Avtale om innskuddspensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om innskuddspensjon"

Transkript

1 Avtale om innskuddspensjon mellom Kundebedrift Navn AS Org.nr xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) og Pensjon Pluss AS Org.nr Pensjon Pluss AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 1

2 Innhold 1. Innledning Medlemskap Foretakets plikt mht. medlemsopplysninger Informasjon til de ansatte Avtalt pensjonsalder Pensjonsgrunnlag Innskuddsplan Regulering av innskudd Innskuddsfritak ved uførhet Alderspensjon Medlemmets død Investeringsvalg Avkastning Betaling av innskudd, vederlag for innskuddsfritak og kostnader Om tilflytting av pensjonskapital fra tidligere pensjonsordninger Opphør av medlemskap Oppsigelse Elektronisk kommunikasjon Skatteforhold Tvistebehandling Begrensning av ansvar Behandling av personopplysninger rollen som databehandler Underskrifter... 7 Pensjon Pluss AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 2

3 1. Innledning Denne pensjonsavtalen («avtalen») regulerer innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg («pensjonsordningen») overtatt av Pensjon Pluss AS («pensjonsleverandøren») fra foretaket. Pensjonsordningen skal være i samsvar med og oppfylle kravene i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon («loi») med tilhørende forskrifter. Pensjonsordningens regelverk består av avtalen, til enhver tid gjeldende vilkår, herunder innskuddsplan og pristariff. 2. Medlemskap Ved tidspunktet for inngåelse av pensjonsavtalen omfatter pensjonsordningen alle arbeidstakere ansatt i foretaket og som tilfredsstiller krav til medlemskap i loi. Alle medlemmer i pensjonsordningen må være pliktig medlem av folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter. Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år og som har minst 20 prosent stilling. Hvis innehaver som arbeider i eget foretak er med i pensjonsordningen, går vedkommende inn under samme regler som en ansatt. Arbeidstaker som har permisjon for et fastsatt tidsrom og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden. Arbeidstakere som etter å ha nådd pensjonsalder fortsatt har fulltids- eller deltidsstilling i foretaket, beholder sitt medlemskap i pensjonsordningen og har fortsatt rett til innbetaling av innskudd. Sesongarbeidere kan bare opptas som medlem dersom det arbeid som er utført i løpet av de tre siste år, for hvert år minst utgjør 20 prosent av fulltidsstilling. Ansatte medlemmer som mottar avtalefestet pensjon (afp), og ikke er førtidspensjonerte ved avtaleinngåelsen, kan fortsette som medlem av pensjonsordningen. Førtidspensjonerte arbeidstakere skal ikke være medlem av pensjonsordningen. Arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene kan ikke reservere seg mot medlemskap i pensjonsordningen. 3. Foretakets plikt mht. medlemsopplysninger Foretaket skal gi pensjonsleverandøren informasjon om lønn og stillingsprosent kontinuerlig oppdatert. Nye ansatte som skal tas opp som medlemmer skal registreres ved ansettelsen, og medlemmer som slutter i foretaket skal meldes ut med virkning fra tidspunkt for avslutning av arbeidsforholdet. Pensjonsleverandørens ansvar overfor nye ansatte begynner først den dagen medlemmet er tatt opp som medlem. Pensjonsleverandøren fører fortegnelse over medlemmer. 4. Informasjon til de ansatte Foretaket har plikt til å informere de ansatte om pensjonsordningen. Informasjon skal være skriftlig og gis til samtlige ansatte i foretaket. Pensjonsleverandøren sender medlemsbevis, kontoutskrift, forsikringsvilkår og andre meldinger etter avtale med medlemmet direkte til medlemmenes avtalte elektroniske postkasse. Foretaket har likevel plikt til å videreformidle informasjon som pensjonsleverandøren oversender foretaket for distribusjon til det enkelte medlem. Dette gjelder også for meldinger som ikke er adressert til det enkelte medlem. Foretaket plikter å sende meldinger som det får fra det enkelte medlem videre til pensjonsleverandøren (jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler («fal») 19-9). Foretak som har pensjonsordning som omfatter 15 eller flere personer skal opprette en styringsgruppe for pensjonsordningen (jf. loi 2-6). Pensjon Pluss AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 3

4 Dersom pensjonsleverandøren lider tap som følge av foretakets unnlatelse, kan pensjonsleverandøren kreve sitt tap erstattet av foretaket. Forsømmelse av opplysningsplikten mv. vil kunne gi pensjonsleverandøren rett til å si opp pensjonsavtalen, jf. fal 13-2 til Avtalt pensjonsalder Avtalt pensjonsalder for pensjonsordningen er 67 år. 6. Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er den lønn medlemmet mottar fra foretaket. Et medlems lønn skal regnes som den lønn medlemmet, ifølge foretaket sin lønnsfil, løpende mottar fra foretaket. Inntekt over 12 G skal det ses bort fra. Pensjonsgrunnlaget begrenses oppad til det til enhver tid høyeste grunnlag etter skatteloven. For medlemmer som mottar sykepenger plikter foretaket å rapportere lønn også for den del som medlemmet mottar som sykepenger. Dette rapporteres inntil eventuelt innskuddsfritak innvilges. 7. Innskuddsplan Innskuddsplanen skal gjelde for alle medlemmene i pensjonsordningen, og er lik for kvinner og menn. De årlige innskudd for hvert medlem utgjør: xx % av lønn mellom 0 G (eller 1 G) og 7 G, og yy % av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Folketrygdens grunnbeløp (G) fastsettes av Stortinget hvert år. 8. Regulering av innskudd Informasjon om endringer i lønn skal kontinuerlig meldes fra foretaket til Pensjonsleverandøren gjennom overføring av lønnsfil til Pensjonsleverandøren eller ved tilgang til lønnsfil for Pensjonsleverandøren. Regulering av innskudd ved endring av lønn vil gjelde fra endringstidspunktet. Fra samme tidspunkt reguleres innskuddet i samsvar med gjeldende G. Dato for opprettelse av pensjonsordningen er den dato som er utgangspunkt for beregning av første måneds innskudd, samt tilhørende beregninger av kostnader tilknyttet pensjonsavtalen. Det opprettes en egen konto for hvert medlem så snart foretakets pensjonsinnskudd er mottatt av Pensjonsleverandøren. 9. Innskuddsfritak ved uførhet Foretaket skal tegne forsikring for innskuddsfritak ved uførhet som knyttes til pensjonsordningen. 10. Alderspensjon Alderspensjon utbetales i terminer minst til 77 år, og minimum utbetalingstid er 10 år i samsvar med loi kapittel 7. Medlemmet har anledning til å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Uttak av alderspensjon kan skje uavhengig av om medlemmet fortsetter arbeidsforholdet. Pensjonen vil ikke bli redusert selv om pensjonisten mottar andre pensjonsutbetalinger. 11. Medlemmets død Melding om dødsfall sendes Pensjonsleverandøren. Ved medlemmets dødsfall før uttak av pensjon skal pensjonskapitalen utbetales som barnepensjon og pensjon til gjenlevende ektefelle, registrert partner, samboer eller som et engangsbeløp til dødsboet, jf. loi 7-7. Ved medlemmets dødsfall etter uttak av pensjon skal pensjonskapitalen bli utbetalt som ved dødsfall før pensjonsalder. 12. Investeringsvalg Det opprettes en egen pensjonskonto for hvert medlem. Hver pensjonskonto har som utgangspunkt 50 % aksjer og 50 % renter, og innskuddene ved første innbetaling plasseres slik. Deretter har medlemmet anledning til selv å endre investeringsvalg. Pensjon Pluss AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 4

5 Foretaket bestemmer hvilke av Pensjonsleverandøren sine investeringsvalg som skal være tilgjengelige for pensjonsordningen. Tilgjengelige investeringsvalg for medlemmene i ordningen er: 30 % aksjer og 70 % renter 50 % aksjer og 50 % renter 70 % aksjer og 30 % renter 100 % aksjer Alle innbetalinger i henhold til innskuddsplanen investeres i henhold til avtalt investeringsvalg. Ved utmelding vil medlemmets oppsparte midler bli flyttet til fond tilgjengelig for pensjonskapitalbevis. Medlemmet bærer selv risikoen for at verdien av pensjonskapitalen kan bli redusert eller ha lavere avkastning enn forventet. Pensjonsleverandøren forbeholder seg retten til å bestemme minste innbetalingsbeløp, begrense antall investeringsvalg, porteføljer og fond og bestemme minimumsbeløp for investering i hvert enkelt investeringsvalg. Dersom et investeringsalternativ opphører, vil medlemmet ikke kunne plassere ytterligere midler i dette alternativet. Midler som allerede er plassert i et investeringsalternativ som ikke lenger tilbys, kan Pensjonsleverandøren kreve flyttet til andre investeringsalternativer Pensjonsleverandøren tilbyr. Dersom foretaket/medlemmet ikke tar stilling til hvordan midlene skal plasseres, vil midlene bli plassert i investeringsalternativer som Pensjonsleverandøren finner passende. 13. Avkastning All verdiutvikling på medlemmenes investeringsporteføljer tilfaller pensjonskapital til det relevante medlem. All verdiutvikling på innskuddsfondet tilfaller innskuddsfondet. Foretaket bestemmer hvordan midlene i innskuddsfondet skal anvendes, innenfor de regler som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. 14. Betaling av innskudd, vederlag for innskuddsfritak og kostnader Innskudd og kostnader skal betales månedlig etterskuddsvis og skal regnes fra og med 1. dag den måneden pensjonsordningen er etablert. Innskuddsbetalingen opphører ved første forfall etter at medlemmet utmeldes eller når pensjonsalder. Dør medlemmet før pensjonsalderen, opphører innskudd og kostnadsbetaling for vedkommende. Det belastes kostnader til forvaltning og administrasjon som fastsettes etter regler meldt til Finanstilsynet. Pensjonsleverandøren kan uten samtykke fra foretaket endre kostnadselementer og kostnadsnivå. Foretaket skal betale innskudd, vederlaget for forsikring av innskuddsfritak ved uførhet og kostnader knyttet til administrasjon av pensjonsordningen. Kostnader ved endring av investeringsporteføljen skal dekkes av medlemmet. Vederlaget belastes arbeidstakerens pensjonskonto. For utfyllende informasjon om manglende innbetaling og betalingsmislighold, se vilkårene. 15. Om tilflytting av pensjonskapital fra tidligere pensjonsordninger Medlemmet kan flytte pensjonskapital i henhold til pensjonskapitalbevis fra tidligere ansettelsesforhold til denne pensjonsavtalen. 16. Opphør av medlemskap Foretaket plikter å sende melding til Pensjonsleverandøren straks et medlem slutter i foretaket, og ved fratredelsen skal medlemmet meldes ut av pensjonsordningen. Utmeldingen skjer med virkning den siste dagen i den aktuelle måned. Med mindre medlemskapet har vart kortere enn 12 måneder, får medlemmet eiendomsrett til pensjonskapitalen, og det utstedes et pensjonskapitalbevis. Pensjonskapital for personer med kortere medlemskap tilfaller innskuddsfondet. Dersom medlemmet kommer fra en annen tjenestepensjonsordning i samme foretak eller konsern gjelder medlemstid fra innmelding i denne ordningen. Pensjon Pluss AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 5

6 Uten hensyn til bestemmelsene foran har medlemmet rett til pensjonskapital som stammer fra overføringer fra annen pensjonsordning. Er medlemmet minst 20 % arbeidsufør kan medlemmet ikke meldes ut, med mindre retten til innskuddsfritak ikke inntrer i henhold til bestemmelsene som gjelder for foretakets tilknyttede innskuddsfritak. Under spesielle forhold kan foretaket, med Pensjonsleverandøren sitt samtykke, melde medlemmet ut også etter at innskuddsfritak er innvilget. Eventuelle andre rettigheter medlemmet har etter utmelding fremgår av vilkårene. 17. Oppsigelse Foretaket har rett til å si opp avtalen og flytte pensjonsordningen etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11. Ved overføringen blir det beregnet flyttegebyr i samsvar med bestemmelser i og i medhold av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11. Foretaket har rett til å si opp pensjonsavtalen med to måneders frist. Oppsigelsesfristen skal utløpe ved første kvartalsskifte som er minst to måneder etter tidspunkt for pensjonsleverandørens mottak av oppsigelsen. Pensjonsleverandøren har rett til å si opp avtalen med to måneders frist. Avtalen kan ikke sies opp med tilbakevirkende kraft. 18. Elektronisk kommunikasjon All dokumentasjon som Pensjonsleverandøren er pålagt å utstede skriftlig til foretaket kan kommuniseres elektronisk. Gjennom fullmakt fra signaturberettiget i foretaket, gis kontaktpersonen adgang til å administrere foretakets pensjonsordning med bindende virkning. Foretaket plikter å melde fra til Pensjonsleverandøren når en person som har myndighet til å binde foretaket ikke lengre skal ha slik myndighet. Tilgang hos foretaket til å administrere foretakets pensjonsordning gis automatisk til den som er oppført som foretakets kontaktperson. Enhver transaksjon foretatt på grunnlag av pålogging med brukers avtalte påloggingsinformasjon ansees foretatt av foretaket. Foretaket skal påse at passord og brukeridentitet ikke blir kjent for uvedkommende og/eller at de ikke noteres slik at uvedkommende kan forstå hva kodene gjelder. Medlemmet får tilgang til sin spareinformasjon ved innlogging på «Min Pensjon Pluss». 19. Skatteforhold Innskudd, kostnader og innbetalinger til innskuddsfond gir rett til fradrag i henhold bestemmelsene i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt Pensjonsleverandøren har ikke ansvar for eventuelle fremtidige endringer i skattelovgivningen. 20. Tvistebehandling Dersom det oppstår tvist mellom Pensjonsleverandøren og foretaket eller medlemmet, kan hver av partene kreve behandling av Finansklagenemnda for å løse tvisten. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes rett in for tingretten uten forutgående forliksbehandling. 21. Begrensning av ansvar Medlemmer, etterlatte eller foretaket kan bare fremsette erstatningskrav mot Pensjonsleverandøren dersom det påvises at Pensjonsleverandøren har handlet uaktsomt. Tapet er begrenset til direkte økonomisk tap. Indirekte tap, herunder følgetap, dekkes ikke. Pensjonsleverandøren er ikke ansvarlig for tap som skyldes at uautoriserte personer får adgang til foretakets tildelte passord eller at foretaket på annen måte har brutt sikkerhetsbestemmelser. Dersom foretaket, eller noen foretaket hefter for, ikke overholder sine plikter etter avtalen, eller plikter som springer ut av denne, og Pensjonsleverandøren som følge må dekke en fordring fra tredjemann, kan Pensjonsleverandøren søke regress hos foretaket. Som tredjemann regnes også ansatte i foretaket, tidligere ansatt og deres rettsetterfølgere. Pensjonsleverandøren har ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av ukorrekt bruk av Pensjonsleverandøren sine elektroniske databehandlingssystemer, eller som følge av at disse ikke er tilgjengelige som følge av driftsstans eller andre uregelmessigheter av teknisk karakter ved programvare eller maskinvare på tele- eller Internett. Det gjelder også om innsendte ordre eller andre meldinger av tekniske årsaker ikke mottas av Pensjonsleverandøren på en forståelig måte. Pensjon Pluss AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 6

7 Rettighetene etter denne pensjonsavtalen kan bli suspendert dersom det inntrer hindringer som er utenfor Pensjonsleverandøren sin kontroll som f.eks. ny lovgivning, offentlige beslutninger, krig eller annen katastrofe, streik, lockout, blokade eller strømbrudd eller hindringer som Pensjonsleverandøren med rimelighet ikke kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen varer. 22. Behandling av personopplysninger rollen som databehandler Ved foretakets behandling av personopplysninger for medlemmer av pensjonsordningen, opptrer foretaket som databehandler for Pensjonsleverandøren i henhold til lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger, 2 nr. 5. Formålet med denne behandlingen er å sikre at pensjonsordningen omfatter alle som skal være medlem av ordningen til enhver tid, at alle personopplysningsdata for de enkelte medlemmer er korrekte og at all kommunikasjon mellom Pensjonsleverandøren og de enkelte medlemmer er fullstendig og korrekt. Når foretaket får kunnskap om personopplysninger om det enkelte medlem, kan disse bare benyttes til det som er nødvendig for å kunne oppfylle pliktene som databehandler. Opplysningene kan ikke benyttes til andre formål. Som databehandler plikter foretaket å behandle alle personopplysninger innenfor de regler som er angitt i personopplysningsloven, herunder gjennomføre de sikringstiltak som følger av lovens 13. Som databehandler står foretaket til enhver tid under instruksjon fra Pensjonsleverandøren som er behandlingsansvarlig etter loven. I denne egenskap kan Pensjonsleverandøren når som helst endre kravene til hvordan personopplysningene skal behandles. Foretakets ansvar for behandling av de samme personopplysninger som foretaket behandler som arbeidsgiver, omfattes ikke av denne databehandlingsavtale. Foretaket er kjent med at det som oppdragstaker har lovfestet taushetsplikt, jf. lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond 2-7 (6). 23. Underskrifter Vi bekrefter at vi har lest og akseptert bestemmelsene i denne pensjonsavtalen. Vi bekrefter også at vi ikke har opprettet eller er tilsluttet annen pensjonsordning i strid med gjeldende regelverk. Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav hver av partene beholder ett eksemplar. Dato: dd.mm.yyyy For Pensjon Pluss AS For Foretaket Navn Seksjonsleder Signatur av person med prokura/signaturrett Teamleder Gjenta signatur med blokkbokstaver Vedlegg: Pristariff Pensjon Pluss AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 7

Pensjonsavtale. Opprettet xx.xx.201x. mellom. Kundebedrift Navn AS. Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) Sector Pensjon AS. Org nr.

Pensjonsavtale. Opprettet xx.xx.201x. mellom. Kundebedrift Navn AS. Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) Sector Pensjon AS. Org nr. Pensjonsavtale Opprettet xx.xx.201x mellom Kundebedrift Navn AS Org nr. xxxx xxxxx (senere kalt foretaket) og Sector Pensjon AS Org nr. 911898411 Sector Pensjon AS Pensjonsavtale nr xxxx Side 1 Innhold

Detaljer

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x. Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1

Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x. Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1 Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Dato: xx.xx.201x Pensjon Pluss AS Vilkår til Standard Pensjonsavtale Side 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Minstekrav

Detaljer

Sector Pensjon. Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x

Sector Pensjon. Vilkår. for. Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg. Dato: xx.xx.201x Sector Pensjon Vilkår for Avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Dato: xx.xx.201x Sector Pensjon AS Vilkår 13. juni 2014 Side 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Minstekrav

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak Forsikringsvilkår Innskuddspensjon Uten innskuddsfritak Gjelder fra 07.05 2007 Innhold A. Innledning 3 B. Generelle vilkår for innskuddspensjon pensjonsparing 9 3 A. Innledning A-1 Innskuddspensjonsordningen

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger

Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med risikodekninger Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg og risikodekninger Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005

Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005 Forsikringsvilkår Gjelder fra 01. februar 2005 STOREBRAND FONDSKONTO LINK KAPITALFORSIKRING MED INVESTERINGSVALG Storebrand Fondskonto Link leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Disse vilkårene gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS

Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS Terra Innskuddspensjon - et produkt levert av Danica Pensjonsforsikring AS Innhold: Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Leseveiledning til forsikringsvilkårene

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser Vilkår for LOfavør Pensjon av 1.6.2013 1. Innledende bestemmelser LOfavør Pensjon (pensjonsspareavtalen) består av kjøpsblanketten, avtaledokumentet og vilkårene. LOfavør Pensjon omfatter sparing med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008 1. Innledende bestemmelser LOfavør Pensjon (pensjonsspareavtalen) består av kjøpsblanketten, avtaledokumentet og vilkårene. LOfavør Pensjon omfatter sparing med

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2015 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap i Pensjonsordningens. Ajourhold

Detaljer

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Norges offentlige utredninger 1999: 32 Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. mars 1999 Avgitt til Finans- og tolldepartementet

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Danica Innskuddspensjon. Innhold. Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår

Danica Innskuddspensjon. Innhold. Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Danica Innskuddspensjon Innhold Leseveiledning til forsikringsvilkårene Forsikringsvilkår Investeringsvilkår Leseveiledning til forsikringsvilkårene Side 1 Ref. D51S Hva er forsikringsvilkår? Når du har

Detaljer