Pensjonsavtale. Opprettet xx.xx.201x. mellom. Kundebedrift Navn AS. Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) Sector Pensjon AS. Org nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsavtale. Opprettet xx.xx.201x. mellom. Kundebedrift Navn AS. Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) Sector Pensjon AS. Org nr."

Transkript

1 Pensjonsavtale Opprettet xx.xx.201x mellom Kundebedrift Navn AS Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) og Sector Pensjon AS Org nr Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 1

2 Innhold 1. Opprettelse Medlemskap Foretakets plikt mht innskuddsfritak Foretakets plikt mht medlemsopplysninger Informasjon til de ansatte Avtalt Pensjonsalder Pensjonsgrunnlag Innskuddsplan Regulering av innskudd Alderspensjon Medlemmets død Investeringsvalg Avkastning Betaling av innskudd og omkostninger Om tilflytting av pensjonskapital fra tidligere pensjonsordninger Opphør av medlemskap Oppsigelse av pensjonsavtalen Elektronisk kommunikasjon Skatteforhold Tvistebehandling Begrensning av ansvar Behandling av personopplysninger rollen som databehandler Underskrifter... 7 Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 2

3 1. Opprettelse Startdato: xx.xx.201x Denne pensjonsavtalen er en kontrakt mellom foretaket og Sector Pensjon for regulering av dekningen Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg (senere kalt pensjonsordningen) i Sector Pensjon. Pensjonsordningen skal være i samsvar med og oppfylle kravene i Lov av nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (loi) med tilhørende forskrifter. For Pensjonsordningen gjelder Sector Pensjons til enhver tid gjeldende vilkårsbestemmelser for de personer i foretaket som til enhver tid er meldt inn i pensjonsordningen. I den utstrekning lovgivningen tillater eller krever det kan Sector Pensjon foreta endringer i avtale og vilkår. 2. Medlemskap Ved tidspunktet for opprettelse av pensjonsavtalen omfatter pensjonsordningen alle arbeidstakere ansatt i foretaket og som tilfredsstiller loi sine krav til medlemskap. Alle medlemmer i pensjonsordningen må være pliktig medlem av folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter. Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år og som har minst 20 prosent stilling. Hvis innehaver som arbeider i eget foretak er med i pensjonsordningen, går vedkommende inn under samme regler som en ansatt. Arbeidstaker som har permisjon for et fastsatt tidsrom og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden. Arbeidstakere som etter å ha nådd pensjonsalder fortsatt har fulltids- eller deltidsstilling i foretaket, beholder sitt medlemskap i pensjonsordningen og har fortsatt rett til innbetaling av innskudd. Sesongarbeidere kan bare opptas som medlem dersom det arbeid som er utført i løpet av de tre siste år, for hvert år minst utgjør 20 prosent av fulltidsstilling. Ansatte medlemmer som mottar avtalefestet pensjon (afp), og ikke er førtidspensjonerte ved avtaleinngåelsen, kan fortsette som medlem av pensjonsordningen. Førtidspensjonerte arbeidstakere skal ikke være medlem av pensjonsordningen. Arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene kan ikke reservere seg mot medlemskap. 3. Foretakets plikt mht innskuddsfritak Foretaket er forpliktet til å knytte lovpålagt innskuddsfritaksforsikring til pensjonsordningen. Sector Pensjon vil tilgjengeliggjøre kontakt med leverandør av innskuddsfritaksforsikring for foretaket sitt kjøp av denne obligatoriske forsikringen direkte fra leverandør. 4. Foretakets plikt mht medlemsopplysninger Nye ansatte som skal taes opp som medlemmer skal registreres ved ansettelsen, og medlemmer som slutter i foretaket skal meldes ut ved avslutning av arbeidsforholdet. Sector Pensjon sitt ansvar overfor nye ansatte begynner først den dagen medlemmet er registrert. Foretaket skal holde informasjon om lønn og stillingsprosent kontinuerlig oppdatert. 5. Informasjon til de ansatte Foretaket har plikt til å informere de ansatte om pensjonsordningen. Informasjon skal være skriftlig og gis til samtlige ansatte i foretaket. Sector Pensjon sender normalt medlemsbevis, kontoutskrift, forsikringsvilkår og andre meldinger etter avtale med medlemmet direkte til medlemmenes avtalte elektroniske postkasse. Foretaket har likevel plikt til å videreformidle informasjon som Sector Pensjon oversender foretaket for distribusjon til det enkelte medlem. Dette gjelder også for meldinger som ikke er adressert til det enkelte medlem. Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 3

4 Foretaket plikter å sende meldinger som det får fra det enkelte medlem videre til Sector Pensjon (jf. lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (fal) 19-9). Foretak som har pensjonsordning som omfatter 15 eller flere personer skal opprette en styringsgruppe for pensjonsordningen (jf. loi 2-6). Dersom Sector Pensjon blir økonomisk ansvarlig som følge av foretakets unnlatelse, kan Sector Pensjon kreve sitt tap erstattet fra foretaket. Forsømmelse av opplysningsplikten mv. vil kunne gi Sector Pensjon rett til å si opp pensjonsavtalen, jf. fal 13-2 til Avtalt Pensjonsalder Avtalt pensjonsalder for pensjonsordningen er 67 år. 7. Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er den lønn medlemmet mottar fra foretaket. Et medlems lønn skal regnes som den lønn medlemmet, ifølge foretaket sin lønnsfil, løpende mottar fra foretaket. Inntekt over 12 G skal det ses bort fra. Pensjonsgrunnlaget begrenses oppad til det til enhver tid høyeste grunnlag etter skatteloven. For medlemmer som mottar sykepenger plikter foretaket å rapportere lønn også for den del som medlemmet mottar som sykepenger. Dette rapporteres inntil eventuelt innskuddsfritak innvilges. 8. Innskuddsplan Innskuddsplanen skal gjelde for alle medlemmene i pensjonsordningen, og er lik for kvinner og menn. De årlige innskudd for hvert medlem utgjør: xx % av lønn mellom 0 G (eller 1 G) og 7 G, og yy % av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Folketrygdens grunnbeløp (G) fastsettes av Stortinget hvert år. 9. Regulering av innskudd Informasjon om endringer i lønn skal kontinuerlig meldes fra foretaket til Sector Pensjon gjennom overføring av lønnsfil til Sector Pensjon eller ved tilgang til lønnsfil for Sector Pensjon. Regulering av innskudd ved endring av lønn vil gjelde fra endringstidspunktet. Fra samme tidspunkt reguleres innskuddet i samsvar med gjeldende G. Dato for opprettelse av pensjonsordningen er den dato som er utgangspunkt for beregning av første måneds innskudd, samt tilhørende beregninger av kostnader tilknyttet pensjonsavtalen. Det opprettes en egen konto for hvert medlem så snart foretakets pensjonsinnskudd er mottatt av Sector Pensjon. 10. Alderspensjon Alderspensjon utbetales i terminer minst til 77 år, og minimum utbetalingstid er 10 år i samsvar med loi kapittel 7. Medlemmet har anledning til å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Uttak av alderspensjon kan skje uavhengig av om medlemmet fortsetter arbeidsforholdet. Den som får utbetalt alderspensjonen belastes selv forvaltnings- og administrasjonsomkostninger i utbetalingsperioden. Pensjonen vil ikke bli redusert selv om pensjonisten mottar andre pensjonsutbetalinger. 11. Medlemmets død Melding om dødsfall sendes Sector Pensjon. Ved medlemmets dødsfall skal pensjonskapitalen utbetales som barnepensjon og pensjon til gjenlevende ektefelle, registrert partner, samboer eller som et engangsbeløp til dødsboet, jfr. loi 7-7. Dette gjelder ikke dersom spareordningen ved utbetaling av pensjon er konvertert til pensjonsforsikring etter loi 7-3, annet ledd. Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 4

