Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak"

Transkript

1 Forsikringsvilkår Innskuddspensjon Uten innskuddsfritak Gjelder fra

2

3 Innhold A. Innledning 3 B. Generelle vilkår for innskuddspensjon pensjonsparing 9 3

4 A. Innledning A-1 Innskuddspensjonsordningen Innskuddspensjonsordning er en pensjonsspareordning hvor virksomheten betaler innskudd i samsvar med en avtalt innskuddsplan til medlemmenes framtidige alderspensjon. Det opprettes særskilte pensjonskonti for hvert enkelt medlem. Virksomheten kan velge mellom kollektivt investeringsvalg og individuelt investeringsvalg. Ved kollektivt investeringsvalg velger virksomheten spareprofil for innskuddspensjonsordningen. Ved individuelt investeringsvalg velger hvert enkelt medlem sin spareprofil. I begge tilfeller kan spareprofil endres innenfor de rammer som følger av avtalen og regelverket for øvrig. Medlemmet bærer alltid selv investeringsrisikoen. Lov om obligatorisk tjenestepensjon 4 nr. 2 om innskuddsfritak i innskuddspensjonsordningen, er fraveket med bakgrunn i kredittilsynet brev av , vedrørende ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter mv. Pensjonssparingen i innskuddspensjonsordningen følger reglene i LOI og er underlagt skattereglene i skattelovens 6-46 m.fl. Vilkårene del a, gir en kort oversikt over innskuddspensjonsordningen og forklaring av ord i regelverket. Vilkårene del B, inneholder regler som gjelder pensjonssparingen i selskapet. A-2 Definisjoner Nedenfor gis en forklaring av ord og uttrykk som er mye brukt i regelverket. I teksten i vilkårene er det brukt stor forbokstav på disse ordene, slik at det er lett å finne frem til forklaringene. Administrasjonskostnader Alle kostnader tilknyttet administrasjon av innskuddspensjonsordningen med tilhørende risikopensjoner, med unntak av forvaltningskostnader. 4

5 Avtalen Den avtale om innskuddspensjonsordning som er inngått mellom virksomheten og selskapet. Forsikringsbevis Et skriftlig bevis til medlemmet som skal inneholde opplysninger om avtalte risikopensjoner og hvilke vilkår som gjelder. Forvaltningskostnader Alle kostnader knyttet til forvaltning av midler knyttet til innskuddspensjonsordningen. G Grunnbeløpet i folketrygden. Individuelt investeringsvalg De tilfeller hvor det følger av avtalen at hver pensjonskonto skal tilordnes en egen investeringsportefølje, som den enkelte kontohaver (medlem) har adgang til å endre, innenfor de rammer som følger av avtalen og regelverket for øvrig. Ved individuelt investeringsvalg belastes medlemmet selv bytte kostnaden ved endring av spareprofil. Avkastningen av den aktuelle pensjonskontos investerings portefølje skal tilføres denne pensjonskontoen. Innskudd Innskudd er det beløp virksomheten etter innskuddplanen skal innbetale for de enkelte medlemmer. Innskuddsfond Innskuddsfondet består av innbetalinger fra virksomheten, overført pensjonskapital for arbeidstakere som slutter i virksomheten med kortere medlemstid enn 12 måneder, innskudd for medlemmer som slutter i virksomheten i løpet av den periode det er forskuddsbetalt innskudd for, eventuell avkastning i samsvar med LOI 3-2 annet ledd, samt avkastning på midlene i innskuddsfondet m.v. Virksomheten kan bruke innskuddsfondet til dekning av innskudd ene til medlemmene, eller andre formål i samsvar med regler om bruk av innskuddfond i LOI. 5

