt sykmelding og/eller behandlende leges navn både før og etter at Medlemmet ble sykmeldt for det aktuelle, og vedtaksbrev knyttet til uførheten. Fra arbeidsgiver har Selskapet rett til å innhente oversikt over sykefravær. 12

13 E-2 Barnepensjon Hvis foretakspensjonsordningen omfatter barnepensjon gjelder vilkårene under Dersom barnepensjon er tegnet uten fripoliserettigheter (reserveoppbygging), faller retten til barnepensjon bort ved uttreden, jf. Vilkårene pkt. B-2 eller ved nådd Opptjeningsalder. E-2.1 Rett til barnepensjon Rett til barnepensjon inntrer når Medlemmet dør og gjelder Medlemmets barn under alder fastsatt i Avtalen (maksimalt 21 år), som Medlemmet ved sin død pliktet å forsørge eller faktisk forsørget. E-2.2 Barnepensjonens størrelse Hva barnepensjonen er fastsatt til fremgår av Forsikringsbeviset. E-2.3 Utbetaling Barnepensjonen utbetales månedlig etterskuddsvis fra den første i den måned Medlemmet dør til og med den måned barnet når fastsatt alder, eller til utgangen av måneden etter dødsmåneden ved barnets tidligere død. Er barnet blitt ufør før det når fastsatt alder, utbetales barnepensjon (i forhold til graden av uførhet) så lenge uførheten varer. Når det første gang skal utbetales barnepensjon kan Selskapet kreve dødsattest på skjema som fastsatt av Selskapet, attest som viser når barna er født, hvem som er deres foreldre, adopsjonsbevis for adoptivbarn, bekreftelse på fosterbarnstatus og barnas adresse. Ved utbetaling av barnepensjon ved uførhet må det skaffes bevis for at barnet er Arbeidsufør. E-2.4 Begrensninger Retten til barnepensjon inntrer ikke når Medlemmets dødsfall skyldes sykdom, skader eller lyte som Selskapet har reservert seg mot. E-3 Ektefellepensjon (Registrert partner) Hvis foretakspensjonsordningen omfatter ektefellepensjon gjelder vilkårene under. 13

14 Når ektefellepensjon er tegnet uten fripoliserettigheter (reserveoppbygging), faller retten til ektefellepensjon bort ved uttreden, jf. Vilkårene pkt. B-2, eller ved nådd Opptjeningsalder. E-3.1 Rett til ektefellepensjon Rett til ektefellepensjon inntrer når Medlemmet dør og opphører på tidspunkt som angitt i Avtalen. Dersom det også utbetales barnepensjon skal ektefellepensjonen uansett løpe frem til barnet når den alder som er fastsatt i Avtalen. Det ses i denne forbindelse bort fra eventuell barnepensjon til Arbeidsuført barn som utbetales ut over avtalt opphørsalder. E-3.2 Ektefellepensjonens størrelse Hva ektefellepensjonen er fastsatt til fremgår av Forsikringsbeviset. E-3.3 Utbetaling Ektefellepensjonen utbetales månedlig etterskuddsvis fra den første i den måned Medlemmet dør og til og med måneden etter gjenlevende ektefelles død. Hvis det er avtalt at ektefellepensjonen skal settes ned eller opphøre når gjenlevende ektefelle når en bestemt alder skjer dette ved utgangen av den måned gjenlevende ektefelle når denne alderen. E-3.4 Begrensninger Retten til ektefellepensjon inntrer ikke når Medlemmets dødsfall skyldes sykdom, skade eller lyte som Selskapet har reservert seg mot. Retten til ektefellepensjon inntrer ikke når Medlemmet dør innen ett år etter ekteskapets inngåelse, og dødsfallet skyldes sykdom, skade eller lyte som Medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved ekteskapsinngåelsen. E-3.5 Ekteskap En person regnes som ektefelle frem til det tidspunkt ekteskapet er endelig oppløst ved bevilling eller dom. Fraskilt ektefelles rett til ektefellepensjon bestemmes av reglene i ekteskapslovgivningen. 14