5 12. Investeringsvalg Det opprettes en egen pensjonskonto for hvert medlem, og de enkelte pensjonskonti tilordnes oppstartsinvesteringsprofilen Sector Robust med 60% og Sector Standard med 40%. Innskuddene plasseres i oppstartsinvesteringsprofilen ved første innbetaling. Deretter har medlemmet anledning til selv å endre investerings- og spareprofilen. Foretaket bestemmer hvilke av Sector Pensjon sine investeringsvalg som skal være tilgjengelige for pensjonsordningen. Tilgjengelige investerings- og spareprofiler for medlemmene i ordningen er: Investerings- og spareprofil: Sector Robust Investerings- og spareprofil: Sector Standard Alle innbetalinger iht innskuddsplanen investeres iht avtalt investeringsprofil. Ved utmelding vil medlemmets oppsparte midler bli flyttet til fond tilgjengelig for pensjonskapitalbevis. Medlemmet bærer selv risikoen for at verdien av pensjonskapitalen kan bli redusert. Sector Pensjon forbeholder seg retten til å bestemme minste innbetalingsbeløp, begrense antall investeringsvalg, legge til og ta ut spareprofiler, porteføljer og fond og bestemme minimumsbeløp for investering i hvert enkelt investeringsvalg. Dersom et investeringsalternativ opphører, vil medlemmet ikke kunne plassere ytterligere midler i dette alternativet. Midler som allerede er plassert i et investeringsalternativ som ikke lenger tilbys, kan Sector Pensjon kreve flyttet til andre investeringsalternativer Sector Pensjon tilbyr. Dersom foretaket/medlemmet ikke tar stilling til hvordan midlene skal plasseres, vil midlene bli plassert i investeringsalternativer som Sector Pensjon finner passende. 13. Avkastning All verdiutvikling på medlemmenes investeringsporteføljer tilfaller medlemmenes pensjonskapital. All verdiutvikling på innskuddsfondet tilfaller innskuddsfondet. Foretaket bestemmer hvordan midlene i innskuddsfondet skal anvendes, innenfor de regler som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. 14. Betaling av innskudd og omkostninger Innskudd og omkostninger skal betales månedlig etterskuddsvis og skal gjelde fra og med 1. dag i måneden pensjonsordningen er etablert. Innskuddsbetalingen opphører ved første forfall etter at medlemmet utmeldes eller når pensjonsalder. Dør medlemmet før pensjonsalderen, opphører innskudds- og omkostningsbetalingen for vedkommende. Det belastes omkostninger til forvaltning og administrasjon som fastsettes etter regler meldt til Finanstilsynet. Sector Pensjon har adgang til å endre omkostningselementene og omkostningsnivå. Foretaket skal betale alle omkostninger knyttet til pensjonsordningen. For utfyllende informasjon om manglende innbetaling og betalingsmislighold, se vilkårene. 15. Om tilflytting av pensjonskapital fra tidligere pensjonsordninger Medlemmet kan flytte pensjonskapital fra tidligere ansettelsesforhold til denne pensjonsavtalen. 16. Opphør av medlemskap Foretaket plikter å sende melding til Sector Pensjon straks et medlem slutter i foretaket, og ved fratredelsen skal medlemmet meldes ut av pensjonsordningen. Utmeldingen skjer med virkning den siste dagen i den aktuelle måned. Med mindre medlemskapet har vart kortere enn 12 måneder, får medlemmet eiendomsrett til pensjonskapitalen, og det utstedes et pensjonskapitalbevis. Dersom medlemmet kommer fra en annen tjenestepensjonsordning i samme foretak eller konsern gjelder medlemstid fra innmelding i denne ordningen. Uten hensyn til bestemmelsene foran har medlemmet rett til pensjonskapital som stammer fra overføringer fra annen pensjonsordning. Er medlemmet minst 20 % arbeidsufør kan medlemmet ikke meldes ut, med mindre retten til innskuddsfritak ikke inntrer i henhold til bestemmelsene som gjelder for foretakets tilknyttede Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 5

6 innskuddsfritak. Under spesielle forhold kan foretaket, med Sector Pensjon sitt samtykke, melde medlemmet ut også etter at innskuddsfritak er innvilget. Eventuelle andre rettigheter medlemmet har etter utmelding fremgår av vilkårene. 17. Oppsigelse av pensjonsavtalen Foretaket har rett til å flytte sin pensjonsavtale til en annen avtaleinnretning etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11. Ved overføringen blir det beregnet et gebyr til dekning av Sector Pensjon sine utgifter. Foretaket har rett til å si opp pensjonsavtalen fra avtalt tidspunkt som skal regnes fra utløpet av oppsigelsesmåneden. Sector Pensjon har rett til å si opp pensjonsavtalen med en rimelig varslingsfrist. Pensjonsavtalen kan ikke sies opp med tilbakevirkende kraft. 18. Elektronisk kommunikasjon All dokumentasjon som Sector Pensjon er pålagt å utstede skriftlig til foretaket, kan kommuniseres elektronisk. Gjennom fullmakt fra signaturberettiget i foretaket, gis kontaktpersonen adgang til å administrere foretakets pensjonsordning med bindende virkning. Foretaket plikter å melde til Sector Pensjon når en person som har myndighet til å binde foretaket ikke lengre skal ha slik myndighet. Tilgang hos foretaket til web-baserte dialoger gis automatisk til den som er oppført som foretakets kontaktperson. Enhver transaksjon foretatt på grunnlag av pålogging med brukers avtalte påloggingsinformasjon ansees foretatt av foretaket. Foretaket og de ansatte skal påse at passord og brukeridentitet ikke blir kjent for uvedkommende og/eller at de ikke noteres slik at uvedkommende kan forstå hva kodene gjelder. Medlemmet får tilgang til sin spareinformasjon ved innlogging på «Min Sector Pensjon». 19. Skatteforhold Innskudd, omkostninger og innbetalinger til innskuddsfond gir rett til fradrag iht. bestemmelsene i lov om skatt av formue og inntekt av 26.mars 1999 nr Sector Pensjon har ikke ansvar for eventuelle fremtidige endringer i skattelovgivningen. 20. Tvistebehandling Dersom det oppstår tvist mellom Sector Pensjon og foretaket eller medlemmet, kan hver av partene kreve behandling av Finansklagenemnda for å løse tvisten. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes rett in for tingretten uten forutgående forliksbehandling. Norsk lovgivning gjelder for pensjonsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov om lovvalg i forsikring av 27. november 1992 nr Begrensning av ansvar Medlemmer, etterlatte eller foretaket kan bare fremsette erstatningskrav mot Sector Pensjon dersom det påvises at Sector Pensjon har handlet uaktsomt. Tapet er begrenset til det direkte økonomiske tapet. Indirekte tap, herunder følgetap, dekkes ikke. Sector Pensjon er ikke ansvarlig for tap som skyldes at uautoriserte personer får adgang til foretakets tildelte passord eller at foretaket på annen måte har brutt sikkerhetsbestemmelser. Dersom foretaket, eller noen foretaket hefter for, ikke overholder sine plikter etter denne pensjonsavtalen, eller plikter som springer ut av denne, og Sector Pensjon likevel som følge av dette er ansvarlig for å dekke en fordring fra tredjemann, kan Sector Pensjon søke regress hos foretaket. Som tredjemann regnes også ansatte i foretaket, tidligere ansatt og deres rettsetterfølgere. Sector Pensjon har ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av ukorrekt bruk av Sector Pensjon sine elektroniske databehandlingssystemer, eller som følge av at disse ikke er tilgjengelige som følge av driftsstans eller andre uregelmessigheter av teknisk karakter ved programvare eller maskinvare på tele- eller Internett. Det gjelder også om innsendte ordre eller andre meldinger av tekniske årsaker ikke mottas av Sector Pensjon på en forståelig måte. Rettighetene etter denne pensjonsavtalen kan bli suspendert dersom det inntrer hindringer som er utenfor Sector Pensjon sin kontroll som f.eks. ny lovgivning, offentlige beslutninger, krig eller annen katastrofe, streik, lockout, blokade eller strømbrudd eller hindringer som Sector Pensjon Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 6

7 med rimelighet ikke kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen varer. 22. Behandling av personopplysninger rollen som databehandler Ved foretakets behandling av personopplysninger for medlemmer av pensjonsordningen, opptrer foretaket som databehandler for Sector Pensjon i henhold til Lov om personopplysninger av nr. 31, 2 nr. 5. Formålet med denne behandlingen er å sikre at pensjonsordningen omfatter alle som skal være medlem av ordningen til enhver tid, at alle personopplysningsdata for de enkelte medlemmer er korrekte og at all kommunikasjon mellom Sector Pensjon og de enkelte medlemmer er fullstendig og korrekt. Når foretaket får kunnskap om personopplysninger om det enkelte medlem, kan disse bare benyttes til det som er helt nødvendig for å kunne oppfylle pliktene som databehandler. Opplysningene kan ikke benyttes til andre formål. Som databehandler plikter foretaket å behandle alle personopplysninger innenfor de regler som er angitt i personopplysningsloven, herunder gjennomføre de sikringstiltak som følger av lovens 13. Som databehandler står foretaket til enhver tid under instruksjon fra Sector Pensjon som er behandlingsansvarlig etter loven. I denne egenskap kan Sector Pensjon når som helst endre kravene til hvordan personopplysningene skal behandles. Foretakets ansvar for behandling av de samme personopplysninger som foretaket behandler som arbeidsgiver, omfattes ikke av denne databehandlingsavtale. Foretaket er kjent med at det som oppdragstaker har lovfestet taushetsplikt i medhold av Lov om forsikringsvirksomhet av nr. 39, Underskrifter Vi bekrefter at vi har lest og akseptert bestemmelsene i denne pensjonsavtalen. Vi bekrefter også at vi ikke har opprettet eller er tilsluttet annen pensjonsforsikring i strid med gjeldende regelverk. Denne pensjonsavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav hver av partene beholder ett eksemplar. Dato: dd.mm.yyyy For Sector Pensjon AS For Kundebedrift Navn Seksjonsleder Signatur av person med prokura/signaturrett Teamleder Gjenta signatur med blokkbokstaver Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 7

Sector Pensjon. Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x

Sector Pensjon. Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x Sector Pensjon Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Dato: xx.xx.201x Sector Pensjon AS Vilkår 13. juni 2014 Side 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Minstekrav

Detaljer

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x. Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x. Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1 Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Dato: xx.xx.201x Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Minstekrav

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg og risikodekninger Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005

Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005 Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005 STOREBRAND FONDSKONTO LINK KAPITALFORSIKRING MED INVESTERINGSVALG Storebrand Fondskonto Link leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Disse vilkårene gjelder

Detaljer

Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS

Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS Innhold: Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Leseveiledning til forsikringsvilkårene

Detaljer

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013 1. Innledende bestemmelser LOfavør Pensjon (pensjonsspareavtalen) består av kjøpsblanketten, avtaledokumentet og vilkårene. LOfavør Pensjon omfatter sparing med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008 1. Innledende bestemmelser LOfavør Pensjon (pensjonsspareavtalen) består av kjøpsblanketten, avtaledokumentet og vilkårene. LOfavør Pensjon omfatter sparing med

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Norges offentlige utredninger 1999: 32 Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. mars 1999 Avgitt til Finans- og tolldepartementet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2015 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap i Pensjonsordningens. Ajourhold

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Danica Innskuddspensjon. Innhold. Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår

Danica Innskuddspensjon. Innhold. Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Danica Innskuddspensjon Innhold Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Leseveiledning til forsikringsvilkårene Side 1 Ref. D51S Hva er forsikringsvilkår? Når du har

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte 2008 2010 Ettertrykk forbudt 2008 2010 Regnskapskontorer

Detaljer