6 Innskuddspensjonsordningen Virksomhetens innskuddspensjonsordning som består av pensjonssparing i henhold til LOI med tilknyttet risikopensjonsordning. Innskuddsplan Innskuddsplanen angir hvordan de årlige innskuddene for medlemmene skal beregnes. Innskuddsplanen fremgår av avtalen. Kollektivt investeringsvalg De tilfeller hvor det følger av avtalen at alle midler knyttet til innskuddspensjonsordningen skal forvaltes som en samlet investeringsportefølje. I disse tilfellene følger det også av avtalen hvordan porteføljen skal sammensettes og hvilken adgang virksomheten har til å endre sammensetningen. Avkastning og tap ved forvaltningen av investeringsporteføljen skal tilordnes pensjonskapitalen, som fordeles mellom medlemmenes pensjonskonti etter opptjent andel av denne. Det er i regelverket fastsatt i hvilken utstrekning medlemmenes pensjonskonti skal utskilles i ulike investeringsporteføljer på bakgrunn av medlemmets alder eller antall år igjen til pensjonsalder. For avtaler med kollektivt investeringsvalg har det enkelte medlem ikke anledning til å endre sammensetningen av investeringer tilordnet medlemmet pensjonskonto. LOF Lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon. LOI Lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon. Medlemmer Virksomhetens arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i regelverket (jf. B2 og avtalen). Som medlem regnes også alderspensjonist som har sluttet i virksomheten etter oppnådd pensjonsalder.? Pensjonsalder Den alder da rett til løpende alderspensjon inntrer. Pensjonsalder er 67 år med mindre medlemmet har et yrke hvor lavere pensjonsalder er fastsatt ved forskrift. 6

7 Pensjonsbevis (årsoppgave) Pensjonsbevis er den årsoppgave som medlemmet mottar årlig og som viser innestående pensjonskapital og antatt pensjonsutbetaling. Pensjonskapital Pensjonskapitalen er summen av innskudd på medlemmenes pensjonskonti tilført avkastning som kan være positiv eller negativ. Pensjonskapitalbevis Selskapet utsteder bevis for medlemmets rett til opptjent pensjonskapital i henhold til regelverket ved oppnådd pensjonsalder eller ved opphør av medlemskap etter b15. Pensjonskonto Det opprettes en egen pensjonskonto for hvert medlem. Hvert medlems pensjonskonto blir tilordnet sin andel av de innskudd som innbetales. Medlemmet kan ikke gjøre uttak fra kontoen, men har rett til å plassere midlene innenfor de spareprofilene som foreligger dersom og i den utstrekning virksomheten og selskapet har avtalt individuelt investeringsvalg. Ved uttreden av innskuddspensjonsordningen beholder medlemmet retten til sin pensjonskapital dersom medlemmet har minst ett års medlemskap i pensjonsordningen. Pensjonssparing Sparedelen av innskuddspensjonsordningen. Pensjonssparingen følger reglene i LOI. Prisliste Selskapets skriftlige oversikt over de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som ytes under innskuddspensjonsordningen. Ved enhver endring skal det sendes ny prisliste til virksomheten. Nye priser gjelder fra og med 4 måneder etter at ny prisliste er sendt fra selskapet. Rebalansering Aldersbestemt endring av fondssammensetningen innenfor en spareprofil og endret fondssammensetning innenfor en spareprofil for opprettholdelse av de forhåndsdefinerte risikoegenskaper. 7

8 Regelverket Regelverket for innskuddspensjonsordningen består av avtalen med innskuddsplanen for pensjonssparing, og disse vilkår del A og B. Registrert partner Registrert partner er partner som er registrert i henhold til lov av 30. april 1993 nr. 40 om partnerskap (partnerskapsloven). Når regelverket bruker ordlyden ektefelle, omfatter det også registrert partner. Samboer Samboer er en person som medlemmet: Har felles bolig og felles barn med, eller lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått i de siste fem år før dødsfallet, og det ikke foreligger forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Selskapet KLP Pensjonsforsikring AS Spareprofil Selskapet har til enhver tid en portefølje av spareprofiler med forskjellig sammensetning av fondsinvesteringer og kontanter. Virksomheten foretar selv valg blant de spareprofiler selskapet tilbyr. Virksomheten kan endre valg av spareprofil innenfor det som følger av avtalen. Det enkelte medlem kan bare velge spareprofil dersom, og i den utstrekning dette følger av avtalen. Det er ikke adgang for virksomheten eller medlemmene å foreta endringer innenfor spareprofilene, med mindre annet fremgår av avtalen. Virksomheten Den virksomhet som har inngått avtalen om innskuddspensjonsordningen med selskapet. Vilkårene Disse vilkår. 8

9 B. Generelle vilkår for innskuddspensjon pensjonsparing B-1 Regler for pensjonssparingen Denne del B av vilkårene angir de vilkår som gjelder for pensjonssparingen i virksomhetens innskuddspensjonsordning, og utgjør sammen med de øvrige vilkår og avtalen, regelverket for innskuddspensjonsordningen. I tillegg gjelder LOI med tilhørende forskrifter. Innskuddspensjonsordningen trer i kraft når både fullstendig avtale om innskuddspensjonsordning er inngått, og selskapet har mottatt melding om at første avtalte innbetaling er godskrevet den konto virksomheten skal opprette i henhold til avtalens pkt. 3. B-2 Hvem som er omfattet av innskuddspensjonsordningen Innskuddspensjonsordningen omfatter alle arbeidstakere i virksomheten som Er pliktig medlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter (med mindre annet er fastsatt i avtalen) Som har minst 20 % stilling i virksomheten (med mindre annet er fastsatt i avtalen) Som har fylt 20 år (med mindre det er fastsatt lavere alder i avtalen) Nærmere regler om hvem som omfattes av innskuddspensjonsordningen følger eventuelt av avtalen. B-3 Informasjon til medlemmene og andre ansatte i virksomheten Ved opprettelse av innskuddspensjonsordningen skal virksomheten sørge for at medlemmene gis skriftlig informasjon om regelverket, herunder vil kårene, innskuddsplanen og risiko knyttet til investeringsvalg og spareprofiler. Endringer av betydning skal gis skriftlig. Selskapet vil årlig gi hvert medlem en årsoppgave for vedkommendes pensjonskonto. Årsoppgaven gir opplysninger om pensjonskontoens aktuelle verdi, hvilke fond midlene er fordelt på og verdiutviklingen av fondene i siste periode. Det gis også en prognose for framtidig pensjon. 9

10 Medlemmene kan når som helst, via internett, hente ut oppdatert informasjon om disse forholdene. Virksomheten skal påse at også arbeidstakere som ikke er medlem får informasjon om innskuddspensjonsordningen i henhold til første ledd. Ved opphør av medlemskap skal selskapet gi informasjon til medlemmet om adgangen til selv å forsette å betale innskudd til alderspensjonskonto, se nærmere om dette B15. B-4 Investering av innbetalinger fra virksomheten For hvert medlem i innskuddspensjonsordningen opprettes det en pensjonskonto. Ved hver innbetaling fra virksomheten tilføres medlemmets pensjonskonto sin andel i henhold til innskuddsplanen. For innskuddspensjonsordning med kollektivt investeringsvalg, blir medlemmets andel av innbetalingen fra virksomheten investert i henhold til den spareprofil virksomheten har valgt for innskuddspensjonsordningen. For innskuddspensjonsordning med individuelt investeringsvalg blir medlemmets andel av innbetalingen fra virksomheten investert i henhold til medlemmets valg av spareprofil. For medlemmer som har individuelt investeringsvalg, men ikke har angitt noen spesiell spareprofil, anvendes den spareprofilen som virksomheten har valgt. Ved tildeling av fondsandeler kan det ta en dag fra innbetaling innkommer den konto virksomheten har opprettet for trekk av innskudd, til tildeling av andeler skjer. 10

11 B-5 Avkastning Avkastning på de investerte pensjonsmidler krediteres/debiteres de enkelte medlemmers pensjonskonti fortløpende. Eventuelt utbytte fra fond som pensjonsmidlene er investert i, utdeles i form av tildeling av nye andeler i de respektive fond. B-6 Investeringsrisiko Selskapet garanterer ingen minsteavkastning eller opprettholdelse av det beløp som virksomheten har innbetalt. Avkastningen kan bli både positiv og negativ. Den faktiske verdien og avkastningen pensjonskapitalen får i fremtiden, vil blant annet avhenge av markedenes utvikling, den valgte spareprofil og forvalternes dyktighet. For å redusere svingninger i verdien av et medlems pensjonskonto like før pensjonsalder, er spareprofilene utformet slik at risikoen i investeringene for den enkelte pensjonskonto reduseres automatisk jo nærmere medlemmet kommer pensjonsalder. Dette skjer ved at pensjonskontoens andel i aksjefond gradvis reduseres mens andelen i obligasjonsfond økes tilsvarende frem mot medlemmets pensjonsalder. Nedtrappingen skjer i henhold til vilkårene for den valgte spareprofil, og starter tidligst når det er 25 år til pensjonsalder. B-7 Styringsgruppe Virksomhet som har innskuddspensjonsordning med 15 eller flere medlemmer skal opprette en styringsgruppe for innskuddspensjonsordningen. Styringsgruppen skal bestå av minst tre personer, hvor minst en er valgt av og blant medlemmene i innskuddspensjonsordningen. Styringsgruppen skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av innskuddspensjonsordningen. Virksomhet som har kollektivt investeringsvalg for pensjons kapitalen skal alltid ha styringsgruppe for innskuddspensjonsordningen. B-8 Innskuddsplanen Innskuddsplanen beskriver hvor store innskudd som skal gjøres for hvert medlem i ett enkelt år, hvordan innskuddene beregnes, hvor mange terminer det årlige innskuddet skal fordeles over, og hvordan innskuddene skal betales. 11

12 Innskuddet beregnes som en eller flere prosentsatser av medlemmets lønnsgrunnlag. De prosentsatsene som gjelder for virksomheten er fastsatt i avtalen. Et medlems lønnsgrunnlag regnes normalt som den lønn medlemmet mottar fra virksomheten i løpet av kalenderåret. Det skal alltid ses bort fra lønn over 12 G. Virksomheten kan i innskuddsplanen bestemme at Ved fastsettelse av lønnsgrunnlag skal det ses bort fra overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Ved fastsettelse av lønnsgrunnlag skal siste års lønn legges til grunn Lønnsgrunnlaget skal beregnes som et normert grunnlag Ved fastsettelse av lønnsgrunnlag skal det ses bort fra inntil 10 % av lønnen, med mindre innskuddsplanen inneholder bestemmelse om at det skal ses bort fra overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Det kan ikke foretas innbetalinger for et medlem i vedkommendes pensjonsutbetalingstid.det er anledning til å la sparebeløpet ett enkelt år avvike med 25 % i forhold til innskuddsplanen, dog ikke utover de maksimalgrensene som er fastsatt i avtalen. Virksomheten kan innbetale mer enn det som skal fordeles til de enkelte medlemmers konto. Slik innbetaling blir i så fall overført til innskuddsfondet (se nedenfor b9 om dette). Det er virksomhetens ansvar at innbetalinger skjer i henhold til innskuddsplanen. B-9 Innskuddsfond Til pensjonsordningen skal det være knyttet et innskuddsfond. Innskuddsfondet skal tilføres følgende midler: Verdien av pensjonskontoen for medlemmer som slutter i virksomheten når vedkommende har kortere enn 12 måneder medlemstid i innskuddspensjonsordningen For meget forskuddsbetalt innskudd for medlemmer som slutter i virksomheten i løpet av en betalingstermin Avkastningen på de midlene som er plassert der 12

13 Innskuddsfondet kan i tillegg tilføres et årlig tilskudd på inntil 50 % av gjennomsnittet av årets og de to foregående kalenderårenes innskudd. Innskuddsfondet kan ikke overstige seks ganger nevnte gjennomsnitt. Dersom innskuddsfondet ved kalenderårets utgang er større enn den forannevnte grense, skal overskytende beløp tilbakeføres til virksomheten. Virksomheten kan også bestemme at innskuddsfond som overstiger 50 % av grensen beskrevet ovenfor skal overføres til virksomheten. Før dette gjøres skal styringsgruppen gis anledning til å uttale seg. Virksomheten kan beslutte at innskuddsfondet skal forvaltes som en egen investeringsportefølje. For øvrig kan innskuddsfondet kun brukes til dekning av innskudd eller til andre formål i samsvar med LOI. B-10 Endring av spareprofil For innskuddspensjonsordning med kollektivt investeringsvalg kan virksomheten endre spareprofil innenfor de rammer som følger av avtalen og regelverket for øvrig. For innskuddspensjonsordning med individuelt investeringsvalg kan hvert enkelt medlem endre sin spareprofil innenfor de rammer som følger av av talen og regelverket for øvrig. Ved individuelt investeringsvalg belastes medlemmet selv byttekostnaden ved endring av spareprofil. Melding om endring av spareprofil må inneholde tilstrekkelig identifikasjon og spesifikasjon til at ønsket anmodning kan utføres. Alle transaksjoner på pensjonskonto verdivurderes til investeringenes sluttkurs den dagen selskapet har mottatt melding om endring av spare profil, dersom melding er mottatt innen kl norsk tid samme dag. Dersom melding mottas etter kl vil verdivurdering skje til sluttkurs neste dag. Dersom det ikke foretas notering av de aktuelle investeringer den dag melding mottas, foretas verdivurdering til sluttkurs første noteringsdag etter at melding er mottatt. 13

14 B-11 Selskapets adgang til endring av innhold i eller avvikling av spareprofiler selskapet forbeholder seg retten til å endre innholdet i eller avvikle spareprofiler. Dersom en spareprofil opphører, vil verken virksomheten eller medlemmet kunne plassere flere midler i dette alternativet. Selskapet kan kreve at midler knyttet til en spareprofil som ikke lengre tilbys, flyttes til andre spareprofiler som selskapet tilbyr. B-12 Rebalansering Rebalansering bestemmes av selskapet. B-13 Utbetaling av alderspensjonen Utbetaling av alderspensjon kan tidligst starte fra det tidspunkt medlemmet når pensjonsalder. Ved nådd pensjonsalder utstedes et pensjonskapitalbevis med rett til straks begynnende alderspensjon. Alderspensjonen utbetales som månedlige terminer over minimum 10 år. Månedlig terminbeløp er innestående på medlemmets pensjonskonto, (beregnet som beskrevet i B10 4. ledd foran), delt på det antall terminer som gjenstår. For innskuddspensjonsordning med kollektivt investeringsvalg blir pensjonskapitalbeviset forvaltet i henhold til den spareprofil virksomheten har valgt for innskuddspensjonsordningen. For innskuddspensjonsordning med individuelt investeringsvalg blir pensjonskapitalbeviset forvaltet i henhold til medlemmets valg av spareprofil. For medlemmer som har individuelt investeringsvalg, men ikke har angitt noen spesiell spareprofil, anvendes den spareprofilen som virksomheten har valgt. Årlig utbetaling av alderspensjon kan ikke overstige differansen mellom 10,2 G og beregnet folketrygd etter LOF 5-5, 1. ledd for lønnsgrunnlag lik 12 G og der grunnpensjonen settes lik G. Gir innestående på pensjonskonto grunnlag for større årlige utbetalinger, skal utbetaling av alderspensjon fordeles over flere år. 14

15 B-14 Utbetaling ved dødsfall Dersom et medlem dør, skal innestående på medlemmets pensjonskonto utbetales etter reglene i LOI 7-4. Kapitalen skal benyttes til barnepensjon med inntil 1 G per barn pr år inntil hvert barn fyller 21 år. Eventuell overskytende kapital skal benyttes til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer, med utbetaling i minst 10 år. Eventuell overskytende kapital etter dette, utbetales som engangsbeløp til dødsboet. Dersom medlemmet dør i pensjonsutbetalingstiden, utbetales alderspensjon til utgangen av måneden etter dødsfallet. Deretter utbetales den resterende kapitalen som beskrevet foran. B-15 Opphør av medlemskap i innskuddspensjonsordningen Medlemskap i innskuddspensjonsordningen opphører når medlemmet slutter i virksomheten. Virksomheten plikter å underrette selskapet umiddelbart når et medlem slutter i virksomheten. Eventuelle kostnader som oppstår ved at melding gis for sent belastes virksomheten. Medlemmet beholder sin rett til det innestående på sin pensjonskonto som er opptjent ved fratreden, med mindre medlemskapet da har vart kortere enn 12 måneder. Det utstedes et pensjonskapitalbevis til medlemmet. For innskuddspensjonsordning med kollektivt investeringsvalg blir pensjonskapitalbeviset forvaltet i henhold til den spareprofil virksomheten har valgt for innskuddspensjonsordningen. For innskuddspensjonsordning med individuelt investeringsvalg blir pensjonskapitalbeviset forvaltet i henhold til medlemmets valg av spareprofil for medlem som har individuelt investeringsvalg, men ikke har angitt noen spesiell spareprofil, anvendes den spareprofilen som virksomheten har valgt. Dersom arbeidstaker ved opphør av medlemskap ikke er medlem av annen innskudds- eller foretakspensjonsordning, har medlemmet rett til selv å forsette å betale innskudd til alderspensjonskonto. Arbeidstaker må inngå avtale om dette med selskapet innen 6 måneder etter at medlemskap er opphørt. 15

16 For fortsatt innbetaling, endring av spareprofil, flytting og utbetaling av pensjonskapitalen etter opphør av medlemskap gjelder reglene i LOI. Selskapet godskriver virksomheten innskudd som er betalt for tidsrom etter medlemmets uttreden. Omkostninger som er betalt for perioden fra uttreden til selskapet mottar melding om uttreden, tilbakebetales ikke. B-16 Virksomhetens adgang til å disponere over innskuddspensjonsordningen Virksomheten har rett til å foreta endringer i innskuddspensjonsordningen innenfor det som følger av regelverket og LOI. Virksomheten har videre rett til å si opp innskuddspensjonsordningen i henhold til de regler som følger av avtalen. Ved oppsigelse går innskuddspensjonsordningen til opphør. Dette er nærmere beskrevet i B17 nedenfor. Virksomheten kan også flytte innskuddspensjonsordningen til annen innskuddspensjonsavtale så lenge den nye avtalen ligger innenfor LOI. Flytting gjennomføres i henhold til reglene i LOI. Ved slik flytting flyttes både innestående på innskuddsfondet og de enkelte medlemmers oppsparte kapital til mottakende forvaltningsinstitusjon, som har ansvaret for nye plasseringer. Det enkelte medlems oppsparte kapital er verdien av det enkelte medlems pensjonskonto. Verdien av innskuddsfondet og medlemmenes oppspartekapital beregnes som beskrevet i B10 4. ledd foran, pr dagen før flytting. Før flytting skal styringsgruppen gis anledning til å uttale seg. Ved flytting beregnes et flyttegebyr i henhold til prislisten. B-17 Opphør av innskuddspensjonsordningen Innskuddspensjonsordningen opphører når et av følgende inntrer: Virksomheten skriftlig sier opp innskuddspensjonsordningen Virksomheten avvikles Virksomheten slutter å betale innskudd og det ikke foreligger midler i innskuddsfondet til å dekke innskuddene Vilkårene i LOI 2-3, knyttet til minstekrav til pensjonsordningen, ikke lenger er oppfylt, jf. LOI 2-3, tredje ledd. 16

17 Ved opphør av innskuddspensjonsordningen blir det enkelte medlems pensjonskonto tilført eventuell andel av innskuddsfond i henhold til LOI. For øvrig gjelder reglene i B15 om medlemmets rett til pensjonskapital. B-18 Kostnader I tillegg til det faste forvaltningshonorar som følger av avtalen, kan selskapet kreve vederlag for transaksjoner i form av administrasjonsgebyrer, fondsprovisjon, flyttegebyrer og eventuelle andre kostnadselementer. Dette er nærmere regulert i avtalen og i prislisten. B-19 Endring av vilkår og priser Selskapet kan endre både disse vilkårene og prislisten innenfor de til enhver tid gjeldende regler for innskuddspensjon og regelverket. Prislisten kan endres med 4 måneders varsel. Dersom vilkårene endres til skade for medlemmene eller tidligere medlemmer, skal selskapet informere om dette i samsvar med forsikringsavtaleloven ledd. B-20 Binding, motregning og pantsettelse av pensjonsmidler m.v. Midler som er innbetalt til innskuddspensjonsordningen samt avkastning på disse midlene, kan ikke utbetales til medlemmene på annen måte enn som alderspensjon. Det enkelte medlem har ikke anledning til å oppnevne begunstiget til den pensjonskapital som er knyttet til innskuddspensjonsordningen. Medlemmene har heller ikke anledning til å overdra eller pantsette sine rettigheter i henhold til pensjonsordningen. Selskapet kan motregne i pensjonsutbetalinger til dekning av krav knyttet til det enkelte medlems pensjonskonto. Selskapet kan motregne i innskuddsfondet til dekning av krav knyttet til innskuddspensjonsordningen. Innskuddspensjonsordningen hefter ikke for virksomhetens eller medlemmenes forpliktelser, og kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes til å dekke virksomhetens eller medlemmenes forpliktelser. Det samme gjelder for den enkelte pensjonskonto. 17

18 B-21 Bruk av tjenester over internett Dersom virksomheten eller enkelte medlemmer benytter seg av selskapets internettjenester er selskapet ikke ansvarlig for tap som skyldes ukorrekt bruk eller at internettjenesten ikke er tilgjengelig som følge av driftsstans eller andre uregelmessigheter av teknisk karakter. Dette gjelder også dersom innsendte meldinger av tekniske årsaker ikke mottas av selskapet på en forståelig måte. Virksomheten og de enkelte medlemmer skal påse at passord og brukeridentitet ikke blir kjent for andre og/eller at de ikke noteres slik at andre kan forstå hva kodene gjelder. Selskapet er ikke ansvarlig for tap som måtte skyldes at uautoriserte personer har fått adgang til kundens passord eller at kunden på annen måte har brutt sikkerhetsbestemmelser. B-22 Renteplikt ved oppgjør Ved forsinket oppgjør fra selskapet, skal selskapet svare forsinkelsesrenter i samsvar med bestemmelsene i forsikringsavtaleloven B-23 Valuta Innskudd, pensjonsbeløp m.v. som er knyttet til innskuddspensjons ordningen, regnes i norske kroner (nok) dersom ikke annet framgår av avtalen, pensjonskapitalbevis eller årsoppgave. B-24 Foreldelse Krav på pensjon foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt et terminbeløp fra selskapet. Er det ikke utbetalt noe terminbeløp, løper fristen fra den dag da den berettigede kunne ha krevd første terminbeløp utbetalt. Krav på forfalte terminbeløp foreldes dessuten 3 år fra forfall. B-25 Force majeure Selskapet er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll. Det gjelder for eksempel ny lovgivning, offentlige beslutninger, stenging av børs, krig, streik, lockout, blokade eller strømbrudd. B-26 Behandling av tvister Tvister som oppstår i forbindelse med pensjonssparingen i innskuddspensjonsordningen behandles etter norsk rett ved norsk domstol. 18

19 19

20 Blankettnr.:F-150, Opplag 1000, september 2007 Kommunal Landspensjonskasse Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmenningen 16 Bergen Tlf: Faks:

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x. Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x. Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1 Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Dato: xx.xx.201x Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Minstekrav

Detaljer

Sector Pensjon. Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x

Sector Pensjon. Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x Sector Pensjon Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Dato: xx.xx.201x Sector Pensjon AS Vilkår 13. juni 2014 Side 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Minstekrav

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg og risikodekninger Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Pensjonsavtale. Opprettet xx.xx.201x. mellom. Kundebedrift Navn AS. Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) Sector Pensjon AS. Org nr.

Pensjonsavtale. Opprettet xx.xx.201x. mellom. Kundebedrift Navn AS. Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) Sector Pensjon AS. Org nr. Pensjonsavtale Opprettet xx.xx.201x mellom Kundebedrift Navn AS Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) og Sector Pensjon AS Org nr. 911898411 Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 1 Innhold

Detaljer

Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005

Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005 Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005 STOREBRAND FONDSKONTO LINK KAPITALFORSIKRING MED INVESTERINGSVALG Storebrand Fondskonto Link leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Disse vilkårene gjelder

Detaljer

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013 1. Innledende bestemmelser LOfavør Pensjon (pensjonsspareavtalen) består av kjøpsblanketten, avtaledokumentet og vilkårene. LOfavør Pensjon omfatter sparing med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008 1. Innledende bestemmelser LOfavør Pensjon (pensjonsspareavtalen) består av kjøpsblanketten, avtaledokumentet og vilkårene. LOfavør Pensjon omfatter sparing med

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Norges offentlige utredninger 1999: 32 Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. mars 1999 Avgitt til Finans- og tolldepartementet

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS

Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS Innhold: Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Leseveiledning til forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår i Danica Pensjon

Forsikringsvilkår i Danica Pensjon Vilkår IPA Innhold Melde fra om et forsikringstilfelle - Dette gjør du når et forsikringstilfelle skal meldes Dekninger - Alderspensjon Innbetaling, utbetaling og omkostninger - Betaling av innskudd og/eller

Detaljer

Danica Innskuddspensjon. Innhold. Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår

Danica Innskuddspensjon. Innhold. Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Danica Innskuddspensjon Innhold Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Leseveiledning til forsikringsvilkårene Side 1 Ref. D51S Hva er forsikringsvilkår? Når du har

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2015 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap i Pensjonsordningens. Ajourhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer