Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften"

Transkript

1 Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

2 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning Årlige pensjonsbeløp Sikrede årlige pensjonsbeløp Opptjente årlige pensjonsbeløp Pensjonsmidler Premiereserve Tilleggsavsetninger Premiefond Forfalt ikke betalt premie/forskuddsbetalt premie Avsetning for økt levealder Andel av kursreguleringsfond Resultatsammendrag Tilført avkastning Avkastning på premiereserven Avkastning på tilleggsavsetning Avkastning på premiefond Overført fra tilleggsavsetning Overført fra Storebrands egenkapital Sum tilført avkastning Tilført resultat for forsikringsrisiko Storebrands risikoutjevningsfond Avsetning for økt levealder Økning av årlige pensjonsbeløp Kontooversikter Kontooversikt for premiereserve Kontooversikt for tilleggsavsetning Kontooversikt for premiefond Kontooversikt for manglende premiereserve Kontooversikt for avsetningen for økt levealder Tilleggsopplysninger Avkastning Storebrands risikoutjevningsfond Status på oppreserveringen på grunn av økt levealder Kursreguleringsfond... 16

3 3 2 Innledning Alle kunder i Storebrand som har en eller flere pensjonsforsikringer fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold eller medlemskap i forening/forbund, får hvert år tilsendt en kontoutskrift for den enkelte pensjonsforsikring også kalt fripolise. Kontoutskriften gir deg en oversikt over dine opptjente pensjonsrettigheter. Resultatsammendrag, en oversikt over fripolisens samlede midler og kontooversiktene for de ulike pensjonsmidlene (premiereserve, tilleggsavsetninger, avsetning for økt levealder, manglende premiereserve og eventuelt premiefond) finner du på dine personlige sider på storebrand.no. Dette dokumentet inneholder forklaringer til de ulike deler av kontoutskriften og til alle de poster som kan forekomme i kontooversiktene. Noen av postene kan derfor være uaktuelle for den fripolisen du har. Eventuelle endringer som er foretatt i din fripolise etter kommer først med i kontoutskriften for Hvis du har andre individuelle livs- og/eller pensjonsforsikringer i Storebrand, får du tilsendt denne sammen med kontoutskriften for fripoliser. Forklaringer til kontoføringen for individuelle livs- og/eller pensjonsforsikringer finner du på storebrand.no/utsendelser. Hvis du har byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg, inneholder kontoutskriften kontoføringen for fripolisens risikodekninger (eventuell uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon, barnepensjon). I januar og juli får du beholdningsoversikt for sparedelen av fripolisen. Forklaringer til beholdningsoversiktene finner du også på storebrand.no/utsendelser.

4 4 3 Årlige pensjonsbeløp 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp Sikrede årlige pensjonsbeløp er de årlige pensjonsbeløpene som gjelder for fripolisen. Hvis du betaler premie, gjelder pensjonsbeløpene kun hvis premiebetalingen fortsetter som avtalt. Pensjonsbeløpene som er oppgitt ved begynnelsen av regnskapsperioden (vanligvis ), gjaldt for hele 2015 for de fleste. Hvis fripolisen omfatter etterlattepensjon (ektefelle-/samboer-/barnepensjon), er beløp og utbetalingsperioder for disse oppgitt i kontoutskriften. Slike pensjoner utbetales etter bestemte regler, og kun etter forsikringstakerens død. Hvis du er langtidssykemeldt eller har nedsatt arbeidsevne og fripolisen omfatter uførepensjon, kan du har rett til uførepensjon hvis du: mottar arbeidsavklaringspenger og/eller uføretrygd fra NAV ikke mottar ytelser fra NAV, men din lege kan bekrefte at du har nedsatt arbeidsevne med minst 20 prosent. Vi gjør oppmerksom på at det i forsikringsavtalelovens 18-6 finnes bestemmelser om foreldelse av krav på uførepensjon. Hvis du lurer på om du kan ha rett til uførepensjon fra denne fripolisen, kontakter du oss på telefon eller send en e-post til For fripoliser med avtalt G-regulering, inngår denne reguleringen i de oppgitte pensjonsbeløpene. G er folketrygdens grunnbeløp, og utgjorde kr pr G-reguleringer som er foretatt etter , er imidlertid ikke inkludert i de oppgitte pensjonsbeløpene. 3.2 Opptjente årlige pensjonsbeløp De opptjente årlige pensjonsbeløp gjelder dersom det ikke lenger innbetales premie fra de oppgitte datoer.