15 E-3.6 Registrert partner Registrert partner etter lov om partnerskap av 30. april 1993 nr. 40 likestilles med ektefelle etter Vilkårene her. Begrensninger som gjelder for ektefellepensjon gjelder også for pensjon til Registrert partner. E-4 Samboerpensjon Hvis foretakspensjonsordningen omfatter samboerpensjon gjelder vilkårene under. Se nærmere definisjon av Samboer under pkt. F-13. Når samboerpensjon er tegnet uten fripoliserettigheter (reserveoppbygging), faller retten til samboerpensjon bort ved uttreden, jf. Vilkårene pkt. B-2, eller ved nådd Opptjeningsalder. Vilkårene i pkt. E-3.1 til og med E-3.4 gjelder tilsvarende. Retten til samboerpensjon står tilbake for retten til ektefellepensjon/pensjon til Registrert partner. Hvis Medlemmet ved sin død etterlater seg både fraskilt ektefelle eller fraskilt Registrert partner og Samboer, ytes samboerpensjon med det beløp som Samboeren ville hatt rett til om ekteskapet eller registrert partnerskap var inngått med Medlemmet da samboerforholdet ble etablert. Dette gjelder også når ekteskap eller registrert partnerskap er inngått under samboerforholdet. E-5 Opplysninger ved første gangs utbetaling Når det første gang skal utbetales ektefellepensjon, samboerpensjon eller pensjon til Registrert partner kan Selskapet kreve: Dødsattest på skjema fastsatt av Selskapet Bevis for at Medlemmet på dødstidspunktet var gift, Registrert partner eller samboer, oppgave over ekteskapets, samboerskapets, eller det registrerte partnerskapets varighet og opplysninger om gjenlevende ektefelles, Samboers eller Registrerte partners navn og adresse. Hvis Medlemmet hadde fraskilt ektefelle/registrert partner i live, må det også skaffes bevis for dette samt opplysninger om bedømmelsen av 15

16 vedkommendes rett til ektefellepensjon/pensjon til Registrert partner etter den lovgivningen som gjelder. F. Generelle vilkår for foretakspensjonsordningen F-1 Foretakspensjonsordningen lover og regler I tillegg til disse Vilkårene gjelder Avtale (om foretakspensjonsordning) inngått mellom Foretaket og Selskapet, samt Forsikringsbevis. Med mindre annet følger av sammenhengen står bestemmelsene i Vilkårene tilbake for bestemmelsene i Forsikringsbeviset og Avtalen. For foretakspensjonsordningen gjelder: Lov av 24. mars 2000 om foretakspensjon (LOF) Lov av 21. desember 2005 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov av 16. juni 1989 om forsikringsavtaler (FAL) Lov av 10. juni 2005 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. Lov av 26. mars 1999 om skatt av formue og inntekt Andre relevante bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Forsikringsbeviset, Vilkårene og Avtalen gjelder foran fravikelige lovbestemmelser. F-2 Ikrafttredelse Foretakspensjonsordningen trer i kraft når Forsikringstaker har akseptert tilbud om forsikringen (foretakspensjonsordningen), Selskapet har mottatt arbeidsdyktighetserklæringer og melding om at første avtalte premie rettidig er godskrevet Selskapets konto. Foretakspensjonsordingen trer i kraft for alle arbeidstakere som da er helt Arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling. For arbeidstaker som ikke er helt Arbeidsdyktig, trer foretakspensjonsordningen i kraft den dag melding om hel (100 prosent) Arbeidsdyktighet er sendt Selskapet. 16

17 For foretakspensjonsordninger med færre enn 5 Medlemmer kan Selskapet i tillegg til arbeidsdyktighetserklæring fra Foretaket kreve at hver enkelt arbeidstaker avgir helseerklæring på skjema fastsatt av Selskapet. Dersom medlemskap er betinget av at det leveres helseerklæring på skjema fastsatt av Selskapet, trer foretakspensjonsordningen for den enkelte arbeidstaker, eventuelt arbeidsgiver, i kraft den dag melding er sendt fra Selskapet om at erklæringen er godkjent. Hvis Selskapet ikke finner helseerklæringen tilfredsstillende, kan medlemskapet skje på spesielle vilkår eller avslås. Hvis foretakspensjonsordningen overtas fra annen pensjonsinnretning, faller kravet om Arbeidsdyktighet bort. Av hensyn til fastsettelsen av premien, kan helseerklæring bli krevd for arbeidstakere som er sykmeldt. De arbeidstakere som på grunn av Arbeidsuførhet ikke var tatt opp i foretakspensjonsordningen i avgivende selskap blir ikke tatt opp i foretakspensjonsordningen før skriftlig melding om hel Arbeidsdyktighet er sendt Selskapet. For utvidelse av foretakspensjonsordningen, herunder forhøyelse av forsikringsytelser, nye tilknyttede forsikringsytelser eller opptak av nye Medlemmer gjelder bestemmelsene i første og andre avsnitt tilsvarende. F-3 Endringer Selskapet kan foreta endringer i Vilkår og premier. Endringer i premie finner sted etter at melding er sendt Finanstilsynet. Premieendringer kan også finne sted etter pålegg fra Finanstilsynet. F-4 Opphør av foretakspensjonsordningen Foretakspensjonsordningen skal opphøre når Selskapet får melding om at: Foretaket bestemmer at foretakspensjonsordningen skal opphøre Det treffes vedtak om at virksomheten i Foretaket skal opphøre Det følger av bestemmelse i LOF at foretakspensjonsordningen skal opphøre Foretaket slutter å betale premie til foretakspensjonsordningen og det ikke foreligger midler i Premiefondet til dekning av premien. For premiefritak og eventuell uførepensjon, gjelder følgende: For Medlem som er minst 20 prosent Arbeidsufør, men uten rett til uførepensjon ved opphøret, har Selskapet likevel risikoen for fulle pensjoner så lenge Medlemmet er Arbeidsufør, dog ikke utover 12 måneder fra den dag 17

18 Arbeidsuførheten inntrådte. Ved utløpet av nevnte tidsrom fastsettes Medlemmets eventuelle rett til uførepensjon og/eller Premiefritak. Den del av pensjonen som ikke er dekket gjennom innvilget Premiefritak, vil opphøre, eller bli redusert til Fripolise, med mindre den udekkede del blir opprettholdt ved fortsatt premiebetaling etter pkt B-2. Ellers gjelder Vilkårene pkt. B-2 tilsvarende også ved opphør. F-5 Flytting av foretakspensjonsordningen Ved flytting av foretakspensjonsordningen til ny pensjonsinnretning gjelder reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11, med tilhørende forskrift. F-6 Betalingsmottaker Utbetaling av pensjon skjer til den pensjonsberettigede. Barnepensjon til umyndige barn utbetales til barnets mor, far eller til eventuell annen verge. Restpensjon utbetales til ektefellen. Etterlater pensjonisten seg ikke ektefelle, skjer utbetalingen til boet. Likestilt med ektefelle er Registrert partner. Utbetaling skal skje ved overføring til en bankkonto i Norge. Dersom mottakeren ikke har slik konto kan Selskapet bestemme at merkostnadene ved annen betalingsmåte avregnes i utbetalingen. F-7 Opplysningsplikt Ethvert Medlem og enhver som hever eller krever pensjon er forpliktet til å gi Selskapet de opplysninger, legitimasjoner og attester som er tilgjengelig for vedkommende og som Selskapet trenger for å kunne ta stilling til pensjonskravet for å utbetale pensjonen. Vedkommende må gi riktige og fullstendige svar på Selskapets spørsmål. Dersom det ved fremsetting av pensjonskrav gis uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet eller må forstå kan medføre at det blir utbetalt pensjon som vedkommende ikke har krav på, kan pensjonen reduseres eller falle bort etter bestemmelsene i FAL

19 F-8 Tilbakekreving Dersom pensjonisten har mottatt pensjon i strid med redelighet og god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt. Feil utbetalt pensjon kan også kreves tilbakebetalt dersom pensjonisten, eller noen som har handlet på vegne av ham/henne, uaktsomt har gitt feil-aktige eller mangelfulle opplysninger, eller der det ikke er gitt opplysninger om forhold av betydning for utbetalingen av pensjonen, jf. F-7. Det samme gjelder dersom utbetalingen skyldes en feil fra Selskapets side og pensjonisten burde ha forstått dette. I andre tilfeller enn nevnt i foregående ledd kan for mye utbetalt pensjon kreves tilbake, dersom særlige grunner gjør det rimelig. Ved vurderingen av om det foreligger særlige grunner, skal det blant annet legges vekt på hvor lang tid det er gått siden den feilaktige utbetalingen fant sted, og om vedkommende har innrettet seg i tillit til utbetalingen. Krav om tilbakebetaling etter dette ledd er begrenset til det beløp som er i behold når vedkommende blir kjent med at utbetalingen var feilaktig. F-9 Renter Den pensjonsberettigede kan kreve renter fra to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt Selskapet, men tidligst fra de enkelte terminbeløp forfaller til betaling. Dette gjelder bare dersom ikke annet følger av FAL Ved tilbakekreving av pensjon kan Selskapet kreve renter fra en måned etter at krav om tilbakebetaling ble fremsatt, jfr. forsinkelsesrenteloven 2. F-10 Foreldelse Krav på pensjon foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt en termin. Er det ikke betalt noen terminer, løper fristen fra den dag da den berettigede kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall. Krav som er meldt til Selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst seks måneder etter at den berettigede har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt. Meldingen skal angi hvordan foreldelse avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått 19

20 mer enn 10 år fra kravet ble meldt til Selskapet. F-11 Disposisjonsrett og kreditorvern Pensjonsrettigheter under foretakspensjonsordningen og eventuell senere fortsettelsesforsikring, kan ikke pantsettes eller overdras. Rettighetene etter Avtalen eller avtalen om fortsettelsesforsikring har kreditorvern etter FAL kapittel 16. F-12 Informasjonsbehandling Selskapet kan innenfor gjeldende lovgivning innhente/avgi opplysninger om kundeforholdet fra/til andre selskaper i KLP-konsernet. F-13 Bruk av tjenester over internett Dersom Foretaket eller enkelte Medlemmer benytter seg av Selskapets internettjenester er Selskapet ikke ansvarlig for tap som skyldes ukorrekt bruk eller at internettjenesten ikke er tilgjengelig som følge av driftsstans eller andre uregelmessigheter av teknisk karakter. Dette gjelder også dersom innsendte meldinger av tekniske årsaker ikke mottas av Selskapet på en forståelig måte. Foretaket og de enkelte Medlemmer skal påse at passord og brukeridentitet ikke blir kjent for andre og/eller at de ikke noteres slik at andre kan forstå hva kodene gjelder. Selskapet er ikke ansvarlig for tap som måtte skyldes at uautoriserte personer har fått adgang til Foretakets/Medlemmets passord eller at Foretaket/Medlemmet på annen måte har brutt sikkerhetsbestemmelser. F-14 Lovvalg Foretakspensjonsordningen er underlagt norsk rett i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring. F-15 Valuta Premiebeløp, pensjonsbeløp og andre ytelser som springer ut av Avtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av Avtalen eller Forsikringsbevis. F-16 Behandling av tvister Behandling av tvister som knytter seg til foretakspensjonsordningen, 20

21 kan partene kreve brakt inn for Forsikringsklagenemnda i samsvar med forsikringsavtaleloven Nærmere opplysninger om dette fås hos Finansklagenemnda. F-17 Definisjoner Nedenfor gis en forklaring av ord og uttrykk som er mye brukt i Vilkårene. I teksten i Vilkårene er det brukt stor forbokstav på disse ordene, slik at det er lett å finne frem til forklaringene. Administrasjonskostnader Alle kostnader tilknyttet administrasjon av foretakspensjonsordningen med tilhørende uførepensjon og etterlattepensjoner, med unntak av forvaltningskostnader. Arbeidsdyktig Ved krav til full arbeidsdyktighet menes 100 prosent arbeidsdyktig i heltidsstilling. Arbeidsufør Helt eller delvis tap av evne til inntektsgivende arbeid (tap av ervervsevnen). Avtalen Den avtale om foretakspensjonsordning som er inngått mellom Foretaket og Selskapet. FAL Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler Foretaket Det Foretak som har inngått Avtalen om fortakspensjonsordningen med Selskapet. Forsikrede Foretakspensjonsordningens Medlemmer, deres ektefelle, barn, Registrert parter og Samboer når de er sikret eller mottar pensjon etter Regelverket. Forsikringsbevis Et skriftlig bevis til Medlemmet som inneholder opplysninger om avtalte 21

22 pensjoner, hvilke vilkår som gjelder m.m. Forsikringstaker Foretaket som har inngått Avtale om foretakspensjonsordning med Selskapet. Fripolise En Fripolise er en forsikringsavtale mellom Selskapet og et Medlem som slutter i Foretaket e.l., for opptjente rettigheter til alderspensjon og eventuelt uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon. G Grunnbeløpet i folketrygden. LOF Lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon. Medlem Arbeidsgiveren og de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i Regelverket for foretakspensjonsordningen. Som Medlem regnes også alderspensjonist som har tatt ut alderspensjon fra ordningen rett etter avsluttet arbeidsforhold, samt arbeidstaker som er blitt ufør mens han var i foretakets tjeneste og som det betales premie eller innskudd for i henhold til forsikring av premie- eller innskuddsfritak ved uførhet. Når det følger av Regelverket, skal arbeidstaker som slutter hos forsikringstaker før oppnådd pensjonsalder og samtidig mottar Avtalefestet Pensjon (AFP), regnes som Medlem. OTP Lov av 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon Opptjeningsalder Den alder som er fastsatt i Regelverket og som angir når Medlemmenes rett til alderspensjon etter regelverket vil være opptjent. Pensjonsplan Pensjonsplanen skal angi vilkårene for og omfanget av pensjonsytelsene. Premiefond Premiefondet er et fond tilknyttet foretakspensjonsordningen som består av 22

23 innbetalinger fra Foretaket, overskudd fra foretakspensjonsordningen m.v. samt avkastning på midlene i Premiefondet. Foretaket kan bruke Premiefondet til dekning av premier eller andre formål i samsvar med regler om bruk av Premiefond i LOF. Premiereserve Avsetning til dekning av kontraktsmessige forpliktelser overfor Medlemmene, inklusive administrasjonsreserve til dekning av fremtidige kostnader. Premiereserven for en foretakspensjonsordning skal til enhver tid være så stor at den etter beregningsgrunnlaget for ordningen er tilstrekkelig til å sikre den rett til pensjon som Medlemmene har opptjent, herunder rett til uførepensjon og etterlattepensjon. Regelverket Avtalen med tilhørende Vilkår og Pensjonsplan. Registrert partner Partner i registrert partnerskap der partnerne ikke har samtykket til å omgjøre partnerskapet til ekteskap.. Når Regelverket bruker ordlyden ektefelle, omfatter det også Registrert partner. Samboer Person som Medlemmet: Har felles bolig og felles barn med, eller Lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem år før dødsfallet, og det ikke foreligger forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Selskapet KLP Bedriftspensjon AS. Vilkårene Disse Vilkår. 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Blankettnr.: F-079, Opplag 1000, juni 2011 KLP Bedriftspensjon AS Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo Tlf: Faks: Vågsalmenningen 16, Bergen Tlf: Faks: Postboks: 400 Sentrum 0103 Oslo

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

Forsikringsvilkår. KLP Innskuddspensjon

Forsikringsvilkår. KLP Innskuddspensjon Forsikringsvilkår KLP Innskuddspensjon Innskuddsbasert alderspensjon etter lov om innskuddspensjon Innskuddsfritak og tilknyttet etterlatte- og uførepensjon etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.06.2011

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Gjelder fra 01.01.2011 Vilkår av 1.1. 2011 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.5.2008 A. Innledning Foretakspensjon... 3 Definisjoner...

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Dette heftet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Utgått fra en ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring Gjelder fra 1. november 2003. A. INNLEDNING Fortsettelsesforsikring utgått

Detaljer

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning Gjelder med virkning fra 1.1.2017 Erstatter forsikringsvilkår av 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Side 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om vilkårene...

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20.

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. juni 2010 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011 for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene)

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring Innhold: A Innledning 2 B Felles vilkår for alle forsikringsytelser 2 C Særskilte vilkår for alders-, ektefelle-, samboer-

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Storebrand Tjenestepensjon (hybrid) etter lov om tjenestepensjon med øvrige forsikringsdekninger etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 1. januar 2015 Storebrand

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2018 for etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene) gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 13 Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg og risikodekninger Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon Veiledning og vilkår Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Storebrand Innskuddspensjon - med individuelt investeringsvalg - uten avkastningsgaranti - innenfor lov om innskuddspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Innhold 1. Tjenestepensjon etter tjenestepensjonsloven... 4 2. Definisjoner... 4 3. Tilleggsdekning som må tilknyttes alderspensjon betalingsfritak...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Gruppelivsforsikring for bedrifter Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2016 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak Forsikringsvilkår Innskuddspensjon Uten innskuddsfritak Gjelder fra 07.05 2007 Innhold A. Innledning 3 B. Generelle vilkår for innskuddspensjon pensjonsparing 9 3 A. Innledning A-1 Innskuddspensjonsordningen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen 3 5. Forhøyelse av forsikringssummen

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Forsikringsvilkår Individuell Pensjonssparing - IPS

Forsikringsvilkår Individuell Pensjonssparing - IPS Forsikringsvilkår Individuell Pensjonssparing - IPS Individuell Pensjonssparing IPS leveres av Frende Livsforsikring AS (Frende Forsikring), og er en pensjonsavtale i henhold til skattelovens 6-47 første

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med indeksforvaltning

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med indeksforvaltning Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med indeksforvaltning Gjelder fra 01.07.2009 Vilkår - Innskuddspensjon med indeksforvaltning av 1.7.2009 1. Innledende bestemmelser... 2 1.1 Innskuddspensjon med indeksforvaltning...

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

Vilkå r Innskuddspensjon. Gjeldende fra

Vilkå r Innskuddspensjon. Gjeldende fra Vilkå r Innskuddspensjon Gjeldende fra 01.10.2016 Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Dokumentet inneholder vilkårene for Innskuddspensjon med investeringsvalg og tilknyttede

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2015 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016 Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon Gjelder fra 1.1.2016 1 Forsikringsvilkår innholdsfortegnelse 1. Innledende bestemmelser 3 1.1 Innskuddspensjon med investeringsvalg, indeksforvaltning

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer