Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Gjelder fra

2 Vilkår av Erstatter vilkår for foretakspensjon av A. Innledning Foretakspensjon... 3 Definisjoner... 3 B. Felles vilkår for alle forsikringsytelser 1 Avtale om forsikringen Ikrafttredelse og utvidelse av forsikringen Styringsgruppe Premiebetaling (se FAL 14-1 og 14-2) Utmelding Endringer og reguleringer Opphør av avtalen Beregningsgrunnlag for premiereserve og fripolise Utbetaling av forsikringsytelser Pensjon fra forsikringen ved samtidig pensjon fra annet hold Foreldelse av rett til forsikringsytelse Tvisteløsning Opplysningsplikt Krig og annen katastrofe E. Særskilte vilkår for individuelle forsikringer 23 Den forsikredes rettigheter og plikter... etter uttreden av forsikringen Ytelsene i individuelle forsikringer Premiebetaling for fortsettelsesforsikringer Gjenkjøp Disposisjoner over fripolise F. Selskapets rett til endringer 28 Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premier. 11 G. Tillegg til forsikringsvilkårene C. Særskilte vilkår for alders-, ektefelle- samboer- og barnepensjon 15 Alderspensjon Ektefellepensjon Samboerpensjon Barnepensjon D. Særskilte vilkår for uførepensjon og betalingsfritak 19 Rett til uførepensjon Begrensninger i retten til uførepensjon 9 21 Forholdsregler ved inntrådt arbeidsudyktighet. Sikkerhetsforskrifter Betalingsfritak ved arbeidsudyktighet. 10

3 A. Innledning Foretakspensjon Foretakspensjon (ytelsesbasert tjenestepensjon) er en forsikring som en arbeidsgiver tegner til fordel for avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. Hvis arbeidsgiver (innehaver) som arbeider i egen bedrift er med i forsikringen, går vedkommende inn under disse forsikringsvilkår på samme måte som arbeidstakere. Foretakspensjon kan også omfatte pensjonsrettigheter fra pensjonskasser og pensjonsfond. For forsikringen gjelder disse forsikringsvilkår og de spesielle vilkår som blir avtalt mellom arbeidsgiveren og SpareBank 1 Livsforsikring AS, se likevel 28. Ved siden av disse vilkårene gjelder lov om foretakspensjon av 24. mars 2000, lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 og lovgivningen ellers. Vilkårene går foran der de skiller seg fra lovregler som kan fravikes. Definisjoner I forsikringsvilkårene betyr: FAL: Lov om forsikringsavtaler av 16. juni FVL: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. av 10. juni 2005 (forsikringsvirksomhetsloven). Forsikrede: Pensjonsordningens medlemmer, deres ektefelle, barn, registrert partner og samboer når de er sikret eller mottar pensjon etter forsikringsavtalen. Forsikringen: 1. foretakspensjon i henhold til lov om foretakspensjon 2. kollektiv livrente, eller 3. utløsningsavtale for pensjonskasse som det er inngått avtale om Forsikringstakeren: Den som inngår avtale om forsikring, dvs. arbeidsgiveren. Fortsettelsesforsikring: Individuell forsikring med premiebetaling for forsikrede som trer ut av forsikringen eller av en pensjonskasse som har utløsningsavtale med Selskapet. LOF: Lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 med senere endringer. Ytelsesbaserte forsikringsavtaler som følger lov om foretakspensjon kalles heretter «Foretakspensjon». Medlemmer: Arbeidsgiveren og de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i forsikringsavtalen. Som medlem regnes også pensjonist, som tar ut hel eller delvis alderspensjon, når vedkommende har rett til straks begynnende alderspensjon fra ordningen. Som medlem regnes også uførepensjonist som er blitt ufør mens han var i forsikringstakers tjeneste og som det betales premie for i henhold til forsikring av premiefritak ved uførhet. Opptjeningsalder: Den alder som er fastsatt i regelverket og som angir når medlemmenes rett til alderspensjon vil være opptjent. Samboer: Person som medlemmet: 1. har felles bolig og felles barn med, eller 2. lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Selskapet: Den som ved avtalen påtar seg å yte forsikring, dvs. SpareBank 1 Livsforsikring AS. Uttaksalder: Den alder alderspensjonen skal utbetales fra. B. Felles vilkår for alle forsikringsytelser 1 Avtale om forsikringen De spesielle vilkårene som skal gjelde for forsikringen fastsettes i egen avtale mellom forsikringstakeren og Selskapet. 2 Ikrafttredelse og utvidelse av forsikringen 1. Forsikringen gjelder fra den dagen Selskapet får skriftlig melding om at tilbudet om forsikring er godtatt av forsikringstakeren, hvis ikke annet er avtalt (se 4 pkt 3). Den trer i kraft for alle arbeidstakere i de grupper som forsikringen nevnte dag skal omfatte, og som da er helt arbeidsdyktige (se likevel pkt 2). Forsikringstakeren gir skriftlig erklæring om hel arbeidsdyktighet. For arbeidstaker som ikke er helt arbeidsdyktig, trer forsikringen i kraft den dagen vedkommende er helt arbeidsdyktig og Selskapet har mottatt skriftlig erklæring fra forsikringstakeren om dette. 2. Hvis forsikringen ved avtaleinngåelsen omfatter færre enn fem arbeidstakere, er opptaket for dem betinget av, foruten arbeidsdyktighetserklæring, at de fremlegger helseerklæring på skjema fastsatt av Selskapet. Forsikringen trer i kraft for den enkelte arbeidstaker når erklæringen er mottatt. Hvis Selskapet ikke finner helsetilstanden tilfredsstillende, kan opptaket skje på spesielle vilkår eller avslås. 3. Utvidelse av forsikringen etter den avtale som er opprettet mellom forsikringstakeren og Selskapet, skjer enten ved at de forsikringsytelser som er fastsatt for den enkelte forsikrede blir forhøyet, eller ved at andre arbeidstakere enn de som tidligere er innmeldt, blir tatt med i forsikringen. For arbeidstakere som er helt arbeidsdyktige, trer utvidelsen i kraft den dagen melding er mottatt av Selskapet, hvis ikke annet er avtalt. Vilkår for foretakspensjon Side 3 av 12

4 For øvrig gjelder de samme forsikringsvilkår og øvrige bestemmelser som gjaldt før utvidelsen, også for forsikringen etter utvidelsen (se likevel pkt 4). 4. Ved enhver utvidelse av forsikringen kan Selskapet for utvidelsen beregne premien etter annen tariff og legge til grunn andre forsikringsvilkår og andre bestemmelser enn de som har vært gjeldende tidligere. Foretar Selskapet en slik endring, underrettes forsikringstakeren. Hvis denne ikke godtar endringen, bortfaller utvidelsen. 5. Dersom foretaket både har alderspensjonsordning etter LOF og etter LOI (parallelle ordninger), skal det fastsettes i avtalen at den enkelte arbeidstaker bare kan være medlem av en av ordningene. Det skal fremgå av avtalen hvilken ordning arbeidstakerne skal være medlem av. Første ledd gjelder tilsvarende for foretak som både har ytelsesbasert alderspensjon og engangsbetalt alderspensjon etter LOF. 3 Styringsgruppe Omfatter foretakspensjonen 15 eller flere medlemmer, skal foretaket opprette en styringsgruppe på minst tre personer. Minst én av personene skal velges av og blant medlemmene. Styringsgruppen skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen, jfr. LOF Premiebetaling (se FAL 14-1 og 14-2) 1. Forsikringstakeren betaler premien til Selskapet under ett for alle de forsikrede som forsikringen omfatter. Første premie forfaller til betaling den dagen forsikringen trer i kraft. Senere premier forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i avtalen. 2. Betalingsfristen for premien er én måned fra den dagen Selskapet har sendt premievarsel til forsikringstakeren. Henstand kan avtales på vilkår partene blir enige om. Lengre henstand enn seks måneder vil ikke kunne avtales. 3. Blir premien ikke betalt innen betalingsfristen, og det ikke er midler i forsikringens premiefond til dekning av premien, opphører forsikringen hvis premien ikke er betalt innen 14 dager etter at lovbestemt varsel (se FAL 14-2) er sendt, og det ikke er avtalt lengre henstand. Varsling til de forsikrede skal i så fall skje som angitt i Hvis den forsikrede dør før opptjeningsalderen, faller premiebetalingen bort for vedkommende. Betales det terminpremie for vedkommende, får forsikringstakeren godskrevet den delen av terminpremien som motsvarer tidsrommet fra dødsdagen til neste premieforfallsdag. Det godskrevne beløp blir overført til forsikringens premiefond, eventuelt avregnet i premie som forfaller til betaling for forsikringen. Er det betalt premie en gang for alle (engangspremie) for den forsikrede, får forsikringstakeren ved den forsikredes død ikke godskrevet noen del av denne. 5. Avgjøres premiebetalingen helt eller delvis ved terminpremie, kan forsikringstakeren betale inn beløp til forsikringens premiefond. Innbetaling til og bruk av premiefond og bruk av pensjonistenes overskuddsfond må skje innenfor rammen av gjeldende lovgivning. Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond, som forvaltes i Selskapet, forrentes etter den rentefot og etter de regler som Selskapet fastsetter etter gjeldende forskrifter om kapitalforvaltning gitt i henhold til lov om forsikringsvirksomhet, Utmelding 1. Forsikringstakeren kan ikke melde den forsikrede ut av forsikringen så lenge vedkommende hører til den gruppe eller de grupper av arbeidstakere som forsikringen omfatter. Trer den forsikrede ut av gruppen på grunn av fratredelse eller av annen årsak, plikter forsikringstakeren å melde vedkommende ut av forsikringen. Forsikringstakeren eller Selskapet plikter å gi forsikrede skriftlig påminnelse om utmeldingen. Forsikringen opphører tidligst 14 dager etter at slik påminnelse er sendt. Ved forsikringstilfeller som Selskapet svarer for i denne tiden, kan Selskapet gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra denne. Utmelding kan ikke finne sted hvis den forsikrede er arbeidsudyktig med en uføregrad som er høyere eller lik den uføregraden som fremgår av forsikringsavtalen. Hvis retten til uførepensjon eller betalingsfritak ikke inntrer i henhold til bestemmelsene i 20 pkt 1 b, kan utmelding likevel finne sted. Selskapet godskriver forsikringstakeren terminpremie som er betalt for tidsrommet etter uttredelsen. Går det mer enn én måned fra uttredelsen til Selskapet får melding om den, belaster Selskapet forsikringstakeren for risikopremie for tidsrommet fra uttredelsen til den dag Selskapet mottar meldingen. Det godskrevne beløpet, eventuelt med fradrag av nevnte risikopremie, blir overført til forsikringens premiefond, eventuelt avregnet i premie som forfaller til betaling for forsikringen. Forsikringstakeren skal, sammen med meldingen om ut tredelsen, sende Selskapet en erklæring om den forsikredes arbeidsevne ved utmeldingen. 2. Den forsikrede har ved uttredelsen eiendomsrett til den fullt betalte forsikring (fripolise) som er opparbeidet ved samtlige premier som er betalt for vedkommende for tidsrommet frem til uttredelsen, herunder kontantbeløp som er overført fra fripolise, annen foretakspensjon eller pensjonsinnretning. I tillegg skal fripolisen ha en forholdsmessig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger. 3. Den forsikrede har ikke rett til fripolise, med andel av tilleggsavsetninger, hvis tjenestetiden ved fratredelse er Vilkår for foretakspensjon Side 4 av 12

5 kortere enn 12 måneder. I dette tilfelle kan det avtales at premiereserven overføres til forsikringens premiefond. Slik bestemmelse skal ikke gjelde premiereserven for medlemmer som har benyttet rett til medregning av tidligere rettigheter. 4. Den forsikredes øvrige rettigheter ved uttredelsen av forsikringen er beskrevet i vilkårenes hoveddel E For medlemmer som det opprettes fripolise for, kan Selskapet kreve at foretaket betaler engangspremie for fremtidig administrasjon av fripolisen (administrasjonsreserve). 6 Endringer og reguleringer 1. Forsikringstakeren kan når som helst inngå avtale med Selskapet om endringer i forsikringen. En slik endring må ikke angripe premiereserven for fripolisen etter 5 pkt 2 på tidspunktet for endringen. Endres foretakspensjonens pensjonsplan ved at pensjonsytelsene settes ned fra og med tidspunktet for endringen, skal tjenestetiden på endringstidspunktet medregnes ved fastsettelsen av den enkelte arbeidstakers rett til pensjon etter den nye pensjonsplanen. Det skal utstedes fripolise som sikrer arbeidstakerens rett til den delen av opptjent pensjon som overstiger det som ut fra lønn og tjenestetid på endringstidspunktet ville være opptjent etter den nye pensjonsplanen. 2. Ved regulering av forsikringsytelsene etter avtalens bestemmelser skal forsikringsytelsene ikke i noe tilfelle settes ned under ytelsene i fripolisen etter 5 pkt 2 på tidspunktet for reguleringen. Dersom pensjonsgrunnlaget til en arbeidstaker som er medlem i en foretakspensjon, blir satt ned som følge lønnsreduksjon i forbindelse med skifte av stilling eller annen endring av arbeidsoppgavene, skal det utstedes fripolise som sikrer arbeidstakerens rett til den delen av opptjent pensjon på endringstidspunktet som overstiger den pensjonen som ville være opptjent om ny lønn legges til grunn ved beregningen. Dersom en arbeidstaker skifter stilling i foretaket og dette fører til endring av forsikringens opptjeningsalder, skal den opptjente pensjonen beregnes særskilt for den tjenestetid arbeidstakeren har i hver av stillingene. I avtalen kan det likevel fastsettes at: a) opptjent pensjon skal beregnes ut fra samlet tjenestetid i foretaket og opptjeningsalderen i den nye stillingen b) det skal utstedes fripolise som sikrer arbeidstakerens rett til den delen av opptjent pensjon på endringstidspunktet som overstiger den pensjon som da ville være opptjent om opptjeningsalderen i den nye stillingen legges til grunn ved beregningen. Bestemmelsene i første ledd gjelder likevel ikke ved nedsetting av forsikringsytelsene etter bestemmelsene i henhold til 10. Ved slik nedsetting gjelder det som er bestemt i 10 pkt 1, tredje ledd. 3. For medlemmer som det opprettes fripolise for, kan Selskapet kreve at foretaket betaler engangspremie for fremtidig administrasjon av fripolisen (administrasjonsreserve). 7 Opphør av avtalen 1. Hvis forsikringstakeren innstiller sin virksomhet, eller arbeidsgiveren (innehaveren) blir alene igjen i forsikringen, opphører den. Det samme gjelder hvis forsikringstakeren sier opp avtalen, eller slutter med premiebetalingen, og det ikke er midler i premiefondet til dekning av premien. Dersom foretakspensjonen etter en periode på seks måneder ikke oppfyller kravene til minste antall medlemmer, jfr. LOF 2-2, skal pensjonsordningen opphøre. Ved slikt opphør skal de forsikrede varsles skriftlig eller på annen forsvarlig måte. For den enkelte forsikrede opphører forsikringen i så fall tidligst én måned etter at varsel er gitt eller vedkommende på annen måte er blitt kjent med forholdet. Ved forsikringstilfeller som Selskapet svarer for i denne tiden, kan Selskapet gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra denne. 2. Hvis forsikringstakeren sier opp avtalen for overføring av forsikringen til annet livsforsikringsselskap eller privat pensjonskasse, opphører forsikringen på det tidspunktet oppsigelsen av avtalen kommer til Selskapet, eventuelt på et avtalt fremtidig tidspunkt. Alle fondsmidler vil bli overført til annet livsforsikringsselskap eller pensjonskasse som kan ta imot slike midler. Overføringen skjer etter FVL kapittel 11. Ved overføring av forsikringen til annet livsforsikringsselskap eller privat pensjonskasse, har den forsikrede etter utmeldingen ikke rett til å opprettholde sin forsikring etter bestemmelsene i 23. Ved oppsigelse med sikte på overføring av forsikringen til et annet livsforsikringsselskap eller privat pensjonskasse, gjelder ikke denne paragrafs pkt 3, 4 og Ved opphør har den enkelte forsikrede eiendomsrett til den fullt betalte forsikring (fripolise) som er opparbeidet, ved samtlige premier som er betalt for vedkommende for tidsrommet frem til uttredelsen, herunder kontantbeløp som er overført fra fripolise, annen foretakspensjon eller pensjonsinnretning. For betalingsfritak og hvis forsikringen omfatter uførepensjon gjelder følgende: For forsikrede som er arbeidsudyktig, men uten rett til uføreerstatning ved opphøret, står Selskapet likevel risikoen for fulle forsikringsytelser så lenge forsikrede er sammenhengende arbeidsudyktig, men ikke ut over 12 måneder (se 19 pkt 1) fra den dagen arbeidsudyktigheten inntrådte. Vilkår for foretakspensjon Side 5 av 12

6 Med arbeidsudyktig menes at forsikrede har en uføregrad lik eller høyere enn den uføregrad som fremgår av forsikringsavtalen. Ved utløpet av nevnte tidsrom fastsettes den forsikredes eventuelle rett til uførepensjon og betalingsfritak. Den delen av forsikringen som ikke er dekket gjennom innvilget betalingsfritak, vil bli redusert til fripolise. 4. Hvis virksomheten innstilles eller arbeidsgiveren (innehaveren) blir alene igjen i forsikringen, og det er midler i premiefondet, skal disse brukes i samsvar med gjeldende lovgivning. 5. Andre rettigheter de forsikrede har etter opphør av forsikringen, er beskrevet i vilkårenes hoveddel E Foretak som har pensjonsordning etter LOF og som i stedet vil opprette pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon, kan videreføre foretakspensjonsordningen for arbeidstakere som var medlem av denne ordningen på tidspunktet for opprettelsen av ny innskuddspensjonsordning. Første ledd gjelder tilsvarende for foretak som har pensjonsordning med ytelsesbasert alderspensjon etter LOF og som i stedet vil opprette pensjonsordning med engangsbetalt alderspensjon etter samme lov. Første og annet ledd er ikke til hinder for at foretaket kun viderefører foretakspensjonsordningen for arbeidstakere som er medlem av ordningen på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning eller ny foretakspensjonsordning med engangsbetalt alderspensjon, og som da har 15 år eller mindre igjen til opptjeningsalder fastsatt i avtalen. 7. For medlemmer som det opprettes fripolise for, kan Selskapet kreve at foretaket betaler engangspremie for fremtidig administrasjon av fripolisen (administrasjonsreserve). 8 Beregningsgrunnlag for premiereserve og fripolise Ved beregning av premiereserve og fripolise ved utmelding (se 5), eller ved opphør av forsikringen (se 7), brukes det samme beregningsgrunnlaget som er brukt ved premieberegningen. Det samme gjelder ved omgjøring av en pensjon (se 9 pkt 3). Hvis premien for den forsikrede som beregningen gjelder, har vært betalt etter forskjellige tariffer, kan det likevel brukes en forenklet beregningsmåte godkjent av Finanstilsynet. 9 Utbetaling av forsikringsytelser 1. Enhver forsikringsytelse blir utbetalt til den som har retten til den mot de legitimasjoner Selskapet finner nødvendige. Selskapet kan godskrive forsikringens premiefond for uførepensjonen i tidsrommet forsikrede i en overgangstid får utbetalt lønn eller annen godtgjørelse fra forsikringstakeren. Selskapet skal godskrive forsikringens premiefond for den delen av uførepensjonen som ikke kommer til utbetaling til medlemmet ved samtidig utbetaling av arbeidsavklaringspenger. 2. Hvis ikke annet er avtalt, blir pensjonene utbetalt månedlig og etterskuddsvis. 3. Selskapet kan endre pensjonens utbetalingstid til det hele antall år som er nødvendig for at den årlige utbetalingen skal utgjøre omlag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Dette gjelder kun når det viser seg at den årlige alderspensjonen, eller summen av årlig ektefelle- og barnepensjon, blir mindre enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp når pensjonen begynner å utbetales, eller ved senere nedsetting. Kontantverdien av pensjonen skal være den samme før og etter omgjøringen. 4. For Selskapets plikt til å betale renter, gjelder FAL Pensjon fra forsikringen ved samtidig pensjon fra annet hold 1. I den utstrekning det er adgang til det etter LOF, kan det bestemmes i avtalen at den pensjonen som er fastsatt for den forsikrede, skal settes ned når den forsikrede eller dennes etterlatte, får rett til pensjon fra annet hold. Nedsettingen skal ikke være større enn at den nedsatte pensjon sammen med vedkommendes pensjon fra annet hold, blir lik den pensjonen som er fastsatt for den forsikrede. I avtalen skal det fastsettes om det skal gjøres fradrag i uførepensjonen for erstatning for tap av arbeidsevne fra yrkesskadeforsikring, og i tilfelle inntas regler for beregning av slike fradrag. Fradraget gjøres ved utbetaling. Hvis bestemmelse om nedsetting blir truffet etter at den forsikrede er tatt opp i forsikringen, skal pensjonen ikke i noe tilfelle settes ned under den fullt betalte pensjonen som den forsikrede ville ha hatt eiendomsrett til, om vedkommende var trådt ut av forsikringen på det tidspunktet bestemmelsen ble truffet. 2. Nedsetting skal likevel ikke finne sted hvis den forsikringen som den forsikrede var medlem av før uttredelsen, senere er opphørt. 3. Det beløp som pensjonen blir satt ned med, overføres til forsikringens premiefond. 11 Foreldelse av rett til forsikringsytelse Krav på forsikringsytelsen foreldes når det er gått ti år fra den dagen det siste gang ble utbetalt en termin. Er det ikke utbetalt noen terminer, løper fristen fra den dagen da den forsikrede eller de etterlatte kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten etter tre år fra forfall. 12 Tvisteløsning Hvis Selskapet helt eller delvis avslår et krav på forsikringsytelse, eller hvis det på annen måte oppstår tvist mellom Selskapet og forsikringstaker eller forsikrede, kan tvisten Vilkår for foretakspensjon Side 6 av 12

7 forelegges kompetent nemnd, se FAL 20-1, eller bringes inn for domstolene innen tre år. 13 Opplysningsplikt Forsikringstakeren og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på Selskapets spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Selskapets vurdering av risikoen. Blir ikke opplysningsplikten oppfylt, gjelder det som er bestemt i FAL 13-2 til Er Selskapet fri for ansvar, oppheves forsikringen, og premiereserven utbetales til den som har betalt premien. Bestemmelsene ovenfor får tilsvarende anvendelse ved utvidelser av forsikringen. 14 Krig og annen katastrofe 1. Under krig som Norge er kommet med i, kan Selskapet etter Kongens nærmere bestemmelser la forfalte forsikringsytelser samt premiereserver etter bestemmelsene i pkt 2, foreløpig bare bli utbetalt delvis. En slik ordning skal etter Kongens nærmere bestemmelse oppheves så snart forholdene gjør det mulig. 2. For utvidelser av forsikringer i de siste tre måneder før Norge kom med i krigen eller under krigen, og for nye forsikringer som er kommet i stand i denne tiden, gjelder følgende hvis den forsikrede dør eller blir minst 20 prosent arbeidsudyktig som direkte følge av krigen, og det ikke er gjort annen avtale med Selskapet: a) Ved dødsfall annulleres forsikringen, og premiereserven benyttes som engangspremie til dekning av ektefelleog barnepensjon til de etterlatte, med inntil den størrelse som er fastsatt i avtalen. Eventuell premiereserve som ikke går med til dekning av slik pensjon, overføres forsikringens premiefond. b) Ved arbeidsudyktighet annulleres forsikringens uførepensjon og betalingsfritak, og den tilsvarende premiereserve utbetales kontant til den forsikrede tre måneder etter at arbeidsudyktigheten inntrådte. Fra samme tidspunkt faller premien for uførepensjon og betalingsfritak bort. Bestemmelsene i dette punktet gjelder uavhengig av når forsikringen er kommet i stand, hvis den forsikrede dør eller blir arbeidsudyktig, som følge av deltakelse i krig under kommando av et land som ikke er alliert med Norge. 3. Forsikringsytelser for forsikringer som har vært i kraft, og premiefond som har eksistert, mens Norge har vært med i krig, kan settes ned etter Kongens bestemmelse, og etter regler som han fastsetter, når de tap Selskapet har hatt på grunn av krigen, gjør dette nødvendig for at Selskapet skal kunne fortsette driften. Uten at Norge har vært i krig, kan reglene i forrige ledd, etter Kongens bestemmelse, gis tilsvarende anvendelse, hvis de tap Selskapet har hatt på grunn av krig eller annen katastrofe, gjør dette nødvendig for at Selskapet kan fortsette driften. Bestemmelser som er truffet i henhold til dette punktet, skal oppheves i den utstrekning forholdene måtte gjøre det mulig, etter regler som fastsettes av Kongen. C. Særskilte vilkår for alders-, ektefelle-, samboer- og barnepensjon 15 Alderspensjon 1. Pensjonen utbetales til og med måneden etter dødsmåneden. Hvis det er avtalt at alderspensjonen skal settes ned eller skal opphøre når den forsikrede når en bestemt alder, skjer dette ved utgangen av måneden før den forsikrede når denne alderen. 2. Arbeidstaker som ved oppnådd opptjeningsalder ikke har opptjent full pensjon etter LOF 4-3 første ledd, og som etter oppnådd opptjeningsalder fortsatt har stilling i foretaket, skal godskrives etterfølgende tjenestetid. For øvrig gjelder bestemmelsene i LOF 4-4 tilsvarende. Har arbeidstakeren etter LOF 4-3 første ledd opptjent full pensjon ved oppnådd opptjeningsalder, eller for øvrig før fratredelsen, skal det foretas omregning av pensjonen ved fratredelsen, på grunnlag av den premiereserven som da er knyttet til opptjent pensjon. Forsikringsteknisk kontantverdi av ytelsene skal være den samme før og etter omregningen. 3. En arbeidstaker kan tidligst ta ut alderspensjon ved fylte 62 år. Medlemmet skal sende melding om når alderspensjonen skal starte. Dersom det ikke er sendt melding om uttak av alderspensjon innen fylte 75 år, skal pensjonen uansett utbetales. Medlemmet kan velge å ta ut gradert alderspensjon, men ikke mindre enn at årlig utbetaling utgjør om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Medlemmet kan når som helst endre uttak til 100 prosent av pensjonen. Øvrige endringer kan gjøres ved opptjeningsalder eller senere. Medlem som mottar uførepensjon kan ikke ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 prosent. Utbetalingstiden skal minst være til 77 år, og ikke mindre enn 10 år. Utbetalingstiden kan settes ned for å få en årlig utbetaling på om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Ved uttak før opptjeningsalder skal alderspensjonen omregnes på forsikringsteknisk grunnlag basert på alder, utbetalingsperioden og det gjeldende beregningsgrunnlaget. Selskapet kan beregne et seleksjonsfradrag ved uttak før opptjeningsalder. Størrelsen på seleksjonsfradraget vil til enhver tid følge lovgivningen. 16 Ektefellepensjon 1. Med ektefellepensjon menes pensjon til gjenlevende ektefelle, eventuelt til gjenlevende fraskilt ektefelle i Vilkår for foretakspensjon Side 7 av 12

8 samsvar med bestemmelsene i ekteskapslovgivningen. 2. Hvis forsikringen omfatter ektefellepensjon, inntrer retten til denne pensjonen (se likevel pkt 4) fra første dag i den måneden den forsikrede dør. Pensjonen utbetales til og med måneden etter ektefellens død. Hvis det er avtalt at ektefellepensjonen skal settes ned eller skal opphøre når ektefellen når en bestemt alder, skjer dette ved utgangen av den måneden ektefellen når denne alderen, tidligst den måneden LOF tillater det. Dersom det også utbetales barnepensjon, skal ektefellepensjon likevel utbetales inntil retten til barnepensjon opphører i henhold til LOF 7-1 annet ledd første punktum. Det kan bestemmes i avtalen at retten til ektefellepensjon etter nærmere regler skal begrenses. 3. Det avgjøres etter den ekteskapslovgivning som gjelder til enhver tid, om fraskilt ektefelle har rett til ektefellepensjon, og i tilfelle hvordan denne skal deles mellom ektefelle og fraskilt ektefelle. 4. Rett til ektefellepensjon inntrer ikke a) når dødsfallet inntreffer innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet er en følge av sykdom som den forsikrede hadde, og som det må antas at den forsikrede kjente til, da ekteskapet ble inngått. b) når ekteskapet er inngått etter at den forsikrede har fylt 65 år. c) når ekteskapet er inngått etter at den forsikredes arbeidsevne er varig nedsatt med 50 prosent eller mer. 5. Ved utbetaling av ektefellepensjon, må det fremlegges: a) Dødsattest b) Dokumentasjon på at den forsikrede på tidspunktet for dødsfallet var gift, med angivelse av ektefellens navn og adresse. Hvis den forsikrede hadde fraskilt ektefelle i live, må det også fremlegges dokumentasjon for den fraskiltes rett til ektefellepensjon etter den ekteskapslovgivningen som gjelder. 17 Samboerpensjon 1. Med samboerpensjon menes pensjon til gjenlevende samboer. 2. Hvis forsikringen omfatter samboerpensjon, inntrer retten til denne pensjonen (se likevel pkt 3) fra første dag i den måneden den forsikrede dør. Pensjonen utbetales til og med måneden etter samboerens død. Hvis det er avtalt at samboerpensjonen skal settes ned eller skal opphøre når samboeren når en bestemt alder, skjer dette ved utgangen av den måneden samboeren når denne alderen, tidligst den måneden LOF tillater det. Dersom det også utbetales barnepensjon, skal samboerpensjonen likevel utbetales inntil retten til barnepensjon opphører i henhold til LOF 7-1 annet ledd første punktum. Det kan bestemmes i avtalen at retten til samboerpensjonen etter nærmere regler skal begrenses. 3. Rett til samboerpensjon inntrer ikke a) når dødsfallet inntreffer innen ett år etter at samboerskapet ble inngått, og dødsfallet er en følge av sykdom som den forsikrede hadde, og som det må antas at den forsikrede kjente til, da samboerskapet ble inngått. b) når samboerskapet blir inngått etter at den forsikrede har fylt 65 år. c) når samboerskapet blir inngått etter at den forsikredes arbeidsevne er varig nedsatt med 50 prosent eller mer. 4. Ved utbetaling av samboerpensjon, må det fremlegges: a) Dødsattest b) Dokumentasjon på at den forsikrede på tidspunktet for dødsfallet var samboer, med angivelse av samboerens navn og adresse. 5. Retten til etterlattepensjon for ektefelle eller registrert partner går foran retten til samboerpensjon. 18 Barnepensjon 1. Hvis forsikringen omfatter barnepensjon, inntrer retten til denne pensjonen (se likevel pkt 3) fra første dag i den måneden den forsikrede dør. Pensjonen utbetales til og med den måneden barnet når den alderen som er fastsatt i avtalen (se likevel pkt 2). Dør barnet før det når denne alderen, utbetales pensjonen til og med måneden etter barnets død. Hvis det er avtalt at barnepensjonen skal begynne å utbetales, eller skal forhøyes når barnet når en bestemt alder, inntrer retten til pensjonen, eventuelt forhøyelsen, fra første dag i måneden etter at barnet når denne alderen. Retten til barnepensjon gjelder for den forsikredes inntil seks yngste egne barn, stebarn og adoptivbarn. For adoptivbarn, unntatt stebarn som adopteres, gjelder likevel de innskrenkninger i retten til barnepensjon som er nevnt i pkt 2 annet punktum og i pkt Barn som er over den fastsatte alderen, har rett til pensjon hvis barnet er helt og varig arbeidsudyktig på grunn av sykdom eller ulykkestilfelle, og denne arbeidsudyktigheten allerede var inntrådt da barnet nådde denne alderen. Denne retten gjelder likevel ikke adoptivbarn som ved adopsjonen var helt og varig arbeidsudyktig. 3. Rett til barnepensjon for adoptivbarn inntrer ikke: a) Når dødsfallet inntreffer innen ett år etter at adopsjonen fant sted, og dødsfallet er en følge av sykdom som forsikrede hadde, og som det må antas at den forsikrede kjente til, da adopsjonen fant sted. b) Når adopsjonen har funnet sted etter at den forsikrede har fylt 65 år. c) Når adopsjonen har funnet sted etter at den forsikredes arbeidsevne er varig nedsatt med 50 prosent eller mer. 4. Ved utbetaling av barnepensjon, må det fremlegges: a) Dødsattest b) Aldersattest for barn c) Adopsjonsbevis for adoptivbarn Vilkår for foretakspensjon Side 8 av 12

9 Ved utbetaling av barnepensjon etter bestemmelsene i pkt 2 må det fremlegges dokumentasjon for at barnet er helt og varig arbeidsudyktig. 5. Barnepensjon deles likt på alle barn med lik rett til pensjon. D. Særskilte vilkår for uførepensjon og betalingsfritak 19 Rett til uførepensjon 1. Hvis forsikringen omfatter uførepensjon, inntrer retten til denne pensjonen (se likevel 20) når den forsikredes arbeidsevne på grunn av sykdom eller ulykkestilfelle har vært nedsatt i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Laveste uføregrad er fastsatt i forsikringsavtalen. Hvis folketrygden utbetaler arbeidsavklaringspenger i denne perioden, og etter de regler som er fastsatt i loven, inntrer likevel retten til uførepensjon ved 100 prosent arbeidsuførhet bare i den grad summen av uførepensjonen og arbeidsavklaringspenger ikke er høyere enn 70 prosent av lønn, inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved lavere uføregrad reduseres grensen tilsvarende. Uførepensjonen utbetales fra den dagen retten til uførepensjon inntrer og så lenge den forsikrede har rett til uførepensjon. Omfatter forsikringen ikke alderspensjon, utbetales uførepensjonen høyst ut måneden før den forsikrede når den opphørsalderen som er fastsatt for uførepensjonen. Hvis den forsikrede som mottar uførepensjon dør, utbetales uførepensjonen med uforandret beløp til utgangen av måneden etter dødsmåneden. 2. Størrelsen på uførepensjonen retter seg etter graden av arbeidsudyktighet. 3. Graden av arbeidsudyktighet skal fastsettes av Selskapet på grunnlag av den nedsetting av arbeidsevnen, som sykdommen eller ulykkestilfellet, etter objektive symptomer kan antas å ha medført. Opplysninger fra NAV og behandlende lege skal legges til grunn for fastsettelsen. Når graden blir fastsatt, skal det tas hensyn til den forsikredes inntekt ved personlig arbeid (arbeidsinntekt) før arbeidsudyktigheten inntrådte, og vedkommendes arbeidsinntekt og arbeidsmuligheter etter dette tidspunkt. Ikke bare den forsikredes vanlige arbeid, men ethvert arbeid som kan passe for vedkommende, skal tas i betraktning. Hvis skifte av arbeid er nødvendig for helt eller delvis å gjenvinne arbeidsevnen, skal det likevel i en rimelig overgangstid tas hensyn til i hvilken grad den forsikrede kan utføre sitt vanlige arbeid. 4. Omfatter forsikringen tillegg til uførepensjon for pensjonist som har barn, får bestemmelsene i 18 om hvilke barn det skal utbetales barnepensjon for, tilsvarende anvendelse for retten til tillegg til uførepensjonen. Retten gjelder også for forsikredes egne barn som blir født etter at uførepensjonen begynte å utbetales. 5. Ved utbetaling av barnetillegg til uførepensjonen (se pkt 4) må retten til tillegget dokumenteres. Er utbetalingen av barnetillegget betinget av at barnet er helt og varig arbeidsudyktig, må det fremlegges dokumentasjon på dette. 20 Begrensninger i retten til uførepensjon 1. Retten til uførepensjon inntrer ikke når arbeidsudyktigheten skyldes a) skade som er fremkalt med forsett av den forsikrede selv. b) sykdom eller lyte som den forsikrede hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i forsikringen, og som innen to år deretter medfører arbeidsudyktighet. For forhøyelse av uførepensjonen som ikke skyldes generell lønnsforhøyelse hos forsikringstakeren, gjelder tilsvarende bestemmelse. Toårsfristen regnes fra den dagen pensjonen blir forhøyet. Hvis den forsikrede før opptakelsen i forsikringen var med i annen tjenestepensjonsordning, og det ikke har vært avbrudd i risikodekningen, regnes toårsfristen fra opptaket i den tidligere tjenestepensjonsordning. 2. Retten til uførepensjon faller bort for det som ligger lenger tilbake i tid enn tre år, fra den dagen kravet kom inn til Selskapet. Dette gjelder likevel ikke hvis kravet blir fremsatt innen tre år regnet fra den dagen den som setter fram kravet, tidligst kunne ha gjort det gjeldende, etter at vedkommende hadde fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner det. 21 Forholdsregler ved inntrådt arbeidsudyktighet. Sikkerhetsforskrifter. 1. Den som vil fremsette krav om uførepensjon, må underrette Selskapet så snart som mulig. Vedkommende plikter å gi opplysning om alle forhold som står i forbindelse med arbeidsudyktigheten, og må fremlegge legeerklæring. Opplysningene og legeerklæringen gis på skjemaer som er fastsatt av Selskapet. 2. Så lenge uførepensjonen utbetales, plikter den forsikrede å holde Selskapet underrettet om sin helsetilstand og arbeidsevne, og la seg undersøke av lege så ofte, og i den utstrekning, Selskapet finner det nødvendig. Den forsikrede plikter å følge de anvisninger som legen gir. 3. Selskapet har rett til å søke opplysninger hos lege, sykehus, trygdekontor eller annet forsikringsselskap. Skadelidte har selv rett til å velge lege. Spesialist ved regionssykehus, sentralsykehus eller Rikshospitalet bør fortrinnsvis benyttes. 4. Hvis forsikringstakeren eller den forsikrede med forsett eller grov uaktsomhet ikke gjør det vedkommende plikter etter denne bestemmelsen, svarer Selskapet ikke mer enn det som må antas at Selskapet ville dekket om plikten var blitt oppfylt. Vilkår for foretakspensjon Side 9 av 12

10 22 Betalingsfritak ved arbeidsudyktighet 1. Hvis premiebetalingen skjer i terminer, blir det ved hel eller delvis arbeidsudyktighet gitt hel eller delvis fritak for betaling av terminpremien. Retten til betalingsfritak inntrer når den forsikredes arbeidsevne på grunn av sykdom eller ulykkestilfelle har vært nedsatt i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Laveste uføregrad er fastsatt i forsikringsavtalen. Hvis folketrygden har utbetalt sykepenger i den perioden, og etter de regler som er fastsatt i loven, inntrer likevel retten til betalingsfritak senest den dagen sykepenger fra folketrygden opphører. For kollektive livrenter kan det avtales at retten til betalingsfritak skal inntre etter at arbeidsevnen har vært nedsatt i et sammenhengende tidsrom på tre måneder. Betalingsfritak blir gitt fra den dagen retten inntrer, og gis så lenge forsikringstakeren har rett til betalingsfritak. Det kan likevel fastsettes i avtalen at betalingsfritaket skal gis fra den dagen arbeidsevnen ble nedsatt. Bestemmelsene i 19 punktene 2 og 3 og 20 og 21 gjelder tilsvarende for betalingsfritaket. 2. Betalingsfritaksbeløp blir overført til forsikringens premiefond, eventuelt avregnet i premie, som forfaller til betaling for forsikringen. E. Særskilte vilkår for individuelle forsikringer 23 Den forsikredes rettigheter og plikter etter uttreden av forsikringen 1. Ved uttredelsen blir det utstedt en individuell forsikring for fripolisen. Dersom premiereserven for alderspensjonen er mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp, og medlemmet ikke flytter verdien til en ny foretakspensjon, eller slår fripolisen sammen med en annen fripolise, skal fripolisen likevel overføres til en individuell alderspensjon etter reglene for individuell pensjonsordning (IPS). Den forsikrede har etter utmelding av forsikringen (se 5) eller etter forsikringens opphør (se 7), rett til å inngå avtale om fortsettelsesforsikring i den utstrekning som det fremgår av 24 ved å betale premie fra tidspunktet for uttredelsen. Premien fastsettes etter de premiesatser som til enhver tid gjelder for fortsettelsesforsikring. Vil den forsikrede bruke sin rett til å fortsette premiebetalingen, blir det utstedt individuell forsikring på den premien vedkommende vil betale. 2. Når den forsikrede trer ut av forsikringen, eller hvis forsikringen opphører, plikter Selskapet å underrette den forsikrede om vedkommendes rett til å inngå avtale om fortsettelsesforsikring. Når den forsikrede trer ut av forsikringen, står Selskapet risiko for ytelser i henhold til 24, punkt 2, første ledd i minst 14 dager etter at påminnelse er sendt forsikrede. Hvis årsaken til uttredelsen er at forsikringen opphører, står Selskapet likevel risiko for de nevnte ytelsene i minst én måned etter at forsikrede er varslet om opphøret. Det gjøres fradrag i pensjonsbeløp som måtte bli aktuelle i risikotiden i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under tilsvarende pensjonsinnretning/ pensjonskasse og får erstatning fra denne. Den forsikrede kan benytte sin rett til å inngå avtale om fortsettelsesforsikring i inntil seks måneder etter at Selskapets ansvar etter annet ledd er opphørt, uten å gi nye helseopplysninger. 3. De rettigheter og plikter som foran er tillagt forsikringstakeren, går over på den forsikrede (se likevel 24) ved utløpet av de frister som er nevnt i pkt 2. Forsikringstakerens plikt til å gi opplysninger har samme rettsvirkning for en individuell forsikring som for den kollektive forsikringen. 24 Ytelsene i fortsettelsesforsikringen 1. Hvis ikke annet er fastsatt i avtalen, blir individuelle forsikringer utstedt som livrenter med følgende ytelser: Alderspensjon, ektefellepensjon uten arbeidsmessig prøving, samboerpensjon uten arbeidsmessig prøving, barnepensjon til den opphørsalder som er fastsatt i avtalen, og uførepensjon fra de tidspunkt som gjaldt for forsikrede etter avtalen. Forholdet mellom ytelsene skal være det samme som gjaldt for den forsikrede i foretakspensjonen. For ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon betinges det også at fødselsnummer oppgis på ektefelle, samboer og barn. 2. Ved fortsettelsesforsikring kan den forsikrede opprettholde forsikringsytelser som nevnt i pkt 1 første og annet ledd, samt betalingsfritak ved arbeidsudyktighet, i den utstrekning vedkommende var sikret slike ytelser i foretakspensjonen. Det kan bestemmes at retten til betalingsfritak skal inntre fra andre tidspunkt enn de som gjaldt i avtalen, likevel slik at regler som fastsettes må være innenfor rammen av bestemmelsene i 19 pkt 1 og i 22 pkt. 1. Ved fortsatt premiebetaling kan forsikringen utstedes med rett til å regulere de ytelser som opprettholdes i takt med folketrygdens grunnbeløp i premiebetalingstiden, etter regler godkjent av Finanstilsynet. 3. Hvis den forsikrede etter uttredelsen blir medlem av annen pensjonsordning i tjenesteforhold, har Selskapet rett til å foreta en omregning av forsikringsytelsene for å tilpasse dem til ytelsene i den nye pensjonsordningen. Etter krav fra den forsikrede kan den forsikredes rettigheter i den individuelle forsikringen sikres i annet selskap eller pensjonsinnretning. Forsikringens verdi overføres i så fall i samsvar med forskrifter gitt av Finanstilsynet. Vilkår for foretakspensjon Side 10 av 12

11 4. Forsikringstakeren har rett til sammenslåing av fripoliser i hht. LOF Premiebetaling for fortsettelsesforsikringer 1. Første premie forfaller til betaling den dagen forsikringen går over til å bli fortsettelsesforsikring, dvs. når den kollektive forsikringen opphører. Senere premier forfaller til betaling på de forfallsdager som blir fastsatt. Betalingsfristen er én måned fra den dagen Selskapet har sendt premievarsel til den forsikrede. Det kan avtales henstand på vilkår partene blir enige om, likevel ikke ut over seks måneder fra forfallsdagen for den sist ubetalte premie. 2. Hvis en forfalt premie ikke blir betalt innen utløpet av den fristen som er fastsatt, blir forsikringsytelsene satt ned til de fullt betalte ytelser. Dette gjelder hvis betaling ikke har funnet sted innen 14 dager etter at Selskapet har sendt lovbestemt varsel (se FAL 14-2) på den forfalte premien. Oppstår det erstatningsplikt for Selskapet innen den fastsatte fristen, blir premie og renter som Selskapet har til gode trukket fra de ytelser som først forfaller. 3. Hvis den forsikrede ved uttredelsen av den kollektive forsikringen ikke bruker sin rett til å inngå avtale om fortsettelsesforsikring, har vedkommende senere adgang til å gjenoppta premiebetalingen helt eller delvis hvis Selskapet gis melding om dette innen to år fra den dagen vedkommende trådte ut av forsikringen. Har den forsikrede etter uttredelsen av forsikringen betalt premie for en fortsettelsesforsikring, men senere sluttet å betale premie, har vedkommende adgang til å gjenoppta premiebetalingen med inntil det beløp som vedkommende tidligere har betalt, hvis vedkommende bestemmer seg for dette innen to år fra den dagen som det er betalt premie til. I så fall skal de forfalte premiene etterbetales med renter. Hvis det er gått seks måneder eller mer etter at Selskapets ansvar etter pkt 2 første setning er satt ned, er det et vilkår for å gjenoppta premiebetalingen at den forsikrede fremlegger helseerklæring på skjema fastsatt av Selskapet, og at Selskapet finner helsetilstanden tilfredsstillende. Kravet om helseerklæring faller bort hvis fortsettelsesforsikringen bare omfatter alderspensjon. 26 Gjenkjøp En fripolise kan ikke gjenkjøpes. Dersom en arbeidstaker har en stilling med høyere opptjeningsalder enn den opptjeningsalderen som gjelder for fripolisen, kan arbeidstakeren før fripolisens opptjeningsalder er nådd, kreve at det skal foretas omregning av pensjonen etter stillingens opptjeningsalder på grunnlag av den premiereserven som da er knyttet til fripolisen. Samlet forsikringsteknisk kontantverdi skal være den samme før og etter omregningen. Utbetaling av alderspensjonen fra en fripolise følger reglene i 15. Midlene knyttet til en fripolise kan overføres til annet livsforsikringsselskap eller pensjonskasse etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven 7-8 med tilhørende forskrift. Midlene kan ikke overføres til annet livsforsikringsselskap enn nevnt i LOF 1-1 annet ledd. F. Selskapets rett til endringer 28 Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premier Endres lovverket eller praktiseringen av lovene, kan Selskapet gjennomføre endringer av premie og forsikringsvilkår. Selskapet forbeholder seg retten til å øke premiene i forsikringstiden med utgangspunkt i en beregning basert på en lavere grunnlagsrente enn den som gjelder for den opprinnelige tegnede forsikring. Slik endring kan kun gjøres etter retningslinjer fra Finanstilsynet. Selskapet kan for øvrig i forsikringstiden gjennomføre endringer i premier og forsikringsvilkår når forholdene tilsier at slike endringer er ønskelige eller nødvendige. Selskapet skal gi forsikringstaker og forsikrede opplysninger om endringen. Det siste gjelder spesielt hvis endringen er til ugunst for de forsikrede. Selskapet forbeholder seg retten til å foreta endringer i forsikringsvilkårene av praktisk og redaksjonell art. Enhver endring av forsikringsvilkår og premier skal meldes til Finanstilsynet. G. Tillegg til forsikringsvilkårene For forsikringen, eller del av denne, vil det etter avtale mellom forsikringstakeren og Selskapet kunne gjelde visse tilleggsvilkår godkjent av Finanstilsynet. 27 Disposisjoner over fripolise Dersom arbeidstakeren senere blir medlem under en foretakspensjonsavtale som har avtale om medregning av tidligere rettigheter, kan fripolisen eller deler av denne, overføres til den nye avtalen etter bestemmelsene i LOF 4-11, 4-12 og Vilkår for foretakspensjon Side 11 av 12

12 SpareBank 1 Livsforsikring AS Postboks 778 Sentrum 0106 OSLO Foretaksregisteret: NO ??? q Febr 2011 N9555???

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon

Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Forsikringsvilkår KLP Foretakspensjon Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.06.2011 Innhold A Innledning 3 B Pensjonsopptjening 3 B-1 Hvem som er omfattet av

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Utgått fra en ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring Gjelder fra 1. november 2003. A. INNLEDNING Fortsettelsesforsikring utgått

Detaljer

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring Innhold: A Innledning 2 B Felles vilkår for alle forsikringsytelser 2 C Særskilte vilkår for alders-, ektefelle-, samboer-

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning Gjelder med virkning fra 1.1.2017 Erstatter forsikringsvilkår av 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Side 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om vilkårene...

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Innhold 1. Tjenestepensjon etter tjenestepensjonsloven... 4 2. Definisjoner... 4 3. Tilleggsdekning som må tilknyttes alderspensjon betalingsfritak...

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2015 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med indeksforvaltning

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med indeksforvaltning Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med indeksforvaltning Gjelder fra 01.07.2009 Vilkår - Innskuddspensjon med indeksforvaltning av 1.7.2009 1. Innledende bestemmelser... 2 1.1 Innskuddspensjon med indeksforvaltning...

Detaljer

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20.

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. juni 2010 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg og risikodekninger Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Gjelder

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 13 Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011 for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene)

Detaljer

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med investeringsvalg Forsikringsvilkår innskuddsbasert kollektiv livrente med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddsbasert kollektiv livrente med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Kollektiv

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Storebrand Tjenestepensjon (hybrid) etter lov om tjenestepensjon med øvrige forsikringsdekninger etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 1. januar 2015 Storebrand

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2018 for etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene) gjelder

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2016 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. KLP Innskuddspensjon

Forsikringsvilkår. KLP Innskuddspensjon Forsikringsvilkår KLP Innskuddspensjon Innskuddsbasert alderspensjon etter lov om innskuddspensjon Innskuddsfritak og tilknyttet etterlatte- og uførepensjon etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.06.2011

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Gruppelivsforsikring for bedrifter Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Dette heftet

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så

Detaljer

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016 Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon Gjelder fra 1.1.2016 1 Forsikringsvilkår innholdsfortegnelse 1. Innledende bestemmelser 3 1.1 Innskuddspensjon med investeringsvalg, indeksforvaltning

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen 3 5. Forhøyelse av forsikringssummen

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Vilkår nr. V2024 Gjelder fra 01.01.2015 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt...

Detaljer

Forsikringsvilkår. for innskuddsbasert tjenestepensjon

Forsikringsvilkår. for innskuddsbasert tjenestepensjon Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser 1.1 Innskuddspensjon med investeringsvalg, indeksforvaltning eller avkastningsgaranti...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Vilkår nr. V2024 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt...

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Forsikringsbevis Handel og Kontor Indre Østlands uføreforsikring

Forsikringsbevis Handel og Kontor Indre Østlands uføreforsikring Uføreforsikring for Handel og Kontor Indre Østland Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP2225335 Utskriftsdato: Medlemnr. Forsikringsbevis Handel og Kontor

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon Veiledning og vilkår Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Storebrand Innskuddspensjon - med individuelt investeringsvalg - uten avkastningsgaranti - innenfor lov om innskuddspensjon

Detaljer