5 5 4 Pensjonsmidler Pensjonsmidler er lik summen av premiereserve inkl. eventuell manglende premiereserve, tilleggsavsetning, premiefond, forfalt ikke betalt/forskuddsbetalt premie, avsetning for økt levealder og kursreguleringsfond. Pensjonsmidlene kan i henhold til regelverket bare benyttes til pensjon (og omkostninger). Midlene kan derfor ikke utbetales kontant. 4.1 Premiereserve Premiereserven er pensjonsmidler som er avsatt på fripolisen til å dekke fremtidige utbetalinger av pensjon og omkostninger. Premiereservens størrelse er oppgitt ved inngangen og ved utgangen av regnskapsperioden. Beløpet kan også for de fleste poliser forklares som kontantverdien av fremtidige pensjoner og omkostninger. Ved beregning av denne kontantverdien er det tatt hensyn til en avkastning som er lik den garanterte avkastningen. Videre er det gjort forutsetninger om dødelighet, uførhet mv. Premiereserven kan ikke utbetales kontant. Beløpet kan i henhold til gjeldende lover og regler kun brukes til utbetaling av pensjon og dekning av omkostninger. 4.2 Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger er ekstra avsatte pensjonsmidler som kan brukes hvis Storebrand oppnår en avkastning som er lavere enn den garanterte avkastningen. Tilleggsavsetningen er finansiert av årets og tidligere års avkastning. Alle livsforsikringsselskap skal avsette midler til tilleggsavsetninger. Disse midlene har som formål å styrke selskapets soliditet til fordel for kundene. Tilleggsavsetningene er fordelt til kundene som en betinget tildeling, dvs. at beløpet kun kan brukes i henhold til det regelverket som gjelder for dette. Tilleggsavsetningen kan for eksempel utbetales sammen med pensjonen i form av økte pensjonsbeløp. Se forklaringen til posten "Overført til økning av pensjonsbeløp" i kontooversikten for tilleggsavsetningen. 4.3 Premiefond Noen fripoliser har premiefond. Det kan foretas direkte innbetalinger til premiefond som senere kan benyttes til å dekke premier. Senest ved nådd pensjonsalder - eller ved tidligere død - må premiefondets midler anvendes til økning av pensjonsbeløpene. 4.4 Forfalt ikke betalt premie/forskuddsbetalt premie Dette er premie som skulle ha vært betalt i 2015 (negativt beløp) eller forskuddsbetalt premie for 2016 (positivt beløp).

6 6 4.5 Avsetning for økt levealder Myndighetene har bedt alle livsforsikringsselskaper om å øke avsatte midler tilknyttet livrente- og pensjonsforsikringer, herunder fripoliser. Årsaken er at vi lever lenger i dag enn da vi satte forutsetningene for avtalene som er opprettet. Storebrand har derfor for 2015 holdt tilbake avkastning utover garantert avkastning og deler av resultat for forsikringsrisiko til dette formål. Disse avsetninger er overført til en egen konto for avsetninger for økt levealder. I årene fremover vil premiereserven for fripolisen få tilført tilstrekkelige midler til fremtidig utbetaling av pensjon ifølge regler gitt av myndighetene. 4.6 Andel av kursreguleringsfond Dette er fripolisens andel av de urealiserte kursreserver (kursgevinster) ved inngangen og ved utgangen av regnskapsperioden. Storebrand forvalter midler for både kunder og eiere, men i forskjellige investeringsporteføljer. En del av midlene investeres i verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Salg av disse papirene gir realiserte gevinster og tildeles kundene i form av overskudd / økte pensjonsbeløp. Merverdien på ikke solgte verdipapirer - eller urealiserte gevinster - vises her. Realiserte kursreserver på omsatte verdipapirer utgjør normalt en viktig del av forsikringsselskapets resultat. Finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i regnskapet. Urealiserte kursgevinster dvs. differansen mellom markedsverdi og kostpris på finansielle omløpsmidler avsettes i kursreguleringsfond. Myndighetene fastsetter regler for bruk av kursreguleringsfondet. Fordelingen av kursreguleringsfondet skjer ikke med endelig virkning. De forsikrede skal likevel tildeles sin andel av kursreguleringsfondet ved overføring av pensjonsmidler ved flytting av polise til annet forsikringsselskap. Kursreguleringsfondet varierer fra dag til dag, avhengig av utviklingen i markedsverdiene. Kursgevinst eller tap som oppstår ved salg av verdipapirer, inngår som en del av regnskapsårets avkastning. Kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger er viktige deler av Storebrands soliditet og økonomiske styrke. Begge deler bidrar til den handlefrihet som er nødvendig for å kunne forvalte kapitalen med sikte på høy avkastning til våre kunder.

7 7 5 Resultatsammendrag Resultatsammendraget viser årets resultat for fripolisen og anvendelsen av dette. 5.1 Tilført avkastning Tilført avkastning er den bokførte avkastning som er oppnådd ved investering av pensjonsmidlene i Avkastning på premiereserven Tilført avkastning på premiereserven. Denne avkastningen skal i første omgang benyttes til å dekke den garanterte avkastningen. Se nedenfor Avkastning på tilleggsavsetning Tilført avkastning på tilleggsavsetningen. Denne avkastningen legges sammen med avkastningen på premiereserven, og bidrar således til å dekke avtalens garanterte avkastning Avkastning på premiefond Tilført avkastning på premiefondet. Avkastningen - etter fradrag av omkostninger og egenkapitalbetjening - posteres til premiefondet Overført fra tilleggsavsetning Dersom oppnådd avkastning er lavere enn den garanterte avkastningen, dekkes manglende garanterte avkastning av fripolisens tilleggsavsetning og eventuelt av Storebrands egenkapital. Se neste avsnitt Overført fra Storebrands egenkapital Dersom oppnådd avkastning er lavere enn den garanterte avkastningen, dekkes manglende garanterte avkastning av fripolisens tilleggsavsetning og ved behov også delvis av Storebrands egenkapital. Se avsnittet ovenfor Sum tilført avkastning Summen av avkastning på avtalens pensjonsmidler og eventuelle overføringer fra tilleggsavsetningen og Storebrands egenkapital for Denne summen er anvendt slik det beskrives i punktene nedenfor. Hvis den totale avkastningen som er oppnådd for din fripolise er høyere enn den garanterte avkastningen, blir denne ekstra avkastningen brukt til ulike avsetninger, herunder til økt levealder, tilleggsavsetninger, samt administrasjons- og forvaltningskostnader. Hvis det etter dette er avkastning igjen, vil den bli brukt til å øke fripolisens pensjonsbeløp.

8 Premiereserve (garantert avkastning) Pensjonsforsikringer tilføres årlig en garantert minimumsavkastning uansett hvordan finansmarkedene svinger. Det er fripolisenes pensjonsmidler som tilføres denne garanterte avkastning. Pensjonsbeløpene er fastsatt ut fra en antagelse om at fremtidig avkastning hvert år blir lik den garanterte avkastning. Pensjonsbeløpene er til enhver tid garanterte ytelser og kan ikke bli lavere. Dette forutsetter at eventuell avtalt innbetaling opprettholdes. Det er først når selskapet oppnår en avkastning som er høyere enn den garanterte avkastningen at pensjonsbeløpene kan økes. For de fleste avtaler ligger den garanterte avkastning i dag mellom 2,5 og 4 prosent Avsetning for økt levealder Myndighetene har bedt alle livsforsikringsselskaper om å øke avsatte midler tilknyttet livrente- og pensjonsforsikringer, herunder fripoliser. Årsaken er at vi stadig lever lenger. Storebrand har derfor for 2015 holdt tilbake avkastning utover garantert avkastning til dette formål. I årene fremover vil premiereserven for fripolisen få tilført tilstrekkelige midler til fremtidig utbetaling av pensjon ifølge regler gitt av myndighetene Tilleggsavsetning Dette beløpet finansieres av avkastning utover garantert avkastning og etter avsetning for økt levealder, og går til å øke fripolisens tilleggsavsetninger Premiefond Avkastningen på premiefondsmidler blir tilført avtalen i kontoføringen Administrasjon og forvaltning Dette er det beløp som går til å dekke årets kostnader for administrasjon og forvaltning av tilleggsavsetning og eventuelt premiefond for din fripolise. Beløpet er finansiert av tilført avkastning utover garantert avkastning, som er lik 0 % for disse midler Storebrands egenkapital Dette er Storebrands eieres andel av avkastningen og kalles gjerne egenkapitalbetjening Økning av årlige pensjonsbeløp Hvis det er noe avkastning igjen etter at garantert avkastning, avsetning for økt levealder, tilleggsavsetninger og administrasjons- og forvaltningskostnader er dekket, blir det resterende benyttet til å øke fripolisens pensjonsbeløp. Beløpet fordeles på fripolisens årlige pensjonsbeløp og på forventet utbetalingsperiode for de ulike pensjonsbeløpene. Dette beløpet øker premiereserven og vises som en del av posten "Til økning av årlige pensjonsbeløp" i kontooversikten for premiereserven.

9 9 5.2 Tilført resultat for forsikringsrisiko Resultat for forsikringsrisiko er fripolisens andel av Storebrands resultat for forsikringsrisiko (død, langt liv, uførhet mv.). Fripolisens andel beregnes i forhold til den enkelte fripolises beregnede kostnader/inntekter for forsikringsrisiko. Se posten "Beregnet pris for forsikringsrisiko" i kontooversikten for premiereserven. Storebrands resultat for forsikringsrisiko sier noe om hvordan årets faktiske kostnader/inntekter for forsikringsrisiko har vært i forhold til de beregnede kostnader/inntekter for forsikringsrisiko ifølge premietariffen for alle fripoliser i selskapet. Positivt resultat for forsikringsrisiko kan overføres til Storebrands risikoutjevningsfond, til avsetning for økt levealder og eventuelt til økning av pensjonsbeløpene Storebrands risikoutjevningsfond Inntil halvparten av et positivt resultat for forsikringsrisiko kan avsettes i risikoutjevningsfondet. Det er et fond som er felles for alle kunder, og som blant annet skal benyttes til eventuelle fremtidige underskudd på forsikringsrisiko. Før det avsettes avkastning til risikoutjevningsfondet, avsettes avkastning til avsetning for økt levealder. Se neste avsnitt Avsetning for økt levealder Myndighetene har bedt alle livsforsikringsselskaper om å øke avsatte midler tilknyttet livrente- og pensjonsforsikringer, herunder fripoliser. Årsaken er at vi lever lenger i dag enn da vi satte forutsetningene for avtalene som er opprettet. Storebrand har derfor for 2015 holdt tilbake hele/deler av risikoresultatet for forsikringsrisiko til dette formål. I årene fremover vil premiereserven for fripolisen få tilført tilstrekkelige midler til fremtidig utbetaling av pensjon ifølge regler gitt av myndighetene Økning av årlige pensjonsbeløp Positivt risikoresultat som ikke er avsatt til avsetning for økt levealder og eventuelt til risikoutjevningsfondet, benyttes til å øke fripolisenes pensjonsbeløp.

10 10 6 Kontooversikter 6.1 Kontooversikt for premiereserve Saldo pr Dette er det beløp som sto på fripolisens konto for premiereserve ved utgangen av Beløpet skal i utgangspunktet dekke fremtidige pensjonsutbetalinger og omkostninger. Da det på denne dato for de fleste ikke er avsatt tilstrekkelige midler til de fremtidige pensjoner i henhold til nytt dødelighetsgrunnlag, vil det i årene fremover bli tilført midler slik at saldoen blir tilstrekkelig til å dekke alle fremtidige pensjons-utbetalinger. Midlene som tilføres finansieres av fremtidig overskudd, avsetningene for økt levealder, fra Storebrands risikoutjevningsfond og fra Storebrands egenkapital. Se også avsnittene om avsetning for økt levealder. Premier Denne posten inneholder premier som forfalt til betaling i 2015, enten de er betalt eller ikke. Garantert avkastning Dette er den garanterte avkastningen for 2015 som er tilført premiereserven. Se forklaringen til garantert avkastning foran. Omkostninger Dette er regnskapsårets faktiske administrasjons- og forvaltningskostnader som er belastet fripolisen. Disse kostnadene er finansiert av premie/premiereserven. Beregnet pris for forsikringsrisiko Dette er den delen av premien og premiereserven som skal dekke den årlige forsikringsrisiko for død og uførhet (overføres til forsikringsfellesskapet) samt den årlige forsikringsrisiko for langt liv og friskmelding (overføres fra forsikringsfellesskapet). Utbetalinger Denne posten inneholder samlede pensjonsutbetalinger i 2015, inkludert eventuelt premiefritak ved ervervsuførhet. Overført premiereserve Dette er for eksempel beløp som overføres til/fra pensjonsforsikringen ved inntruffet forsikringstilfelle som overgang til uførepensjon eller etterlattepensjon, endring av uføregrad, årets nedskrivning av manglende premiereserve mv.

11 11 Til økning av årlige pensjonsbeløp Dette beløpet er det totale beløp som er brukt til å øke pensjonsbeløpene. Beløpet er finansiert av avkastning utover garantert avkastning og eventuelt resultat for forsikringsrisiko (se forklaringer til resultatsammendraget), eventuelt av tilleggsavsetning (se posten "Overført til økning av årlige pensjonsbeløp i kontooversikten for tilleggsavsetning) og eventuelt av avsetning for økt levealder. Saldo pr Dette er det beløp som sto på fripolisens konto for premiereserve ved utgangen av Beløpet skal i utgangspunktet dekke fremtidige pensjonsutbetalinger og omkostninger. Da det på denne dato for de fleste ikke er avsatt tilstrekkelige midler til de fremtidige pensjoner i henhold til nytt dødelighetsgrunnlag, vil det i årene fremover bli tilført midler slik at saldoen blir tilstrekkelig til å dekke alle fremtidige pensjons-utbetalinger. Midlene som tilføres finansieres av fremtidig overskudd, avsetningene for økt levealder, Storebrands risikoutjevningsfond og fra Storebrands egenkapital. Se også avsnittene om avsetning for økt levealder.

12 Kontooversikt for tilleggsavsetning Saldo pr Dette er saldo på fripolisens tilleggsavsetning ved inngangen til regnskapsåret Overført tilleggsavsetning Dette er endringer i tilleggsavsetningene i løpet av Det kan for eksempel være tilleggsavsetninger som følger med ved tilflytting av fripolisen til Storebrand fra et annet livsforsikringsselskap eller ved sammenslåing av fripoliser du har i Storebrand. Overført til økning av årlige pensjonsbeløp Dette er tilleggsavsetninger som frigjøres til premiereserven når saldoen på tilleggsavsetningene overstiger den maksimale grense som er satt for pensjonsforsikringer (12 prosent av pensjonsforsikringens premiereserve). Hvis pensjonsforsikringens totale pensjonsmidler reduseres, skal tilleggsavsetningene reduseres i samme grad og det overskytende beløp overføres til pensjonsordningens premiereserve. Det samlede beløpet i denne posten skal brukes til økning av pensjonsbeløpene. Anvendt til å dekke underskudd på avkastning Hvis Storebrand ved forvaltning av pensjonsmidlene ikke oppnår den garanterte avkastningen, kan tilleggsavsetningen benyttes til å dekke det som mangler. Hvis det er tilfelle, vil denne posten inneholde det beløp som er benyttet til å dekke det som mangler av avkastning på premiereserven. Overført fra avkastning på premiereserve Dette er den delen av årets avkastning som er benyttet til å styrke fripolisens tilleggsavsetning. Se avsnitt foran. Avsetning for økt levealder overført til tilleggsavsetningen Dersom fripolisen er tilført tilstrekkelige midler til styrking av premiereserven iht. den nye premietariffen, vil det som eventuelt er til overs på kontoen for avsetning til økt levealder bli overført til fripolisens tilleggsavsetning. Se posten "Overført til tilleggsavsetning" i kontooversikten for avsetning for økte levealder. Saldo pr Dette er saldo på fripolisens tilleggsavsetning ved utgangen av regnskapsåret 2015.

13 Kontooversikt for premiefond Saldo pr Dette er saldo på fripolisens premiefond ved inngangen til regnskapsåret Innbetalinger, overføringer og uttak Beløpet inneholder innbetalinger og overføringer (premiefritak) til premiefond i løpet av Posten inneholder også det som er brukt til premiebetaling og/eller økning i pensjonsbeløpene. Tilført avkastning Den avkastning som er oppnådd i den investeringsprofilen som fripolisens premiefondsmidler er investert i. Omkostninger og egenkapitalbetjening er trukket fra i beløpet. Saldo pr Dette er saldo på fripolisens premiefond ved utgangen av regnskapsåret 2015.

14 Kontooversikt for manglende premiereserve Saldo pr Dette er saldo på kontoen for manglende premiereserve ved inngangen til regnskapsåret Beløpet er negativt. Manglende premiereserve er det beløp som mangler for at premiereserven skal være stor nok ifølge de endrede kravene fra myndighetene. Se punkt 4.5 om avsetninger for økt levealder. Endringer Dette er summen av de beløp som er overført til eller gått ut av kontoen for manglende premiereserve i løpet av kontoføringsåret. Årets nedskrivning av manglende premiereserve Dette er det beløp som manglende premiereserve er nedskrevet med i Beløpet kan være finansiert av følgende midler: avsetning for økt levealder, Storebrands egenkapital og/eller risikoutjevningsfond. Saldo pr Dette er saldo på kontoen for manglende premiereserve ved utgangen av regnskapsåret Beløpet er negativt.

15 Kontooversikt for avsetningen for økt levealder Saldo pr Dette er saldo på fripolisens avsetning for økt levealder ved inngangen til regnskapsåret Endringer Dette er summen av de beløp som er overført til eller gått ut av avsetning for økt levealder i løpet av kontoføringsåret, Overført til tilleggsavsetningen Dersom fripolisen er tilført tilstrekkelige midler til styrking av premiereserven iht. den nye premietariffen, vil det som eventuelt er til overs på kontoen for avsetning til økt levealder bli overført til fripolisens tilleggsavsetning. Se posten "Avsetning for økt levealder overført til tilleggsavsetning" i kontooversikten for tilleggsavsetningen. Anvendt til økning av årlige pensjonsbeløp Dersom avsetning for økt levealder i tallverdi er like stor som eller større enn den manglende premiereserven, kan overskytende beløp anvendes til økning i de årlige pensjonsbeløpene. Årets avsetning for økt levealder Årets avsetning for økt levealder som er finansiert av avkastning utover garantert avkastning, eventuelt resultat for forsikringsrisiko og eventuelt Storebrands egenkapital. Anvendt til årets nedskrivning av manglende premiereserve Avsetning for økt levealder overført til kontoen for manglende premiereserve. Saldo pr Dette er saldo på fripolisens avsetning for økt levealder ved utgangen av regnskapsåret 2015.

16 16 7 Tilleggsopplysninger 7.1 Avkastning I denne delen av kontoutskriften vises fripolisens avkastning i prosent p.a. før avsetninger for økt levealder, før avsetninger til tilleggsavsetning, før eventuell overføring til Storebrands egenkapital samt før administrasjons- og forvaltningskostnader (tilleggsavsetning, premiefond). Her vises også fripolisens gjennomsnittlige garanterte avkastning i prosent p.a Storebrands risikoutjevningsfond Her vises Storebrands risikoutjevningsfond utgangen av regnskapsåret og hvor mye dette fondet utgjør i prosent av de totale kundemidler i Storebrand. Se også forklaringen foran. 7.3 Status på oppreserveringen på grunn av økt levealder Her finner du informasjon om størrelsen på og finansieringen av de midler som er nødvendige for å sikre tilstrekkelig premiereserve på grunn av økt levealder. Oppreserveringsbehovet er oppgitt pr eller på et senere tidspunkt for etablering av fripolisen, og pr Storebrands andel av finansieringen 20 prosent er også oppgitt. Resten av finansieringen skjer ved å benytte Storebrands risikoutjevningsfond og fripolisens årlige avkastning (kundeoverskudd). Pr gjenstår 5 år av oppreserveringsperioden for de aller fleste fripoliser/kunder. 7.4 Kursreguleringsfond Videre omtales kursreguleringsfondet, som også beskrives i avsnitt 4.6 tidligere i dette forklaringsheftet.

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Pensjonsmidler... 4 3.1 Sparebeholdning... 4 3.2 Andel av

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du fripoliser i Storebrand?... 3 2.2

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Pensjonsmidler... 4 3.1 Sparebeholdning... 4 3.2 Andel av

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav Finansdepartementet Dato: 24.4.2012 Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 26.1.2012 om høring på NOU 2012:3 Fripoliser

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer

Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov. Individuelle forsikringer Prising og produkter. Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring

Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov. Individuelle forsikringer Prising og produkter. Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Individuelle forsikringer Prising og produkter Seminar Den Norske Aktuarforening 13.11.08 Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring Magne Nilsen Hva skal

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 44 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 Vedlegg Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 1. Premiefritak Regelverket knyttet til premiefritak er dårlig beskrevet. Det mangler regler om karenstid før utbetaling

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper NFT 3/2005 Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper av Fredrik Haugen De nye virksomhetsreglene for norske livsforsikringsselskaper som ble vedtatt høsten 2004, innebærer i første rekke

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

Nye dødelighetstariffer - K2013

Nye dødelighetstariffer - K2013 Nye dødelighetstariffer - K2013 Møte med Aktuarkonsulenters Forum 29. august 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Vibeke Gilde Nytt dødelighetsgrunnlag Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger Hovedregel:

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 17.01.2014 Vår ref.: 13-1703/SKP/TM Deres ref.: 12/185 Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Vi viser til høringsbrev

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 16.01.2014 Deres ref: 12/185 Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

Fripoliser sett fra Finanstilsynet

Fripoliser sett fra Finanstilsynet Fripoliser sett fra Finanstilsynet Runa Kristiane Sæther Innhold Fripoliser omfang og utvikling Fripoliser og nytt dødelighetsgrunnlag Fripoliser under Solvens II Fripoliser med investeringsvalg Konkurransen

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av

Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av 1.11.2017 1 Bli kjent med Pensjonssparing med skattefordel (IPS) i SpareBank 1... 3 Ord du bør kjenne til... 3 1 Slik fungerer avtale om

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer